ejendom

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Ejendom ( lånoversættelse fra de latinske proprietas til proprius "egen") betegner den juridiske regel over en ting, som retssystemet tillader en ting . [1] Karakteristika for moderne ejerskabsformer er den juridiske overdragelse af varer til en fysisk eller juridisk person , anerkendelsen af ​​ejerens vilkårlige rådighedsbeføjelse og begrænsningen af ​​ejerens valg gennem love . [2] Ejendom er beskyttet som en grundlæggende rettighed i de fleste forfatninger , men ikke defineret i indhold. Ejendommens materielle indhold stammer fra en lang række privat- og offentligretlige love (jordlovgivning, lejeret, købelov, monumentbeskyttelse, miljølovgivning, skattelove osv.; Som et særtræk: dyrevelfærd) eller retslige præcedenser . Man taler derfor om ejendom som et "bundt af rettigheder og autorisationer", der symboliserer forholdene og handlingerne mellem mennesker. [3] Indholdet i ejendomsbegrebet er ikke statisk og naturligt, men udvikler sig over tid gennem sædvanlig praksis, retspraksis og lovgivning .

Generelt bruges udtrykket " besiddelse " ofte, selvom "ejendom" menes. Da begge udtryk adskiller sig fra hinanden i juridisk terminologi , bruges de ikke synonymt der.

Ejendom og videnskab

Ud over loven, ejendom som en social institution er genstand for forskellige videnskaber. Juridisk og social filosofi spørger om ejendommens berettigelse og begrundelse ; Sociologi omhandler fremkomsten, den sociale betydning og konsekvenserne af institutionalisering af ejendom ( magt , status , social ulighed ), historiske undersøgelser med indflydelse på og udformningen af ​​historisk udvikling, [4] statsvidenskab med konsekvenserne og mulige virkninger af udformning af ejendomssystemet. Etnologi undersøger ejendomsforhold i forskellige menneskelige samfund.[5] I politik og økonomi såvel som i andre økonomiske videnskaber er ifølge den klassiske teoriskole en lovligt sikret og så ukrænkelig ejendomsret som muligt et vigtigt grundlag for et markedsøkonomisk fungerende økonomisk system.

Afgrænsning fra ejendom

Der skal skelnes mellem ejendom , som refererer til den faktiske kontrol over en ting. Ved leje eller udlån falder ejendom og ejendele jævnligt fra hinanden. Hvis ejeren ikke er beskyttet af en formel kontrakt (f.eks. Lejekontrakt), kan ejeren kræve overgivelse af en genstand (f.eks. Fra en finder eller en tyv) fra ejer-ejerforholdet . I lejemålet bliver lejeren ejer, men udlejer forbliver ejer. Lejeren modtager således selve ejendomsstyringen, men kan ikke bogføre det lejede som et aktiv i sin balance . Kun udlejer (ejer) kan gøre dette. Dette gør det klart, at ejendommen er en ejendomsret. Objektet har ikke økonomisk værdi i sig selv, men kun ejendomsretten, som ikke behøver at falde sammen med besiddelse (det egentlige "have"), men er en abstrakt juridisk titel, der findes ud over objektet. Derfor, hvor der ikke er sådanne ejendomsbetegnelser, kan der heller ikke være nogen pengeøkonomi.

Ejendommens dokumentation kan knyttes til en juridisk titel eller registrering i et register (f.eks. Matrikel ). Ejeren af ​​både og skibe kaldes ejer , og deres forening kaldes ejersamfundet .

Brug på tysk sprog

Ejendom og besiddelse sidestilles ofte sprogligt, men skal adskilles strengt fra hinanden i den juridiske og økonomiske kontekst. [6] En genstand kan midlertidigt eller permanent være i besiddelse af en anden person end ejeren (f.eks. I tilfælde af en lejet lejlighed). Derudover bruges udtrykket ejendom også i daglig tale om ejendomsobjektet ("Dette er min ejendom").

Begrebet ejendom bruges for det meste kun i samfund eller befolkninger , hvor der er en juridisk sondring mellem ejendom og besiddelse. For eksempel var ejendomsbegrebet ukendt for de tidligere eskimopopulationer .

Der skelnes også juridisk mellem ejendom og formue . Selvom ejendom ofte sidestilles med privat ejendom i hverdagen, omtales kollektive rådighedsrettigheder over ting, der udelukkende udøves af et samfund eller staten, også som ejendom.

historie

Tidlig historie

Der er lidt pålidelig viden om ejendommens historiske rødder. Gravvarer, der blev givet til de døde, kendes fra stenalderen . Disse har sandsynligvis været personlige ejendele såsom våben , smykker og dagligdags genstande, for hvilke der var et særligt bånd til personen. [7] Social ejendom opstod i de tidlige dage i forbindelse med den herskende besættelsesøkonomi [8] [9] i første omgang ved at afgrænse jagtområder for individuelle horder og stammer, der forsvarede dem mod hinanden. [10] Hvordan ejendomsrettigheder til jord er struktureret i typiske jæger-samlersamfund , er genstand for en tilbagevendende etnologisk debat. Tesen om " primitiv kommunisme " i menneskets historie, repræsenteret af Henry Lewis Morgan og senere vedtaget af Friedrich Engels , blev sat i tvivl af Frank G. Specks eksempel på familierelaterede Algonquin- jagtområder i Canada . Om disse familieområder allerede eksisterede i præ-columbiansk tid, og om de kan ses som en institution, der ligner europæisk privat ejendom, er dog stadig kontroversiel. [11] Nyere forskning tyder på, at selv i familierne Algonquin tildeles rettigheder primært større sociale grupper. Grundejerskab bør også være baseret på åndelig og social gensidighed , det vil sige på gensidige gaver og modgaver, der ikke er direkte knyttet til hinanden i betydningen af ​​en udveksling. [12] Ejendom eksisterede allerede blandt de hyrdefolk, der endnu ikke var bosat. Individuelt ejerskab af jord opstod kun i overgangen til landbrug og i løbet af den gradvise udskiftning af klaner af mindre familiegrupper og fremkomsten af ​​bosættelser ( neolitisk revolution ). [13] eksterne trusler samt fælles projekter som Sanitæringeniør i Mesopotamien , Indus -dalen eller i Egypten førte til institutionalisering af magtstrukturer og endelig til de kendte kongeriger . I løbet af dette opstod der retssystemer, hvor det var muligt at håndhæve ejendom. Den ældste kendte kodificering er Codex Ḫammurapi , der allerede vidste købelov og arveret .

