Lingvistik

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Lingvistik , også lingvistik (fra latinsk lingua , tunge, sprog), undersøger menneskeligt sprog i forskellige tilgange. Sprogforskningens indhold er sprog som system, dets individuelle komponenter og enheder og deres betydning. Desuden behandler lingvistik sprogets oprindelse, oprindelse og historiske udvikling med dets alsidige anvendelse i skriftlig og mundtlig kommunikation , sprogets opfattelse, læring og artikulation samt de forstyrrelser, der kan være forbundet med det.

Som en stor gren af ​​lingvistik undersøger generel lingvistik aspekter, som flere sprog har til fælles. Det giver de metoder, hvormed enkelte sprog kan beskrives og sammenlignes med hinanden. Væsentlige aspekter af generel lingvistik er grammatik , komparativ lingvistik eller sprogtypologi og historisk lingvistik . Sprogsystem, sproghistorie og sprogbrug kan også fokusere på visse individuelle sprog studeres begrænset eller sproggrupper, som i den tyske lingvistik den tyske eller som en del af de romanske sprog , de romanske sprog .

En anden gren af ​​lingvistik er anvendt lingvistik . Dette kan også behandle spørgsmål, der er formuleret på tværs af sprog, for eksempel de videnskabelige principper for sprogundervisning inden for fremmedsprogsundervisning og læringsforskning eller sprogterapi inden for klinisk lingvistik . Psykolingvistik undersøger blandt andet sprogtilegnelse af småbørn og de kognitive processer, der finder sted, når mennesker behandler sprog. Corpuslingvistik og kvantitativ lingvistik er områder, der har fået betydning i de seneste årtier på grund af udvidelsen af ​​tekniske muligheder inden for maskinsprogbehandling. Sociolingvistik , medielingvistik og politisk lingvistik beskæftiger sig med offentlig sprogbrug og overgangsområdet til samfundsvidenskaben .

Sprogvidenskaben omfatter således talrige store og små delområder, der er inkonsekvente med hensyn til både indhold og metode og er i kontakt med en lang række andre videnskaber.

Videnskabstype

Da der er forskellige aflæsninger af udtrykket sprog og meget forskellige aspekter af sprog undersøges, er det ikke muligt at tildele lingvistik til kun en type videnskab. For eksempel betragtes lingvistik som studiet af det sproglige system af mange som et delområde af semiotik , studiet af tegn, og kan dermed tildeles gruppen af strukturelle og formelle videnskaber . Hvis den individuelle tilegnelse af sprog og sprogbrug imidlertid ses fra et psykologisk eller klinisk synspunkt, så er disse underområder inden for lingvistik en del af naturvidenskaberne . Når man betragter sprog som et socialt og kulturelt fænomen, skal lingvistik på den anden side vurderes som en kulturel eller åndelig videnskab. Der er også underområder inden for lingvistik (f.eks. Etno- , politisk- eller sociolingvistik ), der som sådan kan tælles blandt samfundsvidenskaberne .

terminologi

Begreberne lingvistik og lingvistik

"Institut for lingvistik" (tidligere) og "Institut for lingvistik" (nu) som navnene på den samme universitetsinstitution

Dybest set er der ingen strenge regler for navngivning af denne disciplin i sig selv i lingvistik. På den ene side er de meget forskellige forskningsområder lingvistik, men også deres nærhed og specifikation i de forskellige individuelle sproglige philologies (såsom tysk, engelsk, Romansk, osv.) tillader lingvistik som helhed, disse ser ikke ud til at være lukkede. Som et resultat, selv inden for akademiske institutioner, bruges flertalsform af lingvistik ofte til at betegne ikke kun lingvistik, men også flertalsform lingvistik .

På den anden side sidestilles udtrykkene lingvistik og lingvistik for det meste, og selv ved navngivning af underdiscipliner forstås det generelt som synonymer , som det f.eks. Er tilfældet med udtrykkene historisk lingvistik og historisk lingvistik . Der er dog visse regionale præferencer. For eksempel bruges udtrykket generel lingvistik mindre i Østrig og kaldes mere almindeligt som generel lingvistik . Visse navne kan også foretrækkes i de enkelte lokale "skoler".

Men ofte skelnes der mellem de to begreber i det omfang, med lingvistik, sprog og brugen af sproget ses som et socialt og kulturelt fænomen. Med denne forståelse er lingvistik tæt på litteraturvidenskab og især filologi. I modsætning hertil forstås ved lingvistik ren systemlingvistik , dvs. overvejelsen af ​​de enkelte sprogs struktur og deres forskellige funktioner, f.eks. I forbindelse med tilegnelsen af ​​sprog, dets repræsentation i hjernen, dets anvendelse afhængig af sociale eller demografiske faktorer osv.

Udpegning af underdiscipliner

Uanset om der er en navngivende dikotomi mellem lingvistik og lingvistik , bruges udtrykket lingvistik udelukkende ved udpegning af de sproglige underdiscipliner, der påvirker andre videnskabsområder. For eksempel er der kun én sociolingvistik og ingen socio- eller social lingvistik . Med hensyn til terminologi findes normalt kun psykolingvistik , computinglingvistik , politisk lingvistik osv.

Nogle gange, men sjældent i Østrig, omtales delområdet for generel lingvistik også som teoretisk lingvistik eller teoretisk lingvistik .

Endvidere er der spørgsmålet, som ikke er fuldstændigt afklaret, om hvad der menes med "anvendt" lingvistik. På den ene side kan det forstås at betyde de underområder, der undersøger det sprog, der faktisk bruges (i modsætning til de teoretiske konstruktioner af sproglige systemer, grammatikmodeller osv.); på den anden side kan "anvendt" lingvistik også betyde, at forskningsresultaterne bruges i praksis (uden for lingvistik) (taleterapi, talegenkendelse på computeren osv.). Dette problem med grænsesager mellem generel eller teoretisk og anvendt lingvistik diskuteres inden for disciplinen, baseret på en diskussion i det engelsktalende videnskabelige område, også under betegnelsen opposition anvendt lingvistik (for førstnævnte tilfælde) versus anvendt lingvistik (for sidstnævnte) sag).

Specialiseret ordforråd

Specialiseret terminologi bruges inden for lingvistik. [1] En hel række tekniske termer optræder også i daglig sprogbrug. Grundlæggende udtryk er forståelige for den brede offentlighed gennem skoleuddannelsen. Dette omfatter især navnene på taledele (verbum, substantiv osv.), Funktionelle sætningselementer (emne, objekt osv.) Og andre udtryk fra traditionel skolegrammatik. Derudover er der en række udtryk, som ikke-lingvister intuitivt kan forstå i den grundlæggende betydning (teksttype, taler, sprogligt korpus osv.), Som nogle gange kan føre til fejl, fordi mange tekniske udtryk har en anden eller yderligere betydning inden for den videnskabelige disciplin end i den sproglige Hverdag. Derudover foretrækker lægfolk udtryk af denne art fra et normativt synspunkt på grund af deres erfaring i skoletimer, dvs. set i form af, hvad der er "rigtigt" og hvad der er "forkert", mens de normalt har en rent beskrivende funktion som tekniske udtryk inden for den videnskabelige disciplin. Sådanne uklare grænser mellem dagligdags sprog og teknisk sprog er ikke specifikke for lingvistik, men findes også i andre videnskaber.

