absolutisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Iscenesættelse af den absolutte hersker i statsportrættet af Louis XIV af Hyacinthe Rigaud (omkring 1700). Den franske konges selvsikre stilling, afbildet med alle hans magtens symboler, symboliserer hans magtkrav, legitimeret af guddommeligt mandat. Oliemaleriet blev forbillede for portrætter af absolutistiske herskere i hele Europa.

Absolutisme (også kaldet absolut monarki ; latinsk absolutus , "løsrevet", i betydningen legibus absolutus = "løsrevet fra lovene") er en form for styre i monarkier, der består af en herskeres regering, der handler på egen autoritet uden nogen eller uden væsentlig politisk medbeslutning fra klasse eller demokratiske institutioner bestemmes ( eneste regel ).

Denne styreform blev systematisk repræsenteret og også begrundet i 1500- og 1600 -tallet af blandt andre Jean Bodin og Thomas Hobbes .

Absolutisme beskriver også en tidligt moderne æra i europæisk historie, der blev formet af denne styreform mellem religiøse krige i 1500- og begyndelsen af ​​1600 -tallet og revolutionerne i slutningen af ​​1700 -tallet. Siden slutningen af ​​det 20. århundrede er udtrykket blevet stillet spørgsmålstegn ved som en beskrivelse af en æra, fordi republikker som Holland eller forfatningsmonarkier som England udover absolutistiske fyrstedømmer oplevede en storhedstid. Af denne grund er udtrykket " Barokalderen " nu valgt som epoken, der ud over politiske forskelle også omfatter nutidige religiøse, filosofiske og æstetiske fænomener.

Eksempler på i øjeblikket eksisterende absolutistiske styreformer er regeringstiden for kongen af Saudi -Arabien og paven i Vatikanstaten , der hver især stammer fra religiøse principper.

Forsøg på at skrive: egenskaber ved "absolutisme"

Nationaliseringsprocessen, der blandt andet manifesterede sig i dannelsen af stående hære , oprettelsen af ​​et bureaukratisk apparat, der udelukkende er afhængigt af herskeren, integration af kirken i staten og et merkantilistisk økonomisk system, er et kendetegn ved ” absolutisme ”. Derudover ville der have været en ændring i selvbilledet af barokprinsen til en intensivering af hoflivet, der nåede sin storhedstid ved Versailles-hoffet i Louis XIV .

Den absolutte monark hævdede ubegrænset og udelt statsmagt uden deltagelse af godser eller parlament ; Teoretikere om absolut monarki som Thomas Hobbes eller Jean Bodin understregede også restriktioner på reglen, for eksempel at monarken skal overholde religionens forskrifter, til naturretten og om nødvendigt til de grundlæggende love i staten i sine handlinger. [1] Men monarken bør ikke være underlagt positive love . [2]

I den sene fase af "absolutistisk styre", normalt omtalt som "oplyst absolutisme", så prinsen sig selv som "statens første tjener" og førte en reformpolitik orienteret mod det fælles bedste, herunder religiøs tolerance, uddannelsesreformer og foranstaltninger til forbedring af retsplejen.

"Absolutisme" beskrives stadig almindeligvis som en udbredt styreform i Europa, som nåede sit højdepunkt i baroktiden . Denne type typisering begyndte med historikeren Wilhelm Roscher , der første gang forsøgte at periodisere den "absolutistiske tidsalder" i 1800 -tallet og tildele den oplyste epoke en separat historisk position. Han fremsatte afhandlingen om en række faser, der begynder med konfessionel absolutisme , bliver til høvisk absolutisme og til sidst ender med oplyst absolutisme . [3] Det bedste eksempel på "hoflig absolutisme" er reglen for den franske kong Louis XIV . Senere udviklede ren "absolutisme" sig til såkaldt "oplyst absolutisme", hvor generel trivsel blev det primære mål for den ellers absolut herskende monark: kongen havde sig selv som sin første tjener i sin stat (selvbeskrivelse af Friedrich II fra Preussen) forstået.

Ud over denne traditionelle opdeling af epoker har Roscher -modellen i stigende grad været relateret til dele af historien i den tidlige moderne periode siden 1800 -tallet. Man talte om praktisk, bureaukratisk, germansk og romantisk "absolutisme" uden at stille spørgsmålstegn ved udtrykket eller vise de komplekse forskelle. [4]

Mens udtrykket "Absolutismens alder" som en epokbetegnelse for fasen af ​​europæisk historie fra Westfalenfreden (1648) til udbruddet af den franske revolution (1789) var ubestridt i lang tid i slutningen af ​​det 20. århundrede ideen om den "absolutte hersker" med en ubegrænset magtudøvelse med eliminering af alle kræfter, der modsætter sig centralisering , bliver ofte relativiseret og i stigende grad spurgt om "ikke-absolutisten i absolutismen" (Gerhard Oestreich). [5] Oplysningstiden ses som en modstrøm til "Absolutismens tidsalder".

I mellemtiden tales der endda om "myten om absolutisme". [6] Hovedtesen er, at selv i Frankrig i Louis XIV ville den politiske magt aldrig have været håndhævelig uden en kundekredsøkonomi og traditionelle eliter og uden decentrale regionale og lokale strukturer. Samtidig sættes spørgsmålstegn ved Englands “særlige vej” - i modsætning til resten af ​​det ”absolutistiske” Europa. [7]

Derimod klager nogle forskere over revisionisme med en udbredt "tendens til næsten helt at afmontere det tidligere billede af absolutisme" [8]

Friedrich II af Preussen som repræsentant for "oplyst absolutisme"

Samlet set ser det imidlertid ud til, at en afvigelse fra begrebet "absolutisme" er ved at vinde indpas i historiske undersøgelser. Bind 11 Absolutismens tidsalder i standardværket Oldenbourg Grundriss der Geschichte blev i sin 4. udgave omdøbt til barok og oplysning . [9]

Retlig absolutisme

I udtrykket "hoflig absolutisme" får kongen absolut Guds herredømme over sin tilstand gennem Guds nåde. Derefter bor han ved en storslået domstol og bestemmer religionen for sine undersåtter. Han bestræber sig på at tiltrække adelsmænd i sit land til sin domstol og derved ikke kun bringe dem under hans kontrol, men også gøre dem afhængige af ham gennem det dyre hofliv, som de fleste kun kunne tillade sig gennem generøse gaver fra monarken at drive. Straffesystemet giver alvorlige sanktioner. Der er livegenskab og slavearbejde . Aristokratiet og kirken nyder privilegier såsom skattefritagelse. Staten ejer store mængder penge og ædle metaller .

Loven XIVs domstol i Versailles ses som den største manifestation af hoflig "absolutisme". Aristokratiet blev afhængig af kongen gennem et pragtfuldt hoffliv, da kongen overtog omkostningerne ved festlighederne og lånte penge til adelen. Dette gjorde kongen i stand til at styre uafhængigt af adelen. Han påvirkede præsterne gennem talrig støtte fra kirken. Han appellerede også til at være en "hersker ved Guds nåde". Ludwig kontrollerede den tredje ejendom gennem fyrsterne og fordel for det højere borgerskab, hvorved han fik magt over den lavere arbejderklasse. Desuden blev enhver tvivl om monarkens autoritet straffet med ekstrem strenghed.

