uddannelse

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Wilhelm von Humboldt (1767–1835), uddannelsesreformator

Uddannelse (fra gammelhøjtysk bildunga , opfattelse, fantasi ') [1] er et komplekst, anderledes defineret udtryk, der kan forstås som et mål for overensstemmelse mellem en persons personlige viden og verdensopfattelse og virkelighed . Jo højere uddannelse, desto større er evnen til at udvikle en forståelse af relationer og få sand indsigt . Udtrykket bruges både om uddannelsesprocessen ("at dannes", "at dannes") såvel som for en persons uddannelsesstatus ("at dannes"). Med hensyn til det uddannelsesniveau, der generelt kan forventes inden for en befolkning , bruges udtrykket almen uddannelse .

I en bredere forstand beskriver uddannelse udviklingen af ​​en person med hensyn til sin personlighed til en "menneskelig tilstand", der stort set svarer til de intellektuelle , sociale og kulturelle egenskaber, der kan betragtes som idealet for den fuldt udviklede person i samfundet , som f.eks. det humboldtiske uddannelsesideal . Et kendetegn ved uddannelse, der kan udledes af næsten alle moderne uddannelsesteorier, kan beskrives som det reflekterede forhold til sig selv, til andre og til verden.

I modsætning til den faglige eller dedikerede uddannelse til uddannelse refererer det til en grundlæggende og grundlæggende kulturel formgivning af mennesket. Forudsat, omend sjældent behandlet, er elementære kulturelle teknikker såsom memorisering , læsning , skrivning og regning . Sådanne kulturelle teknikker undervises altid i en social kontekst, uddannelse i vid forstand. Uddannelse omfatter særlige institutioner som skoler og universiteter , men også alle andre undervisnings- og læringsrelationer, for eksempel i familien , på arbejdet eller på eget initiativ .

Det moderne, dynamiske og holistiske uddannelsesbegreb står for personens livslange udviklingsproces til den personlighed, som han kan være, men ikke er endnu. Denne proces er imidlertid begrænset af personlige krav - hvad angår intellekt , motivation , koncentrationsevne , grundlæggende færdigheder - såvel som tidsmæssige, rumlige og sociale forhold - praktiske begrænsninger , tilgængelighed af undervisningsmateriale og lærere . En uddannelsesproces er imidlertid ikke knyttet til uddannelsesinstitutioner , men kan også være autodidakt .

Uddannelsesteorien er det centrale tema for pædagogik . [2]

Konceptdannelse

Uddannelse er et sprogligt, kulturelt og historisk begreb med en meget kompleks betydning. Det er derfor yderst vanskeligt at finde en præcis eller endnu bedre en ensartet definition af begrebet uddannelse. Afhængigt af orientering og interesser varierer synspunkterne om, hvad der skal forstås ved "uddannelse" betydeligt.

“'Uddannelse' refererer til et billede og dermed tilbage til […] Genesis -passagen ( 1. Mosebog 1.26 f.), Som blev optaget i vores århundrede, og hvorefter Gud skabte mennesket i sit billede. Samtidig er denne skabning forbudt at danne et billede af Gud. "

Begrebet uddannelse blev introduceret i det tyske sprog af den middelalderlige teolog og filosof Meister Eckhart . [4] [1] Han mente "at lære ham ro " og blev betragtet som "Gud," "så vær udformet som menneske Gud."

Siden den moderne oplysningstid , etableringen af antropologi som videnskab og menneskelære, det pædagogiske århundrede , har en omdefinering af uddannelsesbegrebet vundet frem. Derefter er mennesker ikke længere (kun) Guds skabninger, men derimod deres eget arbejde: selvopdragelse, selvudøvelse. Samtidig afhænger processen med individuel uddannelse af de muligheder, et samfund tilbyder inden for materiale ( uddannelsesøkonomi ), organisatorisk ( uddannelsessociologi ) og programmatisk ( læreplaner , læreplaner ) for, at uddannelse kan lykkes.

Wolfgang Klafki beskriver uddannelse som ”at være åben for en materiel og åndelig virkelighed for en person - det er det objektive eller materielle aspekt; men det betyder på samme tid: dette menneske åbner sig for denne egen virkelighed - det er det subjektive og formelle aspekt både i 'funktionel' og i 'metodisk' forstand. " [5]

Ifølge Bernward Hoffmann forstås uddannelse som udfoldelse og udvikling af en persons åndelige og åndelige værdier og dispositioner gennem dannelse og opdragelse:

“Udtrykket stammer fra 'image', for at give en ting form og essens. Ordet uddannelse er kommet ned for at betegne ren formel viden. Uddannelse er da ikke langt væk fra fantasi eller beskriver kun, hvad herskernes samfundsmæssige nytteværdi mener er vigtig. " [6]

Ifølge Daniel Goeudevert er uddannelse "en aktiv, kompleks og uendelig proces, hvor en uafhængig og autonom personlighed, der er i stand til at løse problemer og i stand til at leve, kan udvikle sig". Uddannelse kan derfor ikke reduceres til viden ; Viden er ikke uddannelsens mål, men det er et redskab. Derudover kræver uddannelse dømmekraft, refleksion og en kritisk afstand til de tilbudte oplysninger. På den anden side er der halvuddannelse , eller når det kommer til tilpasning i modsætning til refleksiv afstand, også assimilation .

En alternativ definition findes hos Kössler:

"Uddannelse er erhvervelse af et system med moralsk ønskelige holdninger gennem formidling og tilegnelse af viden på en sådan måde, at mennesker i referencesystemet i deres historisk-sociale verden definerer deres placering ved at vælge, evaluere og indtage position, erhverve en personlighedsprofil og opnå livs- og handlingsorientering. I stedet kan man også sige, at uddannelse skaber identitet. " [7]

For at undgå det teoretiske dilemma om ensidigt at øge den subjektive eller objektive side af uddannelse, karakteriserer Tobias Prüwer det som en åben proces, der især finder sted som en sprogligt medieret situation i forholdet mellem selvet, verden og det sociale miljø. Han foreslår en "postmoderne" variant:

”Skepsis og kritik er væsentlige træk ved uddannelse: Differentiering og sondring lægger grundlaget for uafhængig dom og en suveræn dom, skærper og relativiserer det individuelle verdensbillede. Uddannelse sigter også mod det åbne og mulige, som falder ud af syne inden for logikken i praktiske begrænsninger. I anerkendelsen af ​​de forskellige og lige former for liv, der er forankret i uddannelsesbegrebet, er der også et radikalt demokratisk element. " [8]

Selvom uddannelsesbegrebet er stærkt knyttet til begreber som "instruktion" og "formidling af viden" i vores daglige tænkning og handling, er det blevet udvidet i teori og programmering siden Wilhelm von Humboldt . Ifølge Hartmut von Hentig "har ordet uddannelse siden fået uafhængighedens øjeblik, det vil sige dannelsen af ​​personlighed". [9] Humboldt udtalte selv:

”Der er absolut vis viden, der skal være generel, og endnu mere en bestemt holdning og karakterdannelse, som ingen burde være foruden. Alle er åbenbart kun en god håndværker, forretningsmand, soldat og forretningsmand, hvis han er en god, anstændig person og borger, der er oplyst i henhold til hans status og uanset sit særlige erhverv. Hvis skoletimerne giver ham det nødvendige for dette, vil han så let erhverve sit erhvervs særlige evne bagefter og altid beholde friheden, som det så ofte sker i livet, til at bevæge sig fra det ene til det andet. " [10]

Selve ordet uddannelse er et typisk tysk ord, det har en specifik relation til " uddannelse " og " socialisering ". Disse udtryk, der tildeles forskelligt i det tyske sprog, opsummeres på engelsk og fransk som uddannelse eller uddannelse , hvorved dannelsesaspektet , den indre formdannelse, er af særlig betydning.

Udtrykket skal også skelnes fra udtryk, som det ofte bruges synonymt i daglig tale: udtrykkene viden , intellektualitet og raffinement . Begrebet uddannelse omfatter imidlertid (afhængigt af fortolkningen af ​​begrebet uddannelse i forskellige grader) facetter af alle forskellige konceptuelle aspekter. Der er også en vis nærhed til udtrykket modenhed .

Den historiske udvikling af uddannelsesbegrebet

Undervisningsbegrebet oplevede flere betydningsændringer under dets udvikling.

Uddannelsens begyndelse

Erasmus fra Rotterdam

Selvom den antikke verden endnu ikke brugte udtrykket uddannelse, som vi kender det, var de ideer, der skulle præge dette udtryk, allerede til stede. På græsk er begrebet (Enkyklios) Paideia meget relateret til uddannelsesbegrebet.