Ud over udtryk, der er tæt på almindelig brug og ofte kommer fra tysk , er der en hel række udtryk, der består af latinske eller gamle græske ordelementer. Nyere tekniske udtryk er ofte hentet fra engelsk eller germaniseret. Kun en ekstremt lille del af det specialiserede ordforråd (som udviklede sig tidligt i videnskabshistorien) stammer fra fransk . I den sproglige udkant af andre discipliner spiller deres specialterminologi også en vigtig rolle.

Delområder

Udover den inhomogene navngivning af selve den videnskabelige disciplin er opdeling af sprogvidenskab i klart afgrænsede subdiscipliner også inkonsekvent. Ofte er en sådan adskillelse i sig selv endda kontroversiel, hvilket ikke mindst skyldes den overordnede stærke tværfaglige karakter af det overordnede videnskabelige område. Mange forskere føler allerede, at de tre store sproglige domæner er afgrænset

 • Sammenligende lingvistik eller historisk lingvistik
 • Generel lingvistik og
 • Anvendt lingvistik

som kunstig eller uhensigtsmæssig. Dette svarer også til den til tider forskellige tildeling af individuelle forskningsfelter til enten det ene eller det andet område. Så der er z. For eksempel er der ingen generel enighed om, hvorvidt sortlingvistik skal betragtes som et separat område inden for anvendt lingvistik eller som en del af sociolingvistik .

Filologi, der undersøger individuelle sprog fra et sprogligt såvel som litterært og kulturelt synspunkt, vurderes normalt ikke som et underområde inden for lingvistik. Det betragtes snarere som en separat disciplin med hensyn til videnskabshistorien, som i Tyskland ofte afspejles i en tilsvarende separat universitetsstruktur, selvom der er tætte forbindelser mellem filologier og lingvistik. I Østrig på den anden side har de relevante universitetsinstitutter (primært tysk , engelsk , romantik og slaviske studier ) generelt både en filologisk, litterær og sproglig afdeling.

Med hensyn til følgende taksonomi for de sproglige underdiscipliner er der bred enighed.

Lignende lingvistik

Komparativ lingvistik kan opdeles i individuelle underområder, alt efter om der er en diakron eller synkron undersøgelsesmetode. De generelle komparative emner kan også tildeles generel lingvistik og de historiske komparative emner til en uafhængig historisk lingvistik.

Franz Bopp (1791–1865), grundlægger af historisk-komparativ lingvistik
 • Historisk-komparativ lingvistik (også diachrony )
 • Historisk lingvistik (i snævrere forstand), den diakronisk komparative undersøgelse af sprog med det formål at udarbejde sprogfamilier og sammenligne udviklingslinjerne for et eller flere individuelle sprog, dvs. ændringer i fonologi, morfologi, syntaks, semantik og stilistik over tid. Så det omhandler sprogændringer i enhver henseende.
Traditionen er også udbredt, som kombinerer dette emne sammen med de underområder, der er anført nedenfor, i en enkelt større, historisk lingvistik eller historisk lingvistik . Under denne antagelse har vi derfor forståelsen af ​​historisk lingvistik i bredere forstand.

Samtidig foretages en klassificering , der ud over generel lingvistik og anvendt lingvistik tæller historisk lingvistik som det tredje store underområde i stedet for komparativ lingvistik, hvor de generelle komparative emner derefter indgår i generel lingvistik.

Ferdinand de Saussure (1857–1913), en af ​​de vigtigste eksponenter for sproglig strukturalisme
Noam Chomsky (* 1928), grundlægger af generativ grammatik og revolutionær inden for teoretisk lingvistik

Generel lingvistik

Generel lingvistik, undertiden også kaldet teoretisk lingvistik , er afsat til undersøgelse af sprog som et abstrakt system, men også til etablering af generelle teorier om sprog, sidstnævnte også forsøgt af yngre sub-discipliner inden for anvendt lingvistik, såsom sociolingvistik eller diskursanalyse.

Traditionelle kerneområder inden for generel lingvistik er som følger:

 • Grafik , studiet af skrivning som sprogsystem
 • Leksikologi , studiet af strukturen i et sprogs ordforråd og dets mentale repræsentation
 • Morfologi , undervisning i "ordmoduler" og ændrede ordformer (bøjede former, orddannelse)
 • Fonetik , studiet af talelyde (sprogets lydstruktur, artikulation, lydopfattelse)
 • Fonologi , studiet af de enkelte sprogs lydsystemer (lydkombinationer, stavelsesteori), herunder intonation ( prosodi )
 • Pragmatik , undersøgelse af den (situationsafhængige) betydning af ytringer og handlinger ved hjælp af sprog ( talehandlinger , samtale)
 • Semantik , undersøgelse af sproglige enheders betydning og betydning (betydning af ord, betydning af sætninger)
 • Syntaks , studiet af form og struktur af sætninger

For nylig kan følgende forskningsområder også ses som uafhængige delområder:

 • Samtalslingvistik (også sproglig samtaleanalyse , dialogforskning), undersøgelse af autentisk mundtlig kommunikation
 • Grammatikteori , undersøgelse af grammatikkens struktur ved hjælp af formelle modeller
 • Kvantitativ lingvistik , udvikling af sproglove på grundlag af statistiske undersøgelser med det formål at udtænke en teori om sprog baseret på denne
 • Tekstlingvistik , undersøgelse af teksters struktur, funktion og effekt og deres komponenter

Følgende delområder er hovedsageligt i grænseområdet mellem andre eller omfatter flere sådanne:

 • Morfonologi , undersøger orddannelse på et fonologisk plan
 • Morphosyntax beskæftiger sig med morfologiske processers indflydelse på syntaktiske variabler
 • Sprogfilosofi , udforskning af sprogets generelle funktioner og sprogelementer og forholdet mellem sprog, tænkning, fantasi og virkelighed

Anvendt lingvistik

Anvendt lingvistik må på ingen måde forstås som et homogent underområde inden for lingvistik, snarere underordner det de subdiscipliner, der primært ikke beskæftiger sig med sproget som et abstrakt system, men ser sproget i sammenhæng med dets "virkelige" miljø, det vil sige dem, der faktisk bruges dedikeret sprog. Denne forståelse af “anvendt”, det vil sige anvendt lingvistik , står i modsætning til ideen om anvendt lingvistik , hvilket betyder den praktiske implementering af sproglige forskningsresultater, da den f.eks. Er tilgængelig B. ved beregningssproglig lingvistik (hvor fund fra generel lingvistik bruges inden for datalogi), klinisk lingvistik (hvor forskning tjener til at udvikle terapiformer), sprogundervisningsforskning (til udvikling af undervisningsmateriale) eller skrivning af forskning og skrivning didaktik (til uddannelsesformål).

Desuden indgår psykolingvistik, sociolingvistik og andre emner ofte i den almindelige lingvistik, fordi de er dedikeret til beskrivelsen af ​​sproget som en del af individet og ønsker at udforske generelle principper og processer - i modsætning til de discipliner, der vedrører det praktiske liv og dermed beskæftiger sig med med sprogets "applikation".

