Arbejde (filosofi)

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Arbejde i filosofisk forstand omfatter alle processer med bevidst, kreativ konfrontation mellem mennesker . Betydningen af ​​disse processer tilvejebringes af de selvbestemte og ansvarlige handlende mennesker med deres individuelle behov, færdigheder og synspunkter i forbindelse med de nuværende naturlige forhold og sociale arbejdsvilkår.

Ordhistorie

Ifølge Otfried Höffe [1] kommer ordet fra det latinske arvus for agerjord som udtryk for dets dyrkning. Ordet arbejde udviklet sig fra oldhøjtysk arabeit via middelhøjtysk arebeit, ord, der på det tidspunkt ofte betød trængsler og behov. [2] Den præfilosofiske sprogbrug har tre betydninger:

 1. Arbejde som modgang, i modsætning til fritid [3]
 2. Arbejd som en aktivitet for at sikre et levebrød og for at forbedre levevilkårene
 3. Arbejde som et resultat af disse bestræbelser : som en præstation, et værk . [1]

Det antages, at ordet er relateret til Gamle Kirke slaviske Rabota (fra Rabu = 'Tjener, serf'), som kan oversættes som tjener arbejdskraft eller trældom [2] , og hvorfra ordet robot blev dannet i det 20. århundrede . [4]

Formål og formål med arbejdet

I antropologisk og filosofisk brug betyder arbejde frem for alt "menneskers aktivitet afhængig af natur og naturligt behov med det formål at vedligeholde og forbedre livet." [2] Hans Paul Bahrdt beskriver arbejde som "en dygtig, kontinuerlig, ordnet, anstrengende, nyttig en handling, der er rettet mod et mål, der ligger ud over arbejdshandlingens afslutning ”. [5] Mennesker, der oprindeligt arbejder for at leve, ønsker at opnå social anerkendelse og et meningsfuldt liv for sig selv gennem samarbejde. Kunstnerens aktivitet er et eksempel på, at der fra et materielt synspunkt også kan virke formålsløst. Ernst Cassirer beskriver kunsten som en kreativ form, hvor kunstneren bruger instrumentalmedier til at formidle sin forståelse af synlige, håndgribelige eller hørbare fænomener i symbolske former . [6] Ifølge Friedrich Hegels dialektik er mennesker med deres personlige interesser og arbejdsfokus i modstrid med forskellige mål, såsom:

En arbejdende person er mere eller mindre i konkurrence med mennesker i andre sociale grupper . I dag ses menneskeligt arbejde i det væsentlige ikke i udøvelsen af ​​isolerede individuelle aktiviteter, men inkluderer altid intersubjektiv interaktion mellem mennesker i actionsamfund , det vil sige at arbejde sammen i arbejds- og handlingssystemer .

Arbejde som genstand for videnskabelige teorier

Enhver, der beskæftiger sig med "begrebet arbejde" fra et filosofisk synspunkt, støder på et dilemma : Selvom arbejde i dets forskellige former er en konstant menneskelig eksistens , er der kun få kendte filosoffer, der har løftet det ud af økonomien , etik eller teologi . Ordet arbejde er overvejende synonymt med indsats, bestræbelse, besættelse, service til samfundet, nyttig handling, produktion, aktivitet, gerning eller gør osv. I arbejdssociologien er arbejdsaktiviteter hovedsageligt klassificeret efter særlige sociokulturelle karakteristika og delvist under tekniske , institutionelle eller økonomiske aspekter behandlet. [8] Filosofer udviklede forskellige, nutidige arbejdssyn eller teorier om handling , hvorved selve begrebet arbejde er genstand for historisk ændring. [9]

Fra antikken til begyndelsen af ​​den tidlige moderne æra

I den antikke Grækenlands arkaiske epoke omkring 700 fvt beskriver Hesiodos landmænds aktiviteter i de episke værker og dage . Han understreger det hårde arbejde i landbruget som en kilde til ærligt liv og bare materiel velstand. Denne etiske tilgang til arbejde og liv alene er imidlertid ikke nyttig, hvis en person ønsker at overvinde de vanskeligheder, der fuldstændigt fylder hans liv. Gamle græske filosoffer, såsom Sokrates eller hans elever Platon og Xenophon , genkender ikke i manuelle aktiviteter den bevidste, kreative konfrontation mellem mennesker, som går ud over hverdagens bestræbelser og er rettet mod selvrealisering og opnåelse af viden . Ligesom de før-sokratiske Pythagoras eller Anaxagoras før, ser de først og fremmest kontemplation som en grundbetingelse for åndelig kreativitet . Aristoteles leder den filosofiske kategori " Poiein " ( oldgræsk ποιεῖν; Tysk: gør, skaber, bevirker ). [10] Det kommer tæt på begrebet arbejde, men betyder ikke specifikt arbejde i moderne forstand. Snarere henviser hans handlingsteoretiske overvejelser, som med andre antikens filosoffer, hovedsageligt til medlemmerne af det intellektuelle, politiske og militære aristokrati og deres bestræbelser på at opnå de dyder, der blev anerkendt dengang. [11] Videnskabelig forskning og undervisning, som ifølge moderne forståelse er arbejdsformer, betragter Platon, Aristoteles og de fleste af antikkens lærde som særligt elegante aktiviteter i kontemplativ fritid. Ifølge Plutarchs tradition efterlod Archimedes ingen afhandlinger i denne henseende af foragt for de praktiske aktiviteter forbundet med hans tekniske opfindelser. [12]

Den romerske filosof Seneca udtrykker sig i en samling af breve - Epistulae -moralerne - også om filosofens arbejde . ”Filosofi [...] er ikke baseret på ord, men på gerninger. [...] Den former og danner ånden, den beordrer liv, bestemmer vores handlinger, den viser, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. ” [13] Andre steder skriver han i tilbedelse af den visdom, der skal arves:” Det stadig forbliver meget arbejde, og det vil altid være tilfældet [...] at tilføje noget. Men selvom alt allerede er fundet tidligere, vil en ting altid være nyt, nemlig den konkrete anvendelse og nutidige brug af, hvad andre har fundet ”. [14] I selvovervejelserne placerer Marcus Aurelius "at være aktiv" i den etiske kontekst af den stoiske livslange stræben efter selvdannelse. [15] Det hårde arbejde for manuelle arbejdere, ofte præget af økonomiske vanskeligheder, blev accepteret af de gamle filosoffer som en selvfølge, mindre problematisk betinget kendsgerning. De lærde håndtere disse base-aktiviteter og udnyttelse af slaver væsentligt kun i forbindelse med juridiske, etiske og økonomiske spørgsmål, som vedrører oprindelige besættelse af arbejdskraft ressourcer og produkter. Som kodificeret i romersk lov betragtes en slave ikke som et menneske, men snarere som et objekt i ejendommen til en fri person, der kontrollerer ham, sammen med jord, kvæg eller andre ressourcer. [16]

Fra antikken til middelalderen er opfattelsen udbredt om, at kun dem, der slipper for daglige arbejdsbegrænsninger, har tid og fritid til deres åndelige behov og kan rydde hovedet for ny viden og kreativ handling . [17] De så privilegerede er således tættere på det guddommelige område end mennesket tvunget til at udføre økonomiske aktiviteter. Fra tidlig kristendom til begyndelsen af ​​den tidlige moderne periode har apostoliske lærde mest ført teologiske debatter om spørgsmålet om, hvorvidt manuelt arbejde forhindrer mennesker i at lede efter Gud, eller om det også skal ses som en form for tilbedelse. Dette emne diskuteres f.eks. Af Paulus af Tarsus , Augustin , Basil af Cæsarea , Benedikt af Nursia , Konstantin af Mananalis , Thomas Aquinas og Meister Eckhart . Med henvisning til Bjergprædikenen og Paulus 'andet brev til tessalonikerne , dukker der forskellige, til tider modstridende synspunkter op i den teologiske diskussion om sætningen: "Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke spise." [18]

Under reformationen udvikler og spreder Huldrych Zwingli , Johannes Calvin , Martin Luther og andre evangeliske lærde fra 1500-tallet, at arbejde er en forudbestemt pligt, som mennesket skal påtage sig til Guds velsignelse på jorden, også hvad angår social prestige og velstand at være , at opnå. [19] Den protestantiske arbejdsetik baseret på den definerer arbejde som det primære formål med menneskeliv. Mennesket kan derefter nyde frugterne af sine handlinger i guddommelig velgørenhed og fritid. I modsætning til Luther, der går ind for tesen om, at før Guds dom kun guddommelig nåde tæller for mennesket, forsvarer humanisten Erasmus von Rotterdam i sit værk De libero arbitrio opfattelsen af ​​den romerske kirke om , at individet med sin frie vilje ved godt Gør nåden af Gud. [20] I de fleste protestantiske trossamfund gjorde udsagnene om de " gode gerninger " i Heidelbergs katekismus fra 1563, at Luthers teser også sejrede i spørgsmål om tro på arbejde. Erasmus sørgede for den første udgivelse af bogen Utopia [21] af Thomas More i 1516 (latinsk titel: De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia ). I denne utopi "Fra den bedste tilstand i staten på den nye ø Utopia" beskriver More en sekulær stat uden privat ejendom , hvis indbyggere er forpligtet til kollektiv uddannelse og arbejde , det vil sige den bevidste kreative diskussion af folket er der i sine ideer til staten dekret, til Bliv en fælles godorienteret kollektiv opgave . [22]

Oplysningstid til Hegels filosofi

Oplysningstiden begynder i første halvdel af 1600 -tallet. Forskere bryder i stigende grad væk fra teologiske synspunkter, vender sig mere til naturvidenskaberne og udvikler sekulære teorier om naturret og statens filosofi, der har indflydelse på begrebet arbejde. Her er menneskeligt arbejde z. B. af Thomas Hobbes , William Petty , François Quesnay og Francis Hutcheson anerkendt i spændingsområdet mellem regel , ejendom og konkurrence som en afgørende faktor for rigdom og magt i staten. Den protestantiske opfattelse af arbejde fortsættes i puritanismen og i det 18. århundrede i de trosretninger, der blev grundlagt af John Wesley og George Whitefield , og som yder et afgørende bidrag til den økonomiske udvikling i Storbritannien [23] og dets nordamerikanske kolonier. Politisk økonomi opstod som forløberen for moderne økonomi i midten af ​​1700 -tallet. Emnet for denne videnskab er først og fremmest produktionsfaktorerne arbejdskraft , jord og kapital . Fra da af er fokus på begrebet arbejde på lønmodtagerbeskæftigelse , hvis kvalitet og produktivitet diskuteres i forbindelse med den progressive arbejdsdeling og forholdet mellem varer og penge . Adam Smith og David Ricardo undersøger, hvordan "arbejdskraft" påvirker omkostninger , lønninger og prisermarkedet og fastlægger arbejdsteori om værdi .

Et centralt tema for filosofi og politisk økonomi på det tidspunkt er forbindelsen mellem "arbejde og ejendom", som John Locke , David Hume , Jean-Jacques Rousseau , men også Adam Smith og de "tidlige socialister" Charles Fourier , Henri de Saint- Simon og Pierre-Joseph Proudhon beskriver mere detaljeret. De økonomiske og filosofiske diskurser kredser hovedsageligt om de to traditionelle opfattelser af den oprindelige erhvervelse af ejendom : besættelsesteorien og arbejdsteorien .

I tysktalende filosofi, f.eks. B. Immanuel Kant , Johann Gottfried Herder , Johann Gottlieb Fichte eller Friedrich Schelling arbejder på en moralfilosofisk måde og erklærer det som en moralsk pligt og en betingelse for menneskelig eksistens. I henhold til Kants maksimumsetik underkastes mennesker bevidst en moralsk pligt i deres "gode handlinger". Hvis han ikke finder et maksimum for sit handlemotiv, der svarer til moralloven, skal handlingen afvises af moralske årsager. [24] Denne opfattelse af pligt og moral af Kant omfatter arbejde i filosofisk forstand, det vil sige alle processer i den bevidste kreative diskussion af mennesket . Indtil 1800-tallet fokuserede tysktalende filosofi også i stigende grad på økonomiske og samfundsvidenskabelige sammenhænge. Med "kategorierne" arbejde "og" udveksling "forsøger Hegel at fange hele det borgerlige samfund i henhold til dets økonomiske struktur. [25] I Åndens fænomenologi behandler Hegel det dialektiske forhold mellem dominans og trældom i kapitlet om selvbevidsthed . Tjeneren arbejder for mesteren, der nyder frugterne af tjenerens arbejde, mens han forbliver i sin eksistens naturlighed . Tjeneren derimod forvandler sin egen og ydre natur ved at arbejde med ting. Han lærer sig selv at kende gennem arbejde og udvikler en selvtillid af det. Det ”store” ved Hegels ” fænomenologi ” er, at han ”fatter menneskets selvgenerering som en proces” og ”forstår det objektive menneske [...] som et resultat af sit eget arbejde”. Det "værk, som Hegel alene kender og genkender [...], er imidlertid abstrakt åndeligt". [26]

Arbejdsfilosofi fra midten af ​​1800 -tallet

I midten af ​​1800 -tallet begyndte Karl Marx og Friedrich Engels at analysere værket, som de også anerkender som en nødvendig betingelse for menneskelig eksistens ved hjælp af Hegels dialektiske metode . Med udgangspunkt i religionskritisk humanisme og “antropologisk materialisme ” fra Ludwig Feuerbach , hvis sensoriske individualistiske syn de kritiserer, undersøger og tolker Marx og Engels folks handlinger primært under hensyntagen til politiske og økonomiske sammenhænge. En detaljeret præsentation af værket findes i Das Kapital bind I, femte kapitel. Der skriver Karl Marx:

”Arbejde er først og fremmest en proces mellem mennesket og naturen, en proces, hvor mennesket formidler, regulerer og styrer sit stofskifte med naturen gennem sine egne gerninger. Han konfronterer selve det naturlige stof som en naturlig kraft. Han sætter gang i de naturlige kræfter, der tilhører hans krop, arme og ben, hoved og hånd, for at tilegne det naturlige stof i en form, der er nyttig for hans eget liv. Ved at handle på naturen uden for ham gennem denne bevægelse og ændre den, ændrer han samtidig sin egen natur. Han udvikler de styrker, der slumrer i det, og udsætter spillet om deres kræfter til sin egen underkastelse. " [27]

"I stedet for det guddommelige absolutte i Hegel slutter Marx sig til det materiel-økonomiske Absolut i produktionsprocessen eller værket end noget kausativ virkelighed." [28] I et essay om arbejdets andel om abens inkarnation skriver Friedrich Engels: »Arbejde er kilden til al rigdom, siger de politiske økonomer. Det er dette - udover naturen, der forsyner det med det materiale, det omdanner til rigdom. Men det er uendeligt mere end dette. Hun er den første grundbetingelse for alt menneskeliv, og i en sådan grad, at vi må sige det på en måde. Det har skabt mennesket selv " [29] Nogle aspekter af arbejde og udtryk, som Karl Marx i skrifterne Kritik af politisk økonomi og brugt i hans hovedværk Kapital , er emnet for sociologisk og politisk diskurs den dag i dag.

