Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

International humanitær lov

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Humanitær folkeret er et begreb, der bruges i moderne sprog, der har erstattet betegnelsen af ​​den internationale krigsret . Den beskriver alle bestemmelser i folkeretten, som i tilfælde af krig eller anden international væbnet konflikt har til formål at beskytte mennesker, bygninger og infrastruktur samt det naturlige miljø mod følgerne af fjendtlighederne så vidt muligt.

Humanitær folkeret vedrører således krigsloven kendt som ius i bello 'lov i krig' , mens udtrykket ius ad bellum 'ret til krig' refererer til regler vedrørende ulovlighed eller lovlighed af internationale væbnede konflikter. International humanitær lov i sin nuværende form omhandler kun i meget begrænset omfang ikke-internationale væbnede konflikter . Desuden er kun få bestemmelser i international humanitær ret, såsom bestemmelserne om brug af beskyttelsessymboler , allerede relevante i fredstid .

Med hensyn til dets oprindelse og historiske udvikling, dens teori og systematik samt dens formidling og accept er international humanitær ret et meget heterogent og komplekst område af folkeretten. Ud over en række bestemmelser, der er fastlagt i form af internationale traktater , indeholder den også stort set uskrevne principper, der generelt er blevet gyldige som international sædvaneret . International humanitær lov indeholder blandt andet regler om tilladte midler og krigsførelsesmetoder , om behandling af beskyttede personer som sårede soldater , krigsfanger og civile , om beskyttelse af kulturelle ejendomme og andre strukturer samt rudimentære bestemmelser om retsforfølgning af krigsforbrydelser . De vigtigste forordninger i international humanitær ret ud fra et historisk og indholdsmæssigt synspunkt er Genève -konventionerne med deres yderligere protokoller og Haag -konventionerne .

Underskrifter fra nogle delegerede til Genève -konventionen fra 1864

Grundlæggende principper

Reglerne for international humanitær ret definerer tidsmæssige, rumlige, objektive og personlige grænser for krige og andre internationale væbnede konflikter og de dertil knyttede handlinger. Det generelle grundlag for alle områder af international humanitær ret er en række principper, hvis sædvanlige gyldighed længe har været anerkendt. De regler, der er fastsat i aftaleret i de forskellige aftaler, tjener ofte til at specificere disse principper eller deres anvendelse på særlige lovområder. Et vigtigt princip i denne sammenhæng er Martens 'klausul, opkaldt efter den russiske diplomat og folkeretsekspert Friedrich Fromhold Martens . I situationer i væbnede konflikter, der ikke udtrykkeligt er reguleret af skriftlig folkeret, specificerer dette etablerede skikke , principperne for menneskeheden og kravene fra den offentlige samvittighed som standarder for evaluering af handlinger og beslutninger.

Et centralt princip på mange områder af international humanitær ret er princippet om militær nødvendighed. Det betyder, at enhver militær foranstaltning i forbindelse med en international væbnet konflikt skal være nødvendig i måden den udføres på, dens tidsmæssige og rumlige omfang og dens forventede virkninger på grundlag af den specifikke militære strategi og taktik . Militære aktioner, der ikke er nødvendige under disse aspekter, må derfor undgås. Andre vigtige regler vedrører undgåelse af unødig lidelse og et tilsvarende forbud mod brug af våben, projektiler og materialer samt krigsførelsesmetoder, der sandsynligvis vil forårsage unødig skade eller lidelse.

Med hensyn til spørgsmålet om retten til at deltage i fjendtligheder, herunder skader, skelner international humanitær ret mellem kombattanter , dvs. personer, der er direkte involveret i fjendtligheder og har lov til at udføre væbnede skader mod militære mål, og ikke- kombattanter , dvs. alle personer, som denne autorisation mangler. Medlemmerne af de væbnede styrker i en part, der er involveret i konflikten, med undtagelse af det medicinske og pastorale personale, er kombattanter. De ikke-kombattanter er normalt specielt beskyttet under international lov. Ud over medlemmer af de medicinske og pastorale medarbejdere i de væbnede styrker omfatter de beskyttede personer primært civile . Desuden er hver part i konflikten forpligtet til i deres handlinger at skelne mellem militære mål på den ene side og civile og civile objekter på den anden. Det er derfor forbudt at anvende våben, der handler vilkårligt, ligesom bekæmpelsesmetoder, der ikke skelner mellem militære og civile mål.

Overtrædelser af reglerne i international humanitær ret, der er sædvanlige eller fastsat ved traktater, er ulovlige. Men ikke alle overtrædelser udgør en krigsforbrydelse i forhold til dens grovhed.Generelt vurderes kun særligt alvorlige overtrædelser som sådanne og følgelig på grundlag af folkeretten, især Rom -statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli 1998 , eller national lovgivning som tysk international straffelov af 26. juli 2002 lovligt retsforfulgt.

Gengældelse på den anden side er en lovlig manglende overholdelse af bestemmelser i international krigsret fra en part i konflikten i tider med international væbnet konflikt, som udføres som reaktion på overtrædelse af loven fra den anden part i konflikten med formålet med at overtale den anden side til at ophøre med overtrædelsen af ​​loven og til at overholde de relevante bestemmelser. Gengældelse er ikke et " gengældelsesmiddel ", men derimod et middel til at anvende folkeretten til at håndhæve eller genoprette loven. Foranstaltninger, der udføres hemmeligt eller under vildledning om forfatteren, er ikke repressalier, da de ikke kan nå formålet med handlingen. Repressalier kan kun bestilles som en " sidste udvej ", det vil sige efter et forsøg på at bilægge tvisten i mindelighed har mislykkedes og efter tidligere trusler. Med hensyn til omfang og sværhedsgrad skal repressalier stå i rimeligt forhold til den lovovertrædelse, som modstanderen begår, og skal også tage hensyn til menneskelige overvejelser. Hvis betingelserne for repressalier er opfyldt, handler de henrettende soldater ikke i strid med folkeretten og straffes ikke.

I den nuværende internationale humanitære lov er der en række kontraktlige forbud mod repressalier for internationale væbnede konflikter. Dette forbyder udtrykkeligt repressalier mod sårede, syge og forliste, medicinsk og pastoralt personale, medicinske faciliteter og udstyr, krigsfanger, civile, private ejendele for civile i besatte områder og medlemmer af den modsatte stat på deres eget nationale område, objekter, der er nødvendige for civilbefolkningen, det naturlige miljø, systemer og faciliteter, der indeholder kræfter af farlig art, samt kulturelle ejendomme. Derudover forbyder international humanitær lov anvendelse af miner, fælder og andre anordninger som repressalier mod civilbefolkningen som sådan eller mod individuelle civile eller civile genstande. Udviklingen af ​​international humanitær ret peger i retning af traditionelle folkeretlige forbud mod repressalier i tider med ikke-internationale væbnede konflikter, som svarer til kerneområdet for forbud mod repressalier, der eksisterer for internationale væbnede konflikter.