Da sociolingvistik undersøger både sprog og samfund samt samfundets flersprogethed , kan det også bruges som paraplybetegnelse for de deldiscipliner, der normalt anses for at være lige etablerede områder inden for anvendt lingvistik, f.eks. B. til sprogundervisningsforskning eller diskursanalyse.

Frem for alt er det imidlertid universiteter og institutters strukturer, der bestemmer, hvordan disciplinerne opfattes, fordi størstedelen af ​​de anvendte fag også beskæftiger sig med de aspekter, der ifølge definitionen regnes som generel lingvistik.

Følgende delområder er normalt tildelt anvendt lingvistik:

 • Computational lingvistik under aspekterne
 • Retsmedicinsk lingvistik , undersøgelse og diagnosticering af sprog til kriminelle og retslige formål
 • Internetlingvistik , analyse af sproglige fænomener, der opstår i og via Internettet
 • Klinisk lingvistik , forskning i sprogbrug og sprogopfattelse i tilfælde af skader på hjernen og udvikling af terapeutiske procedurer, herunder sprogudviklingsdiagnostik; det er nært beslægtet med nogle andre emner, der enten tælles som anvendt lingvistik i anvendt lingvistik eller i generel lingvistik. Udover psykolingvistik omfatter dette også især
  • Neurolingvistik , studiet af hvordan sprog behandles i hjernen
  • Patolingvistik (også talepatologi), undersøgelse af problemer i taleopfattelse, behandling og produktion
 • Leksikografi , oprettelse af ordbøger (primært til generel brug)
 • Sprog- og skriverådgivning, rådgivning og coaching til institutioner, offentlige institutioner, journalistik og public relations samt til private formål og områder
 • Sprogundervisning og sprogindlæring forskning og sprogdidaktik , undersøgelse af og designforanstaltninger til sprogundervisning, taletræning, læsefærdigheder; herunder andre delområder som at skrive didaktik og undersøge læringsadfærd
 • Sprogplanlægning , undersøgelse og oprettelse af politiske rammebetingelser og sprogpolitiske foranstaltninger til sprogstandardisering eller flersprogethed
 • Standardologi omhandler standardisering af sprog eller undersprog (såsom konsolidering af flere sprogvarianter til et (nationalt) standardsprog inden for rammerne af sprogpolitikken eller standardisering af teknisk og anden terminologi osv.).

Følgende delområder er anvendte emner i betydningen anvendt lingvistik og kan også indgå i generel lingvistik i en bredere forstand:

 • Computational lingvistik under de delvise aspekter
 • Etnolingvistik , undersøgelse af sprog og sproglig kultur ud fra etnografisk synspunkt
 • Psykolingvistik , studiet af sprog i relation til psykologiske funktioner, især også
 • Sociolingvistik beskæftiger "i en snævrere forstand" med sprog afhængigt af sociale variabler som social klasse eller alder. "I en bredere forstand" behandles forholdet mellem sprog og samfund under forskellige aspekter samt samfundets flersprogethed. Disse omfatter især følgende underområder:
  • Feministisk lingvistik , undersøgelse af sprog og sprogbrug afhængigt af køn, kønsneutral sprogbrug (Hvis køn ikke defineres som naturligt køn ( sexus ), men som socialt køn ( køn ), udføres forskningen ikke ud fra et feministisk perspektiv alene og delområdet som kønslingvistik handles).
  • Forskning i særlige sprog (f.eks. Ungdomssprog , undersøgelser af ungdomssprog og ungdomssprogadfærd og deres historiske udvikling)
  • Sproglig diskursanalyse undersøger taleudtalelser på et overtekstniveau
  • Sprogholdningsforskning , undersøgelse af holdninger (meninger, holdninger) til bestemte sprog og / eller dialekter
  • Interkulturel kommunikation , undersøgelse af sproglig og ekstralingvist adfærd i kommunikation mellem talere fra forskellige kulturer
  • Interlinguistik , studiet af international kommunikation primært ved hjælp af planlagte sprog
  • Medielingvistik , forskning primært for at undersøge sproglige fænomener i medietekster, flersprogethed i medierne og for at optage mediediskurser
  • Politisk lingvistik, forskning i sprog og sprogadfærd i den politiske sektor

Tværfaglige sprogvidenskabelige områder

Ud over de emner, der allerede er anført, hvis tildeling afhænger af definitionen, er der en række andre fagområder, hvis navne fremkalder forskellige forståelser afhængigt af universitetet, subdisciplin eller paradigmatisk orientering, og som kun kan tildeles til et bestemt sprogligt delområde i begrænset omfang. Nogle af dem berører også andre videnskabelige områder. Disse er:

 • Dialektologi
  • beskrivende undersøgelser af dialekter generelt såvel som i komparativ lingvistik
  • Brug af dialekter, dvs. fra et sociolingvistisk perspektiv
  • Forholdet mellem sprog og dialekt, det vil sige inden for sproglingvistik
 • Forskning i tekniske sprog
  • som en systematisk beskrivelse af emne og jobspecifikke sprog del af generel lingvistik (sortlingvistik)
  • som en beskrivelse af anvendelsen af ​​tekniske sprog i kommunikation i statslige institutioner og andre faciliteter (officielt sprog, medicinsk speciale osv.) underområde inden for anvendt lingvistik (sociolingvistik)
 • Kontaktlingvistik , undersøgelse af sprogkontaktfænomener som grænseflade mellem generel, anvendt og komparativ lingvistik
 • Kolonial lingvistik, undersøgelse af de forskellige sproglige aspekter, der opstår / er opstået i kolonisituationer
Elektronisk fremstillet overensstemmelse - midler til moderne korpuslingvistik
 • Corpuslingvistik , undersøgelse af det sproglige system med virkelige skrevne tekster og mundtlige ytringer baseret på repræsentative tekstkorpora, enten set som et nyt uafhængigt underområde inden for generel lingvistik eller brugt som en metode til at opnå viden i individuelle generelle og anvendte deldiscipliner
 • Paleolinguistik undersøger udviklingen af ​​menneskeligt sprog. Det er svært at tildele det til et af sprogvidenskabens hovedområder, og der er overlapninger med psykologi og antropologi.
 • Økolingvistik , moderat etableret gren af ​​sociolingvistisk fundament, som hovedsageligt er afsat til sprogets økologi og økologisproget
 • At skrive forskning og skrive didaktik , i grænsefladen mellem tekstlingvistik, sociolingvistisk institutionel forskning og sprogundervisningsforskning
 • Skrivning lingvistik er et begreb, der opsummerer de forskellige sproglige strømninger, der er afsat til studiet af skrive- og skrivesystemer samt deres erhvervelse og målrettet brug til bestemte kommunikative formål
 • Sprogstatistik
  • som statistik over sprogene en del af socio-, variation- eller interlinguistik
  • som en samling af statistiske data om alle sproglige aspekter, hovedsageligt inden for generel lingvistik, men også historisk lingvistik, psykolingvistik, sprogindsamlingsforskning, sprogtypologi og andre discipliner
 • Tale opfattelse , forskning i den akustiske opfattelse af sprog (auditive fonetik) i skæringspunktet mellem fonetik, psyko- og Neurolingvistik
 • Translatologi

