Lobbyvirksomhed

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Lobby , lobby eller lobby er et begreb taget fra englænderne ( lobby ) for repræsentation af interesser i politik og samfund, hvor interessegrupper ("lobbyer") forsøger at påvirke den udøvende og lovgiver - især ved at dyrke personlige forbindelser. [1] [2] Desuden påvirker lobbyvirksomhed den offentlige mening gennem public relations . Dette sker hovedsageligt gennem massemedierne . [3] Almindelige navne til lobbyvirksomhed er f.eks. Offentlige anliggender , politisk kommunikation og politisk rådgivning . Virksomheder og organisationer har undertiden et kontor i hovedstaden eller en repræsentant i hovedstaden , men også kontorer hos statens regeringer.

Lobbyisme er et aspekt af offentlig politik i demokratier og er ikke en umoralsk praksis i sig selv. At bringe interesser op til beslutningstagere er et væsentligt element i det parlamentariske demokrati [4] og kan henføres til formidlingsområdet mellem borgere og staten [5] . For at kunne træffe beslutninger i samfundets overordnede interesse, skal politikerne informere sig selv om meget komplekse spørgsmål og indhold. Derved stoler de på velforberedte oplysninger og argumenter fra forskellige interessegrupper. Omvendt går interessegrupper i dialog med politikerne for at påvirke politiske beslutningsprocesser.

Det bemærkes kritisk, at lobbyvirksomhed kun kan have positive virkninger på en stats demokratiske kvalitet, hvis de lovgivningsmæssige adfærdskoder [6] eller størst mulig gennemsigtighed [7] overholdes. Især ved regelmæssigt at blive kendt lobbyvirksomhed (korte lobbyanliggender) ødelagde det idealiserede image af lobbyvirksomhed. I disse bestikkes som regel politikere i magtpositioner med penge af virksomheder for at lave politik i finansiernes interesse. I sådanne tilfælde er lobbyvirksomhed en form for korruption .

Begrebet lobbyisme har derfor ofte en negativ konnotation , så lobbyister sjældent bruger dette udtryk, men i stedet bruger eufemistiske udtryk som konsulent, public relations manager eller policy advisor. [8.]

Med henvisning til " fjerde magt " (medier) blev lobbyen også omtalt som "femte magt", da medierne udøver en offentlig indflydelse, men interessepolitik har ofte en ubemærket indflydelse på samfundet og i særdeleshed på statsmagten .

Carsten Frerk skrev i 2015 efter at have analyseret kirkelobbyismen i " Kirkerepublikken Tyskland." [9] Thilo Bode overskrev glyphosatskandalen 2017 i aviserne for tysk og international politik i oktober 2018 -nummeret: "Lobbyisme 2.0: Den industrielle - politisk kompleks. " [10]

Koncepthistorie

Udtrykket går tilbage til lobbyen på den parlamentet (f.eks lobbyen foran et plenum hal ) - afhængig af historikerens oprindelse, lobia af det romerske senat, lobbyen på britiske underhus eller amerikanske Kongres - i som repræsentanter for forskellige grupper mindede parlamentarikere om muligheden for at stemme ud og også tilbød udsigt til fordele eller ulemper ved bestemt adfærd.

I form af bogstavelig historie , lobbyisme binder også i med sine historiske præforme for antichambration (den søgning efter indflydelse i forværelse af regenterne) og de senmiddelalderlige aktiviteter af ” hoffolk ”. Den lidt negative vurdering af udtrykket i tysktalende lande kan skyldes dette (og / eller mangel på bindende, gennemsigtighedsskabende regler for lobbyarbejde). [11]

Definition af udtryk

En ensartet forståelse af lobbyisme har hidtil ikke været i stand til at etablere sig i den videnskabelige litteratur. Talrige definitioner konkurrerer stadig, hver baseret på forskellige aspekter. Rinus van Schendelen tilskriver lobbyisme [12] en helt uortodoks karakter og lokaliserer den udelukkende på et uformelt niveau [13] , mens Günter Bentele understreger lobbyismens juridiske og moralske normer [14] og Leo Kißler fokuserer på institutionaliserede former for indflydelse som f.eks. (1) formelle kontakter mellem foreninger og 'beslægtede' parlamentsmedlemmer inden for rammerne af arbejdsgrupper og kontaktgrupper i parlamentariske grupper, (2) parlamentsmedlemmers kontortid, (3) undersøgelseskommissioner (...) og (4) ikke-offentlige Fastsætter høringer af interesserepræsentanter fra forbundsdagsudvalgene . [15] Scott Ainsworth, på den anden side, ser lobbyister som et servicepunkt for politiske beslutningstagere, der giver information natten over, hvis det er nødvendigt, [16] mens Klaus Schubert og Martina Klein understreger belastningen som et væsentligt element. [17]

Efter at have analyseret 38 tilgange, danner Stefan Schwaneck fire kategorier, hvori lobbyismedefinitioner stort set kan klassificeres:

 1. Brede definitioner, der groft skitserer lobbyvirksomhed, men ikke angiver dens manifestationer.
 2. Kumulative definitioner, der angiver mindst to af de tre kerneelementer i informationsindsamling, informationsudveksling og påvirkning.
 3. Definitioner, der eksplicit nævner lobbyvirksomhed eller tilføjer specifikke funktioner til begrebet lobbyvirksomhed.
 4. Alternative definitioner, der sætter klart forskellige prioriteter eller reducerer lobbyvirksomhed til individuelle egenskaber. [18]

Den første kategori omfatter tilgange som Carsten Bockstette, der definerer lobbyvirksomhed som et forsøg på at udøve indflydelse på beslutningstagere fra tredjeparter . [19] En sådan tilgang, såvel som at sidestille den med lobbyvirksomhed, er kontroversiel, fordi den afhængig af fortolkningen også kan dække ikke-politiske aktiviteter, der ikke normalt er forbundet med lobbyvirksomhed (f.eks. Reklame , public relations ). Mere specifikt betragter Peter Köppl lobbyvirksomhed som indflydelse på politiske beslutninger fra mennesker, der ikke er involveret i disse beslutninger, [20] og Hans Merkle understreger målrettet påvirkning af beslutningstagere i politik og administration. [21] Alexander Bilgeris tilgang falder også ind under denne kategori, der beskriver lobbyvirksomhed som en direkte eller indirekte indflydelse på politiske processer i organisationer af eksterne deltagere - også ved hjælp af magtbaser - for at forfølge et specifikt formål . [22]

Kumulative definitioner fastsætter f.eks. B. Manfred Strauch og Iris Wehrmann. Strauch ser lobbyisme som en metode og anvendelse af denne metode til at påvirke beslutningstagningscentre og beslutningstagere inden for rammerne af en strategi, der skal udarbejdes eller allerede defineres (...) , som er baseret på indsamling, behandling og udveksling af oplysninger som dets vigtigste instrumenter. [23] Praktisk orienteret, erklærer Wehrmann lobbyvirksomhed som en udveksling af oplysninger og politisk støtte mod hensynet til visse interesser i statens beslutningstagning . [24]

Et eksempel på den tredje kategori er tilgangen til Clive S Thomas, der ud over at forsøge at udøve indflydelse ved en bestemt lejlighed ser netværkssamarbejde mellem aktører som et lige mål for lobbyvirksomhed, da personlige relationer kan have en positiv effekt på fremtiden beslutninger. [25] Ulrich von Alemann og Rainer Eckert definerer lobbyvirksomhed som den systematiske og kontinuerlige indflydelse af økonomiske, samfundsmæssige, sociale eller endda kulturelle interesser på den politiske beslutningsproces . [26]

Rinus van Schendelen præsenterer forkortede definitioner, der beskriver lobbyisme i en minimal beskrivelse som en uformel informationsudveksling med myndigheder og i en maksimal beskrivelse som et uformelt forsøg på at påvirke myndigheder , men ignorerer institutionaliserede procedurer. [13] Ligesom en senere tilgang af van Schendelen, som introducerer lobbyisme som en samlebetegnelse for uortodokse handlinger fra interessegrupper med det formål at handle i regeringen i interessegruppernes interesse, udelader denne forståelse af begrebet parlamenter og folkevalgte som en målgruppe for lobbyvirkning. [12] Thomas Leif og Rudolf Speth reducerer også lobbyvirksomhed til at påvirke regeringen . [27] Alternative tilgange, der falder uden for resten af ​​strukturen, præsenteres af Bruce C Wolpe, der forstår lobbyvirksomhed som den politiske forvaltning af information, [28] og Rune Jørgen Sørensen, der anerkender lobbyvirksomhed som en screeningsmekanisme for vælgerinteresser. [29]

På baggrund af de mange forskellige tilgange foreslår Schwaneck brugen af ​​en bred definition, der fanger de karakteristika, der er forbundet med lobbyvirksomhed i litteraturen og kan tjene som en ramme. Undersøgelser med et specifikt fokus kan placeres inden for denne ramme, en snævrere definition kan opnås ved at udelade indirekte eksponeringsforsøg: [30]

”Lobbyarbejde beskriver direkte og indirekte forsøg fra repræsentanter for sociale aktører på at påvirke politiske beslutningstagere i lovgivende og udøvende magt samt andre interessenter, der er involveret i den politiske beslutningsproces gennem information, argumenterende overbevisning eller udøvelse af pres for at forankre mere eller mindre særlige interesser i love eller statslige handlinger. Indsamling, analyse og strategisk overførsel af information, som kan udveksles med politisk indflydelse eller anden relevant information i formelle og uformelle sammenhænge, ​​er af grundlæggende betydning for lobbyvirksomhed, så længe grænsen til korruption eller anden forbudt praksis ikke overskrides. "

- Stefan Schwaneck

Gør

Erhvervsforeninger , arbejdsgiverforeninger , fagforeninger , kirker , ikke-statslige organisationer og andre foreninger samt større virksomheder og politiske grupper bringer deres interesser målrettet ind i den politiske meningsdannende proces og giver deres medlemmer og offentligheden relevante oplysninger . På denne måde kan de tilpasse sig forventede politiske beslutninger.

