Dette er en fremragende vare.
Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

Global opvarmning

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Land-havtemperaturindeks fra 1880 til i dag med referenceperiode 1951–1980. Den solide sorte linje er det globale årlige middelværdi, og den solide røde linje er den femårige lokalt vægtede spredningsplotudjævning . De blå usikkerhed søjler repræsenterer den samlede årlige usikkerhed med en 95% konfidensinterval .
Årsager til global opvarmning (1750-2011) (fra 2018)
Lokale overfladetemperaturer siden 1880, glidende gennemsnit i løbet af fem år og med en rumlig opløsning på omkring 1200 km [1]
Mulige fremtidsscenarier for globale drivhusgasemissioner. Hvis alle lande leverer deres nuværende Parisaftaleløfter, vil den gennemsnitlige opvarmning med 2100 langt overstige Parisaftalens mål om at holde varmen "et godt stykke under 2 ° C".

Den nuværende globale opvarmning eller globale opvarmning (i daglig tale også "klimaforandringer" ) er stigningen i gennemsnitstemperaturen i atmosfæren nær jorden og havene siden begyndelsen af industrialiseringen . Det er en menneskeskabt (= menneskeskabt) klimaændring , da den hovedsageligt skyldes aktiviteter inden for energi, landbrug og skovbrug, industri, transport og byggesektorer, der udleder drivhusgasser .

I modsætning til vejret , der beskriver kortsigtede aktuelle forhold i atmosfæren, registreres middelværdier for klimaet over lange perioder. Normalt overvejes normale perioder på 30 år. Ifølge det mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC) var temperaturstigningen fra præindustrielle tider til 2017 omkring 1 ° C. [Bemærk 1] [2] 2020 og 2016 var de to varmeste år med minimale temperaturforskelle siden de systematiske målinger begyndte i 1880. [3] 2016 var cirka 1,1 ° C varmere end i førindustriel tid. [4] det var så varmt til de nyeste forskningsresultater for nylig i slutningen af ​​den Eemiske mellemistid for 115.000 år siden. De 20 varmeste år målt er i de sidste 22 år (fra 2018) [5], og de fem varmeste år var i faldende rækkefølge 2016, 2019, 2015, 2017 og 2018. [6]

Opvarmningen er accelereret: Stigningstakten beregnet i årene 1956 til 2005 var 0,13 ± 0,03 ° C pr. Årti, næsten dobbelt så stor som i årene 1906 til 2005. [7] 2017 var menneskeskabt global opvarmning nået en værdi på 1 ° C ifølge IPCC, var stigningshastigheden derefter omkring 0,2 ° C pr. årti. [8] Opvarmningen foregår betydeligt hurtigere end alle kendte opvarmningsfaser i den moderne jordperiode , dvs. siden 66 millioner år. [9][10] [11] Under overgangen fra en istid til en mellemglacial periode opvarmes jorden med omkring 4 til 5 ° C inden for cirka 10.000 år. I tilfælde af menneskeskabt global opvarmning, uden skærpede klimabeskyttelsesforanstaltninger, forventes det, at temperaturen vil stige med 4 til 5 ° C fra slutningen af ​​det 20. til slutningen af ​​det 21. århundrede; opvarmning ville derfor være omkring 100 gange hurtigere end med historiske naturlige klimaændringer. [12]

Årsagen til opvarmningen er den igangværende menneskeskabte berigelse af jordens atmosfære med drivhusgasser , især kuldioxid (CO 2 ), metan og lattergas , der primært frigives ved afbrænding af fossil energi , gennem skovrydning og landbrug og i navnlig dyr dyrehold. Dette øger retentionskapaciteten for infrarød varmestråling i troposfæren , hvilket øger drivhuseffekten . Den vigtigste drivhusgas i den nuværende globale opvarmning er CO 2 . I 2015 steg den gennemsnitlige CO 2 -koncentration i jordens atmosfære målt ved Mauna Loa -målestationen for første gang til over 400 ppm [13] ; før industrialiseringen var det omkring 280 ppm. I sin femte vurderingsrapport, der blev offentliggjort i 2015, skriver IPCC , at det er yderst sandsynligt, at mennesker forårsagede mere end 50% af den opvarmning, der blev observeret mellem 1951 og 2010. Det bedste skøn er, at det menneskelige bidrag til opvarmningen i denne periode er omkring 100%. [14] Disse værdier understøttes af andre vurderingsrapporter. [15] Uden den nuværende menneskelige indflydelse på klimasystemet ville den lille afkølingstendens, der har hersket i flere årtusinder, sandsynligvis fortsætte. [16]

Den atmosfæriske drivhuseffekt blev først beskrevet af Joseph Fourier i 1824; Fra 1850'erne var der yderligere forskning . I 1896 forudsagde kemikeren og fysikeren Svante Arrhenius global opvarmning på grund af mængden af ​​CO 2, der udsendes af mennesker. I 1938 lykkedes det Guy Stewart Callendar at demonstrere global opvarmning for første gang på grundlag af temperaturmålinger. Efter Anden Verdenskrig flyttede emnet i stigende grad ind i videnskabens fokus. [17] Forskerne Roger Revelle og Hans E. Suess talte i 1957 om et gigantisk ( storstilet ) "geofysisk eksperiment". [18] Fra omkring 1960'erne fandt der på internationalt plan sted diskussioner om emnet menneskeskabte klimaændringer. Nathaniel Rich beskrev i sin bog Losing Earth fra 2019, hvor meget der var kendt om global opvarmning og dens konsekvenser allerede i 1980'erne. [19] Siden omkring begyndelsen af ​​1990'erne [20] har der været en videnskabelig enighed om, at den globale opvarmning, målt siden omkring 1850 , er forårsaget af mennesker. [21]

Ifølge klimaforskning inkluderer de forventede og i nogle tilfælde allerede observerede konsekvenser af den globale opvarmning , afhængigt af jordens område: havis og gletsjersmeltning , en stigning i havets overflade , optøning af permafrostjord med frigivelse af metanhydrat , voksende tørkezoner og stigende vejrekstremer med tilsvarende konsekvenser for liv og sundhed Overlevelse af mennesker og dyr ( udryddelse af arter ). Omfanget af konsekvenserne afhænger af opvarmningens niveau og varighed. Nogle konsekvenser kan være irreversible og også fungere som tippingelementer i jordsystemet , som igen accelererer den globale opvarmning gennem positiv feedback , såsom frigivelse af drivhusgassen metan fra den optøende permafrost .

For at afbøde konsekvenserne af global opvarmning for mennesker og miljø har national og international klimapolitik både til formål at begrænse klimaændringer gennem klimabeskyttelse og tilpasse sig den opvarmning, der allerede er sket. For at kunne stoppe den menneskeskabte globale opvarmning skal yderligere energirelaterede drivhusgasemissioner helt undgås og emissionerne indføres i atmosfæren siden begyndelsen af ​​industrialiseringen samt uundgåelige emissioner fra negative drivhusgasemissioner ved hjælp af passende teknologier som f.eks B. BECCS , DACCS eller kulstofbinding i jorden kan vendes fuldstændigt. Fra og med 2016 var omkring 2/3 af CO 2- budgetteringen af de maksimalt mulige emissioner for Pariserkonventionen aftalt to-graders mål opbrugt, så de globale emissioner skal reduceres hurtigt, hvis målet skal nås. [22] Det er muligt, at togradersmålet ikke er ambitiøst nok til at forhindre en tilstand i klimasystemet kendt som drivhusjorden , hvilket ville føre til fjendtlige forhold på jorden. [23]

Fysisk grundlæggende

70 til 75% af den kortbølgede stråling markeret med rødt kommer gennem atmosfæren til jordens overflade, der varmer op og til gengæld udsender den infrarøde stråling markeret blå her, hvis stråling ud i rummet hindres af drivhusgasser. - Der vises tre bølgelængdeområder for infrarød stråling, som udsendes af objekter med temperaturer, der forekommer på jordens overflade: violet (+37 ° C) - blå - sort (−63 ° C). Nedenstående grafik viser, hvilke drivhusgasser der filtrerer hvilke dele af spektret.

Siden den industrielle revolution har mennesker øget den naturlige drivhuseffekt ved at udsende drivhusgasser , som det er blevet bevist ved målinger. [24] [25] [26] Siden 1990 er strålende tvang - altså opvarmningseffekten på klimaet - steget med 43% på grund af langlivede drivhusgasser. [27] I klimatologi er der nu enighed om, at den øgede koncentration af drivhusgasser, der frigives af mennesker i jordens atmosfære, sandsynligvis er den vigtigste årsag til global opvarmning, [28] [29], da de målte temperaturer ikke kan forklares uden den. [30] [31] [32]

Drivhusgasser tillader kortbølgestråling fra solen at passere stort set uhindret til jorden, men absorberer en stor del af den infrarøde stråling, der udsendes af jorden. Som følge heraf opvarmer de og udsender endda stråling i langbølgeområdet (jf. Kirchhoffs strålingslov ). Den del af strålingen, der er rettet mod jordens overflade, kaldes atmosfærisk modstråling . I det isotropiske tilfælde udstråles halvdelen af ​​den absorberede energi mod jorden og halvdelen mod rummet. Som følge heraf opvarmes jordoverfladen mere, end hvis solens kortbølgestråling alene ville opvarme den. IPCC vurderer graden af ​​videnskabelig forståelse af virkningerne af drivhusgasser som "høj". [33]

Drivhusgassens vanddamp (H 2 O) bidrager med 36 til 66%, kuldioxid (CO 2 ) 9 til 26% og metan 4 til 9% til den naturlige drivhuseffekt. [34] Det brede område kan forklares således: På den ene side er der store udsving i koncentrationen af ​​disse gasser, både lokalt og tidsmæssigt. På den anden side overlapper deres absorptionsspektre. Eksempel: Stråling, der allerede er absorberet af vanddamp, kan ikke længere optages af CO 2 . Det betyder, at i et miljø som isdækkede områder eller tørre ørkener, hvor vanddamp bidrager lidt til drivhuseffekten, bidrager de resterende drivhusgasser mere til den samlede drivhuseffekt end i de fugtige troper.

Da de nævnte drivhusgasser er naturlige komponenter i atmosfæren, er den temperaturstigning, de forårsager, kendt som den naturlige drivhuseffekt . Den naturlige drivhuseffekt betyder, at jordens gennemsnitstemperatur er omkring +14 ° C. [35] [36] Uden den naturlige drivhuseffekt ville det være omkring −18 ° C. [37] Disse er beregnede værdier (se også idealiseret drivhusmodel ). I litteraturen kan disse værdier variere lidt afhængigt af beregningsmetoden og de underliggende antagelser, for eksempel jordens refleksionsadfærd ( albedo ) . Disse værdier tjener som bevis på, at der er en naturlig drivhuseffekt, da uden den skulle temperaturen være væsentligt lavere, og den højere temperatur kan forklares med drivhuseffekten. Afvigelser på et par grader Celsius spiller i første omgang ikke en stor rolle i dette bevis.

Årsager til menneskeskabt global opvarmning

Udvikling af jordens overfladetemperatur (ovenfor) og de individuelle klimapåvirkende faktorer siden 1870: solaktivitet, vulkanisme, naturlig variation (f.eks. El Niño / La Niña år) og menneskelige aktiviteter (drivhusgasemissioner og kølende aerosolemissioner).

Den globale opvarmning, der i øjeblikket observeres, skyldes næsten udelukkende menneskelig aktivitet. Det sandsynlige menneskelige bidrag til opvarmningen i perioden 1951 til 2010 er mindst 93%og kan være op til 123%, dvs. over 100%, hvilket er muligt ved at kompensere for forskellige kølefaktorer. [15] Hovedårsagen er den stigende koncentration af drivhusgasser i jordens atmosfære på grund af menneskelige aktiviteter. I IPCC's femte vurderingsrapport , den resulterende yderligere strålingsforcerende kraft i 2011 sammenlignet med referenceåret 1750 netto (dvs. efter fradrag af køleeffekter såsom aerosoler) ved 2,3 W / m². Brutto, alle langlivede drivhusgasser forårsagede en strålende kraft på 2,83 W / m². Den vigtigste drivhusgas var CO 2 med 1,82 W / m², efterfulgt af metan med 0,48 W / m². Halogenerede kulbrinter forårsagede en strålende tvang på 0,36 W / m², lattergas 0,17 W / m². Af de kortlivede drivhusgasser har ozon , hvis dannelse stimuleres af nitrogenoxider, kulilte eller kulbrinter, den højeste strålingsforcerende kraft ved 0,4 W / m². Aerosoler forårsager negativ (dvs. køling) strålingsforcerende −0,9 W / m². [38]

I modsætning hertil er ændringer i naturlig solaktivitet en ubetydelig faktor i den aktuelt observerede globale opvarmning. I samme periode tegnede solaktivitet sig for en strålende tvang på kun 0,1 W / m²; solaktivitet er endda faldet siden midten af ​​det 20. århundrede. [39]

Stigning i koncentrationen af ​​de vigtigste drivhusgasser

Kuldioxid, lattergas, metan og CFC'er / PFC'er (kun sidstnævnte falder på grund af globale bestræbelser på at beskytte ozonlaget [40] )
Stigning i atmosfærisk kuldioxidkoncentration i Holocæn
Virkning af CO 2 på klimaet ( Terra X )

Andelen af ​​alle fire komponenter i den naturlige drivhuseffekt i atmosfæren er steget siden begyndelsen af ​​den industrielle revolution. Stigningen i koncentration er den hurtigste i 22.000 år. [41]

Koncentrationen af CO 2 i jordens atmosfære skyldes hovedsageligt brugen af ​​fossil energi, cementindustrien og storskovrydning siden begyndelsen af ​​industrialiseringen fra ca. 280 ppmV med 40% til ca. 400 ppmV (dele pr. Million, volumendele pr. million) steg i 2015. [42] I løbet af de sidste 14 millioner år (siden Middle Miocene ) var der ingen signifikant højere CO 2 -værdier end på nuværende tidspunkt. [43] [44] Ifølge målinger fra iskerner oversteg CO 2 -koncentrationen aldrig 300 ppmV i de sidste 800.000 år. [45] [46] Omkring 100 millioner tons kuldioxid frigives hver dag i atmosfæren gennem menneskelige aktiviteter (fra 2020). [47]

Volumenfraktionen af metan steg fra 730 ppbV i 1750 til 1.800 ppbV (parts per billion) i 2011. Dette er en stigning på 150% og, ligesom CO 2, det højeste niveau i mindst 800.000 år. [48] Hovedårsagen til dette er i øjeblikket kvægbrug [49] , efterfulgt af andre landbrugsaktiviteter såsom dyrkning af ris. [50] Det globale opvarmningspotentiale for 1 kg metan er over en periode på 100 år 25 gange højere end for 1 kg CO 2 . [51] Ifølge en nyere undersøgelse er denne faktor endda 33, hvis der tages hensyn til interaktioner med atmosfæriske aerosoler . [52] I en oxygenholdig atmosfære oxideres metan imidlertid mest af hydroxylradikaler . Når et metanmolekyle er kommet ind i atmosfæren, har det en gennemsnitlig opholdstid på tolv år. [51]

I modsætning hertil er opholdstiden for CO 2 nogle gange inden for århundreder. Havene absorberer atmosfærisk CO 2 meget hurtigt: et CO 2 -molekyle opløses i havene efter et gennemsnit på fem år. Disse frigives dog også tilbage til atmosfæren, så en del af CO 2, der udsendes af mennesker, i sidste ende varer i flere århundreder (ca. 30%) og en yderligere del (ca. 20%) selv i årtusinder i kulstofcyklussen hydrosfæren og atmosfæren forbliver. [53]

Mængden af lattergas steg fra præindustrielt 270 ppbV til 323 ppbV. [54] Med sit absorptionsspektrum hjælper det med at lukke et strålingsvindue, der ellers er åbent for rummet. På trods af dens meget lave koncentration i atmosfæren bidrager den med ca. 6% til den menneskeskabte drivhuseffekt , da dens virkning som drivhusgas er 298 gange stærkere end CO 2 ; derudover har den også en temmelig lang atmosfærisk opholdstid på 114 år. [51]

Vanddampkoncentrationen i atmosfæren ændres ikke signifikant af menneskeskabte vanddampemissioner, da yderligere vand, der indføres i atmosfæren, kondenserer ud inden for få dage. Stigende globale gennemsnitstemperaturer fører imidlertid til højere damptryk, dvs. større fordampning. Den globale stigning i vanddampindhold i atmosfæren er en yderligere drivkraft for global opvarmning. Vanddamp fungerer således i det væsentlige som et feedbackelement. Sammen med is-albedo-feedback er denne vanddamp-feedback den stærkeste, positive feedback i de globale klimaændringer. [55]

Aerosoler

Udover drivhusgasser påvirker aerosoler også jordens klima, omend med en samlet køleeffekt. Af alle de observerede bidrag til strålende tvang giver aerosoler den største usikkerhed. [33] Virkningen af ​​en aerosol på lufttemperaturen afhænger af dens højde i atmosfæren. I det laveste lag af atmosfæren, troposfæren , får sodpartikler temperaturen til at stige, fordi de absorberer sollys og derefter afgiver termisk stråling . Den reducerede reflektivitet ( albedo ) af sne- og isoverflader og de sodpartikler, der er faldet på dem, har også en opvarmningseffekt. I de højere lag af luften på den anden side sikrer mineralpartikler, at jordoverfladen bliver køligere takket være deres afskærmningseffekt.

En stor usikkerhedsfaktor ved måling af aerosolers klimapåvirkning er deres indflydelse på skyformationen , som heller ikke er fuldt ud forstået. Overordnet set får aerosoler en klart afkølende effekt. Faldende luftforurening kan derfor bidrage til den globale opvarmning. [56] [57]

Et midlertidigt fald eller stagnation af den globale gennemsnitstemperatur skyldes i høj grad den afkølende effekt af sulfat-aerosoler, [58] mellem 1940'erne og midten af ​​1970'erne i Europa og USA og efter 2000 i Folkerepublikken Kina og Indien skulle være befinde sig. [59]

Underordnede og fejlagtigt mistænkte årsager

Forløb af den globale temperaturanomali (rød, højre skala) og aktiviteten af ​​galaktiske kosmiske stråler (blå, venstre skala, aktivitet stiger nedad) siden anden halvdel af det 20. århundrede. Hypotesen om, at temperaturen stiger med stigende solaktivitet og dermed lavere galaktisk kosmisk stråling, understøttes ikke af dataene.

En række faktorer påvirker det globale klimasystem . I diskussionen om årsagerne til global opvarmning nævnes ofte faktorer, der er underordnede eller endda har en kølende effekt på klimasystemet. Ændrede kosmiske stråler er ikke ansvarlige for den aktuelt observerede opvarmning. [60] [61] [62] Jorden har været i en fase med genopvarmning fra den lille istid siden omkring 1850, det vil sige siden begyndelsen på den industrielle revolution. Uanset dette, uden menneskelig indgriben i det naturlige klima, ville den nedkølingstendens på 0,10 til 0,15 ° C pr. Årtusinde, der har eksisteret i 6000 år, fortsætte og - afhængigt af litteraturkilden - føre til en ny kold periode om 20.000 til 50.000 år . [63] [64]

Ozonhul

Antagelsen om, at ozonhullet er en væsentlig årsag til global opvarmning, er forkert. Udtømningen af ​​ozon i stratosfæren har en let afkølingseffekt. [65] Ozonnedbrydningen fungerer på to måder: Den reducerede ozonkoncentration afkøler stratosfæren, da UV -strålingen ikke længere absorberes der, men varmer troposfæren, da UV -strålingen absorberes på jordoverfladen og varmer den op. Den koldere stratosfære sender mindre varmende infrarød stråling nedad og afkøler dermed troposfæren. Samlet set dominerer køleeffekten, så IPCC konkluderer, at den observerede ozonnedbrydning i løbet af de sidste to årtier har ført til en negativ strålingspåvirkning på klimasystemet, [66], der udgør ca. −0,15 ± 0,10 watt pr. Kvadratmeter ( W / m²). [67]

Solaktivitet

Global temperaturudvikling (rød), atmosfærisk CO 2 -koncentration (blå) og solaktivitet (gul) siden 1850
Solens virkning på jordens klima

Forandringer i solen siges at have en mindre indvirkning på målt global opvarmning. [68][69] Ændringen i strålingsintensitet målt direkte fra kredsløb siden 1978 er alt for lille til at være hovedårsagen til den temperaturudvikling, der er observeret siden da.[69] Siden 1960'erne er forløbet af den globale gennemsnitstemperatur blevet afkoblet fra solens strålingsintensitet, [70] siden 1978 har den reducerede strålingsintensitet sandsynligvis modvirket den globale opvarmning noget.[69]

I 2013 anslog IPCC den yderligere strålingspåvirkning fra solen siden begyndelsen af ​​industrialiseringen til at være omkring 0,05 (± 0,05) watt pr. Kvadratmeter. Til sammenligning bidrager de menneskeskabte drivhusgasser med 2,83 (± 0,29) W / m² til opvarmningen.[69] IPCC skriver, at graden af ​​videnskabelig forståelse vedrørende påvirkningen af ​​solvariation er steget fra "meget lav" til "lav" fra den tredje til den fjerde vurderingsrapport. [33] I den femte vurderingsrapport tilskriver IPCC sit estimat af solstrålingen siden 1750 til "middel informativ værdi"; den informative værdi har været højere i de sidste tre årtier. [71]

Kosmiske stråler

Argumentet om, at kosmiske stråler øger virkningerne af solaktivitet, er baseret på en undersøgelse af Henrik Svensmark og Egil Friis-Christensen . [72] De antager, at kosmisk stråling påvirker dannelsen af ​​skyer og dermed har en indirekte indflydelse på jordens overfladetemperatur. [73] Dette er for at forklare, hvordan udsving i solaktivitet - på trods af den kun lille ændring i solstråling - kan udløse den observerede globale temperaturstigning. Nylige videnskabelige undersøgelser, hovedsageligt fra CLOUD -eksperimentet , viser imidlertid, at kosmiske strålers indflydelse på skydannelse er minimal. [74] [75] [76] [77] [78] [79] I sin 5. vurderingsrapport, der blev offentliggjort i 2013, udtalte IPCC, at selv om der var tegn på en sådan virkningsmekanisme, var det for svagt til at gøre klimaet værd at nævne for at påvirke. [80] Den kosmiske stråling som en forstærkende faktor er også afhængig af solaktivitet og kunne i betragtning af dens negative tendens siden 1960'erne højst have intensiveret en kølende effekt. [72]

Vulkansk aktivitet

Store vulkanudbrud i kategori VEI-5 eller VEI-6 på vulkaneksplosionsindekset kan forårsage halvkugleform eller global afkøling (ca. -0,3 til -0,5 ° C) over flere år på grund af emission af vulkansk aske og aerosoler til stratosfæren . [81] Det antages, at høj vulkansk aktivitet for eksempel havde en betydelig indflydelse på temperaturudviklingen i den lille istid . [82] [83] [84] Effekten af ​​vulkansk aktivitet viser en let afkølingstendens i de sidste 60 år, så det kan heller ikke forklare opvarmningen.

Det hævdes undertiden, at den CO 2, der udsendes af vulkanerne, er ansvarlig for den ekstra drivhuseffekt. Imidlertid frigiver vulkaner kun omkring 210 til 360 megaton CO 2 om året. [85] Det er cirka en hundrededel af de årlige menneskeskabte CO 2 -emissioner. [86] Selvom den største masseudryddelse i jordens historie ved den perm-triasiske grænse forklares med en stærk vulkansk drivhuseffekt, var det på det tidspunkt en megavolkanisme, der ikke kan sammenlignes med nutidens vulkanske aktivitet.