Betonarbejde

Arbejdende mennesker udfører altid rigtige aktiviteter og laver derfor normalt betonarbejde, som Marx kalder "konkret-nyttigt arbejde". I henhold til individets evner , færdigheder og behov og deres individuelle livssituation er konkret arbejde uendeligt forskelligartet i form og indhold. Også under aspektet af den individuelle hensigtsmæssighed og målsætning fastsætter den aktive person, hvilket arbejde der skal udføres af ham. Konkret arbejde kræver brug af hans arbejdskraft - det betyder altid en mængde "levende arbejde" - samt levering og brug af "objektificeret arbejde" i form af nødvendig produktion og fødevarer . Gennem brug og behandling af disse ressourcer afholder han omkostninger i det vareproducerende samfund; derfor tilhører produktet af hans arbejde. Som ejer af arbejdsproduktet har han - afhængig af graden af ​​måloppnåelse - en brugsværdi . Marx skriver om det "konkrete nyttige værk":

"Som skaber af brugsværdier, som brugbart arbejde, er arbejde derfor en menneskelig eksistensbetingelse, der er uafhængig af alle former for samfund, en evig naturlig nødvendighed for at formidle stofskiftet mellem mennesker og natur, dvs. menneskeliv." [30]

Arbejdets dobbelte karakter

Den postulerede af Marx "dobbelt karakter af varearbejdet repræsenteret" [31] baseret på det faktum, at midlerne til betonarbejde ( som faktisk brugsværdi) skabte et produkt det grundlæggende krav til deres mulige salg på markedet, så stadig ingen erklæring værdien af vekselværdien er tilgængelig. Ifølge det materialistiske verdensbillede stammer udvekslingsværdien af ​​en vare imidlertid også primært fra det arbejde, der bruges på den. Det er af denne grund, at Marx introducerer begrebet " abstrakt arbejde ". Han skriver om arbejdets dobbelte karakter:

"Alt arbejde er på den ene side udgifterne til menneskeligt arbejde i fysiologisk forstand, og i denne egenskab af lige menneskeligt eller abstrakt menneskeligt arbejde danner det værdien af ​​goderne." [30]

"På den anden side er alt arbejde udgifter til menneskeligt arbejde i en særlig, formålsbestemt form, og i denne kvalitet af konkret nyttigt arbejde frembringer det brugsværdier." [30]

Med udgangspunkt i "abstrakt arbejde", der selv har karakteren af ​​udvekslingsværdi, udviklede Marx teorien om arbejdsværdi grundlagt af Adam Smith. Denne teori, ifølge hvilken arbejdskraften er afgørende for varernes værdi, er imidlertid i dag stort set modbevist blandt økonomer . Imidlertid spiller former for abstrakt arbejde i øjeblikket en grundlæggende rolle i jobevaluering inden for rammerne af kollektive overenskomster og vurderingskriterierne deri. Værdien af ​​varens "lønearbejde" ses i det mindste med henvisning til Genève -ordningen under aspekter af "løn fairness" i forbindelse med vurderbare former for "abstrakt arbejde".

Levende og objektiveret arbejde

Marx beskriver menneskelig aktivitet i igangværende arbejdsprocesser som "levende arbejde", hvorimod han under udtrykket "objektiviseret arbejde" opsummerer alle brugsværdier, som mennesker har produceret. "Objektiveret arbejde", det vil sige produktets produkter, forbruges eller forbruges af mennesket som forbrugsvarer , eller han bruger dem i arbejdsprocesser som produktionsmiddel . I modsætning til "levende arbejde" repræsenterer "objektificeret arbejde" i produktionsmidlerne en hvilende arbejdsstyrke og informationspotentiale, som folk bruger mere eller mindre passende i arbejdsprocesser og dermed aktiverer dem. Marx erkender produktionsmidlernes særlige betydning for udviklingen af ​​det menneskelige samfund i, at de er kondensatorer og akkumulatorer til tidligere arbejde, som folk kan frigøre igen i senere arbejdsprocesser med øget produktivitet gennem "levende arbejde". Derudover ser Marx den socialt fremkaldte årsag til systemisk udnyttelse og social uretfærdighed i "privat ejerskab af produktionsmidlerne" og kapitalejernes tilhørende styre over proletariernes "levende arbejde". For kollektivt at overvinde disse negative fænomener [32] udviklede og udbredte Marx og Engels ideen om en forestående international "kommunistisk klassekamp " i kommunistpartiets manifest i 1848.

Fremmedgørelse af arbejdet

Det marxianske arbejdskoncept refererer ikke kun til lønsom aktivitet, men omfatter i sin antropologiske dimension alle former for aktivitet, der er nyttige for menneskelig eksistens. Fremmedgørelse af arbejde betyder, at de sociale forhold, som mennesker indgår i produktionen af ​​deres liv, skønt de er skabt af mennesker, konfronterer dem som en fremmed magt, som de ikke længere har til rådighed, men derimod betingelserne omkring dem. Kun når mennesker udfører deres arbejde bevidst og uden klassemodsætninger, vil det fremme en alsidig menneskelig udvikling i stedet for at hæmme den. [33]

"Fremmedgørelse af arbejde" under kapitalistiske produktionsbetingelser tvinger lønmodtagere blandt andet til at sælge deres arbejdskraft til ejerne af produktionsmidlerne. Udvekslingsværdien af ​​varearbejdet er lønninger, det vil sige penge. Lønarbejdere er derfor interesserede i den indre værdi af deres arbejdsresultater, hvilket kommer til udtryk i kvaliteten, omkostningerne og priserne på de producerede varer og tjenester, hovedsageligt under aspekter af lønsikkerhed og fastholdelse af job. En ganske sammenlignelig situation med primær interesse kan findes hos de ansatte ledere [34] , der med meget høje indkomster ikke laver andet end "fremmedgjort (intellektuelt) arbejde" og normalt kun er klar til at tage ansvar for det økonomiske, økologiske og sociale konsekvenser af deres beslutninger om at overtage, hvis lovgivningsmæssige rammer for statslove med tilhørende straffeforfølgningsforanstaltninger tvinger dem til at gøre det. [35]

Frihed, etik og samvittighed i arbejdet i det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede

I 1800 -tallet havde filosoffer for deres øjne et kapitalistisk samfund, som begynder at udfolde sig med dets systemiske modsætninger. Dette er ikke kun dannende for analysen af ​​den sociale produktionsproces , især af Marx og Engels, men bestemmer også Hegels åndsfænomenologi . Den dialektiske metode fører til, at Hegel, men også Marx og Engels, ud fra forskellige synsvinkler, definerer frihedsbegrebet som "indsigt i nødvendighed". [36] Derved løfter de mennesker, der handler af fri vilje , for hvem deres "gode gerninger" er en nødvendig livsnødvendighed, fra massen af dem, der tvangsudnyttes som vasaler , tjenere eller endda slaver. Denne frihedsidé indebærer også tidligere moralske begreber om retfærdigheden hos den samvittighedsfulde, hårdtarbejdende, oplyste person, som f.eks. Understreges i det ideelle menneskebillede i tysk idealisme eller Weimar Classic . Påstanden formuleret af Kant om, at en fornuftig person kan bestemme sin egen skæbne gennem sin egen indsats, peger på det faktum, at "moralsk handling" er en grundlæggende betingelse for retfærdighed og frihed, som er underlagt hver enkelt samvittighed. Så folk kan ikke råde over frihed og retfærdighed uden præstationer, men de er nødt til at udarbejde disse sammen og håndtere dem ansvarligt. I 1882 refererede Friedrich Nietzsche en ironisk henvisning til 1800-tallets debat om selvbestemt og andet bestemt arbejde i det aforistiske værk Die Happy Wissenschaft :

Arbejdet får mere og mere klar samvittighed på sin side: Tendensen til at nyde sig selv er allerede kendt som’ behovet for afslapning ’og begynder at skamme sig over sig selv. 'Du skylder det dit helbred' - sådan taler du, når du bliver fanget på en landtur. Ja, det kan snart komme til det punkt, hvor du ikke giver efter for en forkærlighed for vita contemplativa (det vil sige at gå en tur med tanker og venner) uden selvforagt og dårlig samvittighed. "

- Friedrich Nietzsche

I begyndelsen af ​​det 20. århundrede forfulgte Max Weber en teori, der førte til "arbejdssamfundet" i sit arbejde " Den protestantiske etik og kapitalismens ånd ". Heri udvikler han ideen om "Occidental rationalism" baseret på religiøse moralske begreber som en forudsætning for den praktisk-rationelle livsstil og "målrettet rationel handling" i kapitalismen . På den anden side ser Max Scheler mennesker med deres "moralske handlinger" integreret i en forudbestemt fænomenologisk værdienetik . [37] Ernst Bloch udtrykker et lignende etisk syn som Scheler i "Stachel der Arbeit" [38] med følgende sætninger:

Dem, der er dovne i det lange løb såvel som dem, der er ensomme i det lange løb, befinder sig på forskellige måder i intoleransen for hul eksistens, forstyrret og ude af drift med sig selv. […] Das Jetzt und Hier des Menschen, ohne Tun, schmeckt ihm nicht; nicht zuletzt, weil es so vortrefflich sein könnte und es nicht ist.“

Ernst Bloch

Wie Hegel, Marx und Engels ordnet auch Ernst Bloch die Arbeit dem Reich der Notwendigkeit zu. Das Reich der Notwendigkeit und damit die Arbeit des Menschen soll aus marxistischer Sicht und nach Blochs Prinzip Hoffnung seine dialektische Aufhebung schließlich in einer kommunistischen Utopie erfahren, dem erstrebenswerten Reich der Freiheit . In dieser idealen Form des Zusammenlebens emanzipiert sich der Mensch von der störenden Last und freudlosen Pflicht der Arbeit, welche er danach in der lustbetonten, kreativen Freiheit des Spiels und der Kunst ausübt. [39] Friedrich Schiller äußert einen solchen Freiheitsgedanken schon eine Generation vor Marx mit den Worten:

„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz […] wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen seyn werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird […] das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwürigern Lebenskunst tragen.“

Friedrich Schiller : Über die ästhetische Erziehung des Menschen . Tübingen 1795 [40]

Nach seiner philosophischen Kritik der Kunst und Ästhetik befasst sich Georg Lukács auch mit der „Entwicklung von Systemen menschlicher Beziehungen. […] Dieses […] soll nur dazu dienen, um einen Ausblick auf die Probleme der Ethik, vor allem natürlich auf die der Verantwortung zu geben. […] Arbeit, in der der Mensch zum Menschen wird, sich selbst zum Menschen macht, kann nur da dann eine universelle Bedeutung erlangen, wenn sie wörtlich als physische Arbeit (die zugleich eine geistige, ja der Demiurg der Geistigkeit ist) genommen wird, wenn damit aus der Ontologie des Menschen jede menschenjenseitige Transzendenz verschwindet.“ [41] Volkstümlich und sehr viel einfacher bringt Erich Kästner den Zusammenhang von Arbeit, Freiheit, Ethik und Gewissen in einem seiner Epigramme auf den Punkt: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“ Kästners kurze Lyrik steht dabei ironisierend im Gegensatz zu Martin Heidegger und dessen sprachlicher Abhandlung „ des Man “ in „Sein und Zeit“. Nach Heidegger steht „das Man“ für den Ruf des Gewissens an das eigene „Dasein“ mit der Aufforderung sich in seinen Handlungen nicht auf die „Uneigentlichkeit“, auf ein Irgendwie-Seiendes zu berufen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen.