Tværfaglighed

Ved at opregne de sproglige delområder bliver lingvistikens tværfaglige karakter tydelig. Flere underdiscipliner grænser eksplicit til andre videnskaber og deler visse interesseområder med dem. Dette påvirker hovedsageligt de videnskabelige områder:

Mehrfach haben linguistische Teildisziplinen ihre fachliche Entsprechung in Teilgebieten der angrenzenden Wissenschaften, sodass beide – eigentlich fälschlicherweise, da inhaltlich und methodisch vielfach unterschiedlich – auch im akademischen Bereich fallweise miteinander gleichgesetzt werden. Dies liegt besonders in folgenden Fällen vor:

 • Politolinguistik – Politische Kommunikation
 • Psycholinguistik – Sprachpsychologie
 • Soziolinguistik – Sprachsoziologie

Die Sprachwissenschaft fungiert weiters als ausgewiesene Teil- und Hilfswissenschaft anderer Wissenschaftsgebiete:

In Hinblick auf gewisse linguistische Forschungsfragen gelten noch weitere wissenschaftliche (Teil-)Disziplinen als der Sprachwissenschaft benachbart, so hauptsächlich:

Geschichte der Sprachwissenschaft

Die Geschichte der Sprachwissenschaft erstreckt sich von antiken Anfängen in Indien und Griechenland, in denen die Beschäftigung mit Sprache noch anderen Zwecken – in Indien der Interpretation ritueller Texte, in Griechenland als Vorbereitung für die Philologie – untergeordnet war, bis hin zu der modernen, autonomen Wissenschaft mit vielen Subdisziplinen, die sie heute ist. Wichtige Stationen auf diesem Weg waren in der letzten Zeit insbesondere die Begründung der Indogermanistik im 19. Jahrhundert, die Etablierung der strukturalistischen Sprachbeschreibung durch Ferdinand de Saussure zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Entwicklung der Generativen Grammatik durch Noam Chomsky seit Mitte des 20. Jahrhunderts.

Forschung

Forschungsparadigmen

In der linguistischen Forschung sind drei grundsätzliche paradigmatische Unterschiede in der Herangehensweise zu verzeichnen. In der Konzeption von Forschungsfragen können diese klarerweise auch miteinander gekreuzt werden.

Präskriptive Schriften über Sprachgebrauch werden heutzutage von Wissenschaftlern weitestgehend als unwissenschaftlich abgelehnt. Normativ orientierte Arbeiten, die als wissenschaftliche angesehen werden, sind im Sinne von applied linguistics zu verstehen, aber solche Arbeiten nehmen im akademischen Bereich nur wenig Raum ein. Gerade in Bezug auf normative Schlussfolgerungen herrschen hier zum Teil sehr kontroverse Ansichten. Beispielsweise wird immer wieder heftig debattiert, inwieweit Sprachkritik überhaupt ein Gegenstand linguistischer Forschung sein und von Linguisten betrieben werden kann und soll, weil sie ja entweder leicht eine werthaltige Norm des Gebrauchs von Sprache einfließen lässt oder oft zugleich Gesellschaftskritik darstellt. Präskriptive Arbeiten werden − mit wenigen Ausnahmen wie etwa Sprachentwicklungstests, die den Sprachstand eines Kindes gemessen an einer ermittelten Entwicklungsnorm festlegen − weitestgehend nicht in der akademischen Forschung und Lehre behandelt, sondern meist von wirtschaftlicher oder privater Seite erstellt.
Beispiele einer Gegenüberstellung von präskriptiven und deskriptiven Arbeiten aus denselben Bereichen sind etwa folgende:
präskriptiv deskriptiv
Lexikografie:
Rechtschreibungs wörterbuch

rückläufiges Wörterbuch
Psycholinguistik / Klinische Linguistik:
medizinische Sprachtests

Sprachentwicklungsforschung
Soziolinguistik:
Anweisungen für geschlechtsneutralen Sprachgebrauch

Beschreibung geschlechtsspezifischen Sprachgebrauchs
 • diachron – synchron
Diese Sichtweisen bestimmen, ob ein sprachliches Phänomen in seiner Entwicklung über die Zeit (diachron) oder im Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt (synchron) beschrieben wird, wobei dieser Zeitpunkt keinesfalls nur der gerade augenblickliche sein muss. Obwohl sehr viele sprachliche Phänomene auch in einer historischen Dimension wahrgenommen werden können, haben sich in der akademischen Linguistik (zumindest bislang) nur bestimmte Sachbereiche als Gegenstand diachroner Untersuchung etabliert. So werden beispielsweise soziolinguistische Themen oder syntaktische Phänomene nur wenig aus historischer Sicht behandelt, während Laut- und Bedeutungsveränderungen von Wörtern oder Veränderungen im Wortschatz einer Sprache schon seit sehr langem ein zentrales Gebiet historischer Untersuchungen darstellen. Der Umfang und die Auswahl diachron ausgerichteter Forschungsfragen hängt aber erklärlicherweise sehr von der Existenz der vorhandenen Quellen ab.
Beispiele einer Gegenüberstellung von diachronen und synchronen Arbeiten aus denselben Bereichen sind etwa folgende:
diachron synchron
Dialektologie:
Verschiebung deutscher Dialektgrenzen vom 16. bis zum 20. Jh.

Grenzen der deutschen Dialekte im 18. Jh.
Soziolinguistik:
Sprache verschiedener sozialer Unterschichten im zeitlichen Vergleich

Sprache der Arbeiterschaft um 1900
Semantik:
Bedeutungsentwicklung des Wortes Kunst in der Neuzeit

derzeitiges Bedeutungsspektrum des Wortes Kunst

Ansätze

 • Humanistische

Das Grundprinzip der humanistischen Linguistik ist, dass Sprache eine von Menschen geschaffene Erfindung ist. Eine semiotische Tradition der Sprachforschung betrachtet Sprache als Zeichensystem, das aus dem Zusammenspiel von Bedeutung und Form entsteht. [2] Die Organisation sprachlicher Ebenen gilt als rechnerisch. [3] Die Linguistik wird im Wesentlichen als sozial- und kulturwissenschaftlich orientiert gesehen, weil unterschiedliche Sprachen in der sozialen Interaktion durch die Sprachgemeinschaft geprägt werden. [4] Frameworks, die die humanistische Sicht der Sprache repräsentieren, umfassen unter anderem die Strukturlinguistik. [5]

Strukturanalyse bedeutet, jede sprachliche Ebene zu zerlegen: phonetisch, morphologisch, syntaktisch und diskursiv bis in die kleinsten Einheiten. Diese werden in Inventaren (z. B. Phonem, Morphem, lexikalische Klassen, Phrasentypen) gesammelt, um ihre Vernetzung innerhalb einer Hierarchie von Strukturen und Schichten zu untersuchen. [6] Die Funktionsanalyse fügt der Strukturanalyse die Zuweisung semantischer und anderer funktionaler Rollen hinzu, die jede Einheit haben kann. Zum Beispiel kann eine Nominalphrase als Subjekt oder Objekt des Satzes fungieren; oder der Agent oder Patient. [7]

