Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Europa -Kommissionen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Europa -Kommissionen
- EK -
Europa -Kommissionens logo.svg
Statligt niveau europæiske Union
position Overstatsligt udøvende organ (en del af EU's politiske system )
grundlæggelse 1. juli 1967
hovedkontor Berlaymont bygning ,
Bruxelles , Belgien Belgien Belgien
Stol Ursula von der Leyen ( Kommissionens formand )
Antal medarbejdere 32.000 [1]
Internet side ec.europa.eu
Europa -Kommissionens hovedsæde i Bruxelles (Berlaymont -bygningen).
Europa -Kommissionens logo ved indgangen til Berlaymont -bygningen (stiliseret henvisning til bygningen).

Europa -Kommissionen (forkortet EK , ofte COM i officiel korrespondance) eller kort sagt EU -kommission er et overnationalt organ i Den Europæiske Union (EU). I det politiske system i EU udfører det primært udøvende opgaver og svarer dermed til regeringen i statslige systemer. Det har imidlertid også andre funktioner: Som "traktaternes vogter" overvåger det overholdelsen af EU -lovgivningen i EU -landene og kan om nødvendigt anlægge sag mod en EU -stat ved EU -domstolen . Bortset fra nogle få sager, der er nævnt i EU -traktaterne, har den alene initiativret i EU -lovgivningsprocessen .

Medlemmerne af EU -kommissionen , EU -kommissærerne , udpeges af regeringerne i EU -staterne og vælges af Europa -Parlamentet . De bør være uafhængige i deres beslutninger og kun repræsentere Unionens fælles interesser, ikke deres respektive EU -oprindelseslandes interesser. Hendes embedsperiode svarer til den femårige lovgivningsperiode i Europa-Parlamentet, som hun er ansvarlig for i henhold til artikel 17 , stk. 8, i EU-traktaten, og som hun til enhver tid kan stemme fra.

Kommissionen ledes af formanden for Europa -Kommissionen , i øjeblikket Ursula von der Leyen , som blandt andet bestemmer ansvarsfordelingen og også kan afskedige de enkelte kommissærer. Kommissionens hjemsted er Bruxelles ; nogle kontorer er placeret i Luxembourg .

opgaver

Som organ er Kommissionen forankret i artikel 17 EU -traktat og artikel 244 ff FEU -traktat . Det påtager sig i det væsentlige udøvende funktioner og er i denne henseende sammenligneligt med regeringen i en nationalstat . Ved hjælp af sine embedsmænd sikrer den den korrekte gennemførelse af europæiske retsakter (dvs. direktiver , forordninger , resolutioner ), gennemfører EU -budgettet og gennemfører de godkendte finansieringsprogrammer .

Kommissionen udfører imidlertid også andre opgaver: Især har den den eneste initiativret inden for EU -lovgiver , dvs. kun den kan fremsætte det formelle forslag til en EU -retsakt og forelægge den for Europarådet Unionen og Europa -Parlamentet . Rådet og Parlamentet kan ændre og udvide Kommissionens forslag, men de kan ikke selv indlede en lovgivningsproces . Selvom proceduren allerede kører, har Kommissionen stadig en vis indflydelse på dens udvikling: den kan kommentere positivt eller negativt på de ændringer, som Rådet og Parlamentet har besluttet, hvilket ændrer de flertal, der kræves for vedtagelse i disse to institutioner. I henhold til artikel 293, stk. 2, i TEUF kan Europa -Kommissionen til enhver tid ændre eller trække sit forslag tilbage under proceduren for vedtagelse af en retsakt i Unionen, så længe Rådet ikke har vedtaget en afgørelse. Kommissionen kan f.eks. Trække sit lovforslag tilbage, hvis et ændringsforslag, der er tiltænkt af Parlamentet og Rådet, forfalsker forslaget på en måde, der forhindrer opfyldelsen af ​​dets mål. [2]

Kommissionen har en særlig rolle i vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser for EU -retsakter. Ifølge artikel 291 TEUF er disse normalt medlemsstaternes ansvar; På grund af mange forskrifters store kompleksitet er de imidlertid afhængige af Kommissionens ekspertise. Komitologiproceduren er derfor blevet fastlagt, hvor repræsentanter for de nationale regeringer med deltagelse af tjenestemænd fra Kommissionen træffer afgørelse om de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.

Desuden har Kommissionen en særlig rolle som "traktaternes vogter": De vil sikre, at medlemsstaterne, den europæiske lovgivning , også opfylder de forpligtelser, de har indgået med EU -traktaten og FEU -traktaten. For eksempel kontrollerer den inden for rammerne af statsstøttekontrol, om tilskud fra medlemsstaterne overtræder bestemmelserne om det europæiske indre marked ; medlemsstaterne skal derfor have sådanne tilskud godkendt af Europa -Kommissionen. I tilfælde af lovovertrædelser fra medlemsstaternes side kan Kommissionen indlede overtrædelsesprocedurer for EU -domstolen .