Juridisk historisk udvikling

Begyndelsen i det 19. århundrede

Gustave Moynier , medstifter af Den Internationale Røde Kors Komité og Institut de droit international

De tidligste afhandlinger om adfærdsregler i krig findes i middelalderlige publikationer, såsom værket Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello af den italienske advokat Giovanni da Legnano , udgivet omkring 1360. Ud over grundlæggende overvejelser om legitime grunde til en krig, indeholdt hans bemærkninger også retningslinjer for behandlingen af ​​krigsfanger og ikke-kombattanter. Andre tidlige værker dedikeret til lignende overvejelser var De Re Militari et Bello Tractatus af Pierino Belli , udgivet i 1563, og De Jure Belli ac Pacis Libri Tres af Hugo Grotius fra 1625. Disse publikationer var imidlertid juridisk filosofiske værker og ikke om bindende internationale traktater. Det første skriftlige regelsæt i militær- og retshistorie, der fastlagde retningslinjer for krigsførelse, var Lieber -koden, der blev underskrevet af daværende amerikanske præsident Abraham Lincoln den 24. april 1863. Dette regelsæt for tropperne i nordstaterne i den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865, udarbejdet af den tysk-amerikanske advokat Francis Lieber, indeholdt regler om human behandling af krigsfanger og civilbefolkningen samt princippet om militær nødvendighed. Da Lieber -koden imidlertid var interne bestemmelser for medlemmerne af en enkelt hær, betragtes den ikke som folkeret i den forstand af juridiske normer, der gælder mellem forskellige stater.

Den første Genève -konvention , der blev indgået i 1864, betragtes som det historiske udgangspunkt for international humanitær ret i sin nuværende form. Dette var baseret på forslag fra Genève -forretningsmanden Henry Dunant , der ud fra sine oplevelser efter slaget ved Solferino i juni 1859 udgav bogen A Memory of Solferino tre år senere. Genève -konventionen af ​​1864 "om lindring af den mængde militært personel, der blev såret i felttjenesten", som blev underskrevet af tolv stater, indeholdt ti artikler, der fastslog bistand til sårede soldater og beskyttelse af de hjælpearbejdere, der var involveret i deres pleje, herunder indførelsen af ​​Det Røde Kors på en hvid baggrund som et beskyttende symbol . Det repræsenterer den første internationale traktat, der fastlagde regler for krigsførelse. Det Internationale Udvalg for Hjælpeforeninger til Omsorg for Såret , der blev stiftet et år før konventionens afslutning, der siden 1876 har været kaldt Det Internationale Røde Kors (ICRC), gav afgørende drivkraft for den videre udvikling af international humanitær bistand lov i de følgende årtier.

Friedrich Fromhold Martens

Fire år efter Genève-konventionen blev Petersborg-erklæringen efterfulgt af en kort og snævert afgrænset aftale, men vidtgående med hensyn til dens grundlæggende betydning. Formålet med traktaten, der blev indgået af 20 stater i december 1868, var et forbud mod eksplosive granater, der vejer mindre end 400 gram, da disse ville føre til alvorlige sår, hvis de bruges forsætligt eller ved et uheld mod mennesker. Med Petersborg -erklæringen var brugen af ​​et bestemt våbensystem for krig forbudt for første gang. Det resulterende princip om, at der er begrænsninger for valget af krigsførelsesmidler, og at brugen af ​​våben, der forårsager unødig lidelse, er forbudt, blev senere udvidet og specificeret i yderligere internationale traktater.

Bruxelles -konferencen i 1874 var det første forsøg på at nå til en omfattende international aftale om krigens love og skikke. Det fandt sted på initiativ af den russiske zar Alexander II . Den russiske folkeretsekspert Friedrich Fromhold Martens havde udarbejdet et udkast til en erklæring om krigens love og skikke til denne konference. Selvom dette blev accepteret af delegerede efter forskellige ændringer og nedskæringer, opnåede det aldrig status som en bindende international aftale, fordi den ikke blev ratificeret . Dette skyldtes hovedsageligt, at de fleste af de deltagende lande allerede var skeptiske til negative over for konferencen af ​​forskellige årsager. Især mindre lande frygtede, at bestemmelserne i Bruxelles -erklæringen ensidigt ville tjene stormagternes interesser.

Institut de Droit international (Institute for International Law), der blev grundlagt et år før Bruxelles -konferencen, udgav en håndbog om landkrigets regler kaldet Oxford Manual i 1880 under titlen Manuel des lois de la guerre sur terre . Dette repræsenterede i det væsentlige et resumé af Bruxelles -erklæringen fra 1874, Genève -konventionen fra 1864 og et par andre sædvaneretlige principper. en alternativ måde at implementere de seks år tidligere formulerede principper på, men blev næsten ignoreret i denne henseende.

Haag -fredskonferencerne i 1899 og 1907

Huis ten Bosch , stedet for den første Haag -fredskonference i 1899

Aftalen om love og skikke, der var planlagt i 1874, blev en realitet 25 år senere i forbindelse med en konference, der blev indledt af den russiske zar Nicholas II i Haag i form af Haag -landkrigsbestemmelserne . Fra maj til juli 1899 deltog i alt 108 repræsentanter fra 29 lande i denne konference, kendt som Haag -fredskonferencen . Friedrich Fromhold Martens, den åndelige far til Bruxelles -erklæringen, var en af ​​arrangørerne af konferencen. Konventionen "Med hensyn til love og skikke ved krig på land", som bestod af fem artikler i hovedteksten og 60 artikler om gennemførelsesbestemmelserne i tillægget, har tilsluttet sig 49 stater som kontraherende parter i løbet af historien. Det er stadig gældende kontraktret i dag i forholdet mellem disse stater. Desuden har dens principper været international sædvaneret i flere årtier og er derfor også bindende for stater og ikke-statslige parter i konflikten, der ikke eksplicit har tiltrådt aftalen. Andre vigtige aftaler om supplement til international humanitær lov, der opstod i forbindelse med konferencen i 1899, var en konvention "om anvendelse af principperne i Genève-konventionen af ​​22. august 1864 på søkrig", et femårigt forbud mod brug af projektiler og eksplosiver fra luften, forbud mod brug af kvælende eller giftige gasser og forbud mod anvendelse af deformerbare projektiler .

Indgåelsen af ​​denne Haag -aftale præciserede det princip, der blev fastlagt ved Petersborg -erklæringen, at der er begrænsninger for valget af midler til at føre krig på andre områder. Desuden indførte Haag -landkrigsreglerne et princip kendt som Martens -klausul i international humanitær ret, der generelt betragtes som en erkendelse af, at der, selv i en væbnet konflikt, aldrig er et helt lovligt frirum eller en situation uden love . Skelnen mellem militære og civile mål samt størst mulig besparelse af civile og civile genstande under militære operationer blev en del af den traktatbaserede folkeret som følge af Haag-landkrigsreglerne. Med forbuddet mod konfiskation, ødelæggelse eller beskadigelse af historiske monumenter, uddannelsesinstitutioner og institutioner med religiøs, nonprofit, kunstnerisk eller videnskabelig betydning indeholdt i artikel 56 i Haag-landkrigsforordningen blev der for første gang forsøgt at beskytte vigtige strukturelle faciliteter fra virkningerne af krig. En anden vigtig regulering af næsten alle Haag -konventioner er den såkaldte klausul om alle deltagelser. Det hedder, at i tilfælde af krig eller væbnet konflikt, bør disse aftaler kun gælde, hvis alle de stater, der er involveret i denne konflikt, var parter i den respektive aftale. Formålet med klausulen om fuld deltagelse var at forhindre ensidige fordele på grund af en todelt juridisk situation i tilfælde af krig med hensyn til gyldigheden af ​​de forpligtelser, der følger af denne aftale.