De første eksempler på uddannelsesteorier er omkring 500 f.Kr. Overgangen fra ren mening til sandhed, som beskrevet af Parmenides med hans "opstigning" til gudinden, såvel som menneskets tilhørsforhold til "logoer" som formuleret af Heraclitus . [11]

Det tyske begreb opstod i middelalderen , [12] sandsynligvis som et begreb skabt af Meister Eckhart (13. / 14. århundrede) som en del af Imago Dei -læren . Så udtrykket er af teologisk oprindelse. I traditionen for den jødisk-kristne lære om Imago Dei forstås uddannelse som dannet af den guddom, som Eckhart i den kristne neoplatonismes linje stadig adskiller fra Gud for at forstås i trinitarisme. Det er rigtigt, at mennesket ikke kan "blive overuddannet" af guddommen, men mennesket kan skabe forudsætningerne for det. Derfor Eckharts hyppige “anmodninger om at få afstand til den skabende virkelighed, nemlig at indse 'afsondrethed', [...] at blive 'single', at forlade billederne, at slippe af med alle mærkelige billeder [...] som Til 'udvikle' mennesker osv. for at blive klar til den (utilgængelige) oplevelse af unio eller 'Guds fødsel' i den indre sjæl som 'fantasi' i Gud (som guddom eller deitas [...]) alene og som 'Overuddannelse' af mennesket gennem den absolutte 'eller guddom. [13]

Der var et "uddannelsesløft" i Europa under renæssancen , da folks nysgerrighed vakte, og med hjælp fra bogtrykkekunsten udviklet af Johannes Gutenberg kunne uddannelsesbøger finde en bredere distribution for første gang. En af de mest entusiastiske "billedhuggere" på det tidspunkt var humanisten Erasmus von Rotterdam , der skrev over 100 uddannelsesbøger og tidligt anerkendte: "Mennesket er ikke født, men uddannet!" Med sine bøger ville han formidle uddannelse til sine samtidige og eftertiden gjorde det klart:

"Intet er mere naturligt end dyd og uddannelse -
uden det ophører mennesket med at være menneske. "

Indtaget af begrebet “uddannelse” i pædagogik

Immanuel Kant

I betragtning af ødelæggelsen under trediveårskrigen håbede Comenius på en fredelig orden i verden ud fra, at folk blev instrueret i at opføre sig menneskeligt fra barndommen . Sådan fandt udtrykket uddannelse vej til pædagogik . Det latinske ord eruditus ("uddannet", "oplyst"), der blev brugt på det tidspunkt, betyder etymologisk 'ent-raw'. Comenius forventede en sådan afgang af mennesket fra sin oprindelige råhed fra omhyggelig tænkning og tale:

Nosse rerum differentias et posse unumquodque suo insignare nomine.

"Kend forskellen mellem ting, og vær i stand til at navngive hver enkelt."

- Ianua linguarum reserata - Åbnede sprog Dør 1631

Det nye menneskebillede, der opstod i 1700 -tallet som en oplyst person, der tænker og handler i videnskabelige kategorier, omformede også begrebet uddannelse. På grund af striden mellem tyske forfattere og Shaftesbury blev udtrykket sekulariseret. Den teologiske betydning gav plads til en mening, der nærmede sig den platoniske. Mennesket skal ikke længere udvikle sig til Guds billede, men målet er menneskelig perfektion. Denne idé kan blandt andet findes i Pestalozzi ( enermittens aftentime) , Herder (ideer) , Schiller og Goethe (Wilhelm Meister) . I sit arbejde om pædagogik specificerer Immanuel Kant uddannelsesopgaven, når han skriver:

”Pædagogikken eller forældrerollen er enten fysisk eller praktisk. [...] Det praktiske eller moralske er det, gennem hvilket mennesket skal formes, så det kan leve som et frit handlende væsen. [...] Det er uddannelse til personlighed, uddannelse til et frit handlende væsen, der kan opretholde sig selv og udgøre et medlem af samfundet, men kan have en egenværdi for sig selv. "

- Immanuel Kant : AA IX, 455 [14]

Hvis uddannelsesmålene blev givet af en gud før oplysningstiden, er de nu bestemt af menneskets nødvendighed for at leve i et samfund. Det handler om at forme "rå masse" af mennesker på en sådan måde, at de kan blive et nyttigt medlem af samfundet. Eksisterende udstyr ville blive udviklet i denne støbeproces. Uddannelsesmålene er dog stadig ikke bestemt af individet, men er ideelle ideer, der hævder evig gyldighed uanset individet (jf. Idéteori ) og bringes til individet udefra.

Turen til subjektivitet

Tysk idealisme - især den subjektive variant (Descartes, Malebranche, Fichte) i modsætning til objektiv idealisme (Platon, Schelling, Hegel) - vender uddannelsesbegrebet mod det subjektive. Uddannelse forstås som uddannelse af den ånd, der skaber sig selv. Denne proces beskrevet af Johann Gottlieb Fichte (1726–1814) kan opsummeres i formlen: “ Jeget som mig selv.” Det er Fichte, der baserede sit uddannelsesbegreb på det autopoietiske (græske autos ’selv’, poiein ’skabe '),' Producer ') forbindelse mellem at føle, se og tænke etableret. Som i oplysningstiden er målet en perfekt personligheds tilblivelse. En person er perfekt, når der er harmoni mellem "hjerte, sind og hånd".

”Jeg er en særlig skæbne for den formende kraft, ligesom planten; en særlig bestemmelse af den særegne drivkraft, ligesom dyret; og i øvrigt en anden bestemmelse af tankens magt: og foreningen af ​​disse tre grundkræfter til en kraft, til en harmonisk udvikling, udgør min arts karakteristiske kendetegn; ligesom skelnen mellem planteslægten gør det til en ren bestemmelse af den dannende kraft. " [15]

Det programmatiske vendepunkt

Endelig gjorde Wilhelm von Humboldt uddannelse til en del af sin dagsorden. Behovet for at uddanne sig selv er iboende i mennesket og skal kun vækkes. Uddannelse skal gøres tilgængelig for alle. Humboldt skaber et multi-tier skolesystem, hvor alle opmuntres i henhold til deres evner og de krav, som samfundet stiller til dem. Humboldt -uddannelsesidealet handler imidlertid ikke om empirisk viden, men stadig om træning / perfektion af personligheden og opnåelse af individualitet. Denne "dannelse" forfølges ikke for at nå et materielt mål, men af ​​hensyn til personlig perfektion.

Uddannelse bliver kun et borgerligt statussymbol og et målbart gode, som skal orienteres mod det praktiske liv, med bureaukratisering i form af gymnasiale læreplaner. Uddannelse er ikke længere nok alene, men bør medføre fordele og om muligt overskud. Uddannelse bliver dermed et statussymbol for samfundet og et kriterium for social afgrænsning. Friedrich Paulsen skrev i 1903:

”Hvis jeg undersøger min følelse for sprog meget samvittighedsfuldt, finder jeg dette: En person, der ikke arbejder med hånden, ved, hvordan man klæder sig og opfører sig korrekt, og kan have indflydelse på alt, hvad samfundet taler om, er uddannet. Et tegn på uddannelse er også brugen af ​​fremmedord, det vil sige det korrekte: Hvis du laver en fejl i betydningen eller i udtalen, vækker du en ugunstig fordomme mod din uddannelse. På den anden side er uddannelse så godt som bevist, hvis han kan tale fremmedsprog [...]. Dette bringer os til den sidste og afgørende egenskab: Den, der har gennemgået en 'højere' skole, er uddannet, i hvert fald op til ungdomsskolen [10. Fantastisk, forfatterens note], selvfølgelig med 'succes'. "

- Paulsen : 1903

For at evaluere uddannelse fortsætter han:

”Og for ikke at efterlade tvivl om succesen, det vil sige om uddannelsens besiddelse, er der nu en generel facilitet i Tyskland, som eleven undersøges i slutningen af ​​undersekundet, og der udstedes et certifikat til ham om uddannelsen. [...] Med det ville vi have en uddannelsesstandard fastsat af staten: den omfatter, hvad der læres i de første seks årlige kurser på højere skoler; [...] "

- Paulsen : 1903

Historien om uddannelsesbegrebet viser, at det ikke har erhvervet én, men flere konnotationer i løbet af tiden, begyndende med den religiøse betydning gennem personlig udvikling til uddannelse som en vare. I det tyske kejserrige (1871–1918) fandt den afgørende ændring fra Humboldts uddannelsesindhold til mere moderne undervisningsindhold sted. [16]

Ved årtusindskiftet: Transformativ og relationel uddannelse

Diskussionen om uddannelsesbegrebet siden 1960’erne har været ret kompleks. Der tales med rette om en krise i uddannelsesbegrebet, der har eksisteret siden omkring 1960. [...] Fordi det i den tyske uddannelsesvidenskab og pædagogiske diskussion [var] tvivlsomt, om uddannelsesbetegnelsen for pædagogik stadig er egnet som en afgørende orienteringskategori til bestemmelse af det centrale mål såvel som delmålene for pædagogisk tænkning og handling , om det kan konceptualiseres på en bæredygtig måde kan og i hvilket omfang det er egnet, eller hvilke ændringer det skal udsættes for.