In Auseinandersetzung mit den Theorien des 19. Jahrhunderts über den Arbeitsbegriff als ökonomische und philosophische Kategorie entwickeln ua Georg Simmel , Ferdinand Tönnies , John Dewey , George Herbert Mead oder auch Antonio Gramsci bis ins 20. Jahrhundert hinein zahlreiche Philosopheme zur Arbeit und Philosophie der Praxis . „In den Debatten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts lassen sich drei Konzeptionen von Arbeit unterscheiden: Arbeit als zweckrationales Handeln, Arbeit als Spiel oder Kunst, Arbeit als sittliches Handeln.“ [42]

Wirtschafts- und arbeitswissenschaftliche Theorien seit Ende des 19. Jahrhunderts

Volkswirtschaftslehre

Die von Marx entwickelte Arbeitswerttheorie wird schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Neoklassische Theorie widerlegt. Ökonomen wie Alfred Marshall , William Stanley Jevons , Léon Walras und Vilfredo Pareto analysieren unter Berücksichtigung des psychologisch begründeten Entscheidungsverhaltens der Marktteilnehmer die Preis/Nutzen-Relationen auf dem Markt genauer und veröffentlichen grundlegende Theorien und mathematische Modelle zur Entwicklung der Grenznutzenschule . [43] Außerdem knüpft die Neoklassik an Vorstellungen der Klassischen Nationalökonomie an, nach denen der Markt durch eine „unsichtbare Hand“ geführt einem idealen Gleichgewicht zustrebt. Obwohl durch zyklisch wiederkehrende Krisen regelmäßig soziale Verwerfungen insbesondere auf dem Arbeitsmarkt entstehen, hält sich die Idee der „unsichtbaren Hand“ bei Vertretern des Neoliberalismus und des Freien Marktes zum Teil bis heute. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts analysieren ua Joseph Schumpeter und John Maynard Keynes die in der Marktwirtschaft auftretenden destruktiven Erscheinungen und Wirtschaftskrisen, die den Arbeitsmarkt betreffen, und entwerfen Theorien zu deren Abwendung. Schumpeter prognostiziert zur Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftskrisen die Entwicklung einer zukünftigen sozialistischen Planwirtschaft . [34] Nach der von Keynes begründeten Wirtschaftstheorie ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage die entscheidende Größe für die erwerbsbezogene Beschäftigung . Durch finanz-, fiskal- und sozialpolitische Eingriffe des Staates und die Nachfrage der öffentlichen Hand können nach Keynes Krisen auf dem Arbeitsmarkt abgemildert oder sogar verhindert werden. John Kenneth Galbraith vertritt die Auffassung, dass die stillschweigende Bereitschaft des Homo oeconomicus , sich mit dem Grenznutzen der Güter abzufinden, in der Verkürzung der Arbeitszeit [44] sichtbar wird. Innerhalb des 20. Jahrhunderts ist – bei steigenden Löhnen – die Arbeitszeit auf rund die Hälfte der Wochenstunden geschrumpft [45] .

In der Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik, die sich auf die Arbeit in der Marktwirtschaft beziehen, konkurrieren heute Theorien des Keynesianismus , denen z. B. John Kenneth Galbraith, Gunnar Myrdal , Paul A. Samuelson , Joseph E. Stiglitz oder Heiner Flassbeck folgen, mit neoliberalen und marktradikalen Theorien, die ua Walter Eucken , Friedrich August von Hayek , Milton Friedman , José Piñera oder Hans-Werner Sinn vertreten. Die Theorien und Modelle staatlicher Planwirtschaft [46] werden seit dem ökonomischen Zusammenbruch des Realsozialismus um das Jahr 1990 in der Volkswirtschaftslehre als historisch überholt angesehen. Wissenschaftliche und politische Diskurse über die Arbeit in der Planwirtschaft finden im 21. Jahrhundert im Wesentlichen nur noch mit Blick auf die kommunistisch geführten Wirtschaftssysteme in Vietnam oder China statt. [47]

Auffällig in der Volkswirtschaftslehre insgesamt ist, dass in allen Theorien und Modellen die Arbeit hauptsächlich in ihrer abstrakten Wertform analysiert wird, Prozesse der konkreten lebendigen Arbeit dagegen weniger wissenschaftliche Beachtung finden.

Betriebswirtschaftslehre

Ausgehend von den Kameralwissenschaften im frühen 19. Jahrhundert – eine Verbindung der Handlungswissenschaft [48] und der Politischen Ökonomie mit den Rechts- und Staatswissenschaften – entwickelt sich gleichzeitig mit der Volkswirtschaftslehre die Betriebswirtschaftslehre. „ Erkenntnisobjekt dieser Wissenschaft ist bis heute primär die einzelwirtschaftliche Entscheidungseinheit Betrieb mit allen seinen wirtschaftlichen Vorgängen.“ [49] Die Betriebswirtschaftslehre analysiert und modelliert die Prozesse innerbetrieblicher Arbeitssysteme , wobei die Arbeit – anders als in der abstrakteren Volkswirtschaftslehre – in ihrer konkreten und abstrakten Form untersucht wird. Die Arbeitskosten , das heißt die Tauschwerte der abstrakten Arbeit in Form von Löhnen, Gehältern, Sozialbeiträgen etc. werden im Rahmen des Rechnungswesens , der Betriebsbuchhaltung und der Kostenrechnung geplant, erfasst und analysiert. In Relation zu den erzielbaren Marktpreisen sind die anteiligen Arbeitskosten der hergestellten Güter und Dienstleistungen eine wesentliche Größe bei der Produktkalkulation und betriebswirtschaftlichen Preisgestaltung .

Die Betriebsorganisation untersucht und plant die funktions- oder prozessorientierte Aufbau- und Ablauforganisation und fasst damit auch die konkrete Arbeit im Rahmen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre näher ins Auge. Zur Planung und Steuerung der Arbeitsprozesse werden ab Mitte des 20. Jahrhunderts mit der zunehmenden Nutzung von Computern Optimierungsmodelle der linearen Programmierung , der Netzplantechnik und der Input-Output-Analyse entwickelt und in die betriebliche Praxis eingeführt. Wichtige deutschsprachige Wissenschaftler auf den Gebieten der Organisations- und Betriebswirtschaftslehre sind z. B. Eugen Schmalenbach , Heinrich Nicklisch , Erich Gutenberg , Erich Kosiol , Hans Ulrich und Jürgen Weber . Aus der Verbindung der Speziellen Betriebswirtschaftslehre mit den Ingenieurwissenschaften und den Anfängen der Arbeitsmedizin entstehen im 20. Jahrhundert die Fachgebiete der Arbeitswissenschaft.

Entwicklung der Arbeitswissenschaft

Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die Entwicklung der interdisziplinären Arbeitswissenschaft mit verschiedenen Schwerpunkten, wie Arbeitsgestaltung , Arbeitsbewertung, Zeitwirtschaft , technologische Arbeitsvorbereitung oder Managementlehre . Als Begründer der Arbeitswissenschaft wird Frederick Winslow Taylor angesehen, dessen Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung im 20. Jahrhundert (und teilweise bis heute) für die Gestaltung der Erwerbsarbeit maßgebend sind. Außer den betriebswirtschaftlich-technologischen Prinzipien Taylors werden auch die physischen und psychischen Belastungen der Fabrikarbeit und deren Auswirkungen auf die Gesundheit [50] , Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Beschäftigten als Problemfelder der Betriebsführung in Industriebetrieben erkannt und untersucht. Ein Beispiel dazu sind die 1890 von Emil Kraepelin durchgeführten Laboratoriumsversuche zur Hygiene der Arbeit , um die Zusammenhänge von Ermüdung und Übung zu erforschen und Leistungsverläufe in Arbeitskurven darzustellen. [51] Die Erkenntnisse der Arbeitsmedizin gehen zusätzlich zu Taylors Prinzipien in die Arbeitswissenschaft ein und werden bis Mitte des 20. Jahrhunderts wesentliche Elemente der Ergonomie [52] , des Arbeitsschutzes und der Arbeitspsychologie bis hin zur Ergotherapie . Fritz Giese veröffentlicht 1920 den Vortrag Psychotechnik und Taylorsystem [53] , in dem er vom Standpunkt der angewandten Psychologie die Prinzipien Taylors kritisch würdigt. Giese gehört in Deutschland während der 1920er Jahre zu den Mitbegründern der Arbeitswissenschaft und beginnt ein mehrbändiges Handbuch der Arbeitswissenschaft herauszugeben. Im Rahmen dieses Kompendiums erscheint 1932 das Buch Philosophie der Arbeit [54] , in dem die Arbeit ausgehend von der Wissenschaftslehre der Arbeit unter den Abschnitten Logik , Erkenntnistheorie , Ästhetik , Ethik und Metaphysik philosophisch interpretiert wird.

Die von Taylor propagierte innerbetriebliche Arbeitsteilung ist auch auf die Trennung geistig anspruchsvoller Arbeit von einfachen manuellen Tätigkeiten ausgerichtet. Aufbauend auf die Arbeitsteilung nach dem Babbage-Prinzip gerät sie unter dem Begriff Taylorismus in die Kritik. Im Taylorismus sieht der Sozialpsychologe Kurt Lewin 1920 „eine Entwürdigung der Arbeit durch ins Extrem getriebene Arbeitsteilung ohne Rücksicht auf die Seele des Arbeitenden, kurz einen Verbrauch des Arbeiters im Dienste der Produktion gemäß den für Maschinen geltenden Abnützungs- und Amortisationsberechnungen .“ [55] Willy Hellpach entwickelt 1922 im Rahmen einer „Gruppenfabrikation“ ein Konzept der ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung als Einheit von Planen, Ausführen und Kontrollieren . Hellpach erkennt in der Gruppenarbeit eine Form der Arbeitsorganisation , „die der Atomisierung und Sinnentleerung der Fabrikarbeit entgegenwirkt“. [56] In den USA initiiert Elton Mayo ab Mitte der 1920er Jahre die Hawthorne-Arbeitstudien . Mit den Untersuchungen in Hawthorne weist Mayo nach, dass nicht Lohnanreize, Arbeitszeiten, Ruhepausen oder Arbeitsplatzausstattungen längerfristig für die Arbeitsleistung maßgeblich sind, sondern primär die Beziehungen in der Arbeitsgruppe. Damit begründet er die Human relations Richtung, die seit den 1950er Jahren grundlegend ist für die Organisationsentwicklung . Mayo ist außerdem ein Wegbereiter für die von Frederick Herzberg entwickelte und 1959 veröffentlichte Motivator-Hygiene-Theorie zur Analyse und Förderung der Arbeitsmotivation . Bis ins beginnende 21. Jahrhundert können sich Konzepte der Gruppenarbeit in der Industrie nur begrenzt gegen die vom Taylorismus geprägte Fließbandfertigung durchsetzen. Georges Friedmann konstatiert 1953 eine „weltweite Tendenz des Verfalls ganzheitlicher Berufe“ und einen zunehmenden „Bedarf der Industrie an immer vollkommeneren Maschinen“ [57] , was zur Automatisierung der in der Fließfertigung systematisch verknüpften Arbeitsvorgänge führt. Letztlich befreit die Automatisierung den Menschen von der Durchführung immer wiederkehrender gleichartiger geistiger oder manueller Verrichtungen und löst ihn aus der zeitlichen Bindung an den Rhythmus der technischen Einrichtung. [58]

Aufhebung des Arbeitsbegriffs seit Mitte des 20. Jahrhunderts

Der von Marx als „philosophische Kategorie“ definierte Arbeitsbegriff unterliegt danach im Verlauf soziologischer Diskurse einem Prozess mehrfacher Aufhebungen . Anfang des 20. Jahrhunderts erhebt Wilhelm Dilthey in seinen hermeneutischen Überlegungen „Arbeit, die in der Werkstatt der Geisteswissenschaft verrichtet wird“, noch zur Quelle der Erkenntnis . [59] Mitte des Jahrhunderts jedoch scheint der Begriff „Arbeit“ in lebensweltlichen Anschauungen und wissenschaftlichen Theorien primär eine Bezeichnung für erwerbsorientierte, arbeitsteilig verkürzte Tätigkeiten einzelner Personen zu sein. Diese reduktionistische Auffassung vom Arbeitsleben führt zu der philosophischen Frage, in welchem Verhältnis Arbeit zu sozialer Interaktion und Kommunikation zu sehen ist. Bedeutende Philosophen des 20. Jahrhunderts, wie Karl Popper , Max Horkheimer , Theodor W. Adorno oder Jürgen Habermas kritisieren mit unterschiedlichen Intentionen die alles begründende evolutionäre Rolle der Arbeit bei Marx und Engels und erkennen darin eine vermeintliche Fortführung der Philosophie Hegels , [60] während andererseits Jean-Paul Sartre und André Gorz beginnen sich vom Standpunkt des Existenzialismus der Marxschen Handlungsorientiertheit anzunähern. [61] Das aus dem marxistischen Arbeitsbegriff resultierende Produktionsparadigma [62] zur Herleitung anthropologischer und soziologischer Zusammenhänge wird vielfach als zu kollektivistisch [63] und zu holistisch [64] [65] verworfen. Karl Popper bezeichnet Marx als methodologischen Kollektivisten , der „glaubt, dass es das ‚System der ökonomischen Bedingungen' als solches ist, das die unerwünschten Konsequenzen [32] herbeiführt – ein System von Institutionen, das nur durch seine Abhängigkeit von den Produktionsmitteln erklärt werden, aber nicht auf die einzelnen Individuen, ihre Beziehungen und Handlungen zurückgeführt werden kann.“ [66]

Hannah Arendt führt den Begriff Arbeitsgesellschaft [67] ein und sieht Arbeit als Zwang zur Erhaltung des Lebens, dem der Mensch von der Geburt bis zum Tod ständig unterliegt. In ihrem Werk Vita activa oder Vom tätigen Leben unterscheidet Arendt drei Tätigkeiten: Arbeiten, Herstellen und Handeln. Ohne Geräte und Werkzeuge, die der Mensch herstellt, „um die Arbeit zu erleichtern und die Arbeitszeit zu verkürzen, könnte auch menschliches Leben nichts sein als Mühe und Arbeit.“ [68] Das „Animal laborans“ ist dasjenige Wesen, das nur arbeitet. Für das Animal laborans ist es „wie ein Wunder, daß es als Mensch auch und zugleich ein Wesen ist, das eine Welt kennt und bewohnt; vom Standpunkt des Homo fabers ist es wie ein Wunder, wie eine Offenbarung eines Göttlichen, daß es in dieser von ihm hergestellten Welt so etwas wie Sinn geben soll.“ [68]