The Great Hall i Haag , sted for den anden Haag -fredskonference i 1907

Genève -konventionen af ​​1864 blev revideret for første gang i 1906. Den vigtigste nyskabelse var den eksplicitte omtale af frivillige hjælpeorganisationer til støtte for pleje af syge og sårede soldater. De nationale Røde Kors -samfund, der var opstået i mange lande siden grundlæggelsen af ​​Den Internationale Komité, blev således for første gang udtrykkeligt anerkendt juridisk med hensyn til deres opgaver. Desuden blev alle-deltagelsesklausulen indarbejdet i Genève-konventionen, selvom den var blevet afvist af ICRC.

Otte år efter den første fredskonference var der en opfølgningskonference fra juni til oktober 1907. Under denne anden Haag -fredskonference blev reglerne i Haag om krigsførelse kun ændret en smule. Andre aftaler, der blev indgået under denne konference, vedrørte rettigheder og forpligtelser for neutrale stater og personer i tilfælde af krig på land og til søs, en aftale om beskyttelse af handelsskibe fra modparten i tilfælde af krig, en aftale, der regulerede udlægning af undersøiske kontaktminer, en aftale om krigsskibes beskydning af landmål samt en aftale, der forbød beslaglæggelse af fiskerfartøjer, postskibe, forskningsskibe og nogle andre skibe med "harmløs karakter" i tilfælde af krig . Aftalen fra 1899 om anvendelse af principperne i Genève -konventionen på søkrig blev fornyet til revision af Genève -konventionen, der blev indgået et år tidligere. Det samme gælder forbuddet mod brug af projektiler og sprængstoffer fra luften, som denne gang var begrænset til den næste fredskonference. Da dette imidlertid ikke fandt sted, er aftalen juridisk gældende i dag. Det blev dog ikke underskrevet eller ratificeret af en række vigtige stater, herunder Frankrig , Tyskland , Japan , Italien og Rusland , og var derfor irrelevant i de følgende krige på grund af klausulen om al deltagelse.

Virkningerne af de to verdenskrige

Britiske soldater i Første Verdenskrig blændede af brugen af ​​gas

Syv år efter den anden Haag -fredskonference begyndte den første verdenskrig . Selvom brugen af giftstoffer til krigsførelse var forbudt ved Haags landkrigsbestemmelser og også ved sædvanlig brug, blev klorgas brugt som våben af ​​den tyske hær i april 1915 nær den belgiske by Ypres . Denne begivenhed repræsenterede den første store anvendelse af et kemisk krigsførelsesmiddel i en krig. I februar 1916 blev phosgen brugt af franskmændene, og i juli 1917 blev sennepsgas brugt for første gang af de tyske tropper. Oplysningerne om det samlede antal ofre gennem brug af kemiske krigsførere i første verdenskrig svinger mellem omkring 20.000 til 100.000 døde og omkring 500.000 til 1.2 millioner sårede. Konsekvenserne af forgiftning med disse stoffer, der førte til langsom og kvalmende død samt alvorlige og ofte varige kvæstelser, fik det internationale samfund til at afslutte Genève -protokollen i 1925 "om forbud mod brug af kvælende, giftige eller lignende gasser og af bakteriologiske midler i krig ”. Bakteriologiske våben var også inkluderet i protokollen på grund af de forventede virkninger af en operation, selvom de ikke var blevet brugt under krigen. En af succeserne med denne protokol var det faktum, at ingen af ​​de stridende parter brugte kemiske krigsførelsesmidler under Anden Verdenskrig, selvom disse var blevet produceret og opbevaret i store mængder af flere lande.

Et andet alvorligt humanitært problem under første verdenskrig var krigsfangernes skæbne. Selvom der eksisterede forskrifter på dette område gennem Haag -landkrigsbestemmelserne, blev disse delvist ignoreret under krigen. Desuden var de stridende stater fra et logistisk synspunkt fuldstændigt utilstrækkeligt forberedt på antallet af krigsfanger, hvilket var resultatet af den måde, krigen blev gennemført på, og krigens varighed. Efter krigens afslutning pressede Den Internationale Røde Kors Komité derfor på en udvidelse og afklaring af international humanitær lovgivning på dette område. Dette fandt sted i 1929 med indgåelsen af ​​den anden Genève -konvention om behandling af krigsfanger . Da denne konvention ikke blev ratificeret af alle de magter, der var involveret i denne krig før begyndelsen af ​​Anden Verdenskrig, herunder Sovjetunionen og Japan , var bestemmelserne i Haag -landkrigsreglerne for behandling af krigsfanger også vigtige. Den første Genève -konvention blev også revideret igen i 1929. En vigtig nyskabelse var anerkendelsen af Røde Halvmåne og Røde Løve med Solen som yderligere beskyttende symboler udover Røde Kors. Klausulen om deltagelse var ikke længere en del af de to Genève-konventioner fra 1929, da den første verdenskrig havde vist, at den havde forringet accept og gennemførelse af 1906-konventionen og Haag-aftalerne.

Bygninger ødelagt ved bombardementer i Hamborg

Den diplomatiske konference i 1929 stemte også enstemmigt for en ekstra konvention til beskyttelse af civilbefolkningen i krigstid. Et udkast til en sådan aftale blev vedtaget på den 15. internationale Røde Kors -konference i Tokyo i 1934. På grund af Anden Verdenskrig blev dette udkast imidlertid ikke implementeret i form af en bindende aftale, som den schweiziske forbundsregering planlagde for 1940 som en del af en diplomatisk konference. Anden verdenskrig, der rumligt og tidsmæssigt stort set blev ført som en udryddelseskrig , påvirkede civilbefolkningen i et tidligere ukendt omfang gennem områdebombning og den brændte jordtaktik . Behandlingen af ​​krigsfanger resulterede også i massive humanitære problemer. Umiddelbart efter krigens afslutning forsøgte ICRC derfor at revidere og udvide international humanitær lov og organiserede to konferencer til dette formål i 1946 og 1947. I 1949 blev fire Geneve -konventioner vedtaget og dermed en omfattende udvidelse af international humanitær lov. Ud over en ny version af den første Genève -konvention "til forbedring af de såredes og syges lod i de væbnede styrker i feltet" og den anden Genève -konvention "om behandling af krigsfanger", som siden er blevet regnet som den tredje Genève -konvention blev der indgået to nye aftaler. Den anden Genève -konvention "for at forbedre mængden af ​​sårede, syge og skibbrudne af væbnede styrker til søs" var efterfølgeren til Haag -konventionen "om anvendelse af principperne i Genève -konventionen på søkrig" i henholdsvis 1899 og 1907. fjerde Genève -konvention "om beskyttelse af civile i krigstid" blev tilføjet til Anden Verdenskrig.

