Makroøkonomi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Den enkle økonomiske cyklus mellem husstand og virksomhed

Makroøkonomi (fra græsk μακρός makroer "store"; οἶκος, oikos "hus" og νόμος, nomos "lov") og makroøkonomi, makroøkonomisk teori eller makroteori er et område inden for økonomi . Den omhandler de økonomiske sektors makroøkonomiske adfærd, analysen af ​​de makroøkonomiske markeder og deres indbyrdes forhold. [1] [2]

Makroøkonomi undersøger emner som bruttonationalprodukt , arbejdsløshed , nationalindkomst , prisindeks , produktion , forbrug , arbejdsløshed , inflation , besparelser , investeringer , energi , udenrigshandel og verdensøkonomien .

Makroøkonomien skal skelnes fra mikroøkonomien . Begge er de mest almindelige økonomiske områder.

Udtrykket makroøkonomi bruges mest synonymt i litteraturen. Nogle forfattere skelner imidlertid mellem makroøkonomi som videnskab og makroøkonomi som undersøgelsesemne.

udtryk

oversigt

Makroøkonomi er videnskaben om makroøkonomiske processer. Tableau économique fra det 18. århundrede af François Quesnay er den første moderne samlede makroøkonomiske model. [3] Quesnay modellerede en simpel økonomisk cyklus . Han forklarede således de økonomiske forbindelser mellem tre klasser, bestående af (1) bønderne, (2) købmændene og håndværkerne og (3) godsejerne.

baggrunde

Makroøkonomi forsøger at forklare de vigtigste determinanter, de internationale forskelle og udviklingen over tid af makroøkonomiske (makroøkonomiske) centrale variabler, såsom makroøkonomisk produktion af varer og tjenester, samlet indkomst , arbejdsløshed , inflation og betalingsbalance .

Grundlæggeren af ​​makroøkonomi er John Maynard Keynes , der i 1936 præsenterede den første samtidige analyse af centrale makroøkonomiske variabler. [4]

Vigtige delområder inden for makroøkonomisk teori er nationalregnskaber , indkomst- og beskæftigelsesteori, vækstteori og konjunkturteori . Adskillelsen mellem mikroøkonomi og makroøkonomi er undertiden problematisk. Mange økonomiske områder, især monetær teori ( monetær teori og teori om pengepolitik ), offentlige finanser , udenrigshandelsteori og distributionsteori , har elementer af mikroøkonomi og makroøkonomi.

Endelig er fokus for makroøkonomiske teorier spørgsmålet om statens rolle i den makroøkonomiske kontekst; Anbefalinger for økonomisk politik stammer fra teorierne. Regeringerne forsøger at påvirke den makroøkonomiske udvikling. Politisk definerede mål som prisniveaustabilitet , fuld beskæftigelse , udenrigshandelsligevægt og / eller økonomisk vækst er rettet mod gennem ændringer i skatter , renter eller offentlige udgifter (se også magisk firkant ). Makroøkonomiske parametre spiller en vigtig rolle i den politiske legitimeringsproces, da de fortolkes af vælgerne som en indikation på kvaliteten af en regerings arbejde.

Moderne makroøkonomiske teorier ( DSGE-modeller ) stammer for det meste fra individuelle optimeringer (såkaldt mikrofundering ). Fordi blotte rationalitetsantagelser næppe har nogen implikationer ifølge Sonnenschein-Mantel-Debreu-sætningen [5] , er makroøkonomi mere empirisk orienteret. Hun vælger forudsætningerne, så modelresultaterne stemmer overens med stiliserede fakta. Disse omfatter f.eks. Kapitalkoefficientens langsigtede bestandighed eller det faktum, at investeringer svinger stærkere end forbrug i løbet af økonomien.

Den makroøkonomiske analyse forsøger at forenkle den komplekse økonomiske virkelighed til et håndterbart antal væsentlige forbindelser. Som regel reduceres antallet af betragtede markeder til fire:

Det homogene indenlandske produkt handles på varemarkedet, som fiktivt er opdelt i privat forbrug, statsforbrug, investeringer og import og eksport.

Der findes forskellige forklaringer inden for makroøkonomi. Det kan imidlertid begrundes med kun at tale om to forklaringsmodeller (paradigmer). [6] På den ene side er der klassisk makroøkonomi , som blev nystiftet og forfinet af monetarisme og den nye klassiske makroøkonomi . På den anden side er keynesianisme .

Afgrænsning

Økonomi er opdelt i to hoveddele, mikroøkonomi og makroøkonomi. Disse kan ikke ligefrem adskilles fra hinanden, men supplerer hinanden.

Mikroøkonomi og makroøkonomi analyserer begge adfærd for økonomiske emner . Fokus for mikroøkonomi er det enkelte økonomiske emne, mens makroøkonomi fokuserer på den økonomiske adfærds gennemsnitlige adfærd. Det betyder, at i mikroøkonomi for eksempel undersøges efterspørgslen fra en individuel husstand, mens makroøkonomi analyserer den samlede efterspørgsel , det vil sige den samlede efterspørgsel i alle husstande. Derudover er områder inden for makroøkonomi også inkluderet i undersøgelsen, der ikke tages i betragtning i mikroøkonomi, såsom statens eller fremmede landes betydning .

