Dette er en fremragende vare.
Denne artikel findes også som en lydversion.

Konsekvenser af den globale opvarmning

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Et kort over forventet global opvarmning mod slutningen af ​​det 21. århundrede. I HadCM3 klima anvendte model , den gennemsnitlige opvarmning er 3 ° C. Ifølge IPCC vil jorden varme med 1,1 til 6,4 ° C inden 2100, afhængigt af mængden af ​​udledte drivhusgasser og den nøjagtige klimafølsomhed .
Mulige fremtidsscenarier for globale drivhusgasemissioner

Med konsekvenserne af den globale opvarmning beskrives talrige ændringer, der påvirker menneskeheden og jorden , af en verdensomspændende temperaturstigning. Global opvarmning er den observerede og forventede tendens til en højere global gennemsnitstemperatur sammenlignet med præindustrielle værdier med konsekvenser som stigende havniveau , gletsjersmeltning , skiftende klimazoner, vegetationszoner og levesteder, stærkere eller hyppigere skovbrande , ændret forekomst af nedbør , stærkere eller hyppigere vejrekstremer som oversvømmelser , storme og tørke , spredning af parasitter og tropiske sygdomme og flere miljøflygtninge . De forudsagte og observerede negative virkninger af klimaændringer kaldes undertiden " klimakatastrofe ".

Selvom der er bred enighed om årsagerne til global opvarmning [1] (hovedsageligt menneskeskabte drivhusgasemissioner ), diskuteres dens konsekvenser bredt. Nogle konsekvenser forventes kun i fremtiden, men mange er allerede mærkbare. Så bestemt z. For eksempel en gennemgangsartikel, der blev offentliggjort i 2018 på i alt 467 påvirkninger af klimapåvirkninger, der påvirkede menneskers sundhed, vand, mad, økonomi, infrastruktur og sikkerhed, da undersøgelsen blev offentliggjort. Truslen fra de negative konsekvenser af klimaændringer vil derfor stige betydeligt, efterhånden som klimaforandringerne skrider frem, især hvis hurtige og klare klimabeskyttelsesforanstaltninger ikke realiseres. [2]

Ifølge en undersøgelse foretaget af Stockholm Resilience Center i 2009 er grænseværdien bestemt for kuldioxidindholdet i atmosfæren allerede blevet overskredet med 11%, så menneskeskabte klimaforandringer er det næststørste globale økologiske problem efter artsudryddelse ; det er også en væsentlig egenskab ved Anthropocene og en af ​​konsekvenserne af stigende hæmrobi .

Ud over de forventede reversible konsekvenser af den globale opvarmning, er der tippingelementer i jordens klimasystem . Når en bestemt temperatur overskrides, kan en dominoeffekt sættes i gang, hvilket fremskynder sig selv og fører til en varm periode, der er fjendtlig over for menneskeliv. Imidlertid kommer forskellige klimamodeller til forskellige resultater med hensyn til den temperaturstigning, hvormed denne tærskel ligger. En metaanalyse af Steffen et al. I 2018 kom man til den konklusion, at det togradersmål, der blev sat i Parisaftalen , muligvis ikke er nok til at forhindre sådan feedback. [3]

Forsuring af havene , som også er meget problematisk ud fra et økologisk synspunkt , behandles ikke her, hvilket direkte skyldes den stigende andel af atmosfærisk kuldioxid.

Forventet niveau for global opvarmning

Nogle fremskrivninger af temperaturudviklingen op til 2100: Mellem 2 og 5 ° C stigning på 100 år ...
... og sammenligning med temperaturændringer i løbet af de sidste 2.000 år

I hvilken grad gennemsnitstemperaturen stiger i løbet af det 21. århundrede afhænger især af mængden af ​​drivhusgasser, der udledes. I den femte vurderingsrapport antog mellemstatslige panel om klimaændringer (IPCC), at den globale gennemsnitstemperatur ville stige med 1,5 til 4,5 ° C inden 2100, afhængigt af den yderligere stigning i emissionerne. [4]

Stigende gennemsnitstemperaturer ændrer temperaturspektret . Selvom ekstreme kuldehændelser forekommer sjældnere, er usædvanlige varmehændelser mere sandsynlige. På grund af de mulige virkninger på menneskelig sikkerhed , sundhed, økonomi og miljø har global opvarmning store risici, men kan også have positive virkninger lokalt og regionalt. Nogle ændringer i miljøet, der påvirker mennesker og økosystemer sammen, kan allerede opfattes. Disse omfatter stigende vandstand , smeltende gletsjere eller statistisk signifikante afvigelser fra normale vejrforhold mønstre (se afsnit #Environmental påvirkninger ). Om disse og andre konsekvenser vil forekomme, og hvor alvorlige de bliver, vurderes meget forskelligt. Klimaændringernes virkninger er regionalt og lokalt formet meget forskelligt og har individuelle konsekvenser. De klimamodeller øjeblikket beskrive konsekvenserne ganske godt på globalt plan, men kan kun vurdere dem med stor usikkerhed på regionalt plan. [5] Opvarmningstendensen forventes ikke kun at lægge enorme belastninger på økosystemer, men også på milliarder af mennesker. B. hvad angår vandforsyning.

Hvor stærke ændringerne vil være, afhænger af, hvor hurtigt klimaforandringerne skrider frem. Hvis det sker på meget kort tid, vil både de økonomiske tilpasningsomkostninger og virkningerne på naturen sandsynligvis kunne mærkes drastisk. Beregningerne foretaget af det mellemstatlige panel for klimaændringer baseret på den forventede videreudvikling af drivhusgasemissioner til stigning i havniveauet i det globale gennemsnit, som var 59 centimeter i 2007, blev anslået til 82 centimeter i 2014 og ifølge den særlige rapport om verdenshavene og isområderne fra 2019, er 110 centimeter. I denne sammenhæng er det forudsigeligt, at stormfloder i den nærmeste fremtid vil stige og brænde højere ved kysterne. Det, der tidligere var århundredets oversvømmelse, formidler denne rapport, vil i fremtiden forekomme årligt. [6]

I Emissions Gap Report 2019 fastsætter FN specifikke reduktionsdimensioner for klimaskadelige drivhusgasser, da hvis emissionerne forbliver uændrede, truer middeltemperaturen på jorden med at stige med 3,4 til 3,9 grader Celsius i slutningen af ​​det 21. århundrede. For at opfylde 1,5 graders mål skulle drivhusgasemissioner falde med 7,6 procent årligt mellem 2020 og 2030. Begrænsning af opvarmningen til 2 grader Celsius ville kræve en årlig reduktion på 2,7 procent. [7]

Miljømæssig påvirkning

Ifølge IPCC , af 29.436 serier af observationsdata fra 75 undersøgelser, der viser betydelige ændringer i fysiske eller biologiske systemer, viser 89% ændringer, der er i overensstemmelse med forventningerne til en varmere verden. [8] Med over 28.000 datasæt om biologiske ændringer er Europa klart overrepræsenteret, men det faktum, at 90% af disse viser en ændring i takt med opvarmningen, gør også resultatet meget robust. I andre regioner og verden over for de fysiske systemer er der betydeligt færre datasæt, men deres kongruens med opvarmningssignalet er også meget høj med 88% til 100%. [9]

biodiversitet

Kraftigt øgede CO 2 -koncentrationer og hurtige klimaændringer har været hovedårsager til masseudryddelser i jordens historie. Det er nu meget sandsynligt, at global opvarmning vil fremskynde artsudryddelse. [10] [11]

Hvis der ikke træffes foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer, er 16% af alle arter på verdensplan truet med udryddelse, ifølge en anmeldelse offentliggjort i Science i 2015. Sydamerika med 23% og Australien med 14% er kontinenterne med den største andel af truede arter, for Europa var andelen 6%, for Nordamerika 5%. Hvis togradersmålet er opfyldt , kan satsen reduceres til 5,2% på verdensplan. [12] Ifølge Arctic Climate Impact Assessment bestilt af Arktisk Råd vil biodiversiteten stige i mange polarområder, fordi nye arter vil migrere til Arktis, efterhånden som opvarmningen stiger, og det samlede antal arter og deres produktivitet vil stige. [13]

Bramble Cay -mosaikhalerotten blev erklæret uddød som den første pattedyrart, der blev offer for klimaændringer. [14] [15]

Virkninger på havene

Verdenshavene indeholder omkring 50 gange så meget kulstof som atmosfæren. Havet fungerer som en stor kuldioxidvaske og absorberer omkring en tredjedel af mængden af ​​kuldioxid frigivet ved menneskelige aktiviteter. [16] I de øverste lag i havene er det delvist bundet af fotosyntese. Hvis havene ikke opløste kuldioxid, ville atmosfærens koncentration af kuldioxid være 55 ppm højere ifølge en undersøgelse fra 2004, på det tidspunkt mindst 435 ppm i stedet for 380 ppm. [17] Beregnet over en periode på århundreder er oceanerne i stand til at absorbere op til 90% af menneskeskabte CO 2 -emissioner. Imidlertid sikrer forskellige effekter, at med stigende temperaturer og en stigende andel af atmosfærisk CO 2 falder havenes evne til at absorbere kulstof. Hvor langt absorptionskapaciteten falder, er svært at kvantificere. I et scenarie, hvor emissionerne stiger kraftigt i løbet af det 21. århundrede (business as usual) , er andelen absorberet via denne effekt kun 22%. Den absorberede andel stiger kun i et emissionsscenarie med streng klimabeskyttelse. [18]

Havstigning

Ifølge målinger steg havniveauet med ca. 25 cm mellem 1870 og 2009 og fortsætter med at stige.

Som følge af den globale opvarmning stiger havstanden . Mellem 1901 og 2010 steg den med omkring 1,7 cm pr. Årti, hvor stigningen siden 1993 steg til omkring 3,2 cm pr. Årti. [19] Ifølge en WMO- rapport er stigningen i havniveauet accelereret yderligere til 5 mm årligt i 2014-2019. [20] Ifølge forskellige IPCC -scenarier forventes stigninger på mellem 0,40 m med streng klimabeskyttelse og 0,67 m med yderligere stigninger i emissioner (business as usual) inden 2100 i forhold til niveauet i 1990'erne. Stigningen er ikke ensartet, men varierer fra region til region på grund af havstrømme og andre faktorer.Det mulige sammenbrud af dele af den antarktiske indlandsis [18] [19] er ikke inkluderet i disse beregninger og ville føre til massive yderligere stigninger.

Der er hovedsageligt to faktorer, der er ansvarlige for stigningen i havets overflade: På den ene side udvider havvand sig hurtigere ved højere temperaturer, og på den anden side smelter gletsjere hurtigere ved højere temperaturer (se nedenfor). For termisk ekspansion op til 2100 alene angives værdier på 13–18 cm (når lufttemperaturen stiger med 1,1–1,5 ° C) og 19–30 cm (ved 2,2–3,5 ° C). De yderligere bidrag fra smeltevand vil sandsynligvis fordoble disse. [21] Hvis opvarmningen stabiliserer sig ved 3 ° C i forhold til den præindustrielle værdi, forudsiges en stigning i vandstanden på 2,5–5,1 m inden år 2300. Heraf skyldes 0,4–0,9 m termisk ekspansion, 0,2–0,4 m til smeltning af bjerggletsjere, 0,9–1,8 m til smeltning af de grønlandske gletsjere og 1–2 m til de smeltende gletschere i Vestantarktis. [22]

Især nogle små lande i Stillehavet , hvis landområde kun er lidt over havets overflade, skal frygte, at de vil synke i havet i de næste årtier. [23] Ud over østater er især kystområder og byer truet. Risikoen omfatter øget kyst erosion , højere stormstød , ændret grundvandsstand , skader på bygninger og havne eller forringelse af forholdene for landbrug og akvakultur . Uden modforanstaltninger ville en stigning i havniveauet på 1 m permanent oversvømme 150.000 km² landareal på verdensplan, heraf 62.000 km² kystnære vådområder. 180 millioner mennesker ville blive påvirket, og 1,1 billioner dollars i ødelagt ejendom ville forventes (givet dagens befolkning og ejendom). [24] Omfattende kystbeskyttelse ville koste mere end 180 af de 192 berørte lande verden over, med en stigning på op til 34 cm i 2085, mindre end 0,1% af deres BNP. [25]

Stigningen i havniveauet, som allerede er forudseelig i dag, vil medføre store økonomiske skader, som bliver større, jo varmere det bliver. For eksempel kom en undersøgelse, der blev offentliggjort i 2018, til den konklusion, at hvis 1,5-gradersmålet overholdes, vil stigningen i havniveauet i 2100 medføre opfølgende omkostninger på 10,2 billioner amerikanske dollars om året på verdensplan. På den anden side, hvis kun det mindre ambitiøse to-graders mål blev opfyldt, ville omkostningerne være $ 1,5 billioner højere om året. Hvis der på den anden side ikke forfølges nogen klimabeskyttelse ( repræsentativ koncentrationssti RCP8.5), afhængigt af havniveauets højde, der opstår, ville der opstå 14 eller endda 27 billioner dollars af opfølgende omkostninger om året. Med foranstaltninger til tilpasning til stigende havniveau kan disse omkostninger reduceres betydeligt. Selv med stærke justeringer og overholdelse af 1,5-gradersmålet i 2100 ville der imidlertid opstå 1,1 billioner dollars i opfølgningsomkostninger om året. Uden klimabeskyttelse med kun tilpasningsforanstaltninger ville det være $ 1,7 billioner om året for en havstigning på 86 cm og $ 3,2 billioner for en havstigning på 1,80 m. [26]

opvarmning

Havene varmes op med et tidsforsinkelse med de stigende temperaturer i jordens atmosfære. På den ene side fører dette til en termisk ekspansion af vandmasserne, hvilket bidrager til stigende havniveau (se ovenfor).

Mere alvorlig for havets økosystem er imidlertid de mange andre effekter forbundet med øget vandtemperatur. På et globalt gennemsnit er hele havets vandområder kun opvarmet med 0,04 ° C siden 1955. Denne lette opvarmning skyldes, at indtil nu kun få hundrede meter af de øverste vandlag er blevet varmere. I forhold til vandets overfladetemperatur er opvarmningen på 0,6 ° C allerede meget mere udtalt. Det er ikke desto mindre mindre end stigningen i overfladetemperaturer på land, da landområder generelt varmes hurtigere op. [22] Mellem 1993 og 2005 er den samlede opvarmningshastighed for vandlagene op til en dybde på 750 m beregnet til 0,33 ± 0,23 W / m².

Opvarmningen af ​​havene har konsekvenser for deres indbyggere såsom fisk og havpattedyr : På samme måde som landdyr vandrer de mod polerne. Torskebestandene i for eksempel Nordsøen krymper mere, end der kan forklares med overfiskeri alene; de vandrer allerede nordpå som følge af de stigende temperaturer. Nordlige regioner kan drage fordel af denne udvikling: For Ishavet kan det antages, at fiskeriet generelt vil forbedre sig, og fangstens sammensætning vil ændre sig, så længe opvarmningen er begrænset til 1-2 ° C. Usikkerheden om den videre udvikling er stadig stor; samlet set forventes en faldende biomasse af havfauna, især på højere niveauer af fødevejen , dvs. fisk og havpattedyr. [27] [28] Ifølge en analyse af dynamikken i 235 fiskebestande i perioden 1930–2010 reagerede betydeligt flere arter negativt på opvarmningen end positivt. Den maksimale fangst, der kan tages med bæredygtigt fiskeri, er derfor faldet med 4,1% i denne periode på grund af de stigende havtemperaturer. [29]

Fald i iltindhold

Varmere vand kan lagre mindre ilt , så opvarmningen af ​​havene fører til udvidelse af iltfattige områder. Disse er givet naturligt fra en vanddybde på ca. 200 m; Efter en målekampagne var der ifølge pressemeddelelser fra foråret 2018 imidlertid et område i Omanbugten, der var mere end Skotlands størrelse, uventet iltfattigt. [30] Observationer og numeriske modeller indikerer, at oceanernes iltindhold er faldet globalt med 1-2% siden midten af ​​det 20. århundrede. Faldet er især mærkbart på den nordlige halvkugle. [31]

Algeblomst

Giftige algeblomster - den eksplosive formering af makroalger og andre planteplankton, cyanobakterier , dinoflagellater , kiselalger, der danner toksiner - er blevet observeret hyppigere siden 1980'erne og i mere omfattende områder på kysten. Ud over faktorer som næringsstofindtag fra floder er klimaændringer årsagen, nemlig den stigende temperaturudvikling i havene samt ekstreme hændelser ( marine hedebølger ) og mangel på ilt. [32]

Når disse organismer formerer sig i masseskala, er der en giftig trussel mod mennesker og miljø, der ikke bør undervurderes. Det forværrer vandets anoksiske tilstand. [32] Der kan produceres så meget gift, at fisk og andet havliv også dræbes. [33] Karenia brevis producerer brevetoxiner og kan føre til massedødsfald af fisk, fugle og pattedyr i de "røde tidevand", de genererer.

Giftige dinoflagellater (f.eks. Alexandrium catenella , Karlodinium veneficum ) producerer flere celletoksiner, når vandet bliver surere, som det er tilfældet med stigende CO 2 -koncentrationer. [34] [35] [36]

Et problem for mennesker, der ikke bør undervurderes, er forurening af fødekilder af giftige alger. Giftige algeblomster har allerede en høj grad af sikkerhed på fødevaresikkerhed , menneskers sundhed, men også turisme og økonomi i de berørte regioner. For eksempel førte et algeblomst nær Baja California i 2016 til tab på 42 millioner dollars alene i tunindustrien. Mennesker er særligt udsatte, når der ikke er overvågnings- og advarselssystemer. [32]

Blegning af koraller

Opvarmningen af ​​havvand kan ved koralrev, der kaldes koralblegning, forårsage langvarig udsættelse for korallens død. Forskellige koraltaxaer har meget forskellige tolerancer for koralblegning. [37] For eksempel er poritter langt mindre tilbøjelige til blegning end Acropora . I 2003 antog forskere derfor, at koralrev ikke ville forsvinde som en reaktion på havopvarmning, men at deres artssammensætning ville ændre sig. [38] Forbundsregeringens videnskabelige råd for globale miljøændringer afholdt z. B. i en særlig rapport (2006) en model for realistisk, hvor de forskellige tærskelværdier for koraldød ændres over tid på grund af akklimatisering og evolution, hvilket muliggør begrænset tilpasning til klimaændringer. [22]

Fra 2017 er den fremtidige forsvinden af ​​koralrev en kendsgerning, der skal tages alvorligt. B. Great Barrier Reef blev hårdt beskadiget. Det er rigtigt, at gamle rev også kan komme sig i løbet af årtier efter blegning. I denne periode må der imidlertid ikke være yderligere koralblegning eller anden yderligere forstyrrelse af genopretningsfasen, som vurderes at være en urealistisk antagelse i lyset af den igangværende opvarmning. For at bevare de koralrev, der stadig eksisterer, er klimabeskyttelsesforanstaltninger, der er effektive meget hurtigt, nødvendige for hurtigt at bekæmpe global opvarmning og dermed havopvarmning. [39] Disse blev imidlertid ikke taget fra 2018.

Ændring i havstrømme

Plan for Golfstrømmen

Global opvarmning kan også have mindre indlysende virkninger: Den nordatlantiske strøm som en del af det globale transportbånd drives blandt andet af, at vandet i Ishavet afkøles med Golfstrømmen . Som et resultat øges densiteten af ​​overfladevandet, som derefter synker ned i de dybere lag af havet. Denne synkning fører for det første til et sug, der gentagne gange tillader nyt overfladevand at strømme ind, og for det andet sætter det en permanent cirkulation i havvandet i gang, fordi en strøm, der strømmer i den modsatte retning, kan udvikle sig i dybhavet . Denne interaktion kaldes også termohalin cirkulation .

Den nordatlantiske strøm er blevet afbrudt flere gange i løbet af de sidste 120.000 år. [40] Årsagen til dette var tilstrømningen af ​​store mængder ferskvand, som svækkede komprimeringsprocessen og forhindrede overfladevandet i at synke. Under en af ​​disse begivenheder blev en enorm smeltevandssø i Canada , Agassizsee , der havde dannet sig under opvarmningsfasen ved slutningen af ​​en istid, tømt. De enorme mængder ekstra ferskvand forhindrede havvandet i at synke, og den nordatlantiske strøm stoppede. For Europa betød dette fortsættelsen af ​​den istid, der faktisk lige var ved at være slut.

Teoretisk set kan global opvarmning føre til endnu en afbrydelse som følge af den øgede tilførsel af ferskvand fra Grønlands gletschere. Tørring af Golfstrømmen ville, hvis ikke en istid, resultere i en alvorlig kulde i hele Vest- og Nordeuropa . Hvis klimaet fortsætter med at varme op, kan lignende ændringer i de andre havstrømme forekomme over tid med vidtrækkende konsekvenser. De involverede forskere har hidtil anset en afbrydelse af den nordatlantiske strøm som meget usandsynlig, i hvert fald på mellemlang sigt. [41] Ifølge simuleringer med klimamodeller forventes en svag svækkelse af den nordatlantiske strøm i slutningen af ​​det 21. århundrede. Ifølge aktuelle undersøgelser fra 2018 viser effekter allerede, at der kan forventes en svækkelse af den nordatlantiske strøm. [42] [43]

Virkninger på tropiske cykloner

De mest intense orkansæsoner
ifølge ACE -skalaværdi
Atlanterhavet (siden 1850) East Pacific (siden 1971)
rang sæson ES rang sæson ES
1 2005 248 1 1992 290
2 1950 243 2 1990 249
3 1893 231 3 1978 207
4. 1995 227 4. 1983 206
5 2004 224 5 1993 201
6. 1926 222 6. 1984 193
7. 1933 213 7. 1985 192
8. 1961 205 8. 1994 185
9 1955 199 9 1991 178
10 1887 182 10 1997 167

I 2006 erklærede International Workshop on Tropical Cyclones of the World Meteorological Organization (WMO), at der er indikationer for og imod tilstedeværelsen af ​​et genkendeligt menneskeskabt signal i de tidligere registreringer af tropiske cykloner , men indtil videre kan der ikke drages faste konklusioner. [44] WMO påpeger også, at ingen enkelt tropisk cyklon kan knyttes direkte til klimaændringer. [44]

Intensiteten af ​​tropiske cykloner følger empirisk viden om havets overfladetemperatur. Det skal bemærkes, at disse temperaturer varierer over en periode på flere årtier af årsager, der endnu ikke er kendt. I det nordlige Atlanterhav veksler den atlantiske flerårige oscillation mellem 'varm' og 'kold' i en rytme på omkring 50 til 70 år, mens i det nordøstlige Stillehav udfører Pacific Decade Oscillation en lignende ændring hvert 20. til 30. år. Især i Nordatlanten kan man se en tendens til, at der med en 'varm' AMO er betydeligt mere intense orkansæsoner end med en 'kold'. [45] Syv af de ti mest intense orkansæsoner (siden målinger begyndte i 1850) fandt sted i de næstsidste to AMO varme faser fra ~ 1850 til ~ 1900 og ~ 1925 til ~ 1965. I den efterfølgende kolde fase, der varede indtil begyndelsen af ​​1990'erne, var der dog kun forholdsvis milde orkansæsoner. AMO har været i en varm fase igen siden omkring 1995, hvorfor orkanintensiteten igen er steget markant. AMO's varme fase forventes at nå sit højdepunkt omkring 2020, [46], hvilket betyder, at orkanintensiteten i Nordatlanten sandsynligvis vil forblive høj indtil da.

