Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Genève -konventioner

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Originaldokument fra den første Genève -konvention, 1864
Originaldokument, enkelte sider som PDF, 1864
Underskrivelse af den første Genève-konvention i 1864, maleri af Charles Édouard Armand-Dumaresq

Genève -konventionerne , også kendt som Genève -konventionerne , er mellemstatslige aftaler og en væsentlig komponent i international humanitær ret . I tilfælde af en krig eller en international eller ikke-international væbnet konflikt indeholder de regler til beskyttelse af personer, der ikke eller ikke længere deltager i kampene. Bestemmelserne i de fire konventioner fra 1949 vedrører de sårede og syge af de væbnede styrker i feltet (Genève -konvention I), sårede, syge og forlisede af de væbnede styrker til søs (Genève -konvention II), krigsfanger (Genève -konventionen III) og civile i krigstid (Genève -konvention IV).

Den 22. august 1864 vedtog tolv stater den første Genève -konvention "om afhjælpning af mængden af ​​militært personel, der blev såret i feltet" på rådhuset i Genève . Den anden aftale ud fra et kronologisk synspunkt var den nuværende Tredje Genève -konvention, der blev vedtaget i 1929. Sammen med to nye aftaler blev begge konventioner revideret i 1949. Disse versioner trådte i kraft et år senere og repræsenterer de aktuelt gældende versioner. De blev suppleret i 1977 med to yderligere protokoller, der for første gang integrerede regler for håndtering af kombattanter og for detaljerede krav til interne konflikter i forbindelse med Genève -konventionerne. I 2005 blev en tredje ekstra protokol vedtaget for at indføre et ekstra beskyttelsessymbol .

Schweiz er depositarstaten for Genève -konventionerne; kun stater kan blive kontraherende parter. I øjeblikket har 196 lande tiltrådt Genève -konventionerne fra 1949 og henholdsvis 174 og 168 lande til de to første ekstra protokoller fra 1977, 72 lande har ratificeret den tredje tillægsprotokol fra 2005. Det eneste kontrolorgan, der eksplicit er nævnt i Genève -konventionerne, er Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Genève -konventionerne er ensidig bindende lovgivning for de underskrivende stater . Loven, der er aftalt heri, gælder for alle.

historie

Begyndende i 1864

Henry Dunant

Udviklingen af ​​Genève -konventionerne er tæt knyttet til historien om Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Genève -konventionerne har ligesom ICRC selv deres oprindelse i oplevelserne fra Geneve -forretningsmanden Henry Dunant efter slaget ved Solferino den 24. juni 1859, som han udgav i 1862 i en bog med titlen A Memory of Solferino . Ud over at beskrive hans oplevelser indeholdt bogen forslag til oprettelse af frivillige hjælpesamfund og til beskyttelse og pleje af sårede og syge under krigen.

Implementeringen af ​​Dunants forslag førte i februar 1863 til oprettelsen af ​​Den Internationale Komité for Hjælpeforeninger til Omsorg for Såret , som har været kendt som Den Internationale Røde Kors Komité siden 1876. Som en del af disse bestræbelser blev den første Genève -konvention vedtaget den 22. august 1864 på en diplomatisk konference.

Tolv europæiske lande var involveret: Baden , Belgien , Danmark , Frankrig , Hesse , Italien , Holland , Portugal , Preussen , Schweiz , Spanien og Württemberg . I december samme år blev de skandinaviske lande Norge og Sverige tilføjet. Artikel 7 i denne konvention definerede et symbol til at identificere personer og institutioner under deres beskyttelse, som blev det samme navn for den nyoprettede bevægelse: det røde kors på en hvid baggrund. Genève -advokaten Gustave Moynier spillede en central rolle i udarbejdelsen af ​​konventionen.

Røde Kors, et symbol på beskyttelse siden 1864
Titelside til en publikation fra 1878 af Clara Barton

Hvorfor konventionen blev vedtaget på en relativt kort tid efter bogen blev udgivet og den hurtige udvidelse af konventionen i de følgende år er historisk uforståelig. Det kan antages, at på det tidspunkt i mange lande blandt politikere og militære embedsmænd var udtalelsen udbredt om, at den nærmeste fremtid ville bringe en række uundgåelige krige. Denne holdning var baseret på ius ad bellum ("ret til at føre krig"), som dengang generelt blev accepteret, og som betragtede krig som et legitimt middel til at løse mellemstatlige konflikter. Ideen bag accept af Dunants forslag kan derfor have været, at det uundgåelige i det mindste skulle reguleres og “humaniseres”. På den anden side kan den meget direkte og detaljerede beskrivelse i Dunants bog for første gang have ført nogle ledende skikkelser i Europa krigens realitet. For det tredje opstod eller konsoliderede en række nationalstater i Europa i årtierne efter grundlæggelsen af ​​Det Internationale Udvalg og vedtagelsen af ​​konventionen. De resulterende nationale Røde Kors -samfund skabte også identitet i denne sammenhæng. De opnåede ofte et bredt medlemsgrundlag inden for en kort periode og blev generøst fremmet af de fleste stater som en forbindelse mellem staten og hæren på den ene side og befolkningen på den anden side. I en række stater fandt dette også sted under aspektet af en overgang fra en professionel hær til generel værnepligt . For at bevare befolkningens vilje til at gå i krig og støtte dette trin var det nødvendigt at sikre, at soldaterne fik den bedst mulige pleje.

Ikke blandt de første til at underskrive var Det Forenede Kongerige , der deltog i konferencen i 1864, men først tiltrådte konventionen i 1865, og Rusland , der underskrev konventionen i 1867. Det vides, at en britisk delegat sagde under konferencen, at han ikke ville være i stand til at underskrive konventionen uden et segl. Guillaume-Henri Dufour , general i den schweiziske hær, medlem af Den Internationale Komité og formand for konferencen, skar derefter en knap fra sin tunika med lommekniven og præsenterede den for delegaten med ordene "Her, Deres Excellence, du har Hendes Majestæts våbenskjold ". Østrig , under indflydelse af den østrig-preussiske krig i 1866, tiltrådte konventionen den 21. juli 1866, det tyske kejserrige , grundlagt i 1871, den 12. juni 1906. Imidlertid var vigtige forløberstater allerede blevet part i det. For eksempel ratificerede Hesse konventionen den 22. juni 1866 efter at den allerede var blevet underskrevet i 1864, og Bayern tiltrådte den 30. juni. I begge tilfælde skete dette som en direkte konsekvens af krigen mellem Preussen og Østrig. Sachsen fulgte efter den 25. oktober 1866. USA , som også var repræsenteret på konferencen, havde store forbehold i lang tid, især på grund af Monroe -doktrinen, og tiltrådte først konventionen i 1882. Clara Bartons arbejde , grundlæggeren af ​​det amerikanske Røde Kors , havde stor indflydelse. I alt blev konventionen underskrevet af 57 stater i løbet af sin historie, 36 af dem inden for de første 25 år fra 1864 til 1889. Ecuador var den sidste stat, der trådte i kraft den 3. august 1907, kun seks dage før revideret version af 1906 trådte i kraft Konvention af 1864 kl.

Videreudvikling frem til Anden Verdenskrig

Allerede i 1868 blev der foreslået ændringer af Genève -konventionen for første gang for at udvide dens anvendelsesområde til også at omfatte søkrig. På trods af at det var underskrevet af 15 lande, blev dette forslag aldrig ratificeret af noget land og derfor aldrig gennemført på grund af mangel på støtte. Kun USA blev et parti, da det tiltrådte Genève -konventionen i 1882. Ikke desto mindre var de modstridende parter i den fransk-preussiske krig (1870 til 1871) og i den spansk-amerikanske krig i 1898 enige om at overholde reglerne, der er formuleret i de supplerende artikler. I slutningen af ​​1800 -tallet udarbejdede Det Internationale Udvalg på initiativ af det schweiziske forbundsråd et nyt udkast. På den første Haag -fredskonference i 1899 blev Haag -konventionen III indgået uden direkte inddragelse af ICRC med 14 artikler, der vedtog reglerne i Genève -konventionen fra 1864 for søkrig. Som et resultat af søslaget ved Tsushima den 27. og 28. maj 1905 blev denne konvention revideret under den anden Haag -fredskonference i 1907. Konventionen, kendt som Haag -konvention X, vedtog de 14 artikler i 1899 -versionen næsten uændret og var med hensyn til dens udvidelse hovedsagelig baseret på den reviderede Genève -konvention fra 1906. Disse to Haag -konventioner var således hjørnestenen for Genève -konvention II af 1949. Den vigtigste En nyskabelse i revisionen af ​​Genève -konventionen i 1906 var den eksplicitte omtale af frivillige hjælpeorganisationer til støtte for pleje af syge og sårede soldater.

Røde halvmåne, et symbol på beskyttelse siden 1929
Rød løve med rød sol, beskyttende symbol siden 1929

Den videre historiske udvikling af international humanitær lov blev hovedsageligt formet af reaktionerne fra det internationale samfund og ICRC på konkrete oplevelser fra krigene siden indgåelsen af ​​den første konvention i 1864. Dette gælder f.eks. Aftalerne indgået efter den første Verdenskrig , herunder Genève -protokollen fra 1925 som reaktion på brugen af giftgas . I modsætning til hvad mange tror, ​​er denne aftale ikke en tillægsprotokol til Genève -konventionen, men hører hjemme i Haag -konventionerne fra 1899 og 1907. I stedet for ICRC var Folkeforbundet, der blev oprettet i 1920, stort set ansvarlig for dets oprettelse; Frankrig er depositarstaten for denne protokol. Den første indflydelse fra Første Verdenskrig på den i Genève baserede del af international humanitær ret var konventionen om behandling af krigsfanger i 1929 som en reaktion på de massive humanitære problemer i håndteringen af krigsfanger under Første Verdenskrig . Med denne konvention blev det internationale udvalg udtrykkeligt nævnt i international humanitær lov for første gang. Artikel 79 gav ICRC mulighed for at foreslå, at parterne i konflikten opretter og organiserer et centralt kontor for udveksling af oplysninger om krigsfanger .