I det 3. årtusinde f.Kr. tempel økonomi opstod i Mesopotamien , hvor økonomien var i hænderne på præsterne i regionale centre rundt om templet og rettighederne til at dyrke jorden, blev ydet af templet administration til gengæld for skat. Samtidig er privat ejendom dokumenteret i kileskrift på grundlag af salgskontrakter. Rigdom blev skabt gennem krigisk udvidelse af magtområdet, men også gennem handel mellem centrene og første langdistancehandel . På den ene side opstod landede overklasser , på den anden side blev velstanden øget af slaver .

Antikken

Den traditionelle refleksion over ejendommens betydning begynder med værkerne fra Platon og Aristoteles i det antikke Grækenland . Samfundet på det tidspunkt var stadig overvejende præget af landbrug . Selv i polis i Athen levede mere end tre fjerdedele af befolkningen stadig fra landbrug. Samfundet var domineret af adelen og de store grundejere , selvom reformerne af Kleisthenes havde gjort det muligt for borgerne at deltage i polisens beslutninger. Den sociale og økonomiske kerne var familiehusstanden ( oikos ). Denne husstand omfattede også slaver, der blev købt, eller som var kommet til Athen i løbet af koloniseringen . Gældsslaveri var blevet afskaffet af Solons love. I Oikos var alt underlagt husmanden, der udnyttede ejerens rettigheder over ejendommen, konen, børnene og slaverne, men var også ansvarlig for deres velfærd.

I Politeia udarbejdede Platon konceptet om en ideel tilstand, hvor alle indtager den passende position. Så der er eksistensniveauet for de håndværkere og landmænd, der også har ejendom i denne stat. Vagterne (væbnede styrker) sikrer samhørigheden i staten. De har ingen ejendom, men modtager deres levebrød fra samfundet og til gengæld er hele deres livsområde, inklusive deres hjem, tilgængeligt for offentligheden. Selv de filosoffer, der efter opvækst og uddannelse er egnet til, at Platon kan lede staten, forbliver uden ejendom. I sit sene arbejde, Nomoi , behandler Platon spørgsmålet om, hvordan statsordenen i en koloni, der endnu ikke er grundlagt, skal se ud. Her forestillede han sig en fordeling af ejendommen. Dette er dog jævnt, og jorden kan ikke sælges, den kan kun arves eller overføres til en person, der ikke ejer jord.

Ligesom Platon er målet for menneskeliv for Aristoteles godt, ikke rigdom, som kun er et middel til at nå dette mål. [14] Ejendomsinstituttet kommer ikke fra den naturlige orden, men er et resultat af menneskelig fornuft . Individuel ejendom foretrækkes frem for fælleseje, fordi personlig ejendom resulterer i større omsorg for tingene. For det andet svarer privat ejendom til præstationsprincippet. Endvidere regulerer ejerskab klart ansvar, så tvister kan undgås. Personlig ejendom er til glæde i samfundet og er en forudsætning for dydens bevægelsesfrihed . Fælles ejerskab giver derfor kun mening, hvor det bruges i fællesskab eller kræver fælles finansiering.

Den tidlige kodificering af loven i det gamle Rom var loven om de tolv tabeller , som havde til formål at regulere konflikterne mellem de godsejende patricier og plebeierne . Købskontrakter blev reguleret her på en meget formaliseret måde som libral -filer . Som i Grækenland var det romerske samfund organiseret i husstande ( dominium : ejendom, besiddelsesret). Udlejer, Pater familias , var den ubegrænsede ejer. Voksne sønner var heller ikke juridisk kompetente, hvis de boede i deres fars hus, selvom de var gift og havde børn. Far familas var endda i stand til at sælge sine børn til slaveri. Han kunne arve sin ejendom uden begrænsning ved testamente . Hvis der ikke var vilje, fandt successionen sted i den mandlige linje.

Der var ingen formel definition af ejendom i romersk lov , men der var forskellige former for ejendom. Af beskrivelsen "meum esse aio" (jeg påstår, at det er mit) kan det ud fra praksis udledes, at den juridiske definition i § 903 sætning 1 BGB stort set svarer til den indholdsrelaterede bestemmelse på Cicero-tidspunktet . [15] Cicero beskæftigede sig med etablering af ejendom. For ham opstår privat ejendom oprindeligt gennem besættelse . Romerne betragtede landet i de erobrede provinser som det romerske folks ejendom og etablerede dermed retten til en jordskat ( hyldest ). Romerne kendte allerede til et immissionsforbud (se § 906 BGB), det vil sige, at nogen ikke kunne bruge hans ejendom, som han ville, hvis han derved forringede andres ejendom, f.eks. B. ved drængrøfter, hvis vand blev drænet på ukendt grund. [16]

Et nyt syn på ejendom opstod i patristismen gennem spredningen af ​​kristne-jødiske ideer, hvorefter naturretten skal sidestilles med guddommelig lov. I Tanach ("Det Gamle Testamente") overdrages jorden til mennesket til administration - men det forbliver Guds ejendom. For kirkefædrene som Clement of Alexandria var spørgsmålet om den korrekte brug af ejendom taget fra Stoa i forgrunden. De krævede, at ejendom, der går ud over deres egne behov, skal gives til de fattige. [17] Ifølge Paulines lære har de rige i menigheden pligt til at passe på de fattige ("Den ene bærer den andens byrde", Gal. 6, 2).

middelalderen

Blandt de germanske folkeslag havde status for de befæstede landmænd og instituttet for almuen udviklet sig. Denne struktur blev erstattet i den tidlige middelalder på det karolingiske imperiums tid med dannelsen af ridderskabet , hvorigennem centralstyre bedre kunne sikres. Den middelalderlige ejerskabsstruktur blev formet af herregårdsherrer , som fandtes enten som fiefdoms (brugsret givet af suverænen) eller mindre udbredt som allodier (arvelig ejendom). Ejendom i byerne, men også klostrenes til tider meget store ejendom , var for det meste ejendom (allod). Allodier var heller ikke frit fremmedgørende i alle tilfælde, men var delvist ejendomsret, det vil sige ejendomme arvet fra forfædre, som var beregnet til at forblive i samme familie (jf. Familienfideikommiss ). [18] Landbruget var for det meste selvforsynende. Der var frie og ufrie bønder. Hovedparten af ​​folket levede som tjenere eller dagarbejdere . Der var formen for trældom knyttet til personen som livegenskab og jordbunden knyttet til jorden. Mens byerne i Italien tidligt fik en modvægt til godsejerne, opstod bystrukturer kun gradvist nord for Alperne. Handel og markedsret udviklet i byerne, og messer , købmandsgårde laug og håndværkere laug opstod i Flandern i særdeleshed. Et højdepunkt i højmiddelalderen var grundlæggelsen af Hansaforbundet .