I perioden 1979-2017 er sandsynligheden for, at storme når særligt høje intensitetskategorier 3-5 steget globalt. [47] En stigning i intensiteten af ​​de stærkeste storme blev fundet for alle udbredelsesområder, især i Nordatlanten og nordvestlige Stillehav. [48] Nogle forskere ser stigningen i intensitet som effekten af ​​den globale opvarmning. [49] Ifølge NOAA's statistik steg intensiteten og også antallet af observerede orkaner i trenden i hver varm fase af AMO. Ifølge NOAA skyldes det stigende antal forbedrede observationsinstrumenter og analysemetoder. [50] WMO erklærede i 2006, at de dramatiske forbedringer i vindhastighedstællingsteknikker i løbet af de sidste årtier har gjort det svært at identificere en nøjagtig trend. [44] Mens man i det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede måtte stole på de selektive lufttryk- og vindhastighedsmålinger på individuelle stationer og forskningsfartøjer, har satellitter muliggjort meget mere præcis observation af orkaner siden 1970'erne. Nogle forskere påpeger, at mange tropiske cykloner i det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede var uregistrerede, hvis de ikke nåede kysten [51] eller kun eksisterede i et par dage. [52]

For endnu længerevarende tendenser i intensiteten af ​​tropiske cykloner er man nødt til at stole på rekonstruktionerne af paleotempestologi . Die Zahl derartiger Rekonstruktionen hält sich aufgrund des jungen Alters dieser Forschungsrichtung bislang in engen Grenzen. Verschiedene Studien zeigen, dass es auch früher bereits Phasen hoher Sturmfrequenz gab. [53] [54] Jedoch werden je nach Ort verschiedene Zeiten und Ursachen für solche „hyperaktiven“ Phasen genannt. Eine 1998 veröffentlichte Studie stellt fest, dass innerhalb einer solchen Phase insbesondere die Region um den Golf von Mexiko häufig von „katastrophalen Hurrikans“ der Kategorie 4 und 5 betroffen war. [55]

Binnengewässer

Die an der Oberfläche von Seen weltweit gemessenen Wassertemperaturen nehmen um 0,34 °C pro Jahrzehnt zu und damit einhergehend auch die Verdunstungsraten. Die Zirkulation in den Gewässern ändert sich, typischerweise wird das Wasser der Seen seltener durchmischt. [56] Forscher des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) veröffentlichten Anfang November 2017 im Fachblatt Scientific Reports nach der Auswertung von Satellitenbildern zwischen 2002 und 2016 von rund 190 der größten Seen der Welt wie dem Baikalsee ( Sibirien ), dem Titicacasee ( Peru / Bolivien ) oder dem Victoriasee ( Ostafrika ), dass sie infolge der globalen Erwärmung im Zusammenhang mit ihrem Phytoplankton -Gehalt zukünftig blauer bzw. grüner würden: Die jeweiligen Tendenzen (Planktongehalt viel = grün bzw. wenig = blau) würden sich verstärken. [57]

Seen und Flüsse sind immer seltener zugefroren. [56] [58] Von 1984 bis 2018 ging, einer Auswertung von Satellitendaten zufolge, die mit Eis bedeckte Fläche von Flüssen global um 2,5 % zurück. Ohne effektiven Klimaschutz könnten Ende des Jahrhunderts die Flüsse im Mittel etwa 15 Tage kürzer zugefroren sein. In dieser Zahl sind auch Flüsse enthalten, die schon jetzt nie eine Eisdecke aufweisen – für Flüsse, die regelmäßig eisbedeckt sind, könnte der Rückgang eher bei einem Monat liegen. [58] Die Zahl der Seen, die nur noch sporadisch zugefroren sind, wird sich in der Nordhemisphäre einer Schätzung zufolge bei einer Erwärmung um 2 °C mehr als verdoppeln, mit Folgen fast 400 Mio. Menschen; bei einer Erwärmung um 8 °C könnte die Zahl um mehr als das Fünfzehnfache zunehmen. [59]

Ergrünen der Sahara

Simulationen ergeben, dass sich die atlantische thermohaline Zirkulation künftig abschwächen kann, was zu einem atlantischen El-Niño -Zustand mit starker Erwärmung des Golfs von Guinea führte. Damit würde der Westafrikanische Monsun zusammenbrechen und in der Folge nach Norden in die Sahara ausweichen. Ein Ergrünen dieser Region gehört damit zu den möglichen Effekten der globalen Erwärmung. [60] [61] Auf Satellitenbildern soll dieser Prozess in der südlichen Sahara bereits heute erkennbar sein, er ist jedoch perspektivisch bei sinkenden CO 2 -Einträgen reversibel. [62] Unter Federführung der NOAA bei Verwendung modernster Klimamodelle durchgeführte Klimasimulationen deuten für das 21. Jahrhundert jedoch auf einen Rückgang der Niederschläge in der Sahelzone hin. [63] Andere Klimamodelle sehen vor allem die Degradation von Boden und Vegetation als ursächlich für eine Aridisierung an, während sich eine Erwärmung einzeln betrachtet auf die Niederschläge überwiegend positiv auswirken soll. [64]

Polkappen/Eisschilde

Zeitliche Entwicklung der minimalen Ausdehnung des arktischen Meereises zwischen 1980 und 2020
Zeitliche Entwicklung der maximalen Ausdehnung des arktischen Meereises zwischen 1980 und 2020

Schmelzendes Meereis hat für den Meeresspiegel nur geringfügige Folgen (und führt zu einer Öffnung der Nordwest- und Nordostpassage für die Schifffahrt). Da Meereis aus Süßwasser besteht und in gefrorenem wie flüssigem Zustand eine geringere Dichte aufweist als das darunter liegende Meerwasser, würde das Schmelzen allen Meereises und der schwimmenden Eisschelfe den weltweiten Meeresspiegel um ca. 4 cm anheben. [65] Dagegen sieht das Bild für die Eisschilde von Grönland und der Antarktis anders aus. Ein vollständiges Abschmelzen als Worst-Case -Szenario hätte, im Fall des grönländischen Eisschildes, einen steigenden Wasserpegel von 7 m zur Konsequenz, im Fall der Westantarktis wären es 6 m. Die Ostantarktis gilt noch als stabil, ihr Abschmelzen ließe den Meeresspiegel um mehr als 50 m ansteigen. [66] Um die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses einschätzen zu können, sind jedoch weitere Forschungen nötig. Die verfügbaren Modelle erlauben diesbezüglich keine eindeutige Antwort. [67] Auf jeden Fall müsste eine solche Schmelze wenigstens einige hundert Jahre dauern, bis die genannten Landflächen eisfrei wären. Das Alter des grönländischen Eisschildes wird auf mindestens 130.000 Jahre geschätzt, so dass er offenbar auch die wärmste Phase des Holozän , das Atlantikum (6.–3. Jahrtausend v. Chr.), überstanden haben muss.

In der Zeit zwischen 2011 und 2014 gingen in Arktis und Antarktis jährlich insgesamt 503 ±103 km³ Eis verloren; in Grönland hat sich der Eisverlust gegenüber dem Vergleichszeitraum 2003–2009 verzweieinhalbfacht und in der Westantarktis verdreifacht. [68]

Schwere Schäden sind auch beim gegenwärtigen Erwärmungstrend besonders für Wildtierpopulationen im Nordpolargebiet zu erwarten. In den letzten Jahren wurden besonders die bei Eisbären bereits aufgetretenen Effekte kontrovers diskutiert. Da sie vom Meereis abhängig sind – sie jagen auf dem Eis lebende Robben und nutzen Eiskorridore, um von einem Gebiet zu anderen zu ziehen –, gilt es als unwahrscheinlich, dass sie als Art überleben, wenn es zu einem vollständigen Verlust des sommerlichen Meereises kommen sollte. Anderseits werden beispielsweise in Kanada jährlich tausende Robben getötet, was den Eisbären die Hauptnahrungsquelle stark reduziert. Ebenfalls betroffen sein wird die Lebensweise der Eskimos , die auf intakte Eisflächen für Begehbarkeit und Jagd angewiesen sind. [69]

Arktis

Aufgrund der polaren Verstärkung steigen die Temperaturen in der Arktis deutlich rascher als im globalen Durchschnitt. [70] Die gesamte Arktis ist in Bewegung. Auch in unmittelbarer Nähe des Pols zeigen sich im Sommer zunehmend offene Wasserflächen. Zwischen 1979 und 2005 nahm die beobachtete Eisfläche um 1,5–2,0 % pro Dekade ab. Am 8. August 2007, einen Monat vor dem normalerweise erst im September erreichten Minimum, wurde mit 5,8 Millionen km² die geringste je ermittelte Ausdehnung gemessen. Zum 14. August war die Ausdehnung weiter auf 5,4 Millionen km² gefallen. [71] Der Flächenverlust hatte sich in den Wintern 2005 und 2006 bereits erheblich beschleunigt. In den beiden Jahren ist die maximale Ausdehnung des Meereises um jeweils 6 % gefallen – eine Steigerung um den Faktor 30 bis 40 im Vergleich zur in den Jahrzehnten zuvor ermittelten Schmelzrate. [72] Zwischen 1979 und 2006 konnte für jeden Monat im Vergleich zum Vorjahreswert ein deutlicher Verlust an Meereis festgestellt werden. Am stärksten ist dieser für den September, traditionell der Monat mit der geringsten Ausdehnung, wo er 8,6 ± 2,9 % pro Jahrzehnt beträgt. [73]

Größere Unsicherheiten bestehen in der Erfassung der Dicke des Eispanzers. Hier schwanken die Angaben zwischen 40 % und 8–15 % Abnahme. Zwischen Mitte und Ende des 21. Jahrhunderts ist (Stand: 2006) nach Modellberechnungen bei fortschreitender Erwärmung mit einem eisfreien Nordpolargebiet in den Sommermonaten zu rechnen. [74] Der Massenverlust in Grönland betrug 2006 nach verschiedenen Messungen zwischen 239 ± 23 km³ und 224 ± 41 km³ pro Jahr.[75]

Antarktis

Zeitliche Entwicklung der minimalen Ausdehnung des antarktischen Meereises zwischen 1980 und 2020
Zeitliche Entwicklung der maximalen Ausdehnung des antarktischen Meereises zwischen 1980 und 2020

In der Antarktis zeigt sich bislang ein anderes Bild. Hier erhöhte sich die mittlere Temperatur seit dem 19. Jahrhundert um geschätzte 0,2 °C. [76] Während sich der antarktische Kontinent letztmals zwischen 1958 und 1970 leicht erwärmte, zeigen die antarktischen Temperaturaufzeichnungen der letzten 32 Jahre weder eine Erwärmung noch eine Abkühlung. [77] Über die genaue Entwicklung der Antarktis besteht Unsicherheit, da Akkumulation in den Kernbereichen und Schmelzprozesse in den Randbereichen eine geschlossene Massenbilanz sehr erschweren. Die erste vollständige Schwerkraft-Analyse über den gesamten antarktischen Eisschild zeigte, dass im Beobachtungszeitraum zwischen April 2002 und August 2005 der jährliche Verlust an Eismasse durchschnittlich 152 (± 80) km³ betrug. [78] In dieses komplexe Problem – der im Regelfall sehr trägen Eisdynamik – spielen zudem lokal wie global ergänzende Faktoren hinein, die zum Beispiel plattentektonischer oder isostatischer Natur (lokales Absinken, Verengung der Ozeane) sein können. Diese sind eher auf lange Zeiträume angelegt. Im Winter 2007 erreichte die Fläche des antarktischen Meereises mit 16,17 Millionen Quadratkilometern [79] die größte Ausdehnung seit Beginn der Messungen im Jahr 1979. [80] Die zunehmende antarktische Meereisfläche kann mit anwachsendem Schneefall durch die sich erwärmende Luft erklärt werden. [81]

Laut Scientific Reports schmelzen an den Küsten der Antarktis selbst bisher stabile Permafrostböden vor allem wegen einer intensiveren Sonneneinstrahlung schneller als bislang erwartet. [82]

Regionale Wärmerekorde

Der Vergleich der Temperaturdaten aus den Jahren 2005–2015 mit der Normalperiode 1951–1980, aufgetragen für die Nord- und Südhemisphäre und aufgetrennt nach Sommer und Winter; nach Hansen & Sato 2016

Bedingt durch die fortschreitende globale Erwärmung wird die Wahrscheinlichkeit regionaler Wärmerekorde steigen. Eine statistische Analyse zeigte, dass sich bereits im Jahrzehnt 2000–2010 die Wahrscheinlichkeit für regionale Temperaturrekorde monatlicher Durchschnittstemperaturen verfünffacht hat. [83] Die Hitzewelle in Europa des Jahres 2003 sowie die Hitzewelle, die beispielsweise die Entstehung der Wald- und Torfbrände in Russland 2010 begünstigte, wäre ohne die menschengemachte globale Erwärmung mit hoher Sicherheit nicht aufgetreten. In einer statistischen Analyse der global verfügbaren Temperaturdaten verglichen Hansen et al. die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten extremer Wärmeereignisse, also Temperaturen, deren Wert um mehr als drei Standardabweichungen (Sigma, σ) vom Mittelwert abwichen. In der zugrunde gelegten Referenzperiode war dies definitionsgemäß nur auf einem Gebiet zu beobachten, das 0,1 % bis 0,2 % der Erdoberfläche entsprach. Als Vergleichsperiode wurde der Zeitraum von 2006 bis 2011 gewählt, der global um etwa 0,6 K ( Kelvin ) wärmer war. Bereits diese auf den ersten Blick geringe Erwärmung führte dazu, dass die Fläche, auf der in dieser Zeit Hitzewellen mit Temperaturen größer als drei Standardabweichungen auftraten, ein Gebiet betraf, das zwischen 4 % und 11 % der Erdoberfläche groß war. Bei einer Erwärmung um 1 K werden Wärmeanomalien, die vormals als 3-Sigma-Ereignisse galten, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,13 % auftreten, die neuen normalen Durchschnittstemperaturen und 5-Sigma-Wärmeanomalien werden so wahrscheinlich, wie es vormals 3-Sigma-Wärmeanomalien waren (5 Sigma entsprechen einer Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis pro eine Million Jahre). [84]

Eine globale Erwärmung um 4 °C würde in einigen Regionen der Tropen zu jährlich beobachtbaren Durchschnittstemperaturen führen, die ohne eine derartige Erwärmung des Planeten sonst nur einmal alle eine Million Jahre auftreten würde. [85]

Rückgang der Gletscher

Die deutlich negative Massenbalance der Gletscher seit 1960

Eng mit dem Anstieg des Meeresspiegels verbunden, aber mit zahlreichen weiteren Folgen für Trinkwasserversorgung und lokale Ökosysteme einhergehend, ist der Rückgang der Gebirgsgletscher , der im 19. Jahrhundert begann und sich seitdem erheblich beschleunigt hat. [86]

Gletscher sind sehr träge Gebilde, was dafür sorgt, dass sie weniger durch einzelne Wetterlagen beeinflusst werden als vielmehr durch langjährige Klimaveränderungen. Daher sind sie in ihrer Gesamtheit ein guter Indikator für langfristige Temperaturtrends, auf die sie deutlich empfindlicher reagieren. 83 % aller Gletscher schrumpften zwischen 1970 und 2004, die durchschnittliche Rate des Rückgangs aller Gletscher betrug dabei 0,31 m pro Jahr. [87] Die Massenbalance der globalen Gletscher ist durch diesen Rückgang seit 1960 deutlich negativ, wie das Schaubild verdeutlicht.

Gletscher nehmen im Winter Wasser in Form von Eis auf. Im Sommer geben sie es als Schmelzwasser an Flüsse ab. Durch die kontinuierliche Gletscherschmelze seit dem Ende der kleinen Eiszeit nahm die von den Flüssen geführte Wassermenge vor allem im Sommer zu. So hat die zusätzlich freiwerdende Wassermenge aus den Himalaya-Gletschern zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität in Nordindien geführt. [88] Im umgekehrten Fall führte die Ausweitung der Karakorum-Gletscher durch die regional sinkenden Sommertemperaturen seit 1961 zu einer Abnahme der sommerlichen Wassermenge der Flüsse Hunza und Shyok um 20 %.[89]

Den Prognosen des IPCC zufolge wird das Volumen der nordhemisphärischen Gletscher bis 2050 durchschnittlich um weitere 60 % zurückgehen.[90] [8] In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird deshalb zunehmend effizienteres Wassermanagement nötig sein, um die dann rückläufigen sommerlichen Wassermengen der Flüsse auszugleichen. Andernfalls wird der Rückgang der verfügbaren Wassermenge die landwirtschaftliche Produktion in einigen Gebieten erheblich mindern. [91]

Veränderte Jahreszeiten

Als Folge des Klimawandels setzt die Blüte von Laubbäumen im Frühling früher ein.

Eine der bereits sichtbaren Folgen der globalen Erwärmung ist das zeitliche Verschiebung der Jahreszeiten in klimatischer Hinsicht (nicht astronomischer). Der Frühling beginnt regional unterschiedlich fast zwei Wochen früher, [92] wie beispielsweise das Wanderverhalten von Zugvögeln zeigt. Eine Untersuchung über das Verhalten von 130 Tierarten zeigte eine durchschnittliche Vorverschiebung saisonabhängiger Verhaltensweisen um 3,2 Tage pro Jahrzehnt. Nördlich des 45. Breitengrades (etwa die Höhe von Turin in Norditalien) lebende Tiere wiesen dabei sogar eine Abweichung um 4,4 Tage je Dekade auf.[93]

Auch phänologische Beobachtungen an Pflanzen zeigen die Erwärmung an. Im Mittel beginnt die Blattentfaltung und Blüte in Europa 2,4–3,1 Tage pro Dekade, in Nordamerika 1,2–2,0 Tage pro Dekade früher. [94] Der Jahresgang des Kohlenstoffdioxidgehalts der Atmosphäre, der auf der Nordhalbkugel im Winter sein Maximum erreicht, bestätigt ebenfalls die Verfrühung des Frühjahrs. Der Rückgang zum sommerlichen Minimum trat bereits Ende der 1990er Jahre 7 Tage früher ein als 1960. [95] Eine Folge für die Fauna ist die Verschiebung gewohnter Rhythmen. Für bestimmte untersuchte Vogelarten, etwa die Kohlmeise , wurde festgestellt, dass ihre Jungen verstärkt mit Nahrungsproblemen zu kämpfen hatten. Da sich der Lebenszyklus einer als Hauptnahrungsquelle dienenden Raupenart zeitlich nach vorne verlagert hatte und die Vögel mit ihrem Brutverhalten nur teilweise nachfolgen konnten, verlieren die Jungvögel eine wichtige Nahrungsgrundlage. [96]

Durch die verlängerte Vegetationsperiode nimmt die Verdunstung durch Pflanzenwachstum zu, was wiederum sommerliche Dürren fördern kann. [97]

Außerdem wird eine Verspätung der Herbstphasen beobachtet, sichtbar am Beginn der Laubverfärbung. Diese Veränderungen variieren jedoch stärker und sind nicht so stark wie die der Frühjahrsphasen ausgeprägt. In Europa hat sich der Zeitpunkt der Laubverfärbung in den letzten 30 Jahren um 0,3–1,6 Tage pro Dekade verspätet. Insgesamt hat sich die Vegetationsperiode in den letzten drei bis fünf Jahrzehnten um bis zu 3,6 Tage pro Jahrzehnt verlängert. [94]

Eine weitere Folge ist das spätere Einfrieren von Seen und Flüssen im Winter kombiniert mit einem früheren Aufbrechen im Frühling. Zwischen 1846 und 1995 froren Seen und Flüsse auf der Nordhalbkugel durchschnittlich 5,8 Tagen je Jahrhundert später zu. Das Eis brach im Frühjahr im Durchschnitt 6,5 Tage je Jahrhundert früher auf. [98]

Veränderte Niederschlagsmengen: Dürren und Überschwemmungen

Die globale Erwärmung führt zu einer veränderten Verteilung und Menge des Regens: Niederschläge fallen in anderen Intervallen als vorher üblich oder verteilen sich neu auf die Jahreszeiten. Auch niederschlagsbedingte Wetterextreme wie Überschwemmungen oder Dürren können auf einer erwärmten Erde zu- oder abnehmen. Zu beachten ist, dass ein einzelnes Ereignis nie direkt auf die globale Erwärmung zurückgeführt werden kann. Unter den Bedingungen des Klimawandels verändert sich aber die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Ereignisse.