Damp

Med en atmosfærisk andel på omkring 0,4%er vanddamp den mest kraftfulde drivhusgas i sin samlede effekt og er ansvarlig for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. CO 2 er den næstvigtigste faktor og tegner sig for størstedelen af ​​den resterende drivhuseffekt. [87] Koncentrationen af ​​vanddamp i atmosfæren er imidlertid hovedsageligt afhængig af lufttemperaturen (ifølge Clausius-Clapeyron-ligningen kan luft absorbere omkring 7% mere vanddamp pr. Grad Celsius-opvarmning). Hvis temperaturen stiger på grund af en anden påvirkningsfaktor, stiger vanddampkoncentrationen og dermed dens drivhusgaseffekt - hvilket fører til en yderligere stigning i temperaturen. Vanddamp intensiverer således temperaturændringerne forårsaget af andre faktorer. [88] Denne effekt kaldesvanddampfeedback . [89] Vanddamp fordobler eller tredobler derfor den opvarmning, der skyldes forøgelsen af ​​CO 2 -koncentrationen alene. [90]

Abwärme

Bei fast allen Prozessen entsteht Wärme , so bei der Produktion von elektrischem Strom in Wärmekraftwerken , bei der Nutzung von Verbrennungsmotoren (siehe Wirkungsgrad ) oder beim Betrieb von Computern. In den USA und Westeuropa trugen Gebäudeheizung, industrielle Prozesse und Verbrennungsmotoren im Jahr 2008 mit 0,39 W/m² bzw. 0,68 W/m² zur Erwärmung bei und haben damit einen gewissen Einfluss auf das regionale Klimageschehen. Weltweit gesehen betrug dieser Wert 0,028 W/m² (also nur etwa 1 % der globalen Erwärmung). [91] [92] Merkliche Beiträge zur Erwärmung wären für den Fall des weiteren ungebremsten Anstiegs der Energieerzeugung (wie in den vergangenen Jahrzehnten) ab dem Ende unseres Jahrhunderts zu erwarten. [91] [93] [94] Betrachtet man die gesamte Verweildauer von Kohlendioxid in der Atmosphäre, dann übersteigt der treibhauseffektbedingte Strahlungsantrieb infolge der Verbrennung von Kohlenstoff die bei dem Verbrennungsprozess freiwerdende Wärme mehr als 100.000-fach. [95]

Städtische Wärmeinseln

Die Temperatur in Städten liegt oft höher als im Umland, da durch Heizungen und industrielle Prozesse Wärme produziert wird. Diese wird in Häusern und versiegelten Flächen stärker aufgenommen. Der Temperaturunterschied kann in großen Städten bis zu 10 °C betragen. [96] Da viele Temperaturmessungen in Städten erfolgen, könnte dies zu einer fehlerhaften Berechnung der globalen Temperatur führen. [97] Jedoch werden in Messungen betreffend der globalen Temperatur die Temperaturveränderungen und nicht die absoluten Werte berücksichtigt. [98] Zudem werden die Temperaturmessungen in Städten oft auf Grünflächen durchgeführt, die aufgrund der Begrünung in der Regel kühler sind. [99] Kontrollrechnungen der globalen Temperatur mit ausschließlich ländlichen Stationen ergeben praktisch die gleichen Temperaturtrends wie die Berechnung aus allen Stationen. [100]

Gemessene und projizierte Erwärmung

Globale durchschnittliche Temperaturanomalie 1850–2016 [4]

Als Hauptanzeichen für die derzeitige globale Erwärmung gelten die seit etwa 1850 vorliegenden weltweiten Temperaturmessungen sowie die Auswertungen verschiedener Klimaarchive . Verglichen mit den Schwankungen der Jahreszeiten sowie beim Wechsel von Tag und Nacht erscheinen die im Folgenden genannten Zahlen klein; als globale Änderung des Klimas bedeuten sie jedoch sehr viel, wenn man die um nur etwa 6 K niedriger liegende Durchschnittstemperatur auf der Erde während der letzten Eiszeit bedenkt. [101]

Im Jahr 2005 wurde ua aufgrund der gemessenen Temperaturzunahme der Meere über eine Dekade errechnet, dass die Erde 0,85 Watt pro Quadratmeter mehr Leistung aufnimmt als sie ins All abstrahlt. [102] [103]

Bisherige Temperaturerhöhung

Entwicklung der Temperaturerhöhung nach „ World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice “, 2017 [104]
Globale monatliche Temperaturen seit 1850, Animation nach den HadCRUT4-Daten des Met Office

Laut einer im Jahr 2016 erschienenen Publikation begann die globale Durchschnittstemperatur bereits seit dem Jahr 1830 aufgrund menschlicher Aktivitäten zu steigen. Dies wurde im Rahmen einer breit angelegten Studie gefunden, bei der eine große Zahl weltweit verteilter, paläoklimatologischer Anzeiger vergangener Zeiten (sogenannte Klimaproxys ) ausgewertet wurden. Zu dieser Zeit gab es noch kein dichtes Netz von Temperaturmessstationen. [105] Eine deutliche Erwärmungsphase war zwischen 1910 und 1945 zu beobachten, in der aufgrund der noch vergleichsweise geringen Konzentration von Treibhausgasen auch natürliche Schwankungen einen deutlichen Einfluss hatten. Am ausgeprägtesten ist jedoch die Erwärmung von 1975 bis heute.

2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1880. Es war ca. 1,1 °C wärmer als in vorindustrieller Zeit. 2017 war das bisher wärmste Nicht-El-Niño-Jahr und zugleich das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. [106] Seit den 1980er Jahren war jedes Jahrzehnt wärmer als das vorangegangene; die fünf wärmsten Jahre waren in absteigender Reihenfolge 2016, 2019, 2015, 2017 und 2018. [6] Nach Zahlen des Copernicus-Programms lag die Erwärmung sogar um 1,3 °C oberhalb des Niveaus der vorindustriellen Zeit, womit die politisch anvisierte Grenze von 1,5 °C zeitweise nahezu erreicht war. Gegenüber dem Jahr 2015 hat die zusätzliche Erwärmung 0,2 °C betragen. [107]

Zwischen 1880 und 2012 nahmen die global gemittelten, bodennahen Lufttemperaturen um 0,85 °C zu. [41] Insbesondere bei kurzen Zeitreihen ist zu berücksichtigen, dass Anfangs- und Endjahr starken Einfluss auf den Trend haben können und somit nicht zwingend langfristige Trends widerspiegeln müssen. Ein Beispiel für eine solche Abweichung ist der Zeitraum zwischen 1998 und 2012, der mit einem starken El Niño und damit außergewöhnlich heißen Jahr begann, weshalb der Erwärmungstrend mit 0,05 °C pro Jahrzehnt in diesem Zeitraum deutlich unter dem langfristigen Trend von 0,12 °C pro Jahrzehnt im Zeitraum 1951 bis 2012 zurückblieb. [108] Trotzdem waren die 30 Jahre von 1983 bis 2012 auf der Nordhalbkugel die wärmste Normalperiode seit 1400 Jahren. [41] In dem Zusammenhang kommt eine 2020 veröffentlichte Studie auf der Basis einer detaillierten Auswertung von Paläo-Klimadaten zu dem Schluss, dass die im bisherigen 21. Jahrhundert aufgetretene Erwärmung die Temperaturwerte des Holozänen Klimaoptimums (vor etwa 8000 bis 6000 Jahren) mit hoher Wahrscheinlichkeit übertrifft. [109]

In einer 2007 erschienenen Studie konnte der natürliche Anteil der Erwärmung des 20. Jahrhunderts auf unter 0,2 K eingegrenzt werden. [110]

Erwärmung der Ozeane

Die Grafik zeigt, wo die zusätzliche Energie bleibt, die sich durch die anthropogene Störung des Klimas im Erdsystem anreichert

Neben der Luft haben sich auch die Ozeane erwärmt; sie haben über 90 % der zusätzlichen Wärmeenergie aufgenommen. [111] Während sich die Ozeane von 1955 bis Mitte der 2000er Jahre aufgrund ihres enormen Volumens und ihrer großen Temperaturträgheit insgesamt nur um 0,04 K aufgeheizt haben, erhöhte sich ihre Oberflächentemperatur im selben Zeitraum um 0,6 K. [112] Im Bereich von der Meeresoberfläche bis zu einer Tiefe von 75 Metern stieg die Temperatur von 1971 bis 2010 um durchschnittlich 0,11 K pro Jahrzehnt an. [41]

Der Energieinhalt der Ozeane nahm zwischen Mitte der 1950er Jahre und 1998 um ca. 14,5 × 10 22 Joule zu, was einer Heizleistung von 0,2 Watt pro m² der gesamten Erdoberfläche entspricht. [113] Diese Energiemenge würde die unteren 10 Kilometer der Atmosphäre um 22 K erwärmen. [114] Über den Zeitraum 1971 und 2016 lag die gemittelte Wärmeaufnahme der Ozeane bei einer Leistung von etwa 200 Terawatt und damit mehr als 10 Mal so hoch wie der komplette Weltenergieverbrauch der Menschheit. [115]

Seit dem Jahr 2000 wird der Wärmeinhalt der Ozeane mit Hilfe des Argo-Programms vermessen, wodurch seit dieser Zeit erheblich genauere Daten über den Zustand wie auch die Veränderung von klimatologisch relevanten Messwerten (z. B. Wärmeinhalt, Salinität , Tiefenprofil) verfügbar sind. Die letzten zehn Jahre waren die wärmsten Jahre für die Ozeane seit Beginn der Messungen; 2019 das bisher wärmste. [116]

Örtliche und zeitliche Verteilung der beobachteten Erwärmung

Die Nordhalbkugel (rot) erwärmte sich etwas stärker als die Südhalbkugel (blau); Grund dafür ist der größere Anteil an Landfläche auf der Nordhemisphäre, die sich schneller aufheizt als Ozeane.

Luft über Landflächen erwärmt sich allgemein stärker als über Wasserflächen, [117] was in der Animation am Anfang dieses Artikels (dritte Stelle ganz oben rechts) erkennbar ist. Die Erwärmung der Landflächen zwischen 1970 und 2014 lag im Mittel bei 0,26 K pro Dekade und damit doppelt so hoch wie über dem Meer, das sich im selben Zeitraum um 0,13 K pro Dekade erwärmte. [118] Aufgrund dieser unterschiedlichen schnellen Erwärmung von Land und See haben sich viele Regionen an Land bereits um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt. [119] Gleichsam stiegen die Temperaturen auf der Nordhalbkugel, auf der sich der Großteil der Landflächen befindet, in den vergangenen 100 Jahren stärker an als auf der Südhalbkugel, wie auch die nebenstehende Grafik zeigt. [120]

Die Nacht- und Wintertemperaturen stiegen etwas stärker an als die Tages- und Sommertemperaturen. [121] [122] Aufgeteilt nach Jahreszeiten wurde die größte Erwärmung während der Wintermonate gemessen, und dabei besonders stark über dem westlichen Nordamerika, Skandinavien und Sibirien. [123] Im Frühling stiegen die Temperaturen am stärksten in Europa sowie in Nord- und Ostasien an. Im Sommer waren Europa und Nordafrika am stärksten betroffen, und im Herbst entfiel die größte Steigerung auf den Norden Nordamerikas, Grönland und Ostasien. [124] Besonders markant fiel die Erwärmung in der Arktis aus, wo sie vor 2004 im jährlichen Mittel etwa doppelt so hoch war wie im globalen Durchschnitt. [125] [126]

Die Erwärmung ist weltweit (mit Ausnahme weniger Regionen) seit 1979 weltweit nachweisbar. [124]
Für die verschiedenen Luftschichten der Erdatmosphäre wird theoretisch eine unterschiedliche Erwärmung erwartet und faktisch auch gemessen. Während sich die Erdoberfläche und die niedrige bis mittlere Troposphäre erwärmen sollten, lassen Modelle für die höher gelegene Stratosphäre eine Abkühlung vermuten. [127] Tatsächlich wurde genau dieses Muster in Messungen gefunden. Die Satellitendaten zeigen eine Abnahme der Temperatur der unteren Stratosphäre von 0,314 K pro Jahrzehnt während der letzten 30 Jahre. [128] Diese Abkühlung wird zum einen durch den verstärkten Treibhauseffekt und zum anderen durch Ozonschwund durch FCKWs in der Stratosphäre verursacht, [129] [130] siehe auch Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht . Wäre die Sonne maßgebliche Ursache, hätten sich die oberflächennahen Schichten, die niedere bis mittlere Troposphäre und die Stratosphäre erwärmen müssen. [127] Dies heißt nach gegenwärtigem Verständnis, dass der überwiegende Teil der beobachteten Erwärmung durch menschliche Aktivitäten verursacht sein muss.

Die zehn wärmsten Jahre seit 1880

Beobachtete Verschiebung der Häufigkeitsverteilung: Aufgetragen ist die Verteilung von gemessenen Temperaturdaten vom Zeitraum 2005–2015 im Vergleich zur Normalperiode 1951–1980, nach Hansen und Sato 2016

Die folgende Tabelle zeigt die zehn wärmsten Jahre im Zeitraum von 1880 bis 2020 – Abweichung von der langjährigen Durchschnitts-Temperatur (1901-2000) in °C

A. Globale Oberflächentemperatur
Land und Meer [131]
Rang Jahr Abweichung
1 2016 +0,99
2 2020 +0,98
3 2019 +0,95
4 2015 +0,93
5 2017 +0,91
6 2018 +0,83
7 2014 +0,74
8 2010 +0,72
9 2013 +0,67
10 2005 +0,67
B. Globale Oberflächentemperatur
an Land [132]
Rang Jahr Abweichung
1 2020 +1,59
2 2016 +1,54
3 2015 +1,42
4 2019 +1,42
5 2017 +1,41
6 2018 +1,21
7 2010 +1,17
8 2007 +1,16
9 2005 +1,10
10 2013 +1,04

Zeitweise Abkühlung oder Pause in der globalen Erwärmung

Auch bei Annahme einer Erwärmung um 4 K bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird es im Verlauf immer wieder Phasen der Stagnation oder sogar der Abkühlung geben. Diese Phasen können bis zu ca. 15 Jahre andauern. [133] Ursachen sind der elfjährige Sonnenfleckenzyklus , kühlende starke Vulkanausbrüche sowie die natürliche Eigenschaft des Weltklimas, einen schwingenden Temperaturverlauf zu zeigen ( AMO , PDO , ENSO ). So kann beispielsweise das Auftreten von El-Niño - bzw. La-Niña -Ereignissen die globale Durchschnittstemperatur von einem Jahr auf das andere um 0,2 K erhöhen bzw. absenken und für wenige Jahre den jährlichen Erwärmungstrend von ca. 0,02 K überdecken, aber auch verstärken. [134] [135]

Rückkopplungen

Das globale Klimasystem ist von Rückkopplungen geprägt, die Temperaturveränderungen verstärken oder abschwächen. Eine die Ursache verstärkende Rückkopplung wird als positive Rückkopplung bezeichnet. Bei bestimmten Zuständen des globalen Klimageschehens sind nach heutigem Kenntnisstand die positiven Rückkopplungen deutlich stärker als die negativen Rückkopplungen, so dass das Klimasystem in einen anderen Zustand kippen kann.

Die beiden stärksten, positiv wirkenden Rückkopplungsprozesse sind die Eis-Albedo-Rückkopplung und die Wasserdampf-Rückkopplung. Ein Abschmelzen der Polkappen bewirkt durch verminderte Reflexion einen zusätzlichen Energieeintrag über die Eis-Albedo-Rückkopplung. [136] Die Wasserdampfrückkopplung entsteht dadurch, dass die Atmosphäre bei höheren Temperaturen mehr Wasserdampf enthält. Da Wasserdampf das mit Abstand mächtigste Treibhausgas ist, wird dadurch ein eingeleiteter Erwärmungsprozess weiter verstärkt – unabhängig davon, was diese Erwärmung letztlich ausgelöst hat. [55] Gleiches gilt auch bei einer Abkühlung, die durch dieselben Prozesse weiter verstärkt wird. Zur quantitativen Beschreibung der Reaktion des Klimas auf Veränderungen der Strahlungsbilanz wurde der Begriff der Klimasensitivität etabliert. Mit ihr lassen sich unterschiedliche Einflussgrößen gut miteinander vergleichen.

Eine weitere positive Rückkopplung erfolgt durch das CO 2 selbst. Mit zunehmender Erderwärmung wird auch das Wasser in den Ozeanen wärmer und kann dadurch weniger CO 2 aufnehmen. Als Folge davon kann vermehrt CO 2 in die Atmosphäre gelangen, was den Treibhauseffekt zusätzlich verstärken kann. Zurzeit nehmen die Ozeane aber jährlich noch rund 2 Gt Kohlenstoff (das entspricht rund 7,3 Gt CO 2 ) mehr auf als sie im gleichen Zeitraum an die Atmosphäre abgeben, siehe Versauerung der Meere .

Neben diesen drei physikalisch gut verstandenen Rückkopplungen existieren jedoch noch weitere Rückkopplungsfaktoren, deren Wirken weit schwieriger abschätzbar ist, insbesondere bezüglich der Wolken, der Vegetation und des Bodens.

Bedeutung von Wolken für das Klima

Niedrige Wolken kühlen die Erde durch ihre Sonnenreflexion, hohe Wolken erwärmen die Erde

Wolken beeinflussen das Klima der Erde maßgeblich, indem sie einen Teil der einfallenden Strahlung reflektieren. Strahlung, die von der Sonne kommt, wird zurück ins All, Strahlung darunter liegender Atmosphärenschichten in Richtung Boden reflektiert. Die Helligkeit der Wolken stammt von kurzwelliger Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich. [137]

Eine größere optische Dicke niedriger Wolken bewirkt, dass mehr Energie ins All zurückgestrahlt wird; die Temperatur der Erde sinkt. Umgekehrt lassen weniger dichte Wolken mehr Sonnenstrahlung passieren, was darunter liegende Atmosphärenschichten wärmt. Niedrige Wolken sind oft dicht und reflektieren viel Sonnenlicht zurück in den Weltraum. Da die Temperaturen in tiefen Schichten der Atmosphäre höher sind, strahlen die Wolken deshalb mehr Wärme ab. Die Tendenz niedriger Wolken ist daher, die Erde zu kühlen. [137]

Hohe Wolken sind meist dünn und nicht sehr reflektierend. Sie lassen zwar einen Großteil des Sonnenlichts durch, vermindern die Sonneneinstrahlung daher nur etwas, reflektieren nachts aber einen Teil der Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche, wodurch die nächtliche Abkühlung etwas vermindert wird. Da sie sehr hoch liegen, wo die Lufttemperatur sehr niedrig ist, strahlen diese Wolken nicht viel Wärme ab. Die Tendenz hoher Wolken ist, die Erde nachts ein wenig zu erwärmen. [137]

Die Vegetation und die Beschaffenheit des Bodens und insbesondere seine Versiegelung , Entwaldung oder landwirtschaftliche Nutzung haben maßgeblichen Einfluss auf die Verdunstung und somit auf die Wolkenbildung und das Klima. [137] Nachgewiesen wurde ebenfalls eine Verminderung der Wolkenbildung durch Pflanzen: diese emittieren bei einem CO 2 -Anstieg bis zu 15 Prozent weniger Wasserdampf; das wiederum reduziert die Wolkenbildung. [138] [139]

Insgesamt wird die globale Erwärmung durch Wolken-Rückkopplungen wahrscheinlich noch verstärkt. [140] [141] Eine 2019 veröffentlichte Simulation deutet darauf hin, dass bei einer CO 2 -Konzentration über 1.200 ppm Stratocumuluswolken in verstreute Wolken zerfallen könnten, was die globale Erwärmung weiter vorantreiben würde. [142] [143]

Einfluss der Vegetation und des Bodens

Prozent des reflektierten Sonnenlichtes in Abhängigkeit von unterschiedlichen Erdoberflächenbeschaffenheiten

Vegetation und Boden reflektieren je nach Beschaffenheit das einfallende Sonnenlicht unterschiedlich. Reflektiertes Sonnenlicht wird als kurzwellige Sonnenstrahlung in den Weltraum zurückgeworfen (anderenfalls wäre die Erdoberfläche aus Sicht des Weltalls ohne Infrarotkamera schwarz). Die Albedo ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden (reemittierenden), also nicht spiegelnden und nicht selbst leuchtenden Oberflächen.

Oberflächen Albedo in %
Siedlungen 15 bis 20
Tropischer Regenwald 10 bis 12
Laubwald 12 bis 15
Kulturflächen 15 bis 30
Grünland 12 bis 30
Ackerboden 15 bis 30
Sandboden 15 bis 40
Dünensand 30 bis 60
Gletschereis 30 bis 75
Asphalt 15
Wolken 60 bis 90
Wasser 5 bis 22

Nicht nur der Verbrauch von fossilen Energieträgern führt zu einer Freisetzung von Treibhausgasen. Die intensive Bestellung von Ackerland und die Entwaldung sind ebenfalls bedeutende Treibhausgasquellen. Die Vegetation benötigt für den Prozess der Photosynthese CO 2 zum Wachsen. Der Boden ist eine wichtige Senke, da er organisches, kohlenstoffhaltiges Material enthält. Durch ackerbauliche Tätigkeiten wie Pflügen wird dieser gespeicherte Kohlenstoff leichter in Form von CO 2 freigesetzt, weil mehr Sauerstoff in den Boden eintreten kann und das organische Material schneller zersetzt wird. [144] Wahrscheinlich nimmt bei steigender Temperatur die Freisetzung von Methan aus Feuchtgebieten zu; über die Höhe der Freisetzung herrscht (Stand 2013) noch Ungewissheit. [145]

Im Permafrost Westsibiriens lagern 70 Milliarden Tonnen Methan, in Ozeanen haben sich an den Kontinentalhängen noch viel größere Mengen in Form von Methanhydrat abgelagert. [146] [147] Durch lokale Klimaveränderungen (aktuell: +3 K innerhalb von 40 Jahren in Westsibirien) könnten auch bei geringer globaler Erwärmung regional kritische Temperaturen erreicht werden; es besteht die Gefahr der Freisetzung des dort gespeicherten Methans in die Atmosphäre.[148] [149] [150] [151]

Eine Berechnung unter Annahme derartiger Rückkopplungen wurde von Wissenschaftlern der University of California, Berkeley erstellt, die annahmen, dass der CO 2 -Gehalt der Atmosphäre sich von den derzeitigen etwa 390 ppmV bis 2100 auf etwa 550 ppmV erhöhen wird. Dies sei allein der von der Menschheit bewirkte anthropogene Zuwachs. Die erhöhte Temperatur führt zu zusätzlicher Freisetzung von Treibhausgasen, insbesondere CO 2 und Methan. Bei ansteigender Temperatur erfolgt eine erhöhte Freisetzung von CO 2 aus den Weltmeeren und die beschleunigte Verrottung von Biomasse, was zusätzliches Methan und CO 2 freisetzt. Durch diese Rückkopplung könnte die globale Erwärmung um 2 K stärker ausfallen als 2006 angenommen wurde. [152] Aus diesem und anderen Gründen schätzt Barrie Pittock in Eos, der Publikation der American Geophysical Union , dass die zukünftige Erwärmung über die vom IPCC genannten Bandbreiten hinausgehen könnte. Er nennt acht Gründe für seine Vermutung, darunter unter anderem auch den Rückgang der globalen Verdunkelung und Rückkopplungseffekte durch Biomasse. [153]

Projizierte Erwärmung

Projektionen der Temperaturentwicklung bis 2100
Das NASA-Video (englisch, deutsche Untertitel) zeigt Temperatur- und Niederschlagssimulationen für das 21. Jahrhundert. Es basiert auf den vierrepräsentativen Konzentrationspfaden (RCPs) des5. IPCC-Sachstandsberichts mit dem Anstieg der CO₂-Gehalte in der Luft auf 421 ppm (RCP 2.6), 538 ppm (RCP 4.5), 670 ppm (RCP 6.0) und 936 ppm (RCP 8.5) im Jahr 2100. Die Farben zeigen die Entwicklung der Temperaturen im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten im Zeitraum 1971 bis 2000.