Für Arendt stellen das Handeln und Sprechen die höchsten und menschlichsten Tätigkeiten der Vita activa dar. [68] Gemäß den Prinzipien des zu ihrer Zeit vorherrschenden Taylorismus subsumiert sie unter dem Arbeitsbegriff nur einfache erwerbsbezogene Verrichtungen, die durch das interaktive, kommunikative Handeln der Menschen dominiert und gesellschaftlich vermittelt werden. Durch die begriffliche Reduktion der Arbeit auf Tätigkeiten vereinzelter Individuen, weitgehend abstrahiert von der gesellschaftlich notwendigen Organisation und Kommunikation in Arbeitsprozessen, wird unwillkürlich die Entfremdung der Arbeit aufgedeckt. [69] Dazu schreibt Arendt: „(In) ihrem letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Jobholdern , und diese verlangt von denen, die ihr zugehören, kaum mehr als ein automatisches Funktionieren, als sei das Leben des Einzelnen bereits völlig untergetaucht in den Strom des Lebensprozesses, der die Gattung beherrscht, und als bestehe die einzige aktive, individuelle Entscheidung nur noch darin, sich selbst gleichsam loszulassen, seine Individualität aufzugeben, bzw. die Empfindungen zu betäuben, welche noch die Mühe und Not des Lebens registrieren, um dann völlig „beruhigt“ desto besser und reibungsloser „funktionieren“ zu können.“ [68]

Jürgen Habermas setzt sich 1968 in seinem Werk Technik und Wissenschaft als „Ideologie“ mit Hegels „Jenenser Philosophie des Geistes“ auseinander. [70] Darin formuliert Habermas die seiner Ansicht nach noch offene philosophische Frage zum Verhältnis von „Arbeit und Interaktion “. Er beantwortet diese Frage 1981 in seinem Hauptwerk „ Theorie des kommunikativen Handelns “ zugunsten des „Kommunikationsparadigmas“. Danach wird er zum Haupterben der Kritischen Theorie und Philosophie der Praxis . „Entwürfe einer modernen Praxisphilosophie , die am Produktionsparadigma festhalten, geraten seither in den Verdacht veraltet bzw. durch die „Theorie des kommunikativen Handelns“ überwunden zu sein.“. [69] Die fragwürdige Trennung [71] von „Arbeit und Interaktion“ bzw. „Produktion und Kommunikation“ und die a priori Setzung der Kommunikationsbeziehungen löst nur scheinbar ein philosophisches Henne-Ei-Problem : Sprechen Menschen in Arbeits- und Handlungssystemen miteinander, weil sie gemeinsam arbeiten, oder arbeiten sie gemeinsam, weil sie miteinander sprechen wollen? Habermas und Arendt reduzieren den Arbeitsbegriff mehr oder weniger auf instrumentelles Handeln bzw. praktische Tätigkeiten, deren sinnvolle Ausführung nur im Rahmen vorherrschender Kommunikationsprozesse denkbar ist.

Auch die Praxisphilosophie Helmut Seidels , die man als eine historisch-materialistische Identitätsphilosophie [69] bezeichnen kann, bewegt sich im Spannungsfeld von Arbeit und dialogischer Interaktion . Als gleichaltriger Zeitgenosse von Jürgen Habermas „geht [er] davon aus, dass die vernünftige Reproduktion eines humanen Daseins von der Arbeit im Sinne der grundlegenden, elementaren Tätigkeitsform des Menschen, dem bewussten Handeln, abhängig ist, und dass die formale, abstrakte Arbeit als elementare Gattungstätigkeit jedes einzelnen, als einfachste und allen gemeinsame Lebenstätigkeit ein sinnvolles und anerkanntes Dasein des Menschen erst ermöglicht.“ [69] Wilhelm Schmid kommt als Philosoph der Lebenskunst unter individualistischeren Prämissen zu ähnlichen Schlussfolgerungen:

„Arbeit ist all das, was ich in Bezug auf mich und mein Leben leiste, um ein schönes und bejahenswertes Leben führen zu können. […] Erstrebenswert erscheint jedoch, in jeder Arbeit ‚Fülle' und ‚Erfüllung' erfahren zu können, aufgrund der vielfältigen Vernetzung mit Anderen, nicht allein für sich sein zu müssen, sondern ‚unter Menschen sein' zu können; aufgrund der Vielzahl von Erfahrungen, die den Spielraum des Selbst erheblich erweitern; aufgrund von Herausforderungen, die gesucht und angenommen werden, in denen das Selbst wachsen und sich um Exzellenz bemühen kann.“

Wilhelm Schmid [72]

Im Buch Die Alternative [73] schreibt Rudolf Bahro zum Verhältnis von Arbeit und Kommunikation : „Der größte Teil […] der geistigen Arbeit resultiert aus der technischen Arbeitsteilung innerhalb der Produktion und der Informationsverarbeitung. Die organisatorische Beherrschung arbeitsteiliger Kooperation ist von Anfang an ein Informationsproblem […], das als Verhältnis von Personen in Erscheinung tritt. Die Hierarchie der Arbeitsleitung drückt institutionell die Hierarchie der informationellen Kopplungen aus […]. Herrschaft, Ausbeutung und Entfremdung sind Begriffe, deren Realgehalt gerade vor diesem allgemeinen Hintergrund ein und derselbe ist […]. Gegenwärtig geht es um die entscheidende vertikale Arbeitsteilung , um die Tendenz zur Polarisierung […] in einen stofflich-energetischen und einen ihm steuernd und regelnd übergeordneten informationellen Prozeß.“ [74] Bahro vermutet in der Überwindung der „vertikalen Arbeitsteilung“ einen Weg, um allen Menschen eine gerechte Mitwirkung und Teilhabe in ihren Arbeits- und Handlungssystemen zu ermöglichen.

Der Ethnologe Gerd Spittler identifiziert in seinem Buch Anthropologie der Arbeit die wesentlichen Elemente von Arbeit, „die sich überall und zu allen Zeiten finden und unterschiedlich kombiniert werden.“ [42] Er erwähnt darin Diskussionen, die Soziologen seit Anfang der 1990er Jahre darüber führen, dass in der nachindustriellen Dienstleistungsgesellschaft eine Vermischung von Arbeits- und Lebenswelt zu beobachten ist. „Es ist die Rede von […] Entgrenzung der Arbeit , von subjektivierter Arbeit [75] , von Work-Life-Balance , von arbeitenden Kunden usw. Im Gegensatz zu diesen Debatten“ geht Spittler „davon aus, dass die Arbeitswelt immer ein Teil der Lebenswelt ist und ihr nicht dichotomisch gegenüber steht. [76] Sie ist niemals völlig aus anderen sozialen Bezügen losgelöst. […] Wie sie sich als besondere Welt innerhalb der Lebenswelt konstituiert, ist ein faszinierendes Thema, das losgelöst von dichotomischen Paradigmen behandelt werden muss. […] Entgegen der Vorstellung von Habermas, der Arbeit in allen Gesellschaften kategorial als instrumentelles Handeln bestimmt“, sieht Spittler die Arbeit mit Verweis auf ethnographische Fallstudien immer als Interaktion. Aus Sicht des Ethnologen spricht nichts für die von Habermas postulierte instrumentelle Auffassung von Arbeit oder die Herrschaft der Technik. Vielmehr erweist sich die Arbeit in Spittlers Fallstudien als „Interaktion zwischen eigenständigen Arbeitern, Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen.“ [42]

Unter den zwischen Produktions- und Kommunikationsparadigma changierenden Handlungstheorien gibt es in der Philosophie des 20. Jahrhunderts immer wieder Denkrichtungen, die zur dialektischen Aufhebung von Arbeit im Sinne der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen hinführen. Beispiele dafür sind Theorien des Pragmatismus , Konstruktivismus , Kommunitarismus oder auch der Methodische Kulturalismus [77] , der — ausgehend von der alltäglichen Praxis — die Kultur als Ergebnis allen menschlichen Handelns definiert. In Weiterentwicklung des Konstruktivismus der Erlanger Schule von Paul Lorenzen und Wilhelm Kamlah erkennt der Methodische Kulturalismus im lebensweltlichen, vorwissenschaftlichen Handeln der Menschen die primäre Grundlage und den Ausgangspunkt für Wissenschaft und Kultur . Nach der von Alfred North Whitehead in seinem Werk Prozess und Realität entwickelten Prozessphilosophie , die seit Ende des 20. Jahrhunderts vermehrt rezipiert wird, [78] kann der Begriff Arbeit als „extensive Abstraktion “ und als „ Symbol “ für die ständige Wiederholung der „elementaren Ereignisse“ gelten, die die Kreativität der menschlichen Gesellschaft in ihrer arbeits- und damit auch lebensweltlichen Ausformung bestimmen. [79] Diese „abstrakte Interpretation“ des Arbeitsbegriffs stimmt in übertragenem Sinn und anderen Worten weitgehend mit jener von Karl Marx überein, [27] dessen Theorie, die Arbeit sei grundlegend für den gesellschaftlichen Produktionsprozess, eine zeitgemäße, philosophische Bestätigung erfährt.

Für Kybernetiker [80] und Systemtheoretiker ist menschliche Arbeit ein abstrakter Begriff für die von Menschen bewusst ausgeführten Interaktionen und Handlungen in sozialen und soziotechnischen Systemen , welcher Art auch immer diese Arbeits- und Handlungssysteme sein mögen. Der soziologische Systembegriff geht auf Talcott Parsons zurück, der in Handlungen (Arbeitsprozessen) die konstitutiven Elemente sozialer Systeme erkannt hat. [81] Abweichend davon sieht Niklas Luhmann in den Kommunikationsbeziehungen die bestimmenden Elemente [65] und hebt diese aus den Handlungen hervor. Mit dieser Auffassung ist Luhmann in der Tendenz idealistisch und leugnet die Tatsache, dass Kommunikationsprozesse als Teil übergeordneter Arbeitsprozesse zwar notwendige , aber keinehinreichenden Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung sozialer Systeme sind.

Zunehmend gibt es „technische Systeme“, die mit künstlicher Intelligenz ohne unmittelbares menschliches Eingreifen funktionieren und miteinander kommunizieren. Mitte der 1950er Jahre prognostiziert Friedrich Pollock : „Die Automation bedroht den Arbeiter und Angestellten nicht nur mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes, sondern wird […] den sozialen Status vieler in der Wirtschaft und Verwaltung Tätigen drastisch verschlechtern, die nicht zu der privilegierten Minderheit […] der Ingenieure und verantwortlich entscheidenden Angestellten gehören.“ [82] Durch Automation wird die auf Erwerbstätigkeit beruhende Arbeitsgesellschaft mit den für die Menschen ausschlaggebenden „Einkommens-, Teilhabe- und Lebenschancen“ [83] in Frage gestellt. Eberhard Ulich weist darauf hin, dass schon in den 1970er Jahren Vorschläge erarbeitet wurden, die „Erwerbstätigkeit zu rationieren oder eine „Duale Ökonomie“ einzuführen mit bezahlter Erwerbstätigkeit einerseits und gesellschaftlich nützlichen bzw. notwendigen Aktivitäten andererseits.“ Mit der Einführung eines Bürgergeldes könnte (jetzt) tatsächlich die besondere Chance bestehen, unter reflektierter Nutzung der technologischen Möglichkeiten in soziotechnischen Systemen nicht nur inhumane Arbeitsbedingungen zu beseitigen, sondern die Dominanz der Erwerbsarbeit gegenüber sonstiger gesellschaftlich nützlicher Arbeit aufzuheben. [84]

Historischer Aspekt

Menschen setzen die Produktivkräfte ihrer Gesellschaftssysteme in Arbeitsprozessen frei. Sie gestalten diese Prozesse arbeitsteilig nach den Regeln und Gesetzen der Systeme, in denen sie jeweils leben und zusammenarbeiten. Dabei bewegen sie sich in Strukturen, in denen sie die Aneignung und Nutzung der Arbeits-Ressourcen und die Verteilung der Arbeits-Resultate – je nach Kultur oder Staatsform – geordnet haben. Die Marxsche Geschichtsphilosophie misst der vorherrschenden Produktionsweise , das heißt der Ökonomie die prägende Rolle zu. Max Weber geht von der Annahme aus, dass der historische Prozess durch das Zusammenwirken von Herrschaft , Kultur und Ökonomie geprägt wird, wobei der Einfluss epochenspezifisch unterschiedlich stark sein kann. Tendenziell sieht Weber Herrschaft als die dominierende anthropologische Universale. [85]Karl Mannheim rekonstruiert die historische Entwicklung des Menschen in drei Stufen. Ursprünglich bestimmt die Hordensolidarität die zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf der zweiten Stufe beginnt sich der Mensch als Individuum zu erfahren, indem er in Konkurrenz zu anderen tritt. Der Mensch auf der Stufe der nachindividuellen Gruppensolidarität bildet die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der wir heute leben.“ [86] Ungeachtet der unterschiedlichen philosophischen Anschauungen [87] durchdringt und verbindet die Arbeit alle Dimensionen der Lebenswelt [88] und nimmt dabei ihre epochengemäße, historische Form an.