Ejendom var eller er ofte præget af såkaldt private label , for eksempel våbenskjold og branding . Grænsestenene , der går tilbage til Hermes -kulten, bruges til at markere fast ejendom. William Erobreren indførte, hvad der sandsynligvis er det første matrikel for jord i England i 1086, Domesday Book . Uafhængigt af dette, de middelalderlige tyske byer holdt byens registre , forløberne for nutidens tingbøger.

Af særlig betydning for retshistorien i middelalderen blev genoplivningen af ​​romersk lov initieret af forskning af advokater ved universiteter, især ved universitetet i Bologna . Dette havde også indflydelse på den kanoniske kirkelov repræsenteret af decretisterne , som systematisk blev opsummeret i Decretum Gratiani .

Thomas Aquinas forsøgte at udvikle en formidlende position mellem undervisningen i Aristoteles og opfattelsen af ​​patristicisme. Et vigtigt skridt i udviklingen af ​​ejendomsopfattelsen er Wilhelm von Ockhams undervisning, der definerede som ejendom, hvad der kan sagsøges i retten. [19] Den eneste naturlige ret, som Ockham anerkender, er retten til at modtage sin egen person. Heraf stammer de fattiges påstand om at modtage mindst lige så meget fra de rige, som de har brug for for at leve. Naturlov betyder også, at alle mennesker er frie, selvom international lov tillader slaveri. Især med hensyn til slaver og kvinders stilling er han imod traditionen siden Aristoteles, som stadig var repræsenteret af Thomas Aquinas. [20]

Tidlig moderne tidsalder

Væksten i byer, der begyndte i slutningen af ​​middelalderen, det stigende antal universiteter grundlagt, opfindelsen af trykning , opdagelsen af ​​Amerika , renæssancen og humanismen kendetegner strukturelle ændringer i samfundet i begyndelsen af ​​den tidlige moderne periode . Tanken bliver mere sekulær , Kirken kæmper tilbage med inkvisitionen , men må acceptere dens tab af magt i løbet af reformationen , udviklingen af naturvidenskaberne og dannelsen af nationalstaterne . Den dominerende styreform i det 17. og 18. århundrede er absolutisme . Eksistensøkonomien begynder at opløses. Feudalismens strukturer bliver gradvist blødgjort af byrettigheder , landsbyregler og overførsel af jurisdiktion til sognene. Efterfølgende bosættere som heuerlings eller Kötter og Bödner opstod i landdistrikter. Økonomien bliver mere kompleks med præindustrielle produktionsmåder som hjemmearbejde og første fabrikker og en ekspanderende markedsøkonomi . Overgangen til merkantilisme og fysiokratisme udvikler sig. I løbet af denne tid opstod intellektuel ejendomsret som en ny form for ejendom, først som privilegier , derefter også beskyttet af patentlovgivningen (Venedig 1474, Storbritannien 1623, Frankrig 1790). Bjergorden fra det 15. og 16. århundrede falder også inden for rammerne af privilegier. Ophavsretlige spørgsmål blev først afgjort i 1700 -tallet.

Thomas Hobbes , der filosofisk støttede absolutisme , udviklede ideen om den sociale kontrakt , hvor individet overfører sine frihedsrettigheder til en central, almægtig hersker. Som den absolutte hersker fastsætter han love og håndhæver dem. Ingen kan begrænse ejerens ret undtagen suverænen. Men borgeren har heller ingen ret til at forhindre ham i at gøre det. [21]

Efter den engelske borgerkrig var borgerskabet i England blevet så stærkt, trods Stuart -restaureringen , at det efter Habeas Corpus Act (1679) i den herlige revolution (1688) var i stand til at håndhæve parlamentets suverænitet mod kongen med Bill of Rights . I de to traktater om regeringen vurderede John Locke ejendom som en grundlæggende rettighed . Ejendomme opstår dog ikke gennem en kontrakt, som med Hobbes, men er baseret på over-positiv naturlov. I ejendommens begrundelse går Locke en helt ny vej med sin arbejdsteori. Mennesket er af natur berettiget til at tilegne sig en del af naturen med det formål at bevare sig selv. Ved at arbejde på et naturligt gode bringer mennesket en del af sig selv ind i objektet. Naturvarer er af ringe værdi uden arbejde . Vand i naturen tilhører ikke nogen. Vandet i kanden er imidlertid ubestridt blevet ejendom (II § 29). Jordens værdi skabes også stort set ved arbejde (II § 43). For Locke har erhvervelsen af ​​ejendom, det vil sige naturens tilegnelse , imidlertid sine grænser, hvor mennesket ikke længere kan forbruge, hvad naturen har opnået ved arbejde (II § 32). Muligheden for udveksling og pengeinstitution er afgørende for dannelsen af ​​rigdom. Ved at udveksle resultatet af arbejdet, for eksempel æbler med nødder, modtager folk noget mindre forgængeligt. Han har lov til at eje dette, selvom han ikke bruger det direkte. Gennem oprettelsen af ​​pengene blev der indgået en aftale mellem folket om, at opbevaring af ejendomme kan foretages på ubestemt tid. "Det store og vigtigste mål, hvorfor mennesker forener sig for at danne en stat og placerer sig under en regering, er bevarelse af deres ejendom." (II § 124). Locke forklarer den forskellige rigdom med forskellig flid og menneskers forskellige individuelle krav. Statens interventioner i ejendom kræver altid borgernes samtykke (II § 139).