Bei der Kartierung großflächiger Trends der einfallenden Niederschlagsmenge seit 1900 zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Mehr Niederschlag entfiel besonders auf Kanada, Nordeuropa, Westindien und Ostaustralien. Rückgänge von bis zu 50 % wurden besonders in West- und Ostafrika und im Westen Lateinamerikas gemessen. [99] Im Vergleich zu 1980 wird nach einer Modellstudie bis 2050 der Osten Afrikas einen weiteren Rückgang erfahren, ebenso Mittelamerika und eine große Region, die sich von Neuseeland über Australien und Neuguinea bis nach Japan erstreckt. Ein deutlicher Anstieg wird für den Osten Grönlands, für Teile Lateinamerikas und Westafrikas sowie besonders über dem Pazifischen Ozean erwartet. [100]

Ansteigender Anteil an Wasserdampf in der Luft bei Boulder (Colorado)

In einer Studie aus dem Jahr 2002 werden mehrere tausend Zeitserien verschiedener klimatischer Indikatoren ausgewertet, die zu dem Schluss führen, dass sich die Zahl der Tage mit besonders schwerem Niederschlag signifikant erhöht hat. So haben sich schwere Regenfälle in Großbritannien während des Winters nahezu verdoppelt. Während in den 1960ern 7–8 % der Niederschläge im Winter in die Kategorie Starkregen fielen, waren es in den 1995ern bereits ca. 15 %. [101] Ebenfalls signifikant gewachsen ist ab 1950 die von Wetterextremen betroffene Landfläche, auch wenn für Teile Afrikas und Südamerikas bei der Erstellung der Studie nur unzureichende Daten vorgelegen haben. [102] Menschen in Afrika sind Extremereignissen besonders ausgesetzt, da es hier nur ein schwach ausgebautes meteorologisches Überwachungssystem gibt, was häufig zu verspäteten und ungenauen Informationen führt. [103] Eine Studie aus dem Jahr 2015 konstatiert, basierend auf Daten der Krymsk-Flutkatastrophe : „Über dem gesamten östlichen Mittelmeer und Schwarzen Meer ist die Atmosphäre durch die Meereserwärmung deutlich instabiler geworden“ . [104] [105]

Einer Studie von 2012 zufolge hat sich der Wasserkreislauf der Erde zwischen 1950 und 2000 um 4 % verstärkt. Mit jedem Grad Celsius an Erwärmung wird der Wasserkreislauf laut Studie um rund 8 % beschleunigt, was Niederschlagsmuster verändere und Ungleichgewichte in der globalen Wasserversorgung verschärfe. Dies führe zu mehr Trockenheit in bereits trockenen Regionen und einer Zunahme von Überschwemmungen in bereits wasserreichen Gebieten. [106] [107]

Eine weltweit 195 Flüsse umfassende Studie von 2005 zeigt für 27 davon eine Zunahme an Überschwemmungen, für 31 eine Abnahme, für die restlichen 137 jedoch keine klare Tendenz. [108] Eine andere Studie von 2002 will jedoch einen weltweiten Trend zur Vermehrung besonders schwerer Überschwemmungen im Laufe des 20. Jahrhunderts festgestellt haben. Dieser Trend stimme mit den erwarteten Wirkungen der globalen Erwärmung überein, und es wird prognostiziert, dass er sich im 21. Jahrhundert weiter verschärfe. [109] Dabei ist zu berücksichtigen, dass menschliche Eingriffe in natürliche Flussverläufe ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf Häufigkeit und Schwere von Überschwemmungen haben können und dass eine zunehmende Ansiedlung von Menschen in Flussnähe den durch eine Überschwemmung verursachten Schaden weiter erhöhen könnte.

Regional sind die Hochwassertrends sehr verschieden. Für Elbe und Oder ergab eine Studie aus dem Jahr 2003 keine Zunahme, sondern vielmehr eine Abnahme der Winterhochwasser und keinen Trend im Hinblick auf Sommerhochwasser über die letzten 80 bis 150 Jahre. Der Trend bei den Winterhochwassern sei zumindest teilweise auf die nicht mehr zufrierenden Flüsse zurückzuführen, die im Falle der Eisbedeckung als natürliche Barrieren das Ausmaß eines Hochwassers verstärken können. [110]

Ebenfalls in Zusammenhang mit erhöhten Niederschlagsmengen, vor allem in Kombination mit Landnutzungsänderungen , wird die Zunahme von gravitativen Massenbewegungen erwähnt. [111] [112] [113] [114]

Verschiebung der Klimazonen

Pro Grad Celsius globaler Erwärmung ist mit einer Verschiebung der Klimazonen um 100–200 km nach Norden zu rechnen. [115] Einer 2015 veröffentlichten Arbeit zufolge haben sich im Zeitraum 1950–2010 durch die globale Erwärmung für 5,7 % der weltweiten Landfläche die Klimazonen hin zu wärmeren, trockeneren Klimaten verschoben. [116]

Verschiebung der Klimazonen nach dem Worst-Case-Szenario ( A1FI ) des IPCC : +2,4 bis 6,4 °C bis 2100 durch starkes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum mit intensivem Verbrauch fossiler Energie, ab 2050 Absenkung der Emissionen durch Verwendung alternativer Energieformen.
Die 13 gezeigten Klimazonen entstanden aus der Vereinfachung der effektiven Klimaklassifikation nach Köppen-Geiger.

Eisklimapolar arid (auch im Hochgebirge)
Tundrenklimasubpolar arid (auch im Hochgebirge)
Schneewaldklimakaltgemäßigt humid (auch in Gebirgen)
Mischwaldklimakühlgemäßigt humid (auch in Mittelgebirgen)
Laubwaldklimakühlgemäßigt oder subtropisch humid (auch in Mittelgebirgen)
Steppenklimakühlgemäßigt oder subtropisch semiarid
Wüstenklimakühlgemäßigt oder subtropisch arid
Lorbeerwaldklimasubtropisch humid (auch in Gebirgen)
Mittelmeerklimasubtropisch semiarid (auch in Gebirgen)
Trockenwaldklimasubtropisch oder tropisch semihumid
Buschlandklimasubtropisch oder tropisch semiarid
Savannenklimatropisch semihumid
Regenwaldklimatropisch humid

Die Risiken für Ökosysteme auf einer erwärmten Erde verändern sich erheblich mit dem Umfang und dem Tempo des weiteren Temperaturanstiegs. Unterhalb einer Erwärmung von 1 °C sind die Risiken vergleichsweise gering, für anfällige Ökosysteme jedoch nicht zu vernachlässigen. Zwischen 1 °C und 2 °C Erwärmung liegen signifikante und auf regionaler Ebene mitunter substanzielle Risiken vor. Eine Erwärmung oberhalb von 2 °C birgt enorme Risiken für das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, deren Lebensräume nicht länger ihren Anforderungen entsprechen. Diese Arten werden verdrängt oder können aussterben, wenn sie den sich geographisch schnell verschiebenden Klimazonen nicht folgen können. [117] Das trifft insbesondere auf die Pflanzenwelt zu, so dass die Verschiebung der Vegetationszonen deutlich langsamer nachziehen wird. Andere Arten können sich unter den veränderten Bedingungen stärker ausbreiten. Darüber hinaus drohen über 2 °C Temperaturanstieg sogar kollabierende Ökosysteme, deutlich verstärkt auftretende Hunger- und Wasserkrisen sowie weitere sozioökonomische Schäden, besonders in Entwicklungsländern . [118]

Je größer die Übergangsgebiete (Zonoökotone) zwischen den abgrenzbaren Großlebensräumen ( Zonobiome ) sind, desto geringer werden die Auswirkungen klimatischer Veränderungen sein. [119] Für die einzelnen Klimazonen werden die folgenden Veränderungen prognostiziert:

 • Polargebiet → Bedrohung der Artenvielfalt durch Schrumpfung der Tundren. Auftauen der Permafrostböden . [120]
 • Kaltgemäßigtes Klima → Vermehrte Waldbrände, Insektenbefall und Krankheiten. [121] Ausbreitung von Infektionskrankheiten [122]
 • Kühlgemäßigtes Klima → Vermehrte Waldbrände, Insektenbefall und Krankheiten. [121] In den kontinentalen Mittelbreiten (Weizenanbaugebiete) Dürren im Sommer, Destabilisierung der Ökosysteme mit drastischen Folgen für die menschliche Nutzung. [120] Demgegenüber wird Weinanbau in Großbritannien möglich und in Südeuropa können Dattelpalmen und Agaven genutzt werden. [122]
 • Subtropen → Die dicht bevölkerten Regionen der halbtrockenen Subtropen (ua das Mittelmeergebiet, der Südwesten der USA, der Norden Mexikos, der Süden Australiens und Afrikas und Teile Südamerikas) werden vermutlich noch trockener werden [121]
 • Tropen → Zum einen dürften die halbtrockenen Tropen (z. B. die Savannen des Sahel) von zunehmenden Niederschlägen profitieren, so dass der Ackerbau mehr Erträge bringt. [123] Die feuchten Zonen der Tropen, die bereits weitgehend entwaldet sind, werden hingegen durch zunehmende Trockenheit und Waldbrände weiter ihre Artenvielfalt einbüßen. Intakter Regenwald hingegen wirkt ausgleichend auf den Wasserhaushalt und kommt mit steigenden Temperaturen relativ gut zurecht. [121] In dem Zusammenhang sind auch Veränderungen der Vegetationsverteilung bei im Tropengürtel liegenden Gebirgszügen zu erwarten. [124]

Eine 2007 in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichte Modellstudie deutet drastische Folgen für Lebewesen in allen Klimazonen der Welt unter den Bedingungen der Erderwärmung an. Aus biologischer Sicht am stärksten betroffen werden demnach wahrscheinlich Tropengebiete sein, weil sie historisch gesehen bislang den geringsten Schwankungen ausgesetzt waren. Ihre Anpassungsfähigkeit wird deshalb als äußerst gering eingeschätzt. Bis 2100 droht auf bis zu 39 % der globalen Landflächen das Entstehen völlig neuartiger Klimate, vor allem in den Tropen und Subtropen, gefolgt von den Polargebieten und Gebirgen. Auf bis zu 48 % der Landflächen könnten die bisherigen Klimate verschwinden und durch andere ersetzt werden. [125]

Tiere wandern mit steigenden Temperaturen zunehmend polwärts. Eine Untersuchung an 1 700 Arten besagt, dass diese sich um durchschnittlich 6,1 km pro Jahrzehnt den Polen nähern bzw. sich mit 6,1 m pro Dekade in höhere Gebirgslagen zurückziehen. Für 279 dieser Arten konnte ein sogenannter „diagnostischer Fingerabdruck“ ermittelt werden, der andere Einflussgrößen auf dieses Verhalten als den Klimawandel nahezu ausschließt. [126] Für Westeuropa fand eine andere Studie für den Zeitraum von 1905 bis 2005 eine durchschnittliche Aufwärtswanderung von 29 m pro Jahrzehnt für 171 Pflanzenarten vor. [127] Besonders betroffen sind deshalb Arten, die in Polargebieten oder auf Bergen leben und keine oder nur begrenzte Ausweichmöglichkeiten besitzen. Eine Studie, die 1.103 Pflanzen- und Tierarten untersuchte, die 20 % der Erdoberfläche abdecken, ergab, dass bei einer geringen Erwärmung von 0,8 bis 1,7 °C bis 2050 etwa 18 % der untersuchten Arten aussterben würden. Der Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber rechnet dabei mit zunehmender Verwüstung in bestimmten Gegenden Europas. [128] Bei einer mittleren Erwärmung von 1,8 bis 2,0 °C im gleichen Zeitraum würden etwa 24 % aller Arten aussterben und bei einer hohen Erwärmung von über 2 °C wären es hiernach sogar ca. 35 %. [129]

Die häufig auf Bewahrung eines Zustandes gerichteten Strategien für Naturschutzgebiete müssen überdacht und den veränderten Bedingungen angepasst werden. Der klimatische Wandel kann die bisherigen Schutzziele vieler Gebiete zunichtemachen.

Waldbrände

Ein Waldbrand im Bitterroot National Forest in Montana , USA , am 6. August 2000

Nicht von Menschen verursachte Waldbrände sind natürliche Vorgänge, die unregelmäßig auftreten und wichtige Funktionen im Ökosystem Wald übernehmen. Durch die Art der Waldnutzung und die Unterdrückung von wilden Feuern während des 19. und 20. Jahrhunderts ist in vielen Wäldern besonders der USA die Menge an Holz- Biomasse im Wald teilweise um ein Vielfaches über den natürlicherweise vorkommenden Wert gestiegen. Dies führt dann beim Entstehen eines Brandes zu schwereren und unkontrollierbaren Feuern, nicht selten mit Todesopfern und hohen Sachschäden. [130] Neben dieser Veränderung durch Landnutzung trägt auch die globale Erwärmung wahrscheinlich zu verstärktem Auftreten von Waldbränden bei. Eine Studie über die westlichen USA kommt zu dem Schluss, dass es in der Mitte der 1980er Jahre zu einem sprunghaften Anstieg der Anzahl, Stärke und Dauer von Waldbränden kam. Dieser Anstieg geschah in durch Waldnutzung relativ unberührten Gebieten, und er hängt eng mit beobachtbaren steigenden Frühlings- und Sommertemperaturen und einer immer früher einsetzenden Schneeschmelze zusammen. Zwar sei es auch möglich, dass ein noch unbekannter natürlicher Zyklus ursächlich für diese Effekte sei, doch passe das Muster der Veränderungen genau in das durch Klimamodelle vorhergesagte Verhalten. [131]

Für die Zukunft wird eine weitere Verschiebung der Temperaturen hin zu diesem anscheinend waldbrandfördernden Klima erwartet. Da dies sogar unberührte Waldgebiete gefährdet, sind künstlich mit Holz „angefüllte“ Wälder besonders starken Risiken ausgesetzt. In Gegenden mit einer erwarteten Zunahme der Niederschlagstage hingegen dürften sich bei ansonsten unveränderten Bedingungen weniger schwere Waldbrände ereignen. Eine Regionalstudie über das Bundesland Baden-Württemberg zum Beispiel erwähnt einen wahrscheinlichen Anstieg der Waldbrandgefahr bis 2050 im Lee des Schwarzwaldes sowie einen leichten Rückgang im Norden und Westen. Insgesamt erwartet die am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erstellte Studie einen Produktivitätsgewinn der südwestdeutschen Wälder bis zur Hälfte dieses Jahrhunderts, der vor allem durch die verlängerte Vegetationsperiode und das schnellere Wachstum in höheren Lagen bedingt wäre, kombiniert mit dem Düngeeffekt des CO 2 (siehe dazu die Abschnitte #Biomasse und #Landwirtschaft ). [132]

Hintergrund für die steigende Brandgefahr insbesondere in Wäldern ist das mit der Erwärmung zunehmende Sättigungsdefizit der Luft, durch das die Verdunstung von Wasser angeregt wird. Hierdurch kommt es zu einer verstärkten Trocknung von potentiellem Brennstoff wie Holz, was wiederum die Gefahr großer Flächenbrände exponentiell erhöht. Eine 2019 publizierte Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich die verbrannte Waldbrandfläche in Kalifornien zwischen 1972 und 2018 verachtfachte und dass nahezu der gesamte Anstieg an verbrannter Fläche auf das gestiegene Sättigungsdefizits der Luft infolge der Temperaturzunahme zurückzuführen ist. Damit habe die menschengemachte globale Erwärmung die Flächenbrandaktivität in Kalifornien schon stark erhöht und werde sie sehr wahrscheinlich in der Zukunft noch weiter erhöhen. [133]

Rückkopplungen

Einige Wirkungen der globalen Erwärmung erzeugen wiederum neue Einflüsse auf den Umfang der globalen Erwärmung, sie wirken als Rückkopplungen im globalen Klimasystem. Einige Rückkopplungen sind negativ, dh, die Erwärmung zieht abkühlende Effekte nach sich. Andere sind positiv, so dass sich die Erwärmung von selbst verstärkt.

„Der Wasserdampf-Effekt in der oberen Troposphäre ist der stärkste bekannte Rückkopplungsprozess.“ [134] Dabei ist während der letzten 35 Jahren die Luftfeuchtigkeit am oberen Rand der Wetterschicht um durchschnittlich ca. zehn Prozent gestiegen. [135]

Vorsichtige Abschätzungen der durch die Erwärmung natürlicherweise forcierten weiteren Freisetzung von Kohlendioxid, einer klassischen positiven Rückkopplung, belaufen sich auf einen den Klimawandel zusätzlich verstärkenden Effekt um 15–78 Prozent im Laufe eines Jahrhunderts. [136] Das heißt, die durch zwei sinnbildliche von Menschen freigesetzten Teilchen Kohlendioxid ausgelöste Erwärmung führt ungefähr zur Freisetzung eines weiteren Teilchens durch die Natur.

Biomasse

Wälder wie dieser Rotbuchenwald könnten von dem gestiegenen Anteil an Kohlendioxid in der Atmosphäre profitieren, doch der Nettoeffekt auf die gesamte Biomasse ist unsicher.

Bedingt durch höhere Temperaturen sowie die Düngewirkung von CO 2 rechnen manche Klimamodelle [137] mit einem erhöhten Pflanzenwachstum (gemessen an der Biomasse ). Dies wird auch durch Beobachtungen der Paläoklimatologie gestützt, die von einer Abhängigkeit zwischen Biomasse und Temperatur ausgeht. Diese verbesserten Wachstumsmöglichkeiten für Pflanzen führen zu einem negativen Rückkopplungseffekt: Die Neubildung von Biomasse stellt in den Klimamodellen eine CO 2 -Senke dar. Die terrestrische Biosphäre alleine absorbiert ca. 20–30 % der anthropogenen CO 2 -Emissionen und führt dazu, dass es sich langsamer in der Atmosphäre anreichert. [138]

Für tropische Wälder wurde hingegen in einer Langzeitstudie anhand von zwei Gebieten in Panama und Malaysia nachgewiesen, dass eine erhöhte Temperatur zu einer Verringerung des Zuwachses an Biomasse führt, und zwar sowohl insgesamt als auch bei der Mehrzahl der einzelnen Arten . [139]

Eine Erhöhung des Pflanzenwachstums auf der Nordhalbkugel konnte im Zeitraum von 1982 bis 1991 durch Satellitenbeobachtung festgestellt werden. [140] Dieser Effekt tritt regional sehr unterschiedlich auf, da auch die Verfügbarkeit von Wasser Voraussetzung für Pflanzenwachstum ist und die Regenverteilung sich als Folge des Klimawandels ändern kann. Neuere Studien deuten diesbezüglich an, dass es zu keinem Nettozuwachs an Biomasse kommt, da klimabedingt heißere Sommer und Wassermangel anscheinend das Pflanzenwachstum hemmen. [141] [142]

Andererseits können menschliches Einwirken wie Waldrodungen oder klimatische Ereignisse wie Stürme und Dürren auch dazu führen, dass die Wälder von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle werden. Beispielsweise ging durch zunehmende Entwaldung die im brasilianischen Regenwald gespeicherte Kohlenstoffmenge zwischen 2010 und 2019 von 4,45 Mrd. Tonnen auf 3,78 Mrd. Tonnen zurück. Dies entspricht einem Rückgang um 0,67 Mrd. Tonnen. [143] In Kohlenstoffdioxid umgerechnet bedeutet dies, dass der brasilianische Amazonasregenwald im genannten Zeitraum infolge von Bränden und Waldrodung netto kein Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnahm, sondern stattdessen 2,7 Mrd. Tonnen in die Atmosphäre emittierte. Insgesamt stand der Aufnahme von 13,9 Milliarden Tonnen Kohlendioxid eine Abgabe von 16,6 Milliarden Tonnen gegenüber. [144]

Versuche mit Gräsern in einer künstlich mit CO 2 angereicherten Umgebung ergaben keine signifikant erhöhte Aufnahme von Stickstoff durch die Pflanzen. [145] Experimente an künstlich mit CO 2 „gedüngten“ Wäldern [146] ergaben zwar ein gesteigertes Wachstum, zeigten aber auch, dass eine mögliche Mehraufnahme organischen Materials durch die Bäume von einer ebenfalls erhöhten Bodenatmung wieder zunichtegemacht werden könnte, so dass Wälder trotz zusätzlicher CO 2 -Düngung nicht als verstärkte Kohlenstoffsenke fungieren würden.

Methanhydrate im Meeresboden

Brennendes Methanhydrat

Im Meeresboden lagern große Mengen Methan in Form von Methanhydraten , die bei einer starken Erwärmung freigesetzt werden könnten. Methanhydrate sind Feststoffe, die in ihrem aus Wassermolekülen bestehenden Kristallgitter Methanmoleküle einschließen. Sie sehen aus wie schmutziges Eis und sind brennbar. Die weltweiten Methanhydratvorkommen werden auf 500–3000 Gt C geschätzt. [147] [148] Zum Vergleich: Die nachgewiesenen Kohlereserven betragen ca. 900 Gt C. [149] Methanhydrate, die im Laufe mehrerer Millionen Jahre entstanden sind, [150] sind nur unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen stabil. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto höher muss der Druck sein, damit sich die Methanhydrate nicht auflösen. Solche Bedingungen herrschen in Meerestiefen ab 500 m, in der Arktis etwas näher an der Meeresoberfläche.

Durch die globale Erwärmung und die damit verbundene Erwärmung der Ozeane könnten die Methanhydrate im Meeresboden destabilisiert werden, was zu einer Freisetzung von großen Mengen Methan führen würde. Allerdings erwärmen sich die Ozeane langsamer als die Landoberfläche und durch die langsame Vermischung des Ozeans dringt diese Erwärmung nur langsam bis zum Meeresboden vor. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit einer großen und raschen Freisetzung von Methan innerhalb dieses Jahrhunderts sehr gering. Bedeutsamer ist die Gefahr einer langsamen, unkontrollierbaren und über Jahrhunderte anhaltenden Methanfreisetzung aufgrund des allmählichen Eindringens der Erwärmung in die tieferen Ozeanschichten.

Permafrostböden

Aufgetauter Permafrostboden setzt große Mengen an CO 2 frei.

Die Polare Verstärkung bewirkt vor allem in den Gebieten des arktischen Zirkels eine positive Rückkopplung durch den extremen Temperaturanstieg in diesen Breitengraden, welche sich um ein Vielfaches schneller erhöhen als im globalen Mittel. Der Erwärmungstrend in der Region zwischen 70° N und 90° N in den Jahren 1970–2008 betrug etwa das Dreifache des globalen Erwärmungstrends. Dies führt zu mehr Waldbränden und beschleunigt Tauprozesse. Mit dem Auftauen kommt es auch zur Thermokarstbildung , Mikroben werden aktiv und können große Mengen Kohlendioxid , Methan und Stickstoff produzieren.

In Permafrostgebieten der Arktis , Antarktis und den Hochgebirgen sind zwischen 13.000 und 15.000 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert. Das ist etwa doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre . Beim durch den Klimawandel beschleunigten Auftauen der Permafrostböden wird dieser als Treibhausgas CO 2 freigesetzt. [151] [152]

Methanhydrat -Vorkommen finden sich meist ab einer Meerestiefe von 300 m aufgrund der niedrigen Temperatur und des Drucks dort an den Kontintentalhängen oder unterhalb von kontinuierlichem Permafrost. Faktoren wie Meeresströmungen, Meerestemperaturen, Sediment- Erosion , Seismik , Vulkanismus oder Pingo - und Talik -Bildung in perforiertem Permafrost können Kanäle bilden, durch die Methanhydrat entweicht.