Gemeinschaften der Jäger und Sammler

Ursprünglich entwickelten sich die Arbeits- und Handlungssysteme der anatomisch modernen Menschen ( Homo sapiens ) innerhalb der Hordengesellschaft. Mit der allmählichen „Aneignung der Natur“ begann der Übergang zum abstrakten Denken in Wechselwirkung mit der sich gleichzeitig herausbildenden Sprache :

„Arbeit zuerst, nach und dann mit ihr die Sprache – das sind die beiden wesentlichen Antriebe, unter deren Einfluß das Gehirn eines Affen in das bei aller Ähnlichkeit weit größere und vollkommnere eines Menschen allmählich übergegangen ist. Mit der Fortbildung des Gehirns ging Hand in Hand die Fortbildung seiner nächsten Werkzeuge, der Sinnesorgane …“

Friedrich Engels : Dialektik der Natur

Die im Paläolithikum in Horden umherstreifenden Menschen, die „bei nomadisierender Lebensweise und vorwiegender Okkupationswirtschaft[89] die notwendigen Nahrungsmittel ausschließlich oder überwiegend durch die gemeinschaftliche Aneignung und Verteilung der Naturreichtümer gewannen, waren auf ihren Beutezügen an die jeweiligen Naturgegebenheiten gebunden. Längerfristige klimatische Entwicklungen, erschöpfte Jagdgründe, Auseinandersetzungen mit anderen Horden uam zwangen die Menschen, neue Lebensräume zu erkunden. Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen zogen die Horden weiter und ließen sich in regelmäßig wechselnden, oder auch neu entdeckten Siedlungsgebieten nieder. Über „Jahrhunderttausende“ [90] eroberten die Menschen auf der Suche nach Nahrungsmitteln und sonstigen natürlichen Reichtümern neue Lebensräume. Bis zum ausgehenden Jungpaläolithikum hatten diese nomadisierenden Jäger und Sammler im Zeitraum von mehr als 100.000 Jahren mit Ausnahme der Antarktis alle Kontinente besiedelt . Dabei passten sie sich immer wieder den Umweltbedingungen in unterschiedlichen Klimazonen an und entwickelten während dieser Jahrtausende ihre Methoden zur Nutzung der Natur und zur Durchsetzung gemeinschaftlicher Interessen gegen innere und äußere Feinde. Das betraf nicht nur die organisierte Vorbereitung und Durchführung gemeinschaftlicher Unternehmungen, sondern auch die Verwendung des Feuers , die Herstellung und Nutzung neuartiger oder verbesserter Kleidung , Werkzeuge , Jagd- und Kampfwaffen , Vorrats- und Transportbehältnisse oder die Errichtung befestigter Lagerplätze und Behausungen. Im Neolithikum begannen die Jäger- und Sammler sich durch Domestizierung nützlicher Tiere und Pflanzen und Herden begleitende Viehwirtschaft nach und nach auf agrikulturelle Produktionsmethoden umzustellen. Mit zunehmender Differenzierung der Arbeitsprozesse entwickelten sich neue kulturbildende Arbeitsfelder und Traditionen . Die Phänotypen der natürlichen Evolution , die vor allem äußere Merkmale der Menschen variierten, wie z. B. Hautfarbe oder Körperbau, wurden überlagert von kulturellen Variationen der sich herausbildenden Stämme und Völker. Grundlegend war dabei die Entwicklung der Sprachen, die den inneren Zusammenhalt der Gemeinschaften durch Rituale , Kunst und sonstige kommunikative Handlungen und Interaktionen verstärkten, wie zum Beispiel

 • Initiations - und Machtrituale, Bestattungskulte,
 • Freundschafts-, Versöhnungs-, Heiratszeremonien,
 • Heilungs-, Schadens- oder Verdammungszauber,
 • künstlerische Ausdrucksformen, Tanz , Musik , Ornamentik, Bilder, Skulpturen etc.,
 • Erzählungen von Abstammungs-, Jagd-, Kampf- und Überlebensmythen.

In den Stammesgemeinschaften und späteren Hochkulturen entwickelten sich metaphysische Vorstellungen, auf deren Grundlage das Schamanen - und Priestertum religiöse Kulte in die schöpferische Auseinandersetzung des Menschen einführte.

Agrargesellschaft

Die Lebensweise der Menschen beruhte solange auf „aneignenden Produktionszweigen“ [90] bzw. Okkupationswirtschaft , bis es ihnen durch die Entwicklung und Anwendung agrikultureller Produktionsmethoden gelang, die Natur nach und nach ihren Lebensbedürfnissen anzupassen und die notwendigen Lebensmittel in festen Siedlungsgebieten ausreichend selbst zu erzeugen. [91] Im Zuge der Neolithischen Revolution entwickelten sich die Arbeits- und Handlungssysteme der Bauern- und Hirtenvölker .

„Diese Revolution, meint Toynbee , bedeutete, dass die Menschheit nicht länger nur ein Schmarotzer der Natur war […] Die Menschen hingen nicht länger von den Unwägbarkeiten der Wanderungen der Tiere und der zufälligen Verteilung der Pflanzen ab, sondern begannen die Nahrung zu produzieren, anstatt sie einfach zu sammeln. Produzieren bedeutet Planung, Vorsorge, und Selbstbeherrschung, das Planen von Ernten […] weit in die Zukunft hinein und den Abschied vom impulsiven Von-Tag-zu Tag-Leben.“

Baden Eunson : Betriebspsychologie. 1990 [92]

Wahrscheinlich entwickelte sich in der frühen Agrargesellschaft die „Idee des Privateigentums“ an Grund und Boden sowie an Tieren und Nutzpflanzen , was etwa ab dem 9. Jahrtausend vu Z. nach und nach die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen veränderte. „Die Landwirtschaft erforderte, dass bestimmte Dinge nicht mehr allen gehörten. […] Mit dem Sesshaftwerden wurde eines der fundamentalen Gesetze menschlichen Zusammenlebens ausgehebelt, eines, das eine halbe Ewigkeit lang ein alltägliches Gebot gewesen war: Nahrung muss geteilt werden! Die Idee des Eigentums unterläuft die urmenschliche Solidarität. […] Weil es den Jägern und Sammlern nicht möglich gewesen war, Vorräte anzulegen, hatten sie in soziale Beziehungen investieren müssen, damit sie Notsituationen mit Hilfe gegenseitiger Unterstützung überleben konnten. Kooperation war alles gewesen, Solidarität eine Lebensversicherung. Das kehrte sich jetzt um: Die Privatisierung der Ressourcen machte die Bauern von den Nachbarn unabhängig.“ [93]

Infolge der zunehmend ortsfesten Produktion entstanden Dorfgemeinschaften . Neue Methoden der Bodenbewirtschaftung und Viehhaltung führten zu Nahrungsmittelüberschüssen, sodass spezialisierte Arbeiter beschäftigt und ernährt werden konnten. Diese erzeugten wiederum Produkte, die nicht für den sofortigen Verbrauch bestimmt waren. Neben handwerklichen Bereichen in der Nahrungsmittelveredlung, der Holz- und Steinbearbeitung, der Metallgewinnung, der Textil-, Keramik-, Werkzeug- und Waffenherstellung etc. entstanden sekundäre Arbeitssysteme, wie die des Handels [94] (Tausch, Transport, Lagerung), der Kommunikation (Schreib-, Botendienste), der Gefahrenabwehr ( Militär - und Wachdienste ), der Bildung und Kultur, der Organisation, Administration und Herrschaft. Die Zentralisierung der Handels-, Kultur-, Schutz- und Administrationsfunktionen führte zur Urbanisierung und Herausbildung der Politik . Mit fortschreitender Arbeitsteilung entwickelten sich Ständegesellschaften und mit der Konzentration der Schutz- und Herrschaftsfunktionen Staatsformen , die das soziale Leben bis in die Gegenwart bestimmen. Die agrikulturelle Revolution änderte die Arbeits- und Lebensweise der Menschen radikal. „Es brauchte Tausende von Jahren, bis die neuen Techniken und Wertesysteme dieser Revolution alle Teile des Erdballs durchdrungen hatten.“ [92]

Industriegesellschaft

Bis zur Renaissance waren in Europa die agrikulturellen und handwerklichen Produktionsmethoden, wie sie sich im Verlauf des Mittelalters entfaltet hatten, vorherrschend. Die schon in der Agrargesellschaft angelegte Ständeordnung trug wesentlich dazu bei, dass zwischen niederwertiger und höherwertiger Arbeit unterschieden wurde – ein Begriffsverständnis, das sich bis heute erhalten hat. [95] Ausgehend von Norditalien, England und Frankreich begann im 17. Jahrhundert die Zergliederung und Verfeinerung handwerklicher Tätigkeiten in Manufakturen . In der Landwirtschaft entwickelten sich auf Basis des Großgrundbesitzes neue, arbeitsteiligere Produktionsmethoden. Die Lohnarbeit wurde zur bestimmenden Lebensgrundlage der Manufaktur- und Landarbeiter und deren Familien. Im späten 18. Jahrhundert kam es zu einer Welle gravierender soziotechnischer Durchbrüche. Erfindungen, wie der mechanische Webstuhl , die Dampfmaschine oder das Puddelverfahren zur Stahlherstellung lösten in Europa die industrielle Revolution aus. Sie ist bis ins späte 19. Jahrhundert hauptsächlich gekennzeichnet durch:

 1. den Ersatz tierischer Kraft durch unbelebte (insbesondere Wasser - und Dampfkraft);
 2. den Ersatz menschlicher Fertigkeit und Kraft durch Maschinen ;
 3. die Erfindung und Einführung neuer Methoden zur Ur- und Umformung von Materie (Eisen, Stahl, industrielle Chemikalien);
 4. die Organisierung von Arbeit in großen, zentral mit Kraft versorgten Fabriken , was die unmittelbare Kontrolle der Produktionsprozesse und eine effizientere Arbeitsteilung erlaubte. [92]

Wirtschaftshistoriker bezeichnen diese Periode der Industrialisierung auch als die erste industrielle Revolution . Technische Neuerungen im späten 19. Jahrhundert, wie die Kohle- , Farben- und Düngemittelchemie, der Verbrennungsmotor, das Automobil, Erdölprodukte, Elektrotechnik, Telegrafie, Fernsprechtechnik, Fotografie uam, leiteten die zweite industrielle Revolution ein. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts sorgten betriebswirtschaftliche Innovationen, für die hier stellvertretend FW Taylor und Henry Ford stehen, für arbeitsorganisatorische Entwicklungen, die in den Fabriken zu zeit- und ablaufoptimierten Arbeitsbereichen führten. Es entstanden dabei viele Arbeitsplätze, an denen in monotoner Abfolge immer wieder die gleichen, einfachen Handgriffe zu erledigen waren. Mitte des 20. Jahrhunderts begann die dritte industrielle Revolution mit weiteren Innovationen, wie Mechanisierung der Landwirtschaft , Leichtmetall- und Kunststofftechnik, Elektronik, Computertechnik, Nanotechnik, Atomphysik, Weltraumforschung etc. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und CIM-Technologien begann der Abbau der Arbeitsplätze, die vom Taylorismus geprägt nur einfachste, mental anforderungsarme Tätigkeiten beinhalten. Mit der zunehmenden Nutzung des Internets in den globalisierten Arbeits- und Handlungssystemen des 21. Jahrhunderts ist die vierte industrielle Revolution eingeleitet, für die in Deutschland die Begriffe Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 stehen. „Welche Terminologie man auch immer benutzt, es ist offensichtlich, dass das Tempo historischer Veränderungen zunimmt. Während die agrikulturelle Revolution Tausende von Jahren benötigte, um sich über den Erdball auszubreiten, brauchten die industriellen Revolutionen nur wenige Jahrhunderte oder Jahrzehnte, um ähnliche Veränderungen zu bewirken.“ [92]

Status quo der Vita activa

Kennzeichnend für den Status quo des „Arbeitslebens“ ist die Kontinuität kultureller, ökonomisch-technischer und ökologischer Veränderungsprozesse, die die Menschen mit ihren Handlungen mehr oder weniger zufällig [96] auslösen, durch Arbeit aber bewusst in ihrem Sinne gestalten können. In der heutigen Lebenswelt existieren vielfältige Formen der „ursprünglichen Okkupationswirtschaft“ [97] , der „agrikulturellen Subsistenzwirtschaft “ und der entwickelten „industriellen Marktwirtschaft “ weltweit nebeneinander. Diesen Zustand analysiert Immanuel Wallerstein unter dem Aspekt der internationalen Arbeitsteilung und Machtverhältnisse im Rahmen der Weltsystem-Theorie [98] . Die gesellschaftliche Arbeitsteilung beschleunigt sich national und global immer weiter, was an den zunehmenden weltwirtschaftlichen Verflechtungen und der fortschreitenden Auffächerung spezialisierter und kombinierter Wissenschaftsdisziplinen und qualifizierter Ausbildungsberufe gut zu beobachten ist. Mit den daraus entstandenen kulturellen und technischen Entwicklungen ist es den Menschen nicht nur gelungen, sich durch Arbeit in der Natur zu behaupten, sondern die Produktivität dermaßen zu steigern, dass aus dem Wachstum eine ernste Gefahr für den weiteren Bestand der Menschheit geworden ist. Dieser Aspekt der Arbeit rückt seit Mitte des 20. Jahrhunderts ins Bewusstsein der Menschen, die die ökologischen Grenzen des Wachstums erforschen und einhalten wollen. [99]

Der Mensch setzt in Arbeitsprozessen – je nach Können und Vermögen – außer seiner Arbeitskraft die leistungsstärkste, neueste Technik ein, um die Qualität und Produktivität seiner Arbeit sicherzustellen oder zu steigern. Je technisierter und vernetzter Arbeitsmittel in soziotechnischen Systemen sind, umso weniger menschliche Arbeitskraft wird in den Arbeitsprozessen anteilig benötigt. Dadurch entsteht Arbeitslosigkeit . Objektiv gesehen sind Menschen auch in Lebenslagen der so genannten Arbeitslosigkeit nicht arbeitslos, sondern erwerbslos . Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen gibt es immer wieder strukturelle Gründe für krisenhafte „Erwerbslosigkeit“, in der ein Teil der Bevölkerung von Erwerbstätigkeiten ausgegrenzt ist. Hannah Arendt formulierte schon 1958 folgende These:

„Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?“

Hannah Arendt : Vita activa oder Vom tätigen Leben

Im Industriezeitalter wurden Organisationsformen entwickelt, um die Aneignung und Nutzung der Arbeits-Ressourcen und die Verteilung der Arbeits-Resultate in institutionalisierten Arbeitskämpfen [100] sozial gerechter und ökonomisch effektiver zu gestalten. Die Geschichte der Arbeitskämpfe zeigt, dass die Reduzierung [101] der Arbeitszeit , die Einführung beschäftigungsorientierter Arbeitszeitmodelle [102] und sozial ausgewogene, arbeitsrechtlich kontrollierte Tarifverträge probate Mittel sind zur

 • gerechten Umverteilung der Erwerbsarbeit,
 • Überwindung von Massen-Arbeitslosigkeit und
 • Durchsetzung guter Arbeit .