FN's rolle efter 1949

FN's flag

Den færdiggjorte konvention fra 1948 "om forebyggelse og straf af folkedrab" præsenterede på to måder en nyskabelse inden for international humanitær lov. For det første var den den første vigtige internationale aftale om forvaltning og gennemførelse af 1945, der umiddelbart blev oprettet efter Anden Verdenskrig, United Nationer (FN) er ansvarlige som depositarer . På den anden side markerede denne konvention begyndelsen på udviklingen af ​​en række aftaler, hvis formål er retsforfølgning af krigsforbrydelser. Andre aftaler og institutioner på dette område i FN's regi var konventionen, der blev indgået i 1968 "om forældelseslovens anvendelighed for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden", Rom -statutten vedtaget i 1998 og Den Internationale Straffedomstol baseret på det i 2002. Allerede i 1991 og dermed for Domstolen var der fremkommet et andet vigtigt organ med Den Internationale Humanitære Efterforskningskommission . Kommissionens opgave er at undersøge mulige overtrædelser af international humanitær lov.

I begyndelsen af ​​1950'erne begyndte den nuværende fælles betegnelse "humanitær folkeret" at sejre over udtrykkene "krigsret" eller "krigsret" for især at understrege det beskyttende og dermed positive aspekt af dette lovområde. . En omfattende revision og tilføjelse til international humanitær ret var vedtagelsen af ​​de to første yderligere protokoller til Genève -konventionerne i 1977 efter tre års forhandlinger. Det vigtigste aspekt af den anden tillægsprotokol var oprettelsen af ​​bestemmelser for ikke-internationale væbnede konflikter, der gik ud over den almindelige artikel 3 i de fire Geneve-konventioner fra 1949. Den tredje tillægsprotokol, der blev indgået i 2005, introducerede et ekstra beskyttende symbol med den røde krystal . Ligesom Røde Kors, Røde Halvmåne og Den Røde Løve med Solen er dette symbol tænkt som et beskyttende symbol på Genève -konventionerne fra 1949 til identifikation af mennesker, køretøjer og faciliteter, der yder beskyttelse og hjælp til personer uden for landet under en væbnet konflikt, der betjener mennesker, der er involveret i kampe.

Ud over de ekstra protokoller fra 1977 blev reguleringsområdet for de tilladte midler og metoder til krigsførelse suppleret med yderligere aftaler. Disse omfatter konventionen om biovåben fra 1971 og konventionen om kemiske våben fra 1993 som efterfølger til Genève-protokollen fra 1925, ENMOD-konventionen "om forbud mod militær eller anden fjendtlig brug af miljøskiftende teknologier", 1980- konventionen om forbud eller begrænsning af brugen af ​​visse konventionelle våben, der forårsager unødig lidelse eller kan handle uden forskel , 1997- konventionen om forbud og destruktion af antipersonelminer , kendt som Ottawa-konventionen , og 2008- konventionen om klyngeammunition . Med undtagelse af konventionen om biologiske våben, administreres og håndhæves alle disse konventioner af FN.

Auch für die Vereinbarungen zum Schutz von Kulturgütern, der durch die Verabschiedung der Haager Konvention „zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“ sowie des ersten Protokolls zu diesem Abkommen im Jahr 1954 zu einem eigenständigen Bereich des humanitären Völkerrechts ausgebaut worden war, sind die UN in Form der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) maßgeblich verantwortlich. Im Jahr 1999 wurden die Bestimmungen dieses Abkommens durch ein zweites Protokoll ergänzt und den juristischen Entwicklungen im humanitären Völkerrecht angepasst. Die UNESCO wirkt in diesem Bereich als Depositar und führt beispielsweise das „Internationale Register für Kulturgut unter Sonderschutz“.

Wichtige Bestimmungen

Das humanitäre Völkerrecht lässt sich unter verschiedenen Aspekten in eine Reihe von Bereichen einteilen. Aus historischer Sicht erfolgt oft eine Gliederung in das auf den Genfer Konventionen beruhende „Genfer Recht“, das aus den Haager Abkommen entstandene „Haager Recht“ sowie die Abkommen, die unter Federführung der Vereinten Nationen entstanden sind. Diese Einteilung entsprach zwar anfangs im Wesentlichen auch einer inhaltlichen Gliederung in den Schutz vor allem Verwundeter und Verletzter durch das Genfer Recht und Festlegungen zu zulässigen Mitteln und Methoden zur Kriegführung im Haager Recht. Gleichwohl war diese Trennung von Beginn an nicht strikt, da das Haager Recht bereits bei seiner Entstehung zum Teil auch Regeln zum Umgang mit Kriegsgefangenen und Zivilisten enthielt, die erst später in die Genfer Konventionen übernommen wurden. Andererseits sind durch die Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer Abkommen auch Festlegungen zu zulässigen Mitteln und Methoden zur Kriegführung in den Kontext des Genfer Rechts integriert worden.

Der im Rahmen des Haager Rechts in Ansätzen entstandene Aspekt des Kulturgutschutzes ist nach 1949 unter Führung der Vereinten Nationen durch zusätzliche Abkommen präzisiert und zu einem eigenständigen Bereich ausgebaut worden. Ebenfalls in den historischen Rahmen der UN-basierten Teile des humanitären Völkerrechts fallen eine Reihe von Abkommen zur Beschränkung bei der Wahl der Mittel und Methoden zur Kriegführung, dem ursprünglichen Schwerpunkt des Haager Rechts, sowie wesentliche internationale Vereinbarungen zur Strafverfolgung von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht als völlig neuem Bereich. Das Haager Recht stellt somit vor allem den historischen Ausgangspunkt wesentlicher vertragsrechtlicher Teile des gegenwärtigen humanitären Völkerrechts dar. Es ist in nahezu allen Bereichen durch neuere Abkommen abgelöst worden, und nur in wenigen speziellen Aspekten gehen die Haager Konventionen über ihre entsprechenden Nachfolgeabkommen hinaus. In diesen Fällen gilt die Festlegung, dass die entsprechenden Regelungen sich jeweils ergänzend anzuwenden sind, jedoch ohne präzise Angaben zur Anwendung allgemein gültiger Auslegungsgrundsätze wie lex posterior derogat legi priori („das spätere Gesetz geht dem früheren vor“) und lex specialis derogat legi generali („die Spezialnorm geht dem allgemeinen Gesetz vor“).

Aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte der Abkommen, die zusammengefasst das humanitäre Völkerrecht darstellen, den vielfältigen historischen und inhaltlichen Beziehungen zwischen diesen Abkommen und der sich daraus ergebenden komplexen Struktur des humanitären Völkerrechts besteht keine allgemeingültige inhaltliche Gliederung. Aus praktischer Sicht wird jedoch oft eine Einteilung in die folgenden Bereiche verwendet.