In der Regel absorbiert Meerwasser Methan, aber es kann auch zu unkontrollierten Gas- Fontänen kommen, die dann auch die Atmosphäre erreichen, da Klathrate Methanhydrat-Gas unter starkem Druck komprimiert. Beobachtungen zeigen, dass abhängig von der Saison unterschiedlich stark Methan aus dem Meeresboden entweicht und sich auch der Zustand der Offshore-Permafrostböden in manchen Regionen verschlechtert. [153] [154] Das Treibhauspotenzial von 1 kg Methan ist, auf einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet, 25 mal höher als das von 1 kg Kohlenstoffdioxid ; [155] nach einer neueren Untersuchung beträgt dieser Faktor sogar 33, wenn Wechselwirkungen mit atmosphärischen Aerosolen berücksichtigt werden. [156]

Die Abschätzungen über das Ausmaß des Auftauprozesses in Sibirien, Kanada und ähnlich weit nördlich gelegenen Regionen variieren ebenso wie die Meinungen darüber, wie viel Methan letzten Endes freigesetzt werden wird. [157] Laut jüngsten Studien könnte zwischen den Jahren 2300 und 2400 bis zu 75 % des dort gelagerten Kohlenstoffs in die Atmosphäre gelangen. [158] Im sibirischen Permafrost lagert insgesamt eine Kohlenstoffmenge, mit der man die atmosphärische CO 2 -Konzentration verdreifachen könnte, so sie in Form von CO 2 in die Atmosphäre gelangen würde. [159]

Das Auftauen des Permafrosts in Hochgebirgsregionen führt zur Destabilisierung der Berghänge und damit zu Bergrutschen und Bergstürzen . [160]

In einem 2019 erschienenen Artikel von Farquharson et al. wird die Veränderungen des Permafrostbodens an drei Messstationen in der kanadischen Hocharktis zwischen 2003 und 2017 beschrieben. [161] Den Autoren zufolge taute der Boden in einigen Regionen Kanadas im Untersuchungszeitraum oft so stark auf, wie es bei einer moderaten Entwicklung (gemäß dem IPCC RCP 4.5-Szenario ) eigentlich erst für das Jahr 2090 bei einer globalen Erwärmung um etwa 1,8 °C (± 0,7 °C) erwartet worden war. [161] [162]

2020 kam es infolge der Hitzewelle in Sibirien 2020 zu einem Auftauen von Permafrostböden, einem Grund für die Dieselölkatastrophe bei Norilsk .

Rückgang des Meereises

Durch die globale Erwärmung nimmt das Meereis , das bis zu 15 Prozent der Weltmeere bedeckt, ab. Die Ozeane haben ein geringeres Rückstrahlvermögen ( Albedo ) von Sonnenlicht als die Eisflächen, weil Licht tief in die obersten Wasserschichten eindringen kann und dort absorbiert wird. Die Ozeane absorbieren also einen Großteil des eintreffenden Sonnenlichts, während das Meereis bis zu 90 % der eingestrahlten Sonnenenergie ins Weltall reflektiert . Nimmt die Fläche des Meereises ab, wird mehr Sonnenenergie absorbiert und die Erde erwärmt sich stärker. Die arktische Meereisfläche, die sich im Winter bildet und im Sommer zum Teil wieder verschwindet, hat im September 2012 mit ca. 3,5 Millionen km² das geringste je gemessene Ausmaß angenommen. Zu Beginn der Messungen 1979 betrug diese Fläche im September noch ungefähr 7,5 Millionen km². Seitdem hat sie jede Dekade um mehr als 8 % abgenommen. [163] Unter anderem wegen des Rückgangs des Meereises und des Schnees hat sich die Jahresmitteltemperatur in der Arktis fast doppelt so schnell wie die der übrigen Welt erhöht. Nach verschiedenen Prognosen wird sich die Arktis in den nächsten 100 Jahren um weitere 4–7 °C erwärmen. [164]

Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen

Gesundheit

Die menschliche Gesundheit wird vom Klima direkt (durch Kälte oder Hitze, Niederschläge, Überschwemmungen und Feuer) und indirekt durch ökologische (z. B. temperaturbedingte Veränderung der Ausbreitungsgebiete von Krankheitsüberträgern , Missernten) oder soziale Folgen (z. B. dürrebedingte Migration) beeinflusst. Auch die Temperaturvariabilität, dh, wie die Temperaturen schwanken, hat einen Einfluss auf menschliche Gesundheit. Die Anpassung an Klimaverhältnisse ist schwieriger in einem ausgeprägt variablen Klima. [165] Die Prognosen für die Auswirkungen einer zukünftigen Erwärmung sind mit großen Unsicherheiten behaftet, da insbesondere die indirekten Folgen primär vom wirtschaftlichen Stand einer Region beeinflusst werden. Dem IPCC zufolge werden die negativen Folgen der Erwärmung für die Gesundheit die positiven sehr wahrscheinlich übersteigen. Besonders stark werden dabei die Entwicklungsländer betroffen sein. [166]

Direkte Folgen

Extremhitze

Morbidität und Mortalität an einem Ort haben in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Tagestemperatur einen typischen U-förmigen Verlauf: Außerhalb eines regionaltypischen mittleren Temperaturbereichs steigt in Richtung zunehmender Extreme die Sterblichkeit stark an. Die Todesfälle sind nicht nur auf Hitzeschlag bzw. Hypothermie , sondern vor allem auf kardiovaskuläre und respiratorische Ursachen zurückzuführen. [167]

Die Veränderung der Mortalität durch die globale Erwärmung hängt vom Ausmaß der Erwärmung, der betroffenen Region und weiteren Faktoren wie Anpassungsmöglichkeiten und demografischer Entwicklung ab. [168] Zu Beginn der 2000er Jahre stellte winterliche Kälte in außertropischen Regionen gegenüber Sommerhitze das bedeutendere Sterberisiko dar. [169] Grundsätzlich ist mit einer Zunahme der hitzebedingten und Abnahme der kältebedingten Sterblichkeit zu rechnen. Gegenüber dem Zeitraum 2000–2004 lag 2014–2018 die mit Hitze einhergehende Mortalität über 65 Jahre alter Menschen weltweit um mehr als 50 % höher. Im Jahr 2018 lag sie bei fast 300.000 Sterbefällen, davon etwas mehr als 20.000 in Deutschland. [170] Eine Abschätzung für 400 Städte in 23 Ländern weltweit, die von keiner Anpassung und keinen demografischen Änderungen ausgeht, kam zu dem Ergebnis, dass in Nord- und Südamerika, in Zentral- und Südeuropa und in Südostasien generell die Sterblichkeit zunimmt. Für ein Szenario ohne ernsthaften Klimaschutz mit ungebremster Erwärmung kommt es zu einer sehr stark ansteigenden Mortalität. In Ostasien, Nordeuropa und Australien ist bei einer begrenzten Erwärmung mit einer leicht abnehmenden Sterblichkeit zu rechnen, bei einem „Weiter So“-Szenario ohne Klimaschutz nimmt auch in diesen Regionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die Sterberate wieder zu. [171]

Am Persischen Golf , in Regionen Nordchinas und in dicht besiedelten Regionen Südasiens, so in den Tälern des Ganges und des Indus , drohen Modellrechnungen zufolge ohne wirksamen Klimaschutz gegen Ende des Jahrhunderts Hitzewellen mit Kühlgrenztemperaturen , die ab 35 °C zum Tod führen, wenn Menschen ihnen mehrere Stunden ausgesetzt sind. [172] [173] [174] [175] Hohe Kühlgrenztemperaturen treten speziell in der Kombination von hohen Lufttemperaturen mit hoher Luftfeuchte auf. Vorerst sind Kühlgrenztemperaturen auch in den heißesten Regionen der Erde nur selten über 31 Grad Celsius angestiegen; doch haben sie sich in der Region um den Persischen Golf 2015 örtlich bereits einmal dem final kritischen Wert von 35 Grad Celsius genähert. Allerdings sind auch Kühlgrenztemperaturen von 28 °C nur schwer zu ertragen, weil der Körper nur noch wenig Wärme abgeben kann. Im Mississippi -Tal sind einer Studie von 2017 zufolge Kühlgrenztemperaturen von über 28 °C keine Seltenheit mehr. [176] In Zukunft könnte der Lebensraum von Menschen folglich nicht nur durch steigende Meeresspiegel abnehmen, sondern auch durch feuchte Hitzewellen. [177]

In Europa starben um 2000 jedes Jahr deutlich mehr Menschen an Kälte als an Hitze, wobei jedoch zu beachten ist, dass es trotz gravierend unterschiedlicher Durchschnittstemperaturen gleichermaßen in Helsinki wie in Athen zu Todesfällen durch Hitze und Kälte kommt. [178] Vergleichende Projektionen der Änderungen von kälte- und hitzebedingter Mortalität kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. [167] Keatinge et al. (2000) z. B. gingen davon aus, dass in Europa bei einer regionalen Erwärmung um weniger als 2 °C die zu erwartende Zunahme an Hitzetoten durch die globale Erwärmung bei weitem durch den Rückgang an Kältetoten ausgeglichen wird. [178] Eine einfache Abschätzung für Großbritannien ergibt bei einer solchen begrenzten regionalen Erwärmung etwa 2.000 zusätzliche Hitzetote sowie 20.000 weniger Kältetote. [169] (Das Jahr 2020 war im europäischen Mittel bereits um die 2 °C wärmer als die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. [179] ) Woodward (2014) kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass schon 2050 die Zunahme der hitzebedingten Sterblichkeit in Großbritannien überwiegen wird. [180]

Für Deutschland prognostiziert eine vom WWF in Auftrag gegebene und vom Kieler Institut für Weltwirtschaft erstellte Studie, dass sich bei einem mittleren Emissionspfad bis zum Jahr 2100 die Zahl der Hitzetoten um zusätzliche 5.000 (ohne Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) beziehungsweise um 12.000 (mit Einbeziehung der veränderten Altersstrukturen) erhöhen kann. Gleichzeitig käme es zu einem Rückgang an Kältetoten um 3.000 beziehungsweise 5.000 Opfer. [181] Nach Einschätzung einer im The Lancet veröffentlichten Studie lag aber bereits in den Jahren 2014 bis 2018 die Zahl der Hitzetoten im Schnitt um 3.640 höher als im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2004. Nur die bevölkerungsreichen Länder China und Indien haben nach den Modellrechnungen alarmierendere Zahlen als Deutschland, was unter anderem auf den hohen Anteil der über 65-Jährigen in Deutschland zurückzuführen ist. [182] [183]

Schadstoffe

Während CO 2 indirekt, durch Klimaänderungen, die menschliche Gesundheit beeinflusst, verursachen andere Luftschadstoffe, die ebenfalls (aber in einem geringeren Maß) das Klima beeinflussen – dazu zählen Feinstaub oder bodennahes Ozon – in beträchtlichem Maß auch direkte Gesundheitsschäden und vorzeitige Todesfälle. Klimaschutzmaßnahmen, die die Konzentration dieser Luftschadstoffe senken, gehen deshalb mit einem erheblichen Zusatznutzen einher. [165] Klimaänderungen haben zugleich eine Rückwirkung auf die Konzentrationen dieser Schadstoffe: Niederschlag ist die wichtigste Feinstaubsenke, Trockenperioden erhöhen also die Feinstaubkonzentrationen, hohe Temperaturen und intensive Sonneneinstrahlung begünstigen die Bildung von bodennahem Ozon. Besonders durch verstärkte Ozonbildung hat der Klimawandel wahrscheinlich schon jetzt zu erheblichen Gesundheitsschäden geführt, ohne wirksame Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen werden sie weiter zunehmen. [184] [185] [165] Eine Analyse des Umweltbundesamtes kommt, bei unveränderter Klimapolitik, für Deutschland auf 30 % mehr Tage, an denen ein Schwellenwert von 120 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft überschritten wird. [186]

Neurologische Auswirkungen

Durch den Klimawandel deutlich erhöhte CO 2 -Konzentrationen und/oder fehlende Ventilation bei Räumen mit vergleichsweise sauberer Umgebungsluft können laut Studien zu einer starken und vermeidbaren Beeinträchtigung der Gehirnleistung – etwa bei grundlegender Entscheidungsfindung und komplexerem strategischem Denken – in Räumen wie etwa Klassenzimmern führen. In dem RCP8.5 Szenario könnten diese Denkleistungen bis Ende des Jahrhunderts um ~25 % und ~50 % – relativ zu Scores in speziellen Leistungstests – abnehmen. [187] [188] [189] [190]

Indirekte Folgen

Zu den indirekten Folgen der globalen Erwärmung zählt die regionale Änderung von Gesundheitsrisiken durch Veränderung des Verbreitungsgebiets, der Population und des Infektionspotentials von Krankheitsüberträgern wie Stechmücken (z. B. Anopheles , Überträgerin der Malaria [191] ), Flöhen oder Zecken . Durch die Erwärmung werden nach bisherigen Erkenntnissen einige Gebiete für Überträger höchstwahrscheinlich unbewohnbar werden, andere bisher unbewohnbare wiederum könnten von ihnen als neue Lebensräume erschlossen werden. Ob sich die weltweiten Ausbreitungsgebiete insgesamt vergrößern, verkleinern oder gleich bleiben, ist dabei nicht nur von klimatischen Faktoren, sondern auch vom jeweiligen Überträger und entsprechenden Gegenmaßnahmen abhängig. [192] So spielt die Temperatur z. B. nur eine untergeordnete Rolle bei der tatsächlichen Ausbreitung von Malaria, da diese Krankheit bis in die 1950er in 36 US-Bundesstaaten verbreitet war und erst später durch gezielte Bekämpfung der Mücken mittels DDT ausgerottet werden konnte. [193] Auch in Europa ist eine erneute Ausbreitung der Malaria höchst unwahrscheinlich, da hier ein hoher medizinischer Standard herrscht und regelmäßig teilweise auch biologische Maßnahmen zur Bekämpfung von Stechmücken durchgeführt werden. [194] Ärmere Länder, insbesondere jene West- und Zentralafrikas, werden von einer möglichen Malariaausbreitung wesentlich stärker betroffen sein, weil sie sich keine Gegenmaßnahmen leisten können.

Neben der reinen Temperaturerhöhung wird sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die durch stärkere Regenfälle und das Abtauen von Permafrostregionen bedingte Zunahme von Feuchtgebieten speziell auf Stechmückenpopulationen auswirken. [195] In Norddeutschland wurde die unter dem Namen Marschenfieber bekannte Malaria als Nebeneffekt der Trockenlegung der Marschen zwar effektiv eingeschränkt, die eigentliche Reduktion des Risikos besteht aber weiterhin in der gezielten Prophylaxe speziell bei Reisenden in tropische Länder. Damit kann die Anzahl infizierter Hauptwirte höchstwahrscheinlich auch in Zukunft gering genug gehalten werden, um eine epidemische Ausbreitung zu verhindern, obwohl die Lebensräume der Überträger weiterhin vorhanden sind. [196]

Auch wenn Deutschland nicht zu den erklärten Risikogebieten für Malaria gehört, ist hier bei einer Erwärmung aufgrund frostärmerer Winter und feuchterer Sommer unter anderem mit einer Ausbreitung von Zeckenpopulationen zu rechnen, die wiederum ein erhöhtes Risiko für Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) mit sich bringen. [197] Die Ausbreitung der Krankheiten selbst kann dabei sowohl durch vorbeugende Maßnahmen als auch eine Impfung gegen FSME eingeschränkt werden. Gegen Borreliose gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff. [198]

Es wird erwartet, dass durch die globale Erwärmung sowohl die Zahl der Betroffenen als auch die Schwere der Heuschnupfen -Symptome stark zunehmen wird. Nach einer 2016 erschienenen Arbeit in Environmental Health Perspectives steigt demnach in Europa die Zahl der Betroffenen, die allergisch auf Pollen des Beifußblättrigen Traubenkrautes reagieren, von derzeit 33 Millionen auf ca. 77 Millionen, wobei die stärksten Zunahmen in Staaten wie Deutschland, Polen und Frankreich auftreten werden. Die Pollensaison verlängert sich zudem in weiten Teilen Europas bis September und Oktober. [199] Eine 2021 publizierte Studie kam zum Ergebnis, dass der menschengemachte Klimawandel die Pollensaison bereits nennenswert verlängert und die Pollenkonzentration verstärkt hat. Demnach verlängerte sich die Pollensaison in Nordamerika zwischen 1990 und 2018 um ca. 20 Tage, wobei ca. die Hälfte dieser Verlängerung auf die globale Erderwärmung zurückzuführen ist. Zudem verstärkte sich der Pollenflug um ca. 21 %, ein Effekt, der durch die Erderwärmung etwas verstärkt wird. [200]

Der Klimawandel und auch die steigenden CO 2 -Konzentrationen selbst beeinflussen, regional und je Emissionsszenario sehr unterschiedlich, die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion, den Zugang zu Nahrungsmitteln sowie deren Nährstoffgehalt, mit Folgen für die menschliche Gesundheit. In einigen hohen Breiten wurden bislang positive Effekte beobachtet, insgesamt überwogen auch schon 2014 die negativen Folgen (→ #Landwirtschaft ). [201]

Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben schon 2002 jährlich mindestens 150.000 Menschen an den indirekten Folgen der globalen Erwärmung, zu denen die WHO Nahrungsmangel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Durchfall, Malaria und andere Infektionen zählt. [202] Die meisten Opfer sind in Entwicklungsländern zu beklagen.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist stark vom lokalen Klima abhängig.
Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das landwirtschaftliche Produktionspotenzial (2080) [203]
Land ohne Kohlenstoffdioxid-Düngung mit Kohlenstoffdioxid-Düngung
Australien −27 % −16 %
Brasilien −17 % −4 %
China −7 % 7 %
Deutschland −3 % 12 %
Frankreich −7 % 7 %
Indien −38 % −29 %
Indonesien −18 % −6 %
Italien −7 % 7 %
Japan −6 % 8 %
Kanada −2 % 13 %
Pakistan −30 % −20 %
Philippinen −23 % −12 %
Mexiko −35 % −26 %
Russland −8 % 6 %
Spanien −9 % 5 %
Südkorea −9 % 4 %
Thailand −26 % −15 %
Türkei −16 % −4 %
Vereinigtes Königreich −4 % 11 %
Vereinigte Staaten −6 % 8 %
Welt −16 % −3 %

Ein den Menschen direkt betreffendes Problem der Verschiebung von Vegetationszonen sind Veränderungen der Erträge aus der Landwirtschaft . Die landwirtschaftliche Produktivität wird sowohl von einer Temperaturerhöhung als auch von einer Veränderung der Niederschläge betroffen sein. Zusätzlich ist von entscheidender Bedeutung, ob sich durch steigende Kohlenstoffdioxidkonzentrationen ein Düngungseffekt ergibt. Letztlich ist bezüglich der Auswirkungen maßgeblich, in welchem Umfang und zu welchen Kosten sich die Landwirtschaft anpasst, und in Zukunft anpassen kann und anpassen wird, etwa durch Verwendung anderer (vorhandener oder noch zu züchtender) Pflanzensorten oder anderer Anbaupraktiken und mit welchen Begleiterscheinungen und Rückkoppelungen diese Anpassungsleistungen wiederum verbunden sind. Global ist, grob gesehen, mit einer Verbesserung der landwirtschaftlichen Möglichkeiten in den gemäßigten und kühleren Klimazonen und einer Verschlechterung in den tropischen und subtropischen Gebieten zu rechnen. Die Tatsache, dass es unter den heutigen Bedingungen schon in vielen besonders betroffenen Regionen schwerfällt, einen funktionalen Agrarsektor zu gestalten, wird die damit verbundenen Probleme wahrscheinlich weiter verschärfen.