Außerdem gilt es noch brachliegende oder neue Felder der Erwerbsarbeit für die Gesellschaft zu erschließen, zum Beispiel im Erziehungs -, Bildungs- und Gesundheitswesen , in Wissenschaft und Forschung oder in der Umwelttechnik und Kreislaufwirtschaft . Im internationalen Rahmen bietet auch die Eroberung des Weltraums ein großes Arbeitsfeld, um extraterrestrische Ressourcen zu erkunden und zu nutzen. Noch unter dem Eindruck der Finanzkrise ab 2007 stellt Joseph Stiglitz die rhetorische Frage : „Wie können wir in dieser Situation Arbeitsplätze schaffen?“ Seine Antwort: „Die beste Lösung besteht darin, die Chance der extrem niedrigen langfristigen Zinsen [103] zu nutzen, um jene langfristigen Investitionen in Infrastruktur , Technologie und Bildung vorzunehmen, die das Land so dringend braucht.“ [104]

Schlussendlich bewahrheitet sich für die philosophische Kategorie Arbeit immer mehr, was Karl Popper in „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ intendierte: Selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelnde Menschen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft sind eine Grundbedingung für die „bewusste schöpferische Auseinandersetzung“. Sklaven, Zwangsarbeiter oder im Kadavergehorsam verhaftete Soldaten nehmen im Rahmen von Aufträgen oder Befehlen [105] die Rolle von Arbeitsmitteln und Waffen ein, die fremdbestimmt ihren Macht- und Befehlshabern mit Körperkraft und Intelligenz nützliche Dienste erweisen. [106] Michael Sandel beobachtet unter der vorherrschenden neoliberalen Politik eine seit den 1980er Jahren zunehmende Tendenz zur Meritokratie und kritisiert, dass dies die Demokratie zerstöre. Er fordert den gesellschaftlichen Gegensatz von elitärer akademischer Bildung einerseits und praktischen Tätigkeiten in der Produktion andererseits zu überwinden und mit Orientierung auf das Gemeinwohl die Würde der Arbeit wirtschaftlich, kulturell und politisch zu erneuern. [107] Auch mit Sandels Appell zur Erneuerung der Arbeit scheint die Hypothese , der Mensch könne sich irgendwann von der Arbeit befreien und danach in Menschenwürde leben, im Popperschen Sinne hinreichend falsifiziert zu sein. In einer Antwort auf die philosophische Frage „Ist der Mensch zum Arbeiten gemacht?“ verweist Ursula Wolf auf ein verhaltenstheoretisches Modell wie bei Konrad Lorenz : „Hier haben Lebewesen eine Aktionsenergie, die sie dazu drängt, sich in Auseinandersetzung mit der Umwelt zu äußern. […] Arbeit, Anstrengung und – ja, auch Stress können wir als erfüllend empfinden.“ [108]

Gute Arbeit – ein Menschenrecht

Die fortschreitende Automatisierung der Arbeitsprozesse in den hochentwickelten, marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften und die zunehmende internationale Arbeitsteilung führen weltweit zu einem Verfall der Arbeitskraftnachfrage. Zusätzlich entsteht durch das Wachstum der Weltbevölkerung fortlaufend ein globaler Angebotsüberhang an Arbeitskräften . In der Tendenz bewirken die Marktgesetze , dass durch den technischen Fortschritt die Quantität der „entfremdeten Arbeit“ bzw. Lohnarbeit abnimmt, gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt – regional zum Teil verstärkt durch eine expandierende Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmigration – das Arbeitsangebot wächst und dadurch die erwerbsbezogene Arbeitslosigkeit steigt.

Nach Auffassung des Kulturanthropologen David Graeber wird diese Entwicklung in der postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft zum Teil dadurch kompensiert, dass staatliche und privatwirtschaftliche Institutionen vermehrt Beschäftigungsverhältnisse generieren und fördern, die er unter dem Begriff „ Bullshit Jobs “ zusammenfasst. [109] Die als sinnlos empfundene Beschäftigung in „Bullshit Jobs“ ist keine Arbeit im philosophischen Sinne, sondern nach Graeber eine „Lüge von der Arbeit“, die hier unter dem Aspekt versteckter Arbeitslosigkeit abgehandelt wird. Menschen in „Bullshit Jobs“ werden oft unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und Wahrung des augenscheinlichen sozialen Status [110] angestellt und per Einkommen finanziell alimentiert . Ihre Tätigkeiten selbst führen zu keinen sinnvollen Resultaten, sodass „Bullshit Jobs“ die alimentierten Jobber demoralisieren und den sozialen Zusammenhalt in betroffenen Handlungsgemeinschaften zersetzen. Arbeitslose und Bullshit-Jobber fühlen sich ungeachtet ihres sozialen Rankings oft unnütz. In Anlehnung an ein Zitat Ernst Blochs kann hier das Resümee gezogen werden: Der Bullshit-Jobber wie der Arbeitslose „halten sich auf verschiedene Weise in der Unerträglichkeit des hohlen Existierens auf, gestört und nicht mit sich in Ordnung.“ [38]

Eine der wichtigsten Aufgaben der „Staaten“ ist es die Arbeitsbedingungen in der modernen Risikogesellschaft mittels wirtschafts- , finanz- und sozialpolitischer Maßnahmen so zu gestalten, dass aus Erwerbslosigkeit, versteckter Arbeitslosigkeit oder auch durch den Einsatz riskanter Technik keine gesellschaftsgefährdenden Krisen oder Katastrophen entstehen. [111] „Staaten“ deshalb, weil im Weltwirtschaftssystem ein einzelner Staat ökologische und soziale Standards sowie Arbeitnehmerrechte im Sinne „guter Arbeit“ nur (sehr) begrenzt durchsetzen und kontrollieren kann. [112] Zur ökologisch nachhaltigen Umgestaltung der Arbeits- und Lebenswelt, zur Krisenbewältigung auf dem Arbeitsmarkt und zur Minderung sozialer Benachteiligungen bestehen auf einzelstaatlicher Ebene gegenwärtig dort gute Voraussetzungen, wo eine entwickelte, gesellschaftlich akzeptierte Soziale Marktwirtschaft vorherrscht. Im Rahmen dieser Wirtschaftsform ist eine gerechte, arbeitsbezogene Ordnungspolitik möglich, die die Würde der Arbeit unter Berücksichtigung der notwendigen ökonomisch-technischen und ökologischen Veränderungsprozesse auch mit Orientierung auf das Gemeinwohl kulturell erneuern und konsequent verteidigen kann. [107] Johannes Paul II. äußerte sich zur gerechten Verteilung der Arbeit [113] auf seiner zweiten Deutschlandreise 1987 beim Besuch des Bergwerks Prosper-Haniel :

„Unverschuldete Arbeitslosigkeit wird zum gesellschaftlichen Skandal, wenn die zur Verfügung stehende Arbeit nicht gerecht verteilt und der Ertrag der Arbeit nicht dazu verwandt wird, neue Arbeit für möglichst alle zu schaffen.“

Johannes Paul II.

Arno Anzenbacher schreibt über das „ Recht auf Arbeit “ und die „Würde des Menschen“, [114] die laut Artikel 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unantastbar sein soll:

„Aber Arbeit hat auch personale Bedeutung, da sie zur Selbstverwirklichung und zur sozialen Integration beiträgt. Die Würde der Person fordert insofern Subjektstellung und Humanisierung der Arbeit. Aus dem Stellenwert der Arbeit in der Selbstverwirklichung der Person ergibt sich das Recht auf Arbeit als Menschenrechtsmaterie.“

Einführung in die Philosophie, 2002

In der „ Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte “ ist das Recht auf Arbeit im Artikel 23 erklärt.

 1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
 2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
 3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
 4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

In der sächsischen Verfassung ist das Recht auf Arbeit im Artikel 7 Menschenwürdiges Dasein als Staatsziel ebenfalls verankert.

 1. Das Land erkennt das Recht eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, auf angemessenen Lebensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf Bildung, als Staatsziel an.
 2. Das Land bekennt sich zur Verpflichtung der Gemeinschaft, alte und behinderte Menschen zu unterstützen und auf die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hinzuwirken.

Das Recht auf Arbeit beinhaltet nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz .

Siehe auch

Literatur (Auswahl)

Erstausgaben bis Mitte des 20. Jahrhunderts

 • Friedrich Engels: Dialektik der Natur. 1873–1886. (darin enthalten Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. )
 • Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England . Nach eigener Anschauung und authentischen Quellen. Dietz-Verlag, Stuttgart 1892. (Neu herausgegeben von Walter Kumpmann bei DTV, München 1987, ISBN 3-423-06012-3 .)
 • Fritz Giese (Hrsg.): Philosophie der Arbeit. (Handbuch der Arbeitswissenschaft, Band X), Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle an der Saale 1932.
 • Karl Marx: Das Kapital . Kritik der politischen Ökonomie.
  • Band I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Verlag von Otto Meissner, Hamburg 1867.
  • Band II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. (Herausgegeben von Friedrich Engels), Verlag von Otto Meissner, Hamburg 1885.
  • Band III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion, Kapitel I bis XXVIII. (Herausgegeben von Friedrich Engels), Verlag von Otto Meissner, Hamburg 1894.
 • Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos. , 1928.
  • Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt. Klostermann, Frankfurt 1977.
 • Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen : eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen. Aus d. Engl. übertr. u. mit einer Würdigung von Horst Claus Recktenwald . [Neu aus d. Engl. übertr. nach d. 5. Aufl., London (1776) 1789] Beck, München 1974, ISBN 978-3-406-05393-1 . (Zahlreiche Neuauflagen)
 • Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Vollständige Ausgabe. (Verfasst 1904/05, herausgegeben und eingeleitet von Dirk Kaesler ), 3. durchgesehene Auflage, Beck, München 2010, ISBN 3-406-51133-3 .

Erstausgaben seit Mitte des 20. Jahrhunderts

 • Günther Anders : Die Antiquiertheit des Menschen: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution. Verlag CH Beck 1980, ISBN 3-406-47645-7 .
 • Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 2002, ISBN 978-3-492-23623-2 .
 • Michael S. Aßländer , Bernd Wagner (Hrsg.): Philosophie der Arbeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart. suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Berlin 2017, ISBN 978-3-518-29801-5 .
 • Dirk Baecker (Hrsg.): Archäologie der Arbeit. Kadmos, Berlin 2002, ISBN 978-3-931659-26-4 .
 • Josette Baer, Wolfgang Rother (Hrsg.): Arbeit. Philosophische, juristische und kulturwissenschaftliche Studien . Schwabe, Basel 2014, ISBN 978-3-7965-3336-5 .
 • Alexander Barzel : Der Begriff „Arbeit“ in der Philosophie der Gegenwart. Lang, Frankfurt 1973, ISBN 3-261-00824-5 .
 • Maxi Berger: Arbeit, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung bei Hegel. Reihe Hegel-Jahrbuch/Sonderband 1, Akademie Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-05-006036-1
 • Jan Robert Bloch : Natur und Arbeit: Zur Bestimmung ihrer Vermittlung Beltz Verlag, Weinheim 1982, ISBN 3-407-69124-6 .
 • Norbert Blüm : Ehrliche Arbeit. Ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier. Gütersloher Verlagshaus 2011, ISBN 978-3-579-06746-9 .
 • Heinz-J. Bontrup : Arbeit, Kapital und Staat. Plädoyer für eine demokratische Wirtschaft. 2. Auflage. PapyRossa-Verlag, Köln 2005, ISBN 3-89438-326-7 .
 • Manfred Brocker: Arbeit und Eigentum. Der Paradigmenwechsel in der neuzeitlichen Eigentumstheorie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, ISBN 978-3534118090 .
 • Peter Damerow (Hrsg.): Arbeit und Philosophie. Symposium über Philosophische Probleme des Arbeitsbegriffs. Germinal, Bochum 1983, ISBN 3-88663-504-X .
 • Thomas Donaldson & Patricia Werhane: Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach. Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ) 2002, ISBN 0130923877 .
 • Arne Eggebrecht, Jens Flemming, Gert Meyer, Achatz v. Müller, Alfred Oppolzer, Akoš Paulinyi & Helmuth Schneider: Geschichte der Arbeit. Vom Alten Ägypten bis zur Gegenwart. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1980, ISBN 3-462-01382-3 .
 • Georges Friedmann: Zukunft der Arbeit. Perspektiven der industriellen Gesellschaft. Bund-Verlag, Köln 1953.
 • Manfred Füllsack : Arbeit. UTB, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8252-3235-1 .
 • André Gorz : Arbeit zwischen Misere und Utopie. (aus dem Französischen von Jadja Wolf), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-518-41017-2 .
 • Wulf D. Hund : Stichwort Arbeit: Vom Banausentum zum travail attractif. Distel Verlag, Heilbronn 1990, ISBN 3-923208-21-9 .
 • Jürgen Habermas: Arbeit und Interaktion in Technik und Wissenschaft als „Ideologie“ , Frankfurt am Main 1968, ISBN 3-518-10287-7 .
 • Wieland Jäger & Kurt Röttgers (Hrsg.): Sinn von Arbeit. Soziologische und wirtschaftsphilosophische Betrachtungen. VS Verlag, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15375-9 .
 • Angelika Krebs : Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit. Suhrkamp, Frankfurt 2002, ISBN 978-3-518-29164-1 .
 • Andrea Komlosy: ARBEIT. Eine globalhistorische Perspektive. 13. bis 21. Jahrhundert. Promedia, Wien 2014, ISBN 978-3-85371-369-3 .
 • Ernst Michael Lange: Das Prinzip Arbeit – Drei metakritische Kapitel über Grundbegriffe, Struktur und Darstellung der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx . Ullstein, Berlin 1980, ISBN 3-548-35041-0 .
 • Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, Karl-Heinz Lewed, Maria Wölflingseder (Hrsg.): Dead Men Working. Gebrauchsanweisungen zur Arbeits- und Sozialkritik in Zeiten kapitalistischen Amoklaufs. 2004. ISBN 3-89771-427-2 .
 • Jürgen Moltmann (Hrsg.): Recht auf Arbeit – Sinn der Arbeit. Christian Kaiser Verlag, München 1988, ISBN 978-3459012213 .
 • Severin Müller : Phänomenologie und philosophische Theorie der Arbeit. Verlag Karl Alber, Freiburg/München
 • Oswald Neuberger: Arbeit. Begriff, Gestaltung, Motivation, Zufriedenheit. Enke, Stuttgart 1985, ISBN 978-3-432-94871-3 .
 • Claus Offe: Arbeitsgesellschaft — Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1989, ISBN 978-3-5933-3311-3 .
 • Birger Priddat : Arbeit und Muße. Über die europäische Hoffnung der Verwandlung von Arbeit in höhere Tätigkeit. , Metropolis, Marburg 2019, ISBN 978-3731614098 .
 • Jörg Reitzig: Gesellschaftsvertrag, Gerechtigkeit, Arbeit. Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2005, ISBN 3-89691-611-4 .
 • Alfred Sohn-Rethel : Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie gesellschaftlicher Synthesis . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970.
 • Peter Ruben : Dialektik und Arbeit der Philosophie. Köln 1978, ISBN 978-3760903750 .
 • Holger Schatz: Arbeit als Herrschaft. Die Krise des Leistungsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion. 2004, ISBN 3-89771-429-9 .
 • Gerd Spittler: Anthropologie der Arbeit. Ein ethnographischer Vergleich. Springer VS, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-10433-7 .
 • Dieter Wolf : Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft Teil 2, Hamburg 1980, ISBN 3-87975-182-X .

