liberalisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Liberalisme (latin: liber, libera, liberum: "fri"; liberalis "angående frihed , liberal") er en grundlæggende position i politisk filosofi og en historisk og aktuel bevægelse, der stræber efter en fri politisk, økonomisk og social orden. Liberalismen opstod fra de engelske revolutioner i 1600 -tallet. [1] I mange lande opstod nationalstater og demokratiske systemer for første gang fra liberale borgerbevægelser. [2]

Liberalismens hovedmål er individets frihed , primært i forhold til statsstyring. Den er derfor rettet mod troen på staten , kollektivisme , vilkårlighed og misbrug af magt eller styre . Udover konservatisme og socialisme regnes det blandt de tre store politiske ideologier og verdensopfattelser, der opstod i Europa i det 18. og 19. århundrede.

Politisk filosofi

Selvom begrebet liberalisme først blev opfundet i Spanien i 1812, ligger dets rødder i oplysningstiden , fra omkring 1650 og frem. Individet er i liberalismens centrum som politisk filosofis grundstilling. Ifølge liberale overbevisning, den individuelle frihed i personen er den grundlæggende norm ethvert menneskes samfund, mod hvilke staten bør orientere sin politiske og økonomiske orden. I denne sammenhæng forstås primært frihed som mangel på nogen form for vold eller tvang , især fra statens side. I en snævrere forstand af liberale holdninger er statens rolle begrænset til den konkrete beskyttelse af individers frihed og det retssystem, der garanterer frihed.

Liberalisme står i kontrast til totalitarisme og ses ofte i den moderne vestlige verden som en forudsætning for et moderne, pluralistisk demokrati . Indtil i dag betragter repræsentanter for partier, der ikke eksplicit er liberale, sig selv som liberale i betydningen oplysningstidens definition af liberalisme. Liberalismen etablerede en begrundelse for at frigøre sig fra gamle doktriner, der talte for mangel på frihed og juridisk ulighed hos mennesket. Eksempler på sådanne doktriner er feudalisme , fordi det bandt mennesker til en feudalherre og absolutisme , som kun tillod politisk magt til kongen. I modsætning til anarkisme afviser liberalismen ikke staten, men ser nationalstaten som garant for frihed og ejendom. Der er imidlertid ganske forskellige opfattelser af, hvad han skal gøre for at sikre dette, og hvor langt hans opgaver og rettigheder skal gå.

Forfædrene til den angloamerikanske liberalisme er Hobbes og Locke . Med anglo-amerikansk liberalisme kan pragmatisme , utilitarisme og empirisk rationalisme næppe adskilles. Streng moral og velgørende solidaritet er derimod en privat sag for den liberale; de er på mange måder forbundet med religioner og lokale kirker i USA. I denne henseende supplerer privat kommunitarisme offentlig liberalisme. Især i USA betyder liberalisme: "Pragmatisk frihed fra og til: styre og dogmer, religion og moral, samfund og love". [3] Det frie helliggør kontrakten, også som en social kontrakt , blandt ligemænd (jævnaldrende). Kontrol og balance , dvs. magtbalancen, udgør liberalismens magtetik.

at danne

"Liberalisme" er en samlebetegnelse for forskellige politiske holdninger, hvorved "hvad alle 'liberaliseringer' har til fælles er svært at bringe under bestemte, definitionsmæssigt definerbare kategorier." [4] Imidlertid kan forskellige samfundsområder identificeres, hvor efterspørgslen for individuel frihed konkretiseret. Fælles for de forskellige tilgange er den høje agtelse af individuel frihed og personligt ansvar . Alle skal leve som de vil, så længe de ikke påvirker eller krænker andres frihed. Demokrati og nation ses som et middel til at beskytte borgernes frihed. Meningsfrihed, tro og samvittighed betragtes som en forudsætning for selvrealisering og selvudvikling.