Für den Zeitraum 1981–2002 wurde ein negativer Einfluss von steigenden Temperaturen auf die globalen Ernteerträge von Weizen (−18,9 % pro Jahr), Mais (−12,5 %) und Gerste (−8 %) festgestellt. Für Reis (−1,6 %), Sojabohne (+1,8 %) und Sorghumhirsen (−0,8 %) wurden geringere negative bzw. positive Effekte geschätzt. Die negativen Effekte seien durch steigende Kohlenstoffdioxidkonzentrationen und technologische Anpassungen mehr als wettgemacht worden, stellen aber für sich genommen einen Ertragsverlust von etwa 40 Megatonnen pro Jahr dar. Ohne die Temperaturanstiege seit 1981 wären die Weizen-, Mais- und Gerstenerträge im Jahr 2002 um 2–3 % höher gewesen. [204]

In den 1980er Jahren durchgeführte Laborexperimente zu den Düngungseffekten einer steigenden Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft dienten bis vor einigen Jahren als Parameter in den Schätzungen zu den Ertragseffekten der globalen Erwärmung. Darauf basierende Prognosen hatten ergeben, dass negative Ertragseffekte durch steigende Temperaturen von positiven Ertragseffekten durch steigende Kohlenstoffdioxidkonzentrationen mehr als ausgeglichen werden würden. Jüngere Freilandversuche mit der FACE-Technologie hingegen zeigen an, dass die aus den Laborexperimenten abgeleiteten Düngungseffekte um etwa 50 % überschätzt worden seien. Die Freilandversuche suggerieren, dass zukünftige globale Erwärmungstendenzen trotz Kohlenstoffdioxid-Düngung eher negative Ertragseffekte haben werden. [205] Hierdurch biete sich jedoch die Chance, mithilfe von Pflanzenzüchtung (inklusive Grüner Gentechnik ) und Pflanzenbauwissenschaft eine höhere Kohlenstoffdioxidkonzentration besser auszunutzen. [206]

Die Europäische Union hat im Rahmen des Vierten Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung im Bereich Umwelt und Klima die Effekte auf die EU-Mitgliedstaaten untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Produktivitätsunterschiede zwischen verschiedenen Nutzpflanzenarten zunehmen werden. In Teilen Südeuropas könnte es bei Überschreiten einer Temperaturobergrenze von einzelnen Pflanzenarten zu Missernten kommen, während es in Europa unter Umständen möglich sein wird, dank einer wärmeren und längeren Vegetationsperiode ein breiteres Spektrum von Arten anzubauen. Die Auswirkungen auf die gegenwärtig angebauten Arten werden voraussichtlich in Südeuropa eher negativ, in Nordeuropa eher positiv ausfallen. [207]

Die durchschnittlichen erwarteten Auswirkungen der von sechs Klimamodellen prognostizierten Veränderungen von Temperatur und Niederschlag bis in die 2080er Jahre auf die Landwirtschaft deuten auf einen Rückgang des Produktionspotenzials hin. Das globale Produktionspotenzial würde um ca. 16 % zurückgehen, in Entwicklungsländern um 21 %, in Industrieländern um 6 %. Diesem Szenario liegt die Annahme zugrunde, dass eine Kohlenstoffdioxiddüngung durch einen erhöhten Anteil von Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Luft nicht stattfinden wird, auch sind mögliche Schäden durch extreme Wetterereignisse und möglicher höherer Schädlings- und Krankheitsbefall nicht berücksichtigt. Sollte die Düngung stattfinden, wird der globale Rückgang des Produktionspotenzials auf 3 % geschätzt. Unter diesem Szenario käme es zu einem Zuwachs des Potenzials in Industrieländern um 8 %, während das Produktionspotenzial in Entwicklungsländern um 9 % sinken würde. Die Landwirtschaft Indiens würde massiv unter der globalen Erwärmung zu leiden haben, mit Rückgängen im Produktionspotential von 30–40 %. In Deutschland würde das landwirtschaftliche Produktionspotenzial bei Ausbleiben der Kohlenstoffdioxid-Düngung um 3 % ab-, andernfalls um 12 % zunehmen. [203]

Der Klimawandel beeinflusst nicht nur die landwirtschaftliche Produktivität, sondern auch den Nährwert wichtiger Feldfrüchte, wie Reis, Kartoffeln oder Getreide. Höhere CO 2 -Konzentrationen führen wahrscheinlich zu einem geringeren Gehalt an Proteinen , Mikronährstoffen – zum Beispiel Zink und Eisen – und Vitamin B . Der Gehalt an Vitamin E könnte zunehmen. [208] [209] Für Menschen, die an Proteinmangel (schätzungsweise 700 Mio. Menschen weltweit), Zinkmangel (ca. 2 Mrd. Menschen) und Eisenmangel (ca. 1,5 Mrd. Menschen) leiden, stellen abnehmende Gehalte dieser Mikronährstoffe in pflanzlichen Nahrungsmitteln ein ernsthaftes Risiko dar, zudem werden einer Hochrechnung zufolge – unter der Annahme gleich bleibender Ernährungsweisen – bei einer CO 2 -Konzentration von 550 ppm, wie sie in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts überschritten werden könnte, mehrere hundert Millionen Menschen zusätzlich unter einem solchen Mangel leiden. Besonders betroffen sind Süd- und Südostasien, Afrika und der Nahe Osten. [210]

Betrachtet man hingegen nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Belastung der Reisfelder mit Arsen , könnte die Reisernte bis 2100 um 42 % zurückgehen. [211] [212]

Weinbau

Verlauf der Rebblüte bei der Rebsorte Grüner Veltliner (Weinbauschule Krems, Sandgrube) ab 1965. Besonders in den letzten 15 Jahren hat sich die Rebblüte von früher durchschnittlich Mitte bis Ende Juni zum Monatsbeginn Juni verschoben.

Die globale Erwärmung wirkt sich auf den Weinbau aus; so hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten die Rebblütezeit und damit der Reifebeginn der Trauben im Herbst nach vorne verlagert.

Kriege und gewaltsame Konflikte

Seit 2007 mehren sich die Stimmen, die den Klimawandel als eine Gefahr für den Weltfrieden bezeichnen. Auf Anregung Großbritanniens debattierte der UN-Sicherheitsrat im April 2007 über dieses Thema. Ein US-amerikanisches, mit hohen Ex-Offizieren besetztes Beratungsgremium bezeichnete den Klimawandel in einem eigenen Bericht als eine Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Der Bericht sieht den Klimawandel als einen „Gefahrenverstärker“ und erwartet ua eine erhebliche Zunahme globaler Migration durch Umweltflüchtlinge. [213] Zudem erhielten das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und Al Gore den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen, einen weiteren Klimawandel zu verhindern. [214] Im Jahr 2014 stufte nun auch das Pentagon den Klimawandel erstmals als Bedrohung für die nationale Sicherheit ein. Das US-Verteidigungsministerium prüft diesbezüglich eine Neuausrichtung des Militärs, etwa bei der Verteilung der Vorräte. [215]

Der Zusammenhang von Klimawandel und gewaltsamen Konflikten ist jedoch umstritten. Eine einflussreiche Studie aus dem Jahr 2009 stellt einen starken Zusammenhang zwischen wärmeren Temperaturen und dem Bürgerkriegsrisiko in Afrika fest, [216] wurde jedoch aufgrund methodischer Mängel kritisiert. [217] 2013 proklamierte eine Autorenteam um Solomon Hsiang in Science erneut einen robusten Einfluss von Temperatur- und Niederschlagschwankungen auf verschiedene Formen von Gewalt, [218] der sich jedoch bei Veränderungen der Forschungsdesigns als nicht robust erwies. [219] Der Bürgerkrieg in Darfur (ab 2003) und kommunale Gewaltkonflikte in Kenia werden ebenfalls mit einer klimawandelbedingten Zunahme von Dürren in Verbindung gebracht. [220] [221] Andere Autorinnen und Autoren weisen jedoch darauf hin, dass Umweltveränderungen bestenfalls eine geringfügige Rolle in diesen Konflikten gespielt haben, während Armut, politische Diskriminierung und bestehende Konflikte deutlich relevanter sowohl für die verheerenden Folgewirkungen der Dürren als auch für den Ausbruch von Gewalt gewesen seien. [222] [223] Jüngst wurde der Einfluss des Klimawandels auf den Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges (vermittelt über dürre-induzierte Land-Stadt-Migration) intensiv diskutiert. [224]

In einer grundlegenden Studie identifiziert der WBGU vier Pfade, durch die der Klimawandel das Risiko für den Ausbruch gewaltsamer Konflikte erhöhen kann: Degradation von Süßwasserressourcen, Rückgang der Nahrungsmittelproduktion, klimabedingte Zunahme von Sturm- und Flutkatastrophen und umweltbedingte Migration . [225] Alle vier Pfade können sowohl Unzufriedenheiten (etwa über höhere Nahrungsmittelpreise oder fehlende staatliche Unterstützung) erhöhen als auch die Opportunitätskosten für gewaltsames Handeln reduzieren (beispielsweise wenn staatliche Kapazitäten durch Katastrophen geschwächt werden oder sich Bauern in Dürrezeiten aufgrund fehlender Lebensgrundlagen von bewaffneten Gruppen rekrutieren lassen). Generell beeinflussen diese Pfade eher das Risiko innerstaatlicher Konflikte, während der Einfluss des Klimawandels auf zwischenstaatliche Kriege aktuell als vernachlässigbar angesehen wird. [226] Jedoch wird nach Ansicht ua des Klimaforschers Jochem Marotzke reiche Länder wie Deutschland der Klimawandel vor allem indirekt betreffen, etwa durch Instabilitäten im internationalen Raum. [227] Autoren wie Miles-Novello und Anderson weisen zudem darauf hin, dass steigende Temperaturen zu einer höheren individuellen Aggressionsbereitschaft führen kann, was wiederum die Wahrscheinlichkeit kollektiver Konflikte erhöht. [228] Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2016 von 69 Studienergebnissen entlang der Kategorien höhere Temperaturen, verminderte Niederschläge, mehr Extremniederschlagsereignisse, geringere Wasserverfügbarkeit, Bodendegradation und klimabedingte Naturkatastrophen zeigt, dass etwa die Hälfte aller bis dato existierenden Studien einen Zusammenhang von Klimawandel und gewaltsamen Konflikten (innerhalb von Staaten) findet, die andere Hälfte einen solchen Link jedoch nicht bestätigt. [229] Seitdem publizierte, methodisch verbesserte Studien zeigen jedoch überwiegend, dass Klimaveränderungen wie beispielsweise stärkere Dürren das Risiko gewaltsamer Konflikte erhöhen, auch wenn sie nicht der wichtigste Treiber dieser Konflikte sind. Ein solcher Klima-Konflikt-Zusammenhang kann jedoch nur auftreten, wenn bestimmte Kontextfaktoren wie ethnische Diskriminierung oder fehlende Infrastruktur vorliegen. [230] [231] Ein Ende 2017 veröffentlichter Review der bestehenden Literatur bestätigt diesen Befund weitgehend. [232]

Die Forschung zum Einfluss des Klimawandels auf gewaltsame Konflikte ist dennoch nach wie vor nicht frei von Kritik. Fünf Argumente sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert: (1) Die Annahme eines Klima-Konflikt-Zusammenhangs beruht auf einem öko-deterministischen, wenn nicht sogar malthusianischen Weltbild, dient der Legitimation sicherheitspolitischer Interessen und lenkt von den wahren Ursachen gewaltsamer Konflikte (wie z. B. Ungleichheit und politische Instrumentalisierung) ab. [233] [234] (2) Die Ergebnisse statistischer Studien beruhen auf problematischen Modellen und lückenhaften Datensätzen. [235] [236] (3) Einzelfallstudien sind wenig geeignet, Aussagen über einen Einfluss klimabedingter Veränderungen und Konfliktdynamiken über den analysierten Fall hinaus treffen. [237] [238] (4) Die Forschung betrachtet überwiegend den Einfluss vergangener Umweltveränderungen. Allerdings kann der Einfluss des Klimawandels auf diese Veränderungen (noch) nicht klar nachgewiesen werden, während für andere mögliche Klimaveränderungen (rapide veränderte Monsun -Dynamiken, eisfreie Arktis , Schmelzen der Himalaya -Gletscher, Anstieg des Meeresspiegels ) kaum historische Vorläufer existieren. [239] (5) Die Forschung fokussiert sich bislang zu stark auf Regionen, in denen bereits gewaltsame Konflikte existieren. Dies führt zu einer Verzerrung der Stichprobe (da gewaltfreie Fälle unterrepräsentiert sind) und erlaubt nur begrenzte Einsichten in friedliche Anpassungsprozesse an den Klimawandel. [240] Die Forschung zu Environmental Peacebuilding bietet hier vielversprechende Anknüpfungspunkte.

Sozialwissenschaftliche Aspekte

Energieversorgung und -nutzung

Der Klimawandel beeinflusst im Energiewesen sowohl Nachfragemuster, zum Beispiel aufgrund verändertem Heiz- und Kühlbedarf, als auch die Bereitstellung der Nutzenergie durch die Energiewirtschaft . [241]

Es wird erwartet, dass steigende Temperaturen die Leistung von Wärmekraftwerken verringern, Schätzungen liegen bei 0,4 – 0,7 % pro 1 °C Erwärmung. Hinzu kommt eine geringere Verfügbarkeit von Kühlwasser . [242] So wird zum Beispiel, einer Modellrechnung von Forschern an der Universität Wageningen zufolge, in Europa und den Vereinigten Staaten zukünftig im Sommer dadurch, dass die Flüsse weniger Wasser führen und dieses wärmer ist, sich die Kapazität der auf Kühlwasser angewiesenen Wärmekraftwerke verringern und das Risiko für eine Reduktion der Stromproduktion um mehr als 90 Prozent im Schnitt dreimal so groß sein. Infolge eines heißen und trockenen Sommers wurden bereits 2003, 2006 und 2009 in Europa, 2007 und 2008 in den USA Kraftwerke heruntergefahren. [243] [244]

Bei der Wasserkraft reichen globale Schätzungen von keiner Veränderung bis hin zu Einbußen von ca. 6 % bei ungebremsten Treibhausgasemissionen; regional könnte, vor allem in hohen Breiten, 5 – 20 % mehr Energie gewonnen werden, in niedrigen Breiten sind Einbußen in ähnlicher Höhe möglich. Aussagen zu möglichen Veränderungen der durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten, die für die Nutzung von Windenergie wichtig sind, wurden für Europa und Nordamerika mehrfach nach oben korrigiert: von ±15 % (2010) auf ±20 – ±30 % (2017). Für andere Regionen liegen nur wenige Studien vor, sie deuten z. B. für China oder Südafrika auf in etwa gleich bleibende Bedingungen hin. Bei der Solarenergie könnten sich zwei gegenläufige Effekte in etwa die Waage halten: eine vermehrte Sonneneinstrahlung durch abnehmende Wolkenbedeckung und der verringerte Wirkungsgrad durch höhere Temperaturen. Steigende Temperaturen, sich verändernde Niederschlagsmuster und weitere Faktoren beeinflussen die Produktion von Biomasse , die als Bioenergie genutzt wird (→ Abschnitt #Biomasse ). Aussagen hierzu sind sehr unsicher, insgesamt könnten sich im Norden deutlich günstigere Produktionsbedingungen entwickeln, während im Süden Einbußen zu erwarten sind. [242]

Der tauende Permafrost und Extremwetterereignisse gefährden den Betrieb von Pipelines . Auch das Stromnetz wird durch den Klimawandel beeinflusst: Extremwetterereignisse stellen, zum Beispiel durch umstürzende Bäume, gefrierenden Niederschlag oder Waldbrände , für das Übertragungsnetz ein Risiko dar, steigende Temperaturen erhöhen die Übertragungsverluste. [241]

Tourismus

Im Tourismus dürfte es bezüglich des Sommerurlaubs tendenziell zu einer Verschiebung der Touristenströme zu Gunsten der kühleren äquatorfernen Gebiete und zu Lasten der tropischen und subtropischen Länder kommen. Tourismusziele in Russland oder Kanada können dabei unter Umständen mit Steigerungen des Tourismusaufkommens um ein Drittel bis 2025 rechnen. Noch bedeutendere Auswirkungen auf den Tourismus als die globale Erwärmung dürften aber aus wissenschaftlicher Sicht weiterhin die wirtschaftliche und die Bevölkerungsentwicklung haben. [245]

Wirtschaftliche Nachteile werden aufgrund von Schneemangel in Skigebieten erwartet, insbesondere in den in niedrigen und mittleren Lagen gelegenen Gebieten. [246] So hat eine Studie aus der Schweiz ergeben, dass im dortigen Wintertourismus bei einer Temperaturerhöhung von 2 °C mit einem hohen Wertschöpfungsverlust von 1,78 bis 2,28 Milliarden CHF (1,131–1,159 Milliarden Euro) pro Jahr zu rechnen ist. Zum Vergleich: Derzeit beträgt die Bruttowertschöpfung des Wintersports in der Schweiz ca. 5,3 Milliarden CHF (ca. 3,4 Milliarden €) pro Jahr. Besonders stark werden die Voralpen und der Kanton Jura betroffen sein, [247] gesamtschweizerisch liegt laut interpretierter Daten von Marty et al. aus dem Jahr 2017 bis ins Jahr 2060 ein Fünftel aller Schweizer Liftanlagen des Jahres 2018 in Bereichen, in denen ab Mitte des Jahrhunderts nur in Ausnahmefällen genügend Schnee für einen Betrieb läge. [248]

Umweltflucht und Umweltmigration

In Weltregionen, wo der Klimawandel die Lebensbedingungen nachhaltig beeinträchtigt oder unerträglich macht, ergeben sich in Gestalt von Umweltflüchtlingen zunehmende Fluchtbewegungen . Dies ist vor allem in der „ Dritten Welt “ zu erwarten, wo angestammte Lebensräume und lebenswichtige Ressourcen wie Trinkwasser einerseits z. B. durch die global steigenden Meeresspiegel ( Bangladesch , Carteret-Inseln , Fidschi [249] – und Marshallinseln , [250] Kiribati , Shishmaref ) und andererseits z. B. durch zunehmende Wasserknappheit in semiariden Regionen ( Afrika ) beeinträchtigt sind bzw. verloren gehen. Da in den betroffenen Regionen oft erschwerend ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum hinzukommt und die Migrationsmotive oft nicht eindeutig bestimmbar sind (und nirgendwo zentral registriert werden), stellt die präzise quantitative Erfassung von Migrantenzahlen im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung wohl bis auf Weiteres ein unlösbares methodisches Problem dar. [251]

In einer Studie aus dem Jahr 2020 projizierten Forscher, dass ohne Maßnahmen zum Klimaschutz – oder untragbar hoher Emigrationsraten – in verschiedenen Szenarien des Bevölkerungswachstums ein Drittel der Menschen weltweit innerhalb der nächsten 50 Jahren eine jährliche Durchschnittstemperatur von >29 °C erleben würden. Diese findet man derzeit nur auf 0,8 % der Erdoberfläche vor – vor allem in der Sahara . Die am stärksten betroffenen Gebiete gehören zu den ärmsten der Welt und haben derzeit eine geringeAnpassungskapazität . [252] [253]

Versicherungsschäden

Die kostspieligsten Hurrikans
in den USA (seit 1900)

(Potentieller Schaden bei heutigem Wohlstand, nach Pielke et al. (2008) ).
Rang Hurrikan Saison Kosten (Mrd. USD)
1 „Miami“ 1926 157,0
2 „Galveston“ 1900 99,4
3 Katrina 2005 81,0
4 „Galveston“ 1915 68,0
5 Andrew 1992 55,8
6 „New England“ 1938 39,2
7 „Pinar del Río“ 1944 38,7
8 „Okeechobee“ 1928 33,6
9 Donna 1960 26,8
10 Camille 1969 21,2

Ein im November 2006 herausgegebener Bericht der Finance Initiative des United Nations Environment Programme (UNEP) gab an, dass sich die Versicherungsschäden gegenwärtig alle 12 Jahre verdoppeln. Hält dieser Trend an, rechnet das UNEP mit dem Erreichen einer jährlichen Schadenssumme von über einer Billion Dollar in drei bis vier Jahrzehnten. [254] Wie die World Meteorological Organization (WMO) jedoch klarstellt, liegt die zunehmende Auswirkung von tropischen Wirbelstürmen in jüngerer Zeit in erster Linie an der wachsenden Konzentration von Bevölkerung und Infrastruktur in Küstenregionen. [44]

Im Jahr 1930 wohnten in allen 109 US-Countys an Golf- und Atlantikküste von Texas bis Virginia weniger Menschen als heute allein in Miami wohnen. Zudem führte der gestiegene allgemeine Wohlstand zu aufwendigeren und wertvolleren Häusern, weshalb die Summe der durch Hurrikans angerichteten Schäden jährlich steigt. Relativiert man jedoch den Wohlstandzuwachs innerhalb des letzten Jahrhunderts, zeigt sich, dass etliche Hurrikans einen vielfach größeren Schaden angerichtet hätten, wenn sie bei heutigem Wohlstand auf die US-amerikanischen Küsten getroffen wären. Der „Miami“-Hurrikan von 1926 hätte demnach einen Schaden von 157 Milliarden Dollar angerichtet. [255]

Die britische Association of British Insurers rechnet in einem Bericht von 2005 mit um zwei Drittel steigenden versicherten Schäden bis 2080 lediglich durch Stürme, und zwar auf dann jährlich 27 Milliarden Dollar allein in den Märkten USA, Japan und Europa. Die Schäden durch Überflutungen in Großbritannien sieht die Association um das Fünfzehnfache erhöht. Die Berechnungen gelten alle für ansonsten unveränderte sozioökonomische Bedingungen, beziehen also weder Aspekte der Bevölkerungsentwicklung noch den in der jüngeren Vergangenheit beobachtbaren Trend zur Ansiedlung in attraktiven, aber besonders verwundbaren Küstenregionen. [256] Zu einer ähnlichen Prognose kommt ein Bericht der amerikanischen Versicherer, laut dem sich die Versicherungsschäden durch Hurrikans alle zehn Jahre verdoppeln werden, weil die Baukosten wie auch die Zahl der Gebäude zunehmen und sich die Art der Ausführung ändert. [257]

Nach Angaben der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft besteht ein deutlich erkennbarer Trend hin zu schwereren und kostspieligeren Naturkatastrophen. [258] Der Zusammenhang zwischen diesen und dem globalen Klimawandel ist keineswegs eindeutig, da neben Überschwemmungen und Sturmschäden auch Ereignisse wie Tsunamis oder Erdbeben mitgezählt werden. Dennoch erhöht nach Auffassung der Forscher des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine steigende Erdtemperatur die Wahrscheinlichkeit für wetterbedingte katastrophale Ereignisse. Im Versicherungswesen ergeben sich daraus steigende Kosten für die Versicherungsnehmer oder, in besonders gefährdeten Gebieten, die Weigerung der (Rück-)Versicherer, angesichts unkalkulierbar werdender Kosten überhaupt Versicherungspolicen anzubieten.

Im Jahr 2008 beliefen sich die Schäden aus Naturkatastrophen auf einem Rekordniveau von 200 Mrd. USD und 220 000 Toten. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft benennt als Ursache klar den Klimawandel, [259] obgleich ein Großteil der Versicherungsschäden und Opfer auf das Erdbeben in Sichuan zurückgeht.