Kommissionen fungerer også som EU's repræsentant på internationalt plan, især inden for udenrigshandel og udviklingssamarbejde. For eksempel repræsenterer det EU -medlemsstaterne i Verdenshandelsorganisationen og forhandler de aftaler, der indgås der uafhængigt.

sammensætning

Ursula von der Leyen , udpeget af Det Europæiske Råd i 2019, holder sin ansøgningstale som kommissionsformand kort før hendes valg i Europa -Parlamentet . Bag hende de andre kommissærer på regeringsbænken.
Resultatet af afstemningen om von der Leyen -Kommissionen i Europa -Parlamentet i Strasbourg den 27. november 2019

Europa -Kommissionen består i øjeblikket af 27 medlemmer, der i daglig tale omtales som kommissærer. Siden EU -udvidelsen i 2004 har hvert af medlemslandene sendt en statsborger som kommissær. Som formand for Europa -Kommissionen har et af kommissionsmedlemmerne en ledelses- og talsmandsfunktion, ellers tildeles hver kommissær en bestemt politisk afdeling . Kommissionsformanden har myndighed til at udstede retningslinjer i kommissionen, han udpeger næstformændene og kan også uafhængigt afskedige de enkelte kommissærer ( artikel 17, stk. 6, EU-traktat). [3] Beslutninger træffes dog generelt efter det kollegiale princip, hvor alle kommissionsmedlemmer har lige rettigheder. Kommissærerne må ikke udøve anden faglig aktivitet i deres embedsperiode; regeringerne skal respektere deres uafhængighed og må ikke forsøge at påvirke dem ( art. 245 TEUF). Som EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er en af ​​kommissærerne også næstformand for Kommissionen og formand for Rådet for Udenrigsanliggender og påtager sig dermed en dobbeltrolle mellem Kommissionen og Rådet i EU .

Ifølge Nice -traktaten skulle antallet af EU -kommissærer have været mindre end medlemslandenes antal ved valget til Europa -Parlamentet i 2009 . Og Lissabontraktaten , der har været i kraft siden 1. december 2009, bestemmer faktisk, at fra 2014 kan kun to tredjedele af medlemslandene udpege en kommissær ( artikel 17, stk. 5, i EU -traktaten). Det Europæiske Råd kan imidlertid beslutte en anden sammensætning af Kommissionen. I ratificeringsprocessen mødtes den foreslåede nedskæringer med kritik, især i nogle mindre lande, og var en af ​​grundene til, at den første folkeafstemning i Irland om traktaten mislykkedes. Det Europæiske Råd forsikrede derfor Irland i december 2008 om, at det ville afstå fra at reducere Kommissionens størrelse, når traktaten trådte i kraft. [4] En tilsvarende beslutning blev efterfølgende truffet af Det Europæiske Råd den 22. maj 2013, så hvert medlemsland fortsat kan udpege en kommissær. [5] [6]

valg

I princippet udnævnes kommissionen hvert femte år efter valget til Europa -Parlamentet ( art. 17 EU -traktat). Først og fremmest udpeger Det Europæiske Råd Kommissionens formand med kvalificeret flertal , hvorved det ifølge EU -traktaten skal tage hensyn til valgresultatet. Kommissionens formand har derefter brug for en første godkendelsesafstemning fra Europa -Parlamentet . Hvis det ikke lykkes, skal Det Europæiske Råd foreslå en ny kandidat.

Ved valget til Europa -Parlamentet i 2014 blev "Spitzenkandidaten" -princippet uformelt aftalt mellem de europæiske partier for første gang, hvor det hedder, at Det Europæiske Råd kun må udpege den kandidat, hvis parti opnåede det bedste resultat ved valg til Europa -Parlamentet. Derfor blev Jean-Claude Juncker valgt til formand for Det Europæiske Folkeparti . Efter valget til Europa -Parlamentet i 2019 blev dette princip imidlertid opgivet foreløbig med valget af Ursula von der Leyen , der ikke tidligere havde stillet op som spidskandidat. Hun erklærede derefter, at hun ville reformere processen sammen.

Når præsidentkandidaten har opnået det nødvendige flertal i parlamentet, foreslår medlemslandenes regeringer hver især en kommissær fra deres eget land. Den udpegede kommissionsformand kan imidlertid afvise dem. Kollegiet skal derefter først bekræftes med kvalificeret flertal i Rådet for Den Europæiske Union . Regeringernes forslag accepteres normalt uden videre; kommissærerne kommer derfor for det meste fra de partier, der udgør regeringen i deres respektive lande. Det Europæiske Råd vælger også den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ; dette er også en af ​​kommissionens næstformænd. Efter nomineringen af ​​kandidaterne kan kommissionsformanden distribuere de resterende afdelinger uafhængigt, og han kan også udpege andre næstformænd blandt kommissærerne. Kommissionens formand kan når som helst ændre layout og distribution af afdelingerne.

Efter at kommissærerne er blevet udpeget, stiller de ansvarlige udvalg i det nyvalgte Europa -Parlament spørgsmålstegn ved kandidaterne i detaljer på offentlige møder og afgiver udtalelser. Individuelle nominerede (f.eks. Alenka Bratušek , László Trócsányi , Sylvie Goulard ) har allerede fejlet flere gange, hvorefter deres respektive lande skal foreslå nye kandidater. Et valg finder derefter sted i Parlamentet om Kommissionen som helhed. Hvis dette får det nødvendige flertal, udnævnes Kommissionen af ​​Det Europæiske Råd og begynder derefter sit arbejde.