Den første konvention blev også revideret igen det år, men ikke så omfattende som 1906 -versionen af ​​1864 i forhold til den tidligere version. En vigtig ændring var imidlertid fjernelsen af ​​den såkaldte all -participation -klausul ( clausula si omnes ), som blev indført i 1906 i form af artiklen 24 var blevet nyoptaget. Ifølge hende skulle konventionen kun gælde, hvis alle parter i en konflikt havde underskrevet den. Selv om klausulen ville have været relevant, da Montenegro for eksempel kom ind i Første Verdenskrig, påkaldte intet land nogensinde den mellem 1906 og 1929. Da den faktisk ikke svarede til de humanitære hensyn i Genève -konventionen og altid blev afvist af ICRC, kan den kun vurderes som en forkert beslutning i eftertid og blev derfor slettet fra konventionen under revisionen i 1929.

En anden større ændring var den officielle anerkendelse af Den Røde Halvmåne og den Røde Løve med den Røde Sol som samme beskyttelsessymboler i artikel 19 i den nye version af den første Genève -konvention. Den røde løve, der udelukkende er brugt af Iran, har ikke været i brug siden 1980, men skal respekteres som et stadig gyldigt varemærke, hvis det bruges. Desuden forbeholdt Iran sig i sin erklæring af 4. september 1980 retten til at genbruge den røde løve i tilfælde af gentagne overtrædelser af Genève -konventionerne i forhold til de to andre symboler.

På den 15. internationale Røde Kors -konference i Tokyo i 1934 blev et udkast til en konvention til beskyttelse af civilbefolkningen i krigstid for første gang vedtaget. Marguerite Frick-Cramer , der i 1917 var den første kvinde, der blev delegeret for ICRC og et år senere blev valgt som den første kvinde til at være medlem af dets styrelsesorgan, spillede en afgørende rolle heri. Den positive beslutning i Tokyo fulgte beslutninger fra tidligere konferencer, som havde bedt ICRC om at tage passende skridt baseret på erfaringerne fra Første Verdenskrig. Den diplomatiske konference i 1929 stemte også enstemmigt for en sådan konvention. En konference planlagt af den schweiziske regering til vedtagelse af udkastet i 1940 fandt ikke sted på grund af Anden Verdenskrig. ICRC's appeller til de modstridende parter om frivilligt at respektere Tokyo -udkastet mislykkedes.

Geneve -konventionen fra 1949

En amerikansk hærlæge knæler ved siden af ​​en såret tysk soldat under invasionen i Normandiet, 1944

I 1948 under indflydelse af Anden Verdenskrig inviterede det schweiziske forbundsråd 70 regeringer til en diplomatisk konference med det formål at tilpasse de eksisterende regler til krigens oplevelser. Regeringerne i 59 lande accepterede invitationen, tolv andre regeringer og internationale organisationer, herunder FN , deltog som observatører. Den Internationale Komité for Røde Kors og Foreningen for Røde Kors blev kaldt ind som eksperter på konferencens beslutning. Under konferencen fra april til august 1949 blev de to eksisterende konventioner revideret, og reglerne for søkrig, der tidligere havde eksisteret som Haag -konvention IV, blev inkorporeret i Genève -konventionerne som en ny konvention. Genève -advokaten og ICRC -medarbejderen Jean Pictet spillede en stor rolle i udarbejdelsen af ​​udkastene fra ICRC, hvilket gjorde ham til den intellektuelle far til aftalerne fra 1949. Det internationale udvalgs lovligt fastsatte mandat er blevet betydeligt udvidet med de fire konventioner. Ved afslutningen af ​​den diplomatiske konference blev aftalerne underskrevet af 18 stater den 12. august 1949.

Konklusionen på Genève -konventionen IV "om beskyttelse af civile i krigstid" var den vigtigste forlængelse af Geneve -konventionernes anvendelsesområde; det er et direkte resultat af erfaringer med Anden Verdenskrigs ødelæggende virkninger på civilbefolkningen og er hovedsageligt baseret på udkastet fra 1934. Et år efter konferencen trådte de fire gældende aftaler i kraft 21. oktober 1950. Østrig og Schweiz var ligesom USA blandt de underskrivende stater den 12. august 1949. Schweiz var det første land i verden til at ratificere aftalerne den 31. marts 1950, Østrig fulgte den 27. august 1953. Indtil konventionerne trådte i kraft den 21. oktober 1950 fulgte Monaco Schweiz den 5. juli og Liechtenstein den 21. juli , 1950. September og Chile den 12. oktober med yderligere ratifikationer sluttede Indien sig også til aftalen den 9. november samme år. Forbundsrepublikken Tyskland blev kontraherende part i en enkelt retsakt den 3. september 1954 uden sondring mellem underskrift og ratifikation; Den tyske demokratiske republik fulgte den 30. august 1956. I samme år blev antallet af 50 kontraherende parter nået, otte år senere havde 100 stater allerede tiltrådt konventionerne fra 1949.

Yderligere protokoller fra 1977

På grund af krigene i 1960'erne, såsom Vietnamkrigen , Biafra -konflikten i Nigeria , krige mellem de arabiske stater og Israel og uafhængighedskrigene i Afrika , vedtog FN's generalforsamling resolution 2444 (XXIII) " Respekt for menneskerettigheder i væbnede konflikter ". Denne beslutning bekræftede igen generaliteten af ​​tre grundlæggende principper for international humanitær ret: (1) eksistensen af ​​begrænsninger for valg af midler til krig; (2) forbud mod angreb mod civilbefolkningen (3) forpligtelsen til at skelne mellem kombattanter og civilbefolkningen og skåne civilbefolkningen så meget som muligt. Desuden opfordrede denne resolution FN's generalsekretær til i samarbejde med ICRC at undersøge, i hvilken udstrækning anvendeligheden af ​​de eksisterende regler for international humanitær ret kunne forbedres, og på hvilke områder en udvidelse af international humanitær ret gennem nye aftaler ville være nødvendige. Dette var drivkraften for den diplomatiske konference fra 1974 til 1977.

Ved afslutningen af ​​denne konference blev to yderligere protokoller vedtaget, som trådte i kraft i december 1978 og bragte vigtige tilføjelser på flere områder. På den ene side er begge protokoller integreret i de juridiske rammer for Genève -konventionerne regler for tilladte midler og metoder til krigsførelse og dermed frem for alt til behandling af mennesker, der er involveret i kampoperationer. Dette var et vigtigt skridt i retning af forening af international humanitær ret. Reglerne i tillægsprotokol I specificerede også en række bestemmelser i de fire konventioner fra 1949, hvis anvendelighed havde vist sig at være utilstrækkelig. Paragraf 1, stk. 2, i protokollen vedtog også den såkaldte Martens-klausul fra Haag-landkrigsbestemmelserne, der specificerer de tre principper for skik , menneskelighed og samvittighed som handlingsstandarder for situationer, der ikke udtrykkeligt er reguleret af skriftlig folkeret . Tillægsprotokol II var et svar på stigningen i antallet og sværhedsgraden af ​​ikke-internationale væbnede konflikter i perioden efter Anden Verdenskrig, især i forbindelse med frigørelses- og uafhængighedsbevægelserne i Afrika mellem 1950 og 1960. Den opnåede en af ICRC's længste løbende mål. I modsætning til tillægsprotokol I repræsenterer tillægsprotokol II således mindre et supplement og specifikation af eksisterende regler, end en udvidelse af international humanitær lovgivning til et helt nyt anvendelsesområde kan overvejes. Østrig og Schweiz underskrev protokollerne den 12. december 1977. Ghana var de første lande i verden til at ratificere de to yderligere protokoller den 28. februar og Libyen den 7. juni 1978. El Salvador fulgte trop den 7. december samme år september 23.. Schweiz ratificering fandt sted den 17. februar 1982, Østrig fulgte den 13. august 1982. Tyskland underskrev protokollerne den 23. december 1977, men ratificerede dem først omkring 13 år senere den 14. februar 1991. I 1982 var der 150 stater, der indgik kontrakt parter i Genève -konventionerne fra 1949. Yderligere protokoller I og II registrerede 50 kontraherende parter i henholdsvis 1985 og 1986, og kun seks år senere blev tallet 100 nået.

Udviklinger og problemer efter 1990

International Criminal Court logo

Den fornyede stigning i uafhængighedsindsatsen efter den kolde krigs afslutning og stigningen i international terrorisme , begge kombineret med en markant stigning i antallet af ikke-internationale konflikter, der involverer ikke-statslige parter, stillede ICRC med store udfordringer. Utilstrækkeligheder med hensyn til anvendelsen og håndhævelsen af ​​især de to ekstra protokoller fra 1977 samt mangel på respekt for Genève -konventionerne og deres symboler fra de parter, der var involveret i konflikten, førte til, at siden omkring 1990 antallet af delegerede, der blev dræbt i deres operationer, er steget betydeligt, og ICRC's myndighed har været i stigende fare siden da. Hovedsagelig på grund af opløsningen af ​​de tidligere socialistiske stater i Sovjetunionen, ČSSR og Jugoslavien efter 1990, steg antallet af parter i Genève -konventionerne og deres yderligere protokoller med spring og grænser med tiltrædelsen af ​​deres efterfølgende stater. Alene i de ti år fra 1990 til 2000 tiltrådte 27 lande aftalen, heraf 18 tidligere republikker i østeuropæiske lande.

I marts 1992 blev Den Internationale Humanitære Undersøgelseskommission baseret på artikel 90 i den første tillægsprotokol oprettet som et permanent organ. I begyndelsen af ​​1990'erne begyndte det internationale samfund at tro, at alvorlige overtrædelser af international humanitær lov udgør en direkte trussel mod verdensfreden og derfor kan begrunde intervention i overensstemmelse med kapitel 7 i FN -pagten . Dette afspejlede sig i flere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd , f.eks. I 1992 i resolution 770 med hensyn til Bosnien-Hercegovina og resolution 794 med hensyn til Somalia og i 1994 med resolution 929 med hensyn til Rwanda . En vigtig tilføjelse til international humanitær ret var vedtagelsen af Rom -statutten for Den Internationale Straffedomstol i Haag i 1998 og denne aftales ikrafttræden fire år senere. For første gang blev der oprettet en permanent international institution, der under visse omstændigheder kan retsforfølge alvorlige overtrædelser af international humanitær lov.