Den liberale bevægelse var heterogen fra begyndelsen og var baseret på et bredt spektrum af borgerlige krav om modernisering mod staten , kirken og samfundet på næsten alle politiske, økonomiske, sociale og ideologiske områder. Selv i de tidlige debatter i 1800-tallet, hvor målet om at erstatte absolutistiske , genoprettende og autokratiske styreformer med deltagelsesmodeller baseret på ideen om folkelig suverænitet var i forgrunden, konkurrerede moderate-liberale reformatorer med radikal-liberale revolutionære om den liberale tolkningssuverænitet Weltanschauung og var i delvis uforenelig modsætning til hinanden. Mens den moderate liberalisme så realiseringen af friheden og forfatningsstaten i et forfatningsmæssigt monarki som et tilstrækkeligt politisk mål, havde demokratisk radikalisme til formål at gennemføre en fuldstændig omstrukturering af staten og samfundet og havde til formål at udskifte monarkiet med republikken i en muligvis nyoprettet nationalstat .

Efter realiseringen af ​​den liberale forfatningsmisme var der en liberalismekrise i slutningen af ​​1800 -tallet og i nogle tilfælde i stigende grad efter første verdenskrig. [5] Den forskellige vurdering af det sociale spørgsmål førte til en opdeling i liberalismen i økonomiske og socialliberale tilgange. [6] Som en reaktion på den globale økonomiske krise udviklede sig en tysk neoliberalisme , nemlig ordoliberalisme , som søgte at overvinde problemerne med den såkaldte laissez-faire-liberalisme med henvisning til den skolastiske idé om en ”naturlig, gudvillig bestille". [7] I slutningen af ​​det 20. århundrede, især i USA, var der en genoplivning af social-liberal politisk filosofi, initieret af John Rawls .

Konstitutionel liberalisme

Ifølge liberalismen er en forfatnings opgave at beskytte borgernes naturlige rettigheder mod statens almagt. John Locke , en af ​​de vigtigste grundlæggere af liberalismen, postulerede i sit arbejde To traktater om regering , der blev offentliggjort i 1689, frihed, liv og ejendom som enhver borgeres umistelige rettigheder. Rettighederne til frihed, liv og ejendom ses som grundlæggende menneskerettigheder. Den liberale forfatning har til formål at beskytte disse menneskerettigheder mod vilkårlig indblanding fra staten ved at begrænse statsmagten. Disse skal beskyttes mod og af staten og har også prioritet frem for demokratisk fremkaldte beslutninger.

John Stuart Mill udtrykte det i sit essay On Liberty (dt.: On Liberty) princippet om, at "den eneste grund til, at menneskeheden hver for sig eller sammen har myndighed til at blande sig i et af dets medlemmers handlefrihed for at beskytte sig selv . Det eneste formål med hvilket man lovligt kan bruge tvang mod viljen fra et medlem af et civiliseret samfund: at forhindre skade på andre. "

Washington Capitol , den amerikanske parlamentsbygning. I USA var vigtige liberale forfatningsmæssige principper allerede blevet implementeret i slutningen af ​​1700 -tallet.

Disse naturlige rettigheder beskyttes ved at forankre magtadskillelsen i forfatningen for at forhindre koncentration af magt. Ud over den horisontale magtadskillelse bør den udøvende, lovgivende og retslige afdeling være i balance og kontrollere hinanden ( kontroller og balancer ) for at forhindre ophobning af magt og magtmisbrug på et af disse områder. Charles de Montesquieu anses for at være grundlæggeren af ​​konceptet om magtadskillelse med sin bog om lovenes ånd , udgivet i 1748.

"Så snart den lovgivende magt er kombineret med den udøvende i en og samme person eller den samme embedsmandskab, er der ingen frihed."

- Om lovenes ånd (De l'esprit des lois), XI, 6

I 1800 -tallet opfandt tysk forfatningsret , oprindeligt med Robert von Mohl , begrebet den liberale " forfatningsstat ". I modsætning til absolutismens "magtstat" er statsautoriteten i forfatningsstaten underlagt oplyst lovgivning , formidlet af administrationens lovlighed, proceduremæssige garantier og muligheden for effektiv juridisk beskyttelse af selvbinding. [8] [9] Inden loven skal alle borgere være lige , uanset klasse- eller religiøse forskelle. [10] Efter Anden Verdenskrig blev denne opfattelse suppleret med aspektet af den materielle retsstatsprincip: gyldigheden af ​​grundlæggende rettigheder og kravet om proportionalitet repræsenterer - i betydningen af ​​en materiel retsstat - en absolut statsgrænse aktivitet og også direkte binde lovgiver.