Advokatfirmaer, PR -bureauer, tænketanke og uafhængige politiske konsulenter har imidlertid også specialiseret sig som eksterne lobbyister i at etablere forbindelser, skaffe information eller placere emner i deres kunders interesse. Advokatfirmaer bruges i stigende grad, fordi de kan beskytte sig selv mod journalister gennem tavshedspligt . [31]

Lobbyismens indsatsområder

Der er i det væsentlige fem indsatsområder, hvor organiserede interesser skal håndhæves gennem lobbyvirksomhed:

 1. i den økonomiske sektor og i arbejdslivet
 2. på det sociale område
 3. inden for fritid og rekreation
 4. inden for religion, kultur og videnskab
 5. på det socialpolitiske tværsnitsområde [32]

Organisationer og agenturer

Ifølge Lobbycontrol - Initiative for Transparency and Democracy e. V. handlede i 2015 alene i centrum af Bruxelles i umiddelbar nærhed af centrale EU -institutioner mere end 40 store påvirkere: erhvervsorganisationer (V), agenturer (A) og direkte repræsentationer for store virksomheder (K): [33]

Efternavn Type Afdeling
European Financial Services Roundtable (?)
City of London (?)
Amerikas Handelskammer (?) Handelspolitik
BP (K) Olie, energi
Skal (K) Olie , energi
Aquafed Den internationale sammenslutning af private vandoperatører [34] (V) Vandforsyning , vandprivatisering
Rådet i Lissabon (?) Økonomisk politik, handelspolitik
FIPRA (?)
Hvid og etui (EN) Forskellige
IETA (?)
AmCham EU (V) Forskellige
MadDrikEuropa (V) mad
FEFAC (?)
European Training Institute (en del af ESL & Network Holding) [35] (EN) Forskellige
Daimler (K) Biler
Businesseurope (V) Handelspolitik, diverse
European Services Forum (?)
BASF (K) kemi
Gplus (?)
ECIPE (European Center for International Political Economy) [36] (?) Handelspolitik
Foratom (V) Atomenergi
Interel Cabinet Stewart [37] (EN) Forskellige
European Seed Association (V) Frø
Burson-Marsteller (EN) Forskellige
Fleishman-Hillard (EN) Forskellige
International Swaps and Derivatives Association (V) Finansmarked
Edelman The Center [38] (EN) Forskellige
tysk bank (K) Banker
Bank of New York Mellon (K) Banker
APCO Worldwide [39] (EN) Forskellige
Hill & Knowlton (EN)
Europæisk bankforening (V)
Europa -Parlamentets Forum for Finansielle Tjenester (?)
Unilever (K) Kemi, mad
Skab DN (?)
Bayerske statsrepræsentation (?)
Bertelsmann (K) medier
Facebook (K) Internet, reklame

"Neutrale" forhandlingssteder væk fra EU -institutionerne er blandt andet placeret i følgende bygninger:

Bibliothèque Solvay
Bastion -tårnet
Koncert Noble

offentlig opfattelse

Lobbyister omtales ofte af kritikere som rigtige aftrækkere. Politikerne ville så at sige være deres dukker . (Foto: Demonstration mod Hongkongs premierminister Donald Tsang den 1. juli 2005)

I 2006 introducerede Thomas Leif og Rudolf Speth udtrykket " femte magt" for lobbyvirksomhed analogt med udtrykket " fjerde magt" for massemedierne . [40] I modsætning til de institutionaliserede magtbærere er lobbyister ikke underlagt nogen klare lovbestemmelser. Betegnelsen for det femte gods er imidlertid blevet betragtet som overdrevet af andre forfattere. [41]

Lobbyarbejde kan føre til korruption og dermed uautoriseret indflydelse på institutioner og lovgivning. En form er såkaldte "informationsarrangementer" arrangeret af lobbygrupper for parlamentarikere og embedsmænd, som kombineres med gratis måltider og lejlighedsvise ture for de inviterede. Især i Bruxelles, men også i Berlin, er dette ikke ualmindeligt. Målet er at vinde folkets repræsentanter for deres egne interesser.

Der er dokumenterede sager, hvor midler og tjenester løb til for at opnå bestemt stemmeadfærd fra de enkelte parlamentarikere. Omfanget af denne korruption kan imidlertid ikke fastslås. Derfor er der bestræbelser på alle niveauer i public service for at forhindre denne form for korruption. For eksempel, at medlemmerne af EU-Kommissionen er forpligtet til at erklære gaver til en værdi af 150 euro eller mere. Listen over disse gaver kan ses på EU -Kommissionens websted. Modtagelse af belønninger og gaver er forbudt for medlemmer af public service i føderale og statslige regeringer; der er en grænse på 25 euro for undtagelser. [42]

Lobbyisme er derfor altid fanget mellem den legitime repræsentation af interesser og den mulige trussel mod grundlæggende demokratiske principper. På grund af de komplekse økonomiske strukturer og emneområder, som ofte overvælder lovgiveren i sine vurderingsmuligheder, har lobbygrupper stadig en vigtig funktion, især ved at give oplysninger. Dem, der er involveret i lovgivningsprocessen i Europa, søger derfor - som de har gjort det i lang tid i USA - åbent at tale med erhvervsrepræsentanter, foreninger og lobbyister for at få omfattende oplysninger om de økonomiske og juridiske aspekter af et projekt, før de laver en afgørelse.

I modsætning til det amerikanske system opfattes udtrykket lobbyisme i Tyskland ofte med negative konnotationer. I den offentlige mening opfattes politik oftere som et offer for (interessegrupper) og lobbyister. Venstre-politikere vurderer ofte lobbyisters indflydelse som "kapitalregel" [43] , mens den politisk konservative lejr er af den opfattelse, at lobbyister underminerer eller endda koloniserer regeringens autoritet. [44] Dette skyldes især forståelsen af ​​konsensus, som stærkt præger tysk politik. I Tyskland ses god politik som opnåelsen af ​​et stort set acceptabelt og rimeligt kompromis mellem forskellige politiske holdninger. Foreninger, der ønsker at se deres egne, i nogle tilfælde meget specielle, mål og interesser, der voldsomt realiseres i politik, opfattes derfor som en potentiel fare for at nå til enighed. [45]

I Tyskland er et antal borgere over gennemsnittet medlemmer af foreninger, fagforeninger, NGO'er, klubber, trossamfund og andre interessegrupper. De er ofte medlemmer af flere interessegrupper. [46] Disse forventes at repræsentere deres medlemmers interesser på alle områder og lobbyere for dem. Det faktum, at offentlighedens opfattelse af lobbyvirksomhed er kritisk og for det meste negativ, kan skyldes rapporter om, at medlemmernes interesser slet ikke registreres eller manipuleres, og at lobbyforeningens positioner ikke har grundlag. Kritikken af ADAC er et eksempel her. [47]

Lobbyproces

Lobbyarbejde er en metode til at påvirke beslutningstagere og beslutningsprocesser inden for rammerne af en strategi. Det foregår primært gennem information. Det er ofte begrænset af fire egenskaber:

 • Informationsindsamling,
 • Udveksling af oplysninger,
 • Indflydelse,
 • strategisk aktivitetsretning.

informationsindsamling

Interessenter indsamler oplysninger for at få indsigt i, hvad politiske beslutningstagere gør. Foreningens hovedkvarter og foreningens medlemmer informeres i overensstemmelse hermed og vurderer oplysningerne. Evalueringen finder sted med hensyn til projektets virkninger på foreningens medlemmer. For effektiv lobbyvirksomhed er det tilrådeligt ikke kun at indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, men også at indhente information uformelt på et tidligt tidspunkt ved at dyrke interessebaserede relationer med beslutningstagere og andre lobbyister.

Der udarbejdes derefter udtalelser ("lobbypapirer") og forslag til ændringer, hovedsageligt af den juridiske afdeling eller andre specialafdelinger.

Indflydelse

Det er derefter lobbyistens opgave at bringe disse forslag til ændringer til beslutningstagerne og placere dem i de relevante udvalg ("politisk rådgivning"). Placeringen finder sted i legitim lobbyvirksomhed gennem argumentativ indflydelse på beslutningstagerne. Den argumenterende indflydelse er vellykket, hvis parlamentsmedlemmer og embedsmænd er afhængige af specialistviden, ofte selektivt udarbejdet af de berørte og interesserede parter (" interessenter ") i de vanskelige spørgsmål, som de skal træffe beslutninger om i tæt rækkefølge. I tilfælde af embedsmænd kan det også ske, at lobbyister eller konsulentfirmaer stoler mere på deres interne ekspertise. Jo bedre parlamentsmedlemmernes kontorer er udstyret med videnskabeligt personale , parlamenter med deres egne videnskabelige tjenester eller myndigheder med specialiserede embedsmænd, desto vanskeligere er det for lobbyister at gøre sig uundværlige. De fleste stater forbyder bestikkelse og andre fordele. Det sker dog ofte, at højtstående beslutningstagere fra politik eller ledelse (f.eks. Ministerier) "skifter fronter", det vil sige opgiver deres tidligere stilling og skifter til en forening, en virksomhed, et PR-bureau eller et advokatfirma .

Et andet indflydelsesfelt er dygtig placering af brancheløbende eksperter i offentlige høringer, i konsulentfirmaer eller deres anvendelse ved udarbejdelse af ekspertrapporter.

Offentlig relation

Som en del af deres public relations -arbejde forsøger lobbyister at påvirke den offentlige mening gennem medierne. De anvendte metoder omfatter udsendelse af pressemeddelelser og reklamekampagner, hvor forfatterskabet for det meste offentliggøres, men også metoder, hvor forfatterskabet delvist skal skjules. For fjernsyn formidles bærere af deres egne meninger som gæster i paneldiskussioner , talkshows eller som interviewpartnere; skjulte budskaber i en ARD -sæbeopera blev også finansieret. [48]

For at påvirke dem via trykte medier overlades hele interviews til dem, etableres mediesamarbejde med aviser, og der skrives specialartikler og ranglister til blade. [49] [48] Journalister tilbydes rabatter, journalister, der rapporterer om biler, får lejlighedsvis adgang til længere sigt, baggrundsdiskussioner og informationsarrangementer arrangeres undertiden i forbindelse med luksusbegivenheder. [50]

Hvis PR -kampagner bruges til at foregive, at de udføres af private, kaldes det astroturfing . Dette inkluderer at skrive breve til redaktøren, forumindlæg og blogs, men også forsøg på at placere eller forhindre udsagn i Wikipedia -artikler eller etablering af "borgergrupper". [51]

Interessegrupper passer grupper af besøgende på kontorer i hovedstaden og inviterer dem til arrangementer. Lobbyforeningen forsøger at være "vinduet" for sin afdeling i hovedstaden og repræsentere den.