Dette billede af hoffet som et "element af disciplin og sakralisering" er sat i tvivl selv for Frankrig. Nogle historikere siger, at selv Louis XIV kun opnåede absolut magt som et lysfigur i repræsentation. [10] De "absolutistiske" fyrsters afhængighed og netværk af godser, långivere, kunstnere og kirker tillod ikke et lukket system at opstå, især uden for Frankrig. Især i mindre fyrstedømmer og især i åndelige stater kan man ikke tale om en "absolutistisk" regel. [11]

Oplyst absolutisme

I "oplyst absolutisme" ser kongen sig selv som "statens første tjener" (citat fra Frederik II af Preussen). Hans domstol er holdt enkel for at øge effektiviteten af ​​statsapparatet. Adelens og gejstlighedens (kirkens) indflydelse er mindre, folket har frit valg af religion. Trøst er forbudt, tvangsarbejde formindskes, og straffesystemet giver mindre alvorlige straffe. Statens rigdom er dens land ( fysiokratisme ). Den praktiske implementering tilskrives hovedsageligt Maria Theresa og hendes søn Josef II i det østrigske Habsburg -monarki og i Preussen til Friedrich II .

Absolutismens filosofiske grundlag

Titelsiden til Hobbes ' Leviathan viser suverænen, der hersker over land, byer og deres indbyggere. Hans krop består af de mennesker, der har givet samtykke til den sociale kontrakt. Sværd og hyrdes stav i hans hænder symboliserer foreningen af ​​verdslig og åndelig magt. Figuren er overskrevet af et citat fra Jobs bog : "Ingen magt på jorden kan sammenlignes med hans". [12]

Mens herskerne hævdede at have modtaget deres magt af Guds nåde , var den oprindelige absolutisme allerede teoretisk grundlagt af den franske statsmærker Jean Bodin (1529–1569) som et svar på monarkisternes skrifter. Bodin formulerede først afhandlingen om suverænitet , hvorefter staten - repræsenteret af monarken - har til opgave at lede flere husstands fælles interesser i den rigtige retning og dermed udøve deres suveræne magt, det vil sige at staten repræsenterer en absolut, udeleligt og evigt Desuden udførte han i sit værk Six Books on the State suverænens krav på almagt, på grundlag af hvilke de senere absolutistiske styresystemer blev bygget. Bodin gav imidlertid ikke de absolutistiske herskere ret til fyrstelig vilkårlighed, men krævede snarere i sine værker respekt for naturlige rettigheder, de guddommelige bud og beskyttelse af familie og ejendom.

Statsteoretikeren Thomas Hobbes udviklede en videreudvikling af absolutismens fundament i sit værk Leviathan fra 1651. Ifølge hans teori forlader mennesket naturens tilstand (præget af fuldstændig individuel frihed og krige mellem mennesker) for at bevæge sig ind i et samfund, der understøttes af styret af en suveræn . Denne suveræn og folket indgår en social kontrakt , hvor personen bliver et subjekt og opgiver sine individuelle frihedsrettigheder til suverænen (konceptuel konstruktion). Mennesket gør dette af egeninteresse, da suverænen giver ham beskyttelse inde såvel som udefra til gengæld. Denne suveræn står uden for loven for frit at kunne bestemme. Suverænen kan også være en monark, Hobbes blev med sin "Leviathan" den åndelige grundlægger af den moderne statsfilosofi. De politiske begrundelser for praktisk absolutisme i Frankrig var ikke baseret på ham, men på guddommelig lov , hvilket gav ideen om kongelig suverænitet den ultimative overdrivelse.

I Tyskland udviklede Pufendorfs og Christian Wolffs naturlovslære en anden måde at legitimere magt på . De startede med en dobbelt magtkontrakt: den første var en social kontrakt, der gav anledning til staten som sådan. Den anden var kontrakten om magtoverførsel med den kommende hersker. Dette muliggjorde både overførsel af absolut magt og indgåelse af grundlove, der begrænsede magten eller gjorde den afhængig af samtykke fra andre institutioner. Dette gjorde det muligt for herskeren at være forpligtet til at opfylde de primære statslige mål om intern og ekstern sikkerhed og social velfærd . I tilfælde af fuldstændig perversion af statens formål eller alvorlig overtrædelse af disse grundlove blev der også muliggjort en modstandsret mod herskeren.

Magtens søjler

Herskeren er baseret på seks magtpilarer: på hans stående hær, retfærdighed og politi, administration med kongen i spidsen, på adelen ved hoffet, statskirken (præster) og merkantilisme, sin egen økonomiske politik og teori om absolutisme , deres Målet er de offentlige finansers trivsel. Næsten alle midler var rigtige.

Hæren

Den stående hær skulle sikre monarkens magt derhjemme og sammen med flåden hans indflydelse i udlandet. I 1664 havde Frankrig ~ 45.000, i 1703 næsten ~ 400.000 mænd under våben og var dermed blevet den stærkeste militærmagt i Europa. For at nippe i opløbet straks oprør af undersåtter eller oprørske adelsmænd og dermed for at sikre magten permanent, havde Louis XIV i Frankrig brug for en magtfuld, konstant tilgængelig hær, ikke kun i krigstider, men også i fredstider. Dens øverste myndighed lå hos kongen. Frem for alt ønskede Ludvig XIV at gøre Frankrig til en hegemonisk magt i Europa. Hæren var udstyret med moderne våben og, som en nyhed på det tidspunkt, med uniformsuniformer og udsat for en hård, strengt reguleret øvelse. Omkostningerne ved det omfattende militære apparat og de krige, der ofte førtes af kongen, lagde en stor belastning på statsbudgettet, hvilket senere førte til national konkurs.

Statsbygning

Lovgivning og retsvæsen

Kongen koncentrerer al magt i sin person. Han fører regeringsanliggender, vedtager love og er også overdommer. Imidlertid havde Louis XIV i hele sin embedsperiode omkring 17 betroede ministre til rådighed, hvoraf de fleste senere kom fra middelklassefamilier, da han var af den opfattelse, at de var mere flittige og vidende. Foruden ministrene var der omkring 4.000 embedsmænd, der ledede hele landet. Som lovgiver står kongen over loven (legibus absolutus: "løsrevet" fra loven) ; som dommer kan han gribe ind i afgørelser i lavere instanser. Han kan overlade regeringen til en premierminister som Richelieu og Mazarin , eller han kan også overtage den selv, som Louis XIV efter Mazarins død (1661). En berømt sætning af ham: "Maiestas est summa in cives ac subditos Legibusque absoluta potestas!"

Skatter og administration

Mest frygtede blandt befolkningen var "intentionanterne", der som embedsmænd opkrævede skatter for Louis XIV og ledede politiet. Som regel steg lønnen for de kunstneriske ledere med mængden af ​​skatter, der blev betalt til Louis XIV. Denne kendsgerning gav dem ry for at være "kongens blodhunde".