Bei einer Verdoppelung der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre gehen Klimaforscher davon aus, dass die Erhöhung der Erdmitteltemperatur innerhalb von 1,5 bis 4,5 K liegen wird. [41] Dieser Wert ist auch als Klimasensitivität bekannt und ist auf das vorindustrielle Niveau (von 1750) bezogen, ebenso wie der dafür maßgebende Strahlungsantrieb ; mit dieser Größe werden alle bekannten, die Strahlungsbilanz der Erde beeinflussenden Faktoren vom IPCC quantitativ beschrieben und vergleichbar gemacht. Das IPCC rechnet gemäß 5. Sachstandsbericht bis zum Jahr 2100 mit einer Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur um 1,0 bis 3,7 K (bezogen auf 1986–2005 und abhängig vom THG-Emissionspfad und angewandtem Klimamodell). [154] :61 Zum Vergleich: Die schnellste Erwärmung im Verlauf von der letzten Eiszeit zur heutigen Warmzeit war eine Erwärmung um etwa ein Grad pro 1000 Jahre. [155] [156]

Nach einer Studie an der Carnegie Institution for Science , in der die Ergebnisse eines Kohlenstoff-Zyklus-Modells mit Daten aus Vergleichsuntersuchungen zwischen Klimamodellen des fünften IPCC-Sachstandsberichts ausgewertet wurden, reagiert das globale Klimasystem auf einen CO 2 -Eintrag mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 10 Jahren mit einer Sprungfunktion [154] :94 ; das bedeutet, dass die Erwärmung nach etwa 10 Jahren ihr Maximum erreicht und dann für sehr lange Zeiträume dort verharrt. [157]

Der Climate Action Tracker gibt die wahrscheinlichste, bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu erwartende Erderwärmung an. Demnach ist die Welt aktuell (2021) auf dem Weg zu einer Erwärmung um 2,4 °C bzw. 2,9 °C im Vergleich zur vorindustriellen globalen Durchschnittstemperatur. Zur Berechnung dieses Wertes werden die Selbstverpflichtungen der wichtigsten Emittenten, die Treibhausgasemissionen zu verringern, in ein Klimamodell eingespeist. [158]

Langfristige Betrachtung und daraus resultierende Konsequenzen

Nach einer im Jahr 2009 erschienenen Studie wird die gegenwärtig bereits angestoßene Erwärmung noch für mindestens 1000 Jahre irreversibel sein, selbst wenn heute alle Treibhausgasemissionen vollständig gestoppt würden. [159] In weiteren Szenarien wurden die Emissionen schrittweise bis zum Ende unseres Jahrhunderts fortgesetzt und dann ebenfalls abrupt beendet. Dabei wurden wesentliche Annahmen und Aussagen, die im 4. IPCC-Bericht über die folgenden 1000 Jahre gemacht wurden, [33] [160] bestätigt und verfeinert. Langfristige Klimasimulationen deuten darauf hin, dass sich die von einer erhöhten Kohlenstoffdioxidkonzentration aufgeheizte Erde nur um ca. ein Grad pro 12.000 Jahre abkühlen wird. [161]

Ein komplettes Verbrennen der fossilen Energieressourcen , die konservativ auf 5 Billionen Tonnen Kohlenstoff geschätzt werden, würde hingegen zu einem weltweiten Temperaturanstieg von ca. 6,4 bis 9,5 °C führen, was sehr starke negative Auswirkungen auf Ökosysteme , menschliche Gesundheit , Landwirtschaft, die Wirtschaft usw. hätte. [162] Würden neben konventionellen auch unkonventionelle Ressourcen verbrannt, könnte die Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre bis auf ca. 5000 ppm bis zum Jahr 2400 ansteigen. [163] Neben einer enormen Temperaturerhöhung würde hierbei der Antarktische Eisschild fast vollständig abschmelzen, womit der Meeresspiegel auch ohne Einberechnung des grönländischen Eisschildes um ca. 58 m steigen würde. [164]

Projektionen 2050

2019 prognostizierte das an der ETH Zürich angesiedelte Crowther Lab die Temperaturen in 520 Metropolen weltweit für das Jahr 2050. Für 22 % der Städte werden klimatische Bedingungen prognostiziert, wie sie derzeit in keiner Stadt der Welt herrschen. Den anderen werden Bedingungen prognostiziert, die einer anderen Stadt derzeit entsprechen. Wien soll beispielsweise ein ähnliches Klima wie Skopje bekommen, Hamburg wie San Marino , Berlin und Paris wie Canberra in Australien, London wie Melbourne , Athen und Madrid wie Fès in Marokko, Nairobi soll ein ähnliches Klima bekommen wie Maputo . New York soll ein Klima bekommen wie Virginia Beach , Virginia Beach wiederum wie Podgorica , Seattle wie San Francisco, Toronto wie Washington DC, Washington DC wie Nashville . [165] [166] [167]

Forschungsstand

Wissenschaftsgeschichte

Svante Arrhenius , einer der Pioniere in der Geschichte der Wissenschaft über die globale Erwärmung

Im Jahr 1824 entdeckte Jean Baptiste Joseph Fourier den Treibhauseffekt. Eunice Newton Foote untersuchte als erste experimentell die Wirkung von Sonnenbestrahlung auf luftdicht verschlossene Glasröhren, die mit verschiedenen Gasen gefüllt waren. Sie wies die Absorption von Wärmestrahlung durch Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf nach, erkannte darin eine mögliche Ursache für Klimawandel -Ereignisse und veröffentlichte ihre Ergebnisse 1856. Dies wurde erst 2010 bekannt . John Tyndall gelang es 1859, konkret die Absorption der von der Erdoberfläche ausgehenden langwelligen Infrarotstrahlung durch Treibhausgase nachzuweisen; [168] er bestimmte die relative Bedeutung von Wasserdampf gegenüber Kohlenstoffdioxid und Methan für den natürlichen Treibhauseffekt. An Tyndall anknüpfend veröffentlichte Svante Arrhenius [169] 1896 die Hypothese, dass die anthropogene CO 2 -Anreicherung in der Atmosphäre die Erdtemperatur erhöhen könne. [170] Damals begann die „Wissenschaft von der globalen Erwärmung“ im engeren Sinne.

Im Jahr 1908 publizierte der britische Meteorologe und spätere Präsident der Royal Meteorological Society Ernest Gold (1881–1976) einen Aufsatz zur Stratosphäre . [171] Er schrieb darin, dass die Temperatur der Tropopause mit steigender CO 2 -Konzentration steigt. Dies ist ein Kennzeichen der globalen Erwärmung, das fast ein Jahrhundert später auch gemessen werden konnte. [172]

In den späten 1950er Jahren wurde erstmals nachgewiesen, dass der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre ansteigt. Auf Initiative von Roger Revelle startete Charles David Keeling 1958 auf dem Berg Mauna Loa ( Hawaii , Big Island) regelmäßige Messungen des CO 2 -Gehalts der Atmosphäre ( Keeling-Kurve ). Gilbert Plass nutzte 1956 erstmals Computer und erheblich genauere Absorptionsspektren des CO 2 zur Berechnung der zu erwartenden Erwärmung. Er erhielt 3,6 K (3,6 °C) als Wert für die Klimasensitivität . [173]

Die ersten Computerprogramme zur Modellierung des Weltklimas wurden Ende der 1960er Jahre geschrieben.

1979 schrieb die National Academy of Sciences der USA im " Charney -Report", dass ein Anstieg der Kohlenstoffdioxidkonzentration ohne Zweifel mit einer signifikanten Klimaerwärmung verknüpft sei; deutliche Effekte seien aufgrund der Trägheit des Klimasystems jedoch erst in einigen Jahrzehnten zu erwarten. [174]

Der US-Klimaforscher James E. Hansen sagte am 23. Juni 1988 vor dem Energy and Natural Resources Committee des US-Senats , er sei zu 99 Prozent davon überzeugt, dass die jeweilige Jahresrekordtemperatur nicht das Resultat natürlicher Schwankungen sei. Dies gilt als die erste derartige Äußerung eines Wissenschaftlers vor einem politischen Gremium. [175] Bereits in dieser Sitzung wurden Forderungen nach politischen Maßnahmen gestellt, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. [176] Im November 1988 wurde der Weltklimarat (IPCC) gegründet, der den politischen Entscheidungsträgern und Regierungen zuarbeiten soll. Im IPCC wird der wissenschaftliche Erkenntnisstand zur globalen Erwärmung und zum anthropogenen Anteil daran diskutiert, abgestimmt und in Berichten zusammengefasst.

Anthropogene globale Erwärmung im Kontext der Erdgeschichte

Die Erforschung von Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung ist seit ihrem Beginn eng mit der Analyse der klimatischen Bedingungen vergangener Zeiten verknüpft. Svante Arrhenius, der als Erster darauf hinwies, dass der Mensch durch die Emission von CO 2 die Erde erwärmt, erkannte bei der Suche nach den Ursachen der Eiszeiten den klimatischen Einfluss wechselnder Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre. [177]

So wie Erdbeben und Vulkanausbrüche sind auch Klimawandel etwas Natürliches. Seit der Entstehung der Erde hat sich das Erdklima ständig verändert, und es wird sich auch künftig ändern. In erster Linie verantwortlich dafür waren eine wechselnde Konzentration und Zusammensetzung der Treibhausgase in der Atmosphäre durch die unterschiedliche Intensität von Vulkanismus und Erosion. Weitere klimawirksame Faktoren sind die variable Sonneneinstrahlung, unter anderem durch die Milanković-Zyklen , sowie eine durch die Plattentektonik verursachte permanente Umgestaltung und Verschiebung der Kontinente. [178] Landmassen an den Polen förderten die Bildung von Eiskappen, und veränderte Meeresströmungen lenkten Wärme entweder von den Polen weg oder zu diesen hin und beeinflussten auf diese Weise die Stärke der sehr mächtigen Eis-Albedo-Rückkopplung . [179]

Obwohl Leuchtkraft und Strahlungsleistung der Sonne am Beginn der Erdgeschichte etwa 30 Prozent geringer als heute waren, herrschten in der gesamten Zeit Bedingungen, unter denen flüssiges Wasser existieren konnte. Dieses Phänomen ( Paradoxon der schwachen jungen Sonne ) führte in den 1980er Jahren zur Hypothese eines „CO 2 -Thermostats“: Es hielt die Temperaturen der Erde über Jahrmilliarden konstant in Bereichen, in denen Leben auf der Erde möglich war. Wenn Vulkane vermehrt CO 2 ausstießen, so dass die Temperaturen anstiegen, erhöhte sich der Grad der Verwitterung, wodurch mehr CO 2 gebunden wurde. War die Erde kalt und die Konzentration des Treibhausgases gering, wurde die Verwitterung durch die Vereisung weiter Landflächen stark verringert. [180] Das durch den Vulkanismus weiter in die Atmosphäre strömende Treibhausgas reicherte sich dort bis zu einem gewissen Kipppunkt an und verursachte dann ein globales Tauwetter. Der Nachteil dieses Mechanismus besteht darin, dass er mehrere Jahrtausende für die Korrektur von Treibhausgaskonzentrationen und Temperaturen benötigt, und es sind mehrere Fälle bekannt, bei denen er versagte.

PhanerozoikumEiszeitalter#Ordovizisches EiszeitalterEiszeitalter#Permokarbones EiszeitalterPerm-Trias-EreignisPaläozän/Eozän-TemperaturmaximumKreide-Paläogen-GrenzeKänozoisches EiszeitalterKreide-Paläogen-GrenzePaläozän/Eozän-TemperaturmaximumEocene Thermal Maximum 2Eem-WarmzeitLetzteiszeitliches MaximumAtlantikumJüngere DryaszeitGlobale ErwärmungWarmklimaEiszeitalterKambriumOrdoviziumSilurDevon (Geologie)KarbonPerm (Geologie)Trias (Geologie)Jura (Geologie)Kreide (Geologie)PaläogenNeogenQuartär (Geologie)PaläogenNeogenQuartär (Geologie)PaläozänEozänOligozänMiozänPliozänPleistozänHolozänChristopher ScoteseChristopher ScoteseJames E. HansenJames E. HansenJames E. HansenEPICAEPICAGreenland Ice Core ProjectDelta-O-18Repräsentativer Konzentrationspfad
Klickbare rekonstruierte Temperaturkurve des Phanerozoikums. Die Werte für 2050 und 2100 basieren auf dem 5. Sachstandsbericht des IPCC unter Annahme einer kontinuierlich steigenden CO 2 -Konzentration. – Der Graph verdeutlicht, wie stark die globale Temperatur im Verlauf der Erdgeschichte schwankte, dabei lag sie in den letzten 2,6 Millionen Jahren fast durchweg niedriger als heute.

Man nimmt an, dass die große Sauerstoffkatastrophe vor 2,3 Milliarden Jahren einen Zusammenbruch der Methankonzentration in der Atmosphäre bewirkte. Dies verminderte den Treibhauseffekt so stark, dass daraus eine großflächige und lang andauernde Vereisung der Erde während der Huronischen Eiszeit resultierte. Im Verlauf – vermutlich mehrerer – Schneeball-Erde -Ereignisse während des Neoproterozoikums vor rund 750 bis 635 Millionen Jahren fror die Erdoberfläche erneut fast vollkommen zu.

Das letzte derartige Ereignis fand unmittelbar vor der kambrischen Explosion vor 640 Millionen Jahren statt und wird Marinoische Eiszeit genannt. Die helle Oberfläche der fast vollständig gefrorenen Erde reflektierte nahezu die gesamte einfallende Sonnenenergie zurück ins All und hielt die Erde so im Eiszeitzustand gefangen; dies änderte sich erst, als die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre, bedingt durch den unter dem Eis fortdauernden Vulkanismus, auf extrem hohe Werte gestiegen war. Da das CO 2 -Thermostat auf Veränderungen nur träge reagiert, taute die Erde nicht nur auf, sondern stürzte in der Folge für einige Jahrzehntausende in das andere Extrem eines Supertreibhauses. [181] Das Ausmaß der Vereisung ist jedoch in der Wissenschaft umstritten, weil Klimadaten aus dieser Zeit ungenau und lückenhaft sind. Nach neueren Untersuchungen trat eine ähnliche Konstellation am Karbon-Perm-Übergang vor etwa 300 Millionen Jahren ein, als sich die atmosphärische Kohlenstoffdioxid-Konzentration auf ein Minimum von wahrscheinlich 100 ppm verringerte. Dadurch rückte das Erdklimasystem in die unmittelbare Nähe jenes Kipppunkts , der den Planeten in den Klimazustand einer globalen Vereisung überführt hätte. [182]

Hingegen war die Erde zur Zeit des wahrscheinlich größten Massenaussterbens vor 252 Millionen Jahren ein Supertreibhaus mit sehr viel höheren Temperaturen als heute. [183] Diese drastische Temperaturerhöhung, die an der Perm-Trias-Grenze fast alles Leben auf der Erde auslöschte, wurde sehr wahrscheinlich von einer lang andauernden intensiven Vulkantätigkeit verursacht, die zur Entstehung des sibirischen Trapps führte. Aktuelle Isotopenuntersuchungen deuten darauf hin, dass sich die damaligen Meere innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums um bis zu 8 K erwärmten und parallel dazu stark versauerten. [184] Während dieser und anderer Phasen extrem hoher Temperaturen enthielten die Ozeane zu großen Teilen keinen Sauerstoff. Derartige ozeanische anoxische Ereignisse wiederholten sich in der Erdgeschichte mehrfach. Man weiß heute, dass sowohl Phasen starker Abkühlung, wie beispielsweise während der Grande Coupure , als auch rapide Erwärmungen von Massenaussterben begleitet wurden. [183] [184] [185] Der Paläontologe Peter Ward behauptet sogar, dass alle bekannten Massenaussterben der Erdgeschichte mit Ausnahme des KT-Impakts durch Klimakrisen ausgelöst wurden. [186]

Globaler Anstieg der Durchschnittstemperaturen der letzten 10.000 Jahre seit der Neolithischen Revolution sowie der zum Ende des 21. Jahrhunderts erwartete Temperaturanstieg für drei unterschiedliche Annahmen zur Klimasensitivität bei ungebremsten Emissionen („Business as usual“-Szenario)

Das Klima der letzten 10.000 Jahre war im Vergleich zu den häufigen und starken Schwankungen der vorangegangenen Jahrtausende ungewöhnlich stabil. Diese Stabilität gilt als Grundvoraussetzung für die Entwicklung und den Fortbestand der menschlichen Zivilisation . [187] [16] Zuletzt kam es während des Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums und beim Eocene Thermal Maximum 2 zu einer schnellen und starken globalen Erwärmung, die von einem massiven Eintrag von Kohlenstoff (CO 2 und/oder Methan) in die Atmosphäre verursacht wurde. Diese Epochen sind daher Gegenstand intensiver Forschungen, um daraus Erkenntnisse über mögliche Auswirkungen der laufenden menschengemachten Erwärmung zu gewinnen. [185]

Der laufende und für die kommenden Jahre erwartete Klimawandel hat möglicherweise das Ausmaß großer Klimaveränderungen der Erdgeschichte, die vorhergesagte kommende Temperaturänderung läuft aber mindestens um einen Faktor 20 schneller ab als in allen globalen Klimawandeln der letzten 65 Millionen Jahre. [9] [188] Betrachtet man die Geschwindigkeit der Erwärmungsphasen von Eiszeiten zu Zwischeneiszeiten , wie sie in den letzten ca. 500.000 Jahren fünfmal vorkamen, so kam es dort jeweils zu Phasen der schnellen Erwärmung. Diese Phasen dauerten jeweils ca. 10.000 Jahre an und waren durch einen Anstieg von insgesamt ca. 4 bis 5 °C gekennzeichnet. Bei der derzeitigen menschengemachten Erwärmung wurde der Anstieg, ohne erhebliche Maßnahmen zum Klimaschutz , ebenfalls mit ca. 4 bis 5 °C berechnet – nur dass dieser Prozess in 100 statt 10.000 Jahren abläuft. [189]

Anhand der bald zweihundert Jahre umfassenden Datenlage und Forschung ist davon auszugehen, dass die Epoche des Pliozäns ein analoges Beispiel für die nähere Zukunft unseres Planeten sein kann. Der Kohlenstoffdioxid -Gehalt der Atmosphäre im mittleren Pliozän wurde mit Hilfe der Isotopenuntersuchung von Δ13C ermittelt und lag damals im Bereich von 400 ppm, das entspricht der Konzentration des Jahres 2015. [190] [191] Mit Hilfe von Klimaproxies sind Temperatur und Meeresspiegel der Zeit vor 5 Millionen Jahren rekonstruierbar. Zum Beginn des Pliozäns lag die globale Durchschnittstemperatur um 2 K höher als im Holozän ; die globale Jahresdurchschnittstemperatur reagiert aufgrund der enormen Wärmekapazität der Weltmeere sehr träge auf Änderungen des Strahlungsantriebs und so ist sie seit Beginn der industriellen Revolution erst um ca. 1 K angestiegen.

Die Erwärmung führt unter anderem zu einem Meeresspiegelanstieg . Der Meeresspiegel lag in der Mitte des Pliozäns um rund 20 Meter höher als heute. [192]

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) fasst im Abstand von einigen Jahren den wissenschaftlichen Kenntnisstand über die globale Erwärmung zusammen

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wurde 1988 vomUmweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gemeinsam mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) eingerichtet und ist der 1992 abgeschlossenen Klimarahmenkonvention beigeordnet. Der IPCC fasst für seine im Abstand von etwa sechs Jahren erscheinenden Berichte die weltweiten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Klimaveränderung zusammen und bildet damit den aktuellen Stand des Wissens in der Klimatologie ab.

Die Organisation wurde 2007, gemeinsam mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore , mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. DerFünfte Sachstandsbericht ist im September 2013 erschienen.

Wie sicher sind die Erkenntnisse zur globalen Erwärmung?

Auswahl verschiedener dezidiert menschlicher Fingerabdrücke der gegenwärtig stattfindenden globalen Erwärmung

Seit der Entdeckung des Treibhauseffektes in der Atmosphäre 1824 durch Jean Baptiste Joseph Fourier und der Beschreibung der Treibhauswirkung von Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid 1862 durch John Tyndall ist die wissenschaftliche Erforschung des Erd-Klimasystems immer präziser geworden. [33] Inzwischen existiert eine "erdrückend[e] Beweislage", dass die globale Erwärmung real ist, menschengemacht und eine große Bedrohung darstellt. [193]

Seit 150 Jahren ist die wärmende Wirkung von Treibhausgasen bekannt, deren Konzentrationsanstieg in der Erdatmosphäre dann Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts sicher nachgewiesen werden konnte. Die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellte, ausgeprägte und bis heute ununterbrochene Klimaerwärmung kann mit Hilfe der seitdem deutlich verbesserten Messtechnik nicht primär auf solare Einflüsse oder andere natürliche Faktoren zurückgeführt werden, da sich diese seit dieser Zeit nur minimal veränderten. Grundlegende Forschungen zur Auswirkung der Treibhausgase stammen vom Ozeanographen Veerabhadran Ramanathan aus der Mitte der 1970er Jahre. [194]

Mehrere Hunderttausend klimatologischer Studien [195] wurden seitdem veröffentlicht, von denen die große Mehrheit (etwa 97 %) [196] den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel stützt. Projektionen und Berechnungen, die vor Jahrzehnten getätigt wurden, streuten noch recht groß, haben insgesamt den Trend aber überraschend gut getroffen. [197] [198] [199] [26] Werden die Modelle mit neueren Messwerten gerechnet, vor allem der Strahlungsbilanz zwischen oberer Atmosphäre und dem Weltraum, dann sinkt die Streuung zwischen den Modellen und der Mittelwert für die Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts steigt etwas. [200]

Trends und exakte Zeitpunkte

Man unterscheidet in der Klimaforschung zwischen Trend und Zeitpunkt und berechnet dafür die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Im Themenumfeld der globalen Erwärmung ist beispielsweise Folgendes nicht genau bekannt: Mehrere Ereignis-Zeitpunkte, darunter der Zeitpunkt, an dem die Arktis im 21. Jahrhundert im Sommer eisfrei sein wird; Der exakte Meeresspiegelanstieg bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ist ebenfalls nicht bekannt. Unsicherheiten bestehen in der genauen Art, Form, dem Ort und der Verteilung von globalen Kipppunkten im Klimasystem und damit auch verbunden in der Kenntnis der genauen regionalen Auswirkungen der globalen Erwärmung. Die Mehrzahl der relevanten wissenschaftlichen Grundlagen gilt hingegen als sehr gut verstanden. [201]

Der wissenschaftliche Konsens zum Klimawandel

97 % aller Klimatologen stützen den wissenschaftlichen Konsens im Hinblick auf den menschengemachten Klimawandel

Der Themenkomplex der globalen Erwärmung war zunächst Gegenstand kontroverser Diskussionen mit wechselnden Schwerpunkten. Anfang des 20. Jahrhunderts überwog die Unsicherheit, ob die theoretisch vorhergesagte Erwärmung messtechnisch überhaupt nachweisbar sein würde. Als in den USA während der 1930er Jahre erstmals ein signifikanter Temperaturanstieg in einigen Regionen registriert wurde, galt dies zwar als ein starkes Indiz für eine zunehmende Erderwärmung, gleichzeitig wurde jedoch bezweifelt, ob dieser Prozess tatsächlich auf menschlichen Einflüssen beruhte. Diese Zweifel werden von manchen vorgeblich klimaskeptischen Gruppierungen bis heute geäußert, und gelegentlich wird sogar in den Medien eine globale Abkühlung für die kommenden Jahrzehnte vorausgesagt, was von Klimaforschern zurückgewiesen wird. [202]

Heute herrscht unter Fachwissenschaftlern ein Konsens bezüglich der menschengemachten globalen Erwärmung [21] [203] [204] , der seit spätestens Anfang der 1990er Jahre besteht. [20] [205] Andere Quellen datieren die Schaffung des wissenschaftlichen Konsens bereits in die 1980er Jahre. So hielt z. B. der 1988 publizierte Zwischenbericht der Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre fest, dass schon auf der Klimakonferenz von Villach 1985 ein Konsens über Existenz und menschliche Ursache des Klimawandels erzielt worden sei:

„In Villach (Österreich, 1985) waren sich die Wissenschaftler aus aller Welt erstmals darin einig, daß sich die globale Durchschnittstemperatur in Erdbodennähe erhöhen wird. Konsensfähig war auch, daß die durch Menschen verursachte Zunahme der Konzentrationen klimarelevanter Treibhausgase in der Atmosphäre, vor allem der von Kohlendioxid (CO 2 ), Methan (CH 4 ), troposphärischem Ozon, Distickstoffoxid (N 2 O) und der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), zur Temperaturerhöhung führt.“

Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestags , November 1988. [206]

Der in den IPCC-Berichten zum Ausdruck gebrachte wissenschaftliche Konsens wird von den nationalen und internationalen Wissenschaftsakademien und allen G8 -Ländern ausdrücklich geteilt. [28] [207] [208] [209] [210]

Der wissenschaftliche Konsens zum Klimawandel besteht in der Feststellung, dass sich das Erd-Klimasystem erwärmt und weiter erwärmen wird. Dies wird anhand von Beobachtungen der steigenden Durchschnittstemperatur der Luft und Ozeane, großflächigem Abschmelzen von Schnee- und Eisflächen und dem Meeresspiegelanstieg ermittelt. Mit mindestens 95-prozentiger Sicherheit wird dies hauptsächlich durch Treibhausgase (Verbrennung von fossilen Energieträgern, Methanausstoß bei der Viehhaltung, Freisetzung von CO 2 bei der Zementherstellung,) sowie durch die Rodungen von Waldgebieten verursacht. [211] [212] Die American Association for the Advancement of Science – die weltweit größte wissenschaftliche Gesellschaft – stellt dar, dass sich 97 % aller Klimatologen darüber einig sind, dass ein vom Menschen verursachter Klimawandel stattfindet, und betont den zu vielen Aspekten der Klimatologie herrschenden Konsens. [213] Spätestens seit der Jahrtausendwende wird der Wissensstand um die mit dem Klimawandel verbundenen Folgen als ausreichend sicher angesehen, um umfangreiche Klimaschutzmaßnahmen zu rechtfertigen. [207]

Laut einer 2014 veröffentlichten Studie bestand unter der Annahme keines anthropogenen Treibhauseffekts nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,001 % für das tatsächlich eingetretene Ereignis von mindestens 304 Monaten in Folge (von März 1985 bis zum Stand der Analyse Juni 2010) mit einem Monatsmittel der globalen Temperatur über dem Mittelwert für das 20. Jahrhundert. [214]

Leugnung der menschengemachten globalen Erwärmung

Jim Inhofe 2015 bei einer Senatsrede, bei der er mit einem Schneeball gegen die Existenz der globalen Erwärmung argumentierte.