I nogle tilfælde får lærerne gratis undervisningsmateriale, der er godt forberedt, men også ses som påvirkende. [52] [49]

Lobby i de enkelte lande

Situationen i Forbundsrepublikken Tyskland

I Tyskland garanteres mandatfrihed i henhold til artikel 38, stk. 1, afsnit 2, i grundloven (GG) .

Allerede i 1956 fastslog Forfatningsforfatningsdomstolen i den såkaldte KPD-dom, at “der er ingen tvivl om, at udenparlamentariske handlinger af forskellig art er tænkelige, der kan tjene en legitim indflydelse på parlamentet, især for så vidt de er beregnet til at være parlamentsmedlemmerne til at informere om vælgernes meninger om visse politiske spørgsmål. Det er derfor forfatningsmæssigt uanstrengt, at 'interessegrupper' søger at påvirke parlamentsmedlemmerne ”. [53]

Siden 1994 har bestikkelse af parlamentarikere været en strafbar handling i Tyskland i henhold til straffelovens § 108e .

I diskussioner som atom- og solenergi , [54] bioteknologi , ophavsret / fildeling , softwarepatenter eller forbrugerbeskyttelse kritiseres det, at industrien og store virksomheder kan håndhæve love på føderalt eller EU -plan gennem massiv lobbyvirksomhed, der er i deres interesse, men ikke i mellemstore virksomheders eller forbrugeres interesse. Den samme anklage er rettet mod nogle miljøforeninger , sociale foreninger og kirker , der også - i dække af almen interesse - repræsenterer særlige interesser . Den tidligere præsident for Forfatningsforfatningsdomstolen, Hans-Jürgen Papier , advarede om, at "reel ligevægt mellem de forskellige samfundsgrupper i varetagelsen af ​​deres interesser gennem lobbyvirksomhed" næppe kunne opstå, og at mindre velrepræsenterede interesser ikke ville spille ind . [55]

Den tidligere grønne parlamentsmedlem Raimund Kamm beskriver situationen således:

”Så snart nogen er valgt til parlamentsmedlem eller så også minister, ændrer hans kommunikation og samtalepartnere sig grundlæggende. 'Arbejderrepræsentanter' eller de grønne inviteres og kurtiseres derefter af IHK , iværksættere og andre ensidigt interesserede parter. En stigende del af de valgte politikeres diskussioner finder sted med professionelle lobbyister. Dette smigrer også den unge, uerfarne repræsentant for folket. "

- Raimund Kamm [56]

Præsidenten for den tyske forbundsdag fører den offentlige liste over registrering af foreninger og deres repræsentanter . Antallet af bidrag svinger, i juni 2010 blev der registreret 2136 foreninger, i juli 2012 2079, i december 2014 2221. [57] På grund af den frivillige karakter af optagelsen og den snævre definition af "forening" dækker listen ikke hele spektret af lobbyvirksomhed i den tyske forbundsdag. I den tyske forbundsdag (2005-2009) 16. valgperiode var der flere parlamentariske initiativer for at forbedre gennemsigtigheden i samspillet mellem politik og interesserepræsentanter. I deres programmer til forbundsdagen i 2009 inkluderede SPD , Bündnis 90 / Die Grünen og Die Linke -partiet endelig kravet om, at der skulle oprettes et obligatorisk lobbyregister . [58] Af de 2221 lobbygrupper i slutningen af ​​2014 havde 575 modtaget et hus -id fra den tyske forbundsdag, der gav dem adgang til ejendommene. Da mange hus -id'er blev indhentet fra parlamentariske direktører i parlamentsgrupperne i en proces, der tidligere ikke var kendt for lobbyister. [57] Efter langvarige juridiske tvister offentliggjorde Forbundsdagen administrationen antallet og navnene på de lobbyister, der havde skaffet ID -kortene ved hjælp af parlamentsgrupperne: 1.111 repræsentanter for foreninger, virksomheder, advokatfirmaer og agenturer. [55] I februar 2016 besluttede Forbundsdagens ældreråd, at virksomhedens repræsentanter ikke længere ville modtage ID -kort i fremtiden. [55] I 2017 stod de 630 medlemmer af Forbundsdagen overfor 706 lobbyister med et forbundsdagskort. [59]

Ifølge grove skøn er der 5.000 lobbyister i Berlin, statistisk set otte for hver parlamentsmedlem. [55] Ifølge en undersøgelse foretaget af borgerbevægelsen Finanzwende har lobbyen i den finansielle sektor alene (banker, forsikringsselskaber, fonde) over 1500 ansatte med et budget på mindst 200 millioner euro årligt. [60] Norbert Lammert beklagede allerede deres betydelige og stadig mere velorganiserede indflydelse. [55]

En særlig form for lobbyvirksomhed “i korruptionens tåge” ( Hans Herbert von Arnim ) blev offentligt kendt i 2006: mennesker fra den private sektor, foreninger og interesseorganisationer, der fortsat er ansatte hos deres faktiske arbejdsgiver og får løn af dem, arbejder midlertidigt som eksterne medarbejdere i tyske forbundsministerier . [61] [62] [63] Nach Darstellung der Bundesregierung sei eine politische Einflussnahme auf Entscheidungen der Ministerien jedoch ausgeschlossen. [64]

Die von Wirtschaftsverbänden bereitgestellten Lehrmaterialien im Unterrichtsfach Wirtschaft stehen in der Kritik, oft „wissenschaftlich und politisch tendenziös“ zu sein. [65]

In der Bundesrepublik gelten die Pharmaindustrie und die Energiewirtschaft als Branchen mit besonders großer Lobbymacht. [66]

Die Energiewirtschaft, insbesondere die vier großen Energiekonzerne in Deutschland ( RWE , E.ON , EnBW und Vattenfall ), musste im Jahre 2000 mit der „Vereinbarung zwischen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen“ ( Atomkonsens ) zwar zunächst den ersten Ausstieg aus der Kernenergie unter der rot-grünen Regierung von Gerhard Schröder akzeptieren. [67] Danach arbeitete sie mit Hilfe ihrer Lobbyorganisationen, wie z. B. dem Deutschen Atomforum (DAtF) und der Kerntechnischen Gesellschaft (KTG) , und unterstützt von Kernkraftbefürwortern aus der Politik auf eine Revision des „Atomkonsenses“ hin. Die Atomlobby versuchte, im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 einen Meinungsumschwung zu erreichen; im Herbst 2010 konnte sie nach umfangreichen Medienkampagnen die Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke durchsetzen. [68] Seit März 2011 versucht die Atomlobby, den zweiten Atomausstieg unter Angela Merkel zu verzögern bzw. rückgängig zu machen. [69]

Als eines der wirkmächtigsten Netzwerke gilt „Das Collegium“, welches mit Stand 2015 Lobbyisten von insgesamt 46 internationalen Unternehmen und Verbänden in Berlin zusammenschließt. [70]

2017 wurden unter anderem die Skandale um Dieselgate und Cum-ex mit Milliardenverlusten für den Staat zu einem wesentlichen Teil auf die Einflussnahme von Lobbyisten zurückgeführt. Aktivisten von LobbyControl folgerten aus den Entwicklungen, dass die Bemühungen, verbindliche Regelungen für Lobbyisten in Deutschland zu erreichen, unter dem Kabinett Merkel III zum Stillstand gekommen sind. [71]

Im Zuge des Wirecard -Insolvenz im Jahr 2020 kam heraus, dass ranghohe ehemalige Politiker der CDU für den Finanzdienstleister Lobbying betrieben haben, unter anderem der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor Guttenberg . [72]

Zum 1. Januar 2022 treten in Deutschland ein Lobbyregistergesetz und ein Verhaltenskodex in Kraft. [73] Diese von der Großen Koalition beschlossenen Maßnahmen wurden vielfach als ungenügend kritisiert, unter anderem von der Opposition und vom Europarat . [74]

Situation in Österreich

Der politische Interessenausgleich wird in der Zweiten Republik (seit 1945) vor allem auf Ebene der Sozialpartner geleistet. Daher sind die Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern auf Bundes- und Landesebene (die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Bauern mit Pflichtmitgliedschaft) und der Gewerkschaftsbund die dominierenden Interessenvertretungen; ihre Macht hat wesentliche Bedeutung für den Parlamentarismus Österreichs. Entscheidungen wurden und werden parallel auf den Ebenen der Sozialpartner, der Bundes- und Landesregierungen und der gesetzgebenden Körperschaften abgestimmt. Ausgelöst durch den EU-Beitritt Österreichs, wesentliche Liberalisierungs- und Privatisierungsschritte und die EU-Erweiterung ändern sich jedoch die Anforderungen an Unternehmen und deren Management.

Die Österreichische Public Affairs-Vereinigung (ÖPAV) (vormals Österreichischer Public Affairs Verband) wurde im September 2011 als Vereinigung von Public-Affairs-Manager/innen in Agenturen, Unternehmen, Verbänden und NGOs gegründet. Die ÖPAV hat sich zur Gründung einen strengen Verhaltenskodex gegeben und sieht sich als Sprachrohr der gesamten Public Affairs-Branche in Österreich. Bereits mit der Gründung wurde die ÖPAV zum größten derartigen Verband im Land.

ALPAC (Austrian Lobbying and Public Affairs Council) ist die einflussreiche Vereinigung der Eigentümer von Lobbying- und Politikberatungsunternehmen in Österreich. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in diesem exklusiven Kreis ist langjährige Erfahrung als Politiker, Politikberater, Innenpolitikredakteur, Interessenvertreter oder Diplomat.

Situation in der Schweiz

Die Schweiz kennt verschiedene stark institutionalisierte Formen des politischen Interessenausgleichs. Dazu zählen die Sozialpartnerschaft , das Vernehmlassungsverfahren und die Expertenkommissionen. Zudem erfolgt die Einsitznahme von Interessenvertretern im Parlament weitgehend ungehindert (heute allerdings unter Publikations-Pflicht); sie wurde vormals von den Bauern, heute namentlich von Organisationen der Wirtschaft und des Gesundheitswesens genutzt.

Regierungsmitglieder müssen ihre Interessenbindungen [75] [76] und Nebenerwerbe auf nationaler Ebene auflösen (beispielsweise nach den Unvereinbarkeits-Vorschriften für Bundesrats -Mitglieder in Art. 144 Bundesverfassung ), während sie auf kantonaler Ebene teilweise wegen des Milizsystems ausdrücklich zugelassen sind.