Mere præcist har det traditionelle, neo-humanistiske uddannelsesbegreb været udsat for grundlæggende undersøgelser om dets indhold og dets legitimerende grundlag siden begyndelsen af ​​1960'erne. " [17]

I "håndteringen af ​​det traditionelle uddannelsesbegreb om neo-humanistisk karakter [...] syntes det [så] at uddannelsesbegrebet kunne og skal af systematiske årsager såvel som af normativ-ideologiske årsager relateret til dets sociohistoriske oprindelse fra det uddannede borgerskab [...] også på grund af dets manglende evne til at operationalisere og følgelig uegnet til en uddannelsesvidenskab, der er forpligtet til den 'realistiske vending', som skulle blive en empirisk forskende, analytisk, værdifri og forudsat samfundsvidenskab, bør være begravet som forældet. Spørgsmålet var, om uddannelsesbegrebet som grundbegreb for pædagogisk teoridannelse slet ikke bør erstattes af begrebsbegreber som opdragelse, læring (af læring), socialisering og (nøgle) kvalifikationer efter afslutning af tankegang forudindtaget i uddannelsesbegreber . "

Ikke desto mindre blev uddannelsesbegrebet bibeholdt, selv om det blev diskuteret meget, og der er "en kontinuerlig række af uddannelsesteoretiske diskussioner den dag i dag, som er grundlagt i håbet om en orienteringsfunktion i uddannelsesbegrebet, der forsvarer inkohærens, ulighed og ubegrundet pædagogisk tænkning og handling ”.

Det blev vist, at ”uddannelsesbegrebet er uundværligt som en kategori for pædagogisk tænkning og handling, [...] for at forstå pædagogikkens opgave på en uforkortet og passende måde”.

Selv "(transcendentale) skeptiske" forfattere "som W. Fischer og J. Ruhloff [blev] betragtet som uddannelse som uundværlige, især fordi det giver plads til diskursen om validitetsanalyse i systematiske termer inden for uddannelsesvidenskab".

Ved årtusindskiftet (2000) udtalte Jürgen-Eckhart Pleines med hensyn til uddannelsesbegrebet, at det "ikke gav nogen mening [...] at forvente endelig befrielse eller forløsning fra ham [...]."

Siden omkring begyndelsen af ​​1970'erne har bestræbelser på at omdefinere, hvad uddannelse kan betyde i dag, "[med] anerkendelsen af ​​uundværlighed [...] inden for tysktalende uddannelsesvidenskab".

Derfor kan man sige, at "[n] bagefter blev det tydeligt, at den overvejende samfundsvidenskabeligt orienterede uddannelsesforskning viser klare underskud i normativ orientering, som i modsætning til empirisk pædagogiks selvforståelse ikke kan udelukkes og minimeres, [ ...] uddannelsesteorien oplevede en vis 'renæssance' ”.

Her blev der taget hensyn til den "kritik, der blev fremsat i 1960'erne og 1970'erne" i et forsøg på at "omdefinere, hvad [...] hvad meningen med 'uddannelse' kunne betyde i dag '".

Det skal imidlertid siges, at "[krisen i uddannelsesbegrebet [...] på ingen måde var overvundet" og "siden diskussionen om F. Lyotards og W. Welschs veritalt forskelleteoretiske postmodernisme, hvilken modernitet [ønskede at redigere], fra omkring midten af ​​1980'erne og fremover [har] fundet vej til den pædagogiske diskussion, [er] spørgsmålet om uddannelsesbegrebet på en sådan måde, at uddannelsesbegrebet bruges som en legitimering grundlag for Viden blev meget grundlæggende stillet spørgsmålstegn ved. Især uddannelsesteorien, der er forpligtet til det klassiske uddannelsesbegreb (undtagen fra den systemteoretiske side [...]) udsættes for store udfordringer af repræsentanter for postmoderne tænkning, blandt andet med hensyn til ideerne om generel og harmonisk uddannelse og med hensyn til forståelsen af ​​fornuften og emnet ”(Meder (1987), Pongratz (1986), W. Fischer (1989), Schirlbauer (1990) og Ruhloff (1993), men også f.eks. Meyer-Drawe (1991)).

I princippet “var det tvivlsomt [...] om man under betingelserne for (post-) modernitet stadig kunne tale om’ uddannelse ’med en følelse af formål, når uddannelsesteorien som en pædagogisk variant af disse legitimeringsberetninger (dvs. : de 'store fortællinger') bruges Legitimering af viden […] vises ”(Koller (1999: 16)).

Det skal bemærkes, at ”uddannelsesbegrebet ofte kun afvises af akademikerne, der er engageret i en veritabel postmodernisme i sin traditionelle form og også i dens efterfølgende modificerede form. Forskellige forsøg på en 'postmoderne' transformation og omdefinering af uddannelsesbegrebet blev også foretaget, men ikke generelt accepteret. Disse har ført til forskellige indledende tilgange til et 'postmoderne uddannelsesbegreb' og til en 'postmoderne pædagogik' [.] ”For 1990'erne skal vi nævne Jörg Ruhloff, Norbert Meder, Johannes Fromme, Hans-Christoph Koller og Roland Reichenbach.

Tanken om uddannelse er stadig kontroversiel og omtvistet. Ved årtusindeskiftet udtalte Pleines "en situation, hvor en tanke (dvs. den uddannelsesmæssige tanke; RM) kæmper for dens overlevelse og anerkendelse". Dette står i kontrast til “[han] tilegnelse af uddannelsesbegrebet til politiske og økonomiske formål på uddannelsespolitikken og institutionel, økonomisk og offentlig side - en bevilling, der, så længe det ikke er blevet omdefineret, hvad uddannelse egentlig kan være, er på ingen måde overraskende ”.

Med hensyn til den "empiriske afstand", der beklages over begrebet uddannelse (og uddannelsesteori), bør en vigtig udvikling især understreges:

Biografi forskning, der er orienteret mod uddannelsesteori, har stået mellem traditionelt filosofisk uddannelsesteori og empirisk uddannelsesforskning siden 1980'erne. Hun ønsker at mægle mellem de to områder gennem kategorien biografi. Målet er at specificere uddannelsesbegrebet og dermed gøre uddannelsesteori forenelig med uddannelsesforskning og dermed uddannelsespraksis. Denne forskningsdiskurs er baseret på det transformerende koncept for uddannelse i Wilhelm von Humboldts tradition og er siden 1990'erne blevet formet af Winfried Marotzki og Hans-Christoph Kollers tilgange. Den grundlæggende definition er: Uddannelse er en proces med transformation af personerne i verden og selvforhold til en person i anledning af kriseoplevelser, der sætter spørgsmålstegn ved de eksisterende karakterer. [18] Koller efterlyser en teoretisk specifikation af begreberne transformationsproces og forhold til verden og mig selv samt en præcis definition af årsagen til uddannelsesprocesser frem til 2012. [19]

Fra diagnosen stagnation af disse forsøg på at rekonstruere uddannelsens transformationsbegreb, foreslår Beate Richter [20] en ændring af metoden fra det fortolkende til det relationelle paradigme og introducerer den såkaldte relationelle udviklingslogik som et metodisk grundlag for en mere præcis definition. Med overførslen af ​​resultaterne af den uformelle aksiomatisering (metode af de teoretiske strukturalister Wolfgang Stegmüller , Wolfgang Balzer ) [21] fra Robert Kegans strukturudviklingsteori [22] til konceptet transformationsuddannelse, brug af yderligere referenceteorier fra området relationelle kommunikationsteorier gør, at konceptet kan gøres mere præcist. Uddannelse defineres af Richter som "processen med at transformere betydningsreglen for en person under konfrontation med betydningsreglen dannelse af den næste højere orden og som en struktur af overgangene mellem kontekstregler, som en observatør tilskriver personen i interaktionsprocessen "(Richter 2014: IX). Transformationer og oversættelser af betydningsdannelsesreglerne bliver tydelige i kontekstniveau -modellen for meningsdannelse.

i dag

I dagens samfundsdebatter bruges uddannelsesbegrebet med alle disse konnotationer samtidigt eller delvist, afhængigt af den kontekst, hvori ytringen foretages. Mulige sammenhænge er f.eks. Social afgrænsning , økonomiske interesser eller politiske mål. Generelt kan det kun siges, at de fleste af definitionerne refererer til modenhedsaspektet af udtrykket "uddannelse". De udtryk og konceptuelle tilblivelser, der dukker op i den tilsigtede kontekst, omfatter uddannelsessystemet, uddannelsesmæssige elendigheder, almen uddannelse, uddannelsespolitik, undervisningsmæssigt udsatte klasser osv. Som diskussionen om Pisa -undersøgelsen viser, tages de almene uddannelsesskoler i dag i stigende grad efter givet ved vurderingen af ​​"optimering af læringsprocesser med hensyn til deres relevans for økonomisk levedygtigt arbejde" (Ribolits, 13).