Under de amerikanske militære operationer i Afghanistan (2001) og Irak (siden 2003) blev den amerikanske regering gentagne gange kritiseret for manglende overholdelse af Genève-konventionerne, især når det gjaldt håndtering af fanger i Camp X-Ray fangelejren kl. den amerikanske militærbase Guantánamo Bay i Cuba . Efter juridisk udtalelse fra den amerikanske regering er der interneret fanger fra rækken af Taliban og Al-Qaeda til "ulovlige kombattanter" (engelsk. Ulovlige kombattanter) og ikke krigsfanger i betydningen i Genève-konventionen III. Imidlertid anerkender kun få lande rundt om i verden udtrykket " ulovlige kombattanter " som en del af militær- og krigsret. Desuden har USA endnu ikke opfyldt forpligtelsen i henhold til artikel 5 i Genève-konventionen III til at føre en kompetent domstol, der skal tage stilling til krigsfangers status fra sag til sag. Det er ligeledes endnu ikke afklaret, hvilke fanger der ville være beskyttet af Genève -konvention IV, hvis Genève -konvention III ikke kunne finde anvendelse, og i hvilket omfang dens bestemmelser vil blive fuldt ud overholdt. Gentagne anklager fra frigivne fanger om alvorlige overtrædelser af reglerne i begge konventioner er endnu ikke blevet offentligt bekræftet af en uafhængig institution.

Efter afgørelsen truffet af USA's højesteret i Hamdan v. Rumsfeld den 29. juni 2006 meddelte viceforsvarsminister Gordon R. England i et notat af 7. juli 2006, at alle fanger fra den amerikanske hær fra krigen mod terror strengt i overensstemmelse med reglerne i den fælles artikel 3 i Genèvekonventionerne at blive behandlet. Udover de 450 fanger i Guantánamo -bugten dengang, påvirker dette også omkring 550 fanger i andre fængsler, hvis eksistens således udtrykkeligt er blevet bekræftet af de amerikanske myndigheder for første gang.

Tredje tillægsprotokol fra 2005 og Red Crystal

Beskyttelsessymbolet for den tredje tillægsprotokol, også kendt som "Rød krystal"

Kontroversen omkring den Røde Davidsstjerne, som bruges af det israelske samfund Magen David Adom i stedet for Røde Kors eller Røde Halvmåne, førte til overvejelser vedrørende indførelsen af ​​et ekstra beskyttende symbol ifølge en artikel, der blev offentliggjort i 1992 af dengang ICRC's præsident Cornelio Sommaruga . Det bør være blottet for enhver egentlig eller opfattet national eller religiøs betydning. Ud over kontroversen om Magen David Adoms tegn er et sådant symbol også af betydning for eksempelvis de nationale samfund i Kasakhstan og Eritrea, som på grund af befolkningens demografiske sammensætning i deres hjemlande stræber efter at bruge en kombination af Røde Kors og Røde Halvmåne.

Indførelsen af ​​et nyt varemærke ved vedtagelse af en tredje tillægsprotokol var oprindeligt beregnet til at blive implementeret allerede i 2000 som en del af en diplomatisk konference mellem alle de stater, der har underskrevet Geneve -konventionerne. Konferencen blev dog aflyst med kort varsel på grund af starten på den anden Intifada i de palæstinensiske områder. I 2005 inviterede den schweiziske regering igen de underskrivende stater til Genève -konventionerne til en sådan konference. Det skulle oprindeligt finde sted den 5. og 6. december, men blev derefter forlænget til 7. december. Efter at Magen David Adom et par dage før konferencen underskrev en aftale med den palæstinensiske røde halvmåne, som anerkendte dens jurisdiktion i de palæstinensiske områder og regulerede samarbejdet mellem de to organisationer, anmodede Syrien om en lignende aftale om adgang til dets nationale Red Crescent Society til Golanhøjderne . På trods af intensive forhandlinger og et kompromistilbud fra ICRC til Syrien, som omfattede opførelsen af ​​et hospital på Golan under tilsyn af ICRC, blev der ikke indgået en sådan aftale.

I modsætning til tidligere praksis blev den tredje tillægsprotokol derfor ikke vedtaget ved konsensus, men efter en afstemning med det nødvendige flertal på to tredjedele. Af de tilstedeværende stater stemte 98 for protokollen, 27 imod og ti undlod at stemme. Det officielle navn på det nye symbol er "Tegn på den tredje tillægsprotokol", mens ICRC favoriserer navnet "Red Crystal" som et daglig tale. Schweiz og Østrig underskrev sammen med 25 andre lande protokollen den dag den blev vedtaget, Tyskland den 13. marts 2006. Den første ratifikation fandt sted den 13. juni 2006 af Norge, den anden den 14. juli 2006 af Schweiz. Protokollen trådte således i kraft seks måneder efter dens anden ratifikation den 14. januar 2007. Østrig blev kontraherende part den 3. juni 2009 og Tyskland den 17. juni 2009.

Gyldighed af ældre versioner

Udvikling af Genève -konventionerne fra 1864 til 1949

Im Vergleich zur ersten Konvention von 1864 mit zehn Artikeln umfasst das heute existierende Vertragswerk aus den vier Konventionen und ihren drei Zusatzprotokollen über 600 Artikel. Auch nach Unterzeichnung von Neufassungen bestehender Konventionen blieben die alten Fassungen in Kraft, bis alle Vertragsparteien der alten Version eine neuere Version unterzeichnet hatten. Deshalb war beispielsweise die Genfer Konvention von 1864 bis zum Jahr 1966 gültig, als Südkorea in der Nachfolge der Republik Korea Vertragspartei der Genfer Abkommen von 1949 wurde. Die Version von 1906 blieb bis zur Unterzeichnung der Fassung von 1949 durch Costa Rica im Jahr 1970 in Kraft. Aus dem gleichen Grund waren die beiden Genfer Konventionen von 1929 noch bis zum Jahr 2006 rechtsgültig, in dem die Abkommen von 1949 mit dem Beitritt von Montenegro universelle Akzeptanz erreichten.

Die Haager Konventionen II und IV sind formaljuristisch noch heute in Kraft. Darüber hinaus wird die Haager Landkriegsordnung auch als Völkergewohnheitsrecht , also allgemein gültiges internationales Recht, angesehen. Das bedeutet, dass sie auch für Staaten gilt, die diese Konvention nicht explizit unterzeichnet haben, eine Rechtsauffassung, die unter anderem durch ein Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg aus dem Jahr 1946 bekräftigt wurde.

Wichtige Bestimmungen

Gemeinsamer Artikel 3

Der Text des Artikels 3 (engl. common article 3 ), der sich mit identischem Wortlaut in allen vier Konventionen findet, lautet:

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeiner anderen Ursache außer Kampf gesetzt wurden, sollen unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden , ohne jede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder des Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde. Zu diesem Zwecke sind und bleiben in Bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und jedenorts verboten:
a. Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;
b. Gefangennahme von Geiseln;
c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende Behandlung;
d. Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmäßig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.
2. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden.
Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich anderseits bemühen, durch besondere Vereinbarungen auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft zu setzen.
Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Der in Punkt 1 dieses Artikels genannte Grundsatz verdeutlicht für sich allein betrachtet zum einen den gemeinsamen Geist der vier Konventionen. Er lässt sich in diesem Sinne kurz zu „Sei menschlich auch im Kriege!“ zusammenfassen. Aus juristischer Sicht stellt der Artikel 3 jedoch vor allem den Minimalkonsens an humanitärer Verpflichtung für nicht-internationale bewaffnete Konflikte dar, wie aus dem ersten Satz des Artikels deutlich wird. Bis zur Verabschiedung des Zusatzprotokolls II war dieser Artikel damit die einzige Regelung in den Genfer Konventionen, die sich explizit auf innerstaatliche bewaffnete Konflikte bezog. Der Artikel 3 wurde deshalb teilweise als „Mini-Konvention“ oder „Konvention in der Konvention“ angesehen. Er gilt in einem nicht-internationalen Konflikt auch für nichtstaatliche Konfliktparteien wie beispielsweise Befreiungsbewegungen, die aufgrund der Konzeption der Genfer Konventionen als völkerrechtliche Verträge nicht Vertragspartei sein können. Darüber hinaus verpflichtet der Artikel 3 auch Staaten zu gewissen Mindeststandards im Umgang mit ihren Staatsbürgern im Fall eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Er berührt damit einen Rechtsbereich, der traditionell allein durch nationales Recht reguliert war. Das Konzept der Menschenrechte , das erst mit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung am 10. Dezember 1948 in Ansätzen eine universelle Dimension bekommen hatte, wurde damit auch zu einem Bestandteil des humanitären Völkerrechts. Weiter ausgebaut wurde der Aspekt der Menschenrechte innerhalb des humanitären Völkerrechts durch das Zusatzprotokoll I von 1977, das in den Artikeln 9 und 75 die Gleichbehandlung der Kriegsopfer ohne jede auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder Glauben, politischen oder sonstigen Anschauungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstiger Stellung oder auf irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende nachteilige Unterscheidung ausdrücklich vorschreibt.

Weitere gemeinsame Regeln

Der in allen vier Konventionen mit identischem Wortlaut enthaltene Artikel 2 definiert die Situationen, in denen die Abkommen anzuwenden sind, und zwar zum einen „…in allen Fällen eines erklärten Krieges oder jedes anderen bewaffneten Konflikts […], der zwischen zwei oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht“ und zum anderen „…auch bei vollständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes einer Hohen Vertragspartei“. Darüber hinaus schließt er für den Fall, dass eine am Konflikt beteiligte Macht nicht Vertragspartei ist, eine Gültigkeitseinschränkung explizit aus, die mit der von 1906 bis 1929 gültigen Allbeteiligungsklausel vergleichbar ist. Artikel 4 der einzelnen Abkommen definiert die jeweils geschützten Personen.