Ifølge Jean-Jacques Rousseau fører dannelsen af ​​ejendom til, at folk forlader deres oprindelige tilstand. "Konkurrence og rivalisering på den ene side, interessekonflikter på den anden side og altid det skjulte ønske om at tjene penge på andres bekostning: alle disse onder er den første effekt af ejendom og den uadskillelige kølvandet på den ulighed, der opstår" . (Diskurs, 209) “Den første der indhegnede et stykke jord og frimodigt sagde: 'Dette er mit' og fandt sådanne simple mennesker, der troede på, at det blev den sande grundlægger af civilsamfundet. Hvor mange forbrydelser, krige, mord, lidelser og rædsler ville man have sparet menneskeheden, hvis han havde revet indsatsen ud eller fyldt grøften og råbte til sin egen slags: 'Lyt ikke til denne bedrager. I er alle fortabt, hvis I glemmer, at frugterne tilhører alle og jorden til ingen. '” [22] Ikke desto mindre betragter han ejendommen som“ den helligste af alle borgerlige rettigheder, i visse henseender endnu vigtigere end selve friheden [... ], fordi ejendom er det sande fundament for det menneskelige samfund og den sande garant for borgernes forpligtelse. " [23]

”Hvad mennesket mister gennem den sociale kontrakt er hans naturlige frihed og en ubegrænset ret til alt, hvad han længes efter, og hvad han kan opnå; hvad han modtager er civil frihed og ejerskab til alt det, han har. For ikke at tage fejl af denne balancegang er det nødvendigt klart at skelne den naturlige frihed, der kun finder sine grænser i individets styrke, fra borgerlig frihed, der er begrænset af den fælles vilje, og ejendom, som kun er en Konsekvensen af ​​styrken eller retten til den første ejer er af ejendommen, som kun kan baseres på en udtrykkelig titel. ”(CS I 8 [24] ). I den republikanske stat Rousseau er civil frihed begrænset af det fælles gode . Tilsvarende kan en demokratisk beslutning gribe ind i indkomstfordelingen og progressive skatter skaber større fordelingsretfærdighed . ”Den, der kun har det, der simpelthen er nødvendigt, behøver ikke at bidrage med noget; beskatningen af ​​dem, der har overflødige ting, kan i nødstilfælde gå op til summen af ​​det, der overstiger det, der er nødvendigt for dem. " [25]

Ligesom Locke havde indflydelse på de amerikanske forfatninger, især Virginia Bill of Rights fra 1776, havde Rousseaus skrifter indflydelse på den franske revolution . I artikel 17 i erklæringen om menneskerettigheder og borgerrettigheder hedder det: "Da ejendom er en ukrænkelig og hellig rettighed, kan den ikke fratages nogen, medmindre offentligheden har brug for det klart, og at der betales retfærdig og forudgående godtgørelse."

For at bestemme ejendommen adskilte Immanuel Kant det indre og ydre "mit og dit". Den indre mine og din er retten til ens egen person. Ejendom som den ydre mine og din findes ikke af natur, men erhverves, fordi den kræver en andens samtykke, fordi ejendom påvirker den andens sfære (RL, AA VI 245). Ejendom adskiller sig fra sanselig ejendom ved, at det er en forståelig ejendom, der kun kan forestilles gennem sindet. Ejendom uden statsmagt er kun foreløbig. Ejendom er ikke legitimeret, hvis det begrænser andre i deres frihed uden deres samtykke. Heraf følger, at dannelsen af ​​ejendom nødvendigvis fører til en republikansk stat. [26]

Moderne

Modernitetsbegrebet og dets afgrænsning fra den tidlige moderne periode er uklar. For ejendomsteorien er det vigtigt, at en række stater ved ændringen fra det 18. til det 19. århundrede, efterUSA og Frankrig, vedtog en republikansk forfatning med fiksering af grundlæggende rettigheder . I en række lande er civilretten blevet tilpasset nye behov på grundlag af romersk lov ( fornuftslov ). I den økonomiske udvikling fortsatte industrialiseringen støt. Udover den afhængige landbefolkning opstod der en arbejdsstyrke i byerne, der arbejdede på fabrikker , men også i miner og store metalbearbejdningsvirksomheder. Utilstrækkelige sociale forhold førte til en fattigdom af stigende dele af befolkningen og fremkomsten af ​​det sociale spørgsmål . Det feudale klassesamfund bliver et klassesamfund, hvor ejerskab til produktionsmidlerne har en betydelig indflydelse på ens position i samfundet.

I begyndelsen af ​​1800 -tallet begyndte kritik af den udviklende situation. For den tidlige socialist Pierre-Joseph Proudhon "ejendom er tyveri". Men også romantiske filosoffer som Franz von Baader kritiserede arbejdernes sociale situation. For Karl Marx og Friedrich Engels var ejendommen årsagen til fremmedgørelse og udnyttelse af arbejderne. ”Kapitalen har agglomereret befolkningen, centraliseret produktionsmidlerne og koncentreret ejendom på få hænder. Arbejderne, der skal sælge sig stykke for stykke, er en vare som enhver anden handelsartikel og er derfor lige udsat for alle konkurrenceomskiftninger og alle udsving på markedet. " [27] Derfor så de kommunismen primært som et projekt om "afskaffelse af privat ejendom" [28] i produktionsmidler og udnyttelse baseret på dem.

Kun den sociale lovgivning, der begyndte i anden halvdel af 1800 -tallet og har været i fremgang siden da, reducerede gradvist konflikten mellem haves og de ubesatte i de vestlige industrialiserede lande, og med stigende velstand begyndte folk at tale om klasser og til sidst om miljøer . De midterste klasser opstod, som igen er bygget op rigdom og ejendom. I Rusland på den anden side førte revolutionen i 1917 til dannelsen af ​​en socialistisk eller kommunistisk stat, der undertrykte privat ejerskab af produktionsmidlerne, men beholdt og forværrede lønearbejde. Derudover udvidede Sovjetunionens indflydelsessfære sig efter Anden Verdenskrig til en række østeuropæiske lande og dannelsen af ​​en socialistisk stat i Kina . Diese Regierungsformen, die das Privateigentum an Produktionsmitteln im Allgemeinen unterdrückten, waren zugleich mit erheblichen Einschränkungen individueller bürgerlicher Freiheiten verbunden und konnten sich teilweise nicht gegen die Konkurrenz und Politik der westlichen Industrieländer durchsetzten. Der Streit um die Frage des Privateigentums an Produktionsmitteln wird von reformistischen Kräften mehr als eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit und des zulässigen Umfangs von Privateigentum geführt, aber auch radikale, anarchistische und kommunistische Bestrebungen zur Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln bestehen weiterhin weltweit.