Die Paradoxie, die darin enthalten ist, dass die Fokussierung des selbstorganisierten Lernens und der Handlungskompetenz (und insbesondere die Betonung des – so Matthias Heitmann – „entmündigenden Zwangs“ zum lebenslangen Lernen) zu einer Entwertung dessen führt, was man früher Bildung nannte, wird von der Pädagogik bisher kaum diskutiert. Während es angesichts des rasanten Wandels der technischen und sozialen Umwelt als selbstverständlich erscheint, sich fortlaufend neues Wissen (im Sinne von parzellierten Fakten) aneignen zu müssen, wird die traditionelle Wissensvermittlung im curricularen Kontext immer weniger als Ziel von Schulen und Hochschulen akzeptiert und ist auch kaum eine wirksame Motivation für ein Lehramtsstudium. Das schlägt sich in den Curricula der Schulen und Hochschulen nieder. [23]

Aspekte des Bildungsbegriffes

Bildung ist im Gegensatz zu Ausbildung bzw. Berufsbildung nicht unmittelbar an ökonomische Zwecke gebunden. Zum Problem der Konkurrenz von Bildung und Ausbildung äußerte sich Johann Heinrich Pestalozzi folgendermaßen:

„Allgemeine Emporbildung der inneren Kräfte der Menschennatur zu reiner Menschen weisheit ist allgemeiner Zweck der Bildung auch der niedrigsten Menschen. Übung, Anwendung und Gebrauch seiner Kraft und Weisheit in den besonderen Lagen und Umständen der Menschheit ist Berufs- und Standesbildung. Diese muss immer dem allgemeinen Zweck der Menschenbildung untergeordnet sein. […] Wer nicht Mensch ist, dem fehlt die Grundlage zur Bildung seiner näheren Bestimmung.“

Johann Gottfried von Herders Gedanken ähneln denen von Pestalozzi:

„Menschen sind wir eher, als wir Professionisten werden! Von dem, was wir als Menschen wissen und als Jünglinge gelernt haben, kommt unsere schönste Bildung und Brauchbarkeit für uns selbst her, noch ohne zu ängstliche Rücksicht, was der Staat aus uns machen wolle. Ist das Messer gewetzt, so kann man allerlei damit schneiden.“

Da allgemeine Schulpflicht (Deutschland) besteht, werden Bildungsprozesse wenigstens zunächst nicht freiwillig initiiert. Weil in unserer Gesellschaft Wissen verlangt wird, besteht lebenslang ein äußerer Druck, möglichst viele Informationen aufzunehmen. Wissen und Lernen allein ergeben jedoch noch keine Bildung. Friedrich Paulsen äußert sich im enzyklopädischen Handbuch der Pädagogik von 1903 zu diesem Thema folgendermaßen:

„Nicht die Masse dessen, was [man] weiß oder gelernt hat macht die Bildung aus, sondern die Kraft und Eigentümlichkeit, womit [man] es sich angeeignet hat und zur Auffassung und Beurteilung des ihm Vorliegenden zu verwenden versteht. […] Nicht der Stoff entscheidet über die Bildung, sondern die Form.“

Bildungsdreieck der Elementarkompetenzen

Elementare Aspekte der Bildung sind symbolisch als gleichseitiges Dreieck darstellbar, wobei jede Seite gleichberechtigt ist. Die drei Seiten stehen dabei symbolhaft für Wissen, Denken und Kommunikationsfähigkeit. Wissen umfasst dabei die Wissensinhalte (deklaratives Wissen), das Denken hingegen die unterschiedlichen Strategien des Erkenntnisgewinns wie Problemlösen, Beschreiben, Erklären, Interpretieren usw. Unter Kommunikationsfähigkeit kann in diesem Zusammenhang die Fähigkeit eines Menschen verstanden werden, seine Gedanken, Ideen, Thesen usw. anderen transparent zu machen und umgekehrt sich in die Gedankenwelt anderer aktiv hineinzuversetzen.

Wilhelm von Humboldt hingegen beschreibt einen Aspekt des Bildungsbegriffes als die „Verknüpfung von Ich und Welt“. [24] Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Kräften, während Welt die Gesamtheit aller außerhalb des Menschen liegenden Gegenstände bezeichnet. Es besteht eine konstante Wechselwirkung zwischen dem Einfluss des Menschen auf die Welt und dem Einfluss der Welt auf den Menschen. Laut Humboldt sind die Kräfte beziehungsweise Fähigkeiten des Menschen von Natur aus gegeben und werden erst durch individuelles Lernen entfaltet. [25] Diese Kräfte definiert Humboldt nicht nur als Wissen, sondern auch als geistiges und emotionales Denken und Lernen:

„Bildung ist eine ‚durchgängige Wechselwirkung des theoretischen Verstandes und des praktischen Willens'.“ [25]

Humboldt sieht die Aufgabe der Bildung darin, die beiden Gegenstände Mensch und Welt einander ähnlicher zu machen, und nicht im Transport reinen Lernstoffes. [25] Der Mensch sollte in der Schule für das Leben lernen und nicht auf einen spezifischen Beruf vorbereitet werden. Wilhelm von Humboldt wollte Schule allen zugänglich machen und jeder sollte die Möglichkeit haben, auf Wissen gleich zugreifen zu können. Er spricht sich für Bildung für alle aus. [26]

Frühe Bildung

Zunehmende Bedeutung, auch mit Rückwirkungen auf die Diskussion über schulische Bildung, gewinnt die frühe Bildung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Während man noch in den 1950er und 60er Jahren vom „dummen ersten Jahr“ sprach und damit die Bildungsunfähigkeit kleiner Kinder beschreiben wollte, ist heute allgemeiner Kenntnisstand, dass Bildung spätestens mit der Geburt beginnt und dann in höchstem Tempo die wesentlichen Voraussetzungen aller späteren Bildungsprozesse gelegt werden. Wichtige Impulse hat dieser Prozess durch die Hirnforschung erfahren.

Bildung und soziale Ungleichheit

„Schule ist eine Institution, die Lebenschancen verteilt.“ [27]

Die Bildungsanstrengung ist das Ergebnis der Einflüsse der Umwelt und der individuellen Entscheidung. [28] Im Allgemeinen korrelieren in fast allen Gesellschaften sozialer Status der Eltern und formale Bildung der Kinder positiv miteinander. Das bedeutet, dass niedrige Bildungsabschlüsse (oder das Fehlen derselben) vor allem in den unteren Bevölkerungsschichten anzutreffen sind. Durch Erwerb von Bildung ist sozialer Aufstieg möglich.

Mit „Bildung“ und dem Ausbau des Bildungssystems war in der Vergangenheit häufig die Hoffnung verbunden, soziale Ungleichheiten abzubauen. Dass es sich bei der ersehnten „ Chancengleichheit “ um eine Illusion handelt, haben die französischen Soziologen Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron schon in den 1960er Jahren gezeigt. Dabei gibt es nationale Unterschiede. Im internationalen Vergleich bestimmt in Deutschland die soziale Herkunft in besonders hohem Maß den Bildungserfolg. Diverse Schulleistungs-Studien ( LAU-Studie , IGLU-Studie , PISA-Studie ) haben belegt, dass Kinder ungebildeter Eltern selbst dann häufig eine geringere Schulformempfehlung bekommen als Kinder von Eltern mit höherer Bildung, wenn die kognitive, die Lese- und Mathematikkompetenz gleich ist. Das Bildungswesen kann unter solchen Voraussetzungen dazu dienen, soziale Ungleichheit zu reproduzieren und zu legitimieren, da das „Versagen“ im Bildungssystem häufig als individuelle Unfähigkeit interpretiert und erlebt wird. In Deutschland sind gegenwärtig in besonderer Weise Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien von Bildungsbenachteiligung betroffen. Darauf reagiert eine Fachdiskussion zu der Frage, was Erfordernisse einer angemessenen Bildungspolitik und Bildungspraxis in der Einwanderungsgesellschaft sind. Eine Studie der Universität Augsburg von 2007 weist zudem auf einen deutlichen Unterschied zwischen Land- und Stadtkindern hin. So wechseln in Schwaben (Bayern) auf dem Land nur 22 Prozent der Mädchen von der Grundschule auf das Gymnasium. In der Stadt dagegen gehen 44 Prozent der Mädchen auf die Oberschule – trotz gleicher Noten. [29]

Einen Zusammenhang zwischen den landwirtschaftlichen Strukturen im 19. Jahrhundert, verschiedenen Bildungsniveaus und wirtschaftlichen Ungleichheiten haben Jörg Baten und Ralph Hippe (2017) [30] für Europa gefunden. Sie argumentieren, dass die Größe der Betriebe ausschlaggebend war, welche wiederum von der Bodenbeschaffenheit beeinflusst wurde. In den kleineren Betrieben legten die Bauern größeren Wert darauf, dass ihre Kinder gebildet waren, da sie später den Hof übernehmen würden. Dies war ua typisch für Nord- und Nordwesteuropa um 1900. Waren Boden und Klima jedoch günstig für große Weizenfelder und somit Großgrundbesitz, entwickelten sich häufig politische Eliten. Diese wiederum verhinderten den Zugang zu Bildung für ländliche Arbeitnehmer. Die daraus resultierenden Bildungsunterschiede wirkten sich wiederum auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung aus.