Zu den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten gelten, gehört die Verpflichtung für die Unterzeichnerstaaten, für die weitestmögliche Verbreitung des Wissens über die Genfer Konventionen sowohl bei den bewaffneten Streitkräften als auch bei der Zivilbevölkerung zu sorgen (Artikel 47, 48, 127 bzw. 144 der Genfer Abkommen I, II, III bzw. IV, sowie Artikel 83 und 19 bzw. 7 der Zusatzprotokolle I, II bzw. III). Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragsparteien, durch geeignete nationale Gesetze schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht unter Strafe zu stellen (Artikel 49, 50, 129 bzw. 146 der Genfer Abkommen I, II, III bzw. IV sowie Artikel 86 des Zusatzprotokolls I).

Eine Kündigung der Genfer Abkommen durch eine Vertragspartei ist möglich (Artikel 63, 62, 142 bzw. 158 der Genfer Abkommen I, II, III bzw. IV sowie Artikel 99, 25 bzw. 14 der Zusatzprotokolle I, II bzw. III). Sie ist dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich anzuzeigen und wird durch diesen allen anderen Vertragsparteien bekanntgegeben. Die Kündigung tritt ein Jahr nach der Anzeige in Kraft, es sei denn, die kündigende Partei ist in einen Konflikt verwickelt. In diesem Fall ist die Kündigung bis zum Ende des Konflikts und der Erfüllung aller sich aus den Abkommen für die kündigende Partei ergebenden Pflichten unwirksam. Die vier Genfer Abkommen enthalten darüber hinaus in den genannten Artikeln einen Verweis auf die Gültigkeit der in der Martens'schen Klausel formulierten Prinzipien auch im Fall einer Kündigung. In der bisherigen Geschichte der Genfer Konventionen hat jedoch noch nie ein Staat von der Möglichkeit der Kündigung Gebrauch gemacht.

Genfer Abkommen I

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde

Rotkreuz-Zug mit verwundeten französischen Soldaten, 1917

Verletzte und erkrankte Angehörige der bewaffneten Streitkräfte sind unterschiedslos durch jede am Konflikt beteiligte Partei (Artikel 12) zu schützen und zu versorgen. Streng verboten sind insbesondere ihre Tötung, Gewaltanwendung, Folter und medizinische Versuche. Persönliche Angaben zu verletzten oder erkrankten Angehörigen der gegnerischen Seite sind zu registrieren und an eine internationale Institution wie die Agentur für Kriegsgefangene des IKRK zu übergeben (Artikel 16).

Angriffe auf sanitätsdienstliche Einrichtungen wie Lazarette und Krankenhäuser, die unter dem Schutz eines der Schutzzeichen der Konvention stehen, sind streng verboten (Artikel 19 bis 23), ebenso Angriffe auf Hospitalschiffe, die von Land aus erfolgen. Gleiches gilt für Angriffe auf Personen, die ausschließlich mit der Suche, der Rettung, dem Transport und der Behandlung von Verletzten beauftragt sind (Artikel 24) sowie für Angehörige der anerkannten nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und anderer durch ihre Regierung anerkannten Hilfsorganisationen, die analog dazu tätig sind (Artikel 26). In Deutschland sind neben dem Deutschen Roten Kreuz als nationaler Rotkreuz-Gesellschaft auch die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst als freiwillige Hilfsgesellschaften nach Artikel 26 anerkannt. Die in Artikel 24 und 26 benannten Personen sind bei Gefangennahme nur solange in Gewahrsam zu halten, wie es die Versorgung von Kriegsgefangenen notwendig macht, und andernfalls unverzüglich zu entlassen (Artikel 28). Sie stehen in einem solchen Fall unter dem vollen Schutz des Genfer Abkommens III, ohne jedoch selbst als Kriegsgefangene eingestuft zu werden. Sie dürfen insbesondere nicht zu anderen Tätigkeiten als ihren medizinischen und religiösen Aufgaben herangezogen werden. Transporte von verwundeten und erkrankten Soldaten stehen unter dem gleichen Schutz wie ortsfeste sanitätsdienstliche Einrichtungen (Artikel 35).

Als Schutzzeichen im Sinne dieser Konvention wird, als Farbumkehrung der Schweizer Nationalflagge, das Rote Kreuz auf weißem Grund festgelegt (Artikel 38). Weitere gleichberechtigte Schutzzeichen sind der Rote Halbmond auf weißem Grund und der Rote Löwe mit roter Sonne auf weißem Grund. Diese Schutzzeichen sind durch berechtigte Einrichtungen, Fahrzeuge und Personen als Flagge, feste Kennzeichnung oder Armbinde zu führen.

Genfer Abkommen II

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See

Hospitalschiff USNS Mercy der US Navy

Das Genfer Abkommen II ist, auch aufgrund seiner Entstehungsgeschichte, in seinen Bestimmungen eng an das Genfer Abkommen I angelehnt. Dennoch wird hinsichtlich der Anwendbarkeit klar unterschieden zwischen Angehörigen der Land- und der Seestreitkräfte (Artikel 4). Angehörige der Seestreitkräfte, die, unabhängig von den Gründen, an Land gelangt sind, stehen jedoch umgehend unter dem Schutz des Genfer Abkommens I (ebenfalls Artikel 4).

Die Schutzbestimmungen für kranke, verwundete und schiffbrüchige Angehörige der bewaffneten Seestreitkräfte sind analog zu den Festlegungen des Genfer Abkommens I, inklusive der Verpflichtung zur unterschiedslosen Hilfe und Versorgung (Artikel 12) und zur Registrierung und Übermittlung der Daten an eine internationale Institution (Artikel 19) formuliert. Der Begriff „schiffbrüchig“ schließt dabei auch Angehörige aller Teilstreitkräfte mit ein, sofern diese mit oder aus einem Flugzeug auf dem Wasser notgelandet sind (Artikel 12).

Die Konfliktparteien können Schiffe neutraler Parteien sowie alle anderen erreichbaren Schiffe um Hilfe bei der Übernahme, dem Transport und der Versorgung der kranken, verwundeten und schiffbrüchigen Soldaten bitten (Artikel 21). Alle Schiffe, die dieser Bitte Folge leisten, stehen unter besonderem Schutz. Speziell ausgerüstete Hospitalschiffe , deren einziger Zweck die Hilfeleistung für die genannten Personen ist, dürfen unter keinen Umständen angegriffen oder besetzt werden (Artikel 22). Die Namen und weitere Angaben zur Identifizierung solcher Schiffe sind mindestens zehn Tage vor Indienststellung der Gegenseite zu übermitteln. Angriffe auf nach dem Genfer Abkommen I geschützte Einrichtungen von See aus sind verboten (Artikel 23). Gleiches gilt für ortsfeste Einrichtungen an der Küste, die ausschließlich von Hospitalschiffen zur Erfüllung ihrer Aufgaben genutzt werden (Artikel 27). Hospitalschiffen in einem Hafen, der in die Hand der gegnerischen Seite fällt, ist die freie Ausfahrt aus diesem Hafen zu gewähren (Artikel 29). Hospitalschiffe dürfen unter keinen Umständen für militärische Zwecke genutzt werden (Artikel 30). Dies schließt eventuelle Behinderungen von Truppentransporten mit ein. Jegliche Kommunikation von Hospitalschiffen muss unverschlüsselt erfolgen (Artikel 34).

Für das Personal von Hospitalschiffen gelten Schutzbestimmungen analog zum Personal der sanitätsdienstlichen Einrichtungen an Land, wie sie im Genfer Abkommen I festgelegt sind. Gleiches gilt für Schiffe, die zum Transport von verwundeten und erkrankten Soldaten genutzt werden (Artikel 38). Zur Kennzeichnung geschützter Einrichtungen, Schiffe und Personen dienen die Schutzzeichen, wie sie im Genfer Abkommen I festgelegt sind (Artikel 41). Die Außenhülle von Hospitalschiffen ist dabei vollständig weiß zu gestalten, mit großen dunkelroten Kreuzen auf beiden Seiten sowie auf der Deckoberfläche (Artikel 43). Sie sollen darüber hinaus sowohl eine Rotkreuz-Flagge als auch die Nationalflagge ihrer Konfliktpartei deutlich sichtbar führen.

Genfer Abkommen III

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen

Kriegsgefangene in Aachen , 1944

Wichtig für die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens III ist die Definition des Begriffs „ Kriegsgefangener “ (engl. Prisoner of War , POW) in Artikel 4. Kriegsgefangene sind demnach alle Personen, die in die Hand der Gegenseite gefallen sind und die zu einer der folgenden Gruppen gehören:

 1. Angehörige der bewaffneten Streitkräfte einer Konfliktpartei sowie Angehörige von Milizen und Freiwilligeneinheiten, sofern dieser Teil der bewaffneten Streitkräfte sind oder des Marinestandpunkts.
 2. Angehörige anderer Milizen und Freiwilligeneinheiten einschließlich bewaffneter Widerstandsgruppen, die zu einer Konfliktpartei gehören, sofern sie unter dem einheitlichen Kommando einer verantwortlichen Person stehen, durch ein von weitem erkennbares Kennzeichen identifiziert werden können, ihre Waffen offen tragen und sich den Regeln des Kriegsrechts entsprechend verhalten.
 3. Angehörige anderer regulärer bewaffneter Streitkräfte, die einer Regierung beziehungsweise Institution unterstehen, die durch die gefangennehmende Partei nicht anerkannt ist.
 4. Personen, die die bewaffneten Streitkräfte begleiten, ohne selbst diesen anzugehören, einschließlich zivile Angehörige der Besatzung von Militärflugzeugen, Kriegsberichterstatter und Mitarbeiter von Unternehmen, die mit der Versorgung der Streitkräfte oder ähnlichen Dienstleistungen beauftragt wurden.
 5. Angehörige der Besatzungen von Handelsschiffen und zivilen Flugzeugen der beteiligten Konfliktparteien, sofern sie durch andere internationale Bestimmungen keinen weitergehenden Schutz genießen.
 6. Einwohner von nicht besetzten Gebieten, die, ohne sich in regulären Einheiten zu organisieren, beim Eintreffen der gegnerischen Seite spontan bewaffneten Widerstand geleistet haben, wenn sie ihre Waffen offen tragen und sich den Regeln des Kriegsrechts entsprechend verhalten.