Behandlung von geschützten Personen

Das Rote Kreuz als Schutzzeichen für die durch die vier Genfer Abkommen geschützten Personen und Einrichtungen

Das humanitäre Völkerrecht unterscheidet im internationalen bewaffneten Konflikt hinsichtlich der Frage nach dem völkerrechtlichen Schutz vor allem zwischen Kombattanten und anderen Angehörigen der Streitkräfte mit Ausnahme des Sanitäts- und Seelsorgepersonals einerseits, und friedlichen Zivilpersonen und anderen geschützten Personen andererseits. Die Festlegungen zur Behandlung von geschützten Personen gehen zurück auf die Genfer Konvention von 1864, die verwundete Soldaten sowie die an deren Versorgung beteiligten Hilfskräfte unter besonderen Schutz stellte. Durch die Haager Landkriegsordnung von 1899 und 1907 wurden dann auch für die Behandlung von Kriegsgefangenen sowie die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten Regeln aufgestellt. Diese wurden in der Genfer Kriegsgefangenen-Konvention von 1929, den Genfer Abkommen von 1949 sowie den Zusatzprotokollen von 1977 zu den Genfer Abkommen erweitert.

Die gegenwärtig maßgeblichen Abkommen hinsichtlich der geschützten Personen sind die Genfer Abkommen von 1949 und ihr erstes Zusatzprotokoll von 1977. Entsprechend diesen Abkommen gelten vor allem vier Personengruppen in internationalen bewaffneten Konflikten als geschützt: die Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (Genfer Abkommen I), die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See (Genfer Abkommen II), die Kriegsgefangenen (Genfer Abkommen III) und die Zivilpersonen in Kriegszeiten (Genfer Abkommen IV). Der Schutz der Genfer Konventionen gilt darüber hinaus auch für Angehörige von Hilfsorganisationen und andere Personen, die für die Hilfe und Versorgung der genannten Personengruppen tätig sind. Allgemein gültiges Prinzip bei der Behandlung der durch diese Abkommen geschützten Personen ist, dass sie unter allen Umständen mit Menschlichkeit zu behandeln sind, und zwar ohne Unterscheidung nach „Rasse, der Farbe, der Religion oder des Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens“ oder ähnlichen Gründen.

Maßgebliche Regeln zu ihrem Schutz sind ein Verbot ihrer Tötung sowie aller Maßnahmen zur Gefährdung ihrer Gesundheit und körperlichen Unversehrtheit, wie beispielsweise die Anwendung von Gewalt gegen diese Personen oder ihre Folterung , Verstümmelung oder Verwendung für medizinische Experimente. Ebenfalls geschützt sind ihre Ehre sowie ihre persönlichen Überzeugungen, dementsprechend verboten sind Bedrohungen, Beleidigungen, Erniedrigungen und das öffentliche Zurschaustellen von geschützten Personen. Die Konfliktpartei, in deren Hand sich die geschützten Personen befinden, hat die Pflicht, diese unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit medizinisch zu versorgen, zu verpflegen, angemessen unterzubringen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Militärische Angriffe auf geschützte Personen, auf Gebäude und Einrichtungen zu ihrer Unterbringung sowie Land-, Luft- und Seefahrzeuge, die zu ihrem Transport genutzt werden, sind verboten. Für die Kennzeichnung geschützter Personen, Fahrzeuge und Einrichtungen sind in den Abkommen und den Zusatzprotokollen das Rote Kreuz sowie die gleichgestellten Zeichen des Roten Halbmondes, des Roten Löwen mit roter Sonne sowie des Roten Kristalls vorgesehen. Besondere Regelungen, die den spezifischen Erfordernissen der vier genannten Personengruppen Rechnung tragen, sind in den jeweiligen Abkommen enthalten.

Zulässige Mittel und Methoden der Kriegführung

Der Friedenspalast in Den Haag, Symbol der im Rahmen der Haager Friedenskonferenzen entstandenen Teile des humanitären Völkerrechts

Umfassende Regeln zu zulässigen Mitteln und Methoden der Kriegführung wurden erstmals mit der Haager Landkriegsordnung von 1899 und 1907 vertragsrechtlich vereinbart. Seitdem wurde dieser Bereich des humanitären Völkerrechts durch eine Reihe von Abkommen erweitert, die insbesondere den Einsatz bestimmter Waffensysteme verbieten. Die gegenwärtig maßgeblichen Abkommen zu zulässigen Mitteln und Methoden der Kriegführung sind das Genfer Protokoll von 1925, die Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer Abkommen, die Biowaffenkonvention von 1971, die ENMOD-Konvention „über das Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken“, das Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können von 1980 sowie die vier zugehörigen Protokolle von 1980 beziehungsweise 1995, die Chemiewaffenkonvention von 1993, die Ottawa-Konvention von 1997 und das Übereinkommen über Streumunition von 2008. Die Haager Landkriegsordnung gilt darüber hinaus in diesem Bereich als Völkergewohnheitsrecht .

Allgemeine Prinzipien aller genannten Abkommen sind das Verbot von Waffen, die überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden verursachen, sowie die weitmöglichste Verschonung nicht-militärischer Ziele. Zu den wichtigsten spezifischen Festlegungen dieses Bereichs des humanitären Völkerrechts zählen das Verbot der Heimtücke zur Kriegführung und des Befehls, niemanden am Leben zu lassen. Ebenso verboten sind Angriffe, bei denen keine Unterscheidung zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten oder Zivilpersonen erfolgt. Gleiches gilt für Angriffe gegen Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte freisetzen können, wie beispielsweise Staudämme , Deiche und Kernkraftwerke , wenn ein solcher Angriff schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Die Angehörigen der regulären Streitkräfte einer Konfliktpartei müssen eine Uniform oder zumindest erkennbare Abzeichen auf ihrer Kleidung tragen, die eine Identifikation als Soldat und eine Erkennung ihrer Zugehörigkeit ermöglichen. Das Tragen ziviler Kleidung, das Vortäuschen einer Verwundung, die Verwendung von Schutzzeichen oder das Führen der nationalen Kennzeichen einer gegnerischen Konfliktpartei oder eines neutralen Landes durch an den Kampfhandlungen beteiligte Kombattanten sind regelmäßig als Perfidie verboten. Kriegslisten wie beispielsweise Tarnung, Scheinoperationen oder das Verbreiten von irreführenden strategischen oder taktischen Informationen sind hingegen erlaubt.

Neben einer großen Zahl vertragsrechtlicher Verbote bestimmter konventioneller Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition ist der Einsatz von biologischen und chemischen Kampfstoffen vertragsrechtlich verboten. Es ist außerdem verboten, Methoden oder Mittel der Kriegführung zu verwenden, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen.