Volkswirtschaftliche Schäden

Bei der Abschätzung der Folgekosten eines ungebremsten Klimawandels bestehen große Unsicherheiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt dennoch, dass bis zum Jahr 2050 Schäden von bis zu 200 Billionen US-Dollar auftreten könnten. [260] Der von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Stern-Report hält fest, dass die Gesamtkosten und -risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, heute und auf Dauer einer Einbuße in Höhe von 5 % des Welt- Bruttosozialprodukts entsprechen, möglicherweise sogar bis zu 20 % – was in etwa den Folgen der Weltwirtschaftskrise der 1930er entspräche. [261] Kritiker wie der Ökonom Richard Tol halten diese Zahlen jedoch für weit übertrieben, da Stern willkürlich jene Studien in seinem Bericht zusammenzähle, die die dramatischsten Auswirkungen prognostizieren. [262] Zudem geht Stern von einer stagnierenden Wirtschaftsentwicklung aus, wohingegen es viel eher wahrscheinlich sei, dass sich insbesondere die afrikanischen Länder bis zum Jahr 2100 enorm entwickelt haben werden. [262]

Bei einer Expertenumfrage meinten knapp zwei Drittel der teilnehmenden Ökonomen [263] , dass schon jetzt oder in den nächsten Jahren der Klimawandel global überwiegend Schäden verursachen würde, weitere 26 %, dass dies spätestens 2050 der Fall sein würde, nur 2 % glaubten, dass auch nach dem Jahr 2100 die Schäden nicht überwiegen würden. Mehr als drei Viertel bejahten die Frage, dass die globale Erwärmung langfristig das Wirtschaftswachstum schwächen würde. Insgesamt 93 % der teilnehmenden Ökonomen sprachen sich für Maßnahmen angesichts des Klimawandels aus, eine Mehrheit hielt drastische Maßnahmen für erforderlich. [264]

Das DIW und der Stern-Report rechnen für einen „effektiven Klimaschutz“ mit jährlichen Kosten von ca. 1 % des Welt-Bruttosozialprodukts. [260] [261] Einige Ökonomen halten diese Zahl für zu niedrig, zumal Stern auch hier von ausschließlich optimistischen Schätzungen ausgehe, etwa dass sich die Kosten für erneuerbare Energien bis zum 2050 auf ein Sechstel der heutigen Kosten reduzieren werden. [262] Zudem ignoriere Stern, dass die kostspielige Reduktion von Treibhausgasen auf die von ihm vorgeschlagenen 550 ppm (CO 2 -Äquivalent) die globale Erwärmung lediglich hinauszögern, aber nicht aufhalten würde. [262]

Die wirtschaftlichen Folgekosten alleine der Freisetzung von Methangas beim Abtauen des Permafrosts unter der Ostsibirischen See im Zuge der globalen Erwärmung werden 2013 auf weltweit 60 Milliarden US-Dollar (60 Mrd. Euro) geschätzt. [265]

Die Häufigkeit von Extremwetterereignissen und die wirtschaftlichen Schäden [266] infolge solcher Ereignisse sind zwischen 1960 und 2000 gestiegen. Der Haupttreiber waren dabei Bevölkerungswachstum und gestiegener Wohlstand. Es gibt begrenzt Hinweise, dass die um diese beiden Faktoren korrigierten ökonomischen Verluste durch den Klimawandel gestiegen sind. In den meisten Fällen lässt sich aber bislang ein klarer Zusammenhang weder herstellen noch ausschließen. [267]

Während eine langfristig angelegte Klimapolitik, die einen entschiedenen aber schrittweisen Übergang zu einerdekarbonisierten Wirtschaft befördert, mit vergleichsweise geringen Kosten und Risiken einhergeht, kann eine späte und abrupte Realisierung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen hingegen nicht nur zu höheren Klimaschäden, sondern auch zu massiven Marktwertverlusten von Unternehmen der fossilen Industrie und plötzlich steigenden Energiepreisen führen. Über Zweit- und Drittrundeneffekte besteht die Gefahr von Instabilitäten im Finanzsystem und in der Weltwirtschaft (siehe auch Kohlenstoffblase ). [268] [269] [270]

Eine Studie aus dem Jahr 2020 schätzt, dass die globale Wirtschaftsleistung im Jahr 2100 ohne durchgreifende Klimapolitik um sieben bis 14 Prozent niedriger wäre, als sonst zu erwarten ist. [271]

Siehe auch

Literatur

Allgemein

Finanzielles

 • UNEP Finance Initiative: Adaptation and Vulnerability to Climate Change: The Role of the Finance Sector. CEO Briefing, November 2006 ( PDF )

Marine Ökosysteme

 • Pew Center on Global Climate Change: Coral reefs & Global climate change – Potential Contributions of Climate Change to Stresses on Coral Reef Ecosystems. 2004 (PDF )
 • The Royal Society: Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide. Policy Document 12/05, 2005 ( PDF ( Memento vom 1. Oktober 2007 im Internet Archive ))
 • Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen : Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu sauer. Sondergutachten, Berlin 2006 ( PDF ( Memento vom 27. Januar 2007 im Internet Archive )) und dazugehörige externe Sondergutachten:
  • Keith Brander: Assessment of possible impacts of climate change on fisheries. 2006 ( PDF ( Memento vom 16. Dezember 2007 im Internet Archive ))
  • Nick Brooks, Jim Hall & Robert Nicholls (2006): Sea-Level Rise: Coastal Impacts and Responses. 2006 ( PDF ( Memento vom 10. November 2007 im Internet Archive ))
  • Hans-Otto Pörtner : Auswirkungen von CO2-Eintrag und Temperaturerhöhung auf die marine Biosphäre. 2006 ( PDF )

Polkappen, Permafrost und Gletscher

 • Arctic Climate Impact Assessment – Bericht des Arktischen Rates über die Auswirkungen der Klimaveränderungen (im Volltext herunterladbar, englisch), siehe auch Arktischer Rat
 • Permafrost Monitoring Switzerland (PERMOS): Permafrost der Schweizer Alpen 2002/03 und 2003/04. In: Die Alpen. Nr. 10, 2005, S. 24–31 ( PDF )
 • Matthew Sturm, Donald K. Perovich & Mark C. Serreze: Klimaforschung: Eisschmelze am Nordpol. In: Spektrum der Wissenschaft . März 2004, S. 26–33
 • Michael Zemp: Glaciers and climate change – Spatio-temporal analysis of glacier fluctuations in the European Alps after 1850. PhD thesis, Universität von Zürich. 2006 ( PDF, 7,4 MB ( Memento vom 21. Februar 2007 im Internet Archive ))

Wetterextreme, Stürme, Hurrikans

 • Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: Hurrikane – stärker, häufiger, teurer. Edition Wissen, 2006 (PDF; 3,1 MB) ( Memento vom 13. September 2011 im Internet Archive ).
 • Judith A. Curry, PJ Webster & GJ Holland: Mixing Politics and Science in Testing the Hypothesis That Greenhouse Warming Is Causing a Global Increase in Hurricane Intensity. In: Bulletin of the American Meteorological Society. August 2006, S. 1025–1037 ( PDF )

Weblinks

Es bietet Informationen zu den Sektoren Klima , Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft , Wasserhaushalt und Tourismus / Energie , dargestellt auf einer Karte. [272]