Økonomisk liberalisme

Oprindeligt var "liberalisme" forbeholdt et navn for liberalismens politiske bevægelse. Siden begyndelsen af ​​det 20. århundrede har udtrykket også været brugt til at henvise til økonomiske politiske holdninger, der var repræsenteret ved klassisk økonomi, og som kan spores tilbage til Adam Smith . [11] I modsætning til andre former for liberalisme bruges udtrykket økonomisk liberalisme. Grundlaget for økonomisk liberalisme er - i forlængelse af John Locke - privat ejendom og kontraktfrihed . Tilhængere af økonomisk liberalisme går ind for fri markedsøkonomi og frihandel i traditionen med klassisk økonomi . De bad om indførelse af handelsfrihed og opløsningen af laugene . [10]

Dels føres ejendomsretten tilbage til naturretlige begrundelser, da de allerede findes i Hugo Grotius , Samuel Pufendorf og John Locke. De amerikanske grundlæggere og, i det 20. århundrede, de libertariske filosoffer Robert Nozick og Ayn Rand argumenterer for eksempel i denne tradition for at retfærdiggøre ejendomsrettigheder baseret på naturretten, selvom deres liberale orientering undertiden bestrides. [12] Ifølge Lockes ejendomsteori reduceres ejendomsretten derefter til en original bevillingshandling gennem arbejde . Konsequentialistiske argumenter, der kan spores tilbage til Adam Smith, Jeremy Bentham og John Stuart Mill , kommer ofte til en lignende stærk vægt på private ejendomsrettigheder. [13] De begrunder dette imidlertid med incitamenter til effektiv brug, der fører til en stigning i det fælles gode. I modsætning til repræsentanter for naturretten begrunder de ejendomsretten ikke først og fremmest med hensyn til retfærdighed, men med hensyn til fordele. Repræsentanter for denne form for konsekvensistisk (eller utilitaristisk ) økonomisk liberalisme var økonomerne Ludwig von Mises , Friedrich Hayek, James M. Buchanan og Milton Friedman samt juridisk teoretiker Richard A. Epstein . [14]

Adam Smith sporer nationernes velstand tilbage i sit arbejde med samme navn til begrebet den usynlige hånd , hvorefter menneskets egoistiske stræben bidrager til hele samfundets velfærd. Derfor er fri konkurrence i markedsøkonomien efter mange økonomiske liberales mening det optimale kontrolinstrument for økonomien.Repræsentanter for klassisk økonomisk liberalisme som Jean Baptiste Say antog, at der altid ville være en markedsligevægt uden statslig indgriben. Indgreb fra velfærdsstatens politikker betragtes som skadelige i denne henseende. I det 19. århundrede, påvirket af den klassiske økonomis lære, blev den liberale model for en stat, hvis opgaver primært er begrænset til etablering af sikkerhed og orden, og som griber så lidt ind som muligt i økonomiske processer (" laissez-faire ") anvendt i det 19. århundrede. [15] Denne opfattelse af staten blev kritiseret af Ferdinand Lassalle som en såkaldt " nattevagtstat ". Efter den globale økonomiske krise erkendte mange økonomiske liberale imidlertid, at det frie marked ikke kun kan trues af statsindgreb, men også af oligopoler eller kartelstrukturer.

Som reaktion på kritikken af ​​den klassiske (økonomiske) liberalisme udviklede nye ideer sig, som oprindeligt blev opsummeret under begrebet neoliberalisme . Især ordoliberalismen i " Freiburgskolen ", som også er en af ​​hovedindflydelserne på udviklingen af ​​den sociale markedsøkonomi , krævede en stærk stat, der kan modvirke arven fra økonomien gennem reguleringspolitik . Markedssvigt , f.eks. I tilfælde af såkaldte " eksterne virkninger " såsom miljøforurening , bør ifølge den økonomisk liberale position overvindes ved hjælp af instrumenter på linje med markedet, såsom handel med emissioner .

En af liberalismens vigtigste teoretikere i det 20. århundrede er nobelpristageren i økonomi, Friedrich August von Hayek . [16] Hayek, et fremtrædende medlem af Mont Pelerin Society , betragtes som en central figur for integration af økonomisk liberalisme, ikke mindst fordi han påvirkede udviklingen af ​​tre forskellige økonomiske skoler i forskellige livsfaser. For det første spillede han som elev af Ludwig von Mises en nøglerolle i udviklingen af ​​den østrigske skoles positioner , herunder kritikken af økonomisk regnskab under socialisme . I 1950 tog han til Chicago, hvor det med hans deltagelse kom til en revurdering af monopol- og kartelstrukturer. Endelig blev han i 1962 kaldet til Freiburg, centrum for tysk neoliberalisme, hvor han udarbejdede sine ideer om statens "formodning om viden", markedslignende "spontane ordrer" og "konkurrence som en opdagelsesproces".