Fravalg

Efter udnævnelsen af ​​Kommissionen kan Europa-Parlamentet når som helst stemme ud igen ved hjælp af et flertal på to tredjedele af mistillidsvotum ( art. 234 TEUF). Den højtstående repræsentant, der vælges sammen med de andre medlemmer af Kommissionen, kan også afskediges af Det Europæiske Råd ( art. 18 EU -traktat). [3] Desuden skal enhver kommissær træde tilbage, hvis kommissionsformanden anmoder herom. I alle disse tilfælde følger udnævnelsen af ​​nye kommissærer den samme procedure som for en regelmæssig udskiftning, idet de nyudnævnte kommissærers mandatperiode kun varer indtil udløbet af den nuværende lovgivningsperiode i Europa -Parlamentet.

legitimitet

Europa-Kommissionens ansættelsesproces blev ofte set som en del af det såkaldte " demokratiske underskud i Den Europæiske Union ", da det oprindeligt kun indirekte blev legitimeret af medlemslandenes regeringer. Da Kommissionen blev stiftet, blev den faktisk først og fremmest betragtet som en uafhængig, teknokratisk institution, der ligesom en centralbankvidt muligt skulle beskyttes mod indflydelse fra daglige politiske tvister. [7] Med den stigende udvidelse af Den Europæiske Unions politikområder og den tilhørende politisering af Kommissionen, steg kravene om bedre legitimitet af Kommissionen også. I Maastricht -traktaten i 1992 og i Amsterdam -traktaten i 1997 blev Europa -Parlamentets ret til at sige noget betydeligt udvidet. Siden har dette spillet en central rolle i valget af kommissionen, som ikke kan udnævnes uden dens samtykke og kan stemme uden for embedet når som helst. Ifølge artikel 17 , stk. 8, i EU -traktaten er Kommissionen nu kun politisk ansvarlig over for Parlamentet.

I den europæiske konvention i 2002, der udarbejdede udkastet til EU's forfatningstraktat , valgmuligheder som valg af Europa -Parlamentet alene (dvs. uden inddragelse af Det Europæiske Råd) eller endda et direkte valg af Kommissionens formand af EU befolkning blev diskuteret. [8] Disse forslag kunne imidlertid ikke sejre i sidste ende. Ud over disse demokratisk-teoretiske indvendinger kritiseres også Kommissionens kommunikationsarbejde i stigende grad. [9]

Fungerende kommission

Efter valget til Europa -Parlamentet i 2019 blev Ursula von der Leyen valgt som ny kommissionsformand, der tiltrådte 1. december 2019 sammen med sin kommission, der består af en koalition af EPP , S&D og RE . I september 2020, efter Phil Hogans (Irlands) fratrædelse, var der flere ændringer eller nye ansættelser.

Von der Leyen -kommissionen :
Formand
regeringskontor billede Efternavn Medlemsland det nationale parti Europæisk parti Gruppe i EU -parlamentet Tilknyttede generaldirektorater [10]
Formand
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Tyskland Tyskland Tyskland CDU EPP EPP SG , SJ , COMM , EPSC
Executive Vice Presidents
Afdeling billede Efternavn Medlemsland det nationale parti Europæisk parti Gruppe i EU -parlamentet Associerede generaldirektorater
European Green Deal
Frans Timmermans
Frans Timmermans Holland Holland Holland PvdASPE S&D CLIMA
Europa passer til den digitale tidsalder

(inkl. konkurrence ) [11] [12]

Margrethe Vestager
Margrethe Vestager Danmark Danmark Danmark RV ALDE RE COMP
Økonomi for folket
Valdis Dombrovskis
Valdis Dombrovskis Letland Letland Letland Vienotība EPP EPP FISMA
Vicepræsident
Afdeling billede Efternavn Medlemsland det nationale parti Europæisk parti Gruppe i EU -parlamentet Generaldirektorater
Styrkelse af Europa i verden

( EU's højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik )

Josep Borell
Josep Borrell Spanien Spanien Spanien PSCSPE S&D EEAS , FPI
Værdier og gennemsigtighed
Věra Jourová
Věra Jourová Tjekkiet Tjekkiet Tjekkiet ANO 2011 ALDE RE
Fremme af den europæiske livsstil
Margaritis Schinas
Margaritis Schinas Grækenland Grækenland Grækenland ND EPP EPP
Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn
Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič Slovakiet Slovakiet Slovakiet SMERESPE S&D FFC
Nyt momentum for det europæiske demokrati
Dubravka Šuica
Dubravka Šuica Kroatien Kroatien Kroatien HDZ EPP EPP KOMM
Flere kommissærer
Afdeling billede Efternavn Medlemsland det nationale parti Europæisk parti Gruppe i Europa -Parlamentet Associerede generaldirektorater
Budget og administration
Johannes Hahn
Johannes Hahn Østrig Østrig Østrig ÖVP EPP EPP BUDG , HR , DGT , DIGIT , SCIC , OIB , OLIE , PMO , OP , OLAF
Retfærdighed og retsstatsprincippet
Didier Reynders
Didier Reynders Belgien Belgien Belgien HR ALDE RE BARE , IAT
Innovation og ungdom
Marija Gabriel
Marija Gabriel Bulgarien Bulgarien Bulgarien GERB EPP EPP FTU , EAC , FFC
Velsign dig
Stella Kyriakides
Stella Kyriakides Cypern Republik Cypern Cypern DISY EPP EPP SANTE
energi
Kadri Samson
Kadri Samson Estland Estland Estland K ALDE RE ENER
Internationale partnerskaber
Jutta Urpilainen
Jutta Urpilainen Finland Finland Finland SDPSPE S&D DEVCO
hjemmemarked