Weblinks

Wiktionary: Arbeit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Fußnoten

 1. a b Otfried Höffe, Lexikon der Ethik, Verlag CH Beck, München 1992(4), S. 15f, ISBN 3-406-36666-X .
 2. a b c Friedrich L. Weigand: Deutsches Wörterbuch . Hrsg.: Herman Hirt. 5. Auflage. Band   1 . Walter de Gruyter, 1968, S.   81 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 27. April 2021]). .
 3. Vgl. auch Arnim Regenbogen, Uwe Meyer, Wörterbuch der philosophischen Begriffe , Meiner 1998, S. 60.
 4. „Roboter“. In: Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Abgerufen am 27. April 2021 . .
 5. Hans Paul Bahrdt: Arbeit als Inhalt des Lebens. (In Krise der Arbeitsgesellschaft? , Hrsg. Joachim Matthes ); Campus Verlag, Frankfurt/New Yorck 1983, S. 124, ISBN 9783593328287
 6. Ernst Cassirer: Versuch über den Menschen. Einführung in die Philosophie der Kultur. ; Meiner Verlag, Hamburg 2007, S. 218 ff, ISBN 9783787318292
 7. Georg Schreyögg , Jochen Koch: Grundlagen des Managements: Basiswissen für Studium und Praxis. ( 2. überarbeitete Auflage), Gabler Verlag, Wiesbaden 2010, S. 197 f, ISBN 3-8349-1589-0 .
 8. Vgl. Fritz Böhle , Gerd-Günter Voß , Günther Wachtler : Handbuch Arbeitssoziologie , VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ISBN 9783531154329 ; Im ersten Kapitel dieses Buches Was ist Arbeit? weist Gerd-Günter Voß darauf hin, dass die Arbeitssoziologie bislang noch über keinen allgemein gültigen Arbeitsbegriff verfügt.
 9. Heinz Eidam , Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hrsg.): Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis – Auseinandersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 1995, S. 314 , ISBN 978-3-8260-1011-8 .
 10. Siehe unter Liste der aristotelischen Kategorien .
 11. Vgl. zum Beispiel Platons Dialog Protagoras oder Ergon-Argument und Nikomachische Ethik des Aristoteles (im 4. Jhd. vu Z.); siehe auch Lehren der Stoa in De officiis (um 44 vu Z.) von Marcus Tullius Cicero .
 12. Siehe bei Plutarch unter Marcellus , XVII.(um 100 u. Z.)
 13. Seneca: Epistulae morales ad Lucilius , Brief 16, 3. Buch (um 62 u. Z.)
 14. Seneca: Epistulae morales ad Lucilius , Brief 64, 7. Buch (um 64 u. Z.)
 15. Vgl. Mark Aurel I, 16; IX, 12; IX, 16. (um 170 u. Z.)
 16. Vgl. zum Beispiel Marcus Porcius Cato Censorius , De agricultura . (um 150 vu Z.)
 17. Heute ist diese aus der Antike überlieferte Auffassung vom Standpunkt der Arbeitspsychologie gut nachvollziehbar, denn erfahrungsgemäß gehen unter „ Zwang “ die Kreativität und der Bedürfnisbezug der Arbeit zum Teil verloren.
 18. BibelServer-Lutherbibel 2017: 2. Thessalonicher 3,10 , Warnung vor Müßiggang . (zuletzt abgerufen am 27. April 2021)
 19. Max Weber: Die Protestantische Ethik I . Eine Aufsatzsammlung , herausgegeben von Johannes Winckelmann , Siebenstern, Hamburg 1965, ab 5. Auflage, GTB/Siebenstern, Gütersloh 1979, S. 71 ff, ISBN 3-579-01433-1 .
 20. Werner Welzig (Hrsg.): Erasmus von Rotterdam: Ausgewählte Schriften. Bd. 4: De libero arbitrio Diatribe sive collatio. (1524) , Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969, S. 1–195. (lateinisch-deutsch)
 21. Utopia ; griechisch οὐτοπία utopía ; lateinisch utópia bedeutet „Nirgendwo“.
 22. Siehe auch die Verteilung der Arbeit in Tommaso Campanellas Utopie La città del Sole , veröffentlicht 1623, in der ein religiöser, philosophisch übermächtiger Metaphysikus mit seinen Würdenträgern darüber bestimmt, wer, wo, wie und wann gemeinschaftliche Aufgaben zu erledigen hat.
 23. Vgl. Merton-These ; Robert K. Merton : Science, Technology & Society in Seventeenth-Century England. Howard Fertig Publisher, New York 2002, ISBN 978-0865274341 .
 24. Vgl. Marcus Willaschek : Praktische Vernunft: Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant. Verlag JB Metzler, Stuttgart 1992, S. 69 ff, ISBN 978-3-476-00864-0 ( [1] zuletzt abgerufen am 27. April 2021); siehe auch Aussagen Kants über „Freiheit“ und das „Handeln aus Pflicht“ in Grundlegung zur Metaphysik der Sitten .
 25. Siehe bei Dieter Wolf: Der dialektische Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie , Hamburg 2018, Vorwort S. 5. (zuletzt abgerufen am 27. April 2021 )
 26. Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW Bd. 40, S. 574.
 27. a b Karl Marx: Das Kapital , Dietz Verlag, Berlin 1972, Bd. 1, S. 192.
 28. Arno Anzenbacher: Einführung in die Philosophie. Verlag Herder GmbH, Freiburg 2002, S. 170, ISBN 978-3-451-27851-8 .
 29. Marx/Engels – Werke, Dietz Verlag, Berlin 1962, Bd. 20, Dialektik der Natur , S. 444.
 30. a b c Karl Marx: Das Kapital , Dietz Verlag, Berlin 1972, Bd. 1, S. 57 ff.
 31. Im Englischen gibt es für „Arbeit“ zwei Wörter, die den von Karl Marx analysierten „Doppelcharakter“ genau beschreiben: (engl.) „work“ = „konkrete Arbeit“ vs. (engl.) „labour“ = „abstrakte Arbeit“.
 32. a b Gemeint sind negative Erscheinungen im von Klassengegensätzen gekennzeichneten gesellschaftlichen Produktionsprozess, wie die Entfremdung sozialer Beziehungen, die Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen oder die politische Unterdrückung durch Institutionen der herrschenden Klasse.
 33. Ob die von Hegel übernommene Idee der Entfremdung und von deren Aufhebung bei Marx eine bedeutende Rolle spielte, ist umstritten. Die bekannteste Fassung wurde in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 dargelegt, welche erstmals 1932 veröffentlicht wurden.
 34. a b Siehe unter Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie , eine Wirtschaftstheorie in Joseph Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Übersetzt von Susanne Preiswerk. Einleitung von Edgar Salin . Francke, Bern 1946; 2. erweiterte Auflage ebd. 1950; 3. Aufl. 1972, ISBN 3-7720-0917-4 .
 35. Zum Begriff der entfremdeten Arbeit des Managers vgl. Klaus Türk : Die Organisation der Welt , Westdeutscher Verlag 1995, S. 38 ff, ISBN 978-3-531-12699-9 . / Schon Erich Fromm hatte 1964 in The Psychological Problem of Man in Modern Society die Arbeit der Manager als entfremdet bezeichnet (dt. von Rainer Funk als Die psychologischen Folgen des Industrialismus in: Erich Fromm Gesamtausgabe ), e-book, open publishing 2016, ISBN 978-3-95912-207-8 .
 36. Vgl. GWF Hegel: Wissenschaft der Logik II. (=Gesammelte Werke Bd. 12), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1981, S. 15, ISBN 3-7873-0383-9 ; siehe auch bei Friedrich Engels: Herrn Eugen Dühring `s Umwälzung der Wissenschaft. Marx/Engels – Werke, Dietz Verlag, Berlin 1962, Bd. 20, S. 106.
 37. Max Scheler: Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt. Klostermann, Frankfurt 1977.
 38. a b Ernst Bloch: Spuren (1910–1929) , Abschnitt Dasein: Stachel der Arbeit. , Berlin 1930
 39. Siehe dazu auch die anarchistische Idee zur Ablösung von Arbeit durch „Spiel oder Kunst“ bei Bob Black : Die Abschaffung der Arbeit. (Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Daniel Kulla ); Werner Pieper and the Grüne Kraft, Löhrbach bei Weilheim 2003, ISBN 9783922708049 ( =Der Grüne Zweig Heft Nr. 189 ; zuletzt abgerufen am 27. April 2021)
 40. Friedrich Schiller: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen. (2. Teil; 10. bis 16. Brief.) In: Friedrich Schiller (Hrsg.): Die Horen , Band 1, 2. Stück. Tübingen, 1795, S. 51–94, hier S. 88; In: DTA Deutsches Textarchiv (zuletzt abgerufen am 27. April 2021)
 41. Georg Lukács: Die soziale Verantwortung des Philosophen ; neu herausgegeben von Rüdiger Dannemann und Axel Honneth in Georg Lukács Ästhetik, Marxismus, Ontologie. Ausgewählte Texte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2021, S. 436 f, ISBN 978-3-518-29939-5 .
 42. a b c Gerd Spittler: Anthropologie der Arbeit. Ein ethnographischer Vergleich. Springer VS, Wiesbaden 2016, S. 32–66, ISBN 978-3-658-10433-7 .
 43. Vgl. Léon Walras: Mathematische Theorie der Preisbestimmung der wirtschaftlichen Güter: Vier Denkschriften. , Verlag Detlev Auvermann KG, Glashütten im Taunus 1972 (Neudruck der Stuttgarter Ausgabe von 1881); siehe auch Pareto-Optimierung .
 44. Gemeint ist hier die Dauer des Normalarbeitstages in Betrieben mit festen Arbeitszeitregelungen.
 45. Paul-Heinz Kösters: Ökonomen verändern die Welt. Lehren, die unser Leben bestimmen. , Verlag Gruner + Jahr, Hamburg 1983, S. 256, ISBN 3-570-07015-8 .
 46. Vgl. ua Wladimir Iljitsch Lenin : Staat und Revolution : Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. (verfasst 1917 in der Illegalität), Verlag Neuer Weg, Essen 2017, ISBN 978-3-88021-465-1 ; oder die Neue Ökonomische Politik der 1920er Jahre in der Sowjetunion ; oder das Neue Ökonomische System , das Helmut Koziolek und Erich Apel in den 1960er Jahren in der DDR entwickelten.
 47. Die Wirtschaftssysteme in Vietnam und der VR China unterliegen einer politisch durch die kommunistischen Parteien geführten staatlichen Planung, funktionieren im Planungsrahmen aber marktwirtschaftlich.
 48. Vgl. Johann Heinrich Jung-Stilling : Lehrbuch der Cameral-Wissenschaft oder Cameral-Praxis. von 1790 und Lehrbuch der Handlungswissenschaft. von 1799.
 49. Artur Woll (Hrsg.): Wirtschaftslexikon: Jubiläumsausgabe. Oldenbourg Verlag, München 2008, S. 82, ISBN 978-3-486-58727-2 .
 50. Für Talcott Parsons ist Gesundheit eine funktionale Voraussetzung sozialer Systeme , vgl. Talcott Parsons: Struktur und Funktion der modernen Medizin . In: René König ; Margret Tönnesmann (Hrsg.): Probleme der Medizin-Soziologie. Sonderheft 3 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychiatrie, 1958, S. 10–57.
 51. Emil Kraepelin: Die Arbeitskurve. In: Wilhelm Wundts Philosophische Studien Band 19, 1902, S. 459–507.
 52. Vgl. Étienne Grandjean : Physiologische Arbeitsgestaltung. Leitfaden der Ergonomie. Ecomed, Landsberg 1991, ISBN 3-609-64460-5 .
 53. Fritz Giese, Frederick W. Taylor (beteiligt): Psychotechnik und Taylorsystem. Verlag Wendt & Klauwell, Langensalza 1920.
 54. Fritz Giese (Hrsg.): Philosophie der Arbeit. (Handbuch der Arbeitswissenschaft, Band X), Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle ad Saale 1932.
 55. Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie (7. Auflage), Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, S. 22, ISBN 978-3-7910-3049-4 .
 56. Gertraude Mikl-Horke : Industrie- und Arbeitssoziologie. (3. Auflage), Oldenbourg, München/Wien 1995, S. 148.
 57. Georges Friedmann: Zukunft der Arbeit. Bund-Verlag, Köln 1953, S. 265 ff.
 58. Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie (7. Auflage), Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, S. 61, ISBN 978-3-7910-3049-4 .
 59. Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. (Hrsg. Bernhard Groethuysen ) In Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften , Band 7, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2006, S. 305, ISBN 978-3-525-30330-6 .
 60. Siehe unter Offene Gesellschaft , eine Gesellschaftstheorie Karl Poppers, und verschiedene Beiträge von Vertretern der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule , z. B. Der philosophische Diskurs der Moderne .
 61. Vgl. Jean-Paul Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft, Band 1: Theorie der gesellschaftlichen Praxis. , Rowohlt, Reinbek 1967, ISBN 3-498-06058-9 .
 62. Siehe Artikel von Dieter Wolf: Jürgen Habermas' und Alfred Schmidts Kritik am „Marxschen Produktionsparadigma“ mit Ausführungen zur Einheit von Natur und Menschengeschichte. Kritik der politischen Ökonomie – interdisziplinär, 2. September 2012, ( PDF-Datei 45 Seiten ; zuletzt abgerufen am 27. April 2021.)