Sammenfattende kan det siges, at mikroøkonomi hovedsageligt beskæftiger sig med individuelle markeder, dvs. markeder for visse varer og deres analyse. Makroøkonomi tager derimod hensyn til de aggregerede individuelle markeder såsom varemarkedet eller pengemarkedet og de deraf følgende overordnede økonomiske forhold. Makroøkonomi trækker på de individuelle beslutninger af økonomiske emner undersøgt i mikroøkonomi. [7]

Makroøkonomisk historie

Forløberne

Platon (til venstre) og Aristoteles

De første spørgsmål om økonomiske spørgsmål kan findes i antikken. I “ Politeia ” fremsatte Platon allerede udtalelser om fordelene ved arbejdsfordelingen samt udsagn om penge og interesse i Aristoteles diskussion af værdien.

Det særlige ved græske og romerske tænkere, naturlovens skolastikere og filosoffer er imidlertid, at de ikke fokuserede på økonomien som sådan, men altid betragtede økonomiske problemer i forbindelse med en anden videnskab, for eksempel etik , lov eller politisk filosofi . Der er ingen egentlig økonomi her. Man bør dog ikke undervurdere disse forfatteres rolle, da deres bidrag svarer til en af ​​de to væsentlige kilder til økonomisk forskning.

En anden kilde er arbejdet fra forskellige forfattere, der beskæftiger sig med praktiske og politiske spørgsmål om økonomisk styring og administration. Disse forfattere omfatter lærere fra datidens administrationsskoler, bureaukrater, politikere og forretningsfolk. Da de havde praktisk erfaring, var den analytiske præsentation af deres ideer mindre vigtig for dem end den faktuelle viden, de bragte ind. I 1500- og 1600 -tallet steg antallet af publikationer, så de formulerede tankers hovedudtalelser opfandt navnet merkantilisme . Hovedopgaven for merkantilisme var at støtte den nationale handelsstyrke og at skaffe indkomst til fyrsternes statskasse (også kaldet kamera). Udtrykket cameralism , der beskriver tysk merkantilisme, stammer herfra. Det repræsenterer en forløber for tysk finans.

En første vigtig figur i udviklingen af ​​økonomisk analyse er Sir William Petty . Petty præsenterede tesen om det økonomiske "overskud" og dermed den afgørende egenskab ved en klassisk økonomi. I midten af 1700 -tallet i Frankrig kom en gruppe forfattere sammen og grundlagde en skole. De kaldte sig selv "les économistes", i dag ville de blive kaldt fysiokrater . Lægen Francois Quesnay var grundlægger og leder af denne facilitet. Han var den første til at foretage en komplet analyse af den økonomiske proces, herunder cyklusteorien. Denne præstation er bemærkelsesværdig. Fysiokraterne blev påvirket af Richard Cantillon , der for første gang gik mere i detaljer med tildelingsproblemet, og som viste, hvilken indflydelse efterspørgslen har på sammensætningen af ​​økonomisk produktion gennem en ændring i relative priser. Anne Robert Jacques Turgot , der havde en tæt forbindelse til fysiokraterne, udarbejdede også en stort set omfattende økonomisk teori på dette tidspunkt og gav også bidrag, der gjorde ham til en af ​​de fremragende klassiske økonomer i dag. [8.]

Klassikeren

Adam Smith, 1787

Begyndelsen af ​​den økonomiske klassiker er omkring år 1770, så den hører til det årti, hvor Turgots hovedværk og sandsynligvis den mest populære økonomiske bog, "En undersøgelse af naturen og årsagerne til nationernes rigdom" af Adam Smith, var skrevet. Smith var professor i moralfilosofi ved University of Glasgow, og vigtigheden af ​​hans arbejde kom på den ene side fra hans egen analytiske indsats, men for det meste ved at holde fast i det, han allerede havde lært. Gennem sit arbejde blev økonomi anerkendt som et uafhængigt vidensområde. Hvis man orienterer sig om Joseph Schumpeters udsagn om, at grundlaget for viden om en videnskab er viden om sig selv, så var dette det trin, hvormed økonomien blev en uafhængig videnskabelig disciplin.

Klassikerens rolle kan kun forstås, hvis den ses i sammenhæng med de epoker, der gik forud for den. Med Smiths arbejde og forløbernes bidrag som grundlag behandlede økonomerne i den klassiske periode alle de væsentlige spørgsmål, der udgør indholdet i nutidens økonomi.

Thomas Malthus

Et centralt punkt i klassisk økonomi er princippet om harmoni. Dette betyder vished om funktionaliteten i en markedsøkonomi, som Smith skildrer det med sin "usynlige hånd". Den "usynlige hånd" i form af prismekanismen medførte en rækkefølge af økonomiske planer på grund af individets rationelle og individuelle adfærd. Baggrunden for det hele er en naturlig orden, der skal tilpasse sig den givne orden så meget som muligt for at skabe den størst mulige sociale velfærd . Det er meget vigtigt, at staten holder sig ude af det økonomiske liv så langt som muligt. Staten bør hellere varetage sine to vigtige funktioner, intern og ekstern sikkerhed og implementering af et passende retssystem med handlefrihed og beskyttelse af privat ejendom .

Klassikerens hovedinteresse var snarere de udsagn, der allerede var blevet fremsat om overskuddet. For dem var de største problemer skabelsen af ​​overskuddet, hvordan det skulle fordeles mellem de forskellige sociale klasser og dets mulige anvendelse til "luksusforbrug" eller "besparelse". Økonomerne lagde særlig vægt på brugen af ​​overskuddet. Du vælger helt klart den anden mulige brug, da en stigning i besparelser tjener og øger "nationernes velstand" på lang sigt.