Einzelnachweise

 1. 4. Sachstandesbericht des International Panel of Climate Change (IPCC) Working-Group 1 Summary for Policy-Makers, Seite 10 (PDF; 3,9 MB)
 2. Camilo Mora et al.: Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions . In:Nature Climate Change . Band   8 , 2018, S.   1062–1071 , doi : 10.1038/s41558-018-0315-6 .
 3. Will Steffen ua: Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. In: Proceedings of the National Academy of Sciences . 6. August 2018 doi:10.1073/pnas.1810141115
 4. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): Climate Change 2007 – IPCC Fourth Assessment Report. Summary for Policymakers. (PDF; 3,9 MB)
 5. Umweltbundesamt und Max-Planck-Institut für Meteorologie (2006): Künftige Klimaänderungen in Deutschland – Regionale Projektionen für das 21. Jahrhundert. , Hintergrundpapier, April (PDF; 82 kB) ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive )
 6. Stefan Schmitt: Die Flut von morgen. Wie hoch steigt das Meer? Noch höher als befürchtet, warnt der Weltklimarat in seinem neuen Bericht. In: Die Zeit , 26. September 2019, S. 35. Onlinefassung ; abgerufen am 30. September 2019.
 7. Schon 1,5 Grad mehr in Deutschland. Neuer Bericht zeigt Klimawandelfolgen / Vereinte Nationen schlagen Alarm. In: Der Tagesspiegel , 27. November 2019, S. 4.
 8. a b Intergovernmental Panel on Climate Change (2007a): Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers (PDF; 946 kB)
 9. Rosenzweig, Cynthia, David Karoly, Marta Vicarelli et al. (2008): Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change , in: Nature , Vol. 453, S. 353–357, doi:10.1038/nature06937 . Siehe auch NASA Research News: Earth Impacts Linked to Human-Caused Climate Change vom 14. Mai 2008
 10. Josef Settele , Robert Scholes ua: 4 Terrestrial and inland water systems . In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects . Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2014, 4.2 A Dynamic and Inclusive View of Ecosystems, S.   280–282 ( ipcc.ch [PDF; 10,4   MB ]).
 11. CD Harvell, D. Montecino-Latorre ua: Disease epidemic and a marine heat wave are associated with the continental-scale collapse of a pivotal predator (Pycnopodia helianthoides). In: Science Advances. 5, 2019, S. eaau7042, doi:10.1126/sciadv.aau7042 .
 12. Mark C. Urban, Accelerating extinction risk from climate change . In: Science 348, Issue 6234, (2015), 571-573, doi:10.1126/science.aaa4984 .
 13. ACIA Scientific Report, S. 997. online ( Memento vom 25. Oktober 2017 im Internet Archive ) (PDF; 1,1 MB)
 14. Jan Dönges: Erstes Säugetier durch Klimawandel ausgestorben Spektrum vom 14. Juni 2016, abgerufen am 1. März 2019
 15. AFP/Stuttgarter Nachrichten, Erstes Säugetier durch Klimawandel ausgestorben in: Stuttgarter Nachrichten, 19. Februar 2019, abgerufen am 1. März 2019
 16. How Long Can the Ocean Slow Global Warming? Abgerufen am 22. März 2010 .
 17. Christopher L. Sabine, Richard A. Feely, Nicolas Gruber ua: The Oceanic Sink for Anthropogenic CO 2 . In: Science. Vol. 305, Nr. 5682, 2004, S. 367–371, doi:10.1126/science.1097403 . (PDF; 550 kB) ( Memento vom 6. Juli 2007 im Internet Archive )
 18. a b J.-P. Gattuso ua: Contrasting futures for ocean and society from different anthropogenic CO 2 emissions scenarios . In: Science . Band   349 , Nr.   6243 , Juli 2015, doi : 10.1126/science.aac4722 .
 19. a b JA Church ua: Sea Level Change . In: IPCC (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, Kap.   13 ( PDF ).
 20. https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-2015-2019-climate-change-accelerates
 21. Meehl, Gerald A., Warren M. Washington, William D. Collins, Julie M. Arblaster, Aixue Hu, Lawrence E. Buja, Warren G. Strand und Haiyan Teng (2005): How Much More Global Warming and Sea Level Rise? , in: Science, 18. März, Vol. 307, No. 5716, S. 1769–1772, doi:10.1126/science.1106663
 22. a b c Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2006): Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu sauer . Sondergutachten, Berlin (PDF; 3,5 MB) ( Memento vom 27. Januar 2007 im Internet Archive )
 23. Samuel S. Patel (2006): A Sinking Feeling , in: Nature Vol. 440, 6. April, S. 734–736.
 24. RJ Nicholls: Synthesis of vulnerability analysis studies . 1995 (PDF; 1,1 MB)
 25. Robert J. Nicholls und Richard SJ Tol: Impacts and responses to sea-level rise: a global analysis of the SRES scenarios over the twenty-first century. In: Phil. Trans. R. Soc. A , Volume 364, Number 1841, April 2006, S. 1073–1095. doi:10.1098/rsta.2006.1754
 26. S. Jevrejeva et al.: Flood damage costs under the sea level rise with warming of 1.5 C and 2 C . In: Environmental Research Letters . Band   13 , 2018, doi : 10.1088/1748-9326/aacc76 .
 27. Ryan F. Heneghan, Ian A. Hatton, Eric D. Galbraith: Climate change impacts on marine ecosystems through the lens of the size spectrum . In: Emerging Topics in Life Sciences . 2019, doi : 10.1042/ETLS20190042 .
 28. Heike K. Lotze, Derek P. Tittensor, Andrea Bryndum-Buchholz, Tyler D. Eddy, William WL Cheung, Eric D. Galbraith, Manuel Barange, Nicolas Barrier, Daniele Bianchi, Julia L. Blanchard, Laurent Bopp, Matthias Büchner, Catherine M. Bulman, David A. Carozza, Villy Christensen, Marta Coll, John P. Dunne, Elizabeth A. Fulton, Simon Jennings, Miranda C. Jones, Steve Mackinson, Olivier Maury, Susa Niiranen, Ricardo Oliveros-Ramos, Tilla Roy, José A. Fernandes, Jacob Schewe, Yunne-Jai Shin, Tiago AM Silva, Jeroen Steenbeek, Charles A. Stock, Philippe Verley, Jan Volkholz, Nicola D. Walker, Boris Worm: Global ensemble projections reveal trophic amplification of ocean biomass declines with climate change . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Juni 2019, doi : 10.1073/pnas.1900194116 .
 29. Christopher M. Free, James T. Thorson, Malin L. Pinsky, Kiva L. Oken, John Wiedenmann, Olaf P. Jensen: Impacts of historical warming on marine fisheries production . In: Science . März 2019, doi : 10.1126/science.aau1758 .
 30. Dlf24 : Golf von Oman – "Todeszonen" ohne Sauerstoff größer als erwartet . In: Deutschlandfunk . 2018 ( deutschlandfunk.de [abgerufen am 27. April 2018]).
 31. Weltorganisation für Meteorologie (Hrsg.): WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019 . 2020, Deoxygenation, S.   13–14 ( wmo.int ).
 32. a b c Summary for Policymakers . In: Hans-Otto Pörtner , Debra C. Roberts, Valérie Masson-Delmotte , Panmao Zhai, Melinda Tignor, Elvira Poloczanska, Katja Mintenbeck, Maike Nicolai, Okem Andrew, Jan Petzold, Bard Rama, Nora Weyer (Hrsg.): IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate . 2019, Box 5.4, 5.4.2, 6.4.2.
 33. Landsberg JH (2002). The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms . Reviews in Fisheries Science, 10(2): 113–390.
 34. Fu FX, Place AR, Garcia NS, Hutchins DA: CO 2 and phosphate availability control the toxicity of the harmful bloom dinoflagellate Karlodinium veneficum. In: Aquat Microb Ecol. 2010;59:55–65.
 35. Tatters AO, Flewelling LJ, Fu F, Granholm AA, Hutchins DA: High CO 2 promotes the production of paralytic shellfish poisoning toxins by Alexandrium catenella from Southern California waters. In: Harmful Algae. 2013;30:37–43.
 36. Gustaaf M.Hallegraeff: Climate Change and Marine and Freshwater Toxins. De Gruyter, 2015, ISBN 978-3-11-033359-6 (abgerufen über De Gruyter Online).
 37. Terry P. Hughes, Andrew H. Baird, Elizabeth A. Dinsdale, Natalie A. Moltschaniwskyj, Morgan S. Pratchett, Jason E. Tanner, Bette L. Willis: Assembly Rules of Reef Corals Are Flexible along a Steep Climatic Gradient. Current Biology, online 12. April 2012.
 38. TP Hughes, AH Baird, DR Bellwood, M. Card, SR Connolly, C. Folke, R. Grosberg, O. Hoegh-Guldberg, JBC Jackson, J. Kleypas, JM Lough, P. Marshall, M. Nyström, SR Palumbi, JM Pandolfi, B. Rosen, J. Roughgarden: Climate Change, Human Impacts, and the Resilience of Coral Reefs. Science 301, 2003, 929-933.
 39. Terry P. Hughes et al.: Global warming and recurrent mass bleaching of corals . In: Nature . Band   543 , 2017, S.   373–377 , doi : 10.1038/nature21707 .
 40. Rahmstorf, Stefan (2002): Ocean circulation and climate during the past 120,000 years , in: Nature 419, S. 207–214 (PDF; 340 kB)
 41. Rahmstorf, Stefan (2006): Thermohaline Ocean Circulation , in: Encyclopedia of Quaternary Sciences, Edited by SA Elias. Elsevier, Amsterdam (PDF; 3,2 MB) ( Memento vom 3. Juli 2007 im Internet Archive )
 42. L. Caesar, S. Rahmstorf, A. Robinson, G. Feulner, V. Saba: Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation . In: Nature . Band   556 , Nr.   7700 , April 2018, S.   191–196 , doi : 10.1038/s41586-018-0006-5 .
 43. David JR Thornalley, Delia W. Oppo, Pablo Ortega, Jon I. Robson, Chris M. Brierley, Renee Davis, Ian R. Hall, Paola Moffa-Sanchez, Neil L. Rose, Peter T. Spooner, Igor Yashayaev, Lloyd D. Keigwin: Anomalously weak Labrador Sea convection and Atlantic overturning during the past 150 years . In: Nature . Band   556 , Nr.   7700 , April 2018, S.   227 , doi : 10.1038/s41586-018-0007-4 .
 44. a b c d WMO-IWTC: Summary Statement on Tropical Cyclones and Climate Change, 2006. (PDF; 78 kB) ( Memento vom 25. März 2009 im Internet Archive )
 45. P. Chylek, G. Lesins (2008): Multidecadal variability of Atlantic hurricane activity: 1851–2007, J. Geophys. Res. 113, D22106, doi:10.1029/2008JD010036 .
 46. David B. Enfield, Luis Cid-Serrano (2009): Secular and multidecadal warmings in the North Atlantic and their relationships with major hurricane activity . International Journal of Climatology (im Druck). doi:10.1002/joc.1881
 47. James P. Kossin, Kenneth R. Knapp, Timothy L. Olander, Christopher S. Velden: Global increase in major tropical cyclone exceedance probability over the past four decades . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Mai 2020, doi : 10.1073/pnas.1920849117 . Siehe auch die Mitteilung: Longer period of record reveals increases in storm intensity. NOAA, 19. Mai 2020, abgerufen am 27. August 2020 .
 48. James B. Elsner: Continued Increases in the Intensity of Strong Tropical Cyclones . In: Bulletin of the American Meteorological Society . Band   101 , Nr.   8 , August 2020, doi : 10.1175/BAMS-D-19-0338.1 (open access).
 49. Kerry Emanuel (2005): Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years . In: Nature, 31. Juli, doi:10.1038/nature03906
 50. A NOAA-led team of scientists has found that the apparent increase in the number of tropical storms and hurricanes since the late 19th and early 20th centuries is likely attributable to improvements in observational tools and analysis techniques that better detect short-lived storms . In: Study: Better Observations, Analyses Detecting Short-Lived Tropical Systems, NOAA-Website, 11. August 2009 Archivierte Kopie ( Memento vom 15. August 2009 im Internet Archive )
 51. CW Landsea ua (2004): The Atlantic hurricane database re-analysis project: Documentation for the 1851–1910 alterations and additions to the HURDAT database . In: RJ Murname, K.-B. Liu: Hurricanes and Typhoons: Past, Present and Future . New York: Columbia University Press, S. 177–221, ISBN 0-231-12388-4 .
 52. CW Landsea ua (2009): Impact of Duration Thresholds on Atlantic Tropical Cyclone Counts . In: Journal of Climate Early Online Releases, doi:10.1175/2009JCLI3034.1 .
 53. TA McCloskey und G. Keller (2008): 5000 year sedimentary record of hurricane strikes on the central coast of Belize . In: Quaternary International (im Druck). doi:10.1016/j.quaint.2008.03.003 .
 54. Kam-biu Liu ua (2001): A 1,000-Year History of Typhoon Landfalls in Guangdong, Southern China, Reconstructed from Chinese Historical Documentary Records . In: Annals of the Association of American Geographers 91 (3), S. 453–464. doi:10.1111/0004-5608.00253
 55. Kam-biu Liu und Miriam L. Fearn (2000): Reconstruction of Prehistoric Landfall Frequencies of Catastrophic Hurricanes in Northwestern Florida from Lake Sediment Records . In: Quaternary Research 54 (2), S. 238–245. doi:10.1006/qres.2000.2166 .
 56. a b R. Iestyn Woolway, Benjamin M. Kraemer, John D. Lenters, Christopher J. Merchant, Catherine M. O'Reilly, Sapna Sharma: Global lake responses to climate change . In: Nature Reviews Earth & Environment . 14. Juli 2020, doi : 10.1038/s43017-020-0067-5 .
 57. Benjamin M. Kraemer, Thomas Mehner, Rita Adrian : Reconciling the opposing effects of warming on phytoplankton biomass in 188 large lakes . In: Scientific Reports . 2017, doi : 10.1038/s41598-017-11167-3 .
 58. a b Xiao Yang, Tamlin M. Pavelsky, George H. Allen: The past and future of global river ice . In: Nature . Januar 2020, doi : 10.1038/s41586-019-1848-1 . Siehe dazu auch die Meldung: Sarah Derouin: River ice is disappearing . In: Eos . Februar 2020, doi : 10.1029/2020EO140159 .
 59. Sapna Sharma, Kevin Blagrave, John J. Magnuson, Catherine M. O'Reilly, Samantha Oliver, Ryan D. Batt, Madeline R. Magee, Dietmar Straile, Gesa A. Weyhenmeyer, Luke Winslow, R. Iestyn Woolway: Widespread loss of lake ice around the Northern Hemisphere in a warming world . In: Nature Climate Change . Januar 2019, doi : 10.1038/s41558-018-0393-5 . Siehe dazu auch die Meldung: Matt McGrath: Lakes 'skating on thin ice' as warming limits freeze. In: BBC News. 28. Januar 2019, abgerufen am 23. Februar 2020 .
 60. The Copenhagen Diagnosis, S.41 (PDF; 3,5 MB)
 61. L. Olsson, L. Eklundh und J. Ardö (November 2005): „A recent greening of the Sahel–trends, patterns and potential causes“. In: Journal of Arid Environments 63 (3), S. 556–566. doi:10.1016/j.jaridenv.2005.03.008
 62. Klimawandel: Sahara ergrünt – ein bisschen. 22. Februar 2020, abgerufen am 22. Mai 2021 .
 63. SAHEL DROUGHT: PAST PROBLEMS, AN UNCERTAIN FUTURE (PDF; 967 kB) NOAA. Abgerufen am 26. Januar 2013.
 64. H. Paeth: Der Klimawandel in Afrika: Physisch-geographische Befunde und Klimamodellsimulationen. In: Afrika. Herausgeber: R. Glaser, K. Kremb, a. Drescher. 2. Auflage 2011
 65. Peter D. Noerdlinger; Kay R. Brower (2007): The melting of floating ice raises the ocean level . In: The Geophysical Journal International, 170, S. 145–150, doi:10.1111/j.1365-246X.2007.03472.x (PDF; 343 kB)
 66. Stefan Rahmstorf, Hans-Joachim Schellnhuber: Der Klimawandel . 2006, S.   64 .
 67. Oppenheimer, Michael (2006): Ice Sheets and Sea Level Rise: Model Failure is the Key Issue , Gastbeitrag bei RealClimate.org , siehe online
 68. V. Helm, A. Humbert, H. Miller: Elevation and elevation change of Greenland and Antarctica derived from CryoSat-2 . In: The Cryosphere . 8, 2014, S. 1539–1559. doi : 10.5194/tc-8-1539-2014 .
 69. Klimawandel: Wenn Dörfer schmelzen sueddeutsche.de 20. Februar 2007
 70. Arctic Climate Impact Assessment (2005): Arctic Climate Impact Assessment . Cambridge University Press, ISBN 0-521-61778-2 , siehe online
 71. National Snow and Ice Data Center (NSIDC): Arctic Sea Ice News Fall 2007
 72. NASA (2006): Arctic Ice Meltdown Continues With Significantly Reduced Winter Ice Cover , Feature vom 13. September, siehe online
 73. Serreze, Mark C., Marika M. Holland und Julienne Stroeve (2007): Perspectives on the Arctic's Shrinking Sea-Ice Cover , in: Science, Vol. 315., Nr. 5818, S. 1533–1536, doi:10.1126/science.1139426
 74. Holland, MM, CM Bitz und B. Tremblay (2006): Future abrupt reductions in the Summer Arctic sea ice , in: Geophysical Research Letters ( PDF ( Memento vom 13. Juni 2010 im Internet Archive ))
 75. Chen, JL, CR Wilson und BD Tapley (2006): Satellite Gravity Measurements Confirm Accelerated Melting of Greenland Ice Sheet , in: Science, online veröffentlicht am 10. August 10, Science doi:10.1126/science.1129007
 76. Schneider, DP, EJ Steig, TD van Ommen, DA Dixon, PA Mayewski, JM Jones, and CM Bitz (2006): Antarctic temperatures over the past two centuries from ice cores , in: Geophysical Research Letters, 33, L16707, doi:10.1029/2006GL027057
 77. Chapman, WL and Walsh, JE 2007. A synthesis of Antarctic temperatures . Journal of Climate 20: 4096-4117.
 78. NASA/Grace (2006): NASA Mission Detects Significant Antarctic Ice Mass Loss. News Release, 2. März
 79. University of Illinois, Urbana-Champaign's Polar Research Group
 80. NSIDC Southern Hemisphere Sea Ice Area ( Memento vom 13. Januar 2008 im Internet Archive )
 81. Powell, Dylan C., Thorsten Markus und Achim Stössel (2005): Effects of snow depth forcing on Southern Ocean sea ice simulations , in: Geophysical Research Letters, Vol. 110, C06001, doi:10.1029/2003JC002212 (PDF, preprint; 3,6 MB) . Siehe auch: American Geophysical Union und NASA joint press release: Warmer Air May Cause Increased Antarctic Sea Ice Cover ( Memento vom 3. März 2008 im Internet Archive ) vom 29. Juni 2005, und NASA Feature: Sea Ice May Be on Increase in the Antarctic: A Phenomenon Due to a Lot of 'Hot Air'? Vom 16. August 2005
 82. Badische Zeitung , Panorama , 25. Juli 2013, Dpa : badische-zeitung.de: Permafrostboden schmilzt immer schneller (26. Juli 2013)
 83. Dim Coumou, Alexander Robinson, Stefan Rahmstorf: Global increase in record-breaking monthly-mean temperatures . In: Climatic Change . 118, Nr. 3-4, Juni 2013, S. 771–782. ISSN 0165-0009 . doi : 10.1007/s10584-012-0668-1 .
 84. JE Hansen, M. Sato, R. Ruedy : Perception of climate change . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . 109, Nr. 37, 11. September 2012, S. E2415–E2423. ISSN 0027-8424 . doi : 10.1073/pnas.1205276109 .
 85. Vier-Grad-Dossier für die Weltbank: Risiken einer Zukunft ohne Klimaschutz . Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 19. November 2012. Abgerufen am 5. Januar 2014.
 86. Oerlemans, Johannes Hans (2005): Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records , in: Science Express, 3. März, doi:10.1126/science.1107046
 87. Dyurgerov, Mark B. und Mark F. Meier (2005): Glaciers and the Changing Earth System: A 2004 Snapshot . Institute of Arctic and Alpine Research, Occasional Paper 58 (PDF; 2,6 MB)
 88. Rühland, K., NR Phadtare, RK Pant, SJ Sangode, and JP Smol (2006): Accelerated melting of Himalayan snow and ice triggers pronounced changes in a valley peatland from northern India , In: Geophys. Res. Lett. , 33, L15709, doi:10.1029/2006GL026704 .
 89. HJ Fowler und DR Archer (2006): Conflicting Signals of Climatic Change in the Upper Indus Basin . In: Journal of Climate 19 (17), S. 4276–4293. doi:10.1175/JCLI3860.1
 90. Christian Schneebergera, Heinz Blattera, Ayako Abe-Ouchib and Martin Wild (2003): Modelling changes in the mass balance of glaciers of the northern hemisphere for a transient 2×CO 2 scenario . In: Journal of Hydrology 282 (1-4), 10. November 2003, S. 145–163. doi:10.1016/S0022-1694(03)00260-9
 91. TP Barnett, JC Adam und DP Lettenmaier (2005): Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions . In: Nature 438, S. 303–309. doi:10.1038/nature04141
 92. Union of Concerned Scientists (2005): Early Warning Signs: Spring Comes Earlier , Online-Text
 93. Root, Terry L., Dena P MacMynowski, Michael D. Mastrandrea und Stephen H. Schneider (2005): Human-modified temperatures induce species changes: Joint attribution , in: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Vol. 102, No. 21, 24. Mai, S. 7465–7469, siehe online (Open Access)
 94. a b Walther, GR,E. Post, P. Convey, A. Menzel, C. Parmesan, TJC Beebee, JM Fromentin, O. Hoegh-Guldberg, F. Bairlein (2002): Ecological responses to recent climate change , in: Nature, Vol. 416, S. 389–395, siehe online
 95. Keeling, CD, JFS Chin, TP Whorf (1996): Increased activity of northern vegetation inferred from atmospheric CO 2 measurements , in: Nature 382, 146-149, doi:10.1038/382146a0
 96. Visser, Marcel E., Frank Adriaensen, Johan H. van Balen et al. (2003): Variable responses to large-scale climate change in European Parus populations , in: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 270, Nr. 1513 / 22. Februar 22, S. 367–372 doi:10.1098/rspb.2002.2244 . Siehe auch Science News ( Memento vom 15. April 2008 im Internet Archive )
 97. X. u. Lian, Shilong Piao ua: Summer soil drying exacerbated by earlier spring greening of northern vegetation. In: Science Advances. 6, 2020, S. eaax0255, doi : 10.1126/sciadv.aax0255 .
 98. Magnuson, John, Dale M. Robertson, Barbara J. Benson et al. (2000): Historical Trends in Lake and River Ice Cover in the Northern Hemisphere , in: Science, Vol. 289, No. 5485, S. 1743–1746, 8. September, doi:10.1126/science.289.5485.1743
 99. UNEP GRID Arendal: Changing Weather
 100. NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory: GFDL R30 Podel projected Climate Changes: Year 2050
 101. Timothy J Osborn, Mike Hulme, Philip D Jones, Tracy A Basnett: Observed trends in the daily intensity of United Kingdom precipitation . In: International Journal of Climatology . Band   20 , Nr.   4 , 30. März 2000, S.   347–364 , doi : 10.1002/(SICI)1097-0088(20000330)20:4<347::AID-JOC475>3.0.CO;2-C .
 102. Frich, P., LV Alexander, P. Della-Marta, B. Gleason, M. Haylock, AMG Klein Tank und T. Peterson (2002): Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century , in: Climate Research, S. 193–212, V.19 (PDF; 2,6 MB) ( Memento vom 19. März 2012 im Internet Archive )
 103. UK Department for Environment Food and Rural Affairs und UK Department for International Development (2004): African Climate Report. A report commissioned by the UK Government to review African climate science, policy and options for action (PDF) ( Memento vom 14. Februar 2006 im Internet Archive )
 104. Meredith, Edmund ( Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ) et al. in Nature Geoscience : Crucial role of Black Sea warming in amplifying the 2012 Krymsk precipitation extreme Our results reveal a physical mechanism linking a sudden amplificat ion of coastal convective precipitation extremes to gradual SST increase. The increased lower tropospheric humidity provides a richer moisture source for convective precipitation and contributes to low-level instability. More importantly, the near-surface warming reduces static stability, allowing deep convection to be more easily triggered. veröffentlicht am 13. Juli 2015
 105. Der Spiegel : Die Meereserwärmung brachte die Fluten vom 14. Juli 2015, abgerufen am 15. Juli 2015
 106. Paul J. Durack, Susan E. Wijffels and Richard J. Matear. Ocean Salinities Reveal Strong Global Water Cycle Intensification During 1950 to 2000. Science 2012. doi:10.1126/science.1212222 .
 107. scinexx: Klimawandel kurbelt Wasserkreislauf stärker an als gedacht
 108. Zbigniew W. Kundzewicz et al. : Trend detection in river flow series . In: Hydrological Sciences Journal , Bd. 50(5), 797-810 & 811-824. 1. Annual maximum flow & 2. Flood and low-flow index series
 109. PCD Milly, RT Wetherald, KA Dunne, TL Delworth (2002): Increasing risk of great floods in a changing climate , in: Nature, 31. Januar, S. 514–517, V. 415, doi:10.1038/415514a
 110. Mudelsee, M., M. Börngen, G. Tetzlaff und U. Grünewald (2003): No upward trends in the occurrence of extreme floods in central Europe , in: Nature, Vol. 421, S. 166–169, doi:10.1038/nature01928
 111. MJ Crozier (2010): Deciphering the effect of climate change on landslide activity: A review , in: Geomorphology, 124 (3–4): 260–267. doi:10.1016/j.geomorph.2010.04.009
 112. M. Dehn, G. Bürger, J. Buma, P. Gasparetto (2000): Impact of climate change on slope stability using expanded downscaling , in: Engineering Geology, 55 (3): 193–204. doi:10.1016/S0013-7952(99)00123-4
 113. L. Borgatti, M. Soldati (2010): Landslides as a geomorphological proxy for climate change: A record from the Dolomites (northern Italy) , in: Geomorphology, 120 (1–2): 56–64. doi:10.1016/j.geomorph.2009.09.015
 114. M. Jakob, S. Lambert (2009): Climate change effects on landslides along the southwest coast of British Columbia , in: Geomorphology, 107 (3–4): 275–284. doi:10.1016/j.geomorph.2008.12.009
 115. Aussage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Heinz Nolzen (Hrsg.): „Handbuch des Geographieunterrichts, Bd.12/2, Geozonen“, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln 1995
 116. Duo Chan und Qigang Wu: Significant anthropogenic-induced changes of climate classes since 1950 . In: Nature Scientific Reports . 28. August 2015, doi : 10.1038/srep13487 ( HTML ).
 117. Hare, William (2003): Assessment of Knowledge on Impacts of Climate Change – Contribution to the Specification of Art. 2 of the UNFCCC. Externe Expertise für das WBGU-Sondergutachten „Welt im Wandel: Über Kioto hinausdenken. Klimaschutzstrategien für das 21. Jahrhundert“ (PDF; 1,7 MB) ( Memento vom 13. Dezember 2007 im Internet Archive )
 118. Hare, William (2005): Relationship between increases in global mean temperature and impacts on ecosystems, food production, water and socio-economic systems (PDF; 393 kB) ( Memento vom 28. September 2007 im Internet Archive )
 119. J. Schultz: „Die Ökozonen der Erde“ Ulmer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-1514-9
 120. a b Heinz Nolzen (Hrsg.): „Handbuch des Geographieunterrichts, Bd.12/2, Geozonen“, Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln 1995
 121. a b c d Artikel: „Wälder im Klimawandel“ auf dem Hamburger Bildungsserver, abgerufen im Januar 2013
 122. a b Homepage von Martin R. Textor, Institut für Pädagogik und Zukunftsforschung (IPZF), Würzburg , abgefragt im Januar 2013
 123. Artikel „Die Tropen dehnen sich nach Norden aus“ in der Welt vom 4. Dezember 2007
 124. Naia Morueta-Holme, Kristine Engemann, Pablo Sandoval-Acuña, Jeremy D. Jonas, R. Max Segnitz, Jens-Christian Svenning: Strong upslope shifts in Chimborazo's vegetation over two centuries since Humboldt . In: PNAS . 112, Nr. 41, Oktober 2015, S. 12741–12745. doi : 10.1073/pnas.1509938112 .
 125. Williams, John W., Stephen T. Jackson und John E. Kutzbach (2007): Projected distributions of novel and disappearing climates by 2100 AD , in: Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(13), 27. März, doi:10.1073/pnas.0606292104
 126. Parmesan, Camille und Gary Yohe (2003): A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems , in: Nature, Vol. 421, 2. Januar, S. 37–42 Archivlink ( Memento vom 11. September 2006 im Internet Archive ) (PDF)
 127. Lenoir, J., JC Gégout, PA Marquet, P. de Ruffray und H. Brisse (2008): A Significant Upward Shift in Plant Species Optimum Elevation During the 20th Century , in: Science, Vol. 320, Nr. 5884, S. 1768–1771, 27. Juni, doi:10.1126/science.1156831
 128. MAZonline: Potsdamer Klimaforscher warnt vor Wüste in Europa . 11. September 2017 ( Planet Erde aus dem Gleichgewicht ).
 129. Thomas, CD et al. (2004): Extinction risk from climate change , in Nature, Vol. 427, S. 145–148, siehe online
 130. Diamond, Jared (2006): Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed , Penguin Books, Reprint January, ISBN 0-14-303655-6
 131. Westerling, Anthony Leroy, Hugo G. Hidalgo, Daniel R. Cayan und Thomas W. Swetnam (2006): Warming and Earlier Spring Increases Western US Forest Wildfire Activity , in: Science, Online-Veröffentlichung vom 6. Juli, doi:10.1126/science.1128834
 132. Stock, Manfred (Hrsg.) (2005): KLARA – Klimawandel – Auswirkungen, Risiken, Anpassung . PIK-Report Nr. 99 (PDF; 11,6 MB)
 133. A. Park Williams et al.: Observed Impacts of Anthropogenic Climate Change on Wildfire in California . In: Earth's Future . 2019, doi : 10.1029/2019EF001210 .
 134. Brian Soden. In: Volker Mrasek : deutschlandfunk.de: Wasserdampf-Zunahme in der Atmosphäre . Deutschlandfunk , Forschung Aktuell, 29. Juli 2014
 135. Volker Mrasek: deutschlandfunk.de: Wasserdampf-Zunahme in der Atmosphäre . Deutschlandfunk , Forschung Aktuell, 29. Juli 2014
 136. Scheffer, M., V. Brovkin, and P. Cox (2006): Positive feedback between global warming and atmospheric CO 2 concentration inferred from past climate change , in: Geophysical Research Letters, 33, L10702, doi:10.1029/2005GL025044
 137. Klimamodell der Uni Bern, Ben Matthews (2002), Online-Version ( Memento vom 11. März 2006 im Internet Archive )