Funktionale Linguistik oder funktionale Grammatik ist ein Zweig der strukturellen Linguistik. In der humanistischen Referenz beziehen sich die Begriffe Strukturalismus und Funktionalismus auf ihre Bedeutung in anderen Humanwissenschaften. Der Unterschied zwischen formalem und funktionalem Strukturalismus liegt in der Beantwortung der Frage, warum Sprachen die Eigenschaften haben, die sie haben. Funktionale Erklärung beinhaltet die Idee, dass Sprache ein Werkzeug für Kommunikation ist, oder dass Kommunikation die primäre Funktion von Sprache ist. Sprachliche Formen werden folglich durch einen Appell an ihren funktionalen Wert oder ihre Nützlichkeit erklärt. Andere strukturalistische Ansätze nehmen die Perspektive ein, die sich aus den inneren Mechanismen des bilateralen und vielschichtigen Sprachsystems ergibt. [8]

 • Biologische

Ansätze wie die kognitive Linguistik und die generative Grammatik untersuchen die sprachliche Kognition mit dem Ziel, die biologischen Grundlagen der Sprache aufzudecken. In der Generativen Grammatik werden diese Grundlagen so verstanden, dass sie angeborenes domänenspezifisches grammatikalisches Wissen beinhalten. Daher ist eines der zentralen Anliegen des Ansatzes herauszufinden, welche Aspekte des sprachlichen Wissens angeboren sind und welche nicht. [9] [10]

Im Gegensatz dazu lehnt die kognitive Linguistik den Begriff der angeborenen Grammatik ab und untersucht, wie der menschliche Geist aus Ereignisschemata sprachliche Konstruktionen schafft. [11] und die Auswirkungen kognitiver Einschränkungen und Verzerrungen auf die menschliche Sprache. [12] Ähnlich wie beim neurolinguistischen Programmieren wird Sprache über die Sinne angegangen. [13] [14] [15] Kognitive Linguisten untersuchen die Verkörperung von Wissen, indem sie nach Ausdrücken suchen, die sich auf modale Schemata beziehen. [16]

Ein eng verwandter Ansatz ist die evolutionäre Linguistik [17] die das Studium sprachlicher Einheiten als kulturelle Replikatoren umfasst. [18] [19] Es ist möglich zu untersuchen, wie sich Sprache repliziert und sich an den Verstand des Einzelnen oder der Sprachgemeinschaft anpasst. [20] [21] Konstruktionsgrammatik ist ein Framework, das das Meme-Konzept auf das Studium der Syntax anwendet. [22] [23] [24] [25]

Der generative Ansatz und der evolutionäre Ansatz werden manchmal als Formalismus versus Funktionalismus bezeichnet. [26] Diese Bezugnahme unterscheidet sich jedoch von der Verwendung der Begriffe in den Humanwissenschaften. [27]

Bedeutende Sprachwissenschaftler (Auswahl)

Populärwissenschaftliche Linguistik

Formen

Publikationen populärwissenschaftlichen Charakters zeichnen sich ua dadurch aus, dass sie die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit in allgemein verständlicher Sprache und in einer Form darbieten, die auch Nichtfachleute interessiert. Damit findet nicht nur eine Verbreitung von Fachwissen in der Öffentlichkeit statt, sondern auch eine Annäherung des Fachgebietes selbst an die nicht-akademische Bevölkerung.

Die Sprachwissenschaft gilt – gemessen etwa an etablierten naturwissenschaftlichen Disziplinen – gemeinhin als eine „kleine“ Wissenschaft und ist schon allein deshalb interessiert, sich durch Berichte in Printmedien, Beiträgen in Rundfunk und Fernsehen sowie mittels Buchpublikationen einem breiteren Publikum zu präsentieren. Einige andere wissenschaftliche Disziplinen haben diesbezüglich den Vorteil, dass sie publikumswirksam mit konkreten Gegenständen (wie etwa die Archäologie mit Grabungsfunden oder die Astrophysik mit Himmelskörpern) und mit anschaulichen Dingen (wie beispielsweise die Geschichte mit historischen Ereignissen) aufwarten können. Demgegenüber erscheinen für den Laien etliche der linguistischen Forschungsgebiete oft als zu wenig greifbar. Dennoch ist ein gewisses Interesse der Menschen an sprachlichen Angelegenheiten zu verzeichnen, was sich an den Inhalten der populärwissenschaftlichen Publikationen bestimmen lässt. Wie aus den biografischen Angaben der Autoren solcher Veröffentlichungen zu entnehmen, sind diese – zumindest im deutschsprachigen Raum – oft selbst keine akademisch ausgebildeten Sprachwissenschaftler, sondern stammen ursprünglich aus anderen Fachgebieten oder gehören anderen Berufen an. Verbreitet ist dieses Phänomen besonders auch im präskriptiven Bereich (Sprachratgeber, Stilfibeln usw.). Dazu sind etwa die Veröffentlichungen von Rupert Lay oder Wolf Schneider und vielen anderen zu zählen.

Die linguistische Fachsprache kann in vielen Teildisziplinen nahe an der im Alltag gebräuchlichen Umgangssprache angesiedelt sein und ist dann für interessierte Laien meist nur wenig unverständlich. [28] Daher liegen diesbezüglich linguistische Fachpublikationen und populärwissenschaftliche Veröffentlichungen in Einzelfällen nahe beieinander.

Sowohl die in Anspruch genommenen Medien als auch die inhaltlichen Formen populärwissenschaftlicher Linguistik sind vielfältig. Bezüglich der medialen Nutzung reichen sie heute von der klassischen Buchpublikation über spezifische Websites und Kolumnen in Tageszeitungen bis hin zu Hörbüchern und Vorträgen. An inhaltlichen Formen sind Sachbücher, aber auch in Buchform gesammelte Glossen über Sprache gängig. Neuerdings ist – nicht nur im linguistischen Bereich – auch die gestalterische Variante Wörterbuch immer wieder anzutreffen, in der ein bestimmtes Thema ausgehend von einzelnen Wörtern, Begriffen oder sprachlichen Wendungen abgehandelt wird. Mit dem Aufkommen der Neuen Medien wurde es auch ohne großen Aufwand möglich, das Publikum durch Abstimmungen (per Internet) oder Abgabe von Kommentaren ( Postings auf Webseiten) in die Diskussion direkt mit einzubeziehen.