Enestående økonomer i denne epoke, udover Adam Smith , er især Thomas Malthus , Jean Baptiste Say , David Ricardo og John Stuart Mill .

Ideen om en "klassisk" periode stammer fra Karl Marx , der er lige så vigtig som klassikerne, og som så John Stuart Mill som deres sidste repræsentant. Slutningen på den klassiske epoke er, hvis man følger den marxianske klassifikation, i år 1870 og er samtidig begyndelsen på det nyklassicistiske. [8.]

Det nyklassicistiske

Vilfredo Pareto

Neoklassisk refererer til en økonomisk tankegang, der blev grundlagt i anden halvdel af 1800 -tallet. Det erstattede klassisk økonomi. [9] Den nyklassicistiske teori er i det væsentlige baseret på 3 antagelser: Folk har rationelle præferencer, der kan udtrykkes matematisk ( Homo Oeconomicus ). Enkeltpersoner maksimerer deres subjektive nytteværdi, og virksomheder maksimerer deres overskud. Folk handler uafhængigt baseret på komplette og relevante oplysninger. [10] Et af de afgørende fremskridt inden for nyklassicisme var indførelsen af marginal nytteværdi og marginale omkostninger . [9] For eksempel beslutter en person at købe en anden sandwich baseret på, hvor mæt de er efter den første. En virksomhed ansætter en ny medarbejder baseret på den forventede stigning i overskud, som medarbejderen vil bringe. Disse begreber gjorde det muligt at spore økonomisk adfærd tilbage til individuelle individer. Moderne mikroøkonomi senere udviklet fra denne analyse. [9]

Neoklassikeren gav betydelige makroøkonomiske bidrag på to områder: konjunkturteori og monetær teori . På det tidspunkt var disse discipliner dog stadig helt adskilt fra hinanden. [11]

Begyndende med William Stanley Jevons og Clément Juglar i 1860'erne forsøgte økonomer at forklare de hyppige økonomiske udsving og økonomiske kriser. [12] [13] Et vigtigt fremskridt handlede om oprettelsen af ​​US National Bureau of Economic Research af Wesley Mitchell i 1920. Dette var begyndelsen på et boom atheoretischer, statistiske modeller til at forklare økonomiske udsving. Disse var modeller baseret på cyklusser og tendenser frem for økonomisk teori. Dette førte til z. B. Opdagelse af tilsyneladende regelmæssige økonomiske mønstre, såsom Kuznets -cyklussen. [14]

Irving Fisher, 1927

Andre økonomer fokuserede mere på teoribaserede forklaringer i deres konjunkturanalyser. De fleste neoklassiske forretningsteorier fokuserede på en enkelt faktor, såsom pengepolitik eller vejrets virkninger på datidens stort set landbrugsøkonomier. [15] [13] Selvom konjunkturteorien var veletableret som en videnskabelig disciplin, havde teoretikere som Dennis Robertson og Ralph Hawtrey ikke meget indflydelse på statens økonomiske politik. [16] På det tidspunkt var der kun delvise ligevægtsteorier på de enkelte markeder, som f.eks B. enkelte varemarkeder fungerede. Men der var ingen generel markedsmodel for hele økonomien. Det var således ikke muligt at modellere en generel ligevægt , dvs. hvordan forskellige markeder interagerer med hinanden. Især i tidlige forretningsteorier blev varemarkeder og finansielle markeder behandlet separat. [13] Forskning på disse områder brugte mikroøkonomiske metoder til at forklare beskæftigelse, prisniveauer og renter. [17]

Inden for monetær teori var især mængde teorien om penge meget indflydelsesrig. Det siger, at det generelle prisniveau er direkte proportionalt med mængden af ​​penge. [18] Den matematiske formulering af dette forhold blev introduceret af Irving Fisher : [19]

M angiver mængden af ​​penge , V cirkulationshastigheden , P prisniveauet og Q antallet af transaktioner.

Historisk set ligger afslutningen på nyklassicismen i begyndelsen af første verdenskrig . Fra et analytisk synspunkt er der ikke noget tidspunkt til dette, og en slutning er ikke præcist dateret. Den neoklassiske type analyse bruges stadig meget ofte i dag. [8.]

Keynes og hans elever

John Maynard Keynes, 1933

I det andet årti af det 20. århundrede kom økonomen John Maynard Keynes til syne, hvis højdepunkt var hans arbejde fra 1936 " General Theory of Employment, Interest and Money ". Det er takket være Keynes, at makroøkonomi er så vigtig i dag.