(inklusive forsvar og rumrejser)

Thierry Breton 2011.jpg
Thierry Breton Frankrig Frankrig Frankrig uafhængig CNECT , GROW , nyt GD for forsvar
Nabolag og tilbygning
Oliver Varhelyi
Olivér Várhelyi Ungarn Ungarn Ungarn uafhængig NÆR VED
Finansielle tjenester, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunion
Mairead McGuinness
Mairead McGuinness [13] Irland Irland Irland FG EPP EPP
forretning

(inklusive skatter og toldunion )

Paolo Gentiloni
Paolo Gentiloni Italien Italien Italien PDSPE S&D ECFIN , TAXUD , ESTAT
handle
Valdis Dombrovskis
Valdis Dombrovskis Letland Letland Letland Vienotība EPP EPP HANDLE
Miljø og oceaner
Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius Litauen Litauen Litauen LVŽS uafhængig G / EFA ENV , MARE
Jobs
Nicolas Schmit
Nicolas Schmit Luxembourg Luxembourg Luxembourg LSAPSPE S&D EMPL
lighed
Helena Dalli
Helena Dalli Malta Malta Malta MLPSPE S&D BARE , ny taskforce for ligestilling
Landbrug
Janusz Wojciechowski
Janusz Wojciechowski Polen Polen Polen PiS EKR EKR AGRI
Samhørighed og reformer
Elisa Ferreira
Elisa Ferreira Portugal Portugal Portugal PSSPE S&D REGIO , nyt GD for strukturreformer
Trafik
Adina Vălean
Adina Vălean Rumænien Rumænien Rumænien PNL EPP EPP BEVÆGE SIG
Krisestyring
Janez Lenarčič
Janez Lenarčič Slovenien Slovenien Slovenien uafhængig EKKO
Interiør
Ylva Johansson
Ylva Johansson Sverige Sverige Sverige SAPSPE S&D HJEM
Farverne angiver tilhørsforholdet til de europæiske partier:
 • EPP 0 (9: 4 mænd, 5 kvinder)
 • SPE (9: 5 mænd, 4 kvinder)
 • ALDE (4: 1 mand, 3 kvinder)
 • EKR 0 (1: 1 mand)
 • parteilos (4: 4 mænd)
 • Arbejdsmåde

  Europa -Kommissionens hovedmødelokale i Berlaymont -bygningen

  Reglerne for kommissionens organisation er fastlagt i dens forretningsorden . [14] Kommissærernes møder finder normalt sted en gang om ugen onsdag formiddag i Bruxelles ; kommissærerne kan også arrangere yderligere aftaler. Kommissionskollegiet mødes også der i de uger, hvor Europa -Parlamentet holder plenarmøder i Strasbourg . [15] Møderne ledes af Kommissionens formand eller, i hans fravær, af Kommissionens første næstformand . De er ikke offentlige, men referater af dem offentliggøres. [16]

  På møderne vedtages resolutioner med simpelt flertal; i tilfælde af stemmelighed afgør kommissionsformandens stemme. De fleste beslutninger træffes uden for møderne i en skriftlig procedure , hvor alle udvalgsmedlemmer modtager et forslag skriftligt, og dette anses for at være godkendt, medmindre der fremsættes indsigelser inden for et bestemt tidsrum. For mindre vigtige spørgsmål kan Kommissionen delegere afgørelser til de enkelte kommissærer eller til personalet i generaldirektoraterne . Under alle omstændigheder gælder kollegialitetsprincippet , så beslutninger træffes altid formelt af Kommissionen som helhed. [17]

  Forskellige generaldirektorater rapporterer til Kommissionen og udfører funktioner, der ligner ministerierne på nationalt plan. I modsætning til ministerierne falder kommissærernes porteføljer dog nogle gange ikke ligefrem sammen med generaldirektoraternes, så i nogle tilfælde kan en kommissær tildeles flere generaldirektorater eller et generaldirektorat arbejder med flere kommissærer. Der er tjenesteudbydere til intern administration, f.eks. Den juridiske service og oversættelsestjenesten, som er organiseret på lige fod med generaldirektoraterne. Til gennemførelse af visse fællesskabsprogrammer kan Europa-Kommissionen også gøre brug af såkaldte forvaltningsorganer , som kun er oprettet for bestemte aktiviteter og i et bestemt tidsrum. En vigtig administrativ stilling inden for EU er Europa -Kommissionens generalsekretær , en EU -embedsmand, der administrativt administrerer det administrative apparat.

  Jedes Kommissionsmitglied verfügt darüber hinaus über einen eigenen Mitarbeiterstab (das sogenannte Kabinett) aus sechs bis neun politischen Beamten. Die Kabinettchefs bereiten die Tagesordnung für die Sitzungen des Kollegiums vor und stimmen sich bereits untereinander ab: Bei den sogenannten „A-Punkten“ (A Artikel) herrscht Einigkeit unter den Ressorts, sie sind ohne größere Beratung beschlussfähig. Die sogenannten „B-Punkte“ (B Artikel) dagegen bedürfen eingehender Diskussion im Kollegium.