Obwohl innerhalb der Wissenschaft seit Jahrzehnten ein starker Konsens hinsichtlich der menschengemachten globalen Erwärmung herrscht, lehnen Teile der Öffentlichkeit sowie eine Vielzahl politischer und wirtschaftlicher Akteure bis heute weiterhin die Existenz des Klimawandels, seine menschliche Ursache, die damit einhergehenden negativen Folgen oder den wissenschaftlichen Konsens darüber ab. [215] Bei der Leugnung des menschengemachten Klimawandels handelt es sich um eine Form von Pseudowissenschaft , die Ähnlichkeiten aufweist mit weiteren Formen der Wissenschaftsleugnung wie beispielsweise dem Bestreiten der Evolutionstheorie oder der gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Rauchens bis hin zum Glauben an Verschwörungstheorien . Zum Teil bestehen zwischen diesen genannten Formen der Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse personelle, organisatorische und ökonomische Verbindungen. Ein zentrales Verbindungsmuster ist unter anderem die beständige Fabrizierung künstlicher Kontroversen wie der vermeintlichen Kontroverse um die globale Erwärmung [216] , bei der es sich, entgegen der Annahme in der Öffentlichkeit, nicht um eine wissenschaftliche Diskussion handelt, sondern vielmehr um die bewusste Verbreitung von Falschbehauptungen durch Klimaleugner. [217] Die Verleugnung der Klimaforschung gilt als die „mit Abstand am stärksten koordinierte und finanzierte Form der Wissenschaftsleugnung“ und stellt zugleich das Rückgrat der Anti- Umweltbewegung und ihrer Gegnerschaft gegen die Umweltforschung dar. [215]

Deutlich ausgeprägt ist die Ablehnung des wissenschaftlichen Konsenses insbesondere in Staaten, in denen mit großem finanziellen Einsatz durch Unternehmen, va aus der Branche der fossilen Energien , eine einflussreiche Kontrabewegung geschaffen wurde, deren Ziel es ist, die Existenz des wissenschaftlichen Konsenses durch bewusstes Säen von Zweifeln zu untergraben. Besonders erfolgreich waren diese Aktionen unter konservativen Bevölkerungsteilen in den USA. [218] Eine wichtige Rolle bei der Verschleierung des Standes der Wissenschaft spielen konservative Denkfabriken . [219]

Zu den wichtigsten Kräften der organisierten Klimaleugnerbewegung , die die Existenz der menschengemachten globalen Erwärmung durch gezielte Attacken auf die Klimaforschung abstreiten, zählen das Cato Institute , das Competitive Enterprise Institute , das George C. Marshall Institute sowie das Heartland Institute , allesamt konservativ ausgerichtete Think Tanks. Ihr Ziel war und ist es, mittels der Strategie Fear, Uncertainty and Doubt in der Bevölkerung Unsicherheit und Zweifel an der Existenz der Globalen Erwärmung zu schaffen, um anschließend zu argumentieren, dass es nicht genügend Belege dafür gebe, konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. [220] [221] Insgesamt stehen der US-Klima-Contrarian-Bewegung rund 900 Millionen Dollar pro Jahr für Kampagnenzwecke zur Verfügung. Die überwältigende Mehrheit der Mittel stammt von politisch konservativen Organisationen, wobei die Finanzierung zunehmend über Donors-Trust-Organisationen verschleiert wird. [222] Die Mehrheit der Literatur, die dem menschengemachten Klimawandel widerspricht, wurde ohne Peer-Review publiziert, ist üblicherweise pseudowissenschaftlicher Natur (dh wirkt äußerlich wissenschaftlich, ohne aber wissenschaftliche Qualitätsstandards zu erfüllen), wurde zum großen Teil von Organisationen und Unternehmen finanziert, die von der Nutzung fossiler Energieträger profitieren, und steht in Verbindung mit konservativen Think Tanks. [223]

Folgen der globalen Erwärmung

Wegen der Auswirkungen auf menschliche Sicherheit , Gesundheit , Wirtschaft und Umwelt ist die globale Erwärmung mit Risiken behaftet. Diese Risiken werden mit zunehmender Erwärmung stärker und sind bei 2 Grad Erwärmung höher als bei einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Negative Auswirkungen der globalen Erwärmung treten bereits heute auf und haben ua bereits viele Ökosysteme an Land und im Wasser beeinträchtigt. [224] Einige schon heute wahrnehmbare Veränderungen wie die verringerte Schneebedeckung, der steigende Meeresspiegel oder die Gletscherschmelze gelten neben den Temperaturmessungen auch als Belege für den Klimawandel. Konsequenzen der globalen Erwärmung wirken sowohl direkt auf den Menschen als auch auf Ökosysteme . Dazu verstärkt der Klimawandel viele andere gravierende Probleme wie z. B. den Artenschwund oder die Bodendegradation , sodass die Bekämpfung des Klimawandels zugleich eine Schlüsselmaßnahme für das Lösen anderer dringender Probleme auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Lebensweise ist. [225]

Wissenschaftler projizieren verschiedene direkte und indirekte Auswirkungen auf Hydrosphäre, Atmosphäre und Biosphäre. Im Bericht des Weltklimarats ( IPCC ) werden diesen Projektionen jeweils Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Zu den Folgen zählen Hitzewellen, besonders in den Tropen, ein Hunderte Millionen Menschen betreffender Anstieg des Meeresspiegels und Missernten, welche die globale Ernährungssicherheit gefährden. Eine sich stark erwärmende Welt ist, so ein Weltbank -Bericht, mit erheblichen Beeinträchtigungen für den Menschen verbunden. [226]

Unerwartete Veränderungen und „Tipping Points“

Verschiedene Kippelemente im Erdsystem [227]

Man unterscheidet mindestens zwei Arten unerwarteter Effekte: Kombinierte Effekte, bei denen mehrere Extremereignisse zusammen wirken und ihre Wirkung gegenseitig verstärken (beispielsweise Dürren und Großbrände), und Kippelemente . Bedingt durch die vielfachen Rückkopplungen im Erdsystem reagiert dieses auf Einflüsse oftmals nichtlinear, das heißt, Veränderungen vollziehen sich in diesen Fällen nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft. Es gibt eine Reihe von Kippelementen, die bei fortschreitender Erwärmung wahrscheinlich abrupt einen neuen Zustand einnehmen werden, der ab einem gewissen Punkt ( Tipping-Point ) schwer oder gar nicht umkehrbar sein wird. Beispiele für Kippelemente sind das Abschmelzen der arktischen Eisdecke oder eine Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation . [228] [229]

Andere Beispiele für abrupte Ereignisse sind das plötzliche Aussterben einer Art, die – womöglich durch andere Umweltfaktoren vorbelastet – durch ein klimatisches Extremereignis eliminiert wird, oder die Wirkung steigender Meeresspiegel. Diese führen nicht unmittelbar zu Überschwemmungen, sondern erst wenn im Rahmen von z. B. Sturmfluten ein vormals ausreichender Damm überschwemmt wird. Auch der Meeresspiegelanstieg selbst kann sich durch nichtlineare Effekte in sehr kurzer Zeit rasch beschleunigen, wie dies in der Klimageschichte beispielsweise beim Schmelzwasserpuls 1A der Fall war. [230]

Untersuchungen von klimatischen Veränderungen in der Erdgeschichte zeigen, dass Klimawandel in der Vergangenheit nicht nur graduell und langsam abliefen, sondern bisweilen sehr rasch. So war am Ende der jüngeren Dryas und während der Dansgaard-Oeschger-Ereignisse in der letzten Kaltzeit regional eine Erwärmung um 8 °C in etwa 10 Jahren zu beobachten. Nach heutigem Kenntnisstand erscheint es wahrscheinlich, dass diese schnellen Sprünge im Klimasystem auch künftig stattfinden werden, wenn bestimmte Kipppunkte überschritten werden. [231] Da die Möglichkeit, das Klima in Klimamodellen abzubilden, nie vollständig der Realität entsprechen wird, das Klimasystem aufgrund seiner chaotischen Natur grundsätzlich nicht im Detail vorhersagbar ist und sich die Welt überdies zunehmend außerhalb des Bereichs bewegt, für den verlässliche Klimadaten der Vergangenheit vorliegen, können weder Art, Ausmaß noch Zeitpunkt solcher Ereignisse vorhergesagt werden. [232] [231]

Jedoch berechneten Will Steffen und andere im Jahr 2018 wahrscheinliche Temperaturbereiche der Erderwärmung, in denen kritische Schwellen für Kippelemente erreicht werden können, so dass „diese in fundamental andersartige Zustände versetzt werden.“ Durch Rückkopplungen könnten weitere Kippelemente ausgelöst werden, deren Veränderung erst für höhere Temperaturbereiche zu erwarten sei. So werde die thermohaline Zirkulation durch ein schon bei einer Erderwärmung zwischen 1 und 3 Grad mögliches starkes Abschmelzen des Grönlandeises beeinflusst. Ihr Zusammenbruch ist wiederum rückgekoppelt mit der El Niño-Southern Oscillation , dem teilweisen Absterben des Amazonas-Regenwaldes [233] und dem Abschmelzen von antarktischem Meer -, später Festlandeis . Schon bei Einhalten des Klimaziels von 2 Grad globaler Erwärmung drohe daher das Risiko eines Dominoeffekts , einer Kaskade, die das Klima unkontrollierbar und irreversibel in ein Warmklima führen würde, mit langfristig etwa 4 bis 5 Grad höheren Temperaturen und einem Meeresspiegelanstieg um 10 bis 60 Meter. [23]

Auswirkungen auf die Biosphäre

Die Risiken für Ökosysteme auf einer sich erwärmenden Erde wachsen mit jedem Grad des Temperaturanstiegs. Die Risiken unterhalb einer Erwärmung von 1 K gegenüber dem vorindustriellen Wert sind vergleichsweise gering. Zwischen 1 und 2 K Erwärmung liegen auf regionaler Ebene mitunter substanzielle Risiken vor. Eine Erwärmung oberhalb von 2 K birgt erhöhte Risiken für das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, deren Lebensräume nicht länger ihren Anforderungen entsprechen. [234] Beispielsweise geht der IPCC davon aus, dass die weltweiten Korallenriffe bei einer Erwärmung von 1,5 Grad um 70-90 % zurückgehen werden. Bei 2 Grad Erwärmung rechnet der IPCC mit einem Rückgang um mehr als 99 % und damit einem nahezu vollständigen Verschwinden der Korallenriffe. [235] Bei über 2 K Temperaturanstieg drohen der Kollaps von Ökosystemen und signifikante Auswirkungen auf Wasser sowie Nahrungsmittelvorräte durch Ernteausfall. [236]

 • Durch gestiegene Niederschlagsmengen, Temperatur und CO 2 -Gehalt der Atmosphäre hat das Pflanzenwachstum in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Es stieg zwischen 1982 und 1999 um sechs Prozent im weltweiten Durchschnitt, besonders in den Tropen und der gemäßigten Zone der Nordhalbkugel . [237]
 • Risiken für die menschliche Gesundheit sind teils unmittelbare Folge steigender Lufttemperaturen . Hitzewellen werden häufiger, während extreme Kälteereignisse wahrscheinlich seltener werden. [124] [238] [239] Während die Zahl der Hitzetoten wahrscheinlich steigen wird, wird die Zahl der Kältetoten abnehmen. [240] [241]
 • Trotz globaler Erwärmung kann es lokal und vorübergehend zu Kälteereignissen kommen. Klimasimulationen sagen beispielsweise voraus, dass es durch das Schmelzen des Arktiseises zu starken Störungen der Luftströmungen kommen kann. Hierdurch könnte sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens extrem kalter Winter in Europa und Nordasien verdreifachen. [242]
 • Die landwirtschaftliche Produktivität wird sowohl von einer Temperaturerhöhung als auch von einer Veränderung der Niederschläge betroffen sein. Global ist, grob gesehen, mit einer Verschlechterung des Produktionspotenzials zu rechnen. Das Ausmaß dieses Negativtrends ist jedoch mit Unsicherheit behaftet, da unklar ist, ob durch gestiegene Kohlenstoffkonzentrationen ein Düngungseffekt eintritt (−3 %) oder nicht (−16 %). Tropische Regionen werden Modellrechnungen zufolge jedoch stärker betroffen sein als gemäßigte Regionen, in denen mit Kohlenstoffdüngung sogar teilweise deutliche Produktivitätszuwächse erwartet werden. Zum Beispiel wird für Indien mit einem Einbruch von ca. 30–40 % bis 2080 gerechnet, während die Schätzungen für die Vereinigten Staaten und China je nach Kohlenstoffdüngungs-Szenario zwischen −7 % und +6 % liegen. Hinzu kommen wahrscheinliche Veränderungen der Verbreitungsgebiete und Populationen von Schädlingen. [243] [244] Ebenfalls nach Modellrechnungen werden bei ungebremstem Klimawandel weltweit jährlich ca. 529.000 Todesfälle infolge von schlechterer Ernährung, insbesondere dem Rückgang von Obst - und Gemüsekonsum , erwartet. Bei einem strengen Klimaschutzprogramm (Umsetzung des RCP 2.6-Szenarios) könnte die Zahl der zusätzlichen Toten hingegen auf ca. 154.000 begrenzt werden. [245]
 • Es wird zu Änderungen von Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere infolge von Veränderungen des Verbreitungsgebiets, der Population und des Infektionspotentials von Krankheitsüberträgern kommen. [246] [247]

Auswirkungen auf Hydrosphäre und Atmosphäre

Im Zeitraum von 1993 bis 2017 stieg der Meeresspiegel um 3,4 mm pro Jahr. Dies sind 50 % mehr als der durchschnittliche Anstieg im 20. Jahrhundert.
 • Durch die steigenden Lufttemperaturen verändern sich weltweit Verteilung und Ausmaß der Niederschläge. Gemäß der Clausius-Clapeyron-Gleichung kann die Atmosphäre mit jedem Grad Temperaturanstieg ca. 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen, [55] der wiederum als Treibhausgas wirkt. Dadurch steigt zwar global die durchschnittliche Niederschlagsmenge, in einzelnen Regionen wird jedoch auch die Trockenheit zunehmen, einerseits durch Rückgang der dortigen Niederschlagsmengen , aber auch durch die bei höheren Temperaturen beschleunigte Verdunstung . [248] [249] [250]
 • Die zunehmende Verdunstung führt zu einem höheren Risiko für Starkregen , Überschwemmungen und Hochwasser . [251] [252]
 • Es kommt weltweit zu einer verstärkten Gletscherschmelze .
 • Im Zuge der globalen Erwärmung kommt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels . Dieser erhöhte sich im 20. Jahrhundert um 1–2 cm pro Jahrzehnt und beschleunigt sich. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lag die Rate bei 3–4 cm. Bis zum Jahr 2100 erwartet das IPCC einen weiteren Meeresspiegelanstieg um wahrscheinlich 0,29–0,59 m bei strengem Klimaschutz und 0,61–1,10 m bei weiter zunehmenden Treibhausgasemissionen; ein Meeresspiegelanstieg von bis zu 2 m kann nicht ausgeschlossen werden. [253] [254] In den kommenden 2000 Jahren wird von einem Meeresspiegelanstieg in Höhe von ca. 2,3 m pro zusätzlichem Grad Celsius Erwärmung ausgegangen. [255] Es gibt Anzeichen, dass Kippunkte bereits überschritten sind, die ein Abschmelzen eines Teils der Westantarktis beschleunigen. Dies könnte den Meeresspiegel langfristig um drei Meter erhöhen. [256] Ein weitgehendes Abschmelzen der Eismassen von Grönland gilt innerhalb von 1000 Jahren als möglich und würde den Meeresspiegel um sieben Meter erhöhen. [257] Ein Abschmelzen der gesamten Eisschicht der Antarktis erhöht den Pegel um zusätzliche 57 Meter. [258] [259] Solch ein Szenario ist aber nicht abzusehen.
 • Laut der World Meteorological Organization gibt es bislang Anhaltspunkte für und wider ein Vorhandensein eines anthropogenen Signals in den bisherigen Aufzeichnungen über tropische Wirbelstürme , doch bislang können keine gesicherten Schlussfolgerungen gezogen werden. [260] Die Häufigkeit tropischer Stürme wird wahrscheinlich abnehmen, ihre Intensität aber zunehmen. [261]
 • Es gibt Hinweise, dass die globale Erwärmung über eine Veränderung der Rossby-Wellen (großräumige Oszillationen von Luftströmen) zum vermehrten Auftreten von Wetterextremen (z. B. Hitzeperioden, Überschwemmungen) führt. [262] [263]

Friedens- und Weltordnung, Politik

Das Weltwirtschaftsforum Davos stuft in seinem Bericht Global Risks 2013 den Klimawandel als eines der wichtigsten globalen Risiken ein: Das Wechselspiel zwischen der Belastung der wirtschaftlichen und ökologischen Systeme werde unvorhersehbare Herausforderungen für globale und nationale Widerstandsfähigkeiten darstellen. [264] [265]

Verschiedene Militärstrategen und Sicherheitsexperten befürchten geopolitische Verwerfungen infolge von Klimaveränderungen, die sicherheitspolitische Risiken für die Stabilität der Weltordnung [266] [267] [268] und den „ Weltfrieden “ bergen, [269] auch derUN-Sicherheitsrat gab 2011 auf Initiative Deutschlands eine entsprechende Erklärung ab.[270] Der ehemalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier bewertete im April 2015 nach Erscheinen einer zum „ G7 “-Außenminister-Treffen in Lübeck verfassten europäischen Studie den Klimawandel ebenfalls als „eine wachsende Herausforderung für Frieden und Stabilität“. Die Studie empfiehlt ua die Einrichtung einer G7- Taskforce . [271] [272]

Sozialwissenschaftliche Aspekte

Wirtschaft

Die wirtschaftlichen Folgen der globalen Klimaerwärmung sind nach gegenwärtigen Schätzungen beträchtlich: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzte 2004/5, dass ohne zügig umgesetzten Klimaschutz der Klimawandel bis zum Jahr 2050 bis zu 200.000 Milliarden US-Dollar volkswirtschaftliche Kosten verursachen könnte (wobei diese Schätzung mit großen Unsicherheiten behaftet ist). [273] Der Stern-Report (er wurde Mitte 2005 von der damaligen britischen Regierung in Auftrag gegeben) schätzte die durch den Klimawandel bis zum Jahr 2100 zu erwartenden Schäden auf 5 bis 20 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Nach einem im Vorfeld der im November 2017 in Bonn stattfindenden 23. UN-Klimakonferenz („ COP 23 “) veröffentlichten Lancet -Report hat sich die Zahl der wetterbedingten Naturkatastrophen seit 2000 um 46 % erhöht; allein 2016 sei dadurch ein ökonomischer Schaden von 126 Mrd. Dollar entstanden. [274]

Siehe auch „ Klimafinanzierung “, Klimaversicherung , Loss and Damage , Unternehmerische Klimarisiken

Begrenzung der globalen Erwärmung

Um die Erdtemperatur zu stabilisieren und die Folgen der globalen Erwärmung zu begrenzen, muss der Treibhausgasausstoß weltweit auf Netto-Null begrenzt werden, da für jedes Temperaturziel nur ein gewisses globales CO 2 -Budget zur Verfügung steht. [275] [22] Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Erderwärmung so lange weiter fortschreitet, wie Treibhausgase emittiert werden und die Gesamtmenge an Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt. Emissionen nur zu reduzieren führt also nicht zum Stopp, sondern nur zur Verlangsamung der globalen Erwärmung. [276]

Klimapolitik

Treibhausgase reichern sich gleichmäßig in der Atmosphäre an, ihre Wirkung hängt nicht davon ab, wo sie ausgestoßen werden. Eine Minderung von Treibhausgasemissionen kommt somit allen zugute; sie ist aber oft für denjenigen, der seine Treibhausgasemissionen mindert, mit Anstrengungen und Kosten verbunden. Die Reduktion der weltweiten Emissionen auf Netto-Null steht damit vor dem sogenannten Trittbrettfahrerproblem : Vorwiegend am Eigennutz orientierte Akteure wollen zwar eine Stabilisierung des Klimas und dementsprechende Klimaschutzanstrengungen anderer, sehen aber keine ausreichenden Anreize für eigene Klimaschutzanstrengungen. Die internationale Klimapolitik steht vor der Aufgabe, einen globalen Ordnungsrahmen zu schaffen, der Kollektives Handeln hin zu Klimaneutralität bewirkt. [277] [278]

Geschichte

Das Zwei-Grad-Ziel wurde von den Staats- und Regierungschefs wichtiger Volkswirtschaften auf dem G8-Gipfel in L'Aquila 2009 vereinbart.