Da den store depression brød ud, kæmpede nyklassicistiske økonomer for at forklare, hvordan varer kunne blive usolgt, og arbejdere blev arbejdsløse. I neoklassisk teori ville priser og lønninger simpelthen falde, indtil markedet nåede en ny ligevægt, hvor alle varer og arbejdere kunne sælges. Keynes tilbød en ny økonomisk teori, der forklarede, hvorfor markeder muligvis ikke finder ligevægt. [20]

Paul Samuelson, 1970

I Keynes 'perspektiv kollapsede Fishers teori om mængde, fordi mennesker og virksomheder har en tendens til at holde deres penge sammen i svære økonomiske tider - et fænomen, han beskrev med hensyn til likviditetspræferencer . Keynes forklarede også, hvordan selv et lille fald i efterspørgsel eller investeringer via multiplikatoreffekten kan føre til kraftige fald på tværs af økonomien. Keynes bemærkede også den rolle, usikkerhed og animalsk ånder kan spille i økonomien. [21]

Efter Keynes-generationen kombinerede Keynes General Theory makroøkonomi med neoklassisk mikroøkonomi for at skabe den neoklassiske syntese . [22] I 1950'erne havde de fleste økonomer accepteret denne syntese af makroøkonomi. [23] Økonomer som Paul Samuelson , Franco Modigliani , James Tobin og Robert Solow udviklede formelle keynesianske modeller og introducerede formelle teorier om forbrug, investeringer og efterspørgsel efter penge, der specificerede de keynesianske rammer. [24]

En anden stor ændring, der blev sat i gang af Keynes, var splittelsen i økonomisk teori. Ud over den neoklassiske analyseteknik lavede Keynes en anden type analyse. Dette blev dog designet så anderledes, at en sammenligning er utænkelig. [8.]

monetarisme

Milton Friedman

Milton Friedman opdateret den mængde teori af penge, fremhæver funktion efterspørgsel penge . [25] Han hævdede, at analysen af ​​pengeefterspørgsel var tilstrækkelig til at den globale økonomiske krise kunne forklare, og at keynesianske forklaringer med hensyn til samlet efterspørgsel ikke er nødvendige. [26] Friedman fortsatte med at hævde, at pengepolitik er mere effektiv end finanspolitik ; han tvivlede imidlertid på statens evne til præcist at kontrollere økonomien med hensyn til pengepolitik. [27] Han gik generelt ind for en politik med stabil vækst i pengemængden, frem for hyppig intervention. [28]

Friedman satte også spørgsmålstegn ved et andet klassisk keynesiansk forhold: Phillips -kurven , forholdet mellem inflation og arbejdsløshed. Friedman og Edmund Phelps (som ikke var en monetarist) foreslog en "udvidet" form af Phillips-kurven, der eliminerede muligheden for en stabil og langsigtet afvejning mellem inflation og arbejdsløshed. [29] [30] [31] Da oliestødene i 1970'erne førte til høj arbejdsløshed og inflation, blev Friedman og Phelps empirisk bekræftet. Monetarisme var særlig indflydelsesrig i begyndelsen af ​​1980'erne. Det mistede imidlertid sin indflydelse igen i de følgende årtier, da centralbanker havde svært ved at kontrollere pengemængden i stedet for renten. [32]

Ny klassisk makroøkonomi

Den nye klassiske makroøkonomi udfordrede yderligere centrale antagelser om keynesianismen. Den teoretiske fremgang var introduktionen af rationelle forventninger til modelleringen af Robert Lucas . [33] Før Lucas havde økonomer generelt brugt adaptive forventninger , der antog, at økonomiske agenter kiggede på den seneste tid for at skabe forventninger til fremtiden. Under rationelle forventninger antages det, at agenter er mere komplekse. [34] For eksempel vil forbrugerne ikke blot antage en inflation på 2%, bare fordi det har været gennemsnittet i de sidste par år. Du vil studere den nuværende pengepolitik og økonomiske forhold for at lave din egen uddannede prognose. Når nye klassiske økonomer introducerede rationelle forventninger i deres modeller, viste de, at pengepolitik kun havde begrænsede virkninger. [35]

En af de mest kendte anvendelser af disse modeller er teorien om reelle konjunkturcykler udviklet af Edward C. Prescott og Finn E. Kydland . [36]

Robert Lucas formulerede også en meget indflydelsesrig kritik af de traditionelle keynesianismemodeller: Luke -kritikken . Det siger, at de fleste makroøkonomiske modeller kun laver statiske antagelser, mens realøkonomier opfører sig dynamisk. [37] Dette forklarer z. B. Phillips -kurvens kollaps. Efter at have opdaget forbindelsen og blevet udgangspunktet for økonomiske politiske beslutninger, justerede agenterne deres forventninger. Dette afbrød forbindelsen og førte til stagflationen i 1970'erne. [38]

Dette indvarslede et paradigmeskifte i makroøkonomi kendt som mikrofundering . [39]

Ny keynesianisme

Stanley Fisher, 2014
Olivier Blanchard, 1998

Ny keynesianisme er et svar på den nye klassiske makroøkonomi: Rationelle forventninger blev accepteret, og der var fokus på at udvikle mikrobaserede modeller, der er immune over for Lucas-kritikken . [40] Ligesom klassiske modeller antog nye klassiske modeller, at priserne kunne tilpasse sig perfekt, og at pengepolitik derfor kun ville føre til prisændringer. Nye keynesianske modeller undersøgte kilder til klæbrige priser og lønninger på grund af ufuldkommen konkurrence. [41] Stanley Fischer og John B. Taylor arbejdede på dette område. De viste, at pengepolitik også kan være effektiv i modeller med rationelle forventninger, hvis der er lønstivhed for arbejdstagere gennem ansættelseskontrakter. [42] [43] Andre nye keynesianske økonomer, herunder Olivier Blanchard , Julio Rotemberg, Greg Mankiw , David Romer og Michael Woodford, har udvidet dette arbejde til at vise andre tilfælde, hvor prisløshed eller lønstivhed gjorde pengepolitik eller finanspolitik til reelle økonomiske Havde effekter. [44] [45]