Befolkningen var opdelt i tre klasser: præster, adel og borgere inklusive bønderne. Stande var hver især belastet med forskellige skatter. Alle klasser var underlagt kapitulation (afstemningsafgift). I 1710 fritog præsterne sig for evigt fra meningsmålingeskat med en engangsbetaling på 24 millioner livres . Siden da har dine eneste skatter bestået af frivillige indirekte skatter (don graduit) . Adelen (kun siden 1749) og borgerskabet / landmændene skulle betale Vingtième (tyvende) ud over afstemningsafgiften. Adelen betalte dog sjældent for dette, fordi de ikke ønskede at blive ligestillet med borgere og bønder. [13]

De franske territorier kunne opdeles i pays d'élections (områder under administration af direktører), pays d'états (provinser med selvvalgt skatteforvaltning) og betaler conquis (områder, der kom til Frankrig efter 1500-tallet). [14] I Pays d'élections og Pays conquis var de kunstneriske direktørers indkomst baseret på skattemængderne, der blev fastlagt af Ludwig. Der var undtagelser, for eksempel i ekstraordinære situationer som krige, hvor der var brug for flere penge. Administrationer i Pays d'états fik foreskrevet et beløb, de skulle indsamle. For det meste kunne de frit vælge, hvilke grupper de skulle opkræve med hvilke skattesatser. Mod slutningen af ​​Ludwigs embedsperiode var direktører også ansvarlige her, men de modtog kun pengene.

Hofkultur

Pierre Patel : Versailles -paladset . Maleri fra 1668

Monarken og hans hof var centrum og derfor den ledende figur i det sociale og kulturelle liv. Domstolens aristokrati er drevet til randen af ​​ruin af domstolslivets pligter, såsom at deltage i og være vært for dyre fester, jagt og iscenesættelser, iført de nyeste mode og oprette pragtfulde palads- og parkensembler. Målet var politisk frakendelse. Adelen mistede deres uafhængighed gennem de nødvendige økonomiske donationer fra monarken. Intellektuelle og kulturarbejdere er bundet til gårdene og immobiliseret af alimentation og protektion . Den symmetriske arkitektur i Versailles -paladset symboliserede Ludvig XIVs krav på magten: Det sigtede netop mod vinduet i soveværelset i kongen, bag hvilket håndtaget blev fejret hver morgen, kongens oprejsning som en statsakt. [15] Versailles blev forbillede for mange paladser i absolutismens periode, såsom Charlottenburg -paladset nær Berlin og Schönbrunn -paladset nær Wien.

Den katolske statskirke

Det er rigtigt, at selv i absolutistisk Frankrig var paven stadig kirkens overhoved, ikke kongen. Ludwig forsøgte meget godt at begrænse pavens indflydelse på den franske statskirke gennem de gallicanske artikler . Kirken takkede kongen for hans loyalitet primært ved at prædike på prædikestolen i hele landet, at den absolutistiske hersker kunne udøve sin magt gennem Guds nåde. Således blev enhver ondskab pålagt af den jordiske hersker (i første omgang) af den almindelige befolkning set som en jordisk udfordring, som Gud i sidste ende pålagde mennesker.

Emner var også protestanter (f.eks. Huguenotter ), men den absolutistiske hersker tolererede ikke disse kirkesamfund , da kun katolicismen var den "korrekte" religion. Som et resultat blev hele Frankrig tvangs katoliciseret. Alligevel er det ikke at sige, at en absolutistisk stat automatisk var katolsk. Der var også tilfældet med absolutistiske stater med protestantiske undersåtter, for eksempel de skandinaviske lande: I Danmark var den evangelisk -lutherske trossamfund statsreligionen.

Statsstyret økonomisk politik (merkantilisme)

Merkantilisme var præget af en central, systematisk, statskontrolleret, ensartet økonomisk politik. Den således opnåede statsindkomst er nødvendig for at finansiere staten (den stående hær, for at udvide administrationen, støtte adelen (f.eks. Fyrstelige bygninger, protektion , slotte, haver) og til udvidelsespolitikken ). Det er baseret på hærens og domstolens interesser.

Flankeret af udenrigspolitik blev der truffet følgende foranstaltninger:

 • Øget eksport, undgåelse af import (toldpolitik, byggefabrikker ), fremme økonomisk uafhængighed fra andre lande.
 • Udvidelse af kommercielle og krigsflåder for at sikre og fremme råvareimport og handel
 • Udvidelse af transportnetværket: anlæg af veje, broer og kanaler
 • Kvalitetskontrol
 • Etablering af kolonier med inddragelse af handelsselskaber (ansvarsoverførsel, automatisk konkurrence mellem selskaber), hvorved kolonierne bør forblive i fuldstændig økonomisk afhængighed af moderlandet.

Oprindelse og udvikling

Tidsmæssigt opstod absolutisme i overgangen fra senmiddelalderen til den tidlige moderne periode . Middelalder og tidligt moderne samfund i Europa var opdelt i flere klasser. De privilegerede klasser i de allerede eksisterende emner havde ordrer til politisk deltagelse og beføjelser. Med udgangspunkt i lignende indledende situationer (som imidlertid var institutionelt meget forskellige) udviklede meget forskellige former for absolutisme sig i Europa. Fælles for de europæiske stater i starten var, at al magt blev betragtet som afledt af den øverste hersker. I middelalderens feudale og feudale systemer lå de suveræne funktioner stadig på den forskellige præferencestøtte ( adel , præster fordelt og byer), som de havde fået tildelt af deres herskere. I den absolutistiske stat kom de suveræne funktioner (f.eks. Administration) i stigende grad sammen med de respektive territoriale herskere , fyrsterne og kongerne . Frem for alt i Vest-, Central- og Nordeuropa (f.eks. I Spanien , Frankrig , Sverige og Brandenburg-Preussen ) var absolutisme en væsentlig drivkraft for udviklingen af ​​moderne europæiske statssystemer mellem det 15. og 17. århundrede. Absolutismens strukturer var særlig tydelige i Frankrig. Men absolutismen i Frankrig var til dels meget forskellig fra absolutismen i andre lande.

Absolutisme i de enkelte stater

England

Kong Charles I af England (1633)

I modsætning til Frankrig og Spanien kunne absolutismen aldrig etablere sig fuldt ud i England. I århundreders kamp, ​​ofte voldelige, havde undersåtterne konsolideret deres rettigheder mod kongen. Med Magna Charta i 1215 hævdede adelen og gejstligheden deres interesser mod den engelske konge. Siden 1100 -tallet har adelsmænd og riddere mødtes flere gange om året i Curia Regis . Et parlament udviklede sig langsomt fra dette kongelige råd. I 1300 -tallet deltes det engelske parlament i House of Commons og House of Lords . I House of Lords sad den høje adel og det høje gejstlige. Underhuset var sammensat af amternes adelige og byernes repræsentanter.