Als Herzstück internationaler Klimapolitik gilt die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) der Vereinten Nationen als der völkerrechtlich verbindlichen Regelung zum Klimaschutz. [279] Sie wurde 1992 in New York City verabschiedet und im gleichen Jahr auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung ( UNCED ) in Rio de Janeiro von den meisten Staaten unterschrieben. Ihr Kernziel ist es, eine gefährliche Störung des Klimasystems infolge menschlicher Aktivität zu vermeiden. Mit der Rahmenkonvention geht als neu entstandenes Prinzip der Staatengemeinschaft einher, dass auf eine solche massive Bedrohung der globalen Umwelt auch ohne genaue Kenntnis des letztlichen tatsächlichen Ausmaßes reagiert werden soll. Auf der Rio-Konferenz wurde auch die Agenda 21 verabschiedet, die seitdem Grundlage für viele lokale Schutzmaßnahmen ist.

Die 197 Vertragspartner der Rahmenkonvention (Stand März 2020 [280] ) treffen sich jährlich zu UN-Klimakonferenzen . Die bekanntesten dieser Konferenzen waren 1997 im japanischen Kyōto , die als Ergebnis das Kyoto-Protokoll hervorbrachte, 2009 in Kopenhagen und 2015 in Paris . Dort wurde von allen Vertragsstaaten vereinbart, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen. Angestrebt werden soll eine Begrenzung auf 1,5 °C. [22]

Das Zwei-Grad-Ziel

Nötige Emissionspfade um das im Übereinkommen von Paris vereinbarte Zwei-Grad-Ziel ohne negative Emissionen einzuhalten, abhängig vom Emissionshöhepunkt [281]

Als Grenze von einer tolerablen zu einer „gefährlichen“ Störung des Klimasystems wird in der Klimapolitik gemeinhin eine durchschnittliche Erwärmung um 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau angenommen. Dabei spielt die Befürchtung eine große Rolle, dass jenseits der 2 °C das Risiko irreversibler, abrupter Klimaänderungen stark steigt. In Deutschland empfahl der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 1994, die mittlere Erwärmung auf höchstens 2 °C zu begrenzen. Der Rat der Europäischen Union übernahm das Ziel 1996. [282] Die G8 erkannten es beim G8-Gipfel im Juli 2009 an. Im gleichen Jahr fand es als Teil des Copenhagen Accord Eingang in den UN-Rahmen und wurde in völkerrechtlich bindender Form 2015 verabschiedet, das Übereinkommen von Paris trat im November 2016 in Kraft.

Die Vorgabe rückt jedoch zusehends in die Ferne: Da eine Erwärmung um 1,1 °C bereits eingetreten ist (Stand 2019), verbleiben nur noch 0,9 °C. In Szenarien, die noch als realisierbar gelten, müssten zur Erreichung des Ziels die Treibhausgasemissionen bereits 2020 ihr Maximum erreichen und danach rasch sinken. [281] Laut einem im November 2019 veröffentlichten Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen gibt es keine Anzeichen, dass die Emissionen in den nächsten Jahren ihren Höhepunkt überschreiten werden. [283] Sollten die Vertragsstaaten des Paris-Abkommens ihre Emissionen wie bis 2016 zugesagt mindern (→ Nationaler Klimaschutzbeitrag ), ergibt sich eine globale Erwärmung von 2,6 bis 3,1 °C bis 2100 sowie ein weiterer Temperaturanstieg nach 2100. Für die Einhaltung der Zwei-Grad-Grenze sind demnach eine nachträgliche Verschärfung der Zusagen oder eine Übererfüllung der Ziele zwingend notwendig.

Der Anstieg des Meeresspiegels wäre mit der Zwei-Grad-Begrenzung nicht gestoppt. Die teilweise deutlich stärkere Erwärmung über den Landflächen bringt weitere Probleme. Besonders stark zunehmende Temperaturen werden über der Arktis erwartet. Beispielsweise erklärten Indigene Völker das Zwei-Grad-Ziel für zu schwach, weil es ihre Kultur und ihre Lebensweise immer noch zerstören würde, sei es in arktischen Regionen, in kleinen Inselstaaten sowie in Wald- oder Trockengebieten. [284]

Wirtschaftswissenschaftliche Debatte

In der sozialwissenschaftlichen Literatur werden unterschiedliche politische Instrumente zur Senkung von Treibhausgasemissionen empfohlen und z. T. kontrovers diskutiert. [285] In ökonomischen Analysen besteht weitgehend Einigkeit, dass eine Bepreisung von CO 2 -Emissionen, die die Schäden des Klimawandels möglichst internalisiert , zentrales Instrument für einen effektiven und kosteneffizienten Klimaschutz ist. Ein solcher CO 2 -Preis kann durch Steuern, Emissionsrechtehandel oder Kombinationen beider Instrumente verwirklicht werden. [286] [287] Manche Wissenschaftler wie z. B. Joachim Weimann empfehlen einen globalen Emissionsrechtehandel als allein ausreichendes, da effizientestes Instrument. [288] Andere Ökonomen wie z. B. der britische Energiewissenschaftler Dieter Helm erachten dagegen eine CO 2 -Steuer für geeigneter, da stabiler als die schwankenden CO 2 -Preise eines Emissionshandels, welche für Unternehmen zu schwierig kalkulierbar seien. [289] Andere wiederum (z. B. der US-amerikanische Politökonom Scott Barrett) argumentieren, [290] dass staatlich vorgeschriebene technische Standards (bestimmte CO 2 -arme oder CO 2 -freie Produktionstechnologien bzw. Konsumgüter wie z. B. Pkw) wie beim Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht sich in der internationalen Politik weit besser politisch durchsetzen ließen als ein globaler Emissionsrechtehandel oder eine CO 2 -Steuer. Der Sozialwissenschaftler Anthony Patt sieht einen Emissionshandel in der realen Politik ebenfalls als zu wenig wirkmächtig an, [291] da der politische Widerstand gegen genügend (dh ausreichend für die Dekarbonisierung ) stark steigende bzw. hohe CO 2 -Preise va seitens der energieintensiven Industrien zu groß sei. [292] Die CO 2 -Preise würden daher – wie beim EU-Emissionshandel – nur auf niedrigem Niveau schwanken, sodass sich (bei einem alleinigen Emissionshandel) für potentielle Öko-Investoren kapitalintensive, langfristig ausgerichtete Zukunftsinvestitionen in CO 2 -freie Technologien nicht lohnen würden. Dafür bräuchten sie vielmehr die sichere Erwartung, dass die CO 2 -Preise in Zukunft steigen und hoch bleiben, damit sie sich gegen Konkurrenten, die mit CO 2 -intensiven Technologien wirtschaften, auf dem Wettbewerbsmarkt absehbar durchsetzen können. Das politische System kann sich jedoch nicht verlässlich auf einen künftig verlässlich steigenden, hohen CO 2 -Preis verpflichten, da derartige politische Entscheidungen in einer Demokratie immer reversibel sind bzw. wären (so wurde z. B. in Australien eine CO 2 -Steuer erst eingeführt und nach zwei Jahren von einer neuen, konservativen Regierung wieder abgeschafft). Dies wird auch als „Commitment Problem“ der Klimapolitik bezeichnet. [293]

Deshalb befürwortet Anthony Patt Gesetze zur Subventionierung CO 2 -freier Technologien wie z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland, die genau diese benötigte Erwartungssicherheit für potentielle Investoren in CO 2 -freie Technologien herstellen: Das EEG garantiert(e) (zumindest bis zur EEG-Novelle 2016) einem Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien für einen langen Zeitraum (20 Jahre) einen bestimmten Verkaufspreis, der über dem Marktniveau liegt. Diese Garantie unterliegt dem verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz. Auf diese Weise abgesichert, gelang es den Investoren in erneuerbare Energien in den letzten beiden Jahrzehnten, durch den Ausbau die Kosten für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien durch Learning by doing ( Erfahrungskurve ) sehr stark zu senken und allmählich gegenüber Strom aus fossilen Energiequellen und Atomstrom wettbewerbsfähig zu werden. Ähnliche Argumentationen, die die Notwendigkeit einer Flankierung des Emissionshandels durch Gesetze wie das EEG betonen, finden sich im Sondergutachten 2011 des Sachverständigenrates für Umweltfragen [294] oder bei dem Energieökonomen Erik Gawel . [295] Befürworter des Emissionshandels halten dem entgegen, dass der Staat dadurch zu stark in den Markt eingreife und im Gegensatz zu diesem übermäßig teure Technologien für die Subventionierung auswählen würde, da er im Gegensatz zu den Marktakteuren nicht über das Wissen verfüge, welches die effizientesten Technologien seien. Dadurch würden volkswirtschaftliche Ressourcen verschwendet, sodass sich die Gesellschaft weniger Klimaschutz leisten könne als eigentlich (dh mit einem idealen Emissionshandel) möglich. [288]

Klimaschutz

Deutsche Stromgestehungskosten (LCoE) für erneuerbare Energien und konventionelle Kraftwerke im Jahr 2018.

Politische Vorgaben zum Klimaschutz müssen durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Auf der technischen Seite existiert eine Vielzahl von Optionen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen, mit der die Energiewende umgesetzt werden kann. Bereits eine 2004 erschienene Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich mit den damals vorhandenen Mitteln bereits ein effektiver Klimaschutz realisieren ließe. [296] Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina hielt in einer 2019 publizierten Stellungnahme fest, dass aus technischer Sicht alle Voraussetzungen für den Bau eines klimaneutralen Energiesystems vorhanden sind. [297] Neben den Technologien sind auch die erforderlichen Konzepte für die Energiewende bekannt. [298]

Während in der Vergangenheit die Kosten für Klimaschutztechnik wie z. B. erneuerbare Energien deutlich höher lagen als für konventionelle Technik, sind die Klimaschutzkosten durch den rapiden Preisverfall inzwischen erheblich gesunken. Der IPCC bezifferte die zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels anfallenden Kosten 2014 mit 0,06 % der jährlichen Konsumwachstumsrate. Je früher die Treibhausgasemissionen verringert werden, desto geringer sind dabei die Kosten des Klimaschutzes. [299]

Neuere Studien gehen mehrheitlich davon aus, dass ein erneuerbares Energiesystem Energie zu vergleichbaren Kosten liefern kann wie ein konventionelles Energiesystem. [300] Gleichzeitig hätte Klimaschutz starke positive volkswirtschaftliche Nebeneffekte durch Vermeidung von Klimafolgeschäden und vermiedene Luftverschmutzung durch fossile Energieträger. [301] [302] [303] Als wichtige Einzelmaßnahme für das Erreichen des Zwei-Grad-Ziels gilt der Kohleausstieg , da damit das knappe Restbudget an Kohlenstoffdioxidemissionen möglichst effizient genutzt werden kann. [304] Mit mehr als 10 Mrd. Tonnen CO 2 -Ausstoß im Jahr 2018 verursachen Kohlekraftwerke ca. 30 % der gesamten energiebedingten Kohlendioxidemissionen in Höhe von ca. 33 Mrd. Tonnen. [305]

In seinem Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung nennt der IPCC folgende Kriterien, um das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können [306] :

 • Netto-Nullemissionen von Kohlenstoffdioxid bis spätestens 2050
 • starke Senkung von anderen Treibhausgasen, insbesondere Methan
 • Realisierung von Energieeinsparungen
 • Dekarbonisierung des Stromsektors und anderer Treibstoffe
 • Elektrifizierung des Endverbrauchs von Energie (eine Form der Sektorenkopplung )
 • starke Reduktion der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft
 • Einsatz einer Form von Carbon Dioxide Removal

Technische und individuelle Möglichkeiten

Erneuerbare Energien
Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen gelten als ein wesentlicher Teil des Klimaschutzes mittels erneuerbarer Energien .

Der Umbau des Energiesystems von fossilen auf erneuerbare Energiequellen, die sog. Energiewende , wird als ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil effektiver Klimaschutzpolitik angesehen. [307] [308] Die globalen Potenziale sind im IPCC-Bericht dargestellt. [309] Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wird bei der Nutzung der erneuerbaren Energien mit Ausnahme der Bioenergie kein Kohlenstoffdioxid ausgestoßen, und auch diese ist weitgehend CO 2 -neutral . Der Einsatz erneuerbarer Energien bietet sowohl ökologisch als auch ökonomisch großes Potenzial, vor allem durch das weitgehende Vermeiden der mit anderen Energieformen verbundenen Folgeschäden, die als sog. externe Kosten hohe volkswirtschaftliche Wohlfahrtsverluste verursachen.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass erneuerbare Energien verglichen mit konventionellen Energienutzungsformen eine bessere Umweltbilanz aufweisen. [310] Zwar liegt der Materialbedarf für diese Technologien höher als beim Bau von Wärmekraftwerken, die Umweltbelastung durch den höheren Materialbedarf ist jedoch gering verglichen mit den brennstoffbedingten direkten Emissionen von fossil befeuerten Kraftwerken . [311] Durch Umstellung der Energieversorgung auf ein regeneratives Energiesystem lässt sich somit die durch den Energiesektor verursachte Umweltbelastung reduzieren. [312] Die große Mehrheit der zu dem Thema durchgeführten Studien kommt zu dem Ergebnis, dass die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien sowohl technisch möglich als auch ökonomisch machbar ist. [300]

Verbesserung der Energieeffizienz
Durch Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung wie z. B. LED-Lampen lässt sich der Stromverbrauch für Beleuchtungszwecke um bis zu 80 % senken. [313]

Die Verbesserung der Energieeffizienz ist ein zentrales Element, um ambitionierte Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig die Energiekosten niedrig zu halten. [314] Nimmt die Energieeffizienz zu, kann eine Dienstleistung oder ein Produkt mit weniger Energieverbrauch als zuvor angeboten oder hergestellt werden. Das heißt beispielsweise, dass in einer Wohnung weniger geheizt werden muss, ein Kühlschrank weniger Strom benötigt oder ein Auto einen geringeren Benzinverbrauch hat. In all diesen Fällen führt die zunehmende Effizienz zu einem abnehmenden Energieverbrauch und damit zu einem verringerten Treibhausgas-Ausstoß. McKinsey berechnete zudem, dass zahlreiche Energieeffizienz-Maßnahmen gleichzeitig einen volkswirtschaftlichen Gewinn abwerfen. [315]

In einer globalen Bilanz betrachtet muss jedoch ebenfalls der Rebound-Effekt berücksichtigt werden, der dazu führt, dass eine gesteigerte Energie- bzw. Ressourceneffizienz durch eine Mehrproduktion an Produkten oder Dienstleistungen teilweise wieder ausgeglichen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Energieeinsparung durch Energieeffizienzmaßnahmen durch Rebound-Effekt im Schnitt um 10 % gemildert wird, wobei Werte einzelner Studien zwischen 0 und 30 % schwanken. [316]

Durch Steigerung der Ressourcenproduktivität (siehe dazu auch Faktor 4 ), Verlängerung der Produktlebenszeiten und Verminderung der Obsoleszenz , beispielsweise bei Konsumgütern oder Verpackungen, kann ebenfalls Energie eingespart werden.

Carbon Dioxide Removal

Unter Carbon Dioxide Removal wird die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre verstanden, um den erhöhten Strahlungsantrieb künstlich wieder zu reduzieren. Erreicht werden kann dies durch den Einsatz von Techniken zum CO 2 -Entzug („negative Emission“). Hierzu zählen unter anderem:

Der Großteil der Modelle kommt zu dem Ergebnis, dass negative Emissionen notwendig sind, um die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad zu begrenzen. Gleichzeitig gilt es nach einem 2016 publizierten Review als sehr risikoreich, von vorneherein den Einsatz negativer Emissionstechnologien anzustreben, da es bisher keine derartigen Technologien gibt, mit denen das Zwei-Grad-Ziel ohne erhebliche negative Auswirkungen auf den Verbrauch von Flächen , Energie , Wasser oder Nährstoffen oder auf die Albedo erreicht werden kann. Aufgrund dieser Limitationen seien sie kein Ersatz für die sofortige und schnelle Reduzierung der heutigen Treibhausgasemissionen durch die Dekarbonisierung der Wirtschaft. [317]

Geoengineering

Geoengineering umfasst bisher nicht eingesetzte technische Eingriffe in die Umwelt, um die Erwärmung abzumildern, darunter die Eisendüngung im Meer, um das Algenwachstum anzuregen und auf diese Weise CO 2 zu binden, und das Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre zur Reflexion von Sonnenstrahlen ( Solar Radiation Management ).

Während Eisendüngung als unbrauchbar gilt, werden dem Solar Radiation Management (SRM) in Studienmodellen Erfolgsaussichten zur Herunterkühlung des Klimas auf ein Niveau vor dem Industriezeitalter zugesprochen – gleichzeitig aber vor hohen Risiken dieser Methode gewarnt. [318]

Klimaschutz durch Verhaltensänderungen

Persönliche Beiträge
Stadtbahntriebwagen des ÖPNVs

Individuelle Möglichkeiten für Beiträge zum Klimaschutz bestehen in Verhaltensumstellungen und verändertem Konsum mit Energieeinsparungen . [319] Zu den zahlreichen Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion zählen unter anderem:

Nachhaltige Ernährung
Treibhauswirkung verschiedener Lebensmittelgruppen: Tierische Lebensmittel, vor allem Rind und Lamm, sowie Gemüse und Obst aus beheizten Treibhäusern sind besonders klimaschädlich [320]

Schätzungen des IPCC (2007) zufolge gehen 10 bis 12 Prozent der globalen Emissionen von Treibhausgasen auf die Landwirtschaft zurück. Nicht berücksichtigt wurden hier jedoch unter anderem die Folgen der Abholzung größerer Flächen (ua Regenwald) für landwirtschaftliche Zwecke. Eine Studie im Auftrag von Greenpeace geht daher von einem agrarischen Anteil von 17 bis 32 Prozent an den von Menschen verursachten Treibhausgasen aus. In Großbritannien stehen etwa 19 Prozent der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln (Landwirtschaft, Verarbeitung, Transport, Einzelhandel, Konsum, Abfall). Etwa 50 Prozent davon gehen diesen Schätzungen zufolge auf Fleisch und Milchprodukte zurück. Das Food Climate Research Network empfiehlt daher unter anderem marktorientierte und regulative Maßnahmen zu nachhaltigerer Produktion bzw. nachhaltigerem Konsum von Lebensmitteln (z. B. CO 2 -emissionsabhängige Preise/Steuern). [321] Umstellung auf Pflanzen-basierte Ernährung kann laut einer Studie, in vier Ländertypen, zwischen 9 und 16 Jahren vergangener früherer CO 2 -Emissionen durch fossile Brennstoffe ausgleichen. [322]

Würde der globale Fleischkonsum ab 2015 innerhalb von 40 Jahren auf weniger als ein Drittel reduziert, sänken einer Modellsimulation zufolge die Lachgas- und Methanemissionen der Landwirtschaft unter das Niveau von 1995. [323]

Zur Reduzierung der nahrungsmittelbezogenen Emissionen wird oft der Konsum regionaler Lebensmittel empfohlen. 2019 hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer Studie gezeigt, dass eine optimierte lokale Produktion die Emissionen weltweit aus dem Lebensmitteltransport um den Faktor zehn reduzieren könnte. [324] Einer US-amerikanischen Ökobilanz von Weber und Matthews (2008) zufolge liegt der Beitrag des Transports zu den Emissionen der Lebensmittelversorgung in den USA aber nur bei 11 Prozent. Der Hauptanteil (83 Prozent) entstehe bei der Produktion, weswegen die Art der konsumierten Lebensmittel den größten Einfluss habe. Besonders kritisch bezüglich der Produktion von Treibhausgasen wird der Konsum von rotem Fleisch gesehen; stattdessen sollte eher auf Geflügel, Fisch, Eier oder Gemüse zurückgegriffen werden. [325]

Wirtschaftliche Strategien

Neben politischen Weichenstellungen für eine Energiewende und den Kohleausstieg gehören auch wirtschaftliche Maßnahmen zum Repertoire klimaschützenden Vorgehens, z. B. der Rückzug von Investoren wie Versicherungen , Kreditinstituten und Banken aus Geldanlagen in fossil geprägte Industriebereiche und Unternehmen („Desinvestition“). Die Investitionen können stattdessen umgeleitet werden in nachhaltige Wirtschaftssektoren wie etwa Erneuerbare Energien . So hat z. B. die Weltbank auf dem One Planet Summit Anfang Dezember 2017 in Paris angekündigt, ab 2019 keine Projekte zur Erschließung von Erdöl und Erdgas mehr zu finanzieren. [326] Der Versicherungskonzern Axa teilte dort mit, in Zukunft keine Neubauten von Kohlekraftwerken mehr zu versichern und bis 2020 zwölf Mrd. Euro in „grüne“ Projekte investieren zu wollen. [327] Umweltschutzorganisationen wie Urgewald legen hier den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten.

Anpassungsstrategien

Parallel zu vorbeugendem Klimaschutz in Form von Vermeidungsstrategien sind Anpassungen an bereits eingetretene bzw. künftig zu erwartende Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels notwendig: Die mit der Erderwärmung verbundenen negativen Folgen sollen so weit möglich gemindert und möglichst verträglich gestaltet werden; gleichzeitig wird die Nutzung regional möglicherweise positiver Folgen geprüft. Die Anpassungsfähigkeit variiert in Abhängigkeit von verschiedensten Parametern, darunter bestehende Kenntnisse zu örtlichen Klimaveränderungen oder z. B. der Entwicklungsstand und die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Landes oder einer Gesellschaft. Insgesamt wird speziell in sozio-ökonomischer Hinsicht die Fähigkeit zur Anpassung stark durch die Vulnerabilität geprägt. Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zählt die am wenigsten fortgeschrittenen „ Entwicklungsländer “ zu den Ländern und Regionen mit besonders hoher Vulnerabilität.

Die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung hat vor allem kurz- bis mittelfristige Wirkung. Da die Anpassungsfähigkeit von Gesellschaften jedoch begrenzt ist und eine starke Erderwärmung bereits getätigte Anpassungsmaßnahmen wieder zunichtemachen kann, kann Anpassung keine Alternative zum vorbeugenden Klimaschutz sein, sondern nur eine Ergänzung dazu. [328]

Die Palette potenzieller Anpassungsmaßnahmen reicht von rein technologischen Maßnahmen (z. B. Küstenschutz ) über Verhaltensänderungen (z. B. Ernährungsverhalten, Wahl der Urlaubsziele) und betriebswirtschaftlichen Entscheidungen (z. B. veränderte Landbewirtschaftung) bis zu politischen Entscheidungen (z. B. Planungsvorschriften, Emissionsminderungsziele). Angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel sich auf viele Sektoren einer Volkswirtschaft auswirkt, ist die Integration von Anpassung z. B. in nationale Entwicklungspläne, Armutsbekämpfungsstrategien oder sektorale Planungsprozesse eine zentrale Herausforderung; viele Staaten haben daher Anpassungsstrategien entwickelt.

In der im Jahr 1992 verabschiedeten Klimarahmenkonvention ( UNFCCC ), die mittlerweile von 192 Staaten ratifiziert worden ist, spielte das Thema Anpassung noch kaum eine Rolle gegenüber der Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels (Artikel 2 der UNFCCC). Für das Kyoto-Protokoll , das 1997 vereinbart wurde und 2005 in Kraft trat, gilt das zwar ähnlich, doch wurde dort grundsätzlich der Beschluss zur Einrichtung eines speziellen UN-Anpassungsfonds („ Adaptation Fund “) gefasst, um die besonders betroffenen Entwicklungsländer bei der Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen. Dazu soll auch der Green Climate Fund der Vereinten Nationen beitragen, der während der Klimakonferenz 2010 in Cancún eingerichtet wurde. Für den Fonds stellen Industrienationen Gelder bereit, damit sich Entwicklungsländer besser an den Klimawandel anpassen können. [329]

Spätestens mit dem 3. Sachstandsbericht des IPCC, der 2001 veröffentlicht wurde, hat das Verständnis für die Notwendigkeit von Anpassungsstrategien zugenommen. Betreffs der wissenschaftlichen Unterstützung für Regierungen war insbesondere das im Jahr 2006 beschlossene Nairobi-Arbeitsprogramm zu Adaptation und Vulnerabilität ein wichtiger Schritt. [330]

Globale Erwärmung als Thema in Bildung, Film, Literatur und Kunst

Die globale Erwärmung ist zunehmend auch ein Thema in Kunst , Literatur und Film ; dargestellt wird das Thema zum Beispiel in den Katastrophenfilmen Waterworld oder The Day After Tomorrow .