Max Weber betrachtet das Eigentum aus der Perspektive sozialer Beziehungen, die er als „offen“ bezeichnet, wenn niemand daran gehindert ist, am gegenseitigen sozialen Handeln teilzunehmen. Wenn hingegen die Teilnahme beschränkt oder an Bedingungen geknüpft ist, spricht er von „Schließung“. Eine Schließung erfolgt immer dann, wenn die Beteiligten sich hiervon eine Verbesserung ihrer Chancen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse erwarten. Eine Schließung nach innen, das heißt innerhalb einer Gruppe, nennt Weber Appropriation . Rechte sind daher für ihn eine Appropriation von Chancen. „Erblich an Einzelne oder an erbliche oder Gesellschaften appropriierte Chancen sollen: „Eigentum“ (der Einzelnen oder der Gemeinschaften oder der Gesellschaften), veräußerlich appropriierte: „freies“ Eigentum heißen.“ [29] Eigentum ist ein Instrument zur Regulierung von Beschaffungskonkurrenz. [30] Hierdurch wird die Verfügungsgewalt über Güter beschränkt.

Die katholische Soziallehre schließt an Thomas von Aquin an und fasst das Eigentum als notwendigen Faktor zur Verwirklichung der individuellen Freiheit auf. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde festgestellt, dass das Privateigentum – auch an den Produktionsmitteln – zur „Selbstdarstellung der Person“ beiträgt und „den unbedingt nötigen Raum für eigenverantwortliche Gestaltung des persönlichen Lebens jedes einzelnen und seiner Familie“ schafft; das Recht auf Eigentum müsse gleichsam „als eine Art Verlängerung der menschlichen Freiheit“ betrachtet werden. [31]

Der englische Experte für Römisches Recht und Rechtsphilosoph Tony Honoré betrachtet in seiner einflussreichen[32] [33] [34] Arbeit 1961 Eigentum nicht mehr als einzelnes Recht, sondern als ein Bündel von elf Rechten [35] , wie folgt: [36] [37]

 1. das Recht zu besitzen: Der Eigentümer darf die Sache besitzen, hat also exklusive Kontrolle über die Sache. Wenn die Sache nicht physisch besessen werden kann, beispielsweise bei nicht-dinglichen Sachen, dann wird Besitz metaphorisch verstanden oder einfach als das verhindern, dass andere die Sache nutzen.
 2. das Recht zu verwenden: Der Eigentümer darf die Sache zu persönlichen Zwecken verwenden, auch als Unterschied zu den Rechten auf Management und Ertragsnutzen.
 3. das Recht zu managen: Der Eigentümer darf darüber verfügen, wer, wann, wie die Sache nutzt.
 4. das Recht auf Ertrag: Der Eigentümer hat die Rechte an jedem Ertrag, den die Sache erbringt, indem er den Nutzen der Sache Dritten überlässt.
 5. das Recht auf den Kapitalwert: Der Eigentümer darf die Sache verkaufen, verschenken, verbrauchen, verschwenden, verändern oder zerstören.
 6. das Recht auf Sicherheit vor Enteignung: Der Eigentümer darf nicht enteignet werden (Honoré spricht von Immunität vor Enteignung).
 7. den Vorgang der Übertragung: Der Eigentümer darf Teile seiner Rechte oder alle Rechte an der Sache auf Dritte übertragen, beispielsweise vererben oder verschenken.
 8. das Recht an der Sache ist nicht zeitlich begrenzt: Die Rechte erlöschen nicht mit der Zeit, sondern sind ewig.
 9. die Pflicht, Schaden zu verhindern: Durch die Sache darf ein Dritter nicht zu Schaden kommen.
 10. die Pfändbarkeit der Sache: Die Sache kann zur Deckung von Schulden gepfändet werden.
 11. residuale Rechte: Die Existenz von Regeln zur Behebung von fälligen Eigentümer-Rechten, beispielsweise, wer die Eigentumsrechte hält, wenn keine Steuern gezahlt werden oder wenn andere Pflichten des Eigentums nicht erfüllt werden.

Für John Rawls ist das Recht auf Eigentum in seiner Theorie der Gerechtigkeit eine der Grundfreiheiten, die gemäß dem ersten und obersten seiner beiden Prinzipien jedem Menschen uneingeschränkt zustehen, soweit durch diese Freiheiten nicht die Freiheiten anderer eingeschränkt werden. Dies sagt noch nichts über die Verteilung von Eigentum aus. Soziale und ökonomische Ungleichheiten sind nach dem zweiten Prinzip nur soweit zulässig, soweit die am wenigsten Begünstigten einer Gesellschaft hieraus Vorteile ziehen. [38] Aus dem zweiten Prinzip folgt, dass eine Umverteilung dann gerechtfertigt ist, wenn sie den am wenigsten Begünstigten einen Vorteil bringt. In einer offenen Marktwirtschaft kann dies bedeuten, dass von einer Umverteilung insofern abzusehen ist, wenn dadurch Wachstum und damit der allgemeine Wohlstand beeinträchtigt werden. [39] In jedem Fall ist durch die Verteilung das Existenzminimum sicherzustellen. [40]

Neben dem Eigentumsrecht, das sich nur auf körperliche Gegenstände beziehen kann, gewinnen seit der Industrialisierung die Rechte an geistigen Schöpfungen an Bedeutung („ geistiges Eigentum “). Dies betrifft in der Gegenwart über die Frage des Urheberrechts hinaus das Eigentum an natürlichen Prozessen in der Gentechnik oder an immateriellen Gütern wie Software .

Eigentumsordnung

Die Eigentumsordnung einer Gesellschaft als Teil der Wirtschaftsordnung regelt die Verfügungsrechte über wirtschaftliche Güter . [41] Neben der direkten Bestimmung des Eigentums im Privatrecht zählen zur Eigentumsordnung die Einstufung des Eigentums als Grundrecht in der Verfassung ( Schutz, Garantie oder Unverletzlichkeit des Eigentums ) und eine Vielzahl von Regelungen im Öffentlichen Recht ( Bodenrecht , Waldrecht , Nachbarschaftsrecht , Gemeindeordnungen uam), durch die der Gebrauch des Eigentums begrenzt wird. Erst das Zusammenspiel dieser gesetzlichen Bestimmungen spiegelt den materiellen Gehalt einer Eigentumsordnung wider. [42] In der Theorie der Verfügungsrechte wird dabei zwischen Recht auf Nutzung, Veräußerung, Veränderung und Vermietung eines Gutes unterschieden.