Frem for alt, under kongerne James I og hans efterfølger Charles I , opstod absolutistiske tendenser i England. De forsøgte stort set at indskrænke parlamentets rettigheder. Som konge af England stolede James I på den anglikanske statskirke , hvis størstedel også biskopper var overbevist om kongernes guddommelige ret . Samtidig afviste hun den puritanske lære, der nægtede kongen retten til at underkaste sine undersåtter tvang i samvittighedsspørgsmål. Charles I insisterede endnu mere end sin far på eksistensen af ​​guddommelige kongelige rettigheder og søgte forsoning med den katolske kirke . I løbet af sin restaureringspolitik trodsede han gentagne gange parlamentet ved at opkræve skat uden dets samtykke. Karls absolutistiske styre fremkaldte parlamentets energiske modstand, hvor mange puritanere var repræsenteret. Valget af Oliver Cromwell i parlamentets underhus i 1628 viste sig at være afgørende. Dette tilhørte herren og var en puritaner, der tilhørte den radikale strøm af uafhængige . Samme år forelagde parlamentet andragende om ret til kongen, som han accepterede under økonomisk pres. The Petition of Right opfordrede blandt andet kongen til at afstå fra at opkræve skatter og blive beskyttet mod vilkårlige anholdelser. I det følgende år beordrede Charles I imidlertid opløsningen af ​​parlamentet og regerede i alt elleve år frem til 1640 som en de facto absolutistisk hersker, afhængig af rådgivere som jarlen af ​​Strafford og ærkebiskop William Laud .

Da Charles I ønskede at få ledende oppositionelle parlamentarikere anholdt fra underhuset , Underhuset , brød den engelske borgerkrig ud i 1642. Ikke kun spændingen mellem den absolutistisk sindede konge og underhuset, men også modsætningerne mellem anglikanere , puritanere , presbyterianere og katolikker . På parlamentets side var det hovedsageligt de borgerlige kræfter og de protestantiske puritanere, der kæmpede under ledelse af Oliver Cromwell . Store dele af adelen, katolikkerne og tilhængerne af den anglikanske statskirke støttede kongen.

Den magtfulde hær i Cromwell sejrede til sidst over kongens hær. Gennem hans militære succeser og støtte fra middelklassen med økonomisk ressourcer var Cromwells indflydelse vokset betydeligt. Han pålagde hæren at arrestere forskellige presbyterianske og loyale parlamentsmedlemmer. Desuden blev mange parlamentsmedlemmer nægtet adgang til parlamentet (den såkaldte Pride's Purge ). Det resulterende "rumparlament" beordrede en retssag mod Charles I på Cromwells foranledning. Efter ordre fra Underhuset, hvor kun tilhængere af Cromwell sad, blev Charles I tiltalt, dømt og henrettet offentligt i 1649.

Efter 1649 blev reglen for de puritanske republikanske styrker i det såkaldte Commonwealth under Lord Protector Oliver Cromwell etableret. Blot to år efter hans død i 1660 blev monarkiet genoprettet under Karl II , under hvis styre der var fornyede konflikter mellem kongen og parlamentet, som også var religiøst motiverede. Under hans katolske efterfølger James II intensiveredes disse konflikter, hvilket i sidste ende endte med, at parlamentet afsatte sig i den herlige revolution i 1689. Under kong William af Orange og hans efterfølgere blev der endelig etableret en forfatningsmæssig orden, baseret på et samarbejde mellem parlament og monark, som var en undtagelse i Europa i 1700 -tallet.

Frankrig

Absolutisme opstod i Frankrig i sin fulde form i første halvdel af 1600 -tallet, selvom der blev gjort bestræbelser under kongerne Francis I (r. 1515–1547) og Henry II (r. 1547–1559) i det 16. århundrede gav for at centralisere statskontrol og koncentrere det i deres hænder. Men udbruddet af religionskrigene ( huguenotkrig i Frankrig) afbrød disse første tendenser. Det var kun med Henry IV (regerede 1589–1610), der sluttede religionskrigene, at etableringen af ​​absolutisme begyndte, forstået her som koncentrationen af ​​al statsmagt ( lovgivende , udøvende og retslig ) i kongens hænder. Ein entscheidender Mitarbeiter des Königs bei seiner Politik war der Politiker Sully als sein Oberintendant der Finanzen , der mit den Mitteln der Reorganisation des Finanzwesens und mit Wirtschaftshilfen die Verwüstungen der Religionskriege beseitigte und dem Land zu neuen Wohlstand verhalf.

Nach der Ermordung von König Heinrich IV. 1610 und einer kurzzeitigen Wende in der Politik unter dessen Witwe Maria von Medici , betrat eine Person die weltgeschichtliche Bühne, die entscheidend auf die Ausformung des Absolutismus einwirkte; Kardinal Richelieu . Als Vertrauter des neuen Königs Ludwig XIII. hatte Richelieu die volle königliche Autorität hinter sich und begann konsequent damit, den Hochadel, besonders im Umfeld der königlichen Familie, aus den hohen Gremien und Räten des Königreiches hinauszudrängen. Sein Ziel war es, die Staatspolitik von den partikularen Interessen des Adels zu trennen. Auch war er es, der die Praktik intensivierte, Intendanten (königliche Kommissäre) in die einzelnen Provinzen zu entsenden, um zunächst Teilbereiche (z. B. die Steuern) der Arbeit der adligen Gouverneure zu übernehmen; eine Entwicklung, die von Ludwig XIV. weitergeführt und perfektioniert wurde (siehe unten).

Das Schloss von Versailles als Symbol des französischen Absolutismus

Nach dem Tod des Kardinals kam es trotz der Unbeliebtheit der Politik von Richelieu zu seiner Fortführung durch seinen Nachfolger im Amt des Prinzipalministers Jules Mazarin . Dieser, ein aufmerksamer Schüler Richelieus, verfolgte die antiaristokratische Politik weiter, wobei der Frondeaufstand (1648–1652) einen kritischen Höhepunkt im Widerstand des Hochadels gegen diese Politik darstellte. Nach dem Tod Mazarins 1661 übernahm Ludwig XIV. persönlich die Regierung und vollendete das System des französischen Absolutismus. Er schuf in dem ab 1661 zu seiner Hauptresidenz aus- und umgebauten Schloss Versailles ein prunkvolles Hofleben, das den (Hoch-)Adel anlockte und ihn an die Person des Königs band, da das Leben am Hof äußerst kostspielig war und der Adel sich verschuldete, um standesgemäß leben zu können. Diese finanziellen Schwierigkeiten nutzte der König aus, indem er nur denjenigen Zuwendungen zukommen ließ, die sich in seiner Nähe aufhielten.

Später erließ er sogar einen Anwesenheitszwang für alle Gouverneure seiner Provinzen; deren Aufgaben übernahmen jetzt konsequent die Intendanten, die vollständig vom König abhängig waren. Ein weiterer Erfolg seiner Politik war die Entmachtung der Parlamente, eigentlich Gerichte, die aber auch Mitbestimmung bei der Gesetzgebung forderten.