Zudem existieren eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen : Eine unbequeme Wahrheit gilt mit als Kernbotschaft von Nobelpreisträger Al Gore zum anthropogenen Klimawandel. Auch der schwedische Dokumentarfilm Unser Planet befasst sich unter anderem mit dem Klimawandel und beinhaltet Interviews mit verschiedenen Klimaforschern. Der US-amerikanische Dokumentarfilm Chasing Ice hat den Gletscherschwund als Folge der globalen Erwärmung zum Inhalt und porträtiert das Extreme-Ice-Survey -Projekt des Naturfotografen James Balog .

Literarisch wird das Thema ua in den 2010 erschienenen Romanen des britischen Schriftstellers Ian McEwan ( Solar ) [331] [332] oder des Autorengespanns Ann-Monika Pleitgen und Ilja Bohnet (Kein Durchkommen) [333] verarbeitet. Hier wird mittlerweile in Analogie zur „ Science-Fiction “ von der Entstehung einer neuen literarischen Gattung gesprochen, der Climate-Fiction (CliFi) . [334]

2013 erschien unter Ägide des Wissenschaftlichen Beirats der deutschen Bundesregierung Globale Umweltveränderungen der Comic Die Große Transformation. Klima – Kriegen wir die Kurve? (→ Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation ) . [335]

Cape Farewell ist ein internationales gemeinnütziges Projekt des britischen Künstlers David Buckland. Ziel ist die Zusammenarbeit von Künstlern, Wissenschaftlern und „Kommunikatoren“ (ua Medienvertretern) zum Thema Klimawandel. Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Expeditionen zur Arktis und in die Anden durchgeführt, die ua filmisch, fotografisch, literarisch und musikalisch verarbeitet wurden (ua in den Filmen Art from the Arctic und Burning Ice ). [336] [337] [338]

Italiens Bildungsminister Lorenzo Fioramonti kündigte im November 2019 an, das Thema Globale Erwärmung (Climate Change, Klimawandel im Sinne der Globalen Erwärmung) ab September 2020 als verpflichtenden Lehrstoff in verschiedene Fächer in öffentlichen Schulen in Italien zu integrieren. Während die 6- bis 11-Jährigen über Geschichten aus anderen Kulturen mit dem Thema Umwelt vertraut gemacht werden sollen, wird dies in der Mittelstufe über technische Informationen geschehen. In der Oberstufe sollen die Schüler an das UN-Programm „ Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung “ herangeführt werden. [339] Angestrebter Umfang ist eine Schulstunde (à 45 Minuten) pro Woche. [340]

Siehe auch

Portal: Klimawandel – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Globale Erwärmung

Literatur

Weblinks

Commons : Global warming – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Erderwärmung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Im Artikel werden (z. B. je nach Quelle) Temperaturdifferenzen in °C ( Grad Celsius ), K ( Kelvin ) oder Grad angegeben. Diese Angaben sind gleichwertig, dh wenn bei einer Ausgangstemperatur von 20 °C eine Temperaturerhöhung von 1 °C/ 1 K/ 1 Grad eintritt, so beträgt die Temperatur anschließend 21 °C.