  Für die Koordinierung zwischen den verschiedenen Ressorts, die Organisation der Sitzungen und die Veröffentlichung der Beschlüsse wird der Kommissionspräsident von einem Generalsekretär unterstützt. Das Generalsekretariat der Europäischen Kommission hat dabei den gleichen organisatorischen Rang wie die anderen Generaldirektionen und Dienste . [18]

  Die Kommission besitzt zudem Auslandsvertretungen , die sogenannten Delegationen der Europäischen Union , die dem Hohen Vertreter unterstehen. Sie übernehmen Funktionen wie die Außendarstellung von EU-Politik, das Erstellen von Analysen für die Kommission sowie gegebenenfalls Verhandlungen im Rahmen eines vorgegebenen Mandats. Sie bilden die Basis für denEuropäischen Auswärtigen Dienst . Außerdem hat die Kommission Vertretungsbüros in allen EU-Mitgliedstaaten, die oft zusammen mit Informationsbüros des Europäischen Parlaments in einem sogenannten Haus der Europäischen Union untergebracht sind. [19]

  Die internen Arbeitssprachen der Europäischen Kommission sind Englisch , Französisch und Deutsch . Arbeitsdokumente werden in alle drei Sprachen übersetzt. Interne Besprechungen werden jedoch häufig nur in Englisch geführt. [20]

  Geschichte

  Die drei Kommissionen bis 1967

  Die Europäische Kommission hat ihren Ursprung in der Hohen Behörde , die im Rahmen des Pariser Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1952 geschaffen wurde, jedoch auch schon als Kommission bezeichnet wurde. Die Hohe Behörde hatte ihren Sitz in Luxemburg und besaß sehr weitgehende eigene Entscheidungsrechte für den Bereich der Montanindustrie . Lediglich in bestimmten Fällen – insbesondere, wenn Entscheidungen der Hohen Behörde auch Auswirkungen auf andere Sektoren gehabt hätten – benötigte sie die Zustimmung des Ministerrats . [21]

  Die Hohe Behörde setzte sich aus neun Mitgliedern zusammen, von denen acht durch die sechs EGKS-Staaten ernannt wurden und das neunte von den übrigen acht frei hinzugewählt wurde. [22] Entscheidungen wurden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Die Hohe Behörde wählte ihren Präsidenten selbst; der erste Präsident war Jean Monnet , der geistige Urheber des Schuman-Plans , der zur Gründung der EGKS geführt hatte. [23]

  Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) 1958 wurden zwei neue Kommissionen eingerichtet, die nun auch offiziell diesen Namen trugen. Die Struktur der neuen Kommissionen war im Wesentlichen der Hohen Behörde nachempfunden, wobei die Euratom-Kommission nur aus fünf Mitgliedern bestand. Allerdings hatten die Mitgliedstaaten nun deutlich größeren Einfluss: Sie ernannten alle Kommissionsmitglieder und auch den Kommissionspräsidenten selbst, und die Kommissionen besaßen ohne Zustimmung des Ministerrats kaum noch eigene Entscheidungsmöglichkeiten. [24] Zum ersten Präsidenten der EWG-Kommission wurde Walter Hallstein ernannt, der als außenpolitischer Staatssekretär unter Konrad Adenauer von deutscher Seite wesentlich zur Gründung der Gemeinschaften beigetragen hatte.

  Während der 1970er-Jahre kam es zu heftigen Konflikten über den Einfluss, den die EWG-Kommission auf die weitere Entwicklung der europäischen Integration haben würde. Während der französische Staatspräsident Charles de Gaulle mit den sogenannten Fouchetplänen die Kommission vollends dem Ministerrat unterordnen wollte, strebte Walter Hallstein eine Stärkung der Kommission durch die Einführung finanzieller Eigenmittel an, die die Kommission von den jährlich neu ausgehandelten Mitgliedsbeiträgen der Staaten unabhängig machen sollte. [25] Diese Konflikte trugen mit zur Krise des leeren Stuhls 1965/66 bei, in der sich Frankreich gegen die übrigen Mitgliedstaaten durchzusetzen versuchte. De Gaulles Pläne scheiterten schließlich, doch auch Hallstein konnte seine Ziele nicht durchsetzen; vielmehr wurden im Luxemburger Kompromiss 1966 die Kompetenzen der Kommission leicht beschnitten. [26] Auf Druck Frankreichs erklärte Hallstein 1967, nicht für eine neue Amtszeit kandidieren zu wollen. [27]

  Mit Hallsteins Rücktritt fiel auch eine erste Strukturreform der drei Gemeinschaften zusammen, deren Institutionen nun zusammengelegt wurden. Am 1. Juli 1967 wurden daher die Hohe Behörde der EGKS und die Kommissionen von EWG und Euratom im Rahmen des EG-Fusionsvertrags zur Europäischen Kommission verschmolzen. Die neue Kommission war nun für alle Politikbereiche der Europäischen Gemeinschaften zuständig.