Die Gesamtheit des Eigentums einer Person (oder einer Gruppe, eines Unternehmens, einer Volkswirtschaft etc.) bezeichnet man auch als deren „ Vermögen “. In dem ursprünglichen Sinn des Wortes ist festgehalten, dass Eigentum Macht verleiht, etwa indem jemand andere Menschen dafür bezahlt, dass sie für ihn arbeiten.

Neben dem Privateigentum, bei dem eine bestimmte Sache einem bestimmten Individuum gehört, gibt es in entwickelten Gesellschaften auch gemeinschaftliches Eigentum (zwei oder mehr Individuen sind gemeinsame Eigentümer z. B. einer Zufahrt zu ihrem Grundstück), kommunales Eigentum (z. B. ein Wald gehört einer Stadt) und staatliches Eigentum (z. B. der Festlandssockel vor den Meeresküsten gehört dem betreffenden Land). Auch Organisationen wie Behörden, Gesellschaften oder Vereine können Eigentümer sein, z. B. von Grundstücken oder Gebäuden.

Eigentumsordnungen lassen sich danach unterscheiden, welche Arten von Gütern privates Eigentum sein dürfen und welche nicht:

 • Ist privates Eigentum an anderen Menschen zulässig (Sklaverei, Leibeigenschaft)?
 • Ist privates Eigentum an Herrschaftspositionen zulässig (Erblicher Adel, Dynastie)?
 • Ist privates Eigentum an Produktionsmitteln und Infrastruktureinrichtungen wie Grund und Boden, Fabriken, Brücken, Straßen etc. zulässig (Kapitalismus)?
 • Hat ein als Eigentum behandeltes Gut (physikalische) Eigenschaften, die eine Zuordnung des Guts zu einer Eigentumssphäre einschränken (Luft, Wasser, Umwelt, sich nur beschränkt kontrollierbar ausbreitende Organismen, Ideen usw.)?

Außerdem ergeben sich wesentliche Unterschiede durch die unterschiedlich gestalteten Eingriffsrechte der politischen Instanzen ( Besteuerung des Eigentums und dessen Vererbung , Regelung von Enteignung und der entsprechenden Entschädigung , Sozialpflichtigkeit des Eigentums ).

Mit der Eigentumsordnung ist ein Großteil der möglichen sozialen Konflikte geregelt: Ohne abgegrenztes Eigentum gibt es bei allen Gütern, die nicht im Überfluss vorhanden sind, entweder Streit oder es bedarf einer allgemein anerkannten Regelung, wer wann welches Gut benutzen oder verbrauchen darf.

Durch die Abgrenzung von Eigentumssphären und deren Zuordnung zu bestimmten Personen wird die soziale Entscheidungsfindung erheblich vereinfacht. Wenn alle über alles entscheiden, ist der Informations- und Entscheidungsprozess extrem aufwendig und kostet weit mehr Zeit, als wenn jeder nur über das Seine entscheidet.

Gemäß der Theorie der Verfügungsrechte ist der Vorzug des Privateigentums die Erzeugung einer starken Motivation des Eigentümers zu schonendem und sparsamem Gebrauch von Gütern und zur Schaffung neuer Güter. Kollektiveigentum hingegen führe zu unwirtschaftlichem Verhalten. Dennoch gab es gerade in der Landwirtschaft traditionell kollektives Eigentum. Im vorrevolutionären Frankreich etwa gab es unterschiedliche Formen gemeinschaftlichen Eigentums. Die Teilhaber am kollektiven Grundeigentum wurden von Mirabeau 1769 erstmals als „communistes“ benannt, er sah darin unter anderem soziale Vorteile. Außerdem gab es vor und nach der Revolution von 1789 unter freien Bauern familiale Gütergemeinschaften, die „communauté taisible“. [43]

Es komme zur Tragik der Allmende , dem Phänomen, dass Menschen weniger leisten, wenn sie kollektiv tätig sind, da sie weder die Folgen ihrer Handlungen in vollem Umfang tragen müssen noch den individuellen Einsatz in vollem Umfang zugerechnet bekommen.

Durch die Eigentumsordnung entstehen aber auch ganz neue Probleme.

 • Eigentum hat die ständige Tendenz zu einer ungleichen Verteilung, weil es zu seiner eigenen Vermehrung benutzt werden kann (z. B. durch Verleihen, Vermieten, Verpachten oder Investieren in gewinnbringende Projekte).
 • Je ungleicher die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung in einer Gesellschaft werden, umso schärfer stellt sich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit.
 • Mit der Schichtung der Gesellschaft nach dem Vermögen entstehen soziale Unterschiede und Spannungen zwischen Armen und Reichen, zwischen Schuldnern und Gläubigern. Soziale Maßnahmen (private Wohltätigkeit, staatliche Sozialhilfe, institutionalisierter Schuldenerlass etc.) werden notwendig, um soziale Spannungen abzubauen.
 • Falls Eigentum vererbt wird, haben die Neugeborenen je nach Schichtzugehörigkeit von vornherein unterschiedliche Startchancen. Falls Eigentum nicht vererbt wird, schwindet bei älteren Menschen mit Kindern die Leistungsbereitschaft, weil sie nichts an ihre Kinder vererben können.
 • Besonders im Falle eines Monopols , wo sich allgemein benötigte Güter in der Hand eines einzigen Anbieters befinden und keine Konkurrenz die Preise zügelt, stellt sich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit .

Neben den Problemen, die sich aus einer ungleichen Einkommensverteilung ergeben, gibt es Probleme, die sich durch die Institution des Privateigentums allein nicht regeln lassen:

 • Es gibt nachteilige Auswirkungen über die Eigentumsgrenzen hinweg (Jemand pflanzt auf seinem Grundstück Bäume. Dadurch fehlt auf dem Nachbargrundstück der Sonnenschein).
 • Es gibt Güter, von deren Nutzung andere nicht ausgeschlossen werden können (A baut sich einen Deich gegen Hochwasser und Nachbar B genießt den Schutz, ohne dass er selbst beim Deichbau geholfen hat).