Bei Unklarheiten über den Status einer gefangenen Person ist diese solange nach den Bestimmungen des Genfer Abkommens III zu behandeln, bis der Status durch ein kompetentes Tribunal geklärt wurde (Artikel 5).

Kriegsgefangene sind unter allen Umständen menschlich zu behandeln (Artikel 13). Streng verboten sind insbesondere ihre Tötung, jede Gefährdung ihrer Gesundheit, Gewaltanwendung, Folter, Verstümmelung, medizinische Experimente, Bedrohung, Beleidigungen, Erniedrigungen und das öffentliche Zurschaustellen, ebenso Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen. Das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Ehre von Kriegsgefangenen sind unter allen Umständen zu schützen (Artikel 14). Kriegsgefangene sind bei Befragungen nur verpflichtet, ihren Namen und Vornamen, ihren Dienstgrad, ihr Geburtsdatum sowie ihre Identifizierungsnummer beziehungsweise äquivalente Informationen zu nennen (Artikel 17). Die Konfliktparteien sind verpflichtet, Kriegsgefangene mit einem Personaldokument auszustatten. Gegenstände im persönlichen Besitz von Kriegsgefangenen, einschließlich Dienstgradabzeichen und Schutzausrüstung wie Helme und Gasmasken, nicht jedoch Waffen, sowie andere militärische Ausrüstung und Dokumente, dürfen nicht eingezogen werden (Artikel 18). Kriegsgefangene sind so schnell wie möglich mit ausreichendem Abstand zur Kampfzone unterzubringen (Artikel 19).

Die Unterbringung von Kriegsgefangenen in geschlossenen Lagern ist erlaubt, sofern dies unter hygienischen und nicht gesundheitsgefährdenden Bedingungen erfolgt (Artikel 21 und 22). Die Bedingungen der Unterbringung müssen vergleichbar sein mit der Unterbringung der Truppen der gefangennehmenden Partei im selben Gebiet (Artikel 25). Für Frauen sind dabei getrennte Räumlichkeiten bereitzustellen. Die Versorgung mit Nahrung und Kleidung muss in Menge und Qualität ausreichend sein und soll individuelle Bedürfnisse der Gefangenen so weit wie möglich berücksichtigen (Artikel 26 und 27). Kriegsgefangenenlager sind mit ausreichenden medizinischen Einrichtungen und Personal auszustatten (Artikel 30). Kriegsgefangene mit medizinischer Ausbildung können für entsprechende Tätigkeiten herangezogen werden (Artikel 32). Personen mit besonderen religiösen Befugnissen soll die Freiheit zur jederzeitigen Ausübung ihrer Tätigkeit gewährt werden, sie sind des Weiteren von allen anderen Tätigkeiten zu befreien (Artikel 35 und 36). Kantinen (Artikel 28), religiöse Einrichtungen (Artikel 34) und Möglichkeiten für sportlichen Aktivitäten (Artikel 38) sind bereitzustellen.

Kriegsgefangene unterer Dienstgrade sind verpflichtet, Offizieren der gefangennehmenden Partei den gebotenen Respekt zu erweisen (Artikel 39). Offiziere unter den Gefangenen sind hierzu nur gegenüber höher gestellten Offizieren und, unabhängig von dessen Rang, dem Lagerkommandanten verpflichtet. Der Text des Genfer Abkommens III ist an einer jederzeit für jeden Gefangenen zugänglichen Stelle in seiner Muttersprache zugänglich zu machen (Artikel 41). Alle Gefangenen sind ihrem Rang und Alter entsprechend militärischen Gepflogenheiten zu behandeln (Artikel 44). Kriegsgefangene unterer Dienstgrade dürfen, ihrem Alter und körperlichen Zustand entsprechend, zur Arbeit herangezogen werden (Artikel 49), Unteroffiziere jedoch nur zu nichtkörperlichen Tätigkeiten. Offiziere sind nicht zur Arbeit verpflichtet, ihnen ist jedoch auf Wunsch eine entsprechende Möglichkeit einzuräumen. Erlaubte Tätigkeiten sind beispielsweise Bau- und Reparaturarbeiten im Lager, landwirtschaftliche Arbeit, handwerkliche Arbeit, Handel, künstlerische Betätigung und andere Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten (Artikel 50). Keine dieser Tätigkeiten darf einen militärischen Nutzen für die gefangennehmende Partei haben oder, solange ein Gefangener nicht sein Einverständnis gibt, gefährlich beziehungsweise gesundheitsschädlich sein. Die Arbeitsbedingungen sollen mit denen der Zivilbevölkerung im gleichen Gebiet vergleichbar sein (Artikel 53), die Gefangenen sind für ihre Arbeit angemessen zu entlohnen (Artikel 54 und 62).

Kriegsgefangenen ist von der gefangennehmenden Partei eine monatliche Zahlung zu gewähren, die in Abhängigkeit vom Rang einem Betrag in der Landeswährung im Wert von acht Schweizer Franken für Soldaten unterer Dienstgrade, zwölf Franken für Unteroffiziere und zwischen 50 und 75 Franken für Offiziere verschiedener Ränge entsprechen soll (Artikel 60). Kriegsgefangenen ist die Möglichkeit einzuräumen, Briefpost zu empfangen und zu versenden sowie Geld- und Warensendungen zu empfangen. Zur Vertretung gegenüber den Behörden der gefangennehmenden Partei dürfen Kriegsgefangene Repräsentanten wählen (Artikel 79). Kriegsgefangene unterliegen vollumfänglich dem Militärrecht der gefangennehmenden Partei (Artikel 82) und sind hinsichtlich ihrer Rechte in juristischen Fragen den Angehörigen der Gegenseite gleichgestellt. Kollektivstrafen und körperliche Züchtigung sind als Sanktionen verboten (Artikel 87). Strafen für erfolgreiche Fluchtversuche sind, bei erneuter Gefangennahme, unzulässig (Artikel 91). Als erfolgreich gilt ein Fluchtversuch, wenn ein Soldat die eigenen Streitkräfte oder die einer alliierten Partei erreicht oder das von der Gegenseite kontrollierte Territorium verlassen hat.

Schwer verwundete oder schwer beziehungsweise unheilbar kranke Kriegsgefangene sollen, wenn möglich, noch vor Ende des Konflikts in ihre Heimat gebracht werden, wenn es ihr Zustand und die Umstände des Konflikts zulassen (Artikel 109). Alle anderen Gefangenen sind unverzüglich nach dem Ende der Kampfhandlungen zu entlassen (Artikel 118). Zum Informationsaustausch zwischen den Konfliktparteien sind diese verpflichtet, ein Auskunftsbüro einzurichten (Artikel 122). In einem neutralen Land ist darüber hinaus eine zentrale Agentur für Kriegsgefangene einzurichten (Artikel 123). Das IKRK kann den Konfliktparteien vorschlagen, die Organisation einer solchen Agentur zu übernehmen. Die nationalen Informationsbüros und die Zentralagentur sind von Postgebühren freizustellen (Artikel 124).

Genfer Abkommen IV

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten

Manzanar War Relocation Center zur Internierung japanischstämmiger Zivilisten in den USA während des Zweiten Weltkrieges, um 1943

Die Bestimmungen des Genfer Abkommens IV gelten für alle Personen, die, unabhängig von den Umständen, im Fall eines bewaffneten Konflikts in die Hand einer Konfliktpartei oder Besatzungsmacht fallen, deren Nationalität sie selbst nicht angehören (Artikel 4). Ausgenommen davon sind Angehörige von Staaten, die nicht Vertragspartei der Genfer Abkommen sind, sowie Staatsangehörige neutraler und alliierter Staaten, wenn ihr Heimatland diplomatische Beziehungen zu dem Land unterhält, in dessen Hand sie sich befinden. Das Genfer Abkommen IV gilt ferner nicht für Personen, die unter dem Schutz eines der drei anderen Genfer Abkommen stehen. Personen, die sich feindseliger Handlungen schuldig gemacht oder Spionage beziehungsweise Sabotage betrieben haben, oder dessen verdächtigt werden, stehen nicht unter dem vollen Schutz des Genfer Abkommens IV, wenn dies die Sicherheit der gegnerischen Seite beeinträchtigen würde. Sie sind jedoch unter allen Umständen menschlich zu behandeln. Sobald es die Sicherheitslage zulässt, sind ihnen alle aus dem Abkommen resultierenden Rechte und Privilegien zu gewähren.

Zivile Krankenhäuser dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden (Artikel 18). Sie sind darüber hinaus mit einem der Schutzzeichen des Genfer Abkommens I zu kennzeichnen. Ebenso sind Personen besonders geschützt, die ausschließlich oder regelmäßig in Krankenhäusern als medizinisches und administratives Personal tätig sind (Artikel 20). Gleiches gilt für Transporte von verletzten und kranken Zivilpersonen mit Hilfe von Straßen- und Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, wenn diese mit einem der Schutzzeichen gekennzeichnet sind (Artikel 21 und 22). Die Vertragsparteien sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass Kinder, die jünger als 15 Jahre alt und dauerhaft oder zeitweise ohne den Schutz ihrer Familien sind, nicht sich selbst überlassen werden (Artikel 24). Die Versorgung dieser Kinder sollte nach Möglichkeit für die Dauer des Konflikts in einem neutralen Land erfolgen.

Die nach dem Genfer Abkommen IV geschützten Personen haben unter allen Umständen Anspruch auf Respekt ihrer Person, Ehre, familiären Bindungen, ihrer religiösen Überzeugungen und Gebräuche und ihrer sonstigen Gewohnheiten (Artikel 27). Sie sind ohne jeden Unterschied unter allen Umständen menschlich zu behandeln und vor Gewalt, Bedrohung, Beleidigung, Erniedrigung und öffentlicher Neugier zu schützen. Frauen ist besonderer Schutz vor Vergewaltigung, erzwungener Prostitution und sonstigen unzüchtigen Angriffen gegen ihre Person zu gewähren. Die Anwesenheit einer geschützten Person bedeutet jedoch nicht, dass ein bestimmter Ort geschützt ist vor militärischen Operationen (Artikel 28). Folter und Erpressung von geschützten Personen zum Zweck der Erlangung von Informationen ist unzulässig (Artikel 31). Plünderungen, Vergeltungsmaßnahmen und Geiselnahme sind verboten (Artikel 33 und 34).