Man kann somit die Entstehungszeit des Absolutismus in Frankreich präzise an den drei Hauptfiguren, Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV., festmachen.

In fast allen Staaten geht der Absolutismus mit Reformen der Wirtschaft, Verwaltung, des Rechtswesens und des Steuerwesens einher – die Grenzen zum aufgeklärten Absolutismus sind dabei fließend. Ziel der Reformen war die Steigerung der Effizienz des Staates ( Staatsräson ). Dazu begründete Jean-Baptiste Colbert , Finanzminister und einer der engsten Berater des französischen Herrschers Ludwig XIV., die Wirtschaftsform des Merkantilismus.

In Ludwigs Augen waren alle Menschen Untertanen. Den Adligen blieben jedoch soziale Vorrechte, die sogenannten Privilegien. Sie mussten keine Steuern zahlen, hohe Posten in der Armee und der Kirche waren nur ihnen zugänglich; sie wurden vor Gericht bevorzugt gegenüber Nicht-Adeligen. In dieser sogenannten Ständegesellschaft bestanden kaum Aufstiegsmöglichkeiten, man wurde in seinen Stand „hineingeboren“. Es gab in Frankreich in der Zeit des Absolutismus also bis zur Revolution im Jahre 1789 insgesamt drei Stände:

 • erster Stand: Klerus (ungefähr 0,5 % der Bevölkerung)
 • zweiter Stand: Adel (ungefähr 1,5 % der Bevölkerung)
 • dritter Stand: Bürgerfamilien, reiche Kaufleute, niedrige Beamte, Rechtsanwälte, Ärzte, Handwerker, Soldaten, Dienstboten und Bauernfamilien
 • außerhalb der Stände: Tagelöhner, Mägde, Behinderte usw.

Mit dem Tod Ludwigs XIV. 1715 und der nachfolgenden Régence endete bereits die Hochblüte des französischen Absolutismus; sein Symbol, das Schloss Versailles, stand für ein Jahrzehnt leer. Der Regent Philipp von Orléans beendete die Zensur von Autoren der Frühaufklärung und leitete kulturell eine neue Zeit ein, politisch förderte er die Parlements . Unter Ludwig XV. dauerte die kulturelle Blüte fort, während die Ideen der Aufklärung sich in den Köpfen der Mehrheit festsetzten. Staatsrechtlich blieb freilich alles beim Alten. Die späten Reformversuche Ludwigs XV. wurden ab 1774 durch den Enkel Ludwig XVI. wieder rückgängig gemacht, dessen eigene Reformvorhaben aber durch den Adel blockiert. Wirtschaftlich führte der Frühkapitalismus inzwischen zum Erstarken der Bourgeoisie und engte die Handlungsspielräume des Ancien Régime weiter ein. Die Kombination aus Machtstreben des Bürgertums, Reformblockade durch den Adel sowie geistige Emanzipation beider von den Ideen des Absolutismus verband sich schließlich mit Finanznot und Teuerung und bewirkte so 1789 den Ausbruch der Französischen Revolution .

Dänemark-Norwegen

Am konsequentesten wurde der Absolutismus in Dänemark-Norwegen durchgesetzt.

Historische Vorgeschichte

Seit der Kalmarer Union waren die Königreiche Dänemark und Norwegen unter einem König vereint. Die Grafenfehde brachte Dänemark dermaßen in Bedrängnis, dass der Adel unter weitgehendem Verzicht auf seine Macht und Privilegien Christian III. die Königswürde antrug. In seiner Wahlkapitulation versprach dieser dem dänischen Adel , Norwegen dem Dänischen Reich als Provinz einzuverleiben. Dieses Versprechen wurde allerdings nicht eingelöst, sondern Norwegen blieb ein eigenständiger Staat unter dänischer Krone. Doch diese Wahlkapitulation war die Keimzelle des dänisch-norwegischen Absolutismus. Die Vollendung des Absolutismus geschah unter Friedrich III.

König Friedrich III. von Dänemark und Norwegen

Von 1657 bis 1660 dauerte der Krieg zwischen Dänemark und Schweden. Reichsrat und Adel, die aufgrund der Wahlkapitulation großen Einfluss auf die Entwicklung gehabt hatten, hatten sich als völlig überfordert erwiesen. Dänemark war finanziell am Ende. [16] Im Herbst 1660 versammelten sich die dänischen Stände in Kopenhagen, um über die Krise zu beraten. Die Hälfte waren Adlige, ein Drittel waren Bürger, ein sechstel waren Geistliche. Die Bauern, die Mehrheit der Bevölkerung, waren nicht vertreten. Der Bürgerstand und die Geistlichen boten dem König das Erbkönigtum an, was gegen den Adel gerichtet war, der bislang das Königswahlrecht besaß. Dessen Widerstand wurde durch den König mit Hilfe militärischer Präsenz in Kopenhagen gebrochen. [17] Am 13. Oktober bot Bischof Svane von Seeland dem König im Namen aller drei Stände das Erbkönigtum an, welches dieser annahm. Damit war seine Wahlkapitulation von 1648 außer Kraft gesetzt. Die Urkunde wurde ihm am 17. Oktober zurückgegeben, am 18. Oktober wurde ihm mit einem Treueid gehuldigt. Der Adel behielt seine wirtschaftlichen Privilegien, verlor aber jeglichen politischen Einfluss. [16] Der König setzte zwar eine Kommission aus den drei Ständen zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung ein, erließ aber am 10. Januar 1661 ohne irgendeine Beteiligung eine Verfassung unter dem Namen Instrument eller pragmatisk sanktion om kongens arveret til Danmarks og Norges riger (Instrument oder pragmatische Sanktion über das Erbrecht des Königs für die Reiche Dänemark und Norwegen). Darin heißt es, dass die Untertanen dem König als absolutem und souveränen Erbherren gehuldigt und ihm alle Rechte, die einer Majestät zustehen, übertragen hätten samt „absoluter Regierung“, was aber tatsächlich nicht der Fall gewesen war. Ihm war lediglich als Erbkönig gehuldigt worden. Das Dokument wurde im Laufe des Winters 1661 zur Unterschrift veröffentlicht und von 987 Geistlichen, 381 Bürgern und 183 Adligen unterschrieben. 1662 wurde das Dokument auch nach Norwegen, Island und den Färöern zur Unterschrift versandt. Für das Frühjahr kündigte der König einen Besuch in Norwegen an, im Laufe dessen ihm als Erbkönig gehuldigt werden solle. Das war für Norwegen kein Problem, da dort verfassungsmäßig seit jeher das Erbkönigtum verankert war. Die Huldigung nahm an seiner Statt aber sein ältester Sohn Christian entgegen. Im Gegensatz zu Dänemark legten auch die Bauern durch bevollmächtigte Vertreter den Huldigungseid ab. Am 7. August unterschrieben die Repräsentanten der Stände die „pragmatische Sanktion“ des Königs. Die rechtliche Bedeutung ist allerdings umstritten. Sogner bestreitet die rechtliche Relevanz, da der dänische Reichsrat auch Norwegen vertreten und im Namen Norwegens gehandelt habe. [18] Mestad weist demgegenüber darauf hin, dass mit der Rückgabe der Wahlkapitulationsurkunde der dänische Reichsrat auch die Vertretungsmacht für Norwegen verloren habe. [19] Der Absolutismus war endgültig durchgesetzt.