I slutningen af ​​1990'erne nåede økonomer til en bred enighed: Stivhed i priser og lønninger i ny keynesiansk teori blev kombineret med rationelle forventninger og reel konjunkturteori for at udvikle dynamiske stokastiske generelle ligevægtsmodeller (DSGE). Sammensmeltningen af ​​elementer fra forskellige tankeskoler er blevet betegnet som den nye neoklassiske syntese. [46] Disse modeller bruges af mange centralbanker i dag og er en central del af nutidens makroøkonomi. [47]

For eksempel bruger Den Europæiske Centralbank Smets-Wouters-modellen, en DSGE-model, til at undersøge virkningen af ​​dens pengepolitik på euroområdet. [48]

Makroøkonomi i en lukket økonomi

En lukket økonomi skal forstås som en økonomi uden handelsforbindelser med udlandet. Eksport og import er derfor nul. Denne antagelse modsiger virkeligheden, fordi alle moderne økonomier har mange og komplekse handelsforbindelser med resten af ​​verden. [49]

Varemarked

I makroøkonomi, det markedet varer omfatter alle markeder, hvor varer og tjenesteydelser handles. Det er her den samlede udbud og efterspørgsel i en økonomi kommer sammen. Varemarkedet omfatter således både forbrug og investering.

Når man ser på varemarkedsligevægten grafisk, støder man på IS -funktionen . Dette repræsenterer overflod af alle kombinationer af renter og national indkomst , hvor der er ligevægt.

Pengemarked

Et pengemarked skal forstås som et sted, hvor alle monetære transaktioner finder sted. Indtægter og udgifter netto og afspejles i et bestemt beløb. For at bestemme det ønskede efterspørgsel skal man have to perspektiver. På den ene side opstår dette fra behovet for at behandle igangværende transaktioner med det samme. Denne såkaldte transaktionsfond er proportionel med indkomsten. Jo højere indkomst, jo flere transaktioner kan foretages. For det andet, på trods af positive, men lave renter, er det fornuftigt at holde penge for rigdomens skyld, hvis renten forventes at stige. Med den forventede rentestigning må tab i prisen på værdipapirer forventes. Den spekulative fond, der stammer fra dette, stiger, når renten falder. Afslutningsvis bestemmes pengemængden af ​​lånebetalinger eller centralbankens køb af værdipapirer. Dette kan gengives grafisk ved hjælp af LM -funktionen . For en given mængde penge løber pengemarkedets ligevægtskurve LM med en positiv hældning i renteindkomstkoordinatsystemet. [50]

Varers pengemarkedsmodel

I denne model er de to delmarkeder på markedet varer og pengemarked nu kombineres. Aus der Ableitung des Schnittpunkts der beiden Kurven ergibt sich das IS-LM-Modell . [50] Dieses Modell basiert auf dem makroökonomischen Fixpreismodell von John R. Hicks . Durch die Zusammensetzung von Geld- und Gütermarkt legt das IS-LM-Modell die Gleichgewichtswerte des Zinssatzes und des Volkseinkommens fest. Es eignet sich zur kurzfristigen Untersuchung der Globalsteuerung. [51]

Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt treffen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskraft zusammen. Dabei fungieren Arbeitnehmer als Anbieter von Arbeit. Die Unternehmen fragen diese dann nach. Für sie stellt die Arbeit somit einen Produktionsfaktor dar. Demnach ist die Arbeitsnachfrage auch im Zusammenhang mit der Produktionsbedingung zu sehen, welche durch die volkswirtschaftliche Produktionsfunktion beschrieben werden. [52] In den vergangenen Jahren hatte der Arbeitsmarkt immer häufiger mit Wachstumsschwächen zu kämpfen. Sichtbar wurde dies vor allem durch den hohen Grad der Arbeitslosigkeit .

Güter-Geldmarktmodell ergänzt um Arbeitsmarktmodell

Wie schon aufgeführt, stellt das Güter-Geldmarktmodell den Zusammenschluss der beiden Teilmärkte dar. Die grafische Darstellung erfolgt durch das IS-LM-Modell. Wenn nun das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt hinzugezogen wird, gelangen wir zum AS-AD-Modell . Dieses geht von der Annahme aus, dass eine natürliche Arbeitslosenquote besteht, welche sich mittelfristig einstellt. Nur wenn tatsächliche und natürliche Arbeitslosigkeit übereinstimmen kommt es zum Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt. Mit der AS-Kurve wird jetzt weiterführend das gesamtwirtschaftliche Angebot betrachtet. Es wird demzufolge nicht mehr – wie noch im IS-LM-Modell – von einem völlig preiselastischen Angebot (und damit konstanten Preisen) ausgegangen. Vielmehr berücksichtigt man nun mögliche Preisreaktionen und deren Folgen für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht. [53]

Makroökonomie in offener Volkswirtschaft

Bei der offenen Volkswirtschaft wird das Ausland mit einbezogen, dh Importe und Exporte spielen im Gegensatz zur geschlossenen Volkswirtschaft eine entscheidende Rolle. Besondere Bedeutung haben hierbei die Außenbeziehungen einer Volkswirtschaft. Diese werden in der Außenwirtschaftsrechnung erfasst, welche eine Nebenrechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ist. Die wichtigsten Teile der Außenwirtschaftsrechnung sind die Zahlungsbilanz und die Erfassung der Wechselkurse. [54]