Eigentum in der Rechtsordnung einzelner Staaten

Gemeinschaftliches und „gesellschaftliches“ Eigentum

In vielen traditionell geprägten Kulturen findet sich eine Zwischenform zwischen Individualeigentum und zentralisiertem Staatseigentum, die sogenannte Allmende . Gemeint ist damit das kollektive Eigentum einer Gemeinschaft, etwa eines Dorfes, an gemeinsam nach bestimmten Regeln genutzten Ressourcen. Nachdem diese Form der Bewirtschaftung von natürlichen Ressourcen aus Perspektive der Tragik der Allmende lange Zeit als ungeeignet angesehen wurde, hat sich in den letzten Jahrzehnten die Bewertung geändert. [44] [45]

Eine Sonderform des Kollektiveigentums ist das „gesellschaftliche Eigentum“, eine Eigentumskonzeption des ehemaligen Jugoslawien . Diese Konzeption entstammt der sozialistischen Ideologie insofern, als es eine Abkehr vom marktwirtschaftlichen Eigentumsverständnis bedeutet. Es ist aber nicht mit dem vermeintlich kommunistischen Staats- oder Volkseigentum gleichzusetzen, bei dem der Staat der Rechtsträger ist und welches nach jugoslawischer Anschauung genau wie das Privateigentum zur Ausbeutung und Entfremdung der Arbeiter durch die Monopolisierung der wirtschaftlichen und politischen Macht führt. [46]

In der jugoslawischen Verfassung von 1974 wird das gesellschaftliche Eigentum negativ definiert. Niemand , weder eine Gebietskörperschaft, noch eine Organisation der vereinten Arbeit oder der einzelne Arbeiter ist Träger der Eigentumsrechte an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Demnach erlangt niemand Eigentumstitel über das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit oder kann über die gesellschaftlichen Produktivkräfte verfügen oder ihre Verteilung bestimmen. [47]

Die Konkretisierung der Definition und die Interpretation des gesellschaftlichen Eigentums blieb seit seiner Einführung 1953 kontrovers und rechtlich umstritten. Den Kern des Meinungsstreits bildet die Frage, ob es sich beim gesellschaftlichen Eigentum um eine rechtliche oder rein sozioökonomische Kategorie handelt, sowie die Frage nach dem Träger des Eigentumsrechts, so dieses bejaht wird.

Ausgehend vom privatkapitalistischen bzw. marktwirtschaftlichen Verständnis wird auch vertreten, dass das gesellschaftliche Eigentum eher eine ordnungspolitische Kategorie als eine Rechtsform oder Kategorie des Eigentums ist. Beim gesellschaftlichen Eigentum fehlt weitgehend die Zuordnung der Herrschaft über eine Sache zu einer juristischen oder natürlichen Person wie in anderen Eigentumsverfassungen. Dennoch entstanden selbst aus dem gesellschaftlichen Eigentum gewisse Individualrechte und es lässt sich in diesem Sinne wohl von einer Eigentumskategorie sprechen, wenngleich sie eben keine Entsprechung in marktwirtschaftlichen Ordnungen findet. [48]

Dementsprechend ist das gesellschaftliche Eigentum als ein Eigentumssurrogat oder eigentumsähnliches Nutzungsrecht einzustufen. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass in dieser sozialistischen Eigentumsordnung Privateigentum nach marktwirtschaftlichen Vorstellungen nebenher weiter existierte. Die Frage nach der rechtlichen Einordnung des gesellschaftlichen Eigentums gewann an Aktualität nach dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens und bei dem Versuch der Klärung der Eigentumsverhältnisse Privater sowie bei der Unternehmensprivatisierung . In Bosnien und Herzegowina wurde zur Regelung der offenen Eigentumsansprüche Privater die Commission for Real Property Claims (CRPC) und im Kosovo das Wohn- und Eigentumsdirektorat ( Housing and Property Directorate / Claims Commission – HPD/CC) errichtet. [49]