Rechtliche Ausgestaltung

Im dänischen und norwegischen Recht, nach welchem die Juristen des 18. Jahrhunderts sich richteten, hieß es, dass der König als absolutistischer ( enevold oder enevælde = „ein-Gewalt“) Erbkönig und Herr Dänemarks und Norwegens allein die höchste Macht hat, Recht zu setzen. Nach dieser Auffassung konnte er nicht nur nach Gutdünken Vorschriften erlassen, er konnte auch nach Gutdünken Personen von ihrer Geltung ausnehmen. Er konnte einsetzen und absetzen, wen er wollte. Für die Untertanen hieß es, dass sie den König als allerhöchstes Haupt hier auf Erden als über allen menschlichen Gesetzen stehend, der keinen Richter über sich kennt, achten sollten.

Der norwegische Huldigungsakt vom 5. August 1661 mit der Besiegelung des Protokolls vom 7. August lautet:

„Vi underskrevne […] Undersaatter af den Adelig, Geistlig og Borgerlig Stand udi Norges Rige, bekjande og gjøre vitterlig for Os, vore Arvinger og Efterkommere at […] stadfæste og bekræfte vi Alle og Enhver […] høistbemelte hans Kongelige Majestat som en absolut, souverain og Arve-Hærre, Hans Arve-Rettighed til Norges Rige, som og alle Jura Majestatis, absolut Regjering, og alle Regalis“

„Wir unterzeichnenden Untertanen von adeligem, geistlichem und bürgerlichen Stand des norwegischen Reiches bekennen und geben für uns, unsere Erben und Nachfolger bekannt, dass wir alle und ein jeder bestimmen und bekräftigen, Ihro hochwohllöbliche königliche Majestät als einen absoluten, souveränen Erb-Herren zu erkennen, Seine Erbberechtigung über Norwegens Reich, wie auch alle Majestäts-Rechte, die absolute Regierung und alle Regalien.“

Mestad S. 38/39. [20]

1665 wurde das Königsgesetz (Kongeloven) erlassen und 1705 gedruckt. Darin wird auch die staatsrechtliche Grundlage der absolutistischen Herrschaft dargestellt.

„[…] Voris værende Rigens Raad og samptlige Stænder, Adel og Uadel, Geistlig og Verdslig dertill bevæget deris forrige Kaar og Wallrettighed at affstaa og begriffve, […] ArfveRettigheden till disse Vore Kongeriiger Danmarck og Norge sampt alle Iura Majestatis, absolute Magt, souverainetet og alle Kongelige Herligheder og Regalier utvungen og uden nogen Voris tillskyndelse, anmodig eller begiering aff eygen frii Villie og fuldbeaad Huu allerunderdanigst at andrage og offverantvorde […]“

„Unser gegenwärtiger Reichsrat und sämtliche Stände, adlig und nichtadlig, geistlich und weltlich durch die bisherigen Verhältnisse dazu bewogen, vom Erbrecht für diese unsere Königreiche Dänemark und Norwegen abzustehen und sich ihrer zu begeben samt allen Majestätsrechten, die absolute Macht, Souveränität und alle königlichen Herrlichkeiten und Regalien ungezwungen und ohne irgenwelche Beeinflussung, Ersuchen oder Forderung aus eigenen freien Stücken durch uns und mit wohlüberlegtem Sinn alleruntertänigst uns anzutragen und zu überantworten …“

Mestad S. 38/39. [20]

Die einzige Einschränkung bestand in der Bindung des Königs an die Augsburger Konfession (Artikel I) und im Verbot der Reichsteilung (Artikel XIX). Es war die einzige Einführung des Absolutismus in Europa durch ein schriftlich niedergelegtes Gesetz. [21] Allerdings galt das Gesetz nicht in den Herzogtümern Schleswig und Holstein.[22]

Zwar war der König „König von Gottes Gnaden“, wie er sich in der Überschrift zum Königsgesetz selbst bezeichnet, aber die absolutistische Herrschaft wurde ihm vom Volk übertragen. Die Machtübertragung und die Eidesleistung waren ein Unterwerfungsvertrag, wie er in der Naturrechtslehre von Hugo Grotius entwickelt worden war. [23] Er begründete den Absolutismus damit, dass das Volk als Körperschaft seine Herrschaftsrechte auf eine Person in beliebigem Umfang, also auch vollständig übertragen könne. [24] Auch Jean Bodin und Henning Arnisaeus sind als Vorbilder für bestimmte Formulierungen im Kongelov identifiziert worden. [25] Diese Übertragungstheorie zeigte sich 1814, als Norwegen als Folge des Kieler Friedens aus dem dänisch-norwegischen Gesamtstaat entlassen wurde. Christian Frederik schrieb daraufhin in seinem Manifest vom 19. Februar 1814, dass „das norwegische Volk von seinem Eid gegenüber … König Friedrich VI. entbunden ist und ihm somit das volle Recht eines freien und unabhängigen Volkes, seine Regierungsverfassung selbst zu bestimmen, zurückgegeben ist“. Dies entspricht der Ausführung von Hugo Grotius über den Absolutismus und die Vertragstheorie: „Das sichere … Zeichen ist, dass mit dem Erlöschen des regierenden Hauses die Staatsgewalt an jedes einzelne Volk für sich zurückfällt.“ [26]

Gesellschaftliche Durchsetzung

Nach der Verfassungsänderung war noch die gesellschaftliche Durchsetzung erforderlich. Dazu gehörte als wichtiges Element das Recht des Königs, jeden Beliebigen in ein Amt einzusetzen und ihn auch ohne Angabe von Gründen wieder abzusetzen. So konnte er wirksam die Bildung von Neben-Machtzentren verhindern. Tatsächlich machten die absolutistischen Könige Dänemarks bei der Gesetzgebung nur zurückhaltenden Gebrauch von ihrer absoluten Macht, sondern setzten für Neuregelungen Kommissionen ein, in denen die unterschiedlichen Interessen vertreten waren. Um den König gab es im Laufe der Zeit einen Kreis von drei oder vier Aristokraten, die im Geheimen die Regierungsgeschäfte wahrnahmen. Die Bernstorffs , Reventlows und Schimmelmanns entwickelten sich so zur höchsten Aristokratie und konnten aus dieser Position prestigeträchtige Gewinne erzielen, mit denen sie glänzten, wenn sie auch nach 1800 weniger politischen Einfluss hatten und vielmehr die dänische Salonkultur beherrschten. [27]