Makroökonomische Totalanalyse

Die makroökonomische Totalanalyse betrachtet alle Märkte ( Güter- , Geld- , Wertpapier - und Arbeitsmarkt ) im Zusammenhang. Sie umfasst alle Interaktionen zwischen Konsumenten und Produzenten auf den Märkten, also die Handlungen aller Wirtschaftssubjekte. Zur Vereinfachung werden dabei bestimmte fixe Daten und Verhaltensweisen verwendet und die Analyse wird auf die Preistheorie und das Streben in Richtung der Gleichgewichtszustände reduziert. [1] Obwohl diese Analyseart theoretisch umfassender ist, werden aus Kostengründen oder aufgrund der aufwändigen Datenbeschaffung meist Partialmodelle eingesetzt. [55]

Makroökonomisches Gleichgewicht

Die Grundlage des makroökonomischen Gleichgewichts basiert auf der Annahme einer unsichtbaren Hand von Adam Smith . Demnach stellt sich langfristig gesehen in einem Marktsystem eine Gleichgewichtssituation ein.

Die Totalanalyse untersucht hierbei vor allem folgende Fragen:

 • Existiert ein solches Gleichgewicht unter den gegebenen Voraussetzungen?
 • Ist das Gleichgewicht eindeutig?
 • Streben Wirtschaftssubjekte bei Abweichungen vom Gleichgewicht wieder zu einer Gleichgewichtsposition zurück? [1]

Finanz-, Lohn- und Fiskalpolitik

Die Finanzpolitik beinhaltet alle Entscheidungen bezüglich der Budgets oder Haushaltspläne im Staat, vor allem die Festlegung der Höhe und Art der Einnahmen und Ausgaben. [56]

Lohnpolitik umfasst alle Maßnahmen zur Gestaltung von Höhe, Struktur und Ausrichtung der Löhne. [57] Der vollkommene makroökonomische Arbeitsmarkt (neoklassischer Ansatz) ist teilweise unvereinbar mit der modernen volkswirtschaftlichen Realität. Freie Lohnbildung aus Nachfrage und Angebot ist in Teilen des Arbeitsmarktes möglich, aber meist werden die Lohnsätze zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden ausgehandelt und in Tarifverträgen festgehalten. [58]

Die Festlegung von Steuern T und Staatsausgaben G (Erhöhung bzw. Senkung) durch die Regierung nennt man Fiskalpolitik . [59] Hierzu zählen alle Entscheidungen zu Staatskäufen, Transferzahlungen und Steuerstruktur. [60] Fiskalpolitik ist ein Teil der Finanzpolitik. [56] Soll ein staatliches Budgetdefizit abgebaut werden, indem der Staat die Steuern erhöht bzw. die Staatsausgaben senkt, so wird dies kontraktive Fiskalpolitik genannt. Wird dagegen das Staatsdefizit ausgeweitet durch eine Steuersenkung bzw. Erhöhung der Staatsausgaben, so wird dies als expansive Fiskalpolitik bezeichnet. [61]

Makroökonomische Instabilität

Es werden folgende makroökonomische Krisen unterschieden:

 • Inflation ist ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus über längere Zeit. [59]
 • Deflation ist eine negative Inflation, das heißt, das allgemeine Preisniveau fällt. [59]
 • Depression ist eine lang anhaltende Rezession. [59]
 • Hyperinflation bezeichnet eine sehr hohe Inflation. [59]
 • Als Rezession wird ein negatives BIP-Wachstum in zwei oder mehr aufeinander folgenden Quartalen bezeichnet (negative Wachstumsraten). [59]
 • Als Stagnation wird eine konjunkturelle Phase ohne wirtschaftliches Wachstum bezeichnet. [1]
 • Stagflation bezeichnet eine Kombination von Stagnation und Inflation. [59]

Literatur

 • Berlemann: Makroökonomik. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 2005, ISBN 3-540-23714-3 .
 • Blanchard: Macroeconomics. 4th edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, ISBN 0-13-186026-7 . (Deutsche Übersetzung: Olivier Blanchard und Gerhard Illing: Makroökonomie. 4. Auflage. Pearson Studium, München 2006, ISBN 3-8273-7209-7 ).
 • Blanchard, Illing: Makroökonomie. 5. Auflage. Pearson Studium, München 2009, ISBN 978-3-8273-7363-2 .
 • Burda, Wyplosz: Macroeconomics. A European text. 4th edition. Oxford University Press, Oxford 2005, ISBN 0-19-926496-1 . (Deutsche Übersetzung: Michael C. Burda und Charles Wyplosz: Makroökonomie: Eine europäische Perspektive. 2. Auflage. Vahlen, München 2003, ISBN 3-8006-2856-2 ).
 • Clement, Terlau, Kiy: Grundlagen der Angewandten Makroökonomie. 4. Auflage. Verlag Vahlen, München 2006, ISBN 3-8006-3337-X .
 • Dieckheuer: Makroökonomik – Theorie und Politik. 4. Auflage. Springer, Berlin 2001, ISBN 3-540-41449-5 .
 • Dornbusch, Fischer, Startz: Makroökonomik. 8. Auflage. Oldenbourg, München, Wien 2003, ISBN 3-486-25713-7 .
 • Feess, Tibitanzl: Makroökonomie. Band 2. Franz Vahlen, München 1994, ISBN 3-8006-1772-2 .
 • Bernhard Felderer und Stefan Homburg : Makroökonomik und neue Makroökonomik. 9. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-540-25020-4 .
 • Mankiw: Makroökonomik. 5. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2003, ISBN 3-7910-2026-9 .
 • Mussel: Einführung in die Makroökonomie. 8. Auflage. Verlag Vahlen, München 2004, ISBN 3-8006-3031-1 .
 • Rittenbruch: Makroökonomie. 11. Auflage. Oldenbourg, München/Wien 2000, ISBN 3-486-25486-3 .
 • Spahn: Makroökonomie – Theoretische Grundlagen und stabilitätspolitische Strategien. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1999, ISBN 3-540-65223-X .
 • Uwe Westphal : Makroökonomik. Theorie, Empirie und Politikanalyse . 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer, Berlin ua 1994, ISBN 3-540-57934-6 .