Schutz von Kulturgut und anderen Einrichtungen

Das dreifache Kennzeichen für Kulturgut zur Markierung von Kulturgut unter Sonderschutz

Der Bereich des Schutzes von Kulturgut geht historisch auf den Artikel 56 der Haager Landkriegsordnung zurück. Der russische Maler und Schriftsteller Nicholas Roerich versuchte 1935, diesen Aspekt durch den später auch als Roerich-Pakt bezeichneten Vertrag „über den Schutz künstlerischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und geschichtlicher Denkmäler“ auszubauen. Auch wenn dieser Vertrag weiterhin in Kraft ist, erlangte er mangels einer größeren Zahl an Ratifikationen keine größere Bedeutung.

Erst durch die nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1954 entstandene Haager Konvention „zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“ wurde der Kulturgutschutz in Kriegszeiten umfassend geregelt. Sie erreichte weitreichende Akzeptanz und stellt zusammen mit ihren Protokollen von 1954 und 1999 die derzeit relevante Rechtsbasis in diesem Bereich dar. Entsprechend der Konvention ist Kulturgut definiert als bewegliche oder unbewegliche Güter, die für das kulturelle Erbe der Völker von großer Bedeutung sind, ebenso wie Gebäude, die der Erhaltung oder der Ausstellung solcher beweglicher Güter dienen (beispielsweise Museen , Bibliotheken , Archive und Bergungsorte ), und Denkmalzentren als Orte, die in beträchtlichem Umfang Kulturgut entsprechend der vorherigen Definition aufweisen. Der Schutz von Kulturgut umfasst Sicherungsmaßnahmen in Friedenszeiten und den Respekt vor Kulturgut während eines bewaffneten Konflikts. Im Rahmen der Respektierung sind die Vernichtung, die Beschädigung, der Diebstahl, die Plünderung oder andere Formen widerrechtlicher Inbesitznahme, und gegen Kulturgut gerichtete Repressalien verboten. Die Verhinderung und Beendigung solcher Handlungen ist ausdrücklich geboten. In der Konvention ist ein Schutzzeichen definiert, das zur Markierung von geschützten Kulturgütern dient und in dreifacher Ausführung zur Kennzeichnung einer begrenzten Anzahl von Einrichtungen unter Sonderschutz verwendet werden kann. Zu solchen Einrichtungen zählen Bergungsorte, Denkmalzentren und andere sehr wichtige unbewegliche Kulturgüter. Die Gewährung des Sonderschutzes bedarf der Eintragung in das von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) geführte „Internationale Register für Kulturgut unter Sonderschutz“.

Das erste Protokoll von 1954 enthält Bestimmungen zum Schutz von Kulturgut gegen die Ausfuhr und zur Rückführung von illegal ausgeführtem Kulturgut. Auf Grund von Schwierigkeiten, die einige Regierungen unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit einer entsprechenden Vereinbarung hatten, wurde dieser Teil in Form eines separaten Protokolls zeitgleich mit der Haager Konvention beschlossen. Das zweite Protokoll von 1999 enthält Anpassungen der Bestimmungen der Konvention von 1954 an Veränderungen im humanitären Völkerrecht, die sich insbesondere aus den Zusatzprotokollen von 1977 zu den Genfer Konventionen ergeben hatten. Hierzu zählten eine genauere Definition von militärischen Zielen und des Begriffs der militärischen Notwendigkeit , sowie eine Überarbeitung und Ausweitung der Regelungen zum Sonderschutz. Ebenso wurden durch das Protokoll fünf schwere Verstöße gegen die Konvention definiert: Angriffe gegen Kulturgut unter Sonderschutz, die Nutzung von Kulturgut unter Sonderschutz für militärische Zwecke, die Zerstörung oder Aneignung von geschütztem Kulturgut, Angriffe gegen geschütztes Kulturgut sowie der Diebstahl und die Plünderung von Kulturgut. Für diese Verstöße gilt eine individuelle strafrechtliche Verantwortbarkeit, durch welche die Vertragsstaaten verpflichtet sind, sie durch eine entsprechende nationale Gesetzgebung unter Strafe zu stellen. Der Geltungsbereich des Kulturgutschutzes wurde durch das Protokoll auch auf nichtinternationale bewaffnete Konflikte ausgeweitet.

Im Bereich der nationalen beziehungsweise internationalen Koordination hinsichtlich militärischer und ziviler Strukturen zum Schutz von Kulturgüter sind das Internationale Komitee vom Blauen Schild mit Sitz in Paris sowie die in Den Haag ansässige Association of the National Committees of the Blue Shield (ANCBS) als internationaler Dachverband von nationalen Blue-Shield-Vereinigungen tätig. [1]

Strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen

Das Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag

Der aus historischer Sicht jüngste Bereich des humanitären Völkerrechts sind die Abkommen, welche die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen regulieren. Bereits die erste Genfer Konvention in den Fassungen von 1906 und 1929 enthielt die Forderung an die Vertragsparteien, Verstöße gegen das Abkommen im Rahmen ihrer jeweiligen nationalen Gesetzgebung strafrechtlich zu verfolgen. Weiter ging 1919 der Friedensvertrag von Versailles , der in Artikel 227 vorsah, den deutschen Kaiser Wilhelm II. „wegen schwerer Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge unter öffentliche Anklage“ zu stellen und zu diesem Zweck einen internationalen Gerichtshof einzurichten. Obwohl dies nicht umgesetzt wurde, war diese Vorschrift Vorbild und rechtlicher Präzedenzfall für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ab diesem Zeitpunkt begann die Entwicklung des Völkerstrafrechts durch eigenständige völkerrechtliche Abkommen und darauf basierende internationale Institutionen.

Den Beginn markierte 1948 der Abschluss der Konvention „über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“. Zwanzig Jahre später folgte die Konvention „über die Nichtanwendbarkeit der Verjährungsfrist auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die auf Grund von Befürchtungen entstand, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelte Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges durch eine mögliche Verjährung einer Bestrafung entgehen könnten. Im Jahr 1991 nahm auf der Grundlage des Artikels 90 des Zusatzprotokolls vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 die Internationale humanitäre Ermittlungskommission ihre Arbeit auf. Auch wenn die Arbeit der Kommission rein investigativer Natur ist, stellt sie als ständig bestehendes Ermittlungsorgan eine wichtige Grundlage für eine effektive Strafverfolgung von Kriegsverbrechen dar.

Das erste internationale Tribunal zur Verurteilung von Kriegsverbrechern war ab 1945 der auf dem Londoner Statut beruhende Internationale Militärgerichtshof für den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher sowie die Folgeprozesse , dem 1946 der Internationale Militärgerichtshof für den Fernen Osten für die Tokioter Prozesse folgte. Erst 1993 wurde mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien , der auf der UN-Resolution 827 beruhte, erneut ein internationales Tribunal eingerichtet. Nur ein Jahr später beschloss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Resolution 955 die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda , um die Haupttäter des Völkermordes in Ruanda zu verurteilen. Alle diese Tribunale waren nichtständige Ad-hoc-Einrichtungen zur strafrechtlichen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, die zeitlich und räumlich auf einen bestimmten Krieg oder bewaffneten Konflikt begrenzt waren.