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Eigentum – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Martin Wolff : Sachenrecht . 6. Auflage. 1926, S.   144 .
 2. Ursula Floßmann : Eigentumsbegriff und Bodenordnung im historischen Wandel. Institut für Kommunalwissenschaften, Linz 1976, S. 20.
 3. Hannes Siegrist, David Sugarman (Hrsg.): Eigentum im internationalen Vergleich: 18.–20. Jahrhundert (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft . Band 130). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, S. 11.
 4. Hannes Siegrist, David Sugarman: Geschichte als historisch-vergleichende Eigentumswissenschaft. In: Hannes Siegrist, David Sugarman (Hrsg.): Eigentum im internationalen Vergleich: 18.–20. Jahrhundert (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft . Band 130). Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, S. 9 ff.
 5. Vgl. etwa Franz von Benda-Beckmann , Keebet von Benda-Beckmann, Melanie G. Wiber (Hrsg.): Changing Properties of Property. Berghahn Books, 2009.
 6. siehe dazu W. Theil: Eigentum und Verpflichtung: einige juristische Aspekte. In: HJ Stadermann, O. Steiger: Verpflichtungsökonomik. Eigentum, Freiheit und Haftung in der Geldwirtschaft. S. 175–200 ( Online-Version ( Memento des Originals vom 9. Oktober 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.eigentumsoekonomik.de PDF; 187 kB).
 7. Otto Kimmich: Eigentum. In: Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft. Band 2. Herder, Freiburg 1995, S. 161.
 8. Werner Sombart : Die Ordnung des Wirtschaftslebens. ; Reprint der 2. Auflage von 1927 im Springer-Verlag, Heidelberg/Wiesbaden 2007, S. 21, ISBN 978-3-540-72255-7 .
 9. Bernd Andreae : Weltwirtschaftspflanzen im Wettbewerb: Ökonomischer Spielraum in ökologischen Grenzen. Eine produktbezogene Nutzpflanzengeographie. De Gruyter, Berlin 2016, S. 67, ISBN 978-3-11-083977-7 .
 10. Wolfgang Theil: Eigentum und Verpflichtung. In: Joachim Stadermann, Otto Steiger (Hrsg.): Verpflichtungsökonomik. Eigentum, Freiheit und Haftung in der Geldwirtschaft. Metropolis, Marburg 2001, S. 175–200, S. 176.
 11. Harvey Feit: The Construction of the Algonquian Hunting Territories . In: George W. Stocking (Hrsg.): Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Univ. of Wisconsin Press, 1993, ISBN 0-299-13124-6 , S. 109.
 12. Harvey Feit: The Construction of the Algonquian Hunting Territories . In: George W. Stocking (Hrsg.): Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Univ. of Wisconsin Press, 1993, ISBN 0-299-13124-6 , S. 110.
 13. Gertraude Mikl-Horke: Historische Soziologie der Wirtschaft. Oldenbourg, München 1999, S. 15.
 14. Aristoteles: Politik . S. 1257–1263.
 15. Tiziana J. Chiusi: Strukturen des römischen Eigentums im Spiegel rhetorisch-philosophischer Texte Ciceros. In: Andreas Eckl, Bernd Ludwig (Hrsg.): Was ist Eigentum? Beck, München 2005, S. 59.
 16. Tiziana J. Chiusi: Strukturen des römischen Eigentums im Spiegel rhetorisch-philosophischer Texte Ciceros. In: Andreas Eckl, Bernd Ludwig (Hrsg.): Was ist Eigentum? Beck, München 2005, S. 68.
 17. Michael Schäfers: Prophetische Kraft der kirchlichen Soziallehre? Armut, Arbeit, Eigentum und Wirtschaftskritik. LIT, Münster 1998, S. 145, 176.
 18. Allodium . In: Meyers Konversations-Lexikon . 4. Auflage. Band 1, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 383.
 19. Matthias Kaufmann: Eigentum im Mittelalter. In: Andreas Eckl, Bernd Ludwig (Hrsg.): Was ist Eigentum? Beck, München 2005, S. 80.
 20. Ernst-Wolfgang Böckenförde: Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter. 2. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, S. 310.
 21. Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Fischer, Frankfurt 1989, S. 248.
 22. Jean-Jacques Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit. Übersetzt und erläutert von Heinrich Meier. Paderborn 1990, S. 173.
 23. Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung über die Politische Ökonomie. In: Politische Schriften. Band 1. Paderborn 1977, S. 38.
 24. Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Reclam, Stuttgart 1977
 25. Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung über die Politische Ökonomie. In: Politische Schriften. Band 1. Paderborn 1977, S. 56.
 26. Georg Geismann : Kant als Vollender von Hobbes und Rousseau ( Memento des Originals vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/sammelpunkt.philo.at (PDF; 66 kB). S. 16.
 27. Karl Marx , Friedrich Engels : Manifest der Kommunistischen Partei . In: Marx-Engels-Werke . Band   4 . Karl Dietz Verlag Berlin, S.   468 .
 28. Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei . In: Marx-Engels-Werke . Band   4 . Karl Dietz Verlag Berlin, S.   475 .
 29. Max Weber : Wirtschaft und Gesellschaft – Grundriß der verstehenden Soziologie . 5. Auflage. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1972, S.   23 .
 30. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft – Grundriß der verstehenden Soziologie . 5. Auflage. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1972, S.   37 .
 31. Zweites Vatikanisches Konzil : Gaudium et Spes . Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute . Rom 1965, Kap.   71 (Latein).
 32. B. Björkman und SO Hansson Bodily rights and property rights. Journal of Medical Ethics Apr. 2006, 322(4), S. 209–214, doi : 10.1136/jme.2004.011270 , PMC 2565785 (freier Volltext).
 33. Eric Baskind, Greg Osborne und Lee Roach (2013) Commercial Law ; Oxford University Press, Oxford, United Kingdom; ISBN 978-0-19-966423-8 .
 34. Janet McLean: Property and the Constitution. Hart Publishing, Oxford / Portland, Oregon 1999, ISBN 1-84113-055-9 .
 35. Property and Ownership. Stanford Encyclopedia of Philosophy; abgerufen am 2. April 2014.
 36. Anthony M. Honoré: Ownership. In: AG Guest: Oxford Essays in Jurisprudence. 1961, S. 107–147; zitiert in John Kay : Test of Possession. The Financial Times, 28. Februar 1997.
 37. Denise R. Johnson; Reflections on the Bundle of Rights ( Memento des Originals vom 7. April 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/lawreview.vermontlaw.edu ; abgerufen am 2. April 2014
 38. John Rawls : Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf . In: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft . Band   1804 . Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 978-3-518-29404-8 , S.   78 (amerikanisches Englisch, Originaltitel: Justice as Fairness. A Restatement . Übersetzt von Joachim Schulte).
 39. John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit . In: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft . Band   271 . Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979, ISBN 978-3-518-27871-0 , S.   101 (amerikanisches Englisch, Originaltitel: A Theory of Justice . Übersetzt von Hermann Vetter).
 40. John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit . In: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft . Band   271 . Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979, ISBN 978-3-518-27871-0 , S.   311 (amerikanisches Englisch, Originaltitel: A Theory of Justice . Übersetzt von Hermann Vetter).
 41. Überblick in: Kurt Schmidt: Eigentumsordnung. In: Willi Albers (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft. Band 2. Fischer / Mohr-Siebeck / Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart / Tübingen / Göttingen 1980, S. 175–189.
 42. Ursula Floßmann: Eigentumsbegriff und Bodenordnung im historischen Wandel. Institut für Kommunalwissenschaften, Linz 1976, S. 70.
 43. Wolfgang Schieder: Kommunismus. In: Wolfgang Fritz Haug (Hrsg.): Georges Labica und Gérard Bensussan (Hrsg.): Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bd. 4, Berlin 1986, S. 455–529, S. 463.
 44. Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Staat und Markt. Mohr Siebeck, Tübingen 1999.
 45. Paul C. Stern, Thomas Dietz, Nives Dolšak, Elinor Ostrom, Susan Stonich: Knowledge and Questions After 15 Years of Research. In: Dieselben (Hrsg.): The Drama of the Commons. National Academy Press, Washington (DC) 2002, S. 445–489.
 46. D. Fuchs: Zum Begriff und ökonomischen Inhalt des „gesellschaftlichen Eigentums“ an Produktionsmitteln. 1974, S. 29.
 47. K. Hassine: Housing and Property Directorate / Claims Commission in Kosovo. Eine Studie zur Modellwirkung von HPD/CC für den internationalen Eigentumsschutz Privater. 2008, S. 52 ff.
 48. H. Roggemann: Zur Verfassungsdiskussion in der SRF Jugoslawien: rechts- und gesellschaftspolitische Aspekte gegenwärtiger Sozialismusreform. 1989, S. 278.
 49. K. Hassine: Housing and Property Directorate / Claims Commission in Kosovo. Eine Studie zur Modellwirkung von HPD/CC für den internationalen Eigentumsschutz Privater. 2008.