Inhalte

Hauptsächlich finden in erster Linie solche sprachwissenschaftlichen Angelegenheiten in der breiten Öffentlichkeit Anklang, die das eigene Sprachverhalten der Menschen betreffen oder mit denen sie im Alltag immer wieder konfrontiert werden. Dazu gehören im Besonderen folgende Themengebiete:

Öffentlicher Sprachgebrauch, Sprachwandel und Sprachkritik

Dieser umfassende Themenbereich verdeutlicht auch, dass populärwissenschaftliche Linguistik nicht in einem Eins-zu-eins-Verhältnis mit den akademischen Fachdisziplinen gesetzt werden kann, denn in diesem Bereich überschneiden sich historische, allgemeine und angewandte Fächer. Durch die Betrachtung der im öffentlichen Raum anzutreffenden Sprache (Massenmedien aller Art, politischer Bereich, Werbung, öffentliche Ankündigungen usw.) werden Tendenzen im aktuellen Sprachgebrauch ersichtlich. Der Vergleich von diesem mit Gewohntem und Altbekanntem lässt den stets vor sich gehenden Wandel der Sprache offenkundig werden. Die Auseinandersetzung mit diesem Vorgang und die Beurteilung aktueller Sprachverwendung auch aus der Warte anderer als sprachwissenschaftlicher Positionen hat eine lange Tradition. Hinsichtlich des Anspruchsniveaus reicht dieses Befassen mit sprachlichen Neuerungen, ihren Auswirkungen und deren Einschätzung beispielsweise von den sprachkritischen Essays Karl Kraus [29] bis hin zu rein wirtschaftlich motivierten, also verkaufsträchtig eingeschätzten, scherzhaften Dokumentationen sprachlichen Fehlgebrauchs ohne jegliche wissenschaftliche Ambition. [30]

Viele der Arbeiten, die den öffentlichen Sprachgebrauch beobachten und als Quellen zumeist die Tagespresse, aber auch Rundfunk, Fernsehen, Internet und öffentliche politische Reden und Schriften heranziehen, formulieren wiederholt werthaltige Kritik und stellen spracherhaltende Forderungen . Sie spüren zwar Neuerungen im Sprachgebrauch und im Wortschatz auf, die auch Linguisten interessieren, stellen diese Phänomene allerdings zumeist nicht in den Zusammenhang sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse. Solche Publikationen, deren Werthaltigkeit oft schon in den Titeln zum Ausdruck kommt, sind somit nur bedingt zur eigentlichen sprachwissenschaftlichen Populärwissenschaft zu zählen. [31] Ein Thema dieses Fragenbereichs, nämlich der derzeitige Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache, ist wohl als eines der augenblicklich meistdiskutierten zu sehen.

Ein beträchtlicher Teil solcher Arbeiten zur Veränderung der Sprache und zum aktuellen Sprachgebrauch basiert aber auf linguistischer Methodik oder ist als rein deskriptiv zu werten und wird somit in dieser Hinsicht den Ansprüchen akademischer Linguistik gerecht. Als Ausdruck dessen werden wiederholt Ansichten solcher populärwissenschaftlicher Autoren in die linguistische Fachdiskussion eingebracht. Dazu gehören beispielsweise die Arbeiten von Dieter E. Zimmer und die dem Thema entsprechenden Veröffentlichungen von Eike Christian Hirsch . Immer wieder werden aber auch welche dieser Art von namhaften Sprachwissenschaftlern als zu normativ orientiert abgelehnt. [32]

Oft werden Beobachtungen spezifisch im politisch-gesellschaftlichen Bereich bewusst als Wörterbücher konzipiert, wobei die für die Allgemeinheit bestimmten Veröffentlichungen von einfachen und knapp gehaltenen Abrissen [33] über Beschreibungen mit professionellem politischen Background [34] bis hin zu umfangreichen interdisziplinären Arbeiten [35] reichen. Eine Klassifizierung solcher oft sehr profunden Arbeiten als populärlinguistisch kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen (Aufmachung, anvisiertes Zielpublikum …) und gegebenenfalls reine Ermessenssache sein.

Was den Themenbereich zu aktuellem Sprachstand und Sprachwandel angeht, werden nicht nur neue sprachliche Erscheinungen thematisiert, sondern auch ein Blick auf das aussterbende Vokabular gelenkt und dieses dokumentiert. [36]

Mit Themen aus der allgemeinen Sprachwissenschaft, aber auch hinsichtlich aktuellen Gebrauchs befassen sich weiters regelmäßige Kolumnen in Printmedien und deren Onlineausgaben. Als bekannteste sind in Deutschland der Zwiebelfisch von Bastian Sick und in Österreich die in der Wiener Zeitung erscheinende Kolumne Sedlaczek am Mittwoch des Sprachwissenschaftlers Robert Sedlaczek zu nennen. Nicht zuletzt ist auch die sprachkritische Aktion Wort des Jahres , welche – einer Hitparade gleich – die gesellschaftlich-politisch wichtigsten Begriffe eines Jahres kürt, als eine erfolgreiche populärwissenschaftliche Maßnahme der Sprachwissenschaft einzustufen.

Allgemein verständliche Erklärung der Bedeutung der Ortsnamenforschung (Schautafel eines Lehrpfades zur Geschichte eines Ortes)

Etymologie und Onomastik

Zu den Klassikern populärwissenschaftlicher Linguistik zählt der historische Teilbereich Namenkunde. An erster Stelle stehen dabei die schon seit Langem in unzähligen Veröffentlichungen und mit unterschiedlicher Qualität vorliegenden Lexika und Verzeichnisse von Vornamen und deren Bedeutungen. Die Möglichkeiten des Internets erlauben nicht nur solche online anzubieten, [37] sondern auch die Einbindung der Bevölkerung in die Forschung durch die Möglichkeit einer Abgabe von Beurteilungen einzelner Namen. [38] Anknüpfend an den Wunsch der Menschen, die Bedeutung des eigenen Namens und die eigene familiäre Herkunft und die Bedeutung der Namen in der eigenen geografischen Umgebung zu kennen, werden vermehrt etymologische Angaben zu Familiennamen (auch im Zusammenhang mit der Ahnenforschung ) und Ortsbezeichnungen angeboten. [39]

Daran anschließend werden auch über andere sprachliche Elemente wortgeschichtliche Erläuterungen geboten. Beliebt sind Entstehungs- und Herkunftsbeschreibungen von auffälligen Ausdrücken oder von Redewendungen und Sprichwörtern samt deren Erklärung. [40] Als Vorbild kann dabei fallweise sowohl in der Benennung des Titels als auch inhaltlich das diesbezügliche noch immer aufgelegte Standardwerk aus dem 19. Jahrhundert Geflügelte Worte von Georg Büchmann dienen. [41] Aber auch einzelne Wörter des Alltagsvokabulars werden auf diese Weise präsentiert. [42]

Sprachbeschreibungen, Einzelsprachen

Gerade im Bereich der allgemeinen Sprachbeschreibungen oder der Sprachtypologie sind schon seit geraumer Zeit die Grenzen zwischen Fachliteratur und Populärwissenschaft oft unscharf. Allgemein verständliche Fachbücher [43] stehen so neben fundierter Populärwissenschaft. [44] Des Weiteren wird auf das Publikationsmotiv „Klärung von populären Irrtümern“ gesetzt, das auch in anderen Fachgebieten als der Linguistik anzutreffen ist. International bekannt dafür ist z. B. der Sprachwissenschaftler Geoffrey Pullum für ein Buch über weitverbreitete Falschinformationen über Sprache im Allgemeinen und bestimmte Sprachen im Einzelnen. [45] Aber auch der Bereich der Volksetymologie ist dazu zu zählen. [42]

Psycholinguistik

Auch praxisorientierte undpopulärwissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem sprachpsychologischen und psycholinguistischen Bereich nehmen einen großen Raum ein. Dabei ist besonders das Gebiet der kindlichen Sprachentwicklung – gerade auch in Hinblick auf mögliche Entwicklungsstörungen – von breitem Interesse. Das Angebot reicht von deskriptiven Darstellungen des Spracherwerbs [46] bis hin zu praktischen Ratgebern für Eltern. Die Publikationen bedienen auch fachliche Bedürfnisse von Pädagogen im Ausbildungssektor (Kindergarten, Grundschule) und sind praxisbezogen.