In den 1980er-Jahren ist namentlich in den Massenmedien und in der Wissenschaft eine kritische Diskussion über institutionalisierte Interessenvertretung entstanden, die zu verschiedenen, eher bescheidenen Reformen geführt hat. Jedes Parlamentsmitglied hat die Möglichkeit, zwei Personen zu bezeichnen, die einen privilegierten Zugang zur Wandelhalle (Lobby) des Parlamentes haben. [77] In einer Untersuchung der Gästelisten von 2004 bis 2011 wurde festgestellt, dass eine Kerngruppe von ca. 220 Lobbyisten regelmäßig anzutreffen sind. [77] Die Gesamtzahl ist noch viel höher, da Ex-Parlamentarier freien Zugang zur Wandelhalle haben und keinen Gästeausweis benötigen. [78] Die von den Parlamentariern empfangenen Gäste sollen in Zukunft von den Ratsmitgliedern begleitet werden, womit der Zugang ein wenig eingeschränkt und die Kontrolle erhöht werden sollte. [79]

Nachdem 2016 ein vertrauliches Strategiepapier einer PR-Agentur öffentlich wurde, zeigten die Schweizer Medien vermehrt die Rolle dieser Art Lobbyisten auf, welche oft verdeckt arbeiten. [80]

Siehe auch: Transparenz in der Politik (Schweiz)#Transparenz des Lobbyismus

Situation in der Europäischen Union

Charakter des EU-Lobbyings

Die Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten lässt sich von jener in der Europäischen Union nicht trennen. Vielfach besteht – wie beim Rat der EU in Brüssel – Personenidentität mit mitgliedstaatlichen Regierungsmitgliedern. Weiterhin bedürfen europäische Richtlinien der anschließenden Umsetzung in nationales Recht. Die europäische Argumentation lässt sich meist nahtlos in nationalen Gremien fortsetzen.

Die Heterogenität der wirtschaftlichen Interessen potenziert sich auf europäischer Ebene. Die Brüsseler Gesetzgebung hat Einfluss auf 28 Mitgliedstaaten (Stand 2014). Neben Bedürfnissen einzelner Unternehmen oder Branchen sind hier oftmals zusätzlich spezifische nationale Marktsituationen, Unternehmensphilosophien und Interessen zu berücksichtigen. Die Anzahl der zu Vertretenden und das Spektrum der Divergenz nehmen zu. Die von den Verbänden wahrzunehmenden Interessen sind also noch breiter und vielschichtiger als auf nationaler Ebene. Gleichzeitig vollzieht sich die Einflussnahme auf europäische Gesetzgebungsakte parallel auf nationalstaatlicher wie auf europäischer Ebene in sehr unterschiedlichen Formen. In empirischen Untersuchungen ist das System der EU-Interessenvermittlung mit der Metapher des „Mosaiks“ beschrieben worden, „das durch die parallele Existenz und Persistenz unterschiedlicher Struktureigenschaften gekennzeichnet ist“. [81]

Unter Umständen kann es für das jeweilige Unternehmen daher hilfreich sein, wenn es ergänzend zum indirekten Lobbying über den Branchenverband sein individuelles Anliegen direkt an den entscheidenden Stellen vorbringt. Die Dependancen der Unternehmen sind in Brüssel – ebenso wie in den Mitgliedstaaten – zumeist personell gering besetzt oder dienen als Brückenkopf und verlängerter Arm, nicht jedoch als operative Einheit. Mittelständische Unternehmen verfügen selten über entsprechende Dependancen. Bei den Unternehmensrepräsentanzen fehlt es folglich häufig am nötigen Personal, um umfangreiche „Zeitgeistinitiativen“ des Gesetzgebers wie zum Beispiel das Tabakwerbeverbot auf europäischer Ebene oder das angesprochene Dosenpfand auf nationaler Ebene abfedern zu können. Aus diesem Grund schalten Unternehmen zunehmend auch Berater bei der Interessenvertretung ein. Nach US-amerikanischem Vorbild sind daher nun auch internationale Groß kanzleien und Lobbyingfirmen in dem Sektor auf dem Vormarsch, indem sie – meist mit Hilfe von Ex-Politikern und spezialisierten Anwälten in ihren Reihen – ausländische Unternehmen an den deutschen bzw. den österreichischen oder europäischen Markt heranführen oder deutschen bzw. österreichischen Unternehmen in den politischen Gremien Gehör verschaffen.

Auf Grund der im Vergleich zu Parlamenten der Mitgliedstaaten schlechten wissenschaftlichen Unterstützung nutzen Abgeordnete des Europäischen Parlamentes Lobbyisten auch wegen ihres Detailwissens. Das Risiko, dass übermittelte Informationen unvollständig oder parteiisch selektiert sind, wird dadurch gemindert, dass die EU-Organe eine Vielzahl von Lobbyisten unterschiedlicher Interessengruppen anhören. Dennoch wird das Lobbying auch von kritischer Seite nicht grundsätzlich abgelehnt. [82] Abgeordnete werden oft durch Lobbyorganisationen mit Gratisangeboten 'angefüttert'. Laut Analysen des österreichischen Europaabgeordneten Hans-Peter Martin kann der Gegenwert von durch Lobbyisten erteilte Angebote wie Reisen, Abendessen oder Cocktailempfänge pro Woche bis zu 10.000 € erreichen. [83]

Transparenz und Register

Auf EU-Ebene wird eine stärkere Regulierung der Lobby-Arbeit diskutiert. Die EU-Kommission hat im Juni 2008 ein (vorerst) freiwilliges Register [84] von Lobbyisten eingerichtet. [85] Darin sollen Firmen und Verbände Einkünfte durch und Ausgaben für Lobby-Arbeit offenlegen. Das Europäische Parlament hat sich hingegen im Mai 2008 dafür ausgesprochen, ein allgemeines Pflicht-Register für EU-Lobbyisten einzuführen, ähnlich wie es in den USA existiert. [86] Bislang widersetzt sich die EU-Kommission einem verpflichtenden Lobbyregister jedoch. [87] [88]

Es gibt daher bis heute keine Registrierungspflicht. Vielmehr gibt es ein Anreizsystem zur Registrierung. Im Europäischen Parlament wird ihnen mittels eines Ausweises Zugang zum Gebäude gewährt. Dies ist dem § 9 der Geschäftsordnung zu entnehmen. Im Oktober 2007 waren beim Europäischen Parlament 4570 Personen als Interessenvertreter registriert; [89] damit verbunden war ein erleichterter Zugang zu den Parlamentsgebäuden.

Im Rahmen der 2005 von Kommissar und Vizepräsident Siim Kallas ins Leben gerufenen Transparenz-Initiative veröffentlicht die Kommission am 23. Juni 2008 ein freiwilliges Internetregister für Lobbyisten. Sie sind dazu aufgerufen, sich zu registrieren und damit ihre Interessen, Kunden und Finanzen auszuweisen. Gleichzeitig mit der Registrierung unterschreiben sie einen Verhaltenskodex, der zusammen mit den Interessengruppen ausgearbeitet wurde. Ein geplanter Kontrollmechanismus soll die Angaben überprüfen. Die Einführung ist aber nur ein Etappenziel: Langfristig ist geplant, ein einziges Register gemeinsam mit dem EU-Parlament zu schaffen. Das Parlament würde dann nur eingetragene Lobbyisten in das Gebäude lassen. Faktisch wäre das bislang freiwillige Register dann Pflicht – auch ohne Gesetz. 2008 führte die EU ein Lobby-Register ein. [90]

Das gemeinsame Register der Interessenvertreter beim Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission ( Transparenz-Register ) ist am 23. Juni 2011 in Betrieb genommen worden. [91] Alle Organisationen, Firmen und Selbständige, die Tätigkeiten mit dem Ziel direkter oder indirekter Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse oder Entscheidungen der EU-Institutionen ausüben, sind dazu aufgerufen, sich zu registrieren. Die Registrierung im Transparenzregister setzt die Offenlegung des jährlichen Gesamtumsatzes aus der Lobbyarbeit, optional auch nur die Angabe einer Umsatzgrößenklasse (z. B. >=100.000 – <150.000 €) sowie den relativen Anteil namentlich genannter Klienten/Kunden an diesem Umsatz, optional ebenfalls der Umsatzgrößenklasse (z. B. Firma XY <50.000) voraus (zu Details vgl. die Leitlinien zu den finanziellen Angaben [92] ). Die Pflicht zur umfassenden und wahrheitsgemäßen Angabe dieser Informationen ergibt sich aus einem Verhaltenskodex, [93] dem sich die Interessenvertreter bei Eintragung in das Register unterwerfen müssen. Eine Verpflichtung zur Eintragung gibt es jedoch nicht, was von vielen Seiten kritisiert wird. [94] 2014 wurde geschätzt, dass in Brüssel 15.000 bis 25.000 Lobbyisten arbeiten. [95]

Am 25. November 2014 fasste die Europäische Kommission den Entschluss mit Hilfe einer neuen Transparenzinitiative das Geschehen innerhalb der EU-Kommission noch transparenter werden zu lassen. So sind alle Kommissare, deren Mitarbeiter und Generaldirektoren der einzelnen Abteilungen der Kommission seit Dezember 2014 dazu verpflichtet, Treffen mit Interessenvertretern und Lobbyisten öffentlich zu machen. [96] Die aufgelisteten Treffen können auf der Seite der Europäischen Kommission nachgelesen werden.