  Europäische Kommissionen bis 1967
  EGKS EWG EURATOM
  Nr. Hohe Behörde Amtszeit Kommission Amtszeit Kommission Amtszeit
  1. Monnet 1952–1955
  2. Mayer 1955–1958
  3. Finet 1958–1959 Hallstein I 1958–1962 Armand 1958–1959
  4. Malvestiti 1959–1963 Hirsch 1959–1962
  5. Del Bo 1963–1967 Hallstein II 1962–1967 Chatenet 1962–1967
  6. Coppe 1967

  Die Europäische Kommission ab 1967

  Obwohl auf dem Gipfel von Den Haag 1969 doch noch die von Hallstein geforderte Einführung von EG-Eigenmitteln beschlossen wurde, verlor die Europäische Kommission in den 1970er-Jahren an Einfluss auf den Integrationsprozess. Die wesentlichen Initiativen gingen nun vom Europäischen Rat aus, während die Kommission immer mehr zum nur ausführenden Organ wurde. Auch das 1977 von Kommissionspräsident Roy Jenkins angestoßene Europäische Währungssystem konnte sich erst durchsetzen, nachdem der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt und der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing die Idee aufgegriffen und zu ihrer eigenen gemacht hatten. [28]

  Erst nach der Überwindung der sogenannten Eurosklerose -Krise 1984 konnte sich die Europäische Kommission wieder stärker in den Integrationsprozess einbringen. Zur Schlüsselfigur wurde der Franzose Jacques Delors , der 1985 zum Kommissionspräsidenten ernannt wurde und dieses Amt bis 1995 einnahm. Delors initiierte das Binnenmarktprojekt , mit dem sich die Mitgliedstaaten in der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 dazu verpflichteten, den Europäischen Binnenmarkt zu vollenden. Hierzu entwickelte die Kommission ein umfangreiches Arbeitsprogramm, das bis 1993 umgesetzt wurde. [29] Zudem schlug die Kommission den sogenannten Delors-Plan vor, der die Grundlage für die 1992 im Vertrag von Maastricht vereinbarte Europäische Währungsunion legte.

  Die folgenden EU-Vertragsreformen von Amsterdam 1997 und Nizza 2001 brachten der Kommission keine zusätzlichen Befugnisse, regelten jedoch ihre Zusammensetzung und innere Funktionsweise neu. So wurden die Kompetenzen des Kommissionspräsidenten bei der Auswahl und Aufgabenverteilung der Kommissare gestärkt. Außerdem wurde erstmals über eine Verkleinerung der Kommission diskutiert: Durch dieErweiterungen der EU war sie bis 1995 auf zwanzig Mitglieder angewachsen, da die fünf größten der 15 Mitgliedstaaten jeweils zwei Kommissare stellen durften. Durch die geplante EU-Osterweiterung sollten noch einmal weitere Mitglieder hinzukommen. Um bei diesem Wachstum die Handlungsfähigkeit der Kommission zu erhalten, einigte man sich im Vertrag von Nizza darauf, dass ab 2005 jeder Mitgliedstaat nur noch einen Kommissar stellen sollte; ab dem 27. Mitglied sollte die Zahl der Kommissare kleiner sein als die der Staaten. [30]

  Die auf Delors folgenden Kommissionspräsidenten konnten dessen Impulse für eine aktivere Rolle der Europäischen Kommission nicht fortsetzen. Vielmehr kam sie zunehmend in das Blickfeld der öffentlichen Kritik an der vielfach als bürgerfern und undemokratisch verstandenen EU. Gegen Ende ihrer Amtszeit geriet die Kommission Santer (1995–1999) zudem in einen Korruptionsskandal um die Kommissarin Edith Cresson , die einen befreundeten unqualifizierten Mitarbeiter eingestellt hatte. [31] Nachdem das Europäische Parlament daraufhin mit einem Misstrauensantrag drohte, trat die Kommission am 16. März 1999 geschlossen zurück.

  Auch Santers Nachfolger Romano Prodi (1999–2004) und José Manuel Barroso (2004–2014) gelten vielfach als eher schwache Kommissionspräsidenten. [32] Die Ernennung der ersten Kommission Barroso war zudem von einem weiteren Konflikt begleitet, da der von Italien vorgeschlagene Kommissar Rocco Buttiglione vor der Bestätigung der Kommission durch das Europäische Parlament durch umstrittene Äußerungen über Homosexualität und Frauenrollen auffiel. Das Parlament drohte daraufhin, der Kommission die Zustimmung zu versagen. Schließlich verzichtete Buttiglione auf das Amt. [33]

  Der Vertrag von Lissabon , der zum 1. Dezember 2009 in Kraft trat, brachte verschiedene Veränderungen für die Europäische Kommission. Insbesondere wurden die Ämter des Außenkommissars und des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zusammengelegt, sodass auch im Bereich der GASP die Möglichkeit zur besseren Verzahnung zwischen Kommission und Rat entstand. Außerdem wurden die Politikbereiche erweitert, in denen die Kommission tätig werden kann. Vor allem die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen , die zuvor ausschließlich dem Rat der EU unterlag, wurde in den Bereich des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren übergeführt, sodass die Kommission hier dieselben Kompetenzen erhielt wie in anderen Feldern.