Siehe auch: Bildungsparadox , soziale Reproduktion , Kritische Bildungstheorie , Arbeiterkinder , Bildungsgeographie , Bildungsbenachteiligung und DSW-Sozialerhebung

Bildungsziele

Bildungsziele der praktischen Bildung können gemäß Hans Lenk [31] unter anderem sein:

 • Kreativität
 • Flexibilität
 • Selbsterkenntnis
 • Selbstwertbewusstsein
 • Führungsfähigkeit
 • Sachlichkeit
 • Zielstrebigkeit
 • interdisziplinäre Offenheit
 • generalistisches Interesse
 • Fortschrittsorientierung
 • Zivilcourage
 • Grundwertorientierung

Wissenschaftler wie Wolfgang Klafki oder Benjamin Jörissen beschäftigen sich mit theoretischen Ansätzen, um den Bildungsbegriff im Allgemeinen und Bildungsziele zu definieren.

Klafki (2007, S. 19–25) spricht von „Bildung als Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung“ sowie von „Bildung als Subjektentwicklung im Medium objektiv-allgemeiner Inhaltlichkeit“. Die Begriffe „ Selbstbestimmung , Freiheit, Emanzipation , Autonomie, Mündigkeit, Vernunft, Selbsttätigkeit“ bezeichnet Klafki (2007, S. 19) als Beschreibung für das erste Moment von Bildung. Durch Bildung soll sich das Individuum emanzipieren von Vorgaben durch andere, frei denken und eigene moralische Entscheidungen treffen können. Nach dieser Sicht können die oben genannten Begriffe als Ziele von Bildung gesehen werden. Nach Klafki ist Bildung nichts Individuelles oder Subjektives. Das Individuum erreicht die Ziele nur durch Auseinandersetzung mit Inhalten. Diese Inhalte sind durch die menschliche Kultur vorgegeben. Klafki (2017, S. 21) versteht darunter „zivilisatorische Errungenschaften der Bedürfnisbefriedigung, Erkenntnisse über die Natur und die menschliches, politische Verfassungen und Aktionen, sittliche Ordnungen, Normsysteme und sittliches Handeln, soziale Lebensformen, ästhetische Produkte bzw. Kunstwerke, Sinndeutungen der menschlichen Existenz in Philosophien, Religion, Weltanschauungen“.

Jörissen und Marotzki (2009, S. 21–26) beschreiben vier aufeinander aufbauende Ebenen. Die erste Ebene bezeichnen sie als „Lernen 1“ und beschreiben sie als die einfachste Form von Lernen, dem reizinduzierten Lernen. Die vierte Ebene ist die komplexeste Ebene und wird „Bildung 2“ genannt. Das Erreichen dieser Ebene kann als Bildungsziel definiert werden. Auf dieser Ebene ist das Individuum in der Lage, sich selbst bei der Konstruktion seiner Welt zu beobachten. Es schafft eigene Schemata und kann diese hinterfragen. Es lernt andere Ansichten nicht nur anzuerkennen oder zuzulassen, sondern alle Erfahrungsmodi bewusst zu sehen und aktiv zu nutzen. Sich auf dieser Ebene zu bewegen, ist dauerhaft nicht möglich. Im Alltag würde sich der Mensch in jeder Situation alle Handlungsmöglichkeiten aus allen denkbaren Perspektiven vor Augen führen. Wenn diese Ebene allerdings einmal erreicht wurde, ist es möglich, sie immer wieder zu betreten.

Bildungsziele besitzen keine einheitliche Definition. Neben den allgemeinen Bildungszielen, auf denen in Deutschland bundesweite Bildungsstandards basieren, gibt es auch konkrete Bildungs- und Erziehungsziele in Gestaltung der einzelnen Länder (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 25). So sollte z. B. nach einem bayrischen Gutachten des Aktionsrats Bildung (2015) erwähnt sein, dass Bildung als mehrdimensional betrachtet werden sollte. Damit müssen dementsprechend auch Bildungsziele mehrdimensional betrachtet werden. In der Bildung sollten die Bildungsziele und -kompetenzen, wie Wilhelm von Humboldt sie beschreibt, demzufolge verstärkt mit einbezogen werden: Bildungsziele sollen nicht auf die Aufnahme von fachlicher Kompetenz beschränkt sein, sondern auch nichtfachliche, übergeordnete Kompetenzen einschließen, wie z. B. erfolgreiche Bewältigung von komplexen Situationen, in denen auch soziale oder emotionale Kompetenzen eine Rolle spielen (Blossfeld, 2015, S. 19 ff.). Diese Thesen sind landesweit in den Schulgesetzen und Lehrplänen verankert (Blossfeld, 2015, S. 81).

Bildungswesen und -ziele in Deutschland

Im Allgemeinen wird das Bildungswesen in Deutschland durch die föderative Staatsstruktur bestimmt: Den Ländern obliegt, soweit nicht vom Grundgesetz anders befugt, die Gesetzgebung im Bereich des Bildungswesens . In abweichenden Fällen ist zumeist der Bund für die Gesetzgebung zuständig (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 11 ff., S. 25 ff.). Bildungs- und Erziehungsziele zählen zu den inneren Schulangelegenheiten und werden durch die Schulgesetze geregelt. Eine Konkretisierung wird schließlich durch die Lehrpläne des Kultusministeriums des Landes durchgeführt (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 25).

Die Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ( Kultusministerkonferenz – KMK) ist eine ständige Zusammenarbeit der zuständigen Minister bzw. Senatoren der Länder für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten. Sie legen neben den allgemeinen Bildungszielen auch Bildungsstandards fest. Die KMK hat grundlegende Beschlüsse wie das „ Hamburger Abkommen “ (1964) vereinbart, mit dem grundlegende Strukturen des Bildungswesens (Schulpflicht, Schularten etc.) festgelegt wurden. Das Hamburger Abkommen bildet die Basis für die Erarbeitung länderübergreifender Beschlüsse zu Weiterentwicklung des Schulwesens (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 44). Der „ Konstanzer Beschluss “ (1997) wiederum sorgt für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. In der KMK werden zudem qualitative Standards für das Bildungswesen erarbeitet, so z. B. die Standards für den mittleren Schulabschluss, den Primarbereich und für Hauptschulabschlüsse (2003 und 2004) sowie für die allgemeine Hochschulreife (2012), die landesweit gelten (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 44 ff.; Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Juni 2005a).

Standards sind im Bereich der Bildung als normative Vorgaben zur Steuerung des Bildungssystems zu verstehen. Sie bestimmen, welche Kompetenzen und wesentlichen Inhalte Schüler bis zu definierten Jahrgängen erwerben sollen (Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Juni 2005a, S. 10).

Bildungsstandards wurden bis dato für die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste/fortgeführte Fremdsprache (sowohl Englisch als auch Französisch) und die naturwissenschaftlichen Fächer verfasst (Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Juni 2005a; Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, Juni 2005b; B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014). Der Aufbau von Bildungsstandards, festgehalten in den jeweiligen fachspezifischen Curricula, ist für alle Fächer gleich: Er beinhaltet zunächst den Beitrag des Faches zur Bildung, dann die Beschreibung und Definition der jeweiligen Kompetenzbereiche und schließt endlich mit Beispielaufgaben ab, die die verschiedenen Anforderungsbereiche veranschaulichen (Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Juni 2005a, S. 15).

Laut KMK fördern Bildungsstandards

 • die Unterrichtsplanung im Hinblick auf definierte Leistungserwartungen,
 • die diagnostische Kompetenz der Lehrer,
 • den Umgang mit Heterogenität,
 • die Evaluation von Unterricht durch interne und externe Verfahren und
 • die Arbeit mit den Lehrplänen.

(Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Juni 2005a, S. 14)

Weiterentwicklung von Bildungszielen in Deutschland

Aufgrund des Wandels von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft rücken auch Weiterbildungen immer weiter in Fokus des Bildungswesens. So wurde z. B. die „Strategie für lebenslanges Lernen“ 2004 beschlossen und 2006 haben Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFB) und das KMK den deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen angedacht. So heißt es: „Ziel der Strategie ist es darzustellen, wie das Lernen aller Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen Lernorten und in vielfältigen Lernformen angeregt und unterstützt werden kann“ (B. Lohmar und T. Eckhardt, 2014, S. 26 ff., S. 45 ff.). Zudem rückt im Zuge der „digitalen Revolution“ auch die Überarbeitung vieler Bildungsziele in den Vordergrund. Die Lernumgebung sowie die Lehr- und Lernformen müssen neu betrachtet werden. 2016 wurde daher eine Strategie zur digitalen Bildung veröffentlicht (Strategie der Kultusministerkonferenz, 2016).

Der pädagogisch begleitete Bildungsprozess (Klafki)

Das von Wolfgang Klafki entwickelte Konzept der kategorialen Bildung basiert auf „dem Gedanken des wechselseitigen Aufeinanderbezogenseins von Welt und Individuum“. [32] Er unterteilt den Begriff der Bildung in zwei Hauptgruppen, die materiale und die formale Bildung. In beiden Gruppen unterscheidet Klafki noch jeweils zwei weitere Grundformen: innerhalb der materialen Bildung den bildungstheoretischen Objektivismus und die Bildungstheorie des Klassischen, und als Varianten der formalen Bildung die funktionelle und die methodische Bildung.