Am 31. Januar 2019 verabschiedete das EU-Parlament verbindliche Regeln zur Transparenz der Lobbyarbeit. In einer Änderung seiner Geschäftsordnung bestimmte das Parlament, dass MdEPs , die an der Ausarbeitung und Verhandlung von Gesetzen beteiligt sind, ihre Sitzungen mit Lobbyisten online veröffentlichen müssen. [97] [98]

Vertrag von Lissabon

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird europäischer Lobbyismus vermehrt in Zusammenhang mit Partizipativer Demokratie gebracht. So verweist Art. 11 EU-Vertrag ausdrücklich auf repräsentative Verbände hin. Dass hierunter auch Unternehmen gemeint sein könnten, zeigt in der Praxis das EU-Nebenorgan Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss . [99]

Fallbeispiele

Lobbyarbeit der Kirchen

Sie ist formal organisiert über die Büros (siehe Evangelisches Büro , Katholisches Büro ) bei Bundes- und Landesregierungen. Die Leiter der Büros sind den Ministern protokollarisch gleichgestellt. Die Lobbyarbeit erfolgt über die formelle Beteiligung in Gesetzgebungsverfahren, aber auch durch informelle Kontakte wie Teilnahmen an Empfängen und wöchentlichen Dämmerschoppen. Durch die traditionell protokollarisch bevorzugte Stellung von Geistlichen aller kirchlichen Ebenen ist der Zugang zu politischen Entscheidungsträgern meist unkompliziert möglich. Der Politologe Carsten Frerk weist in seinen Untersuchungen darauf hin, dass die organisierten Einflussnahmen auf staatliches Handeln keinerlei Rechtsgrundlage habe. [100] Ebenso macht er deutlich, dass Kirchen über Kindergärten und andere Einrichtungen erheblichen Einfluss haben, ohne finanziell belastet zu sein. Ebenso gilt den Bürgern beispielsweise das Bischöfliche Hilfswerk Misereor als große kirchliche Leistung, obwohl es zu 49 Prozent aus Staatsgeldern, zu 42 Prozent aus Spenden der Bürger und nur zu 8 Prozent aus diözesanen Mitteln finanziert wird. [101] Weiterer nicht unmittelbar erkennbarer Einfluss erfolgt über kirchliche Unternehmen, deren Namen keinen kirchlichen Bezug erkennen lassen wie beispielsweise Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft und Aachener Grund . Informeller Lobbyismus kann auch durch die ins ZDK eingebundenen hochrangigen und einflussreichen Persönlichkeiten erfolgen. Eine Erfassung im Lobbyregister erfolgt nicht.

„3 geteilt? niemals“

Unter diesem Motto arbeitete das Kuratorium Unteilbares Deutschland mit Gedenkveranstaltungen und Plakataktionen dafür, den Gedanken der deutschen Einheit wach zu halten und eine Wiedervereinigung „in Freiheit“ anzustreben. Lange Zeit wurden dabei noch die seit 1945 von Polen und der Sowjetunion verwalteten ehemaligen Ostgebiete Deutschlands ausdrücklich einbezogen. Das war nicht im Interesse des Bundeskanzlers Konrad Adenauer . Bei nicht informierten Bürgern konnte der Eindruck entstehen, hier handle eine Institution des Bundes.

Schwabenkinder

In ihrer Heimat wurden die Schwabenkinder alljährlich von der Schulpflicht befreit. Im Königreich Württemberg galt die dort seit 1836 bestehende Schulpflicht nicht für ausländische Kinder. Dadurch waren alle Schwabenkinder betroffen. Die politisch immer wieder geforderte Ausdehnung der Schulpflicht auf diese Kinder wurde bis 1921 von einer oberschwäbischen Bauernlobby verhindert. [102] [103]

Autolobby In Brüssel

Ein Beispiel für Lobbyismus auf EU-Ebene ist die Autolobby in Brüssel. Während Lobbyisten der Autohersteller etwa versuchen, den von der EU geplanten Grenzwert von 120 g CO 2 /km anzuheben, wirken Umweltverbände darauf hin, diesen Wert durchzusetzen. [104] Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde im November 2013 vom EU-Parlament ein Beschluss zu strengeren Abgasnormen gefasst. Die Regelungen sehen vor, dass ab 2020 ein Großteil der Neuwagen den Grenzwert von 95 g/km nicht überschreiten dürfen. Dieser Wert soll sich an der gesamten Flotte des Herstellers bemessen. Es müssen jedoch nicht alle Autos den Grenzwert einhalten. Für fünf Prozent der Fahrzeuge gilt ein maximaler Ausstoß von 130 g/km. Für die Hersteller bietet sich so die Möglichkeit, schadstoffarme Modelle mehrfach auf ihre Klimabilanz anrechnen lassen zu können. Diese Sonderregelung führt dazu, dass PS-starke Oberklasse-Modelle eines Herstellers die Vorgabe der Ausstoßgrenze erst später erfüllen können, denn Elektroautos desselben Herstellers sorgen zeitgleich für eine ausgeglichene Klimabilanz. [105] Durch die neuen Grenzwerte darf der CO 2 -Ausstoß einer Neuwagen-Flotte eines Herstellers ab 2020 den Durchschnittswert von 95 Gramm je Kilometer nicht überschreiten. Noch im Jahre 2012 lag der Durchschnittswert in Europa bei 136,1 g/km, in Deutschland sogar bei 141,8 g/km. Sollten die Autos ab 2020 jedoch immer noch mehr als die erlaubten 95 g/km ausstoßen, sieht die EU-Regelung Strafzahlungen für die Hersteller vor. Die Strafzahlungen würden sich auf 95 Euro je Gramm und Fahrzeug belaufen. Würde im Jahr 2020 beispielsweise der CO 2 -Ausstoß aller Autos eines Herstellers bei 105 g/km liegen, müsste der Erzeuger der Automobile pro verkauftem Auto eine Strafe von 950 Euro zahlen. [106] Neben der EU haben auch andere Länder der Welt einen CO 2 -Grenzwert bis 2020 festgelegt. So gilt in den USA eine Grenze von 121 g/km, ab dem Jahr 2025 dann 93 g/km, die chinesische Regierung hat sich auf einen Wert von 117 g/km geeinigt und Japan auf 105 g/km. [106]

Finanzwirtschaft

Ebenfalls beispielhaft für die große Macht spezialisierter Branchenlobbys innerhalb des EU-Institutionennetzwerkes ist die starke Einbindung der Finanzwirtschaft in die Regulierung der Finanzmärkte. Demnach stellten im offiziellen Beratungsgremium der EU-Kommission Mitte der 2010er Jahre Banken die überwältigende Mehrheit der Mitglieder [107] . So sollen beispielsweise die Deutsche Bank wie auch die Commerzbank jeweils Vertreter nach Brüssel schicken. Verbraucherschützer gibt es jedoch nur zwei, Gewerkschafter nur einen in dem vierzigköpfigen Gremium. [108] Abgeordnete im Europaparlament baten 2010 aus diesem Anlass bereits die „ Zivilgesellschaft “ um Hilfe. [109]

Im Zuge der Finanzkrise ab 2007 wurde in der für die Regulierung der Finanzmärkte Europäischen Union zunehmend auf ein Ungleichgewicht im Lobbying zugunsten der Finanzindustrie hingewiesen. In einer parteiübergreifenden Initiative von Europaabgeordneten im Europäischen Parlament gründete sich Ende Juni 2011 die Lobbyorganisation Finance Watch . [110]

Die Group of 30 , zu der unter anderem aktive und ehemalige Zentralbanker gehören, veröffentlicht Empfehlungen zur Aufsicht über die großen internationalen Finanzinstitutionen. Es wurde kritisiert, dass die ehemaligen Zentralbanker jedoch inzwischen als Topmanager selbst bei eben diesen Finanzinstitutionen arbeiten und damit über die Regulierung ihrer eigenen Unternehmen beraten. [111] [112] [113]

Nachdem die EU-Kommission darauf hingewiesen hatte, dass der gering besteuerte Finanzsektor im Zuge der Finanzkrise 2007 mit 4,6 Billionen Euro unterstützt wurde, [114] beschloss 2013 der Rat der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister von elf Staaten, darunter Frankreich, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. [115] Im gleichen Jahr beendete Frankreich seine Zusammenarbeit für eine breit angelegte Steuer nach dem Widerstand aus der Lobby der Finanzdienstleister, [116] aus Sicht von Kritikern vor allem durch Goldman Sachs . [117] Kritiker machten auch Goldman Sachs verantwortlich für das Aussparen spezieller Finanztransaktionen von der geplanten Steuer, bei denen in kurzer Zeit Wertpapiere von den Beteiligten hin- und wieder zurückwechseln. [118]

Die Finanzwirtschaft stellte 2017 rund 1700 Lobbyisten in Brüssel, was umgerechnet vier Interessenvertretern pro EU-Beamten entspricht, die mit Finanzthemen beschäftigt waren. Die dadurch entstehenden Kosten für Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter beliefen sich auf rund 120 Millionen Euro pro Jahr. Das war 30 mal so viel, wie in Brüssel allen Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltorganisationen zusammen für ihre Lobbyarbeit zu diesem Thema zur Verfügung stand. [119]

Tabaklobby

Durch die Affäre um Ex-Gesundheitskommissar John Dalli und den EU-Tabakrichtlinien ist ein Einfluss von der finanzstarken Tabaklobby auf EU-Würdenträger ersichtlich geworden. Nach einer Forderung von 60 Millionen Euro Schmiergeld musste John Dalli sein Amt verlassen. Um ihre Interessen zu vertreten, hatte die Tabaklobby Kontakte zum persönlichen Umfeld Dallis gesucht. [120] Michel Petite verließ sein Amt als Vorsitzender des Ethik-Komitees der EU-Kommission auf Druck von Lobbycontrol und anderen Lobbyismusgegnern. Er soll seine Kontakte in der Kommission dafür ausgenutzt haben, die Interessen der Anwaltskanzlei Clifford Chance, die Philip Morris International als Klienten hat, zu vertreten. [121]

Biokraftstoffe

Der Verein Lobbycontrol kritisierte 2009 den Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e. V. für Maßnahmen verdeckter Öffentlichkeitsarbeit (so genanntes Astroturfing ). Die PR-Agentur Berlinpolis hatte ua in den Zeitungen Junge Welt , der FAZ , der Frankfurter Rundschau und auf Focus Online vorgebliche Leserbriefe platziert. [122] [123] Auftraggeber von Berlinpolis war die Lobbyagentur European Public Policy Advisers GmbH (abgekürzt EPPA ).