Einzelnachweise

 1. NASA : GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v3) .
 2. Myles R. Allen et al.:Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5 °C . Sonderbericht des IPCC. 2018.
 3. 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows . Pressemitteilung der NASA. Abgerufen am 21. Januar 2021.
 4. a b Climate breaks multiple records in 2016, with global impacts. In: Pressmitteilung Nr. 04/2017. Weltorganisation für Meteorologie , 21. März 2017, abgerufen am 23. Mai 2019 .
 5. WMO climate statement: past 4 years warmest on record . Weltorganisation für Meteorologie . Abgerufen am 21. April 2019.
 6. a b WMO confirms 2019 as second hottest year on record . Weltorganisation für Meteorologie . Abgerufen am 15. Januar 2020.
 7. Lineare Trends Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis, Executive Summary. IPCC, 2007, abgerufen am 16. September 2015 (englisch).
 8. IPCC 2018: Kap. 1: Framing and Context, S. 59 . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 9. a b Noah Diffenbaugh, Christopher Field : Changes in Ecologically Critical Terrestrial Climate Conditions . In: Science . 341, Nr. 6145, August 2013, S. 486–492. doi : 10.1126/science.1237123 . , Zusammenfassung online
 10. Richard E. Zeebe, Andy Ridgwell, James C. Zachos : Anthropogenic carbon release rate unprecedented during the past 66 million years . (PDF) In: Nature Geoscience . 9, Nr. 4, April 2016, S. 325–329. doi : 10.1038/ngeo2681 .
 11. Frequently Asked Question 6.2: Is the Current Climate Change Unusual Compared to Earlier Changes in Earth's History? Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis. IPCC, 2007, archiviert vom Original am 16. Mai 2016 ; abgerufen am 20. Mai 2016 (englisch).
 12. Hartmut Graßl : Klimawandel. Die wichtigsten Antworten . Freiburg im Breisgau 2007, S. 63f; Vgl. auch Haydn Washington,John Cook : Climate Change Denial. Heads in the Sand . Earthscan 2011, S. 34.
 13. State of the Climate in 2015 . In: J. Blunden, DS Arndt (Hrsg.): Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society . Band   97 , Nr.   8 , 2016, S.   S1–S275 .
 14. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, RK Pachauri and LA Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, Seite 5.
 15. a b Wuebbles, DJ, DW Fahey, KA Hibbard, DJ Dokken, BC Stewart, and TK Maycock: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment, Volume I, S. 126. In: https://science2017.globalchange.gov/ . USA, 2017, abgerufen am 4. Mai 2019 .
 16. a b SA Marcott, JD Shakun, PU Clark, AC Mix: A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years . In: Science . 339, Nr. 6124, 7. März 2013, S. 1198. doi : 10.1126/science.1228026 .
 17. Naomi Oreskes , Erik M. Conway : Merchants of Doubt. How a handful of Scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to Global Warming . Bloomsbury Press, New York 2010, S. 170 .
 18. zitiert nach Nathaniel Rich : Losing Earth , S. 189 (in der deutschen Übersetzung S. 214).
 19. siehe auch das EXXON -interne Schreiben vom 12. November 1982 (PDF, 13 MB)
 20. a b James Lawrence Powell: The Inquisition of Climate Science . New York 2012, S. 178.
 21. a b Cook et al.: Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature . In: Environmental Research Letters . Band   8 , 2013, doi : 10.1088/1748-9326/8/2/024024 .
 22. a b c Joeri Rogelj et al.: Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 °C . In: Nature . Band   534 , 2016, S.   631–639 , doi : 10.1038/nature18307 .
 23. a b Will Steffen et al.: Trajectories of the Earth System in the Anthropocene . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   115 , Nr.   33 , 2018, S.   8252–8259 , doi : 10.1073/pnas.1810141115 .
 24. R. Philipona, B. Dürr, C. Marty, A. Ohmura, M. Wild (2004): Radiative forcing – measured at Earth's surface – corroborate the increasing greenhouse effect. In: Geophysical Research Letters, Vol. 31, 6. Februar, online
 25. JE Harries, HE Brindley, PJ Sagoo, RJ Bantges (2001): Increases in greenhouse forcing inferred from the outgoing longwave radiation spectra of the Earth in 1970 and 1997. Nature, Vol. 410, S. 355–357, 15. März, online
 26. a b DR Feldman et al.: Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010 . In: Nature . Band   519 , 2015, S.   339–343 , doi : 10.1038/nature14240 .
 27. Weltorganisation für Meteorologie : Greenhouse gas concentrations in atmosphere reach yet another high. 25. November 2019, abgerufen am 25. November 2019 (englisch).
 28. a b Gemeinsame Stellungnahme der nationalen Wissenschaftsakademien der G8-Länder sowie Brasiliens, Indiens und Chinas. Herausgegeben von The Royal Society 2005: Joint science academies' statement: Global response to climate change. Ref 08/05 Online
 29. Naomi Oreskes (2004): The Scientific Consensus on Climate Change. In: Science Vol. 306 vom 4. Dezember (korrigiert: 21. Januar 2005) ( PDF; 81 kB )
 30. Meehl, Gerald A., Warren M. Washington, Caspar M. Ammann, Julie M. Arblaster, TML Wigleiy und Claudia Tebaldi (2004): Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in Twentieth-Century Climate. In: Journal of Climate , Vol. 17, 1. Oktober, S. 3721–3727 ( PDF; 368 kB )
 31. Hansen, James ua (2007): Dangerous human-made interference with climate: a GISS modelE study. In: Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 7, S. 2287–2312 ( PDF; 6 MB ( Memento vom 22. Oktober 2011 im Internet Archive ))
 32. Gabriele C. Hegerl , Thomas R. Karl, Myles Allen ua: Climate Change Detection and Attribution: Beyond Mean Temperature Signals. In: Journal of Climate , Vol. 19, Special Section, 15. Oktober 2006, S. 5058–5077, doi:10.1175/JCLI3900.1 ( Online )
 33. a b c d e Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): IPCC Fourth Assessment Report – Working Group I Report on „The Physical Science Basis“ mit Zusammenfassung für Entscheidungsträger deutsch ( Memento vom 1. August 2012 im Internet Archive ) (PDF; 2,7 MB)
 34. The greenhouse effekt and greenhouse gases. In: Windows to the universe
 35. Data.GISS: GISTEMP — The Elusive Absolute Surface Air Temperature. Abgerufen am 15. Februar 2017 (englisch, Aus der FAQ das NASA: Der „natürliche Wert“ wird über Modelle bestimmt. Deren Ergebnisse schwanken zwischen 56 °F und 58 °F, am wahrscheinlichsten gilt ein Wert von annähernd 14 °C.).
 36. US Department of Commerce, NOAA, Earth System Research Laboratory: ESRL Global Monitoring Division – Global Greenhouse Gas Reference Network. Abgerufen am 15. Februar 2017 (amerikanisches Englisch).
 37. Walther Roedel, Thomas Wagner: Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre . 4. Auflage, Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-15728-8 , S. 44. Online, pdf ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive )
 38. Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing . In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, TF, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, SK Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and PM Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
 39. AR5, zit. nach: Mojib Latif : Bringen wir das Klima aus dem Takt? In: Klaus Wiegandt (Hrsg.): Mut zur Nachhaltigkeit. 12 Wege in die Zukunft . Frankfurt am Main 2016, 80-112, S. 101–104.
 40. JA Mäder, J. Staehelin, T. Peter, D. Brunner, HE Rieder, WA Stahel: Evidence for the effectiveness of the Montreal Protocol to protect the ozone layer . In: Atmospheric Chemistry and Physics Discussions . 10, Nr. 8, 2010, S. 19005. doi : 10.5194/acpd-10-19005-2010 .
 41. a b c d e Umweltbundesamt: Kernbotschaften des Fünften Sachstandsberichts des IPCC. Klimaänderung 2013: Naturwissenschaftliche Grundlagen (Teilbericht 1) ( Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive ). Zuletzt abgerufen am 15. November 2016.
 42. The Keeling Curve Daily Reading
 43. Yi Ge Zhang, Mark Pagani, Zhonghui Liu, Steven M. Bohaty, Robert DeConto: A 40-million-year history of atmospheric CO 2 . (PDF) In: The Royal Society (Philosophical Transactions A) . 371, Nr. 2001, September 2013. doi : 10.1098/rsta.2013.0096 .
 44. Aradhna K. Tripati, Christopher D. Roberts & Robert A. Eagle: Coupling of CO2 and Ice Sheet Stability Over Major Climate Transitions of the Last 20 Million Years. In: Science . Vol. 326, No. 5958, 4. Dezember 2009, S. 1394–1397, doi:10.1126/science.1178296
 45. Urs Siegenthaler, Thomas F. Stocker , Eric Monnin, Dieter Lüthi, Jakob Schwander, Bernhard Stauffer, Dominique Raynaud, Jean-Marc Barnola, Hubertus Fischer, Valérie Masson-Delmotte & Jean Jouzel: Stable Carbon Cycle–Climate Relationship During the Late Pleistocene. In: Science . Vol. 310, No. 5752, S. 1313–1317, 25. November 2005, doi:10.1126/science.1120130
 46. Dieter Lüthi, Martine Le Floch, Bernhard Bereiter, Thomas Blunier, Jean-Marc Barnola, Urs Siegenthaler, Dominique Raynaud, Jean Jouzel, Hubertus Fischer, Kenji Kawamura & Thomas F. Stocker: High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present . In: Nature . Vol. 453, S. 379–382, 2008, doi:10.1038/nature06949
 47. Corinne Le Quéré et al.: Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement . In:Nature Climate Change . Band   10 , 2020, S.   647–653 , doi : 10.1038/s41558-020-0797-x .
 48. Laetitia Loulergue, Adrian Schilt, Renato Spahni, Valérie Masson-Delmotte, Thomas Blunier, Bénédicte Lemieux, Jean-Marc Barnola, Dominique Raynaud, Thomas F. Stocker & Jérôme Chappellaz: Orbital and millennial-scale features of atmospheric CH4 over the past 800,000 years . In: Nature . Vol. 453, 2008, S. 383–386, doi:10.1038/nature06950
 49. Maurice E. Pitesky, Kimberly R. Stackhouse & Frank M. Mitloehner: Clearing the Air: Livestock's Contribution to Climate Change. In Donald Sparks (Hrsg.): Advances in Agronomy. Vol. 103. Academic Press, Burlington 2009, S. 1–40.
 50. Robin McKie: Sharp rise in methane levels threatens world climate targets . In: The Observer . 17. Februar 2019, ISSN 0029-7712 ( theguardian.com [abgerufen am 14. Juli 2019]).
 51. a b c Piers Forster , Venkatachalam Ramaswamy et al.: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2007, S. 212 ( PDF )
 52. Drew T. Shindell , Greg Faluvegi, Dorothy M. Koch, Gavin A. Schmidt , Nadine Unger & Susanne E. Bauer: Improved attribution of climate forcing to emissions. In: Science . Vol. 326, Nr. 5953, 2009, S. 716–718, doi:10.1126/science.1174760
 53. Mason Inman: Carbon is forever. In: Nature Reports Climate Change. 20. November 2008, doi:10.1038/climate.2008.122
 54. TJ Blasing: Recent Greenhouse Gas Concentrations. In: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2013, doi:10.3334/CDIAC/atg.032
 55. a b c Stefan Rahmstorf & Hans Joachim Schellnhuber : Der Klimawandel. Diagnose, Prognose, Therapie. 7. Auflage. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-63385-0
 56. BH Samset, M. Sand, CJ Smith, SE Bauer, PM Forster : Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions . In: Geophysical Research Letters . Band   45 , Nr.   2 , 8. Januar 2018, ISSN 1944-8007 , S.   1020–1029 , doi : 10.1002/2017GL076079 .
 57. Yangyang Xu, Veerabhadran Ramanathan, David G. Victor: Global warming will happen faster than we think . In: Nature . Band   564 , Nr.   7734 , 5. Dezember 2018, S.   30–32 , doi : 10.1038/d41586-018-07586-5 ( nature.com ).
 58. Spencer Weart: The Discovery of Global Warming: General Circulation Models of Climate. Center of History am American Institute of Physics – online
 59. Robert Kaufman et al.: Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008 . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   108 , Nr.   29 , 2011, S.   11790–11793 , doi : 10.1073/pnas.1102467108 ( pnas.org ).
 60. Usoskin, IG & Kovaltsov, GA (2008): Cosmic rays and climate of the Earth: Possible connection. CR Geoscience 340: 441 bis 450.doi:10.1016/j.crte.2007.11.001 .
 61. Laut, Peter (2003): Solar activity and terrestrial climate: an analysis of some purported correlations. In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 65, S. 801 bis 812, doi:10.1016/S1364-6826(03)00041-5 (PDF; 263 kB)
 62. Evan, Amato T., Andrew K. Heidinger und Daniel J. Vimont: Arguments against a physical long-term trend in global ISCCP cloud amounts. In: Geophysical Research Letters, Vol. 34, 2007, L04701, doi:10.1029/2006GL028083
 63. J Imbrie, JZ Imbrie: Modeling the Climatic Response to Orbital Variations . In: Science . 207, Nr. 4434, 1980, S. 943–953. bibcode : 1980Sci...207..943I . doi : 10.1126/science.207.4434.943 . PMID 17830447 .
 64. Berger A, Loutre MF: Climate: An exceptionally long interglacial ahead? . In: Science . 297, Nr. 5585, 2002, S. 1287–8. doi : 10.1126/science.1076120 . PMID 12193773 .
 65. Hartmut Graßl : Klimawandel. Die wichtigsten Antworten . Freiburg im Breisgau 2007, S. 40
 66. Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis. (PDF) In: Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group I. 2001, abgerufen am 18. Mai 2012 (Chapter 6.4 Stratospheric Ozone).
 67. IPCC/TEAP Special Report on Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons (summary for policy makers) Archiviert vom Original am 21. Februar 2007. (PDF) In: Intergovernmental Panel on Climate Change and Technology and Economic Assessment Panel . 2005.
 68. Judith Lean (2010): Cycles and trends in solar irradiance and climate. In: Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Volume 1, Issue 1, S. 111 bis 122, doi:10.1002/wcc.18
 69. a b c d G. Myhre, D. Shindell ua: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing . In: TF Stocker ua (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, S.   661, 688–691 ( ipcc.ch [PDF; 19,4   MB ]).
 70. Antonello Pasini, Umberto Triacca, Alessandro Attanasio: Evidence of recent causal decoupling between solar radiation and global temperature . In Environmental Research Letters Vol. 7, Nr. 3 Juli – September 2012, doi:10.1088/1748-9326/7/3/034020 PDF
 71. IPCC, 2013: Summary for Policymakers . In: TF Stocker ua (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, S.   14 .
 72. a b Urs Neu: Behauptung: „Kosmische Strahlung verursacht den Klimawandel“. 3. November 2015, abgerufen am 15. August 2019 .
 73. Henrik Svensmark, Eigil Friis-Christensen: Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage—a missing link in solar-climate relationships . In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics . Band   59 , 1997, doi : 10.1016/S1364-6826(97)00001-1 .
 74. EM Dunne et al.: Global atmospheric particle formation from CERN CLOUD measurements . In: Science . Band   354 , 2016, doi : 10.1126/science.aaf2649 .
 75. JR Pierce, PJ Adams: Can cosmic rays affect cloud condensation nuclei by altering new particle formation rates? In: Geophysical Research Letters . Band   36 , 2009, doi : 10.1029/2009GL037946 .
 76. V.-M. Kerminen et al.: Atmospheric data over a solar cycle: no connection between galactic cosmic rays and new particle formation . In: Atmospheric Chemistry and Physics . Band   10 , 2010, doi : 10.5194/acp-10-1885-2010 .
 77. T Sloan, AW Wolfendale: Testing the proposed causal link between cosmic rays and cloud cover . In: Environmental Research Letters . Band   3 , 2008, doi : 10.1088/1748-9326/3/2/024001 .
 78. JR Pierce: Cosmic rays, aerosols, clouds, and climate: Recent findings from the CLOUD experiment . In: Journal of Geophysical Research: Atmospheres . Band   122 , 2017, doi : 10.1002/2017JD027475 .
 79. Hamish Gordon et al.: Causes and importance of new particle formation in the present-day and preindustrial atmospheres . In: Journal of Geophysical Research: Atmospheres . Band   122 , 2017, doi : 10.1002/2017JD026844 .
 80. G. Myhre, D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura und H. Zhan: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing . In: TF Stocker ua (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, 8.4.1.5 The Effects of Cosmic Rays on Clouds, S. 691.
 81. Brian J. Soden, Richard T. Wetherald, Georgiy L. Stenchikov, Alan Robock: Global Cooling After the Eruption of Mount Pinatubo: A Test of Climate Feedback by Water Vapor . (PDF) In: Science . 296, April 2002, S. 727–730. doi : 10.1126/science.296.5568.727 .
 82. John Fasullo, Andrew Schurer, Luke Barnard, Gareth S. Jones, Ilya Usoskin: The Maunder minimum and the Little Ice Age: an update from recent reconstructions and climate simulations . In: Journal of Space Weather and Space Climate . Band   7 , 2017, ISSN 2115-7251 , S.   A33 , doi : 10.1051/swsc/2017034 ( swsc-journal.org [abgerufen am 16. August 2019]).
 83. Christoph C. Raible, Julian Flückiger, Abdul Malik, Matthias Worni, Andrew Schurer: Last phase of the Little Ice Age forced by volcanic eruptions . In: Nature Geoscience . Band   12 , Nr.   8 , August 2019, ISSN 1752-0908 , S.   650–656 , doi : 10.1038/s41561-019-0402-y ( nature.com [abgerufen am 16. August 2019]).
 84. Sonnenaktivität war nicht schuld an „kleiner Eiszeit“ . In: scinexx | Das Wissensmagazin . 2. September 2011 ( scinexx.de [abgerufen am 16. August 2019]).
 85. Vicky Hards: Volcanic Contributions to the Global Carbon Cycle . Hrsg.: British Geological Survey. Nr.   10 , 2005 ( bgs.ac.uk ).
 86. Urs Neu: Behauptung: „Vulkane emittieren mehr Kohlendioxid als die Menschen“. 3. November 2015, abgerufen am 16. August 2019 .
 87. JT Kiehl, Kevin E. Trenberth: Earth's Annual Global Mean Energy Budget . In: Bulletin of the American Meteorological Society . Band   78 , Nr.   2 , Februar 1997, S.   197–208 ( utexas.edu [PDF; abgerufen am 16. August 2019]).
 88. Michael Ponater: Wie Wasserdampf die Erwärmung verstärkt. In: Welt der Physik. 15. Juli 2010, abgerufen am 16. August 2019 .
 89. Wasserdampfrückkopplung und Temperaturgradientrückkopplung – Klimawandel. Abgerufen am 16. August 2019 .
 90. Isaac M. Held, Brian J. Soden: Water Vapor Feedback and Global Warming . In: Annual Review of Energy and the Environment . Band   25 , Nr.   1 , 1. November 2000, ISSN 1056-3466 , S.   441–475 , doi : 10.1146/annurev.energy.25.1.441 ( annualreviews.org [abgerufen am 16. August 2019]).
 91. a b Flanner, MG: Integrating anthropogenic heat flux with global climate models . In: Geophys. Res. Lett. . 36, Nr. 2, 2009, S. L02801. bibcode : 2009GeoRL..3602801F . doi : 10.1029/2008GL036465 .
 92. Block, A., K. Keuler, and E. Schaller: Impacts of anthropogenic heat on regional climate patterns . In: Geophys. Res. Lett. . 31, Nr. 12, 2004, S. L12211. bibcode : 2004GeoRL..3112211B . doi : 10.1029/2004GL019852 .
 93. Berg, Matthew, et al., A stock-flow consistent input–output model with applications to energy price shocks, interest rates, and heat emissions. New J. Phys. 17 (2015) 015011 doi:10.1088/1367-2630/17/1/015011
 94. Arnold, H.: Global Warming by Anthropogenic Heat, a Main Problem of Fusion Techniques . (PDF) In: Digitale Bibliothek Thüringen . 2016, S. 1–16.
 95. Xiaochun Zhang, Ken Caldeira: Time scales and ratios of climate forcing due to thermal versus carbon dioxide emissions from fossil fuels . In: Geophysical Research Letters . Band   42 , Nr.   11 , 2015, S.   4548–4555 , doi : 10.1002/2015GL063514 .
 96. Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Städtische Wärmeinsel. Deutscher Wetterdienst, abgerufen am 16. August 2019 .
 97. Reto Knutti: Wie messen wir die Erderwärmung? ETH Zürich, 23. Juni 2015, abgerufen am 16. August 2019 .
 98. Stefan Rahmstorf: Die absolute globale Mitteltemperatur. In: KlimaLounge. spektrum.de, 12. Februar 2018, abgerufen am 16. August 2019 (deutsch).
 99. Thomas C. Peterson: Assessment of Urban Versus Rural In Situ Surface Temperatures in the Contiguous United States: No Difference Found . In: Journal of Climate . Band   16 , Nr.   18 , 1. September 2003, ISSN 0894-8755 , S.   2941–2959 , doi : 10.1175/1520-0442(2003)0162.0.CO;2 .
 100. Thomas C. Peterson, Kevin P. Gallo, Jay Lawrimore, Timothy W. Owen, Alex Huang: Global rural temperature trends . In: Geophysical Research Letters . Band   26 , Nr.   3 , 1999, ISSN 1944-8007 , S.   329–332 , doi : 10.1029/1998GL900322 .
 101. Schneider von Deimling, Thomas; Andrey Ganopolski, Hermann Held, Stefan Rahmstorf (2006): How cold was the Last Glacial Maximum? In: Geophysical Research Letters, Vol. 33, L14709, doi:10.1029/2006GL026484 ( PDF; 731 kB )
 102. J. Hansen: Earth's Energy Imbalance: Confirmation and Implications. In: Science. 308, 2005, S. 1431, doi:10.1126/science.1110252 .
 103. Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, Jeffrey Kiehl: Earth's global energy budget, Bulletin of the American Meteorological Society doi:10.1175/2008BAMS2634.1 online (PDF; 900 kByte) ( Memento vom 24. Juni 2008 im Internet Archive )
 104. William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance und 15.364 Biowissenschaftler aus 184 Ländern: World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice . In: BioScience . Band   67 , Nr.   12 , 2017, S.   1026–1028 , doi : 10.1093/biosci/bix125 .
 105. Nerilie J. Abram, Helen V. McGregor, Jessica E. Tierney, Michael N. Evans, Nicholas P. McKay, Darrell S. Kaufman, Kaustubh Thirumalai, Belen Martrat, Hugues Goosse, Steven J. Phipps, Eric J. Steig, K. Halimeda Kilbourne, Casey P. Saenger, Jens Zinke, Guillaume Leduc, Jason A. Addison, P. Graham Mortyn, Marit-Solveig Seidenkrantz, Marie-Alexandrine Sicre, Kandasamy Selvaraj, Helena L. Filipsson, Raphael Neukom, Joelle Gergis, Mark AJ Curran, Lucien von Gunten: Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents . In: Nature . 536, Nr. 7617, 24. August 2016, S. 411. doi : 10.1038/nature19082 .
 106. 2017 war zweitwärmstes Jahr , Klimaretter.info, 6. Januar 2018
 107. Auch Copernicus misst 1,5 Grad. In: klimaretter.info, 12. Januar 2017
 108. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (PDF) IPCC, 2013, abgerufen am 31. August 2014 (englisch). Seite 5
 109. Darrell Kaufman, Nicholas McKay, Cody Routson, Michael Erb, Christoph Dätwyler, Philipp S. Sommer, Oliver Heiri, Basil Davis: Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach . In: Nature Scientific Data . 7, Juni 2020. doi : 10.1038/s41597-020-0530-7 .
 110. Ammann, Caspar M., Fortunat Joos, David S. Schimel, Bette L. Otto-Bliesner, Robert A. Tomas (2007): Solar influence on climate during the past millennium: Results from transient simulations with the NCAR Climate System Model. In: PNAS, Vol. 104, S. 3713–3718, doi:10.1073/pnas.0605064103
 111. John A. Church, Neil J. White, Leonard F. Konikow, Catia M. Domingues, J. Graham Cogley, Eric Rignot , Jonathan M. Gregory, Michiel R. van den Broeke, Andrew J. Monaghan, Isabella Velicogna: Revisiting the Earth's sea-level and energy budgets from 1961 to 2008 . In: Geophysical Research Letters . 38, Nr. 18, September 2011, S. 1944–2007. doi : 10.1029/2011GL048794 .
 112. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (Hrsg.): Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu sauer . Sondergutachten. Berlin 2006 ( wbgu.de ).
 113. Sydney Levitus: Warming of the world ocean, 1955–2003. In: Geophysical Research Letters . 32, 2005, doi:10.1029/2004GL021592 .
 114. NOAA celebrates 200 years of science, service and stewardship, Top 10: Breakthroughs: Warming of the World Ocean Online
 115. Stefan Rahmstorf , Katherine Richardson : Wie bedroht sind die Ozeane? In: Klaus Wiegandt (Hrsg.): Mut zur Nachhaltigkeit. 12 Wege in die Zukunft . Frankfurt am Main 2016, 113-146, S. 116.
 116. Lijing Cheng, John Abraham ua: Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019. In: Advances in Atmospheric Sciences. 37, 2020, S. 137, doi:10.1007/s00376-020-9283-7 .
 117. NASA Goddard Institute for Space Studies: Temperature Anomalies in different regions
 118. Met Office : Observing Changes in the Climate. PDF ( Memento vom 29. November 2013 im Internet Archive )
 119. IPCC 2018: Kap. 1: Framing and Context, S. 81 . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 120. Hemispheric Temperature Change. 1880 bis 2007, NASA.
 121. Russell S. Vose ua (2005): Maximum and minimum temperature trends for the globe: An update through 2004. In: Geophysical Research Letters, Vol. 32, L23822. doi:10.1029/2005GL024379 (PDF; 241 kB)
 122. LV Alexander ua (2006): Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. In: Journal of Geophysical Research Vol. 111, D05109, doi:10.1029/2005JD006290
 123. GISS Surface Temperature Analysis. NASA
 124. a b c Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): IPCC Fourth Assessment Report – Working Group I Report „The Physical Science Basis“, Chapter 3: Observations: Surface and Atmospheric Climate Change (PDF, 24 MB)
 125. Arctic Climate Impact Assessment (2004): Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, ISBN 0-521-61778-2 , siehe online
 126. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): Report of Working Group II, Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 15: Polar Regions (PDF; 1017 kB) (englisch)
 127. a b US Climate Change Science Program (2006): Temperature Trends in the Lower Atmosphere. Steps for Understanding and Reconciling Differences ( PDF )
 128. Remote Sensing Systems Upper Air Temperature ( Memento vom 23. November 2012 im Internet Archive )
 129. Elmar Uherek: Stratosphärische Abkühlung. ESPERE-ENC Klimaenzyklopädie (Max Planck Institute für Chemie, Mainz), 11. Mai 2004 ( Memento vom 18. Oktober 2006 im Internet Archive )
 130. V. Ramaswamy, MD Schwarzkopf, WJ Randel (1996): Fingerprint of ozone depletion in the spatial and temporal pattern of recent lower-stratospheric cooling. In: Nature Vol. 382, S. 616–618, 15. August, siehe Abstract online
 131. Climate at a Glance – Land & Ocean. NOAA, abgerufen am 11. Februar 2020 .
 132. Climate at a Glance – Land. NOAA, abgerufen am 11. Februar 2020 .
 133. „Despite the robust multi-decadal warming, there exists substantial interannual to decadal variability in the rate of warming, with several periods exhibiting weaker trends (including the warming hiatus since 1998) … Fifteen-year-long hiatus periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series“, „Box TS.3: Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years“, IPCC, Climate Change 2013: Technical Summary , p. 37 and pp. 61–63.
 134. The Copenhagen Diagnosis (2009): Updating the World on the Latest Climate Science. I. Allison, NL Bindoff, R. Bindschadler , PM Cox, N. de Noblet, MH England, JE Francis, N. Gruber, AM Haywood, DJ Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, TM Lenton, ME Mann, BI McNeil, AJ Pitman, S. Rahmstorf, Eric Rignot , HJ Schellnhuber, SH Schneider, SC Sherwood, RCJ Somerville, K. Steffen, EJ Steig, M. Visbeck, AJ Weaver. The University of New South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia, 60pp, ( PDF; 3,5 MB )
 135. Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo: An apparent hiatus in global warming? . In: Earth's Future . 1, Nr. 1, Dezember 2013, ISSN 2328-4277 , S. 19–32. doi : 10.1002/2013EF000165 .
 136. Kristina Pistone, Ian Eisenman, Veerabhadran Ramanathan: Radiative Heating of an Ice-Free Arctic Ocean . In: Geophysical Research Letters . Band   46 , Nr.   13 , 2019, ISSN 1944-8007 , S.   7474–7480 , doi : 10.1029/2019GL082914 .
 137. a b c d NASA Facts (1999): Clouds and the Energy Cycle ( Memento vom 30. Juni 2007 im Internet Archive ) (PDF; 87 kB)
 138. Weniger Wolken durch mehr Kohlendioxid. 3. September 2012. Pressemitteilung der Max-Planck-Gesellschaft
 139. Jordi Vilà-Guerau de Arellano, Chiel C. van Heerwaarden, Jos Lelieveld: Modelled suppression of boundary-layer clouds by plants in a CO2-rich atmosphere . In: Nature Geoscience . Band   5 , 2012, S.   701–704 , doi : 10.1038/ngeo1554 ( researchgate.net ).
 140. Mark D. Zelinka, David A. Randal, Mark J. Webb und Stephen A. Klein: Clearing clouds of uncertainty . In: Nature Climate Change . 2017, doi : 10.1038/nclimate3402 .
 141. O. Boucher ua: Clouds and Aerosols . In: TF Stocker u a. (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, Executive Summary, S.   574 : „The sign of the net radiative feedback due to all cloud types is […] likely positive“
 142. Tapio Schneider, Colleen M. Kaul, Kyle G. Pressel: Possible climate transitions from breakup of stratocumulus decks under greenhouse warming. In: Nature Geoscience. 12, 2019, S. 163, doi:10.1038/s41561-019-0310-1 .
 143. Marlene Weiß: Zurück in die Kreidezeit . In: sueddeutsche.de . 27. Februar 2019, ISSN 0174-4917 ( sueddeutsche.de [abgerufen am 2. Juli 2019]).
 144. ESPERE-ENC: Der Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgasen ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive )
 145. Stocker, TF u a.: Technical Summary . In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 2013, Climate Feedbacks, S.   57   f . ( ipcc.ch [PDF]): „Models and ecosystem warming experiments show high agreement that wetland CH4 emissions will increase per unit area in a warmer climate, […]“
 146. Gregory Ryskin: Methane-driven oceanic eruptions and mass extinctions. ( Memento vom 28. August 2008 im Internet Archive ) In: Geology. September 2003; v. 31; no. 9; S. 741–744.
 147. Ellen Thomas .
 148. Climate warning as Siberia melts. In: New Scientist . 11. August 2005.
 149. Methanschleuder Permafrost - wissenschaft.de . In: wissenschaft.de . 20. März 2018 ( wissenschaft.de [abgerufen am 6. März 2019]).
 150. Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern. Abgerufen am 6. März 2019 (englisch).
 151. Craig Welch: Arctic permafrost is thawing fast. That affects us all. In: National Geographic. 13. August 2019, abgerufen am 25. August 2019 (englisch).
 152. Feedback Loops in Global Climate Change Point to a Very Hot 21st Century. Online-Version In: Berkeley Lab Research News. 2006.
 153. Barrie Pittock: Are Scientists Underestimating Climate Change? In: Eos. Vol. 87, No. 34, 22. August 2006, S. 340–341 ( PDF; 589 kB ( Memento vom 1. Februar 2014 im Internet Archive ))
 154. a b IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht . Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle. Hrsg.: Hauptautoren, RK Pachauri und LA Meyer. IPCC, Genf & Bonn 2016, ISBN 978-3-89100-047-2 ( de-ipcc.de [PDF]).
 155. Leggett, Jeremy: Dangerous Fiction. Review of Michael Crichton 's State of Fear. New Scientist 2489, 5. März 2005, S. 50
 156. Hans E. Suess (1956): Absolute Chronology of the Last Glaciation. In: Science 123: 355–357
 157. Katharine L Ricke, Ken Caldeira : Maximum warming occurs about one decade after a carbon dioxide emission . In: Environmental Research Letters . 9, Nr. 12, 1. Dezember 2014, ISSN 1748-9326 , S. 124002. doi : 10.1088/1748-9326/9/12/124002 .
 158. Home - Climate Action Tracker . climateactiontracker.org.
 159. Susan Solomon, Gian-Kasper Plattner, Reto Knutti , Pierre Friedlingstein: Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences doi:10.1073/pnas.0812721106 Online (PDF)
 160. G.-K. Plattner, Reto Knutti ua: Long-Term Climate Commitments Projected with Climate–Carbon Cycle Models. In: Journal of Climate. 21, 2008, S. 2721, doi:10.1175/2007JCLI1905.1 .
 161. Mason Inman: Carbon is forever. In: Encyclopedia of Things. Nature reports, 20. November 2008, abgerufen am 12. September 2012 .
 162. Katarzyna B. Tokarska et al.: The climate response to five trillion tonnes of carbon . In:Nature Climate Change . Band   6 , 2016, S.   851–855 , doi : 10.1038/nclimate3036 .