Idéerne fra Milton Friedman , en fortaler for frihandel og deregulering, nobelpristager i økonomi , havde en stærk indflydelse på markedsudviklingen og konkurrencen, der kunne observeres i store dele af verden i anden halvdel af det 20. århundrede. [17] Friedman, der betragtes som en vigtig repræsentant for Chicago School of Economics, tog først idéer fra den kontinentaleuropæiske neoliberalisme. I modsætning til sidstnævnte var han imidlertid ligesom Hayek temmelig skeptisk over for lovgivningsmæssig konkurrencekontrol. [18]

Da udtrykket liberalisme i USA var forbundet med den politiske venstrefløj efter New Deal og i stigende grad i 1970'erne gennem fremkomsten af ​​filosofisk egalitær liberalisme ( venstreorienteret liberalisme ), omtales der ofte liberale økonomiske positioner som libertarianisme . [19]

Social liberalisme

Mens det for økonomiske liberale generelt opfattes, at nedrivning af stat og føydal regel til at skabe lige muligheder er tilstrækkeligt, ønsker social liberale også at kompensere for socialt bestemte uligheder i muligheder. [20] For at minimere begrænsningen af ​​individuel autonomi, hvilket også er uønsket af sociale liberale, blev hjælp til selvhjælp udbredt som en løsning på det sociale spørgsmål i det 19. århundrede. Så den socialliberale Hermann Schulze-Delitzsch gik ind for fremme af kooperativsystemet . [21] Et andet typisk liberalt svar på det sociale spørgsmål er kvalifikation gennem en statsstøttet uddannelsespolitik . [21] I den sociale markedsøkonomi forsøgte repræsentanter for ordoliberalisme konceptuelt at kombinere liberale økonomiske positioner med at overvinde sociale problemer.

På baggrund af den globale økonomiske krise forsøgte John Maynard Keynes - ud fra en venstre -liberal politisk position - at gøre det klart, hvordan antikapitalistiske bestræbelser (kommunistisk og fascistisk) kan forhindres ved at opretholde og udvide den kapitalistiske velfærdsstat . Hvordan Keynes forstår liberalisme forklares i artiklerne Am I a Liberal? [22] fra 1925 eller The End of Laissez-Faire [23] fra 1926 klart. Keynes forstår fuld beskæftigelse som en betingelse for fagforeningernes evne til at have forhandlingsstyrke. De fattiges stigende velstand siges at være den optimale vækst for den markedslignende økonomi og dermed sikre individuel uafhængighed.

I John Rawls ' egalitære liberalisme er lige muligheder ikke kun formelle, men også i det væsentlige fair. [24] Rawls teori om retfærdighed betragtes som en liberal opfattelse, fordi Rawls sætter frihed over omfordeling . Individuel frihed bør i bedste fald begrænses for at beskytte tredjemands frihed på ingen måde af hensyn til social retfærdighed . [25] Ulighed er dog kun berettiget, hvis det også gavner de socialt svageste i et samfund. [26]

Også i den liberale tradition siden Immanuel Kant er fortaler for friheder som muligheder for realisering , som Amartya Sen og Martha Nussbaum repræsenterer. Men med sit positive frihedsbegreb er denne tilgang i spænd med konventionelle former for politisk liberalisme. [27] Isaiah Berlin og Charles Taylor har for nylig behandlet den positive og negative forståelse af frihed og dens betydning for forskellige tilgange inden for liberal politisk filosofi. [28]

Liberale partiers historie

Da de moderne partiers forløbere opstod i 1800 -tallet, var de liberale partier et af dem fra starten. De var ofte mere løst organiseret end de konservative, katolske og efterhånden socialistiske partier. Liberale partier kunne ikke bygge på et fælles socialt fundament som det katolske foreningssystem. De liberale havde imidlertid fordel af den ulige stemmeret (→ klassestemmeret ), som det var tilfældet i mange europæiske lande indtil det 20. århundrede. Flertals stemmeret kunne favorisere de liberale, hvis det gjorde dem i stand til at fungere som kompromiskandidater med deres midterposition.