Glyphosat von Monsanto

Einige Beispiele legen auch nur den Verdacht der Einflussnahme von Lobbyisten in politische Entscheidungen nahe, ohne dass Nachweise gesucht oder gefunden werden. Zumindest kann man sie nur sehr schwer einzelnen Politikern zuordnen. So stimmte der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt im Jahr 2017 einer weiteren Zulassung des umstrittenen Herbizid Glyphosat bis 2022 in der EU, völlig überraschend, und gegen die Vereinbarung des Kabinetts bzw. die Geschäftsordnung der Bundesregierung, zu. [124] Schmidt rechtfertigte sein Ja mit „wichtigen Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt“ und räumte ein, sich allein entschlossen zu haben. [125] Er tat dies zudem, obwohl rund 73 % der Deutschen für ein Verbot plädierten. Der Impuls könnte auch auf der Leitungsebene des Ministeriums gefallen sein: Demnach empfahl das zuständige Fachreferat für Pflanzenschutz Minister Christian Schmidt bereits am 7. Juli 2017 zu prüfen, ob man ohne das Einverständnis des SPD-geführten Umweltministeriums dem Vorschlag der EU-Kommission „eigenverantwortlich“ zustimmen könne. Eine entsprechende Anfrage des Ministeriums daraufhin lehnte das Kabinett ab. [124] Thilo Bode titelte dazu in den Blättern für Deutsche und internationale Politik , in der Ausgabe, Oktober 2018: Lobbyismus 2.0: Der industriell-politische Komplex. [126] In der EU gab es reichlich Widerstand gegen die Verlängerung, um sich von einer industriellen Agrochemie befreien zu können, „die Landwirte und Ökosysteme vergiftet“, wie es in einem Kommentar der französischen Zeitung Le Monde hieß. [127] Das Unternehmen Monsanto ist der weltweit größte Produzent und in einigen Medien wurde der Minister daraufhin als Monsantos Cheflobbyist oder Lobbyist bezeichnet. [128] [129] [130] Allerdings gab es auch in Brüssel aktive Lobbyarbeit: Der zuständige EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis aus Litauen zeigte sich nach dem Votum angetan: „Sehen Sie uns das nicht schon am Gesicht an, dass wir gewonnen haben?“ [131] Wie umfassend der Lobbyismus von Monsanto sein kann, zeigte sich 2019: Nach Medienberichten wird der Glyphosat-Hersteller verdächtigt, in Deutschland heimlich Studien finanziert zu haben, die dann als Argumente gegenüber der Politik genutzt wurden. [132] [133]

Weitere Beispiele

Siehe auch

Literatur

Aufsätze

 • Andreas Geiger: Ökonomische Aspekte des Lobbying in der EU. In: Zeitschrift für Politikberatung. Volume 2, Issue 3 (2009), S. 427.
 • Geiger: EU-Lobbying und Demokratieprinzip. In: Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht. (EWS), Heft 7/2008, S. 257.
 • Anda: Möglichkeiten und Grenzen der Politikbeeinflussung. In: Axel Sell, Alexander N. Krylov: Interaktionen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Verlag Peter Lang, Frankfurt 2009, ISBN 978-3-631-58487-3 , S. 273–278.
 • Ulrich von Alemann , Florian Eckert: Lobbyismus als Schattenpolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 15–16/2006.
 • Florian Eckert: Lobbyismus – zwischen legitimem politischem Einfluss und Korruption. In: Ulrich von Alemann (Hrsg.): Dimensionen politischer Korruption. VS-Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14141-4 .
 • Thomas Faust: Vom aktivierenden zum aktivierten Staat? Lobbying zwischen Korruption und Kooperation. In: Verwaltung und Management. 5/2009, S. 251–260.
 • Tilman Hoppe: Transparenz per Gesetz? Zu einem künftigen Lobbyisten-Register. In: Zeitschrift für Rechtspolitik. 2009, 39, tilman-hoppe.de (PDF; 811 kB)
 • Thomas Leif , Rudolf Speth: Die fünfte Gewalt. Zeit Online , 2. März 2006.
 • Klemens Joos: Entscheidungen ohne Entscheider? Prozesskompetenz ist der entscheidende Erfolgsfaktor für die Reduzierung von Komplexität in der Interessenvertretung bei den Institutionen der Europäischen Union In: Silke Bartsch; Christian Blümelhuber (Hrsg.): Always Ahead im Marketing: Offensiv, digital, strategisch. Springer Gabler 2015, ISBN 978-3-658-09029-6 .
 • Konstadinos Maras: Lobbyismus in Deutschland. In: APuZ . 3–4/2009, S. 33–38.
 • Hans-Jörg Schmedes: Die im Dunkeln sieht man nicht. In: Berliner Republik. 3/2009, S. 69–71.
 • Hans-Jörg Schmedes: Mehr Transparenz wagen? Zur Diskussion um ein gesetzliches Lobbyregister beim Deutschen Bundestag . In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. 3/2009, S. 543–560.

Sammelbände und Monografien

 • Stefan Schwaneck: Lobbyismus und Transparenz. Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung. Schriftenreihe Vergleichende Politikwissenschaft, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2019, ISBN 978-3-658-26898-5 .
 • Klemens Joos: Politische Stakeholder überzeugen. Wiley-VCH Verlag, 2015, ISBN 978-3-527-50859-4 (auch auf Englisch erschienen: Convincing Political Stakeholders . 2016)
 • Carsten Frerk : Kirchenrepublik Deutschland: Christlicher Lobbyismus. Alibri, Aschaffenburg 2015, ISBN 978-3-86569-190-3
 • Wolfgang Gründinger : Lobbyismus im Klimaschutz. Die nationale Ausgestaltung des europäischen Emissionshandelssystems. VS Verlag, Wiesbaden 2012.
 • Kim Otto, Sascha Adamek: Der gekaufte Staat. Wie Konzernvertreter in deutschen Ministerien sich ihre Gesetze selbst schreiben. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, ISBN 978-3-462-03977-1 .
 • Andreas Geiger: EU Lobbying Handbook. Helios Media, 2007, ISBN 978-3-9811316-0-4 .
 • Ralf Kleinfeld, Annette Zimmer, Ulrich Willems (Hrsg.): Lobbying. Strukturen, Akteure, Strategien. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-8100-3961-3 .
 • Jörg Rieksmeier (Hrsg.): Praxisbuch: Politische Interessenvermittlung: Instrumente – Kampagnen – Lobbying. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-15547-0 .
 • Thomas von Winter, Willems, Ulrich (Hrsg.): Interessenverbände in Deutschland. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-14589-1 .
 • Cerstin Gammelin , Götz Hamann : Die Strippenzieher. Manager, Minister, Medien – Wie Deutschland regiert wird. 5. Auflage. Econ Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-430-13011-5 .
 • Thomas Leif, Rudolf Speth (Hrsg.): Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland. BpB, Bonn 2006, ISBN 3-89331-639-6 . (Inhaltsverzeichnis) (PDF)
 • Gunnar Bender , Lutz Reulecke: Handbuch des deutschen Lobbyisten: Wie ein modernes und transparentes Politikmanagement funktioniert. Frankfurter Allgemeine Buch , Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-89981-005-8 .
 • Steffen Dagger (Hrsg.): Politikberatung in Deutschland: Praxis und Perspektiven. VS-Verlag, Wiesbaden 2004, ISBN 3-531-14464-2 .
 • Ulrich Müller, Sven Giegold, Malte Arhelger (Hrsg.): Gesteuerte Demokratie? Wie neoliberale Eliten Politik und Öffentlichkeit beeinflussen. VSA, 2004, ISBN 3-89965-100-6 .
 • Nicola Berg : Public Affairs Management. Gabler, Wiesbaden 2003, ISBN 3-409-12387-3 .
 • Manfred Strauch: Lobbying. Wirtschaft und Politik im Wechselspiel. Gabler, Wiesbaden 1993, ISBN 3-409-19183-6 .

Literatur mit Schwerpunkt Europäische Union

Fallstudien

 • Carsten Bockstette: Konzerninteressen, Netzwerkstrukturen und die Entstehung einer europäischen Verteidigungsindustrie. Eine Fallstudie am Beispiel der Gründung der European Aeronautic, Defence and Space Company (EADS). Kovač, Hamburg 2003, ISBN 3-8300-0966-6 .
 • Steffen Dagger: Energiepolitik & Lobbying: Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2009. ibidem-Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8382-0057-6 .
 • David Krahlisch: Lobbyismus in Deutschland – Am Beispiel des Dieselpartikelfilters. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-2316-8 .
 • Diana Wehlau: Lobbyismus und Rentenreform. Der Einfluss der Finanzdienstleistungsbranche auf die Teil-Privatisierung der Alterssicherung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16530-1 .
 • Hans-Jörg Schmedes: Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände im Mehrebenensystem. Lobbyingaktivitäten britischer, deutscher und europäischer Verbände. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15631-6 .
 • Johanna Veit: EU-Lobbying im Bereich der grünen Gentechnik: Einfluss- und Erfolgsfaktoren. Tectum Verlag, 2010, ISBN 978-3-8288-2257-3 .
 • Johannes Lahner: Boombranche kommerzielles Lobbying? Eine komparative Studie über das kommerzielle Lobbying in den USA und Deutschland anhand der Automobilbranche. Kovač, Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-7406-9 .
 • Die Lobbyisten werden untersucht . In: Die Welt , 11. März 2005

Weblinks

Commons : Lobbyists – Sammlung von Bildern
Wiktionary: Lobbyismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Europa/EU