Mit dem Begriff Bildungstheoretischer Objektivismus ist gemeint, dass es Bildungsziele gibt, die so wichtig sind, dass alle Schüler sie lernen müssen. Das impliziert auch die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Allgemeinen, das als „uns alle Angehendes“ verstanden werden soll.

Klafkis Bildungstheorie des Klassischen versteht Bildung als Vorgang bzw. als Ergebnis eines Vorgangs, in dem sich der junge Mensch in der Begegnung mit dem Klassischen das geistige Leben, die Sinngebungen, Werte und Leitbilder seines Kulturkreises zu eigen macht und in diesen idealen Gestalten seine eigene geistige Existenz erst gewinnt. [33] Welche Bildungsinhalte als „klassisch“ gelten könnten, könne nie ein für alle Mal festgeschrieben werden, sondern sei abhängig von historisch-kritischer Aneignung und einem fortdauernden Prozess der Herausbildung überzeugender Leitbilder.

Die funktionale Bildungstheorie als eine Grundform der formalen Bildung stellt nicht die Aufnahme und Aneignung von Inhalten in den Vordergrund, sondern die Formung, Entwicklung, Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften und Verhaltensweisen, die für die Schüler wichtig sind, kurz: der Entfaltung ihrer humanen Fähigkeitsdimensionen.

Die zweite Grundform formaler Bildung nennt Klafki nach Lemensick methodische Bildung . Bildung bedeutet hier Gewinnung und Beherrschung der Denkweisen, Gefühlskategorie, Wertmaßstäbe, kurz: der Methode. [34]

Aus Klafkis Sicht zielt Bildung auf die Vermittlung und den Erwerb von drei grundlegenden Zielen:

Bildung solle in allen Grunddimensionen menschlicher Fähigkeiten vonstattengehen, das bedeutet über kognitive Funktionen hinaus :

 • handwerklich- technische Bildung ,
 • Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungsmöglichkeiten,
 • ästhetische Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit,
 • ethische und politische Handlungsfähigkeit.

Im Bildungsprozess seien spezifische Einstellungen und Fähigkeiten zu vermitteln und zu erwerben:

 • Kritikbereitschaft und -fähigkeit, einschl. Fähigkeit zur Selbstkritik,
 • Argumentationsbereitschaft und -fähigkeit,
 • Empathie ,
 • Fähigkeit zu vernetztem Denken.

Bildungsvergleiche international

Abgesehen davon, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Bildungsideale verkörpern, gibt es weitgehende Einigkeit darüber, dass bestimmte Basiskompetenzen zur Allgemeinbildung gehören, z. B. Lesen , Schreiben , Textverständnis, grundlegende Kenntnisse der Mathematik , Geographie und Naturwissenschaften etc. Diese Kenntnisse werden in internationalen Vergleichsstudien länderübergreifend verglichen, z. B. den PISA- , IGLU - oder TIMSS -Studien. [35] [36] Allerdings geben diese Studien keinen Gesamtüberblick über den Bildungsstand in diesen Ländern, sondern bilden vor allem deren aktuelles Schulsystem ab. Die aktuellen PISA-Ergebnisse lassen z. B. keine Schlüsse zum Bildungsstand Erwachsener zu, die die Schule schon vor Jahren oder Jahrzehnten verlassen haben. Der Bildungsstand Erwachsener lässt sich bis zu einem gewissen Grad an den jeweiligen Abschlüssen innerhalb einer Bevölkerung ablesen, z. B. in Studien der OECD . [37] Allerdings sind Abschlüsse nur bedingt vergleichbar, auch wenn es zunehmend Bestrebungen gibt, akademische Grade zu standardisieren und damit vergleichbar zu machen (z. B. mit dem Bologna-Prozess der Europäischen Union ).

Bildungskonzepte anderer Kulturen

Die vier Schätze des Gelehrtenzimmers umfassen alles, was ein Intellektueller in der chinesischen Kaiserzeit benötigte: Pinsel, Tusche, Reibstein und Papier

Der in diesem Artikel bis hierhin vorgestellte Bildungsbegriff ist im 18. Jahrhundert in Europa entstanden. Bildungstraditionen existieren jedoch nicht nur in der westlichen Welt , sondern auch in vielen anderen Kulturen und sind oftmals erheblich älter als die Humboldtschen Ideen.

China

Die chinesische Bildungstradition entstand im 6. Jahrhundert v. Chr. mit dem Konfuzianismus , einer Philosophie, die in China nicht zufällig „Schule der Gelehrten“ heißt. Konfuzius und seine Schüler bemühten sich in dieser Zeit um eine Erneuerung der gesellschaftlichen und religiösen Werte und um eine grundlegende Verbesserung des Menschen, die zu einer Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung führen sollte. Den Schlüssel zur Verbesserung des Menschen sahen sie in der Erfüllung bestimmter sozialer Pflichten (Loyalität, Ehrung der Eltern , Schicklichkeit ) und im Studium. Im Gefolge der konfuzianischen Bestrebungen um eine Meritokratie wurde unter der Sui-Dynastie im Jahre 606 n. Chr. die chinesische Beamtenprüfung eingeführt, ein Wettbewerbssystem, das Angehörigen der gebildeten Stände einen Aufstieg in gesellschaftliche Positionen ermöglichte, die bis dahin meist per Geburt eingenommen wurden. Das Prüfungssystem führte zur Entstehung einer sozialen Schicht von Gelehrten-Bürokraten ( 士大夫, shì dàfū ; vgl. Mandarin ), die in Kalligrafie und im konfuzianischen Schrifttum geschult waren und die bis zum Untergang der Qing-Dynastie (1912) in der Politik Chinas großen Einfluss besaßen. Zu den Gebieten, auf denen chinesische Gelehrte (文人, wénrén ) traditionell bewandert waren, zählen auch die chinesische Literatur , das Spielen von Musikinstrumenten , das Go - oder Schachspiel , das Malen mit Wasserfarben und die Teekunst . Nach der Gründung der Volksrepublik China und besonders in der Zeit der Kulturrevolution versuchte die chinesische Führung unter Mao Zedong eine Zerschlagung sämtlicher Bildungstraditionen der Kaiserzeit durchzusetzen; so gab es in der VR China von 1966 bis 1978 z. B. keinen normalen Universitätsbetrieb. Die außerordentliche hohe Bewertung von Bildung ist für große Teile der chinesischen Bevölkerung jedoch bis auf den heutigen Tag charakteristisch geblieben. [38]

Da diese Bildungstradition sich unabhängig von der europäischen Geistesgeschichte entwickelt hat und in einer Zeit entstanden ist, in der das deutsche Wort „Bildung“ noch nicht einmal existierte, bestehen zwischen dem traditionellen chinesischen und dem modernen westlichen Bildungsbegriff neben manchen Gemeinsamkeiten auch signifikante Unterschiede. Besonders fern liegt der kollektivistischen Tradition Chinas die Humboldtsche Idee, dass der Mensch durch Bildung Individualität entfalten solle. Ähnlich wie das Humboldtsche zielt auch das konfuzianische Bildungsideal auf eine Verbesserung des Menschen, aber nicht mit der Absicht, aufgeklärte Weltbürger hervorzubringen, sondern um das Gemeinwesen in Harmonie zu bringen.

Islam

Im Islam gilt der Prophet Mohammed als der erste Lehrer und geistige Erzieher der Gläubigen. [39] Grundlegend für diese Vorstellung ist der Koranvers: „Gott hat den Gläubigen Gnade erwiesen, da er unter ihnen einen Gesandten von den ihren auftreten ließ, der ihnen seine Verse vorträgt, der sie läutert und der sie lehrt die Weisheit und das Buch. Sie waren ja zuvor in klarem Irrtum!“ (Sure 3:164). Der ismailitische Philosoph Nāsir-i Chusrau betrachtete Mohammed aufgrund dieses Verses sogar als den „Lehrer der Menschheit“ schlechthin. [40]

Traditionelle islamische Bildung ist auf der elementaren Stufe vor allem auf das Auswendiglernen des Korans ausgerichtet. Dafür gibt es spezielle Koranschulen. Der dortige Unterricht beginnt mit dem Erlernen kurzer Korantexte (z. B. al-Fātiha ) für den Gebrauch beim Gebet und behandelt dann die Rituale für Gebet und Waschung selbst. Im weiteren Verlauf der Ausbildung werden die Namen für die Buchstaben und Zeichen der arabischen Schrift und das Buchstabieren arabischer Korantexte erlernt, und es wird das flüssige Rezitieren und Schreiben des arabischen Korantextes geübt. [41] Höhere Bildung wird in der Madrasa vermittelt. Sie besteht aus dem Erwerb weiteren Wissens über die religiösen Pflichten und der Aneignung von Kenntnissen über die Glaubenslehre ( Tauhīd ) , über Ethik und Moral, die arabische Grammatik, Fiqh , Hadith , Prophetenbiographie , Koranexegese und Rechnen. [42]

In Nigeria hat in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung islamischer Bildung stark zugenommen. Nach der 1976 erfolgten Einführung der Allgemeinen Grundschulbildung ( Universal Primary Education – UPE ) , die vor allem auf die Vermittlung westlicher Bildung ausgerichtet war, erlebte das private islamische Schulwesen einen enormen Ausbau. [43] Mit der Organisation Boko Haram („Westliche Bildung ist verboten“) besteht seit 2004 eine islamistische Terrorgruppe, die sich den Kampf gegen westliche Bildung auf die Fahnen geschrieben hat.