Indførelsen af ​​generel og proportional repræsentation forværrede situationen for de liberale partier der i mange lande. I Storbritannien, Tyskland og andre lande mistede liberale partier meget terræn i 1920'erne. Til tider var det partifragmentering, der generede de liberale, især de venstreorienterede. Samlet set har liberale partier parlamentarisk repræsentation i næsten alle demokratier og er ofte blandt de klassiske regeringspartier.

Den tyske liberalismes historie behandles i liberalismens arkiv for Friedrich Naumann Foundation for Freedom i Gummersbach , som indeholder dokumenter fra FDP .

Gul anses bredt for at være liberalismens politiske farve . [29] [30]

Liberalisme og kvinders frigørelse

På grund af sin fortaler for individets rettigheder til frihed har liberalismen tilbudt sig selv i historien som en allieret til kvindebevægelsen. I Tyskland tællede for eksempel en stor del af kvindebevægelsen med i liberalismen. [31] Det sædvanlige arbejde af John Stuart Mill, The Subjection of Women (1869), hvor han går ind for ligestilling for kvinder, har bidraget hertil.

Selvom liberalismen holder sig til det konservative familiebegreb inden for personlig og familieret , forstår det begrebet ægteskab i en kontraktlig kontekst og ikke længere som en overindividuel institution. [10]

Se også

litteratur

Klassikere af liberalisme

Vorläufer

 • Thomas Hobbes : Vom Bürger . In: Hermann Klenner (Hrsg.): Elemente der Philosophie III (= Philosophische Bibliothek ). Band   158 . Meiner, Hamburg, ISBN 978-3-7873-1166-8 , S.   59–328 (Latein: De Cive . 1642. Übersetzt von Jutta Schlösser).
 • Thomas Hobbes: Leviathan . Hrsg.: Hermann Klenner (= Philosophische Bibliothek . Band   491 ). Meiner, Hamburg 2004, ISBN 978-3-7873-1699-1 (britisches Englisch: Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil . 1651. Übersetzt von Jutta Schlösser).