Deutschland

Österreich

Weitere Länder

Einzelnachweise

 1. Lobbying . duden.de
 2. Lobbyarbeit . duden.de
 3. Lobbyismus . duden.de
 4. Christian Lange,, Bernhard Kaster: Pro und Contra: Lobbyistenregister in Deutschland? In: Recht und Politik . Band   47 , Nr.   4 , Dezember 2011, ISSN 0344-7871 , S.   196–197 , doi : 10.3790/rup.47.4.196 .
 5. Bernd Hüttemann, Elena Sandmann: Im Mittelfeld der Europapolitik: Zivilgesellschaft, Lobbyismus und Partizipative Demokratie im Mehrebenensystem der EU . In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen . Band   32 , Nr.   4 , 25. Februar 2020, ISSN 2365-9890 , S.   557–569 , doi : 10.1515/fjsb-2019-0061 .
 6. Irina Michalowitz: Warum die EU-Politik Lobbying braucht? Der Tauschansatz als implizites Forschungsparadigma . In: Lobbying in der Europäischen Union . Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-03220-3 , S.   17–28 (26) , doi : 10.1007/978-3-658-03221-0_2 (springer.com [abgerufen am 22. April 2021]).
 7. Christine Rödlach-Rupprechter: Reality Check: Kommunikation zwischen Interessenvertretern und EU-Institutionen . In: Lobbying in der Europäischen Union: Zwischen Professionalisierung und Regulierung . Springer Fachmedien, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-03221-0 , S.   143–160 (144) , doi : 10.1007/978-3-658-03221-0_10 ( springer.com [abgerufen am 22. April 2021]).
 8. Lobbying in der Europäischen Union . Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-03220-3 , S.   2 , doi : 10.1007/978-3-658-03221-0 ( springer.com [abgerufen am 22. April 2021]).
 9. Carsten Frerk: Kirchenrepublik Deutschland. Christlicher Lobbyismus. Alibri, Aschaffenburg 2015, ISBN 978-3-86569-190-3
 10. Thilo Bode: Lobbyismus 2.0: Der industriell-politische Komplex | Blätter für deutsche und internationale Politik. In: https://www.blaetter.de/ . Blätter Verlagsgesellschaft mbH, 2018, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 11. Carsten Bockstette: Konzerninteressen, Netzwerkstrukturen und die Entstehung einer europäischen Verteidigungsindustrie: Eine Fallstudie am Beispiel der Gründung der „European Aeronautic, Defence and Space Company“ (EADS) . Hamburg 2003, ISBN 3-8300-0966-6 , S. 17.
 12. a b Rinus van Schendelen: Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU . Amsterdam 2002, S.   203   f .
 13. a b Rinus van Schendelen: National Public and Private EC Lobbying . Dartmouth 1993, S.   3 .
 14. Günter Bentele: Lobbying: Begriffliche Grundlagen und Tätigkeitsfeld in Berlin. Konrad Adenauer Stiftung, 8. April 2008, abgerufen am 20. Juni 2020 .
 15. Leo Kißler: Politische Soziologie . UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2007, ISBN 978-3-8252-2925-2 , S.   130 .
 16. Scott Ainsworth: Regulating Lobbyists and Interest Group Influence . In: The Journal of Politics . 55. Jahrgang, Nr.   1 , Januar 1993, S.   52 .
 17. Klaus Schubert/Martina Klein: Das Politiklexikon . 4. Auflage. Bonn 2006, S.   187 .
 18. Stefan Schwaneck: Lobbyismus und Transparenz: Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung (= Vergleichende Politikwissenschaft ). Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-26898-5 , S.   20 , doi : 10.1007/978-3-658-26899-2 .
 19. Carsten Bockstette: Konzerninteressen, Netzwerkstrukturen und die Entstehung einer europäischen Verteidigungsindustrie: Eine Fallstudie am Beispiel der Gründung der „European Aeronautic, Defence and Space Company“ (EADS) . Hamburg 2003, ISBN 3-8300-0966-6 , S. 18.
 20. Peter Köppl: Power Lobbying: Das Praxishandbuch der Public Affairs . Wien 2003, S.   95 .
 21. Hans Merkle: Lobbying: Das Praxishandbuch für Unternehmen . Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-233-9 , S. 10.
 22. Alexander Bilgeri: Das Phänomen Lobbyismus - Eine Betrachtung vor dem Hintergrund einer erweiterten Strategie-Struktur-Diskussion . Books on demand, Lindau 2001, ISBN 3-8311-0675-4 , S. 13.
 23. Manfred Strauch: Stand der Lobby-Diskussion in Europa – ein Standesrecht für Lobbyisten? In: Manfred Strauch (Hrsg.): Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel . Frankfurt 1993, S.   111 .
 24. Iris Wehrmann: Lobbying in Deutschland – Begriff und Trends . In: Ralf Kleinfeld/Annette Zimmer/Ulrich Willems (Hrsg.): Lobbying: Strukturen. Akteure. Strategien. Wiesbaden 2007, S.   39 .
 25. Clive S Thomas: Research Guide to US and International Interest Groups . Westport 2004, S.   6 .
 26. Ulrich von Alemann/Florian Eckert: Lobbyismus als Schattenpolitik . In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 54. Jahrgang, Nr.   15/16 , 2006, S.   4 .
 27. Thomas Leif/Rudolf Speth: Die fünfte Gewalt – Anatomie des Lobbyismus in Deutschland . In: Thomas Leif/Rudolf Speth (Hrsg.): Die fünfte Gewalt – Lobbyismus in Deutschland . Bonn 2006, S.   12 .
 28. Bruce C Wolpe: Lobbying Congress: How the System Works. Washington DC 1990, S.   9 .
 29. Rune Jørgen Sørensen: Targeting the Lobbying Effort: The Importance of Local Government Lobbying. In: European Journal of Political Research . 34. Jahrgang, Nr.   2 , 1998, S.   303 .
 30. Stefan Schwaneck: Lobbyismus und Transparenz: Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung (= Vergleichende Politikwissenschaft ). Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-26898-5 , S.   25   f ., doi : 10.1007/978-3-658-26899-2 .
 31. Redezeit im Westdeutschen Rundfunk ( Memento vom 26. Juni 2015 im Internet Archive ), 5. Hörfunkprogramm, am 5. Juni 2015 mit Hans-Martin Tillack
 32. Ulrich von Alemann (Hrsg.): Organisierte Interessen in der Bundesrepublik . Leske + Budrich 1987, ISBN 3-8100-0617-3 , S. 71.
 33. lobbycontrol.de (PDF)
 34. aquafed.org
 35. eslnetwork.com
 36. ecipe.org
 37. interelgroup.com ( Memento vom 25. März 2016 im Internet Archive )
 38. edelman.be
 39. apcoworldwide.com
 40. Hans-Jürgen Papier : Zum Spannungsverhältnis von Lobbyismus und parlamentarischer Demokratie. (PDF; 102 kB) Vortrag anlässlich der Vorstellung des Buches Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland am 24. Februar 2006 im Berliner Reichstag.
 41. Peter Lösche : Verbände und Lobbyismus in Deutschland. Stuttgart 2007, S. 10.
 42. Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Bundesbedienstete , abgerufen am 3. Mai 2021.
 43. Bernhard Weßels (Hrsg.): Verbände und Demokratie in Deutschland . Opladen 2001, S.   11   f .
 44. Peter Lösche: Verbände in der Bundesrepublik Deutschland – Eine Einführung. W. Kohlhammer Verlag, 2007, S.   9 .
 45. Rudolf Speth (Hrsg.): Die fünfte Gewalt – Lobbyismus in Deutschland. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, S.   16 .
 46. Vereinsstatistik 2011. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 14. Dezember 2012 ; abgerufen am 12. April 2013 .
 47. Der ADAC-Check . ( Memento vom 12. Januar 2013 im Internet Archive ) WDR, Erstausstrahlung am 14. Januar 2013, 15 Uhr.
 48. a b Artikel über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft der NGO LobbyControl
 49. a b Sabine Nehls, Magnus-Sebastian Kutz: Angriff der Schleichwerber , Frankfurter Rundschau, 9. Januar 2007
 50. Kurzstudie Gefallen an Gefälligkeiten – Journalismus und Korruption (PDF; 2,0 MB); Netzwerk Recherche ; 2013
 51. Claudia Peter: Bürgerinitiativen von der Industrie gesteuert? Wind / Windenergie / Windradgegner , BUND -Regionalverein Südlicher Oberrhein
 52. Über von der Industrie gesponserte Unterrichtsmaterialien ; LobbyControl; 2011
 53. BVerfG, Urteil vom 17. August 1956, Az. 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 – KPD-Verbot.
 54. Melanie Amann: Die spektakulären Erfolge der Solar-Lobby. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 26. Januar 2010, abgerufen am 20. August 2020.
 55. a b c d e Markus Balser, Uwe Ritzer: Durch die Hintertür. Der Bundestag sperrt Unternehmenslobbyisten aus. Tatsächlich gab es noch nie so viele professionelle Einflüsterer. Ihre Macht ist enorm. Viele operieren versteckt und sind auf Hausausweise nicht angewiesen. In: Süddeutsche Zeitung , 29. Februar 2016, S. 17.
 56. Raimund Kamm: Kommentar. Deutsche Emissionen stiegen 2016 In: klimaretter.info . 9. Januar 2017, abgerufen am 29. Dezember 2020.
 57. a b Thorsten Denkler: So schützt der Bundestag Lobbyisten. In: Süddeutsche Zeitung . 24. Januar 2015, abgerufen am 24. Januar 2015.
 58. Hans-Jörg Schmedes: Mehr Transparenz wagen? Zur Diskussion um ein gesetzliches Lobbyregister beim Deutschen Bundestag . In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. @1 @2 Vorlage:Toter Link/141.48.74.201 ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Heft 3/ 2009, S. 543–560.
 59. Bundestagsverwaltung, zitiert nach: Süddeutsche Zeitung , 23./24. September 2017, S. 37.
 60. Bürgerbewegung Finanzwende, Sophia Arlt, Marcus Wolf: Ungleiches Terrain - Eine Studie zu Größe und Einfluss der Finanzlobby in Deutschland. 2020, abgerufen am 25. Juni 2021 .
 61. Bezahlte Lobbyisten in Bundesministerien: Wie die Regierung die Öffentlichkeit täuscht. Monitor, 15. Dezember 2006 auf: youtu.be/JWDjsZ6eUHM
 62. Stefan Krempl: Datenbank gibt Aufschluss über Lobbyisten in Ministerien. In: heise online . 27. Juli 2007.
 63. Florian Gathmann, Nils Weisensee: Lobbyisten-Liste enthüllt Einfluss in Ministerien. In: Spiegel Online . 26. Juli 2007.
 64. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Thea Dückert , Matthias Berninger , weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/3431. (PDF; 107 kB).