Geschützte Personen haben das Recht, das Land zu verlassen, in dem sie sich befinden, solange dies nicht die Sicherheitsinteressen des Landes beeinträchtigt (Artikel 35). Die Sicherheit und Versorgung der geschützten Personen während der Ausreise ist zu gewährleisten von dem Land, das Ziel der Ausreise ist, oder von dem Land der Nationalität der ausreisenden Personen (Artikel 36). Geschützte Personen sollen, so weit wie möglich, medizinische Versorgung erhalten von dem Land, in dem sie sich befinden, auf einem Niveau vergleichbar mit den Einwohnern dieses Landes (Artikel 38). Die Internierung von geschützten Personen oder deren Unterbringung in zugewiesenen Bereichen ist nur zulässig, wenn es für die Sicherheit des betreffenden Landes absolut notwendig ist (Artikel 42). Eine Internierung zum Schutz, auf Wunsch der betreffenden Personen, soll vorgenommen werden, wenn dies aufgrund der Sicherheitslage notwendig ist. Die Auslieferung geschützter Personen an Staaten, die nicht Vertragspartei des Genfer Abkommens IV sind, ist unzulässig (Artikel 45).

Das Recht zum Verlassen des Landes nach Artikel 35 gilt auch für die Einwohner von besetzten Gebieten (Artikel 48). Ausweisung oder Deportation aus einem besetzten Gebiet gegen den Willen der betroffenen geschützten Personen ist unabhängig vom Grund unzulässig (Artikel 49), ebenso die Umsiedlung von Zivilisten, die Staatsangehörige einer Besatzungsmacht sind, in das Territorium eines besetzten Gebietes. Einwohner eines besetzten Gebietes dürfen nicht zum Dienst in den bewaffneten Streitkräften der Besatzungsmacht gezwungen werden. Die Zerstörung von zivilen Einrichtungen und Privateigentum im besetzten Gebiet ist verboten, wenn sie nicht Teil von notwendigen militärischen Operationen ist (Artikel 53). Die Besatzungsmacht ist verpflichtet, für die Bevölkerung des besetzten Gebietes die Versorgung mit Nahrung und medizinischen Artikeln sicherzustellen und hat, wenn sie sich dazu außerstande sieht, Hilfslieferungen zuzulassen (Artikel 55 und 59). Die Tätigkeit der jeweiligen nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und ähnlicher Hilfsorganisationen darf durch die Besatzungsmacht nicht eingeschränkt werden (Artikel 63). Die Anerkennung nach Artikel 63 gilt in Deutschland neben den bereits beim Genfer Abkommen I genannten Organisationen auch für den Arbeiter-Samariter-Bund , die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. , das Technische Hilfswerk und die Feuerwehren . Das Strafrecht des besetzten Gebietes soll in Kraft bleiben, es sei denn, dass dies eine Gefahr für die Sicherheit der Besatzungsmacht oder eine Behinderung der Umsetzung des Genfer Abkommens IV darstellt (Artikel 64).

Für die Internierung von geschützten Personen gelten ähnliche Regeln wie für die Unterbringung von Kriegsgefangenen (Artikel 83, 85–94). Geschützte Personen im Sinne dieses Abkommens sind jedoch getrennt von Kriegsgefangenen unterzubringen (Artikel 84). Für Kinder und Heranwachsende sind dabei Bildungsmöglichkeiten sicherzustellen. Geschützte Personen dürfen nur auf eigenen Wunsch zur Arbeit herangezogen werden (Artikel 95). Eine Ausnahme davon sind Personen mit medizinischer Ausbildung. Persönliches Eigentum von internierten geschützten Personen darf nur in Ausnahmefällen durch die Besatzungsmacht eingezogen werden (Artikel 97). Internierte Personen dürfen ein Komitee wählen, das sie gegenüber den Behörden der Besatzungsmacht vertritt (Artikel 102). Ihnen ist ferner das Recht einzuräumen, Briefpost zu empfangen und zu versenden und Paketsendungen zu empfangen (Artikel 107 und 108).

Für Straftaten durch Internierte gilt das Recht des Gebietes, in dem sie sich befinden (Artikel 117). Die Internierung ist zu beenden, wenn die Gründe für die Internierung nicht mehr vorliegen, spätestens jedoch so bald wie möglich nach Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzungen (Artikel 132 und 133). Die Kosten für die Repatriierung hat die internierende Partei zu tragen (Artikel 135). Analog zum Genfer Abkommen III sind von allen beteiligten Konfliktparteien Auskunftsbüros sowie eine Zentrale Agentur zum Informationsaustausch einzurichten (Artikel 136–141).

Zusatzprotokoll I

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte

Das Zusatzprotokoll I ergänzt die Bestimmungen der 1949 beschlossenen Fassungen der vier Genfer Konventionen. Es bezieht sich daher in Artikel 1 hinsichtlich seiner Geltung auf den gemeinsamen Artikel 2 der vier Genfer Konventionen. Der Absatz 4 des Artikels 1 ergänzt den Geltungsbereich des Zusatzprotokolls I darüber hinaus um bewaffnete Konflikte, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen , basierend auf entsprechenden Inhalten der Charta der Vereinten Nationen . Der Artikel 5 führt zur Überwachung der Anwendung und Einhaltung der Genfer Abkommen und des Zusatzprotokolls I das so genannte Schutzmächtesystem ein, also die Benennung von je einer Schutzmacht durch die am Konflikt beteiligten Parteien, und ermächtigt das IKRK zur Vermittlung bei der Suche nach von allen Konfliktparteien akzeptierten Schutzmächten. Darüber hinaus wird dem IKRK sowie anderen neutralen und unparteilichen humanitären Organisationen die Möglichkeit eingeräumt, als Ersatzschutzmacht zu fungieren.

Der Teil II des Zusatzprotokolls I enthält Bestimmungen zum Schutz von Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen. Die in Artikel 8 enthaltenen Begriffsbestimmungen unterscheiden dabei nicht zwischen Militär- und Zivilpersonen. Die genannten Personen sind zu schonen und zu schützen, menschlich zu behandeln und entsprechend ihren Bedürfnissen medizinisch zu behandeln, zu betreuen und zu pflegen (Artikel 10). Die Artikel 12 bis 15 erweitern den Schutz von Sanitätseinheiten auch auf zivile Einheiten und definieren entsprechende Regeln und Einschränkungen. Der Artikel 17 enthält Bestimmungen zur Beteiligung der Zivilbevölkerung an Hilfsmaßnahmen. Lazarettschiffe und andere Wasserfahrzeuge, die entsprechend dem Genfer Abkommen II eingesetzt werden, stehen laut dem Zusatzprotokoll I auch beim Transport von verwundeten, kranken und schiffbrüchigen Zivilpersonen unter dem Schutz dieses Abkommens (Artikel 22). Die Artikel 24 bis 31 enthalten Regelungen zum Einsatz und zum Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen. Maßnahmen zum Informationsaustausch über Vermisste sowie der Umgang mit sterblichen Überresten werden in den Artikeln 32 bis 34 näher definiert.

Im Teil III sind Regelungen zu Methoden und Mittel der Kriegführung enthalten. Der Artikel 35 schränkt dabei die Konfliktparteien bei der Wahl dieser Methoden und Mittel ein und enthält insbesondere ein Verbot von Material sowie Methoden, „die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen“ oder die „dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie ausgedehnte, lang anhaltende und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen“. Das in Artikel 37 enthaltene Verbot der Heimtücke geht auf bereits früher in den Haager Abkommen enthaltene vergleichbare Regelungen zurück, ebenso das Verbot des Befehls, niemanden am Leben zu lassen (Artikel 40). Angriffe gegen einen außer Gefecht befindlichen Gegner sind strikt verboten (Artikel 41). Dies schließt Soldaten ein, die sich entweder ergeben haben, verwundet sind oder gefangen genommen wurden. Die Artikel 43 bis 45 enthalten Bestimmungen zur Definition von Kombattanten und Kriegsgefangenen. Davon ausgenommen sind Söldner (Artikel 47).

Das Kennzeichen zur Markierung von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten
Das internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes

Der Teil IV enthält ergänzende Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung. In Artikel 48 wird dazu als Grundsatz festgelegt, dass jederzeit zwischen der Zivilbevölkerung und Kombattanten zu unterscheiden ist und dass sich Kriegshandlungen nur gegen militärische Ziele richten dürfen. Unterschiedslose Angriffe sind verboten (Artikel 51). Der Artikel 53 enthält grundlegende Regeln zum Schutz von Kulturgut und Kultstätten, im Artikel 55 sind entsprechende Regelungen zum Schutz der natürlichen Umwelt enthalten. Angriffe gegen Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten (Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke) sind verboten, sofern ein solcher Angriff schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann (Artikel 56). Dieses Verbot gilt auch dann, wenn diese Anlagen militärische Ziele darstellen. Darüber hinaus wird zur Kennzeichnung entsprechender Anlagen ein Zeichen definiert, das aus drei in einer Reihe angeordneten orangefarbenen Kreisen besteht. Der Artikel 57 legt Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung bei der Planung eines Angriffs fest. Unverteidigte Orte und anerkannte entmilitarisierte Zonen dürfen nicht angegriffen werden (Artikel 59 & 60). In den Artikeln 61 bis 67 sind Regeln zum Zivilschutz enthalten. So wird in Artikel 66 ein internationales Schutzzeichen zur Kennzeichnung des Personals, der Gebäude und des Materials von Zivilschutzorganisationen definiert, das aus einem blauen Dreieck auf orangem Grund besteht. In den Artikeln 68 bis 71 werden Hilfsmaßnahmen zugunsten der Zivilbevölkerung definiert.