Siehe auch

Portal: Bildung – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Bildung

Fragen zur Bildung

Literatur

Einführungen

Lexikonartikel

Vertiefende Lektüre

Die chronologische Anordnung verdeutlicht Schwerpunktsetzungen einzelner Jahrzehnte.
1960 –

1970 –

 • Heinz-Joachim Heydorn : Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft. 1970. (Band 3 Heydorn-Studienausgabe 2004: ISBN 3-88178-333-4 )
 • Pierre Bourdieu , Jean-Claude Passeron: Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Klett, Stuttgart 1971, ISBN 3-12-921120-9 .
 • Erich E. Geissler: Allgemeinbildung in einer freien Gesellschaft. Deutscher Pädagogik- und Hochschul-Verlag, Düsseldorf 1977.

1980 –

 • Winfried Böhm , Martin Lindauer (Hrsg.): „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen, Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. (= 3. Symposium der Universität Würzburg. ) Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 .
 • Günther Buck: Hermeneutik und Bildung. Elemente einer verstehenden Bildungslehre. Wilhelm Fink Verlag, München 1981, ISBN 3-7705-1913-2 .
 • Otto Hansmann, Winfried Marotzki (Hrsg.): Diskurs Bildungstheorie. Rekonstruktion der Bildungstheorie unter Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft. 2 Bände, Band I: Systematische Markierungen. Band II: Problemgeschichtliche Orientierungen . Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 1986 (Band I) und 1989 (Band II).
 • Henning Kössler: Bildung und Identität. In: H. Kössler (Hrsg.): Identität . Fünf Vorträge. Erlangen 1989 (Erlanger Forschungen, Reihe B; Band 20), ISBN 3-922135-59-5 , S. 51–65.
 • Jürgen-Eckardt Pleines: Hegels Theorie der Bildung. 2 Bände, Band I: Materialien zu ihrer Interpretation. Band II: Kommentare. Georg Olms Verlag, Hildesheim ua 1983 (Band I), 1986 (Band II).

1990 –

 • Wolfgang Klafki: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beltz, Weinheim 1991, ISBN 3-407-34056-7 .
 • Erich Ribolits: Die Arbeit hoch? Berufspädagogische Streitschrift wider die Totalverzweckung des Menschen im Post-Fordismus. Profil, München/Wien 1995, ISBN 3-89019-362-5 .
 • Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996 (= suhrkamp taschenbuch. Band 2570), ISBN 3-518-39070-8 .
 • Wolfgang Klafki : Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße und kritisch-konstruktive Didaktik. Beltz, Weinheim/Basel 1996, ISBN 3-407-34056-7 .

2000 –

2010 -

 • Martina Schmidhuber (Hrsg.): Formen der Bildung. Einblicke und Perspektiven. (Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft), Lang, Wien ua 2010, ISBN 978-3-631-59333-2 .
 • Roland Mugerauer: Kompetenzen als Bildung? Tectum, Marburg 2012, ISBN 978-3-8288-2865-0 .
 • Thomas Rucker: Komplexität der Bildung. Beobachtungen zur Grundstruktur bildungstheoretischen Denkens in der (Spät-)Moderne . Klinkhardt 2012, ISBN 978-3-7815-1974-9 .
 • Hartmut von Hentig: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 6. Auflage. Beltz, Weinheim 2012.
 • Otto Hansmann: Die Bildung des Menschen und des Menschengeschlechtes. Eine herausfordernde Synopse vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart . Logos Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-8325-3819-4 .
 • Helmut Peukert: Bildung in gesellschaftlicher Transformation. Herausgegeben von Ottmar John und Norbert Mette. Schöningh, Paderborn / München / Wien / Zürich 2015, ISBN 978-3-506-78106-2 .
 • Manuel Clemens: Ästhetische Einsamkeit. Bildung außerhalb des Kanons. in: Romanische Studien 1/2015, online romanischestudien.de
 • Manuel Clemens: Das Labyrinth der ästhetischen Einsamkeit. Eine kleine Theorie der Bildung. Würzburg 2015, ISBN 978-3-8260-5765-6 .
 • Zellerhoff, Rita: Vielfalt der sprachlichen Bildung. Handlungsorientierte und erfahrungsoffene Wege zur Sprachkultur. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-631-62983-3 (Print); ISBN 978-3-653-03789-0 (E-Book)
 • Zenkert, Georg (Hrsg.): Bildungskonzepte und Bildungsorganisation. Zur Dramaturgie der Wissensgesellschaft. Heidelberg 2017, ISBN 978-3-86809-122-9 .

Zum Bildungskanon Allgemeinbildung

 • Bertelsmann Lexikon Institut: Das aktuelle Buch der Allgemeinbildung. Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2003, ISBN 3-89996-485-3 . (Der Band enthält eine CD-Beilage mit Testfragen.)
 • Bodo Harenberg (Idee u. Hrsg.): Harenberg Kursbuch Bildung – Das erste interaktive Lexikon. Harenberg Verlag, Dortmund 2003, ISBN 3-611-01154-1 .
 • Barbara Holle, Stephanie Köber, Stefanie Thuir (Redaktionelle Ltg.): Allgemeinbildung – Das große Standardwerk mit dem Wissen unserer Zeit. Sonderausgabe mit 5000 Fragen & Antworten. Weltbild, Augsburg 2011, ISBN 978-3-8289-4191-5 .
 • Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.): Meyers Memo – Das Wissen der Welt nach Sachgebieten. Meyers Lexikonverlag Mannheim/ Wien/ Zürich, © Deutsche Ausgabe: Bibliographisches Institut & FABrockhaus AG, Mannheim 1991, ISBN 3-411-07311-X .
 • Matthias Vogt: DuMonts Handbuch Allgemeinbildung . Reihe monte, Verlag DuMont-Monte, Köln 2002, ISBN 3-8320-8655-2 .
 • Detlef Wienecke-Janz (Redaktionelle Ltg.): Der Brockhaus Bildung 21 – Wissen für das 21. Jahrhundert. wissenmedia, Gütersloh 2011, ISBN 978-3-577-09056-8 .

Zum Bildungskanon Naturwissenschaften

Zum Bildungskanon Geisteswissenschaften

Bildungsziele

 • Beschlüsse der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss . PDF , zuletzt geprüft Juni 2017.
 • Hans-Peter Blossfeld : Bildung. Mehr als Fachlichkeit: Gutachten . PDF , zuletzt geprüft Juni 2017.
 • Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki: Medienbildung – eine Einführung. Theorie – Methoden – Analysen . Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2009, ISBN 978-3-8252-3189-7 .
 • Wolfgang Klafki : Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik . 6. Auflage. Beltz, Weinheim und Basel 2007, ISBN 3-407-32085-X .
 • B. Lohmar und T. Eckhardt: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2013/2014: Darstellung der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa . PDF , zuletzt geprüft Juni 2017.
 • Strategie der Kultusministerkonferenz: Bildung in der digitalen Welt . PDF , zuletzt geprüft Juni 2017.
 • Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz . PDF , zuletzt geprüft Juni 2017.

Chinesische Bildung

 • Hans Steininger : Das fernöstliche Bildungsverständnis und sein Verfall in der Neuzeit. In: Winfried Böhm , Martin Lindauer (Hrsg.): „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen, Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. (= Drittes Symposium der Universität Würzburg. ) Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 , S. 107–128.

Islamische Bildung

 • Stefan Reichmuth: Islamische Bildung und soziale Integration in Ilorin (Nigeria) seit ca. 1800 . Lit-Verlag, Münster 1998.