Trotz der Lehre, dass die absolutistische Macht dem König vom Volk übertragen war, spielte die religiöse Untermauerung seiner Autorität eine wichtige Rolle in der Disziplinierung der Gesellschaft . Ab 1659 wurde dem dänischen und norwegischen Volk eingeprägt, dass Gott selbst Friedrich III. geholfen habe, den schwedischen Angriff vom 11. Februar dieses Jahres auf Kopenhagen abzuwehren. [28] Nach dem Königsgesetz von 1665 hatte Gott selbst dem Volk eingegeben, dem König die absolutistische Herrschaft zu übertragen. So wurde dem dänischen und norwegischen Volk eingeschärft, dass die Ziele des Königs und die Ziele Gottes identisch seien. Daher wurde der dänische König in der dänischen Kirche mehr verehrt als Ludwig XIV. in der französischen. So füllte der dänische König das Vakuum, das nach Abschaffung der katholischen Heiligenverehrung entstanden war. [28] Im Laufe der Zeit wurde die panegyrische Huldigungsliteratur immer umfangreicher. Für beklagenswerte Zustände war nicht der König verantwortlich, sondern unfähige oder intrigante Beamte hatten seinen guten Willen verfälscht. [29] Für die indoktrinierende Huldigungsrethorik gab es viele Anlässe, der Geburtstag des jeweiligen Königs, 1749 das 30-jährige Thronjubiläum der Oldenburger und das 100-Jahrs-Jubiläum zur Einführung des Absolutismus.

Ein weiteres Instrument zur Disziplinierung war die Kirche. Infolge der Reformation war die Selbständigkeit der Kirche beseitigt und die Geistlichkeit zu einem königstreuen Beamtenapparat geworden. Der König und seine Theologen festigten eine theokratische Königsideologie. In dem Missale Forordnet Alterbok udi Dannark og Norge (Kopenhagen 1688) waren zahlreiche Gottesdienst-Gebete für den König vorgesehen. [30] Die Predigten wurden von der königlichen Kanzlei und von der theologischen Fakultät in Kopenhagen zentral vorgegeben und überwacht. So wurde die lehrmäßige Einheit mit konsequenter Rigidität 200 Jahre lang sichergestellt, bis der Pietismus die Orthodoxie herausforderte. Dabei ging es nicht nur um die Verteidigung gegen den Katholizismus und den Calvinismus. Es ging auch gegen abweichende Ideen lutherischer Kreise aus Deutschland. Ihnen wurde mit Verboten gegen Schriften und Bücherverbrennungen und Landesverweisung von Abweichlern entgegengetreten. Als aber zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Pietismus auch auf den königlichen Hof übergriff, formulierte der König einen Staatspietismus, von dem wiederum nicht abgewichen werden durfte. Als Hans Nielsen Hauge in Norwegen die kirchliche Einheit durch Gründung einer Art Freikirche gefährdete, zeigte die absolutistische Kirche noch einmal ihre ganze repressive Macht: Kerkerhaft, Versammlungsverbot und Verbot einschlägigen Schrifttums sowie ein langwieriger und umfassender Prozess, der die Abweichler mit der Notwendigkeit der Verteidigung in Atem hielt. Das waren die klassischen Werkzeuge des Absolutismus, kritische Strömungen zu unterdrücken. [31] So war Norwegen das religiös homogenste Land in Europa. Erst 1784 beendete die theologische Fakultät ihre Funktion als Gedankenpolizei. [31]

Ein weiteres Instrument des Machterhalts war die Manipulation der Öffentlichkeit. Die königlichen Rundschreiben und Erlasse wurden in öffentliche und geheime Schreiben eingeteilt. Die Vorbereitung neuer Regelungen blieb geheim, die Verkündung des Ergebnisses oblag der Kirche und den Thingversammlungen. Ab 1798 wurden die Regelungen in der Tidende for Danmark og Norge veröffentlicht. Die Behandlung einer Eingabe an eine Behörde war geheim. Die Antwort wenigen bekannt. Daher kam es nur selten breiteren Widerstand gegen eine Entscheidung. Die Obrigkeit bestimmte auch, welche Nachricht veröffentlicht werden durfte. Die Zensur war ein wirksames Mittel, die öffentliche Meinung zu lenken. Berühmt wurde die Antwort Friedrich VI. auf eine Eingabe um Lockerung der Zensur:

„Thi ligesom Vor landsfaderlige Opmærksomhed stedse har været henvendt paa at bidrage Alt, hvad der staar i Vor kongelige Magt, til at virke for Statens og Folkets Vel, saaledes kan heller Ingen uden Vi alene være i Stand til at bedømme, hvad der er til begges sande Gavn og Bedste“

„Denn wie Unsere landesväterliche Aufmerksamkeit immer darauf gerichtet war, alles zu tun, was in Unserer königlichen Macht steht, für das Wohl des Volkes und des Staates zu sorgen, so kann niemand außer Uns im Stande sein zu beurteilen, was für beide der wirkliche Nutzen und das Beste ist.“

Collegial Tidende 28. Februar 1855 zitiert in Rian S. 28 Fn 89.

Die Universität mit ihrer vollständigen Aufsicht über alle Druckschriften war eines der wirksamsten Mittel der Vereinheitlichung von Kirche und öffentlicher Meinung. Die Druckereien waren eng an den Hof und die Universität gebunden, auch weil diese Institutionen ihre Hauptauftraggeber waren. [32] Nur in der kurzen Epoche von Struensee gab es Pressefreiheit. Daraus wird auch der 150 Jahre dauernde Widerstand der Regierung gegen die Errichtung einer Universität in Norwegen ( Oslo ) verständlich. Ohne behördliche Kontrolle waren Vereinigungen und Versammlungen nicht gestattet, weder religiöse noch weltliche. Die Ausübung von Berufen war von königlichen Privilegien abhängig. Politische Versammlungen wurden mit harten Strafen verfolgt. [27] Statt des Urheberrechts, das in Großbritannien bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt wurde, gab es das Einzelprivileg des Königs zur Veröffentlichung. Dabei half es oft, das Werk einer mächtigen Persönlichkeit oder gar dem König zu widmen. Das alles sorgte für eine regimetreue Öffentlichkeit.

Heiliges Römisches Reich

Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hat es auf der Reichsebene im Gegensatz zu einzelnen Gliedstaaten niemals einen Absolutismus gegeben, weil die römisch-deutschen Herrscher bis zum Ende des Reiches an die Mitwirkung der Reichsstände gebunden waren, die überdies seit dem Westfälischen Frieden 1648 auch die Souveränität innehatten.

Absolutismus in der Gegenwart

Weltkarte über die Regierungssysteme
Staats- und Regierungsformen der Welt
 • Präsidentielle Republik
 • Semipräsidentielle Republik
 • Republik mit einem exekutiven Staatschef, der von der Legislative bestimmt wurde
 • Parlamentarische Republik
 • Konstitutionelle Monarchie
 • Parlamentarische Monarchie
 • Absolute Monarchie
 • Einparteiensystem (ggf. mit Blockparteien )
 • Verfassungsrechtliche Bestimmungen ausgesetzt
 • Kein verfassungsrechtlich festgelegtes Regime
 • Keine Regierung
 • Stand: 2021

  In einigen Staaten der Welt bestehen noch heute absolute Monarchien. Heute werden häufig

  als absolutistische Monarchen bezeichnet.