Die Artikel 72 bis 79 ergänzen die Bestimmungen des Genfer Abkommens IV zum Schutz von Zivilpersonen, die sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei befinden. So sind nun auch Flüchtlinge und Staatenlose entsprechend geschützt (Artikel 73), ebenso wie Journalisten (Artikel 79). In den Artikeln 80 bis 84 sind Durchführungsbestimmungen zu den Genfer Abkommen und zum Zusatzprotokoll I definiert. Der Artikel 81 widmet sich dabei explizit der Tätigkeit des Roten Kreuzes und anderer humanitärer Organisationen. Regelungen zur Ahndung von Verletzungen der Genfer Konventionen und des Zusatzprotokolls sind in den Artikeln 85 bis 91 enthalten. Wichtig ist dabei vor allem die Einrichtung einer Internationalen Ermittlungskommission (Artikel 90).

Die Schlussbestimmungen des Zusatzprotokolls I, wie beispielsweise Regelungen zum Inkrafttreten, zum Beitritt, zu Änderungen und zur Kündigung, sind in den Artikeln 92 bis 102 enthalten. Der Anhang I definiert Ausweise, Schutz- und Kennzeichen sowie als Erkennungssignale eingesetzte Licht- und Funksignale für verschiedene Anwendungen.

Zusatzprotokoll II

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte

Das Zusatzprotokoll II definiert Regeln für alle bewaffneten Konflikte, die vom Artikel 1 des Zusatzprotokolls I nicht erfasst sind. Dabei handelt es sich um Konflikte, die auf dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des Zusatzprotokolls stattfinden zwischen deren regulären Streitkräften und abtrünnigen Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen (Artikel 1).

Im Teil II sind grundlegende Regeln zur menschlichen Behandlung definiert. Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre und ihrer Überzeugungen und sind unter allen Umständen mit Menschlichkeit zu behandeln. Der Befehl, niemanden am Leben zu lassen, ist verboten (Artikel 4). Explizit verboten sind insbesondere Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Personen, vor allem vorsätzliche Tötung und Folterung. Artikel 6 regelt die Strafverfolgung von Straftaten, die mit dem bewaffneten Konflikt in Verbindung stehen. Der Teil III enthält Festlegungen zur Behandlung von Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen. Diese ähneln den entsprechenden Regeln des Zusatzprotokolls I (Artikel 7 und 8), auch im Hinblick auf den Schutz des Sanitätspersonals und entsprechender Transportmittel (Artikel 9 bis 12). Im Teil IV sind Regelungen zum Schutz der Zivilbevölkerung definiert. Auch hier ähneln diese Regelungen denen des Zusatzprotokolls I, unter anderem auch zum Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten (Artikel 15) und zum Schutz von Kulturgut und Kultstätten (Artikel 16).

Die Schlussbestimmungen des Zusatzprotokolls II, so zur Verbreitung, zum Beitritt und zum Inkrafttreten sowie zu Änderungen und zur Kündigung, sind im Teil V enthalten.

Zusatzprotokoll III

Zusatzprotokoll vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens

Alleiniges Ziel bei der Verabschiedung des Zusatzprotokolls III war die Einführung eines neuen Schutzzeichens zusätzlich zu den bereits durch die Genfer Konventionen definierten Schutzzeichen des Roten Kreuzes, des Roten Halbmondes und des Roten Löwen mit roter Sonne.

Nach Artikel 2 genießt das neue Schutzzeichen den gleichen Status wie die drei bereits bestehenden Zeichen. Es hat die Form eines quadratischen, auf der Spitze stehenden roten Rahmens auf weißem Grund. Eine Abbildung des Zeichens ist im Anhang des Zusatzprotokolls III enthalten. Die Bedingungen für die Verwendung dieses Zeichens sind die gleichen wie für die drei bereits bestehenden Zeichen, entsprechend den Regelungen der vier Genfer Konventionen von 1949 und der beiden Zusatzprotokolle von 1977. Die Vertragsparteien können, auch vorübergehend, jederzeit ein von ihrem üblicherweise verwendeten Schutzzeichen abweichendes Zeichen verwenden, wenn dies die Schutzwirkung erhöht. Artikel 3 regelt die Verwendung des neuen Schutzzeichens als Kennzeichen (für indikative Zwecke). Für diesen Zweck dürfen im Inneren des Zeichens entweder eines der drei bestehenden Schutzzeichen oder eine Kombination aus diesen Zeichen angebracht werden. Darüber hinaus dürfen auch Zeichen, die durch eine Vertragspartei effektiv genutzt wurden und deren Verwendung vor Inkrafttreten des Zusatzprotokolls III an den Depositarstaat übermittelt wurde, innerhalb des neuen Zeichens verwendet werden.

Der Artikel 4 enthält Bestimmungen zur Verwendung des neuen Schutzzeichens durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Entsprechend Artikel 5 darf das Sanitäts- und Seelsorgepersonal von Missionen unter Aufsicht der Vereinten Nationen ebenfalls eines der drei bestehenden oder das neue Schutzzeichen verwenden. Im Artikel 6 werden die Vertragsparteien verpflichtet, den Missbrauch des neuen Schutzzeichens zu verhindern. Die Artikel 7 bis 14 enthalten die Schlussbestimmungen des Zusatzprotokolls III.

Umsetzung in der Praxis

Ahndung von Verstößen

Emblem des IKRK

Die Genfer Konventionen sind für sich allein betrachtet freiwillige Selbstverpflichtungen der Unterzeichnerstaaten und enthalten keine Festlegungen zu Sanktionen für Verletzungen. Die Abkommen enthalten jedoch, wie bereits erwähnt, eine Verpflichtung, schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht unter Strafe zu stellen. Verletzungen der Genfer Konventionen und anderer Regeln des humanitären Völkerrechts sind in Deutschland beispielsweise durch das 2002 in Kraft getretene Völkerstrafgesetzbuch strafbar. Art. 25 Grundgesetz integriert zudem „die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes“ in das Bundesrecht und gibt ihm Vorrang vor den nationalen Gesetzen. Ähnliche Bestimmungen finden sich in Art. 5 Abs. 4 und Art. 191 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft . Spezielle Regelungen zur Strafbewehrung von Verstößen gegen die Genfer Konventionen sind im sechsten Abschnitt des 1927 verabschiedeten Militärstrafgesetzes der Schweiz, derzeit in der Fassung von 2007, enthalten. In Österreich sind die Genfer Abkommen und ihre zwei Zusatzprotokolle durch die Veröffentlichung im Österreichischen Bundesgesetzblatt Teil des Österreichischen Rechts geworden. Rechtliche Grundlage für die Strafbarkeit von Verstößen sind dabei insbesondere Art. 9 des Bundes-Verfassungsgesetzes sowie § 64 Strafgesetzbuch . In der DDR regelten § 93 StGB (DDR) vom 12. Januar 1968 die Strafbarkeit von Kriegsverbrechen und der § 84 StGB (DDR) einen entsprechenden Ausschluss der Verjährung . Die ebenfalls in den Abkommen enthaltene Verpflichtung, das Wissen über die Inhalte der Konventionen zu verbreiten, wird als Verbreitungsarbeit bezeichnet und in der Regel von den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften übernommen. Sowohl die Strafbewehrung auf nationaler Ebene als auch die Aufklärung einer möglichst breiten Öffentlichkeit durch die Verbreitungsarbeit werden vom IKRK als notwendige Maßnahmen zur Steigerung der Durchsetzbarkeit und Akzeptanz der Abkommen angesehen.

Zur Untersuchung von Vorwürfen zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Genfer Konventionen und das Zusatzprotokoll I besteht seit 1991 die auf Art. 90 des Zusatzprotokolls beruhende Internationale humanitäre Ermittlungskommission als ständige Einrichtung. Sie hat jedoch rein investigative Kompetenzen und keine Befugnisse zur juristischen Verfolgung von Staaten oder Individuen. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hat mit Inkrafttreten des Rom-Statutes als seiner völkerrechtlichen Grundlage seit dem 1. Juli 2002 unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Art. 8 des Rom-Statutes definiert im Abs. 2 Kriegsverbrechen unter anderem als „schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949“, als „schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des Völkerrechts im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche“, wozu unter anderem Verletzungen von wichtigen Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung zählen, sowie für bewaffnete Konflikte ohne internationalen Charakter als „schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Art. 3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949“. Der Internationale Strafgerichtshof wird aber hinsichtlich einer Strafverfolgung nur aktiv, wenn keine angemessene nationale Gerichtsbarkeit existiert oder diese nicht fähig und willens ist, die Strafverfolgung für die betreffenden Straftaten selbst auszuüben. Aus verschiedenen Gründen wird der Internationale Strafgerichtshof jedoch von einer Reihe von Ländern nicht anerkannt. Hierzu zählen unter anderem die USA, Russland, die Volksrepublik China, Indien, Pakistan und Israel.

Internationale Akzeptanz und beteiligte Organisationen

Die einzige Institution, die in den Genfer Konventionen explizit als Kontrollorgan genannt wird, ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Das IKRK behandelt seine Berichte über die Kontrollmissionen und Untersuchungsergebnisse seiner Delegierten im Regelfall vertraulich und leitet diese nur an die betreffende Partei weiter. Auf der Basis von ebenfalls vertraulicher Kommunikation versucht das IKRK dann, die verantwortliche Partei zur Beseitigung von vorliegenden Verstößen gegen die Bestimmungen der Genfer Abkommen zu bewegen und die Ahndung von schwerwiegenden Verletzungen durchzusetzen. Diese Vertraulichkeit ist aus Sicht des IKRK eine Grundvoraussetzung zur Aufrechterhaltung seiner strikten Unparteilichkeit und Neutralität und damit seiner Autorität als zwischenstaatliche Vermittlungs- und Kontrollinstitution. Das Komitee veröffentlicht deshalb seine Berichte nur, wenn durch eine nur auszugsweise Veröffentlichung durch eine betreffende Partei ein verfälschtes Bild entsteht, das die Situation der betroffenen geschützten Personen grob falsch wiedergibt und damit ihren Status massiv gefährdet. Ziel der Veröffentlichung ist dann politischer und diplomatischer Druck auf die verantwortliche Partei durch die nationale und internationale Öffentlichkeit.