  Im Januar 2019 veröffentlichte die Europäische Kommission den Tragfähigkeitsbericht Fiscal Sustainability Report 2018 zur finanzpolitischen Situation der Europäischen Union . [34]

  Ursula von der LeyenJean-Claude JunckerJosé Manuel BarrosoRomano ProdiManuel Marín (Politiker)Jacques SanterJacques DelorsGaston ThornRoy JenkinsFrançois-Xavier OrtoliSicco MansholtFranco Maria MalfattiJean ReyWalter Hallstein
  Europäische Kommissionen der EG / EU seit 1967
  Nr. Kommission Amtszeit
  1. Rey 1967–1970
  2. Malfatti 1970–1972
  3. Mansholt 1972–1973
  4. Ortoli 1973–1977
  5. Jenkins 1977–1981
  6. Thorn 1981–1985
  7. Delors I 1985–1989
  8. Delors II 1989–1993
  9. Delors III 1993–1995
  10. Santer 1995–1999
  11. Prodi 1999–2004
  12. Barroso I 2004–2010
  13. Barroso II 2010–2014
  14. Juncker 2014–2019
  15. von der Leyen 2019–2024 [35]

  Gehalt

  Der Basislohn eines EU-Kommissars beträgt 112,5 % des höchsten EU-Beamten (Grad 16), 19.909,89 Euro im Monat ohne Zulagen. Die Präsidentin erhält 138 % (24.422,80 Euro), Vizepräsidenten 125 % (22.122,10 Euro) und Hohe Vertreter 130 % (23.006,98 Euro). [36] [36] [37] [38] Dieses Gehalt wird versteuert, die Steuern fließen in den EU-Haushalt zurück. Zudem erhalten die Kommissare eine Residenzzulage von 15 % des Grundgehalts sowie eine Aufwandsentschädigung von 607 Euro (Vizepräsidenten 911,38 Euro, Präsident 1418,07 Euro). Das Einkommen der Kommissionsmitglieder liegt damit im oberen Bereich dessen, was Regierungsmitglieder in den großen EU-Mitgliedstaaten üblicherweise verdienen; allerdings erhalten nationale Regierungsmitglieder teils noch weitere Formen von Zusatzvergütungen. Nach ihrer Amtszeit erhalten die Kommissionsmitglieder ab ihrem 65. Lebensjahr ein Ruhegehalt, das sich an der Dauer der Amtszeit berechnet. Es beträgt für jedes Amtsjahr 4,275 %, maximal aber 70 % des letzten Grundgehalts. [39]

  Beamtenapparat

  Den Kommissaren arbeiten in 33 Generaldirektionen ein Verwaltungsapparat von EU-Beamten zu, der allerdings mit ca. 32.000 Mitarbeitern deutlich kleiner ist als derjenige nationalstaatlicher Regierungen (zum Vergleich: Allein die Stadt Hamburg beschäftigt über 60.000 Beamte [40] ). Von den Beamten sind 42,2 % weiblich, wobei in allen Jahrgängen unter 50 Frauen mit über 50 % vertreten sind. Allerdings sind Frauen in mittleren und höheren Dienstgraden deutlich geringer vertreten. Nur 25 % der höheren Beamten waren Ende 2014 Frauen (1995: 4 %). Daher war es ein Ziel der Kommission Juncker , deren Anteil in mittleren und höheren Dienstgraden auf 40 % zu erhöhen. [41]

  Kommissionsmitarbeiter erhalten ihr Gehalt gemäß einer 16-stufigen Einteilung (Grade, unterteilt in die Assistenten-Laufbahn „AST“ und die Administratoren-Laufbahn „AD“), jeder Grad weist wiederum bis zu fünf Alterslevels auf. Die Einteilung steigt etwa alle zwei Jahre um eine Altersstufe. Nach der fünften Altersstufe erfolgt die Eingruppierung in einen höheren Grad. Vom Bruttogehalt wird eine Steuer einbehalten, die in den EU-Haushalt zurück fließt und zwischen 8 und 45 % ausmacht, dazu ein Solidaritätsbeitrag von 7 %. Das Bruttogehalt beträgt jeweils in der ersten Altersstufe für Grad/AD 1 2.675,40 Euro monatlich, für AD5 4.384,38 Euro, für AD14 13.322,22 Euro und für AD16 17.054,40 Euro.

  Sekretärinnen und Sekretäre werden in die Grade 1–6 eingeteilt, Assistenten in die Grade 1–11, (politische) Beamte beginnen auf Grad 5 („AD5“). Für Abteilungsleiter („head of unit“) erfolgt eine Eingruppierung ab mindestens Grad 9. Direktoren werden mit mindestens Grad/AD 14 eingestuft, Generaldirektoren mindestens Grad/AD 15. [42]

  Kritik

  Die Europäische Kommission erhielt im Jahr 2021 für die Einführung der Fahrzeugsoftware On-Board Fuel Consumption Meter den deutschen Negativpreis Big Brother Award . [43]

  Siehe auch

  Literatur

  • Hans-Peter Duric: Aufbau, Struktur und Funktionsweise der Europäischen Kommission . In: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1997, S. 296 ff.