 138. JG Canadell, C. Le Quéré, MR Raupach, CB Field, ET Buitenhuis, P. Ciais, TJ Conway, NP Gillett, RA Houghton, G. Marland (2007): Contributions to accelerating atmospheric CO 2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks , in: PNAS, Vol. 104, No. 47, S. 18866–18870. doi:10.1073/pnas.0702737104
 139. Kenneth J. Feeley, S. Joseph Wright, MN Nur Supardi, Abd Rahman Kassim, Stuart J. Davies (2007): Decelerating growth in tropical forest trees. Ecology Letters, Band 10, Heft 6, S. 461–469. doi:10.1111/j.1461-0248.2007.01033.x
 140. RB Myneni, CD Keeling, CJ Tucker, G. Asrar & RR Nemani (1997): Increased plant growth in the northern high latitudes from 1981 to 1991 , in: Nature 386, 698–702, 17. April, siehe online
 141. Angert, A., S. Biraud, C. Bonfils, CC Henning, W. Buermann, J. Pinzon, CJ Tucker und I. Fung (2005): Drier summers cancel out the CO 2 uptake enhancement induced by warmer springs , in: PNAS, Vol. 102, No. 31, 2. August, siehe online
 142. Flurin Babst, Olivier Bouriaud, Benjamin Poulter, Valerie Trouet, Martin P. Girardin, David C. Frank: Twentieth century redistribution in climatic drivers of global tree growth. In: Science Advances. 5, 2019, S. eaat4313, doi:10.1126/sciadv.aat4313 .
 143. Yuanwei Qin et al.: Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon . In:Nature Climate Change . 2021, doi : 10.1038/s41558-021-01026-5 .
 144. Amazonas-Regenwald stößt derzeit mehr CO₂ aus, als er absorbiert . In: Spiegel Online , 1. Mai 2021. Abgerufen am 9. Mai 2021.
 145. Gorissena, A. und MF Cotrufo (1999): Elevated Carbon Dioxide Effects on Nitrogen Dynamics in Grasses, with Emphasis on Rhizosphere Processes , in: Soil Science Society of America Journal, No. 63, S. 1695–1702, siehe online ( Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive ) (PDF; 29 kB)
 146. Allen, AS, JA Andrews, AC Finzi, R. Matamala, DD Richter und WH Schlesinger (1999): Effects of Free Air CO 2 -Enrichment (FACE) on Belowground Processes in a PINUS TAEDA Forest , in: Ecological Applications, Vol. 10, No. 2, S. 437–448, doi : 10.1890/1051-0761(2000)010[0437:EOFACE]2.0.CO;2
 147. B. Buffet, D. Archer (2004): Global inventory of methane clathrate: sensitivity to changes in the deep ocean , in: Earth and Planetary Science Letters, Vol. 227, S. 185–199, (PDF; 610 kB)
 148. AV Milkov (2004): Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there? , in: Earth-Science Reviews, Vol. 66, S. 183–197
 149. BP (2006): Quantifying energy – BP Statistical Review of World Energy , Juni 2006, PDF
 150. M. Davie, B. Buffet (2001): A numerical model for the formation of gas hydrate below the seafloor , in: Journal of Geophysical Research, Vol. 106, S. 185–199, online (PDF)
 151. Deutschlandfunk , Wissenschaft im Brennpunkt , 7. August 2016, Andrea Rehmsmeier : Auf dünnem Eis (5. November 2016)
 152. ipa.arcticportal.org: International Permafrost Association (5. November 2016)
 153. Alexey Portnov, Andrew J. Smith et al.: Offshore permafrost decay and massive seabed methane escape in water depths >20 m at the South Kara Sea shelf . Band   40 . GRL, 2013, S.   3962–3967 , doi : 10.1002/grl.50735 . Online PDF
 154. Walter, KM, SA Zimov, JP Chanton, D. Verbyla and FS Chapin: Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming . In: Nature . 443, 2006, S. 71-75. doi : 10.1038/nature05040 .
 155. P. Forster, P., V. Ramaswamy et al.: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing . Science 326 Auflage. Cambridge University Press, Cambridge und New York 2007, 2007, ISBN 978-0-521-88009-1 , S.   212 . Online (PDF; 8 MB)
 156. Drew T. Shindell *, Greg Faluvegi, Dorothy M. Koch, Gavin A. Schmidt , Nadine Unger, Susanne E. Bauer: Improved attribution of climate forcing to emissions . Science 326 Auflage. AAAS, 2009, S.   716–718 , doi : 10.1126/science.1174760 . Online
 157. Global warming time bomb trapped in Arctic soil: study ( Memento vom 3. November 2011 im Internet Archive )
 158. Khvorostyanov, DV, P. Ciais, G. Krinner, and SA Zimov (2008) Vulnerability of east Siberia's frozen carbon stores to future warming in Geophys. Res. Lett. ,35, L10703, (PDF; 1,4 MB) doi:10.1029/2008GL033639
 159. Sciencedaily.com
 160. Abrutschende Berghänge durch abtauen des Permafrostbodens ( Memento vom 29. Dezember 2007 im Internet Archive )
 161. a b Louise M. Farquharson, Vladimir E. Romanovsky, William L. Cable, Donald A. Walker, Steven Kokelj, Dimitry Nicolsk: Climate change drives widespread and rapid thermokarst development in very cold permafrost in the Canadian High Arctic . In: Geophysical Research Letters . Juni 2019, doi : 10.1029/2019GL082187 .
 162. IPCC: Table SPM-2, in: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 163. National Snow an Ice Data Center (2005): Sea Ice Decline Intensifies , siehe online (PDF; 334 kB)
 164. Arctic Climate Impact Assessment: Impacts of a Warming Arctic (2004) (PDF; 14,7 MB) (S. 10)
 165. a b c Kirk R. Smith und Alistair Woodward: Human Health: Impacts, Adaptation, and Co-Benefits . In: CB Field ua (Hrsg.): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2014 ( ipcc.ch [PDF]).
 166. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007b): Human health. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (PDF; 816 kB)
 167. a b Scott C Sheridan und Michael Allen: Changes in the Frequency and Intensity of Extreme Temperature Events and Human Health Concerns . In: Current Climate Change Reports . Nr.   1 , 2015, doi : 10.1007/s40641-015-0017-3 .
 168. Scott C Sheridan und Michael Allen: Temporal trends in human vulnerability to excessive heat . In: Environmental Research Letters . 19. März 2018, doi : 10.1088/1748-9326/aab214 .
 169. a b WR Keatinge, GC Donaldson: The Impact of Global Warming on Health and Mortality. In: Southern Medical Journal. 97 (11), S. 1093–1099, November 2004. online ( Memento vom 19. Oktober 2012 im Internet Archive )
 170. Nick Watts, Markus Amann, Nigel Arnell, Sonja Ayeb-Karlsson, Jessica Beagley, Kristine Belesova ua: The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises . Dezember 2020, doi : 10.1016/S0140-6736(20)32290-X .
 171. Antonio Gasparrini ua: Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios . In: The Lancet: Planetary Health . Band   1 , Nr.   9 , Dezember 2017, doi : 10.1016/S2542-5196(17)30156-0 . Siehe hierzu auch Veronika Huber: Weniger Todesfälle durch Klimawandel? In: SciLogs: Klimalounge. 22. März 2018, abgerufen am 23. März 2018 .
 172. Steven C. Sherwood und Matthew Huber: An adaptability limit to climate change due to heat stress . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   107 , Nr.   21 , 25. Mai 2010, doi : 10.1073/pnas.0913352107 .
 173. Jeremy S. Pal und Elfatih AB Eltahir: Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability . In: Nature Climate Change . Band   6 , 6. Oktober 2016, doi : 10.1038/nclimate2833 .
 174. Suchul Kang, Elfatih AB Eltahir: North China Plain threatened by deadly heatwaves due to climate change and irrigation . In: Nature Communications . Juli 2018, doi : 10.1038/s41467-018-05252-y .
 175. Eun-Soon Im, Jeremy S. Pal und Elfatih AB Eltahir: Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia . In: Science Advances . Band   3 , Nr.   8 , 2. August 2017, doi : 10.1126/sciadv.1603322 .
 176. C. Raymond, D. Singh, RM Horton: Spatiotemporal Patterns and Synoptics of Extreme Wet‐Bulb Temperature in the Contiguous United States . In: Journal of Geophysical Research Atmospheres . Dezember 2017, doi : 10.1002/2017JD027140 .
 177. Otto Wöhrbach: Die Klimaanlage des Menschen stößt an ihr Limit. Schwitzen kühlt – doch nicht immer und überall. Im Klimawandel droht immer mehr Regionen der Erde der Hitzetod. ( Onlinefassung unter anderem Titel ) In: Der Tagesspiegel , 27. August 2019, S. 19.
 178. a b WR Keatinge et al. (2000): Heat related mortality in warm and cold regions of Europe: observational study . In: British Medical Journal 321 (7262), S. 670–673. online
 179. Copernicus: 2020 warmest year on record for Europe; globally, 2020 ties with 2016 for warmest year recorded. Copernicus, 8. Januar 2021, abgerufen am 17. Januar 2021 : „Europe saw its warmest year on record at 1.6°C above the 1981-2010 reference period, […].“ Für den Vergleich zum Zeitraum 1850–1900: Surface Temperatures. In: European State of the Climate 2019. Copernicus, 2020, abgerufen am 17. Januar 2021 : „The European temperature is almost 2°C above that for the latter half of the 19th century.“
 180. Alistair Woodward: Climate change effects on human health: projections of temperature-related mortality for the UK during the 2020s, 2050s and 2080s . In: Journal of Epidemiology & Community Health . 2014, doi : 10.1136/jech-2014-20404000 .
 181. WWF & IfW (2007): Kosten des Klimawandels – Die Wirkung steigender Temperaturen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit (PDF; 5,1 MB)
 182. Nick Watts, Markus Amann, Nigel Arnell, Sonja Ayeb-Karlsson, Jessica Beagley: The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises . In: The Lancet . Band   0 , Nr.   0 , 2. Dezember 2020, ISSN 0140-6736 , doi : 10.1016/S0140-6736(20)32290-X ( thelancet.com [abgerufen am 4. Dezember 2020]).
 183. Klimakrise: Immer mehr Hitzetote in Deutschland. In: DER SPIEGEL. 3. Dezember 2020, abgerufen am 4. Dezember 2020 .
 184. Y. Fang, V. Naik, LW Horowitz und DL Mauzerall: Air pollution and associated human mortality: the role of air pollutant emissions, climate change and methane concentration increases from the preindustrial period to present . In: Atmospheric Chemistry and Physics . Band   13 , Nr.   3 , 4. Februar 2013, doi : 10.5194/acp-13-1377-2013 .
 185. Raquel A. Silva ua: Future global mortality from changes in air pollution attributable to climate change . In: Nature Climate Change . Band   7 , 2017, doi : 10.1038/nclimate3354 .
 186. Dirk Pavlik, Majana Heidenreich, Ralf Wolke und Rainer Stern: KLENOS - Einfluss einer Änderung der Energiepolitik und des Klimas auf die Luftqualität sowie Konsequenzen für die Einhaltung von Immissionsgrenzwerten und Prüfung weitergehender emissionsmindernder Maßnahmen – Endbericht . Hrsg.: Umweltbundesamt. Dezember 2016 ( umweltbundesamt.de ).
 187. Rising carbon dioxide levels will make us stupider . In: Nature . 580, Nr. 7805, 20. April 2020, S. 567. bibcode : 2020Natur.580Q.567. . doi : 10.1038/d41586-020-01134-w . PMID 32317783 .
 188. Rising CO2 causes more than a climate crisis—it may directly harm our ability to think (en) . In: phys.org . Abgerufen am 17. Mai 2020.  
 189. Kristopher B. Karnauskas, Shelly L. Miller, Anna C. Schapiro: Fossil Fuel Combustion Is Driving Indoor CO2 Toward Levels Harmful to Human Cognition . In: GeoHealth . 4, Nr. 5, 2020, S. e2019GH000237. doi : 10.1029/2019GH000237 . PMID 32426622 . PMC 7229519 (freier Volltext).
 190. Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments
 191. Martens P., Kovats RS, Nijhof S., de Vries P., Livermore MTJ, Bradley DJ, Cox J., McMichael AJ (1999): Climate change and future populations at risk of malaria – a review of recent outbreaks. In: Global Environmental Change. Vol. 9, S. 89–107, doi:10.1016/S0959-3780(99)00020-5
 192. IPCC Report Abschnitt 8: Human Health (englisch) (PDF; 816 kB)
 193. Centers for Disease Control: Eradication of Malaria in the United States (1947–1951). online
 194. Reiter P. From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age , Emerging Infectious Diseases, Vol. 6, S. 1–11, online
 195. IPCC Report Kapitel 10 – 10.4.4.3, 10.4.5 (PDF; 876 kB)
 196. Margot Kathrin Dalitz: Autochthone Malaria im mitteldeutschen Raum . Dissertationen an der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle
 197. Wilfried Bautsch u. Helmut Eiffert, Ärztekammer Niedersachsen: Ratgeber zur Antibiotikatherapie Teil 1: Borreliose ( Memento vom 3. Januar 2017 im Internet Archive )
 198. Glenz K, Bouchon B, Stehle T, Wallich R, Simon MM, Warzecha H: Production of a recombinant bacterial lipoprotein in higher plant chloroplasts . In: Nat. Biotechnol. . 24, Nr. 1, Januar 2006, S. 76–7. doi : 10.1038/nbt1170 . PMID 16327810 .
 199. Iain R. Lake et al.: Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe . In: Environmental Health Perspectives . 2016, doi : 10.1289/EHP173 .
 200. William RL Anderegg: Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   118 , Nr.   7 , 2021, doi : 10.1073/pnas.2013284118 .
 201. John R. Porter, Liyong Xie ua: 7 Food Security and Food Production Systems . In: CB Field ua (Hrsg.): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2014 ( ipcc.ch [PDF; 2,3   MB ]).
 202. The World Health Organization (2002): The World Health Report 2002
 203. a b Cline, William (2007): Global Warming and Agriculture. Center for Global Development; Peterson Institute for International Economics.
 204. David B Lobell, Christopher Field : Global scale climate–crop yield relationships and the impacts of recent warming . (PDF) In: Environmental Research Letters . 2, Nr. 1, März 2007. doi : 10.1088/1748-9326/2/1/014002 .
 205. Long, Stephen P., Elizabeth A. Ainsworth, Andrew DB Leakey, Josef Nösberger und Donald R. Ort (2006): Food for Thought: Lower-Than-Expected Crop Yield Stimulation with Rising CO2 Concentrations , in: Science, Vol. 312, No. 5782, S. 1918–1921, doi:10.1126/science.1114722 , siehe auch die Meldung hier
 206. Schimmel, David (2006): Climate Change and Crop Yields: Beyond Cassandra , in: Science, Vol. 312, No. 5782, S. 1889–1890, doi:10.1126/science.1129913
 207. Alessandra SENSI (Eurostat), siehe Weblink: EU Kommission ( Memento vom 12. Januar 2012 im Internet Archive )
 208. Kristie L. Ebi und Lewis H. Ziska: Increases in atmospheric carbon dioxide: Anticipated negative effects on food quality . In: PLOS Medicine . Juli 2018, doi : 10.1371/journal.pmed.1002600 .
 209. Samuel S. Myers, Antonella Zanobetti, Itai Kloog, Peter Huybers, Andrew DB Leakey, Arnold Bloom, Eli Carlisle, Lee H. Dietterich, Glenn Fitzgerald, Toshihiro Hasegawa, N. Michele Holbrook, Randall L. Nelson, Michael J. Ottman, Victor Raboy, Hidemitsu Sakai, Karla A. Sartor, Joel Schwartz, Saman Seneweera, Michael Tausz und Yasuhiro Usui: Increasing CO 2 threatens human nutrition . In: Nature . 7. Mai 2014, doi : 10.1038/nature13179 .
 210. Matthew R. Smith und Samuel S. Myers: Impact of anthropogenic CO 2 emissions on global human nutrition . In: Nature Climate Change . Band   8 , August 2018, doi : 10.1038/s41558-018-0253-3 .
 211. E. Marie Muehe, Tianmei Wang, Carolin F. Kerl, Britta Planer-Friedrich, Scott Fendorf: Rice production threatened by coupled stresses of climate and soil arsenic. In: Nature Communications. 10, 2019, doi : 10.1038/s41467-019-12946-4 .
 212. Einbuße bei Reisernten erwartet. In: biooekonomie.de. 13. November 2019, abgerufen am 20. November 2019 .
 213. The CNA Corporation (2007): National Security and the Threat of Climate Change. Alexandria, VA (USA).
 214. The Nobel Peace Prize 2007. Abgerufen am 18. Februar 2019 (amerikanisches Englisch).
 215. Erderwärmung: Pentagon stuft Klimawandel als Gefahr für nationale Sicherheit ein. SPIEGEL ONLINE, vom 13. Oktober 2014
 216. David B. Lobell, John A. Dykema, Shanker Satyanath, Edward Miguel, Marshall B. Burke: Warming increases the risk of civil war in Africa . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   106 , Nr.   49 , 8. Dezember 2009, ISSN 0027-8424 , S.   20670–20674 , doi : 10.1073/pnas.0907998106 , PMID 19934048 ( pnas.org [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 217. Halvard Buhaug: Climate not to blame for African civil wars . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   107 , Nr.   38 , 21. September 2010, ISSN 0027-8424 , S.   16477–16482 , doi : 10.1073/pnas.1005739107 , PMID 20823241 ( pnas.org [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 218. Edward Miguel, Marshall Burke, Solomon M. Hsiang: Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict . In: Science . Band   341 , Nr.   6151 , 13. September 2013, ISSN 0036-8075 , S.   1235367 , doi : 10.1126/science.1235367 , PMID 24031020 ( sciencemag.org [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 219. H. Buhaug, J. Nordkvelle, T. Bernauer, T. Böhmelt, M. Brzoska: One effect to rule them all? A comment on climate and conflict . In: Climatic Change . Band   127 , Nr.   3-4 , Dezember 2014, ISSN 0165-0009 , S.   391–397 , doi : 10.1007/s10584-014-1266-1 ( springer.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 220. Alexander De Juan: Long-term environmental change and geographical patterns of violence in Darfur, 2003–2005 . In: Political Geography . Band   45 , März 2015, S.   22–33 , doi : 10.1016/j.polgeo.2014.09.001 ( elsevier.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 221. Carol R. Ember, Teferi Abate Adem, Ian Skoggard, Eric C. Jones: Livestock Raiding and Rainfall Variability in Northwestern Kenya . In: Civil Wars . Band   14 , Nr.   2 , Juni 2012, ISSN 1369-8249 , S.   159–181 , doi : 10.1080/13698249.2012.679497 .
 222. Jan Selby, Clemens Hoffmann: Beyond scarcity: Rethinking water, climate change and conflict in the Sudans . In: Global Environmental Change . Band   29 , November 2014, S.   360–370 , doi : 10.1016/j.gloenvcha.2014.01.008 ( elsevier.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 223. Tobias Ide, Janpeter Schilling, Jasmin SA Link, Jürgen Scheffran, Grace Ngaruiya: On exposure, vulnerability and violence: Spatial distribution of risk factors for climate change and violent conflict across Kenya and Uganda . In: Political Geography . Band   43 , November 2014, S.   68–81 , doi : 10.1016/j.polgeo.2014.10.007 ( elsevier.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 224. Tobias Ide: Climate War in the Middle East? Drought, the Syrian Civil War and the State of Climate-Conflict Research . In: Current Climate Change Reports . Band   4 , Nr.   4 , Dezember 2018, ISSN 2198-6061 , S.   347–354 , doi : 10.1007/s40641-018-0115-0 ( springer.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 225. WBGU: HG 2007 Sicherheit. Abgerufen am 18. Februar 2019 .
 226. Tobias Ide, Jürgen Scheffran: On climate, conflict and cumulation: suggestions for integrative cumulation of knowledge in the research on climate change and violent conflict . In: Global Change, Peace & Security . Band   26 , Nr.   3 , 2. September 2014, ISSN 1478-1158 , S.   263–279 , doi : 10.1080/14781158.2014.924917 .
 227. Jochem Marotzke: Bloß keine Panik - auch beim Klima . In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung . Nr.   13 , 29. März 2020, S.   58 .
 228. Andreas Miles-Novelo, Craig A. Anderson: Climate Change and Psychology: Effects of Rapid Global Warming on Violence and Aggression . In: Current Climate Change Reports . 31. Januar 2019, ISSN 2198-6061 , doi : 10.1007/s40641-019-00121-2 .
 229. Tobias Ide, P. Michael Link, Jürgen Scheffran, Janpeter Schilling: The Climate-Conflict Nexus: Pathways, Regional Links, and Case Studies . In: Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace (= Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ). Springer International Publishing, Cham 2016, ISBN 978-3-319-43884-9 , S.   285–304 , doi : 10.1007/978-3-319-43884-9_12 .
 230. Adrien Detges: Local conditions of drought-related violence in sub-Saharan Africa: The role of road and water infrastructures . In: Journal of Peace Research . Band   53 , Nr.   5 , September 2016, ISSN 0022-3433 , S.   696–710 , doi : 10.1177/0022343316651922 .
 231. Halvard Buhaug, Hanne Fjelde, Mihai Croicu, Nina von Uexkull: Civil conflict sensitivity to growing-season drought . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   113 , Nr.   44 , 1. November 2016, ISSN 0027-8424 , S.   12391–12396 , doi : 10.1073/pnas.1607542113 , PMID 27791091 ( pnas.org [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 232. Kendra Sakaguchi, Anil Varughese, Graeme Auld: Climate Wars? A Systematic Review of Empirical Analyses on the Links between Climate Change and Violent Conflict . In: International Studies Review . Band   19 , Nr.   4 , 1. Dezember 2017, ISSN 1521-9488 , S.   622–645 , doi : 10.1093/isr/vix022 (oup.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 233. Jon Barnett: The prize of peace (is eternal vigilance): a cautionary editorial essay on climate geopolitics . In: Climatic Change . Band   96 , Nr.   1-2 , September 2009, ISSN 0165-0009 , S.   1–6 , doi : 10.1007/s10584-009-9591-5 .
 234. Betsy Hartmann: Converging on Disaster: Climate Security and the Malthusian Anticipatory Regime for Africa . In: Geopolitics . Band   19 , Nr.   4 , 2. Oktober 2014, ISSN 1465-0045 , S.   757–783 , doi : 10.1080/14650045.2013.847433 .
 235. Tobias Ide, Jürgen Scheffran: On climate, conflict and cumulation: suggestions for integrative cumulation of knowledge in the research on climate change and violent conflict . In: Global Change, Peace & Security . Band   26 , Nr.   3 , 2. September 2014, ISSN 1478-1158 , S.   263–279 , doi : 10.1080/14781158.2014.924917 .
 236. Jan Selby: Positivist Climate Conflict Research: A Critique . In: Geopolitics . Band   19 , Nr.   4 , 2. Oktober 2014, ISSN 1465-0045 , S.   829–856 , doi : 10.1080/14650045.2014.964865 .
 237. Tobias Ide: Research methods for exploring the links between climate change and conflict: Research methods for exploring the links between climate change and conflict . In: Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change . Band   8 , Nr.   3 , Mai 2017, S.   e456 , doi : 10.1002/wcc.456 .
 238. Andrew R. Solow: Global warming: A call for peace on climate and conflict . In: Nature . Band   497 , 8. Mai 2013, ISSN 1476-4687 , S.   179–180 , doi : 10.1038/497179a ( nature.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 239. Nils Petter Gleditsch: Whither the weather? Climate change and conflict . In: Journal of Peace Research . Band   49 , Nr.   1 , Januar 2012, ISSN 0022-3433 , S.   3–9 , doi : 10.1177/0022343311431288 .
 240. Adrien Detges, Jon Barnett, Tobias Ide, Courtland Adams: Sampling bias in climate–conflict research . In: Nature Climate Change . Band   8 , Nr.   3 , März 2018, ISSN 1758-6798 , S.   200–203 , doi : 10.1038/s41558-018-0068-2 ( nature.com [abgerufen am 18. Februar 2019]).
 241. a b DJ Arent ua: Key economic sectors and services . In: CB Field ua (Hrsg.): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2014, Executive Summary, Kap. 10.2 Energy.
 242. a b Jennifer Cronin, Gabrial Anandarajah und Oliver Dessens: Climate change impacts on the energy system: a review of trends and gaps . In: Climatic Change . August 2018, doi : 10.1007/s10584-018-2265-4 .
 243. Michelle TH van Vliet, John R. Yearsley, Fulco Ludwig, Stefan Vögele, Dennis P. Lettenmaier & Pavel Kabat: Vulnerability of US and European electricity supply to climate change . In: Nature Climate Change . Vol. 2, Issue 6, Juni 2012, doi:10.1038/nclimate1546
 244. Klimawandel Wassermangel könnte Stromproduktion gefährden . In: Spiegel Online . 4. Juni 2012
 245. Hamilton, Jacqueline M. und Richard SJ Tol (2005): Climate change and international tourism: A simulation study , in: Global Environmental Change, Part A, Volume 15, Issue 3, Oktober, S. 253–266, doi:10.1016/j.gloenvcha.2004.12.009
 246. Präsentation auf der IOC V. World Conference on Sport and the Environment, Turin, Rolf Bürki, Bruno Abegg und Hans Elsasser, Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie und Raumordnungspolitik, Universität St. Gallen , und Geografisches Institut der Universität Zürich ua, siehe online ( Memento vom 2. Januar 2007 im Internet Archive )
 247. Abegg, Bruno (1996): Klimaänderung und Tourismus . Schlussbericht im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms „Klimaänderungen und Naturkatastrophen“ (NFP 31)
 248. Wo können wir 2060 noch Ski fahren? , Republik, 6. Februar 2019
 249. Fidschi siedelt Dörfer um - Wie der Klimawandel Heimat frisst . In: Deutschlandfunk Kultur . ( deutschlandfunkkultur.de [abgerufen am 3. November 2017]).
 250. tagesschau.de: Klimawandel: Not der Marshall-Inseln. Abgerufen am 3. November 2017 .
 251. Manfred Wöhlcke (Stiftung Wissenschaft und Politik): Umweltmigration. (April 2002) ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive )
 252. https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
 253. Chi Xu, Timothy A. Kohler, Timothy M. Lenton, Jens-Christian Svenning, Marten Scheffer: Future of the human climate niche . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . 117, Nr. 21, 26. Mai 2020, ISSN 0027-8424 , S. 11350–11355. doi : 10.1073/pnas.1910114117 . PMID 32366654 . PMC 7260949 (freier Volltext).
 254. UNEP.org Press Release: Public Private Partnerships Unlock Climate Cover for the Vulnerable Escalating Cost of Natural Disasters Could Hit “One Trillion Dollar Year” Mark , 14. November 2006, siehe online ( Memento vom 14. November 2006 im Internet Archive )
 255. Roger A. Pielke, Jr. et al. (2008): Normalized Hurricane Damage in the United States: 1900–2005. In: Natural Hazards Review , Volume 9, Issue 1, S. 29–42. doi : 10.1061/(ASCE)1527-6988(2008)9:1(29)
 256. Association of British Insurers (2005): Financial Risks of Climate Change , Summary Report (PDF; 790 kB) ( Memento vom 28. Oktober 2005 im Internet Archive )
 257. Insurance Journal: Sound Risk Management, Strong Investment Results Prove Positive for P/C Industry , April 2006.
 258. Hurrikane – stärker, häufiger, teurer. Edition Wissen, 2006
 259. Alarmierende Bilanz 2008: Naturkatastrophen richteten 200 Milliarden Dollar Schaden an . In: Spiegel Online . 29. Dezember 2008
 260. a b Kemfert, Claudia und Barbara Praetorius (2005): Die ökonomischen Kosten des Klimawandels und der Klimapolitik , in: DIW, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 74, 2/2005, Seite 133–136 ( online ).
 261. a b Stern (2006): Stern Review on the Economics of Climate Change , online , siehe auch Spiegel-Bericht: Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft .
 262. a b c d Richard SJ Tol: The Stern Review of the economics of climate change: a comment. In: Energy & Environment , Volume 17, Number 6, November 2006, S. 977–981. online ( Memento vom 10. August 2007 im Internet Archive ) (PDF; 37 kB)
 263. Befragt wurden 1.103 Ökonomen, die zum Klimawandel in hochrangigen Fachzeitschriften publiziert hatten; 365 antworteten ganz oder teilweise.
 264. Peter Howard und Derek Sylvan: Expert Consensus on the Economics of Climate Change . Hrsg.: Institute for Policy Integrity, New York University School of Law. Dezember 2015 ( policyintegrity.org [PDF; 1,5   MB ]).
 265. Gail Whiteman, Chris Hope, Peter Wadhams: Climate science: Vast costs of Arctic change . In: Nature . Vol. 499, Nr.   7459 , Juli 2013, S.   401–403 , doi : 10.1038/499401a (englisch).
 266. Darin sind schwer monetarisierbare Schäden nicht enthalten.
 267. Wolfgang Cramer und Gary W. Yohe: Detection and Attribution of Observed Impacts . In: Intergovernmental Panel on Climate Change (Hrsg.): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2014, 18.4.3.1. Economic Losses Due to Extreme Weather Events.
 268. Francis Weyzig ua: The Price of Doing Too Little Too Late: The impact of the carbon bubble on the EU financial system . A report prepared for the Greens/EFA Group – European Parliament (= Green European Foundation [Hrsg.]: Green New Deal Series . Band   11 ). Brüssel Februar 2014 ( gef.eu ). The Price of Doing Too Little Too Late: The impact of the carbon bubble on the EU financial system ( Memento vom 24. Dezember 2016 im Internet Archive )
 269. Europäischer Ausschuss für Systemrisiken (Hrsg.): Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk (= Reports of the Advisory Scientific Committee . Band   6 ). Februar 2016 ( europa.eu [PDF; 709   kB ]).
 270. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Relevanz des Klimawandels für die Finanzmärkte (= Monatsbericht ). 19. August 2016 ( bundesfinanzministerium.de [PDF; 260   kB ]).
 271. Joachim Wille: Klimakrise wird viel teurer als bisher angenommen. In: Klimareporter. 27. August 2020, abgerufen am 29. August 2020 (deutsch).
 272. Wo der Regen fällt: Neues Internetportal informiert über Klimawandel und seine Folgen , Deutschlandfunk : Umwelt und Verbraucher vom 3. Dezember 2012