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise

 1. a b c d Alisch: Wirtschaftslexikon. 16. Auflage. Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.
 2. Mankiw: Makroökonomik. 5. Auflage. Schäffer Poeschel, Stuttgart 2003, S. 3
 3. TU Chemnitz: Die Zick-Zack-Darstellung des Tableau Économique (PDF-Datei; 58 kB)
 4. John Maynard Keynes: The general theory of employment, interest and money . Macmillan, London 1936. (Deutsche Übersetzung: Jürgen Kromphardt und Stephanie Schneider (Hrsg.): Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. 10. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 2006, ISBN 978-3-428-12096-3 .)
 5. Sonnenschein, H.: Do Walras' identity and continuity characterize the class of community excess demand functions? . In: Journal of Economic Theory . 6, 1973, S. 345–354.
 6. Ulrich Basseler, Jürgen Heinrich, Burkhard Utecht: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Auflage. Schäffer Poeschel, Stuttgart 2006, S. 298.
 7. Vgl. Gerhard Mussel: Einführung in die Makroökonomie. 8. Auflage. Verlag Vahlen, München 2004, S. 2.
 8. a b c d Felderer, Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik. Springer Verlag, Berlin 2003, S. 21–29.
 9. a b c David Colander: The Death of Neoclassical Economics . In: Journal of the History of Economic Thought . Band   22 , Nr.   2 , Juni 2000, ISSN 1469-9656 , S.   127–143 , doi : 10.1080/10427710050025330 ( cambridge.org [abgerufen am 29. Dezember 2020]).
 10. Neoclassical Economics, by E. Roy Weintraub: The Concise Encyclopedia of Economics | Library of Economics and Liberty. Abgerufen am 29. Dezember 2020 .
 11. Robert W. Dimand: Macroeconomics, Origins and History of . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–12 , doi : 10.1057/9780230226203.1009 ( springer.com [abgerufen am 29. Dezember 2020]).
 12. Biddle, Jeff., Davis, John Bryan.: A companion to the history of economic thought . Blackwell, Malden, MA 2003, ISBN 1-4051-2896-8 , S.   327 .
 13. a b c O. Blanchard: What Do We Know about Macroeconomics that Fisher and Wicksell Did Not? In: The Quarterly Journal of Economics . Band   115 , Nr.   4 , 1. November 2000, ISSN 0033-5533 , S.   1375–1409 , doi : 10.1162/003355300554999 ( oup.com [abgerufen am 29. Dezember 2020]).
 14. Biddle, Jeff., Davis, John Bryan.: A companion to the history of economic thought . Blackwell, Malden, MA 2003, ISBN 1-4051-2896-8 , S.   333 .
 15. Biddle, Jeff., Davis, John Bryan.: A companion to the history of economic thought . Blackwell, Malden, MA 2003, ISBN 1-4051-2896-8 , S.   327 .
 16. Michael Woodford: Revolution and Evolution in Twentieth-Century Macroeconomics. (PDF) Abgerufen am 29. Dezember 2020 .
 17. Fair, Ray C.: Principles of economics . 8th ed Auflage. Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2007, ISBN 0-13-228914-8 , S.   400–401 .
 18. Vane, Howard R.: Modern macroeconomics : its origins, development and current state . Edward Elgar, Cheltenham, UK 2005, ISBN 1-84542-467-0 , S.   50 .
 19. Vane, Howard R.: Modern macroeconomics : its origins, development and current state . Edward Elgar, Cheltenham, UK 2005, ISBN 1-84542-467-0 , S.   50 .
 20. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   580 .
 21. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   508 .
 22. Nordhaus, William D.,: Economics . Nineteenth edition Auflage. Boston, ISBN 978-0-07-351129-0 .
 23. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   580 .
 24. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   581 .
 25. Milton Friedman: Why Money Matters . In: Wall Street Journal . 17. November 2006, ISSN 0099-9660 ( wsj.com [abgerufen am 27. Dezember 2020]).
 26. Robert L. Hetzel: The Contributions of Milton Friedman to Economics . ID 2186647. Social Science Research Network, Rochester, NY 2007 ( ssrn.com [abgerufen am 27. Dezember 2020]).
 27. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   582–583 .
 28. Friedman Milton, D. Bordo Michael: The Optimum Quantity of Money . In: The Optimum Quantity of Money . 1. Auflage. Routledge, 2017, ISBN 978-1-315-13360-7 , S.   1–50 , doi : 10.4324/9781315133607-1 .
 29. Milton Friedman: The Role of Monetary Policy . In: The American Economic Review . Band   58 , Nr.   1 , 1968, ISSN 0002-8282 , S.   1–17 JSTOR=1831652 .
 30. Edmund S. Phelps: Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium . In: Journal of Political Economy . Band   76 , 4, Part 2, Juli 1968, ISSN 0022-3808 , S.   678–711 , doi : 10.1086/259438 .