Weblinks

Commons : Kategorie Education – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Umgangsformen: Bildung – Lern- und Lehrmaterialien
Wikinews: Portal:Bildung – in den Nachrichten
Wikiquote: Bildung – Zitate
Wiktionary: Bildung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Externe Links

Einzelnachweise

 1. a b Schützeichel, Rudolf: Althochdeutsches Wörterbuch . 7., durchgesehene und verb. Auflage. De Gruyter, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-026881-2 , S.   50 .
 2. Winfried Böhm : Theorie der Bildung. In: Winfried Böhm, Martin Lindauer (Hrsg.): „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen, Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. (= Drittes Symposium der Universität Würzburg. ) Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 , S. 25–48; hier insbesondere S. 25.
 3. Käte Meyer-Drawe : Zum metaphorischen Gehalt von „Bildung“ und „Erziehung“ . In: Zeitschrift für Pädagogik . Band   45 , Nr.   2 , ISSN 0044-3247 , S.   161–175, hier: 162 , urn : nbn:de:0111-opus-59442 .
 4. Meister-Eckhart-Brief 2005 des Thüringer Kultusministeriums . Auf der Seite Thüringer Bildungssymposium .
 5. Wolfgang Klafki: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik . Weinheim/ Basel 1975, S. 45.
 6. Bernward Hoffmann: Medienpädagogik. Eine Einführung in Theorie und Praxis . Schöningh, Paderborn ua 2003, ISBN 3-506-99522-7 , S. 127.
 7. Henning Kössler : Bildung und Identität. In: Henning Kössler (Hrsg.): Identität. Fünf Vorträge . Erlangen 1989, S. 56.
 8. Tobias Prüwer: Humboldt reloaded. Kritische Bildungstheorie heute . Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag, Band 12, Marburg 2009, S. 11.
 9. Hartmut von Hentig: Bildung. Ein Essay . Beltz, 2004, ISBN 3-407-22158-4 , S. 4 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche)
 10. Zitiert nach: Peter Berglar: Wilhelm von Humboldt . Rowohlt, Reinbek 1970, ISBN 3-499-50161-9 , S. 87. Aus: Wilhelm von Humboldt: Rechenschaftsbericht an den König. (1809), In: A. Flitner, K. Giel (Hrsg.): Wilhelm von Humboldt. Werke in fünf Bänden . Darmstadt/ Stuttgart 1960–1981, Band IV, S. 218.
 11. Theodor Ballauff : Zur Geschichte der abendländischen Bildung. In: Winfried Böhm , Martin Lindauer (Hrsg.): „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen, Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. (= Drittes Symposium der Universität Würzburg. ) Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 , S. 49–70; hier: S. 49 f. und 56 f.
 12. Vgl. auch Rudolf Limmer: Bildungszustände und Bildungsideen des 13. Jahrhunderts. München 1970.
 13. Roland Mugerauer: Wider das Vergessen des sokratischen Nichtwissens. Der Bildungsbeitrag Platons und seine Marginalisierung bei Plotin, Augustin, Eckhart und Luther sowie im reformatorischen Schulwesen – eine historisch-systematische Untersuchung zur Grundlegung eines sokratisch-skeptischen Bildungskonzeptes (Habilitationsschrift in 2 Bd). 1. Auflage. Band   2 . Tectum, Marburg 2007, ISBN 978-3-8288-9343-6 , S.   232   f .
 14. Kant, Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff, AA IX, 455
 15. Joh. Gottl. Fichte: Die Bestimmung des Menschen (1800). Mit Geleitwort von Eduard Spranger, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1962, S. 16.
 16. Dazu grundlegend: Martina G. Lüke: Zwischen Tradition und Aufbruch. Deutschunterricht und Lesebuch im Deutschen Kaiserreich . Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-631-56408-0 .
 17. Roland Mugerauer: Wider das Vergessen des sokratischen Nichtwissens. Der Bildungsbeitrag Platons und seine Marginalisierung bei Plotin, Augustin, Eckhart und Luther sowie im reformatorischen Schulwesen – eine historisch-systematische Untersuchung zur Grundlegung eines sokratisch-skeptischen Bildungskonzeptes (Habilitationsschrift in 2 Bd) . 1. Auflage. Band   1 . Tectum, Marburg 2007, ISBN 978-3-8288-9343-6 , S.   21 (Folgende Zitate ebenda: 22–27. Einzelbelege ebenda: 377–380 (Anmerkungen)).
 18. Hans-Christoph Koller: Anders werden. Zur Erforschung transformatorischer Bildungsprozesse. In: Ingrid Miethe, Hans-Rüdiger Müller (Hrsg.): Qualitative Bildungsforschung und Bildungstheorie. Opladen/Berlin/Toronto 2012, S. 20 ff.
 19. Hans-Christoph Koller: Anders werden. Zur Erforschung transformatorischer Bildungsprozesse. In: Ingrid Miethe, Hans-Rüdiger Müller (Hrsg.): Qualitative Bildungsforschung und Bildungstheorie. Opladen/Berlin/Toronto 2012, S. 19–33.
 20. Beate Richter: Bildung relational denken. Eine strukturtheoretische Präzisierung des transformatorischen Bildungsbegriffs anhand von Robert Kegans Entwicklungstheorie. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin 2014, Online: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/richter-beate-2013-12-03/PDF/richter.pdf
 21. Wolfgang Stegmüller: Ein kombinierter Zugang zum Verständnis der Theoriendynamik. Wie sich historische Interpretationen des Theorienwandels durch Benützung mengentheoretischer Strukturen präzisieren lassen. In: Neue Wege der Wissenschaftsphilosophie. Berlin/Heidelberg/New York 1980, S. 136–174.
  Wolfgang Stegmüller: Neue Wege der Wissenschaftsphilosophie. Berlin/ Heidelberg/ New York 1980.
  Wolfgang Balzer: Empirische Theorien: Modelle – Strukturen – Beispiele. Braunschweig/Wiesbaden 1982.
  Wolfgang Balzer: Die Wissenschaft und ihre Methoden. Grundsätze der Wissenschaftstheorie. Freiburg/München 1997.
 22. Robert Kegan: The Evolving Self. Problem and Process in Human Development. Cambridge (Mass.)/London 1982 (E-Book). Robert Kegan: Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte und Krisen im menschlichen Leben. München 1986. Robert Kegan: In Over Our Heads. The Mental Demands of Modern Life. Cambridge (Mass.)/London 1994.
 23. Matthias Heitmann : Zeitgeisterjagd. Jena 2015, S. 54 ff.
 24. Wilhelm von Humboldt, Grundzüge seines Bildungsverständnisses nach dem Textfragment „Theorie der Bildung des Menschen“. (PDF) Abgerufen am 2. Juli 2017 .
 25. a b c Tennenbaum, Rosa: Bildung zur schönen Menschlichkeit, Wilhelm von Humboldts Bildungsideal. Abgerufen am 2. Juli 2017 .
 26. Heinz-Elmar Tenorth: Bildung – zwischen Ideal und Wirklichkeit. 9. September 2013, abgerufen am 28. Dezember 2018 .
 27. Helmut Schelsky: Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Düsseldorf 1965, S. 137 ff.
 28. Beschreibung der Bildungsanstrengung aus Bildungsausgaben im Rechenmodell ( Memento vom 18. August 2009 im Internet Archive )
 29. Max Hägler: Bayrische Landmädel immer noch Bildungsverlierer . In: taz. die tageszeitung , 5. September 2007, S. 18.
 30. Jörg Baten , Ralph Hippe: Geography, land inequality and regional numeracy in Europe in historical perspective. In: Journal of Economic Growth. Band 23, Nr. 1, 2018, S. 79–109.
 31. Hans Lenk: Bildungswerte im informations- und systemtechnologischen Zeitalter. In: Winfried Böhm , Martin Lindauer (Hrsg.): „Nicht Vielwissen sättigt die Seele“. Wissen, Erkennen, Bildung, Ausbildung heute. Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 , S. 183–22, hier: S. 204.
 32. studium kompakt – Pädagogik: Schulpädagogik kompakt: Prüfungswissen auf den Punkt gebracht. (Arnold, Pätzold)
 33. W. Klafki: Kategoriale Bildung . Zur bildungstheoretischen Deutung der modernen Didaktik. In: W. Klafki (Hrsg.): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik . Beltz, Weinheim 1963 (10. Auflage 1975), S. 30; Vgl. Klafki 1996, S. 20 ff.
 34. Joachim Ebert: Kategoriale Bildung: zur Interpretation der Bildungstheorie Wolfgang Klafkis. Haag + Herchen, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-89228-066-5 .
 35. BMBF-Internetredaktion: Internationale Vergleichsstudien – BMBF. Abgerufen am 14. Februar 2021 .
 36. ▷ Ergebnisse der Bildungsstudien PISA, IGLU und TIMSS. Abgerufen am 14. Februar 2021 (deutsch).
 37. Education attainment – Adult education level – OECD Data. Abgerufen am 14. Februar 2021 (englisch).
 38. Vgl. Die Mutter des Erfolgs#Der chinesische Erziehungsstil
 39. Vgl. Jens Scheiner: „Ich aber wurde als Lehrer entsandt!“ Der Prophet Muhammad als spiritus rector der Muslime. In: Tobias Georges (Hrsg.): Bedeutende Lehrerfiguren von Platon bis Hasan al-Banna . Mohr Siebeck, Tübingen 2015, S. 235–268.
 40. Vgl. Between reason and revelation: twin wisdoms reconciled; an annotated English translation of Nāṣir-i Khusraw's Kitāb-i Jāmiʿ al-Ḥikmatayn . Transl. from the Persian by Eric Ormsby. Tauris, London 2012, S. 186.
 41. Vgl. Reichmuth: Islamische Bildung . 1998, S. 105.
 42. Vgl. Reichmuth: Islamische Bildung . 1998, S. 114–142.
 43. Vgl. Stefan Reichmuth: Islamic Learning and its Interaction with 'Western Education' in Ilorin, Nigeria. In: Louis Brenner (Hrsg.): Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa. Hurst&Company, London 1993, S. 179–197 (hier S. 179).