  Literatur

  Allgemeines und Forschungskonzept

  Epochendarstellungen

  Länderspezifisches

  • Günter Barudio : Absolutismus – Zerstörung der „libertären Verfassung“. Studien zur „karolinischen Eingewalt“ in Schweden zwischen 1680 und 1693 (= Frankfurter Historische Abhandlungen. Bd. 13). Steiner, Wiesbaden 1976.
  • Fanny Cosandey, Robert Descimon : L'absolutisme en France. Histoire et historiographie (= Points Seuil. Bd. 313). Edition du Seuil, Paris 2002, ISBN 2-02-048193-6 .
  • Kersten Krüger : Absolutismus in Dänemark. Ein Modell für Begriffsbildung und Typologie (1979). Wieder abgedruckt in: ders.: Formung der frühen Moderne. Ausgewählte Aufsätze (= Geschichte: Forschung und Wissenschaft. Bd. 14). Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-8873-8 , S. 145–178 ( Vorschau ).
  • Petr Maťa, Thomas Winkelbauer (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Franz Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08766-4 .
  • Olaf Mörke : Die Diskussion um den „Absolutismus“ als Epochenbegriff. Ein Beitrag über den Platz Katharinas II. in der europäischen Politikgeschichte. In: Eckhard Hübner, Jan Kusber , Peter Nitsche (Hrsg.): Rußland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 1998, ISBN 3-412-13097-4 , S. 9–32.
  • Volker Press : Vom „Ständestaat“ zum Absolutismus. 50 Thesen zur Entwicklung des Ständewesens in Deutschland. In: Peter Baumgart (Hrsg.): Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen. Ergebnisse einer Fachtagung. Berlin 1983, S. 319–326.
  • Sølvi Sogner: Krig og fred 1660–1780 (= Aschehougs Norges historie , Bd. 6). Oslo 1996, ISBN 82-03-22019-3 .
  • Günter Vogler : Absolutistische Herrschaft und ständische Gesellschaft. Reich und Territorien von 1648 bis 1790 (= UTB. Bd. 1898). Ulmer, Stuttgart 1996, ISBN 3-8252-1898-8 .
  • Adam Wandruszka : Zum „Absolutismus“ Ferdinands II. In: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchives. Bd. 14, 1984, S. 261–268 ( Digitalisat ).

  Weblinks

  Wiktionary: Absolutismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. Alexander Schwan : Politische Theorien des Rationalismus und der Aufklärung. In: Hans-Joachim Lieber (Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart , Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Bonn 1993, S. 164–172; Wolfgang Weber : Absolutismus. In: Dieter Nohlen (Hrsg.): Lexikon der Politik, Band 7: Politische Begriffe. Directmedia, Berlin 2004, S. 21.
  2. Martin Peters: Altes Reich und Europa. Der Historiker, Statistiker und Publizist August Ludwig (v.) Schlözer (1735–1809). 2., korr. Aufl., Lit Verlag, Münster 2005, S. 8.
  3. Wilhelm Roscher : Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland. R. Oldenbourg, München 1874, S. 380 f.
  4. Heinz Duchhardt : Barock und Aufklärung. 16.–18. Jahrhundert . 4. Auflage. R. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-49744-1 , S.   169   f .
  5. Vgl. dazu den Forschungsüberblick bei Kunisch, Absolutismus , S. 179–206.
  6. Nicholas Henshall: The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European Monarchy , London 1993 [erstmals 1992]. Rezension von Heinz Duchhard: Absolutismus – Abschied von einem Epochenbegriff? , in: HZ 258 (1994), S. 113–122.
  7. Jonathan Clark: English Society 1688–1832 . Ideology, Social Structure and Political Practice During the Ancien Regime. 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 1985, ISBN 0-521-30922-0 (Rezension: http://www.history.ac.uk/reviews/review/41b ).
  8. So Ulrich Muhlack: Absoluter Fürstenstaat und Heeresorganisation in Frankreich im Zeitalter Ludwigs XIV. In: Johannes Kunisch (Hrsg.): Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit . Duncker & Humblot, Berlin 1986, ISBN 3-428-05964-6 , S.   249–278 .
  9. Heinz Duchhardt: Barock und Aufklärung. 16.–18. Jahrhundert . 4. Auflage. R. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-49744-1 , S.   169   f .
  10. So Louis Marin: Das Portrait des Königs . diaphanes, Zürich 2005, ISBN 978-3-935300-62-9 (französisch: Le Portrait du roi . Übersetzt von Heinz Jatho).
  11. Heinz Duchhardt: Barock und Aufklärung . 4. Auflage. R. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-49744-1 , S.   172   f .
  12. Tobias Bevc: Politische Theorie. UVK, Konstanz 2007, ISBN 978-3-8252-2908-5 , S. 62.
  13. Gunhild Wilms: Revolutionen und Reformen 1789–1848/49 . Cornelsen Verlag, Berlin 1990, ISBN 978-3-454-59661-9 ; Wolfgang Mager: Frankreich vom Ancien Régime zur Moderne. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln 1980, ISBN 978-3-17-004695-5 .
  14. Franz Wittmütz: Einteilung Frankreichs nach Steuergesichtspunkten .
  15. Hubert Christian Ehalt : Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft – Der Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert . Oldenbourg, München 1980, ISBN 3-486-42371-1 , S. 88 f.
  16. a b Artikel Enevælden
  17. Sølvi Sogner: Krig og fred 1660–1780. Oslo 1996, S. 13.
  18. Sølvi Sogner: Krig og fred 1660–1780. Oslo 1996, S. 14 ff.
  19. Ola Mestad: „Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten.“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 35–65, hier S. 38.
  20. a b Den souveraine Konge-Lov Underskreven den 14. Novemb. 1665 .
  21. Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt . München 2002, ISBN 978-3-406-45310-6 , S. 75.
  22. Birgit Løgstrup: Enevælden og enhedsriget .
  23. Der König beauftragte seinen Bibliothekar Peder Schumacher Griffenfeld mit der Ausarbeitung des Königsgesetzes. Auf diesen hatten während seiner Auslandsstudien die staatsrechtlichen Theorien des Hugo Grotius einen großen Einfluss gewonnen.
  24. De jure belli ac pacis. (Über das Recht des Kriegs und des Friedens) – Paris 1625. 1. Buch, Kapitel 3 Abschn. 8 f.
  25. Kongeloven ; Sogner, S. 18.
  26. De jure belli ac pacis. (Über das Recht des Kriegs und des Friedens) – Paris 1625. 1. Buch, Kapitel 3 Abschn. 7.
  27. a b Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 26.
  28. a b Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 18.
  29. Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 19.
  30. Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 18 Fn 45.
  31. a b Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 23.
  32. Øystein Rian: „Hvorfor var der ikke bordmennene som forlot Fredrik 6.?“ In: (norsk) Historisk Tidskrift , Bd. 93, 1 (2014), S. 9–33, hier S. 27.