  Weblinks

  Commons : Europäische Kommission – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wiktionary: EU-Kommission – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. Commission Staff . In: European Commission . Juli 2019.
  2. Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C‑409/13. 14. April 2015, abgerufen am 29. Mai 2017 .
  3. a b Vgl. Vertrag über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon.
  4. Schlussfolgerungen des Vorsitzes für den Europäischen Rat im Dezember 2008 (PDF; 194 kB).
  5. consilium.europa.eu Beschluss (ER) 22. Mai 2014.
  6. register.consilium.europa.eu Entwurf des Beschlusses des ER.
  7. Guido Thiemeyer , Das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Geschichtswissenschaftliche Perspektiven , in: Themenportal Europäische Geschichte (2008).
  8. Vgl. Spiegel online , 3. Juli 2002: EU-Parlament soll Prodis Nachfolger wählen .
  9. Siehe etwa: Robin Kiera: Das Spiel mit dem Schwarzen Peter. Warum die Europäische Kommission ein strategisches Kommunikationskonzept benötigt, Kassel: These 2010, ISSN 1434-1131 , S. 19–21 unter folgendem Link intern.thesis.de .
  10. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en.pdf
  11. WELT: EU-Kommission: Von der Leyen benennt drei mächtige Stellvertreter . 10. September 2019 ( welt.de [abgerufen am 10. September 2019]).
  12. Tobias Kaiser: EU-Kommission: Von der Leyen setzt auf Klima und Digitales . 10. September 2019 ( welt.de [abgerufen am 10. September 2019]).
  13. EU-Kommission: Neue irische Kommissarin McGuinness ernannt. In: deutschlandfunk.de. 12. Oktober 2020, abgerufen am 12. Oktober 2020 .
  14. Vgl. Beschluss der Kommission zur Änderung ihrer Geschäftsordnung mit vollständigem Text der Geschäftsordnung im Anhang, 15. November 2005.
  15. Vgl. Europäische Kommission: Die wöchentlichen Sitzungen der Kommissionsmitglieder.
  16. Übersicht über die Protokolle der Kommissionssitzungen auf der Homepage der Kommission.
  17. Vgl. Europäische Kommission: Wie fasst die Kommission ihre Beschlüsse? ( Memento vom 28. Juni 2013 im Internet Archive ).
  18. Homepage des Generalsekretariats der Europäischen Kommission .
  19. Vgl. die Homepage der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin und der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien .
  20. Die Bundesregierung, Juli 2013: Sprachenregelung in EU-Organen .
  21. Vgl. Gabriele Clemens ua, Geschichte der Europäischen Integration , Paderborn 2008, S. 102 f.
  22. Vgl. Gabriele Clemens ua, Geschichte der Europäischen Integration , Paderborn 2008, S. 104.
  23. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 85.
  24. Vgl. Gabriele Clemens ua, Geschichte der Europäischen Integration , Paderborn 2008, S. 132 und 135.
  25. Vgl. N. Piers Ludlow, „A supranational Icarus: Hallstein, the early commission and the search for an independent role“, in: Antonio Varsori (Hrsg.), Inside the European Community: actors and policies in the European integration 1957–1972 , Baden-Baden 2006.
  26. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 147.
  27. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 174.
  28. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 221–223.
  29. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 239 f. und 251 f.
  30. Vgl. Gabriele Clemens ua, Geschichte der Europäischen Integration , Paderborn 2008, S. 243.
  31. Vgl. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute , Bonn 2004, S. 303 f.
  32. Vgl. z. B. Salzburger Nachrichten, 18. Juni 2009: Nur ein schwacher Präsident ist ein guter Präsident .
  33. Süddeutsche Zeitung , 30. Oktober 2004: Rocco Buttiglione: „Ich biete meinen Rückzug an“ ( Memento vom 19. Januar 2010 im Internet Archive ).
  34. https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/fiscal-sustainability-report-2018_en , abgerufen am 26. November 2020.
  35. zeit.de abgerufen am 5. November 2019.
  36. a b Verordnung (EWG) Nr. 422/67 5/67/Euratom des Rates vom 25. Juli 1967 über die Regelung der Amtsbezüge für den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichtshofes in der konsolidierten Fassung vom 1. Mai 2004 , EUR-Lex .
  37. Base salary of grade 16, third step is €17,697.68: European Commission: Officials' salaries – accessed 19 March 2010.
  38. Beschluss des Rates vom 1. Dezember 2009 über die Beschäftigungsbedingungen des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik . EUR-Lex.
  39. Erläuterung zu den Gehältern auf der Homepage der Europäischen Kommission nach Verordnung 422/67/EWG (PDF).
  40. Claus Hecking: Europäische Union: Mythos 5: Die Bürokratie in Brüssel ist teuer und ineffizient. In: Zeit Online. 19. Mai 2014, abgerufen am 20. Mai 2016 .
  41. ohne Autor: Gender Balance – Hitting targets . The Companion to the European Commission. European Voice Februar 2015, S. 54.
  42. ohne Autor: European Commission salaries . The Companion to the European Commission. European Voice Februar 2015, S. 57.
  43. Dirk Liedtke: Tausende Corona-Tote wegen Datenschutz? Aktivisten verleihen Negativpreis an Philosoph Nida-Rümelin . Auf stern.de vom 11. Juni 2021, abgerufen am 7. Juli 2021.