Fachgesellschaften

In zahlreichen Staaten gibt es linguistische Fachgesellschaften, die der Förderung sprachwissenschaftlicher Forschung und der Vernetzung und Kontaktpflege zwischen Linguisten dienen. Sie veröffentlichen Publikationen und veranstalten Fachtagungen und Kongresse.

Deutschland

Gegründet: 1947; Sitz: Wiesbaden .
Gegründet: 1964; Sitz: Mannheim .
Gegründet: 1968; Sitz: Bayreuth .
Gegründet: 1978; Sitz: Düsseldorf .

Internationale Dachverbände

Gegründet: 1964; Sitz: Winterthur .

Streng von wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu unterscheiden sind Laienorganisationen, die nicht dem wissenschaftlichen Austausch dienen, sondern sich z. B. der Sprachpflege verschrieben haben.

Siehe auch

Portal: Sprache – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sprache

Fachliteratur

Lexika und Enzyklopädien

Allgemeine Einführungen

Lehr- und Studienbücher sind ua:

 • Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hymes: An Introduction to Language. 8. Auflage. Thomson Wadsworth, Boston 2008, ISBN 978-1-4130-1773-1 .
 • Manfred Geier : Orientierung Linguistik. Was sie kann, was sie will. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998, ISBN 3-499-55602-2 .
 • Ludger Hoffmann : Sprachwissenschaft: Ein Reader. 3. verb. Auflage. de Gruyter, Berlin 2010, ISBN 3-11-016896-0 (ausgewählte Originaltexte).
 • Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann: Studienbuch Linguistik. 5. Auflage. Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-31121-5 .
 • John Lyons : Die Sprache. 4. durchges. Auflage. Beck, München 1992, ISBN 3-406-36676-7 .
 • Horst M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik. Eine Einführung in die Sprachwissenschaft. 2. überarb. u. aktualis. Auflage. Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-97007-7 .
 • William O'Grady ua: Contemporary Linguistics. An Introduction. 3. Auflage. (Nachdruck). Addison-Wesley Longman, London 2007, ISBN 978-0-582-24691-1 .
 • Heidrun Pelz: Linguistik: eine Einführung. Hoffmann und Campe, Hamburg 1996, ISBN 3-455-10331-6 .
 • Johannes Volmert (Hrsg.): Grundkurs Sprachwissenschaft. 4. Auflage. Fink, München 2000, ISBN 3-7705-3064-0 .
 • George Yule: The study of language. Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-56851-X .

Daneben existieren zahlreiche weitere Einführungswerke

 • in die sprachwissenschaftlichen Ausrichtungen der einzelnen Philologien Anglistik, Romanistik, Slawistik etc.
  Für die Germanistik liegen ua vor:
  • Albert Busch, Oliver Stenschke: Germanistische Linguistik. Eine Einführung. 2. durchges. u. korr. Auflage. Narr, Tübingen 2008, ISBN 978-3-8233-6414-6 .
  • Gabriele Graefen, Martina Liedke: Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache 2., überarb. u. erweiterte Auflage. mit CD-ROM, (UTB 8381), A. Francke, Tübingen 2012, ISBN 978-3-8252-8491-6 , Online-Ressource mit Inhaltsverzeichnis .
  • Wilfried Kürschner: Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten. 3. durchges. Auflage. Schmidt, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-09814-9 .
  • Jörg Meibauer: Einführung in die germanistische Linguistik. 2. Auflage. Metzler, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-476-02141-0 .
  • Jakob Ossner, Heike Zinsmeister (Hrsg.): Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2014, ISBN 978-3-8252-4083-7 .
  • Heinz Vater: Einführung in die Sprachwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag, München 2002, ISBN 3-8252-1799-X .
 • Für die Romanistik liegen ua vor:
  • Theresa Antes: Analyse linguistique de la langue française. Yale University Press, 2006, ISBN 0-300-10944-X .
  • Wolf Dietrich, Horst Geckeler: Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 5., durchges. Auflage. Erich Schmidt, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-07995-7 .
  • Petrea Lindenbauer, Michael Metzeltin , Margit Thir: Die romanischen Sprachen. Eine einführende Übersicht. Egert, Wilhelmsfeld 1995, ISBN 3-926972-47-5 .
  • Andreas Wesch: Grundkurs Sprachwissenschaft Spanisch. 5. Auflage. Klett, Stuttgart 2006, ISBN 3-12-939622-5 .
 • in die einzelnen Teilgebiete der Sprachwissenschaft sowie
 • in die Methodenlehre.

Anderes

 • Karl-Heinz Best : LinK. Linguistik in Kürze mit einem Ausblick auf die Quantitative Linguistik. 5., durchgesehene Auflage. RAM-Verlag, Lüdenscheid 2008 (Kurz gefasster Überblick, Repetitorium).
 • Clemens-Peter Herbermann ua: Sprache und Sprachen 2. Thesaurus zur Allgemeinen Sprachwissenschaft und Sprachenthesaurus. Harrassowitz, Wiesbaden 2002, ISBN 3-447-04567-1 (Fachsystematik der Allgemeinen Linguistik und Systematik der Einzelsprachen, inkl. Autorenverzeichnis).
 • Wilfried Kürschner (Hrsg.): Linguisten-Handbuch . 2 Bände. Narr Verlag, Tübingen 1994 (Verzeichnis von Sprachwissenschaftlern).
 • Jutta Limbach (Hrsg.): Ausgewanderte Wörter . Hueber Verlag, Ismaning 2006, ISBN 3-19-107891-6 .
 • Jan WF Mulder, Paul Rastall: Ontological Questions in Linguistics. (Lincom Studies in Theoretical Linguistics. No. 35). Lincom Europa, 2005, ISBN 3-89586-461-7 .