Im Jahr 1998 wurde mit dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs das wichtigste Abkommen im Bereich der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen verabschiedet. Auf der Basis dieses Abkommens entstand nach dessen Inkrafttreten im Jahr 2002 der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag als ständige internationale Einrichtung mit Gerichtsbarkeit über Völkermord , Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen . Der Gerichtshof übt seine Zuständigkeit jedoch nur aus, wenn der Angeklagte Staatsbürger eines Vertragsstaates des Rom-Statutes ist oder wenn die Verbrechen auf dem Territorium eines Vertragsstaates begangen wurden, und wenn die entsprechenden nationalen Justizbehörden nicht gewillt oder in der Lage sind, eine effektive Strafverfolgung sicherzustellen. Das Rom-Statut enthält neben Regeln für die Organisation des Gerichtshofes und die Prozessordnung auch Definitionen der genannten Verbrechen. Diese nehmen zum Teil Bezug auf andere Abkommen. So gelten beispielsweise schwerwiegende Verstöße gegen die Genfer Konventionen als Kriegsverbrechen, ebenso wie Verstöße gegen eine Reihe von gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts. Als Untersuchungshaftanstalt für den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien entstand 1994 in einem niederländischen Gefängnis im Den Haager Stadtteil Scheveningen die United Nations Detention Unit . Deren Nutzung wurde später ausgeweitet auf Angeklagte des Internationalen Strafgerichtshofs sowie auf vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda verurteilte Täter, deren Berufungsverfahren in Den Haag stattfinden.

Umsetzung in der Praxis

Verbreitung und nationale Umsetzung

Für einige Teile des humanitären Völkerrechts, wie die Regelungen zum Verbot bestimmter Waffensysteme, sind vor allem staatliche Institutionen für die Einhaltung direkt verantwortlich. In diesen Bereichen erfolgt die Umsetzung der entsprechenden Abkommen durch den Verzicht auf die Herstellung beziehungsweise Beschaffung dieser Waffen für die Ausstattung der eigenen Streitkräfte. In vielen Teilen stellt jedoch das humanitäre Völkerrecht Verhaltensregeln für die Armeeangehörigen auf. Die entsprechenden Regeln und Gebräuche sind deshalb ein wichtiger Teil der Ausbildung sowohl von Vorgesetzten als auch von Untergebenen in den Streitkräften aller Vertragsstaaten. Darüber hinaus sind die Staaten auch verpflichtet, für eine Verbreitung von Kenntnissen des humanitären Völkerrechts in der Zivilbevölkerung zu sorgen. In vielen Staaten wirken hierbei die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften unterstützend. Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung und Verbreitung des humanitären Völkerrechts spielt darüber hinaus das in der italienischen Stadt Sanremo ansässige Internationale Institut für humanitäres Recht .

Gesetzliche Regelungen zur Bestrafung von Kriegsverbrechen sind Teil des nationalen Rechts der meisten Länder, oft im Rahmen der Militärgerichtsbarkeit . Umfassende und detaillierte Gesetze sind jedoch zum Teil erst in jüngerer Zeit entstanden, wie das 2002 in Deutschland in Kraft getretene Völkerstrafgesetzbuch . In der Schweiz ist dieser Rechtsbereich durch den sechsten Abschnitt des Militärstrafgesetzes von 1927 geregelt. Das österreichische Recht enthält bisher keine detaillierten Regelungen zur Strafbarkeit von Kriegsverbrechen. Alle durch Österreich ratifizierten Abkommen sind jedoch nach ihrer Veröffentlichung im Österreichischen Bundesgesetzblatt Teil des Österreichischen Rechts, auf der Basis von Artikel 9 des Bundes-Verfassungsgesetzes sowie Artikel 64 des Strafgesetzbuches besteht damit auch die prinzipielle Möglichkeit einer entsprechenden Strafverfolgung.

Probleme und Unzulänglichkeiten

Die vier Genfer Konventionen von 1949 haben im Jahr 2006 als erste Abkommen in der Geschichte des Völkerrechts universelle Akzeptanz erlangt. Obwohl dies als Meilenstein in der Entwicklung des humanitären Völkerrechts gilt, ist es seit seiner Entstehung in allen Kriegen zum Teil massiv ignoriert worden. Die Geschichte des humanitären Völkerrechts hat zudem gezeigt, dass nahezu alle wichtigen Abkommen als Reaktion auf gravierende Missstände in vorherigen Kriegen abgeschlossen wurden, und dass es der Staatengemeinschaft selten gelungen ist, entscheidende Verbesserungen und Ergänzungen vorausschauend zu vereinbaren. Ähnlich unzureichend und zögerlich war in der Regel die Anpassung des humanitären Völkerrechts an neue Waffentechnologien oder grundlegende Veränderungen in der Kriegführung. Die meisten gegenwärtig relevanten Regelungen entstanden vor oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Annahme eines Krieges als räumlich und zeitlich begrenzte Auseinandersetzung zwischen den regulären Streitkräften verschiedener souveräner Staaten . Ein daraus resultierendes und bisher durch neue Verträge nur unzureichend gelöstes Problem ist die stark eingeschränkte Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf nichtinternationale Konflikte. Die Zahl, Schwere und Dauer solcher innerstaatlichen bewaffneten Auseinandersetzungen sind nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem durch Befreiungs- und Unabhängigkeitskriege in Afrika und Asien ab dem Beginn der 1960er Jahre stark angestiegen. Lösungsansätze für diese Entwicklung, wie etwa die Erklärung von Turku , gingen bisher weitestgehend nur von privaten Initiativen aus. Als ein weiteres Problem gilt teilweise die Nichtanwendbarkeit auf friedenserzwingende Einsätze nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen .

Nichtstaatliche Bewegungen und Gruppierungen können sich zwar freiwillig und einseitig zur Einhaltung der Bestimmungen des humanitären Völkerrechts verpflichten, jedoch nicht offiziell Vertragspartei der entsprechenden Abkommen werden. Die Ungleichheit der Mittel in solchen Auseinandersetzungen wird als asymmetrische Kriegführung bezeichnet und betrifft Konflikte zwischen regulären Streitkräften eines Staates und nichtstaatlichen Einheiten wie beispielsweise paramilitärischen Milizen oder Guerilla -Verbänden beziehungsweise nicht in militärischen Strukturen organisierten Kämpfern wie Partisanen oder Terroristen . Ein weiteres Problem ist die ungeklärte Rechtsstellung von privaten Sicherheits- und Militärunternehmen im Rahmen des humanitären Völkerrechts und der zunehmende Einsatz solcher Firmen in den Konflikten seit 1990. Das im September 2008 von 17 Ländern verabschiedete Montreux-Dokument , das völkerrechtlich jedoch nicht verbindlich ist, enthält erstmals auf zwischenstaatlicher Ebene ausgearbeitete Empfehlungen für diesen Bereich. Eine 2009 unter dem Titel Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law erschienene Studie des IKRK befasst sich zudem mit der Frage, welchen Schutz gegen direkte Angriffe des Gegners Zivilisten haben, die selbst an Kampfhandlungen teilnehmen. Den Analysen dieser Studie zufolge müssen Kombattanten von Zivilisten unterschieden werden, die nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen, die aber wiederum auch zu unterscheiden sind von Zivilisten, die auf einer individuellen, sporadischen oder unorganisierten Basis an Kämpfen teilnehmen. Die Studie enthält diesbezüglich Empfehlungen, wie das humanitäre Völkerrecht ausgelegt werden sollte und welchen Regeln die Kampfführungsstrategie bewaffneter Streitkräfte dabei folgen sollte.