Depositarstaat der Genfer Konventionen ist die Schweiz . Mit derzeit 196 Unterzeichnerstaaten sind die Genfer Abkommen von 1949 die weltweit am weitesten verbreiteten völkerrechtlichen Verträge sowie die ersten und bisher einzigen internationalen Abkommen, die universelle Akzeptanz erreicht haben. Die Zahl der Vertragsparteien liegt derzeit über der Zahl der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen sowie der durch die UN anerkannten Staaten. Als bisher letztes Land trat am 2. April 2014 Palästina den Abkommen bei. Vertragsparteien der ersten beiden Zusatzprotokolle von 1977 sind bisher 174 beziehungsweise 168 Staaten, das dritte Zusatzprotokoll von 2005 wurde bisher durch 72 Länder ratifiziert. Änderungen und Erweiterungen der Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle können nur von einer diplomatischen Konferenz mit Beteiligung aller Unterzeichnerstaaten beschlossen werden.

Offizielle Vertragsparteien können nur Staaten werden. Nichtstaatliche Organisationen wie beispielsweise Befreiungsbewegungen können sich jedoch freiwillig und einseitig zur Einhaltung der Konventionen verpflichten. Ein Beispiel dafür war die Deklaration über die Einhaltung der Genfer Konventionen von 1949 und des Zusatzprotokolls I von 1977, die der Afrikanische Nationalkongress (ANC) am 28. November 1980 für seinen bewaffneten Flügel Umkhonto we Sizwe („Der Speer der Nation“) beim IKRK hinterlegte. Vergleichbare Selbstverpflichtungen gab es vom Panafrikanischen Kongress (PAC) und von der in Namibia aktiven Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO). Eine ähnliche Erklärung über die Einhaltung der vier Genfer Konventionen und ihrer zwei Zusatzprotokolle gab am 21. Juni 1989 das Exekutivkomitee der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) ab. Es richtete diese Erklärung jedoch nicht in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung an das IKRK, sondern als Beitrittsgesuch an das Schweizer Department für auswärtige Angelegenheiten , da sich die PLO in der Rolle der Regierung des Staates Palästina sah. Sie erhoffte sich auf diesem Weg, als offizielle Vertragspartei anerkannt zu werden. Am 13. September 1989 informierte die Schweizer Regierung die anderen Vertragsparteien, dass sie sich aufgrund der Rechtsunsicherheit um die Existenz des Staates Palästina außerstande sah, über die Anerkennung dieser Erklärung als offiziellen Beitritt zu entscheiden. Die Annahme solcher Erklärungen durch das IKRK war nicht unumstritten, da sie teilweise als De-facto-Anerkennung dieser Bewegungen und damit als Verletzung der Unparteilichkeit und Neutralität des IKRK angesehen wurde. Trotz solcher Selbstverpflichtungen ist die Durchsetzung der Genfer Abkommen und insbesondere des Zusatzprotokolls II bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten mit besonderen Problemen verbunden, da die an solchen Situationen beteiligten nichtstaatlichen Konfliktparteien nicht als Vertragsparteien der Genfer Abkommen an diese gebunden sind.

Beziehungen zur Haager Landkriegsordnung

Der Friedenspalast in Den Haag, Symbol der Haager Beiträge zum Völkerrecht

Innerhalb des humanitären Völkerrechts entwickelte sich neben dem in den Genfer Konventionen kodifizierten Genfer Recht noch das so genannte Haager Recht . Das Genfer Recht regelt, ausgehend von seinen historischen Ursprüngen, vor allem den Umgang mit den sogenannten Nichtkombattanten, also Personen, die im Fall eines bewaffneten Konflikts nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind. Dabei handelt es sich um verwundete, erkrankte und gefangengenommene Soldaten sowie Zivilpersonen. Demgegenüber enthält das Haager Recht überwiegend Festlegungen zu zulässigen Mitteln und Methoden der Kriegführung und damit vor allem Regeln für den Umgang mit den an den Kampfhandlungen beteiligten Personen, den Kombattanten. Grundlage des Haager Rechts sind vor allem eine Reihe von 1899 und 1907 auf den Internationalen Friedenskonferenzen von Den Haag abgeschlossenen Haager Abkommen , von denen die wichtigste die Haager Landkriegsordnung von 1907 ist.

Wesentliche Teile des ursprünglichen Haager Rechts sind in Form der Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen von 1929 beziehungsweise 1949 sowie der zwei Zusatzprotokolle von 1977 in wesentlich erweiterter Form in das Genfer Recht integriert worden. Auch das Genfer Protokoll von 1925 wird heute oft als Teil des Genfer Rechts angesehen, obwohl es aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und seines Inhalts eigentlich der Haager Tradition des humanitären Völkerrechts zuzurechnen ist. Darüber hinaus war die Trennung dieser beiden Bereiche in Bezug auf die Behandlung von Kombattanten und Nichtkombattanten von Beginn an nicht strikt und konsistent. Dies ist beispielsweise auch an den Regelungen zur Behandlung von Zivilisten in der Haager Landkriegsordnung erkennbar, die ebenfalls die Grundlage für eine Erweiterung des Genfer Rechts in Form des Genfer Abkommens „über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“ von 1949 bildeten. Die Genfer Abkommen III und IV legen hierzu in den Art. 135 ff. bzw. Art. 154 fest, dass die in ihnen enthaltenen Regeln die entsprechenden Abschnitte der Haager Landkriegsordnung ergänzen sollen. Wie dies im Einzelfall anhand von allgemein gültigen Auslegungsgrundsätzen wie lex posterior derogat legi priori („das spätere Gesetz geht dem früheren vor“) und lex specialis derogat legi generali („die Spezialnorm geht dem allgemeinen Gesetz vor“) zu erfolgen hätte, bleibt jedoch offen.

Literatur

Deutschsprachige Bücher

 • Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.): Die Genfer Rotkreuz-Abkommen vom 12. August 1949 und die beiden Zusatzprotokolle vom 10. Juni 1977 sowie das Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges vom 18. Oktober 1907 und Anlage (Haager Landkriegsordnung). 8. Auflage. Schriften des Deutschen Roten Kreuzes, Bonn 1988.
 • Horst Schöttler und Bernd Hoffmann (Hrsg.): Die Genfer Zusatzprotokolle: Kommentare und Analysen. Osang Verlag, Bonn 1993, ISBN 3-7894-0104-8 .
 • Jana Hasse, Erwin Müller, Patricia Schneider: Humanitäres Völkerrecht: politische, rechtliche und strafgerichtliche Dimensionen. Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001, ISBN 3-7890-7174-9 .
 • Hans-Peter Gasser: Humanitäres Völkerrecht. Eine Einführung. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-8329-2802-5 .

Englischsprachige Bücher

 • Jean Simon Pictet (Hrsg.): The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary. Vier Bände. IKRK, Genf 1952–1960.
 • Geoffrey Best: Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts. Columbia University Press, New York 1980, ISBN 0-231-05158-1 .
 • Frédéric de Mulinen: Handbook on the Law of War for Armed Forces. IKRK, Genf 1989, ISBN 2-88145-009-1 .
 • Dieter Fleck (Hrsg.): The Handbook of International Humanitarian Law. 2. Auflage. Oxford University Press, Oxford/ New York 2008, ISBN 978-0-19-923250-5 .
 • International Committee of the Red Cross: Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 13. Auflage. IKRK, Genf 1994, ISBN 2-88145-074-1 .
 • François Bugnion: The International Committee of the Red Cross and the protection of war victims. IKRK & Macmillan, Genf 2003, ISBN 0-333-74771-2 .
 • François Bugnion: Towards a comprehensive Solution to the Question of the Emblem. 4. Auflage. IKRK, Genf 2006.
 • Frits Kalshoven , Liesbeth Zegveld : Constraints on the waging of war: an introduction to international humanitarian law. 3. Auflage. IKRK, Genf 2001, ISBN 2-88145-115-2 ( PDF ).
 • Angela Bennett: The Geneva Convention. The Hidden Origins of the Red Cross. Sutton Publishing, Gloucestershire 2005, ISBN 0-7509-4147-2 .
 • Derek Jinks: The Rules of War. The Geneva Conventions in the Age of Terror. Oxford University Press, New York 2006, ISBN 0-19-518362-2 .
 • Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier: How does law protect in war? Cases, documents and teaching materials on contemporary practice in international humanitarian law. 2. Auflage. IKRK, Genf 2006.

Französischsprachige Bücher

 • Eric David: Principes de droit des conflits armés. 3. Auflage. Emile Bruylant, Brüssel 2002, ISBN 2-8027-1685-9 .

Artikel

 • Cornelio Sommaruga: Unity and Plurality of the emblems. In: International Review of the Red Cross. 289/1992. IKRK, S. 333–338, ISSN 1560-7755 .
 • René Kosirnik: The 1977 Protocols: a landmark in the development of international humanitarian law. In: International Review of the Red Cross. 320/1997. Ikrk, S. 483–505, ISSN 1560-7755 .
 • Jean-Philippe Lavoyer, Louis Maresca: The Role of the ICRC in the Development of International Humanitarian Law. In: International Negotiation. 4(3)/1999. Brill Academic Publishers, S. 503–527, ISSN 1382-340X .
 • Dietrich Schindler : Significance of the Geneva Conventions for the contemporary world. In: International Review of the Red Cross. 836/1999. IKRk, S. 715–729, ISSN 1560-7755 .
 • François Bugnion: The Geneva Conventions of 12. August 1949: from the 1949 Diplomatic Conference to the Dawn of the New Millennium. In: International Affairs. 76(1)/2000. Blackwell Publishing, S. 41–50, ISSN 0020-5850 .
 • Howard S. Levie: History of the law of war on land. In: International Review of the Red Cross. 838/2000. IKRK, S. 339–350, ISSN 1560-7755 .
 • Dietrich Schindler: International Humanitarian Law: Its Remarkable Development and its Persistent Violation. In: Journal of the History of International Law. 5(2)/2003. Brill Academic Publishers, S. 165–188, ISSN 1388-199X .
 • Gerrit Jan Pulles: Crystallising an Emblem: On the Adoption of the Third Additional Protocol to the Geneva Conventions. In: Yearbook of International Humanitarian Law. 8/2005. Cambridge University Press, S. 296–319, ISSN 1389-1359 .

Weblinks

Commons : Genfer Konventionen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Genfer Konventionen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Deutschsprachige Fassungen der aktuellen Abkommen

Weitere Informationen