 65. Lobbyisten im Lehrerzimmer. In: Zeit Online . 11. Mai 2011.
 66. Jonathan Watts: Five post-Trump obstacles to a global green recovery. In: The Guardian. 11. November 2020, abgerufen am 11. November 2020 (englisch).
 67. Zehn Jahre Atomausstieg – Meilenstein als Zerreißprobe. In: Focus Online . 14. Juni 2000.
 68. Die strahlenden Sieger der Atomlobby. Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ist ein großer Erfolg für die Energiekonzerne. Jetzt wollen sich andere Branchen diese Lobbyarbeit zum Vorbild nehmen. In: Zeit Online . 7. September 2010.
 69. Eine Analyse des systematischen Wirkens der Atomlobby in den Jahren 2009 bis 2011 mit umfangreichem Quellenmaterial findet sich unter: AtomkraftwerkePlag: Einflussnahme und Kampagnen der Atomlobby. In: atomkraftwerkeplag.wikia.com . Abgerufen am 18. August 2012.
 70. „Collegium“ und „Adlerkreis“ – Das sind die Lobbyisten in Berlins Hinterzimmer-Clubs. Abgerufen am 14. Januar 2019 .
 71. Laura Weigerle: Schwarz-Rot sieht rot. In: Die Tageszeitung . 21. Juni 2017.
 72. Tim Bartz, David Böcking, Martin Hesse und Gerald Traufetter: Wie Guttenberg mit Wirecard um Millionen feilschte. In: Der SPIEGEL. 28. Januar 2021, abgerufen am 25. Juni 2021 .
 73. Neue Ethikregeln: Kabinett beschließt Verhaltenskodex für Lobbyisten. In: spiegel.de. 16. Juni 2021, abgerufen am 18. Juni 2021 .
 74. Europarat bemängelt Deutschlands Kampf gegen Korruption , erschienen am 10. Mai 2021 auf zeit.de , abgerufen am 5. Juni 2021.
 75. Register der Interessenbindungen des Nationalrats (PDF; 239 KB)
 76. Register der Interessenbindungen des Ständerats (PDF; 140 kB)
 77. a b Olivia Kühni: Die mächtigen Einflüsterer im Bundeshaus. In: Tagesanzeiger . 15. September 2011, abgerufen am 18. Mai 2015.
 78. Thomas Angeli: Das begehrte «GA fürs Bundeshaus». In: Der Beobachter. Ausgabe 5, 2008, abgerufen am 22. Oktober 2011.
 79. Valerie Zaslawski: Lobbying im Bundeshaus soll transparenter werden. In: Neue Zürcher Zeitung . 25. Januar 2018, abgerufen am 4. Juni 2018 .
 80. Falls du Probleme wie Alpiq hast: Die 7 Schweizer Lobbying-Buden fürs Grobe. In: watson.ch. Abgerufen am 21. März 2016 .
 81. Hans-Jörg Schmedes: Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände im Mehrebenensystem . VS, Verl. für Sozialwiss., Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15631-6 , S.   371 .
 82. Sven Giegold im Gespräch: „Eine unglaubliche Lobby-Schlacht“. Interview. In: sueddeutsche.de . 21. Juni 2010.
 83. Die vielen Verführungen für die Abgeordneten ( Memento vom 3. Januar 2013 im Internet Archive ) In: Tiroler Tageszeitung . 10. April 2011.
 84. Register der Interessenvertreter ( Memento vom 23. Dezember 2009 im Internet Archive ), Europäische Kommission
 85. Transparenz-Initiative. In: europa.eu . Europäische Kommission .
 86. EU-Lobbyismusim Blickpunkt ( Memento vom 29. Mai 2015 im Internet Archive ), Europäisches Parlament
 87. Heiko Kretschmer, Hans-Jörg Schmedes: Lacking courage and determination. Experience from abroad suggests the EU should make its lobbyists register mandatory , European Voice, 10. September 2009, S. 12.
 88. Heiko Kretschmer, Hans-Jörg Schmedes: Enhancing Transparency in EU Lobbying? How the European Commission's Lack of Courage and Determination Impedes Substantial Progress. (PDF; 158 kB). In: fes.de/ipg/ . Internationale Politik und Gesellschaft, 1/ 2010, S. 112–122.
 89. Mehr Transparenz im Brüsseler Lobby-Dschungel? ( Memento vom 29. Mai 2015 im Internet Archive ) Europäisches Parlament
 90. Eva Dombo: EU-Kommission will Transparenz für Lobby-Arbeit: „Ein guter Lobbyist muss Europa lieben“. In: tagesschau.de . 22. Juni 2008.
 91. Transparenzregister für Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und Umsetzung von EU-Politik befassen. In: europa.eu .
 92. Leitlinien für die finanziellen Angaben zur genaueren Erläuterung von Anhang 2 Teil B (Finanzielle Auskünfte) der interinstitutionellen Vereinbarung zum Transparenzregister. In: europa.eu .
 93. Verhaltenskodex. In: europa.eu .
 94. Aus „Lobbying“ wird „Transparenz“. In: euractiv.de .
 95. Christopher Ziedler: Lobbyismus bei der EU: Die Einflüsterer von Brüssel. In: Der Tagesspiegel . 1. Juli 2014, abgerufen am 20. August 2020.
 96. Commission Decision on the publication of information on meetings held between Members of the Commission and organisations or self-employed individuals. (PDF) In: ec.europa.eu . (englisch).
 97. EU-Parlament zur Beendigung geheimer Lobbysitzungen
 98. Vom EU-Parlament angenommener Text zur Transparenz des Lobbyismus
 99. Zur Problematik vgl. Bernd Hüttemann : Europäisches Regieren und deutsche Interessen . Demokratie, Lobbyismus und Art. 11 EUV, Erste Schlussfolgerungen aus „EBD Exklusiv“, 16. November 2010 in Berlin. In: EU-in-BRIEF . Nr.   1 , 2011, ISSN 2191-8252 . online ( Memento vom 6. April 2012 im Internet Archive ) S. 5.
 100. [ Kirchenrepublik Deutschland. Christlicher Lobbyismus . Alibri, Aschaffenburg 2015, ISBN 978-3-86569-190-3 ]
 101. Carsten Frerk : Kirche? Mehr als man glaubt. Februar 2002 ; .
 102. schwabenkinder.eu Hütekindermärkte
 103. Jürgen Oellers: Die „Schwabenkinder aus Vorarlberg, Tirol und der Ostschweiz“. In: Harald Derschka und Jürgen Klöckler (Hrsg.): Der Bodensee. Natur und Geschichte aus 150 Perspektiven. In: Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2018, ISBN 978-3-7995-1724-9 . S. 226–227.
 104. Daniela Weingärtner; Johannes Gernert: Brüsseler Autoschiebereien . In: die tageszeitung , 29. November 2008.
 105. Hackländer, Sabine: Ein langer Weg für weniger CO2-Ausstoß , tagesschau.de
 106. a b Sieg der Autolobby: Bundesregierung verhindert strengere Abgasnormen. In: Spiegel Online . 21. Oktober 2013, abgerufen am 1. Mai 2016 .
 107. Corporate Europe Observatory: The Firepower of the Financial Lobby. 2014, abgerufen am 25. Juni 2021 .
 108. Banker bestimmen EU-Politik. In: taz.de . 5. Mai 2010.
 109. Die Ohnmächtigen im Europaparlament. In: tagesspiegel.de , 17. Juli 2010.
 110. Finance Watch: Interessenverband als Gegenpol zur Finanzlobby. In: faz.net . 12. April 2011.
 111. Tim Rahmann, Malte Fischer, Silke Wettach: Group of thirty: Die diskrete Macht der Weltfinanz. Abgerufen am 5. Juli 2021 .
 112. Die gefährliche Nähe der EZB zur Finanzindustrie. Abgerufen am 5. Juli 2021 .
 113. Die Herrschaft der Superreichen | Blätter für deutsche und internationale Politik. Abgerufen am 6. Juli 2021 .
 114. Financial Transaction Tax: Making the financial sector pay its fair share. European Commission, 28. September 2011, abgerufen am 22. November 2011 . Original: „to make the financial sector pay its fair share“
 115. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134949.pdf PDF-Datei; 76 kB
 116. Finanztransaktionssteuer - "Der Lobby die Stirn bieten". Abgerufen am 11. Mai 2020 (deutsch).
 117. Stephan Schulmeister: Die vernünftigste Steuer in diesen Zeiten . In: Le Monde diplomatique . Band   12 , Dezember 2014 ( Online [PDF]).
 118. Stephan Schulmeister: Debatte Finanztransaktionssteuer: Top Secret! In: Die Tageszeitung: taz . 6. Juni 2013, ISSN 0931-9085 ( Online [abgerufen am 22. Mai 2020]).
 119. Imke Dierßen, DER SPIEGEL: Lobbyismus in Deutschland: Geld macht Macht. Abgerufen am 6. Juli 2021 .
 120. Europäische Union: Kommissar Dalli tritt wegen Bestechungsaffäre zurück. In: spiegel.de . 16. Oktober 2012.
 121. Michel Petite. In: Lobbypedia.de . Dezember 2013.
 122. Erneut verdeckte Meinungsmache – heute: Biosprit lobbycontrol.de, 10. Juli 2009.
 123. Peter Nowak : Greenwashing für Biosprit aufgedeckt. Die Biospritbranche hat monatelang mit PR-Aktionen in eigener Sache die öffentliche Meinung zu beeinflussen versucht. In: Telepolis online . Rubrik „Energie & Klima-News“, 14. Juli 2009.
 124. a b Lena Kampf, Robert Roßmann: Schmidts Glyphosat-Alleingang war lange vorbereitet. Abgerufen am 6. Januar 2020 .
 125. Glyphosat: CSU-Minister Schmidt traf Entscheidung „für sich“. In: Die Zeit . 28. November 2017, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 126. Thilo Bode: Lobbyismus 2.0: Der industriell-politische Komplex | Blätter für deutsche und internationale Politik. In: https://www.blaetter.de/ . Blätter Verlagsgesellschaft mbH, 2018, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 127. Warum das Ja zu Glyphosat Gift für eine mögliche Koalitionsbildung ist. Abgerufen am 6. Januar 2020 .
 128. Schmidt muss gehen! In: secure.avaaz.org. Abgerufen am 6. Januar 2020 .
 129. Glyphosat: Angela Merkel wird höheren Preis für eine große Koalition zahlen. In: manager-magazin.de. Abgerufen am 6. Januar 2020 .
 130. Christiane Grefe: Glyphosat: Ein deutscher Triumph? Nicht wirklich. In: Die Zeit . 28. November 2017, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 131. Hannelore Crolly: Ja zu Glyphosat: Für die EU-Kommission kommt Schmidts Alleingang höchst gelegen. In: Die Welt . 28. November 2017, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 132. Umstrittenes Herbizid: Monsanto soll Studien zu Glyphosat gekauft haben. In: Spiegel Online . 5. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020 .
 133. Auch in Deutschland: Industrie finanziert Glyphosat-Studien mit. In: tagesschau.de . Abgerufen am 6. Januar 2020 .
 134. Was Sie über die Maskenaffäre wissen müssen. 20. März 2021, abgerufen am 22. März 2021 (deutsch).
 135. Tagesschau: Wirecard-Ausschuss: Zweifel an Guttenbergs Glaubwürdigkeit. In: Tagesschau.de. 2021, abgerufen am 25. Juni 2021 .