Weitere Werke

Weblinks

Commons : Liberalismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Liberalismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Ralf Dahrendorf : Liberalism . In John Eatwell/Murray Milgate/Peter Newman (Hrsg.): The Invisible Hand . The New PalgraveMacmillan, London 1989, S. 183.
 2. Christoph Nonn: Bismarck: Ein Preuße und sein Jahrhundert . CHBeck, München 2015, S. 123 ff. (Kap.: Die englische Alternative)
 3. Axel Montenbruck : Menschenwürde-Idee und Liberalismus – zwei westliche Glaubensrichtungen. 3. Auflage, 2016, ISBN 978-3-946234-56-2 , S. 181 ff. ( online auf der Webseite der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin)
 4. Artikel „Liberalismus“, Willi Albers, Anton Zottmann (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, S. 33.
 5. Willi Albers: Art. „Liberalismus.“ In: Willi Albers, Anton Zottmann: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Sozialwissenschaften , Bd. 5, Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.
 6. Gerhard Göhler: Antworten auf die soziale Frage – eine Einführung. In: Bernd Heidenreich: Politische Theorien des 19. Jahrhunderts: Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus . Akademie Verlag, 2002, S. 417, 424.
 7. Eucken, zitiert nach Goldschmidt: Eröffnung der Kontingenz gesellschaftlicher Ordnungen? Eucken und die Kirche als ordnende Potenz. In: Pies, Martin Leschke: Walter Euckens Ordnungspolitik. Mohr Siebeck, 2002, ISBN 3-16-147919-X , S. 166 f.
 8. Adamovich, Funk: Allgemeines Verwaltungsrecht. Springer, 1987, S. 7.
 9. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte: 1866–1918, Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. CH Beck, 1993, S. 182 ff.
 10. a b c Helmut Coing : Europäisches Privatrecht 1800–1914. München 1989. ISBN 3-406-30688-8 . § 10 I., S. 70.
 11. Rudolf Walther: Exkurs: Wirtschaftlicher Liberalismus (Artikel „Liberalismus“). In: Brunner, Conze, Koselleck: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 3, Stuttgart 1982, Seite ?.
 12. Zu der politischen Philosophie des Libertarismus vgl. S. Freeman: Illiberal Libertarians: Why Libertarianism Is Not a Liberal View . In: Philosophy and Public Affairs. Bd. 30, Nr. 2, 2001, S. 105–151.
 13. Michael Goldhammer: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie: Rekonstruktion der Begründung von Eigentum an immateriellen Gütern anhand der US-amerikanischen Eigentumstheorie. Mohr Siebeck, 2012, ISBN 3-16-150993-5 .
 14. Vgl. den Artikel Libertarianism . In: Internet Encyclopedia of Philosophy.
 15. N. Wimmer, Th. Müller: Wirtschaftsrecht: International – Europäisch – National. Springer, 2007, S. 19.
 16. Bernd Ziegler: Geschichte des ökonomischen Denkens: Paradigmenwechsel in der Volkswirtschaftslehre . Ausgabe 2, Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008, ISBN 3-486-58522-3 , S. 128.
 17. Paul Anthony Samuelson, William D. Nordhaus: Volkswirtschaftslehre das internationale Standardwerk der Makro- und Mikroökonomie. MI Wirtschaftsbuch 2007, ISBN 3-636-03112-0 , S. 72 f.
 18. Karl-Peter Sommermann: Staatsziele und Staatszielbestimmungen . Mohr Siebeck, 1997, S. 167.
 19. Frieder Neumann: Gerechtigkeit und Grundeinkommen: Eine gerechtigkeitstheoretische Analyse ausgewählter Grundeinkommensmodelle . LIT Verlag, Münster 2009, ISBN 3-643-10040-X , S. 43.
 20. Vgl. Wolfgang Ayaß : Max Hirsch . Sozialliberaler Gewerkschaftsführer und Pionier der Volkshochschulen , Berlin 2013.
 21. a b Gerhard Göhler: Antworten auf die soziale Frage – eine Einführung . In: Bernd Heidenreich: Politische Theorien des 19. Jahrhunderts: Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus . Akademie Verlag, 2002, S. 417, 424.
 22. John Maynard Keynes: Am I a Liberal? In: Essays in Persuasion. WW Norton & Company, 1991, S. 312 ff.
 23. John Maynard Keynes: The End of Laissez-Faire . Hogarth Press, 1926
 24. Andrea Schlenker-Fischer: Demokratische Gemeinschaft trotz ethnischer Differenz: Theorien, Institutionen und soziale Dynamiken , VS Verlag, 2009, S. 99.
 25. Walter Reese-Schäfer : Politische Theorie der Gegenwart in fünfzehn Modellen Oldenbourg Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft . Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005, ISBN 3-486-57930-4 , S. 7.
 26. Hans Joas, Wolfgang Knöbl: Sozialtheorie: Zwanzig einführende Vorlesungen , Suhrkamp Verlag, 2004, S. 670.
 27. Nina Oelkers, Hans-Uwe Otto, Holger Ziegler: Handlungsbefähigung und Wohlergehen . In: Otto, Ziegler (Hrsg.): Capabilities - Handlungsbefähigung und Verwirklichungschancen in der Erziehungswissenschaft , VS Verlag, 2009, S. 98 f.
 28. Erich Zalten: Die Problemverschlingung von Liberalismus und Kommunitarismus. Bemerkungen zur politischen Theorie und Ethik . In: Kurt Seelmann: Kommunitarismus versus Liberalismus: Vorträge der Tagung der Schweizer Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie vom 23. und 24. Oktober 1998 in Basel . Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie – Beiheft Nr. 76, Franz Steiner Verlag 2000, S. 85, 86.
 29. Sean Adams, Terry Lee Stones: Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design . Quayside Publishing Group, Laguna Hills 2017, ISBN 978-1-63159-410-6 , S.   86 .
 30. Rohit Vishal Kumar, Radhika Joshi: Colour, Colour Everywhere: In Marketing Too . In: SCMS Journal of Indian Management . Band   3 , Nr.   4 , 2006, ISSN 0973-3167 , S.   40–46 ( ssrn.com [abgerufen am 20. Juni 2019]).
 31. Angelika Schaser: Helene Lange und Gertrud Bäumer. Eine politische Lebensgemeinschaft. Böhlau, Köln 2010, S. 35 u. 133–147 et passim.