 163. Gavin L. Foster et al.: Future climate forcing potentially without precedent in the last 420 million years . In:Nature Communications . Band   8 , 2017, doi : 10.1038/ncomms14845 .
 164. Ricarda Winkelmann et al.: Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic Ice Sheet . In: Science Advances . Band   1 , Nr.   8 , 2015, doi : 10.1126/sciadv.1500589 .
 165. Wien wird so heiß wie Skopje , orf.at, 2019-07-11.
 166. Cities of the future: visualizing climate change to inspire action, current vs future cities , Crowther Lab, Department für Umweltsystemwissenschaften, Institut für integrative Biologie, ETH Zürich, zugegriffen: 2019-07-11.
 167. Understanding climate change from a global analysis of city analogues , Bastin JF, Clark E, Elliott T, Hart S, van den Hoogen J, Hordijk I, et al. (2019), PLoS ONE 14(7): e0217592, Crowther Lab, Department für Umweltsystemwissenschaften, Institut für integrative Biologie, ETH Zürich, 2019-07-10.
 168. Roland Jackson: Eunice Foote, John Tyndall and a Question of Priority . (PDF) In: Notes and Records (The Royal Society Journal of the History of Science) . 2019. doi : 10.1098/rsnr.2018.0066 .
 169. Jaime Wisniak: Svante Arrhenius and the Greenhouse Effect. In: Indian Journal of Chem Technology 9 (2002), S. 165–173.
 170. Svante Arrhenius (1896): On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. In: Philosophical Magazine and Journal of Science , Vol. 41, S. 239–276 ( PDF; 8 MB ( Memento vom 6. Oktober 2014 im Internet Archive ))
 171. The Royal Society of London E. Gold: The Isothermal Layer of the Atmosphere and Atmospheric Radiation (February 16, 1909)
 172. BD Santer, MF Wehner ua: Contributions of anthropogenic and natural forcing to recent tropopause height changes. In: Science. Band 301, Nummer 5632, Juli 2003, S. 479–483, doi:10.1126/science.1084123 , PMID 12881562 .
 173. The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change. GN Plass, Tellus 8, S. 140–154, 1956 ( PDF )
 174. Charney Report Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment. ( Memento vom 21. Dezember 2016 im Internet Archive ) In: Report of an Ad Hoc Study Group on Carbon Dioxide and Climate Woods Hole. Massachusetts, 23.–27. Juli 1979 (PDF, S. 2 f. und 10 f.)
 175. Ben Block: A look back at James Hansen's seminal testimony on climate. Grist, 2008
 176. Philip Shabecoff: Global Warming Has Begun, Expert Tells Senate. New York Times, 24. Juni 1988
 177. Svante Arrhenius: On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground . In: Philosophical Magazine and Journal of Science 41, 1896, S. 239–276 globalwarmingart.com ( Memento vom 6. Oktober 2014 im Internet Archive ) (PDF; 8 MB)
 178. Wiliam L. Donn, David M. Shaw: Model of climate evolution based on continental drift and polar wandering . In: Bulletin . 88, Nr. 3, März 1977, S. 390–396. doi : 10.1130/0016-7606(1977)88<390:MOCEBO>2.0.CO;2 .
 179. Gerald H. Haug, Lloyd D. Keigwin: How the Isthmus of Panama Put Ice in the Arctic: Drifting continents open and close gateways between oceans and shift Earth's climate. In: Oceanus. Woods Hole Oceanographic Institution, abgerufen am 22. Juli 2013 .
 180. JCG Walker, PB Hays, JF Kasting: A Negative Feedback Mechanism for the Long-term Stabilization of Earth's Surface Temperature Archiviert vom Original am 22. Oktober 2013. (PDF) In: J. Geophys. Res. . 86, 1981, S. 1,147-1,158. doi : 10.1029/JC086iC10p09776 .
 181. Hoffman, PF, Kaufman, AJ, Halverson, GP, Schrag, DP: A Neoproterozoic Snowball Earth . In: Science . 281, Nr. 5381, 28. August 1998, S. 1342–6. bibcode : 1998Sci...281.1342H . doi : 10.1126/science.281.5381.1342 . PMID 9721097 . ( PDF; 260 kB )
 182. Georg Feulner: Formation of most of our coal brought Earth close to global glaciation . In: PNAS . 114, Nr. 43, Oktober 2017, S. 11333–11337. doi : 10.1073/pnas.1712062114 .
 183. a b Yadong Sun, Michael M. Joachimski, Paul B. Wignall, Chunbo Yan, Yanlong Chen, Haishui Jiang, Lina Wang, Xulong Lai: Lethally Hot Temperatures During the Early Triassic Greenhouse . In: Science . Lethally Hot Temperatures During the Early Triassic Greenhouse, Nr. 366, Oktober 2012. doi : 10.1126/science.1224126 .
 184. a b Michael M. Joachimski, Xulong Lai, Shuzhong Shen, Haishui Jiang, Genming Luo, Bo Chen, Jun Chen and Yadong Sun:Climate warming in the latest Permian and the Permian–Triassic mass extinction . In: Geology . 40, Nr. 3, Januar 2012, S. 195–198. doi : 10.1130/G32707.1 .
 185. a b Gabriel Bowen, Timothy J. Bralower, Margareth L. Delaney, Gerald R. Dickens, Daniel C. Kelly, Paul L. Koch, Lee R. Kump, Jin Meng, Lisa C. Sloan, Ellen Thomas, Scott L. Wing, James C. Zachos: Eocene hyperthermal event offers insight into greenhouse warming . In: EOS . 87, Nr. 17, Juni 2011, S. 165–169. doi : 10.1029/2006EO170002 .
 186. Peter Ward: Under a Green Sky: Global Warming, the Mass Extinctions of the Past, and What They Can Tell Us About Our Future (2007) ISBN 978-0-06-113791-4
 187. Joan Feynman, Alexander Ruzmaikin: Climate stability and the development of agricultural societies . In: Climatic Change . 84, Nr. 3–4, 2007, S. 295–311. doi : 10.1007/s10584-007-9248-1 .
 188. NASA Earth Observatory: How is Today's Warming Different from the Past?II. In: Global Warming. 3. Juni 2010, abgerufen am 21. Januar 2014 .
 189. Hartmut Graßl : Klimawandel. Die wichtigsten Antworten . Freiburg im Breisgau 2007, S. 63f
 190. Mark Pagani, Zhonghui Liu, Jonathan LaRiviere, Ana Christina Ravelo:High Earth-system climate sensitivity determined from Pliocene carbon dioxide concentrations . (PDF) In: Nature Geoscience . 3, 2010. doi : 10.1038/ngeo724 . , abgerufen am 8. Oktober 2015
 191. WM Kurschner, J. van der Burgh H. Visscher, DL Dilcher: Oak leaves as biosensors of late Neogene and early Pleistocene paleoatmospheric CO 2 concentrations . In: Marine Micropaleontology . 27, Nr. 1–4, 1996, S. 299–312. doi : 10.1016/0377-8398(95)00067-4 .
 192. IPCC: 6.3.2 What Does the Record of the Mid-Pliocene Show? . In: Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis . Cambridge University Press, 2007: „Geologic evidence and isotopes agree that sea level was at least 15 to 25 m above modern levels.“
 193. Michael E. Mann , Tom Toles: Der Tollhauseffekt. Wie die Leugnung des Klimawandels unseren Planeten bedroht, unsere Politik zerstört und uns in den Wahnsinn treibt . Erlangen 2018, S. 59.
 194. Veerabhadran Ramanathan , JA Coakley: Relative contributions of H 2 0, CO 2 and 0 3 to the greenhouse effect . In: Rev. Geophys and Space Phys . Band   16 , 1978, S.   465 .
 195. Robin Haunschild et al.: Climate Change Research in View of Bibliometrics . In: PLOS ONE . Band   11 , Nr.   7 , 2016, doi : 10.1371/journal.pone.0160393 .
 196. John Cook et al.: Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature . In: Environmental Research Letters . 2013. doi : 10.1088/1748-9326/8/2/024024 .
 197. Dan Satterfield: IPCC Climate Forecast from 1990 – Amazingly Accurate (Englisch) , AGU.  
 198. John Cook: Längst können Klimamodelle das Temperaturverhalten der Erde rekonstruieren (Deutsch) , Klimafakten.de.  
 199. Smith et al.: Variations on Reliability: Connecting Climate Predictions to Climate Policy (Englisch) , Centre for the Analysis of Time Series.  
 200. Patrick T. Brown, Ken Caldeira: Greater future global warming inferred from Earth's recent energy budget. Nature 552, 2017, doi:10.1038/nature24672 (freier Volltext).
 201. Global Warming: Is the Science Settled Enough for Policy? Vortrag von Stephen Schneider im Rahmen der Stanford University Office Science Outreach Summer Science lecture Youtube
 202. Maxwell T. Boykoff: Public Enemy No. 1? Understanding Media Representations of Outlier Views on Climate Change . In: American Behavioral Scientist . Band   57 , Nr.   6 , 2013, S.   796–817 , doi : 10.1177/0002764213476846 .
 203. Naomi Oreskes : The Scientific Consensus on Climate Change . In: Science . Band   306 , Nr.   5702 , 2004, S.   1686 , doi : 10.1126/science.1103618 .
 204. Anderegg et al.: Expert credibility in climate change . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   107 , Nr.   27 , 2010, S.   12107–12109 , doi : 10.1073/pnas.1003187107 .
 205. Uri Shwed, Peter S. Bearman: The Temporal Structure of Scientific Consensus Formation . In: American Sociological Review . Band   75 , Nr.   6 , 2010, S.   817–840 , doi : 10.1177/0003122410388488 .
 206. Deutscher Bundestag 1988: Erster Zwischenbericht der ENQUETE-KOMMISSION Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, S. 177 . Website des deutschen Bundestages. Abgerufen am 15. August 2019.
 207. a b Royal Society (2001): The Science of Climate Change Online
 208. The National Academies (2007): Joint science academies' statement on growth and responsibility: sustainability, energy efficiency and climate protection ( PDF; 198 kB )
 209. The National Academies (2008): Joint Science Academies' Statement: Climate Change Adaptation and the Transition to a Low Carbon Society ( PDF; 198 kB )
 210. Siehe hierzu auch den englischen Wikipedia-Artikel Scientific opinion on climate change
 211. Advancing the Science of Climate Change . National Research Council, Washington, DC 2010, ISBN 978-0-309-14588-6 (englisch, nap.edu ).
 212. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, RK Pachauri and LA Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
 213. What we know – Informationsinitiative der AAAS
 214. Philip Kokic, Steven Crimp, Mark Howden: A probabilistic analysis of human influence on recent record global mean temperature changes. Climate Risk Management 3, 2014, S. 1–12, doi:10.1016/j.crm.2014.03.002 .
 215. a b Karin Edvardsson Björnberg ua: Climate and environmental science denial: A review of the scientific literature published in 1990–2015 . In: Journal of Cleaner Production . Band   167 , 2017, S.   229–241 , doi : 10.1016/j.jclepro.2017.08.066 .
 216. Sven Ove Hansson: Science denial as a form of pseudoscience . In: Studies in History and Philosophy of Science . Band   63 , 2017, S.   39–47 , doi : 10.1016/j.shpsa.2017.05.002 .
 217. Naomi Oreskes , Erik M. Conway : Die Machiavellis der Wissenschaft (Original: Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming). Weinheim 2014, S. XXII.
 218. Paul C. Stern: Sociology. Impacts on climate change views . In:Nature Climate Change . Band   6 , 2016, S.   341–342 , doi : 10.1038/nclimate2970 .
 219. Constantine Boussalis, Travis G. Coan: Text-mining the signals of climate change doubt . In: Global Environmental Change . Band   36 , 2016, S.   89–100 , doi : 10.1016/j.gloenvcha.2015.12.001 .
 220. Riley E. Dunlap and Peter J. Jacques: Climate Change Denial Books and Conservative Think Tanks: Exploring the Connection . In: American Behavioral Scientist . Band   57 , Nr.   6 , 2013, S.   699–731 , doi : 10.1177/0002764213477096 .
 221. Naomi Oreskes , Erik M. Conway : Die Machiavellis der Wissenschaft (Original: Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming ), Weinheim 2014.
 222. Robert J. Brulle: Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of US climate change counter-movement organizations . In: Climatic Change . 2013, doi : 10.1007/s10584-013-1018-7 .
 223. Kirsti M. Jylhä: Denial Versus Reality of Climate Change . In: Dominick A. DellaSala, Michael A. Goldstein (Hrsgs.) Encyclopedia of the Anthropocene, Band 2. Climate Change . Elsevier 2018, 487-492, S. 487 doi:10.1016/B978-0-12-809665-9.09762-7 .
 224. IPCC 2018: Summary for Policymakers, S. 7. . Sonderbericht 1,5°C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 225. Haydn Washington, John Cook: Climate Change Denial. Heads in the Sand . Earthscan 2011, S. 107f.
 226. Vier-Grad-Dossier für die Weltbank: Risiken einer Zukunft ohne Klimaschutz. In: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 19. November 2012, abgerufen am 20. Januar 2013 (Komplettfassung des Berichtes „Turn down the heat“, online verfügbar, PDF, 14,38 MB ).
 227. Timothy M. Lenton, Hermann Held, Elmar Kriegler, Jim W. Hall, Wolfgang Lucht, Stefan Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber: Tipping elements in the Earth's climate system . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   105 , Nr.   6 , 2008, S.   1786–1793 , doi : 10.1073/pnas.0705414105 .
 228. 3. Das globale Förderband und die globale Erwärmung im Tutorial zu Meeresströmungen des SEOS Project; abgerufen am 23. September 2016
 229. Jonathan Watts: Risks of 'domino effect' of tipping points greater than thought, study says . In: The Guardian . 20. Dezember 2018, ISSN 0261-3077 ( theguardian.com [abgerufen am 13. März 2019]).
 230. National Academies of Science: Abrupt Impacts of Climate Change – Anticipating Surprises ( PDF )
 231. a b National Research Council : Abrupt Climate Change: Inevitable Surprises . National Academy Press, Washington DC 2002, ISBN 978-0-309-07434-6 , S.   27 ( nap.edu ).
 232. Wuebbles, DJ, DW Fahey, KA Hibbard, DJ Dokken, BC Stewart, and TK Maycock: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment, Volume I. In: science2017.globalchange.gov. USA, 2017, abgerufen am 18. März 2018 .
 233. Carlos Nobre, Thomas E. Lovejoy: Amazon Tipping Point . In: Science Advances . Band   4 , Nr.   2 , 1. Februar 2018, ISSN 2375-2548 , S.   eaat2340 , doi : 10.1126/sciadv.aat2340 (sciencemag.org [abgerufen am 25. August 2019]).
 234. Hare, William (2003): Assessment of Knowledge on Impacts of Climate Change – Contribution to the Specification of Art. 2 of the UNFCCC. Externe Expertise für das WBGU-Sondergutachten „Welt im Wandel: Über Kioto hinausdenken. Klimaschutzstrategien für das 21. Jahrhundert“ ( PDF; 1,7 MB )
 235. IPCC 2018: Summary for Policymakers, S. 10. . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 236. Hare, William (2005): Relationship between increases in global mean temperature and impacts on ecosystems, food production, water and socio-economic systems ( PDF; 1,2 MB )
 237. Ramakrishna R. Nemani ua (2003): Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production from 1982 to 1999. In: Science 300 (5625), S. 1560–1563 doi:10.1126/science.1082750
 238. Della-Marta, PM, MR Haylock, J. Luterbacher, H. Wanner (2007): Doubled length of western European summer heat waves since 1880. In: Journal of Geophysical Research, Vol. 112, D15103, doi:10.1029/2007JD008510
 239. The Lancet: Health and Climate Change , 25. November 2009
 240. WWF & IfW (2007): Kosten des Klimawandels – Die Wirkung steigender Temperaturen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit ( PDF; 5,1 MB )
 241. WR Keatinge & GC Donaldson: The Impact of Global Warming on Health and Mortality. In: Southern Medical Journal 97 (11), S. 1093–1099, November 2004. online
 242. PIK Potsdam: Erderwärmung könnte Winter kälter werden lassen
 243. Climate change and health. Weltgesundheitsorganisation
 244. P. Martens, RS Kovats, S. Nijhof, P. de Vries, MTJ Livermore, DJ Bradley, J. Cox, AJ McMichael (1999): Climate change and future populations at risk of malaria. In: Global Environmental Change. Volume 9, Supplement 1, Oktober, S. S89–S107 doi:10.1016/S0959-3780(99)00020-5 .
 245. Marco Springmann ua: Global and regional health eff ects of future food production under climate change: a modelling study . In: The Lancet . Band   387 , Nr.   10031 , 2016, S.   1937–1946 , doi : 10.1016/S0140-6736(15)01156-3 .
 246. P. Martens ua: Climate change and future populations at risk of malaria. In: Global Environmental Change. Bd. 9, Supplement 1 (1999), S. 89–107 doi:10.1016/S0959-3780(99)00020-5 .
 247. M. van Lieshout ua: Climate change and malaria: analysis of the SRES climate and socio-economic scenarios. In: Global Environmental Change Bd. 14, Ausgabe 1 (2004), S. 87–99 doi:10.1016/j.gloenvcha.2003.10.009 .
 248. NASA Data Show Some African Drought Linked to Warmer Indian Ocean. NASA, 5. August 2008
 249. New Economics Foundation und International Institute for Environment and Development (2005): Africa – Up in Smoke? The Second Report From the Working Group on Climate Change and Development. London ( PDF; 1,4 MB ( Memento vom 8. August 2012 im Internet Archive ))
 250. Kerstin S. Treydte ua: The twentieth century was the wettest period in northern Pakistan over the past millennium. In: Nature 440 (2006), S. 1179–1182. doi:10.1038/nature04743
 251. PCD Milly, RT Wetherald, KA Dunne, TL Delworth: Increasing risk of great floods in a changing climate. In: Nature. 31. Januar 2002, S. 514–517, V. 415, doi:10.1038/415514a .
 252. Kevin Trenberth, Aiguo Dai, Roy M. Rasmussen, David B. Parsons: The Changing Pattern of Precipitation. In: Bulletin of the American Meteorological Society. September 2003, S. 1205–1217, doi:10.1175/BAMS-84-9-1205 ( PDF; 2,2 MB )
 253. Michael Oppenheimer, Bruce Glavovic ua: Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low Lying Islands, Coasts and Communities . In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate . 2019, 4.1.2 Future Sea-level Rise and Implications for Responses.
 254. S. Jevrejeva, JC Moore, A. Grinsted: How will sea level respond to changes in natural and anthropogenic forcings by 2100? In: Geophysical Research Letters. 37, 2010, S. n/a, doi:10.1029/2010GL042947 .
 255. Anders Levermann et al., The multimillennial sea-level commitment of global warming . In: Proceedings of the National Academy of Sciences 110, No. 34, (2013), 13745–13750, doi:10.1073/pnas.1219414110 .
 256. Anders Levermann, Johannes Feldmann: Scaling of instability time-scales of Antarctic outlet glaciers based on one-dimensional similitude analysis , doi:10.5194/tc-2018-252 (PDF).
 257. Gregory, JM, P. Huybrechts, and SCB Raper: Threatened loss of the Greenland ice-sheet . In: Nature 428, 2004, 616, doi:10.1038/428616a .
 258. Lythe, MB, DG Vaughan, and BEDMAP Consortium: A new ice thickness and subglacial topographic model of Antarctica In: Journal of Geophysical Research 106(B6), 2001, 11335-11351, doi:10.1029/2000JB900449 .
 259. National Snow and Ice Data Center: Ice sheets ( https://nsidc.org/cryosphere/sotc/ice_sheets.html ( Memento vom 22. Januar 2021 im Internet Archive ) )
 260. WMO-IWTC: Summary Statement on Tropical Cyclones and Climate Change. 2006. ( PDF; 78 kB ( Memento vom 25. März 2009 im Internet Archive ))
 261. Thomas R. Knutson ua (2010): Tropical cyclones and climate change. In: Nature Geoscience. 3 (3), S. 157–163 doi:10.1038/ngeo779
 262. Vladimir Petoukhov, Stefan Rahmstorf, Stefan Petri, Hans Joachim Schellnhuber: Quasiresonant amplification of planetary waves and recent Northern Hemisphere weather extremes. PNAS , 2013, doi:10.1073/pnas.1222000110 .
 263. Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Presseerklärung vom 25. Februar 2013. Abgerufen am 18. März 2013.
 264. Auf Kollisionskurs wie bei einem „Supersturm” . germanwatch.org.
 265. World Economic Forum – Global Risks 2013 Eighth Edition .
 266. Jennifer Morgen im Gespräch mit Stefan Römermann: „Jedes Land muss mehr machen“. In: Umwelt & Verbraucher. Deutschlandfunk.de , 15. April 2015, abgerufen am 16. April 2015
 267. Der Klimawandel – eine außenpolitische Herausforderung. auswaertiges-amt.de, 22. Dezember 2014, abgerufen am 16. April 2015
 268. Conrad Lay: Markige Szenarien. dradio.de , 1. November 2010, abgerufen am 1. November 2010
 269. Markus C. Schulte von Drach: Klima und Frieden – Klima als Frage von Krieg und Frieden. In: sueddeutsche.de . 17. Mai 2010, abgerufen am 26. Mai 2015 .
 270. dpa: Klimawandel: Weltsicherheitsrat einigt sich auf deutsche Klimaerklärung. In: zeit.de . 21. Juli 2011, abgerufen am 26. Mai 2015 .
 271. Studie warnt vor Hunger und Durst: Steinmeier: Klimawandel gefährdet den Frieden. In: wiwo.de. 14. April 2015, abgerufen am 26. Mai 2015 .
 272. Klimawandel gemeinsam bekämpfen. bundesregierung.de , 15. April 2015, abgerufen am 16. April 2015
 273. Claudia Kemfert , Barbara Praetorius: Die ökonomischen Kosten des Klimawandels und der Klimapolitik. In: DIW, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. 74, 2/2005, S. 133–136 Online
 274. Nick Watts et al.: The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health . In: The Lancet . 2017, doi : 10.1016/S0140-6736(17)32464-9 .
 275. IPCC: Summary for Policymakers . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 276. Stephan Lewandowsky : Future Global Change and Cognition . In: Topics in Cognitive Science . Band   8 , 2016, S.   7–18, hier 11 , doi : 10.1111/tops.12188 .
 277. Ottmar Edenhofer, Michael Jakob: Klimapolitik . CH Beck, 2017, S.   68–69 .
 278. Gabriel Chan, Robert Stavins, Zou Ji: International Climate Change Policy . In: Annual Review of Resource Economics . 2018, doi : 10.1146/annurev-resource-100517-023321 .
 279. Ottmar Edenhofer, Michael Jakob: Klimapolitik . CH Beck, 2017, S.   75 .
 280. 196 Staaten und die Europäische Union, siehe Status of Ratification of the Convention. UNFCCC, abgerufen am 27. März 2020 .
 281. a b Vgl. Christiana Figueres ua: Three years to safeguard our climate . In: Nature . Band   546 , 2017, S.   593–595 , doi : 10.1038/546593a .
 282. Carlo C. Jaeger, Julia Jaeger: Three views of two degrees . In: Regional Environmental Change . Dezember 2010, doi : 10.1007/s10113-010-0190-9 .
 283. United Nations Environment Programme (Hrsg.): Emissions Gap Report 2019 . 2019, ISBN 978-92-807-3766-0 , S.   xv ( unenvironment.org ).
 284. UNFCCC COP13 Statement by Indigenous Peoples: Two degrees is too high. Our many strong voices must be heard ( PDF; 114 kB )
 285. Thorsten Hippe: Herausforderung Klimaschutzpolitik. Probleme, Lösungsstrategien, Kontroversen. 1. Auflage. Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2016, ISBN 978-3-8474-0537-5 .
 286. Ottmar Edenhofer und Michael Jakob: Klimapolitik – Ziele, Konflikte, Lösungen . CH Beck, 2017, ISBN 978-3-406-68874-4 , S.   62–67 .
 287. Nicholas Stern: The Economics of Climate Change . Cambridge University Press, 2006, ISBN 978-0-521-70080-1 , S.   349–392 .
 288. a b Joachim Weimann: Die Klimapolitik-Katastrophe. Zweite Auflage. Metropolis-Verlag, Marburg 2009, ISBN 978-3-89518-729-2 .
 289. Dieter Helm: The Carbon Crunch . Erste Auflage. Yale University Press, 2013, ISBN 978-0-300-19719-8 .
 290. Scott Barrett: Environment & Statecraft . Oxford University Press, 2005, ISBN 978-0-19-928609-6 .
 291. Anthony Patt: Transforming Energy. Solving Climate Change with Technology Policy . 1. Auflage. Cambridge University Press, 2015, ISBN 978-1-107-61497-0 .
 292. Erik Gawel, Sebastian Strunz, Paul Lehmann: Politökonomische Grenzen des Emissionshandels. (PDF) Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung , abgerufen am 18. April 2016 .
 293. Steffen Brunner, Christian Flachsland, Robert Marschinski: Credible Commitment in Carbon Policy. Institut für Klimafolgenforschung Potsdam, abgerufen am 18. April 2016 .
 294. Sachverständigenrat für Umweltfragen (Hrsg.): Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung . Sondergutachten. 2011, ISBN 978-3-503-13606-3 , S.   240   ff . ( umweltrat.de [PDF; 11,1   MB ]).
 295. Erik Gawel, Sebastian Strunz, Paul Lehmann: Politökonomische Grenzen des Emissionshandels. (PDF) Januar 2013, abgerufen am 18. April 2016 .
 296. Stephen Pacala, Robert Socolow: Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies. In: Science. 305, 14. August 2004, S. 968–972 ( PDF; 181 kB )
 297. Antje Boetius , Ottmar Edenhofer , Bärbel Friedrich , Gerald Haug , Frauke Kraas , Wolfgang Marquardt , Jürgen Leohold , Martin J. Lohse , Jürgen Renn , Frank Rösler , Robert Schlögl , Ferdi Schüth , Christoph M. Schmidt , Thomas Stocker 2019: Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen. . Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina , S. 12. Abgerufen am 29. Januar 2020.
 298. Volker Quaschning : Regenerative Energiesysteme. Technologie – Berechnung – Simulation . 9. aktualisierte Auflage. München 2015, S. 56.
 299. IPCC 2014, zit. nach: Ottmar Edenhofer, Susanne Kadner, Jan Minx: Ist das Zwei-Grad-Ziel wünschenswert und ist es noch erreichtbar? Der Beitrag der Wissenschaft zu einer politischen Debatte. In: Jochem Marotzke, Martin Stratmann (Hrsg.): Die Zukunft des Klimas. Neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen. Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft. Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-66968-2 , S. 69–92, insb. S. 77f und S. 83f.
 300. a b Kenneth Hansen et al.: Status and perspectives on 100% renewable energy systems . In: Energy . Band   175 , 2019, S.   471–480 , doi : 10.1016/j.energy.2019.03.092 .
 301. Marshall Burke et al.: Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets . In: Nature . Band   557 , 2018, S.   549–553 , doi : 10.1038/s41586-018-0071-9 .
 302. Drew Shindell , Yunha Lee, Greg Faluvegi: Climate and health impacts of US emissions reductions consistent with 2 °C . In:Nature Climate Change . Band   6 , 2016, S.   503–507 , doi : 10.1038/nclimate2935 .
 303. Mark Z. Jacobson et al.: 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World . In: Joule . Band   1 , Nr.   1 , 2017, S.   108–121 , doi : 10.1016/j.joule.2017.07.005 .
 304. Kohleausstieg jetzt einleiten . Sachverständigenrat für Umweltfragen . Abgerufen am 3. Juli 2018.
 305. Global Energy & CO2 Status Report. The latest trends in energy and emissions in 2018 . Internetseite der IEA. Abgerufen am 18. April 2019.
 306. IPCC 2018: Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development, S. 95 . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 21. April 2019.
 307. New Economics Foundation: Mirage and oasis. Energy choices in an age of global warming. London 2005 ( PDF; 1,2 MB ( Memento vom 2. November 2012 im Internet Archive ))
 308. Joachim Nitsch : „Leitstudie 2008“ – Weiterentwicklung der „Ausbaustrategie Erneuerbare Energien“ vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutzziele Deutschlands und Europas. (PDF; 2,8 MB) ( Memento vom 12. Januar 2012 im Internet Archive ) (2008).
 309. AR4, Part III: Mitigation of Climate Change, Chap. 4. IPCC-Tabelle 4.2
 310. Ehteshami, Chan: The role of hydrogen and fuel cells to store renewable energy in the future energy network – potentials and challenges . Energy Policy 73, (2014), 103–109, S. 103, doi:10.1016/j.enpol.2014.04.046 .
 311. Edgar G. Hertwich et al., Integrated life-cycle assessment of electricity-supply scenarios confirms global environmental benefit of low-carbon-technologies . Proceedings of the National Academy of Sciences , 6. Oktober 2014, doi:10.1073/pnas.1312753111
 312. Klaus Heuck, Klaus-Dieter Dettmann, Detlef Schulz: Elektrische Energieversorgung: Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Studium und Praxis . 8. Auflage. Vieweg + Teubner, Wiesbaden 2010, S. 61.
 313. Martin Pehnt (Hrsg.): Energieeffizienz. Ein Lehr- und Handbuch. Berlin – Heidelberg 2010, S. 154.
 314. IPCC 2018: Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development, S. 149 . Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung . Abgerufen am 20. April 2019.
 315. McKinsey & Company: Pathways to a Low-carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve. ( PDF; 6,9 MB ) (2009).
 316. Martin Pehnt (Hrsg.): Energieeffizienz. Ein Lehr- und Handbuch . Berlin Heidelberg 2010, S. 6.
 317. Pete Smith ua: Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions . In: Nature Climate Change . Band   6 , 2016, S.   42–50 , doi : 10.1038/nclimate2870 .
 318. David P. Keller, Ellias Y. Feng & Andreas Oschlies: Potential climate engineering effectiveness and side effects during a high carbon dioxide-emission scenario . In: Nature . 5, Januar 2014, S. 3304. doi : 10.1038/ncomms4304 . „We find that even when applied continuously and at scales as large as currently deemed possible, all methods are, individually, either relatively ineffective with limited (<8%) warming reductions, or they have potentially severe side effects and cannot be stopped without causing rapid climate change.“
 319. UBA Energiespar-Ratgeber, individueller Kohlenstoffdioxid-Rechner etc. online
 320. Stephen Clune, Enda Crossin, Karli Verghese: Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories . In: Journal of Cleaner Production . Band   140 , Nr.   2 , 2017, S.   766–783 , doi : 10.1016/j.jclepro.2016.04.082 .
 321. Tara Garnett: Cooking up a storm. Food, greenhouse gas emissions and our changing climate. Food Climate Research Network, Centre for Environmental Strategy, University of Surrey, September 2008 (PDF, abgerufen am 7. Oktober 2012; 1,2 MB).
 322. Matthew N. Hayek, Helen Harwatt, William J. Ripple, Nathaniel D. Mueller: The carbon opportunity cost of animal-sourced food production on land . In: Nature Sustainability . 7. September 2020, ISSN 2398-9629 , S. 1–4. doi : 10.1038/s41893-020-00603-4 .
 323. Popp, A., Lotze-Campena, H., Bodirskya, B. (2010): Food consumption, diet shifts and associated non-CO 2 greenhouse gases from agricultural production. Global Environmental Change. Vol. 20, Nr. 3, S. 451–462, doi:10.1016/j.gloenvcha.2010.02.001 .
 324. Von Avocados bis zu Äpfeln: Lebensmittel lokaler produzieren könnte helfen, Klima-Emissionen zu senken. In: pik-potsdam.de . 29. August 2019, abgerufen am 2. Oktober 2019 .
 325. C. Weber, H. Scott Matthews: Food-Miles and the Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States. In: Environmental Science & Technology. 42 (2008), S. 3508–3513 (PDF; 854 kB)
 326. World Bank Group Announcements at One Planet Summit. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (englisch).
 327. Badische Zeitung: Pariser Gipfel drängt Wirtschaft zum Klimaschutz - Brennpunkte - Badische Zeitung . ( badische-zeitung.de [abgerufen am 13. Dezember 2017]). Pariser Gipfel drängt Wirtschaft zum Klimaschutz - Brennpunkte - Badische Zeitung ( Memento vom 13. Dezember 2017 im Internet Archive )
 328. Ottmar Edenhofer , Michael Jakob. Klimapolitik. Ziele, Konflike, Lösungen . München 2017, S. 13f.
 329. Thomas R. Loster und Christoph Bals in E+Z/D+C: Gelingt in Paris die Trendwende?
 330. UNFCCC-Website zum Nairobi Work Programme
 331. Ian McEwan : Solar. Übersetzt von Werner Schmitz , Diogenes Verlag , Zürich 2010, ISBN 978-3-257-06765-1
 332. What climate scientists think of Ian McEwan's Solar book. Climate scientist Stefan Rahmstorf reviews Ian McEwan's new climate change novel, Solar. The Guardian Environment Network, 5. Mai 2010 ( deutsche Version ). Abgerufen am 31. März 2013
 333. Ilja Bohnet , Ann-Monika Pleitgen : Kein Durchkommen . Argument-Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-86754-183-1 .
 334. Über den Klimawandel in der Literatur - Climate Fiction. Abgerufen am 2. November 2018 .
 335. trafo-comic.blogspot.de (2. März 2014)
 336. David Buckland: Climate is culture. In: Nature Climate Change 11, März 2012, ( PDF , abgerufen am 12. Oktober 2013)
 337. David Buckland, Yasmine Ostendorf: Art attack: why getting creative about climate change makes sense. The Guardian , 23. September 2013, abgerufen am 12. Oktober 2013.
 338. About - Cape Farewell - The cultural response to climate change. In: capefarewell.com. Abgerufen am 18. Januar 2017 .
 339. Jason Horowitz: Italy's Students Will Get a Lesson in Climate Change. Many Lessons, in Fact. In: New York Times . 6. November 2019, abgerufen am 6. November 2019 (englisch).
 340. In der Quelle werden „33-hour-a-year“ angegeben, was 44 Schulstunden à 45 Minuten entspricht. Unter Abzug der Schulferien ergibt dies rund 1 Schulstunde/Woche.