 63. Vgl. Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde; Band II: Falsche Propheten – Hegel, Marx und die Folgen. (7. Auflage, Übersetzung aus dem Englischen von Paul K. Feyerabend und Klaus Pähler ), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1992, S. 95–157, ISBN 3-16-145953-9 .
 64. Vgl. Horst Müller : Jürgen Habermas: Neue Dualismen und Normativismus. , BoD-Verlag, Norderstedt 2015, S. 16 ff. ( PDF-Datei ; zuletzt abgerufen am 27. April 2021)
 65. a b Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme . Grundriß einer allgemeinen Theorie. , Kapitel 4: „Kommunikation und Handlung“, Frankfurt am Main 1984, Ausgabe 2001, S. 191 ff., ISBN 3-518-28266-2 .
 66. Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde; Band II , Tübingen 1992, S. 394.
 67. Siehe bei Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 2002, ISBN 978-3-492-23623-2 .
 68. a b c d Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 2002, S. 211–401.
 69. a b c d Volker Caysa : Über die Transformation des Geistes der Leipziger Bloch-Zeit in der praxisphilosophischen Debatte um und vor 1968 in der DDR , in: Klaus Kinner (Hrsg.): Die Linke – Erbe und Tradition , Teil 1, Berlin 2010, S. 193 ff, ISBN 978-3-320-02212-9 .
 70. Vgl. Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als „Ideologie“. , Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, ISBN 978-3518284919 .
 71. Vgl. Horst Müller: Das Konzept PRAXIS im 21. Jahrhundert. Karl Marx und die Praxisdenker, das Praxiskonzept in der Übergangsperiode und die latent existierende Systemalternative. BoD-Verlag, Norderstedt 2015, S. 191 ff, ISBN 978-3-7386-4684-9 .
 72. Wilhelm Schmid: Was ist Arbeit? , momentum Magazin , Wilhelm Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin 13. Oktober 2012 (zuletzt abgerufen am 27. April 2021)
 73. Rudolf Bahros Buch Die Alternative wurde 1978 von Herbert Marcuse als wichtigster Beitrag zur marxistischen Theorie und Praxis der letzten Jahrzehnte bezeichnet, siehe Herbert Marcuse: Über Bahro, Protosozialismus und Spätkapitalismus – Versuch einer revolutionstheoretischen Synthese von Bahros Ansatz. In: Kritik , 6. Jg. (1978) Nr. 19, S. 5–27.
 74. Rudolf Bahro: Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Europäische Verlagsanstalt, Köln/Frankfurt am Main 1977, S. 176 ff, ISBN 3-434-00353-3 .
 75. Vgl. Frank Kleemann, Ingo Matuschek, Gerd-Günter Voß: Subjektivierung von Arbeit – Ein Überblick zum Stand der Diskussion. (In: Manfred Mondaschel, Gerd-Günter Voß (Hrsg.): Subjektivierung von Arbeit / Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit ; Band 2) Rainer Hampp Verlag, München 2002, S. 53–100, ISBN 3-87988-651-2 .
 76. Siehe auch Thomas Vašek : Work-Life-Bullshit: Warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt. Goldmann Verlag, München 2015, ISBN 978-3-442-15860-7 .
 77. Vgl. Dirk Hartmann , Peter Janich (Hrsg.): Methodischer Kulturalismus. Zwischen Naturalismus und Postmoderne. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, ISBN 9783518288726 .
 78. Vgl. Michael Hampe : Alfred North Whitehead. Verlag CH Beck, München 1998, S. 180 f, ISBN 3-406-41947-X .
 79. Alfred North Whitehead: Prozeß und Realität: Entwurf einer Kosmologie. Suhrkamp Verlag (1. Auflage, Übersetzung aus dem Englischen von Hans Günter Holl ), Frankfurt am Main 1987, ISBN 978-3518282908 .
 80. Vgl. Georg Klaus , Heinz Liebscher : Was ist, was soll Kybernetik? Urania-Verlag, Leipzig 1966 (1. bis 9. Auflage 1974); siehe auch W. Ross Ashby : Einführung in die Kybernetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974.
 81. Vgl. Talcott Parsons: Das System moderner Gesellschaften. ( 6. Auflage), Juventa, 2003, ISBN 3-7799-0710-0 .
 82. Friedrich Pollock: Automation. (2. überarbeitete Auflage), Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1964, S. 176.
 83. Vgl. Armin Pongs : In welcher Welt leben wir eigentlich? Gesellschaftskonzepte im Vergleich. Band 1, Dilemma Verlag, München 1999, S. 201 f, ISBN 3-9805822-4-8
 84. Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie (7. Auflage), Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, S. 633 ff, ISBN 978-3-7910-3049-4 . / Siehe auch bei Manfred Füllsack: Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens , Berlin 2002, ISBN 978-3930064076 .
 85. Hans-Ulrich Wehler : Die neue Umverteilung, soziale Ungleichheit in Deutschland. Verlag CHBeck, München 2013, S. 31, ISBN 978-3-406-64386-6 .
 86. Dimas Figueroa : Paulo Freire zur Einführung. Junius Verlag, Hamburg 1989, S. 37 f, ISBN 3-88506-847-8 .
 87. Siehe auch Gesellschaftstypen nach Giddens ; vgl. Anthony Giddens : Soziologie. (Neubearbeitung in deutscher Sprache von Christian Fleck und Mariana Egger de Campo ), Nausner & Nausner, Graz/Wien 2009, ISBN 978-3-901402-16-6 .
 88. Siehe ua bei Edmund Husserl : Hua XXXIX: Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass (1916–1937). Hrsg. von Rochus Sowa. 2008, ISBN 978-1-4020-6476-0 .
 89. Vgl. Werner Sombart : Die Ordnung des Wirtschaftslebens. ; Reprint der 2. Auflage von 1927 im Springer-Verlag, Heidelberg/Wiesbaden 2007, S. 21, ISBN 978-3-540-72255-7 ; siehe auch bei Bernd Andreae : Weltwirtschaftspflanzen im Wettbewerb: Ökonomischer Spielraum in ökologischen Grenzen. Eine produktbezogene Nutzpflanzengeographie. , Walter de Gruyter, Berlin 2016, S. 67, ISBN 978-3-11-083977-7 .
 90. a b Walter Markov , Alfred Anderle (Hrsg.): Kleine Enzyklopädie – Weltgeschichte. (2. durchgesehene Auflage, Band 1), VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1981, S. 16 ff.
 91. Klaus Holzkamp : Grundlegung der Psychologie. Neuauflage. Campus, Frankfurt 2003, ISBN 3-593-33572-7 , S. 181–184: Kapitel 5.3.5 Von der Okkupations- zur Produktionswirtschaft: Dominanz „innergesellschaftlicher“ Entwicklungsgesetze , hier S. 182 (erstveröffentlicht 1983).
 92. a b c d Baden Eunson: Betriebspsychologie. (Teil A, 1. Arbeit: Zukunft und Vergangenheit. McGraw-Hill, Hamburg 1990, S. 5 ff, ISBN 3-89028-227-X , (englisch 1987: Behaving – Managing Yourself and Others ).
 93. Vgl. Carel van Schaik , Kai Michel : Das Tagebuch der Menschheit. Was die Bibel über unsere Evolution verrät. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2016, S. 64 ff, ISBN 978-3-498-06216-3 .
 94. Siehe z. B. Mariano San Nicolò , Herbert Petschow (Hrsg.): Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge: Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes. ; Verlag CH Beck, München 1974, ISBN 9783406006043 .
 95. Vgl. Rudolf Bahro: Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus. (hier Kapitel 5: Gesamtgesellschaftliche Organisation auf Basis der alten Arbeitsteilung ), Köln/Frankfurt am Main 1977, S. 164 ff.
 96. Vgl. Jacques Monod : Zufall und Notwendigkeit . Philosophische Fragen der modernen Biologie. ; dtv Deutscher Taschenbuchverlag, München 1996, ISBN 3-423-01069-X (Übers. Friedrich Griese; Vorrede Manfred Eigen ) / Wolfgang Harich : Alte Wahrheiten, neuer Bluff, über Monods „Zufall und Notwendigkeit“. ; Der Spiegel Nr. 46 vom 8. November 1971, S. 188–193.
 97. „Die San sind hier nur eines von vielen Beispielen.“ Gerd Spittler: Anthropologie der Arbeit. Ein ethnographischer Vergleich. Springer VS, Wiesbaden 2016, S. 161 ff, ISBN 978-3-658-10433-7 .
 98. Vgl. Immanuel Wallerstein: Welt – System – Analyse: Eine Einführung. (Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften; herausgegeben und übersetzt von Felix Merz, Julien Bucher und Sylke Nissen), Springer VS, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21961-1 .
 99. Siehe z. B. Donella Meadows , Dennis Meadows , Jørgen Randers & William W. Behrens III : The Limits to Growth. Universe Books, 1972, ISBN 0-87663-165-0 ; übersetzt aus dem amerikanischen Englisch und herausgegeben von Hans-Dieter Heck: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1972, ISBN 3-421-02633-5 ; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1973, ISBN 3-499-16825-1 .
 100. Vgl. Oskar Negt : Wozu noch Gewerkschaften ? Eine Streitschrift. Steidl Verlag, 2004, ISBN 3-86521-165-8 .
 101. Oskar Negt: Lebendige Arbeit, enteignete Zeit. Politische und kulturelle Dimensionen des Kampfes um die Arbeitszeit. Frankfurt am Main/New York 1984.
 102. Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie (7. Auflage), Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, S. 640 ff, ISBN 978-3-7910-3049-4 .
 103. Gemeint sind die durch die expansive Geldpolitik der Fed , der EZB und anderer Zentralbanken ausgelösten Niedrigzinsen.
 104. Joseph Stiglitz: Reich und Arm. Die wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft. (Aus dem amerikanischen Englisch von Thorsten Schmidt.), Siedler Verlag, München 2015, S. 449, ISBN 978-3-8275-0068-7 .
 105. Zur Bedeutung und Wirkung von Befehlen in den „Sphären der Arbeit, des Kampfes oder des Glaubens “ siehe Elias Canetti : Masse und Macht ; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1980, S. 335–371, ISBN 3-596-26544-4 .
 106. Die Römer sahen in ihren Sklaven sprechende Werkzeuge (lateinisch: instrumenti genus vocale ), siehe De re rustica. Buch I: De agricultura , von Marcus Terentius Varro (um 37 vu Z).
 107. a b Michael Sandel: Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. (Aus dem amerikanischen Englisch von Helmut Reuter.), S. Fischer, Frankfurt 2020, ISBN 978-3-103-90000-2 .
 108. Eine philosophische Antwort auf die Frage „Ist der Mensch zum Arbeiten gemacht?“ , Uta Glaubitz : Lieblingsartikel, Teil 6 ; Interview mit Ursula Wolf; erstmals veröffentlicht am 13. Februar 2013 in Der Spiegel (online) unter Job & Karriere (zuletzt abgerufen am 27. April 2021).
 109. Vgl. David Graeber: Bullshit Jobs: Vom wahren Sinn der Arbeit. (Übersetzung aus dem Englischen von Sebastian Vogel ), Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-608-98108-7 .
 110. „Bullshit-Jobber“ gibt es in allen sozialen Milieus , z. B. als prekär Beschäftigte in überflüssigen, auch staatlich geförderten Arbeits-, Ausbildungs- und Förderungsmaßnahmen, als nicht benötigte Büroangestellte oder als gut bezahlte Consultants oder Fondsmanager mit sinnlosen Beratungsaufgaben in der Finanzindustrie .
 111. Vgl. Ulrich Beck : Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen. (Mit Beiträgen von Oskar Lafontaine , Joschka Fischer , Erhard Eppler ua), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, ISBN 978-3-518-38331-5 ; siehe auch bei Claus Offe : Arbeitsgesellschaft — Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1989, ISBN 978-3-5933-3311-3 .
 112. Siehe auch unter Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ; zur Durchsetzung und Kontrolle der Arbeitnehmerrechte im Weltwirtschaftssystem ist immer mehr die Zusammenarbeit nationaler Regierungen mit Staatengemeinschaften und internationalen Organisationen sowie die Überwindung blockierender Interessenkonflikte dieser Institutionen erforderlich (z. B. UNO , EU oder IGB , IAO , Weltbank , IWF , WTO etc.).
 113. Johannes Paul II.: Predigt vor der Belegschaft des Bergwerks Prosper-Haniel auf der Schachtanlage Franz Haniel 1/2, deren Schließung bevorstand. , 2. Mai 1987; siehe auch die Sozialenzykliken Laborem exercens (über die menschliche Arbeit, zum 90. Jahrestag der Enzyklika Rerum Novarum ) und Centesimus annus .
 114. Arno Anzenbacher: Einführung in die Philosophie. Verlag Herder GmbH, Freiburg 2002, S. 288, ISBN 978-3-451-27851-8 ; oder siehe auch bei Oskar Negt: Arbeit und menschliche Würde. Göttingen 2001, ISBN 3-88243-786-3 .