Kritik

Durch die Verabschiedung, Verbreitung und Anwendung des humanitären Völkerrecht wurde und wird versucht, im intuitiv oftmals als rechtsfrei empfundenem Zustand des Krieges in verschiedenen Bereichen Regeln aufzustellen, durch die ein Minimum an Schutz realisiert werden soll. Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit von Handlungen und Entscheidungen als Grundvoraussetzungen einer effektiven Rechtsordnung fehlen in einem Krieg jedoch nahezu vollständig. Hinzu kommt der Umstand, dass nach dem in Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt, von den in Artikel 51 ( Selbstverteidigung eines Staates ) und in Kapitel VII ( friedenserzwingende Maßnahmen ) der UN-Charta vorgesehenen Ausnahmen abgesehen, der internationale bewaffnete Konflikt grundsätzlich völkerrechtswidrig ist. Die unter dem Begriff „ Verbrechen gegen den Frieden “ zusammengefassten Tatbestände gelten seit den Nürnberger Prozessen 1945/1946 als die „höchsten internationalen Verbrechen“ ( supreme international crime ). Eine solche Rechtsauffassung zum ius ad bellum („Recht zum Kriege“) führt hinsichtlich der Rechtslogik zu der teilweise als paradox empfundenen Situation, dass mit dem humanitären Völkerrecht als ius in bello („Recht im Kriege“) versucht wird, einen Rechtsrahmen für einen an sich rechtswidrigen Zustand zu definieren.

Trotz aller inhaltlichen und praktischen Unzulänglichkeiten wird als Argument zugunsten des humanitären Völkerrechts vorgebracht, dass seine Existenz und Respektierung Millionen Menschen das Leben gerettet, unnötiges Leid verhindert und die Folgen von kriegerischen Auseinandersetzungen abgemildert hätte. Ein in diesem Zusammenhang wenig beachteter Aspekt ist beispielsweise der mögliche Verzicht auf militärisch sinnlosen Widerstand durch Kapitulation oder kampflose Übergabe bei Aussicht auf eine menschliche Behandlung in Kriegsgefangenschaft oder im Rahmen eines Besatzungsmandats. So hat die beispielhafte Umsetzung der Genfer Kriegsgefangenen-Konvention im Zweiten Weltkrieg durch die Westalliierten nicht nur Millionen von deutschen Soldaten das Leben gerettet. Auch unzähligen Soldaten der eigenen Streitkräfte blieben wahrscheinlich Tod und Verwundung durch langwierige Rückzugskämpfe der deutschen Truppen und durch einen oftmaligen Verzicht der deutschen Bevölkerung auf Gegenwehr erspart. Diesen Argumenten gegenübersteht der mehrheitlich als wenig überzeugend angesehene Vorwurf, das humanitäre Völkerrecht mache Kriege erträglicher und damit wahrscheinlicher, indem es die Vorstellung von der Möglichkeit eines „sauberen“ beziehungsweise „menschlichen“ Krieges erzeuge.

Siehe auch

Literatur

Deutschsprachige Bücher

Englischsprachige Bücher

 • Geoffrey Best: Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts. Columbia University Press, New York 1980, ISBN 0-231-05158-1 .
 • Dieter Fleck (Hrsg.): The Handbook of International Humanitarian Law. Zweite Auflage. Oxford University Press, Oxford/ New York 2008, ISBN 978-0-19-923250-5 .
 • Frédéric de Mulinen: Handbook on the Law of War for Armed Forces. IKRK, Genf 1987, ISBN 2-88145-009-1 .
 • International Committee of the Red Cross: Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 13. Auflage. IKRK, Genf 1994, ISBN 2-88145-074-1 .
 • Leslie C. Green: The Contemporary Law Of Armed Conflict. Juris Publishing, Huntington 2000, ISBN 1-929446-03-9 .
 • Frits Kalshoven , Liesbeth Zegveld : Constraints on the waging of war: an introduction to international humanitarian law. Dritte Auflage. IKRK, Genf 2001, ISBN 2-88145-115-2 ; Volltext verfügbar beim Projekt eLibrary Austria
 • International Committee of the Red Cross (Hrsg.): Rules of international humanitarian law and other rules relating to the conduct of hostilities. Collection of treaties and other instruments. IKRK, Genf 2005, ISBN 2-88145-014-8 .
 • Wolff Heintschel von Heinegg, Volker Epping (Hrsg.): International Humanitarian Law Facing New Challenges: Symposium in Honour of Knut Ipsen. Springer, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-49089-0 .

Zeitschriften, Periodika und Buchreihen

 • Yearbook of International Humanitarian Law. Cambridge University Press, ISSN 1389-1359 .
 • International Review of the Red Cross. International Committee of the Red Cross/ Cambridge University Press, ISSN 1560-7755 .
 • Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften. The Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. DRK-Generalsekretariat und Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum, ISSN 0937-5414 .
 • Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum Humanitären Völkerrecht. Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum.
 • Bofaxe . Schriftenreihe zum humanitären Völkerrecht. Herausgegeben vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum.

Artikel

 • René Kosirnik: The 1977 Protocols: A Landmark in the Development of International Humanitarian Law. In: International Review of the Red Cross. 320/1997. IKRK, S. 483–505, ISSN 1560-7755 .
 • Karma Nabulsi: The Modern Laws of War from 1874 to 1949. In: Traditions of War. Occupation, Resistance and The Law. Oxford University Press, Oxford/ New York 1999, ISBN 0-19-829407-7 , S. 4–19.
 • Jean-Philippe Lavoyer, Louis Maresca: The Role of the ICRC in the Development of International Humanitarian Law. In: International Negotiation. 4(3)/1999. Brill Academic Publishers, S. 503–527, ISSN 1382-340X .
 • François Bugnion: The Geneva Conventions of 12 August 1949: from the 1949 Diplomatic Conference to the Dawn of the New Millennium. In: International Affairs. 76(1)/2000. Blackwell Publishing, S. 41–50, ISSN 0020-5850 .
 • Howard S. Levie: History of the Law of War on Land. In: International Review of the Red Cross. 838/2000. IKRK, S. 339–350, ISSN 1560-7755 .
 • Dietrich Schindler : International Humanitarian Law: Its Remarkable Development and its Persistent Violation. In: Journal of the History of International Law. 5(2)/2003. Brill Academic Publishers, S. 165–188, ISSN 1388-199X

Weblinks

Einzelnachweise

 1. vgl. Isabelle-Constance v. Opalinski: Schüsse auf die Zivilisation. In: FAZ. 20. August 2014; Hans Haider: Missbrauch von Kulturgütern ist strafbar. In: Wiener Zeitung. 29. Juni 2012.