Weblinks

Commons : Sprachwissenschaft – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sprachwissenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Linguistik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Sprachforscher – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Linguistische Fachbegriffe und Wörterbücher. Online
 2. Winfried Nöth: Handbook of Semiotics . Indiana University Press, 1990, ISBN 978-0-253-20959-7 .
 3. Louis Hjelmslev: Prolegomena to a Theory of Language . University of Wisconsin Press, 1969, ISBN 0-299-02470-9 .
 4. Ferdinand de Saussure: Course in general linguistics . Philosophy Library, 1959, ISBN 978-0-231-15727-8 .
 5. Patrik Austin: Theory of language: a taxonomy . In: SN Social Sciences . 1, Nr. 3, 2021. doi : 10.1007/s43545-021-00085-x .
 6. Roland Schäfer: Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen (2nd ed.) . Language Science Press, 2016, ISBN 978-1-537504-95-7 .
 7. MAK Halliday, Christian MIM Matthiessen: An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.) . Hodder, 2004, ISBN 0-340-76167-9 .
 8. František Daneš: On Prague school functionalism in linguistics . In: Dirven & Fried (Hrsg.): Functionalism in Linguistics . John Benjamins, 1987, ISBN 978-90-272-1524-6 , S. 3–38.
 9. Martin Everaert, Marinus AC Huybregts, Noam Chomsky, Robert C. Berwick, Johan J. Bolhuis: Structures, not strings: linguistics as part of the cognitive sciences . In: Trends in Cognitive Sciences . 19, Nr. 12, 2015, S. 729–743. doi : 10.1016/j.tics.2015.09.008 . PMID 26564247 .
 10. Noam Chomsky: The Minimalist Program (2nd ed.) . MIT Press, 2015, ISBN 978-0-262-52734-7 .
 11. Michael A. Arbib: Language evolution – an emergentist perspective . In: MacWhinney & O'Grady (Hrsg.): Handbook of Language Emergence . Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-34613-6 , S. 81–109.
 12. Vera Tobin: Where do cognitive biases fit into cognitive linguistics? . In: Borkent (Hrsg.): Language and the Creative Mind . Chicago University Press, 2014, ISBN 978-90-272-8643-7 , S. 347–363.
 13. María del Carmen Guarddon Anelo: Metaphors and neuro-linguistic programming . In: The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences . 5, Nr. 7, 2010, S. 151–162. doi : 10.18848/1833-1882/CGP/v05i07/51812 .
 14. Iraide Ibarretxe-Antuñano: MIND-AS-BODY as a Cross-linguistic Conceptual Metaphor . In: Miscelánea . 25, Nr. 1, 2002, S. 93–119.
 15. RW Gibbs, H. Colston: The cognitive psychological reality of image schemas and their transformations . In: Cognitive Linguistics . 6, Nr. 4, 1995, S. 347–378. doi : 10.1515/cogl.1995.6.4.347 .
 16. Milla Luodonpää-Manni, Esa Penttilä, Johanna Viimaranta: Introduction . In: Luodonpää-Manni & Viimaranta (Hrsg.): Empirical Approaches to Cognitive Linguistics: Analyzing Real-Life Data . Cambridge University Press, 2017, ISBN 978-1-4438-7325-3 .
 17. Michael Pleyer, James Winters: Integrating cognitive linguistics and language evolution research . In: Theoria et Historia Scientiarum . 11, 2014, S. 19–44. doi : 10.12775/ths-2014-002 .
 18. Vyvyan Evans, Melanie Green: Cognitive Linguistics. An Introduction . Routledge, 2006, ISBN 0-7486-1831-7 .
 19. William Croft: Evolutionary linguistics . In: Annual Review of Anthropology . 37, 2008, S. 219–234. doi : 10.1146/annurev.anthro.37.081407.085156 .
 20. Hanna Cornish, Monica Tamariz, Simon Kirby: Complex adaptive systems and the origins of adaptive structure: what experiments can tell us . In: Language Learning . 59, 2009, S. 187–205. doi : 10.1111/j.1467-9922.2009.00540.x .
 21. Kaius Sinnemäki, Francesca Di Garbo: Language Structures May Adapt to the Sociolinguistic Environment, but It Matters What and How You Count: A Typological Study of Verbal and Nominal Complexity . In: Frontiers in Psychology . 9, 2018, S. 187–205. doi : 10.3389/fpsyg.2018.01141 . PMID 30154738 . PMC 6102949 (freier Volltext).
 22. Östen Dahl: Grammaticalization and the life cycles of constructions . In: RASK – Internationalt Tidsskrift for Sprog og Kommunikation . 14, 2001, S. 91–134.
 23. Simon Kirby: Transitions: the evolution of linguistic replicators . In: Smith (Hrsg.): The Language Phenomenon (= The Frontiers Collection). Springer, 2013, ISBN 978-3-642-36085-5 , S. 121–138, doi : 10.1007/978-3-642-36086-2_6 .
 24. Eva Zehentner: Competition in Language Change: the Rise of the English Dative Alternation . De Gruyter Mouton, 2019, ISBN 978-3-11-063385-6 .
 25. Brian MacWhinney: Introduction – language emergence . In: O'Grady (Hrsg.): Handbook of Language Emergence . Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-34613-6 , S. 1–31.
 26. Daniel Nettle: Functionalism and its difficulties in biology and linguistics . In: Functionalism and Formalism in linguistics, 1 (= Studies in Language Companion Series), Band 41. John Benjamins, 1999, ISBN 978-1-55619-927-1 , S. 445–468, doi : 10.1075/slcs.41.21net .
 27. William Croft: Functional Approaches to Grammar . In: Wright (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences , 2nd. Auflage, Band 9, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-08-097087-5 , S. 6323–6330, doi : 10.1016/B978-0-08-097086-8.53009-8 .
 28. Als solche gelten. z. B.
 29. Karl Kraus: Die Sprache. erstmals 1937 posthum, in der Folge mehrfach, zuletzt 2003 (Frankfurt am Main, Suhrkamp) erschienen.
 30. So z. B.
 31. Ältere Arbeiten dieser Art sind beispielsweise:
  • Gustav Wustmann : Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen. 9., verbesserte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/Leipzig 1923.
  • Walter Kirkam: Das liebe Deutsch. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Darmstadt 1961.
  • Hans Weigel : Die Leiden der jungen Wörter. Ein Antiwörterbuch. 5. Auflage. dtv, München 1979.
 32. Bekanntestes Beispiel hierfür sind die erfolgreichen Veröffentlichungen von Bastian Sick, die unter dem Reihentitel Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod erschienen sind.
 33. Gesellschaft für deutsche Sprache : Wörter, die Geschichte machten. Schlüsselbegriffe des 20. Jahrhunderts. Bertelsmann, Gütersloh/München 2001, ISBN 3-577-10459-7 .
 34. Erhard Eppler : Der Politik aufs Maul geschaut. Kleines Wörterbuch zum öffentlichen Sprachgebrauch. Dietz, Bonn 2009, ISBN 978-3-8012-0397-9 .
 35. Oswald Panagl & Peter Gerlich (Hrsg.): Wörterbuch der politischen Sprache in Österreich. Österreichischer Bundesverlag, Wien 2007, ISBN 978-3-209-05952-9 .
 36. Bekannte Veröffentlichungen dieser Art sind etwa:
 37. Beispielsweise auf Kirchenweb.at .
 38. Onomastik.com
 39. Ein umfangreiches Werk ist von Duden: Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20.000 Familiennamen. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim 2005, ISBN 3-411-70852-2 . Ein leicht verständlicher Überblick über die geografischen Bezeichnungen Österreichs sowie über die Familiennamentypologie findet sich in Heinz-Dieter Pohl , Birgit Schwander: Das Buch der österreichischen Namen. Ursprung, Eigenart, Bedeutung. Pichler Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-85431-442-4 .
 40. Als Beispiele seien genannt:
 41. So etwa Christoph Gutknecht: Lauter spitze Zungen. Geflügelte Worte und ihre Geschichte. 2., verbesserte Auflage. Beck, München 1997, ISBN 3-406-39286-5 .
 42. a b Heike Olschanksy: Kleines Lexikon der Volksetymologien. Reclam, Stuttgart 1999, ISBN 3-15-018023-6 .
 43. Beispielsweise
 44. So etwa
 45. Geoffrey K. Pullum: The Great Eskimo Vocabulary Hoax and other irreverent Essays on the Study of Language. Chicago University Press, Chicago 1991.
 46. Norbert Kühne: Wie Kinder Sprache lernen. Grundlagen – Strategien – Bildungschancen. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-467-6 .
 47. Rezension by Typografie.info, online-Ausgabe