 31. Edmund S. Phelps: Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time . In: Economica . Band   34 , Nr.   135 , August 1967, S.   254 , doi : 10.2307/2552025 , JSTOR : 2552025 .
 32. Edward Nelson: Friedman's monetary economics in practice . In: Journal of International Money and Finance . Band   38 , November 2013, S.   59–83 , doi : 10.1016/j.jimonfin.2013.05.005 .
 33. Vane, Howard R.: Modern macroeconomics : its origins, development and current state . Edward Elgar, Cheltenham, UK 2005, ISBN 1-84542-467-0 .
 34. Cencini, Alvaro.: Macroeconomic foundations of macroeconomics . Routledge, London 2005, ISBN 0-203-02278-5 , S.   40 .
 35. Robert E Lucas: Expectations and the neutrality of money . In: Journal of Economic Theory . Band   4 , Nr.   2 , April 1972, S.   103–124 , doi : 10.1016/0022-0531(72)90142-1 .
 36. Charles I. Plosser: Understanding Real Business Cycles . In: The Journal of Economic Perspectives . Band   3 , Nr.   3 , 1989, ISSN 0895-3309 , S.   51–77 , JSTOR : 1942760 .
 37. Robert E. Lucas: Econometric policy evaluation: A critique . In: Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy . Band   1 , Januar 1976, S.   19–46 , doi : 10.1016/S0167-2231(76)80003-6 .
 38. Sargent, Thomas J.: Macroeconomic theory . 2nd ed Auflage. Academic Press, Boston 1987, ISBN 0-12-619751-2 , S.   397–398 .
 39. E. Roy Weintraub: The Microfoundations of Macroeconomics: A Critical Survey . In: Journal of Economic Literature . Band   15 , Nr.   1 , 1977, ISSN 0022-0515 , S.   1–23 , JSTOR : 2722711 .
 40. Russell Cooper, Andrew John: Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models . In: The Quarterly Journal of Economics . Band   103 , Nr.   3 , August 1988, S.   441 , doi : 10.2307/1885539 .
 41. Prof Dr Hans-Werner Wohltmann: Definition: Neuer Keynesianismus. Abgerufen am 27. Dezember 2020 .
 42. Stanley Fischer: Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule . In: Journal of Political Economy . Band   85 , Nr.   1 , Februar 1977, ISSN 0022-3808 , S.   191–205 , doi : 10.1086/260551 .
 43. John B. Taylor: Staggered Wage Setting in a Macro Model . In: The American Economic Review . Band   69 , Nr.   2 , 1979, ISSN 0002-8282 , S.   108–113 , JSTOR : 1801626 .
 44. Olivier Jean Blanchard, Nobuhiro Kiyotaki: Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand . In: The American Economic Review . Band   77 , Nr.   4 , 1987, ISSN 0002-8282 , S.   647–666 , JSTOR : 1814537 .
 45. N. Gregory Mankiw: Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly . In: The Quarterly Journal of Economics . Band   100 , Nr.   2 , Mai 1985, S.   529 , doi : 10.2307/1885395 .
 46. Blanchard, Olivier (Olivier J.): Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   590 .
 47. Rochelle M. Edge, Refet S. Gürkaynak: How Useful Are Estimated DSGE Model Forecasts for Central Bankers? In: Brookings Papers on Economic Activity . Band   2010 , Nr.   2 , 2010, ISSN 1533-4465 , S.   209–244 , doi : 10.1353/eca.2010.0015 ( jhu.edu [abgerufen am 27. Dezember 2020]).
 48. Frank Smets, Rafael Wouters: An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area . ID 358102. Social Science Research Network, Rochester, NY 1. August 2002 ( ssrn.com [abgerufen am 27. Dezember 2020]).
 49. Blanchard/Illing: Makroökonomie. 5. Auflage. Pearson Studium, München 2009, ISBN 978-3-8273-7363-2 , S. 89.
 50. a b Spahn: Makroökonomie – Theoretische Grundlagen und stabilitätspolitische Strategien. 2. Auflage. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1999, ISBN 3-540-65223-X , S. 73.
 51. Gablers Wirtschaftslexikon: Geldmarkt-Modell .
 52. Ritterbruch: Makroökonomie. 11. Auflage. Oldenbourg, München/Wien 2000, ISBN 3-486-25486-3 , S. 275
 53. Göcke/Köhler: Außenwirtschaft – Ein Lern- und Übungsbuch. Physika-Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-7908-1505-5 , S. 133.
 54. Michael Berlemann: Makroökonomik. 1. Auflage. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2005, S. 27.
 55. Feess/Tibitanzl: Makroökonomie. Band 2. Franz Vahlen, München 1994, S. 7
 56. a b Felderer, Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik. 8. Auflage. Berlin ua 2003, S. 158–160.
 57. Clement, Terlau: Grundlagen der Angewandten Makroökonomik. 4. Auflage. München 2002, S. 353.
 58. Dieckheuer: Makroökonomik. 4. Auflage. Berlin ua 2001, S. 168.
 59. a b c d e f g Blanchard, Illing: Makroökonomie. 4. Auflage. München 2006, S. 830–843.
 60. R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz: Makroökonomik. 8. Auflage. München ua 2003, S. 263.
 61. Blanchard, Illing: Makroökonomie. 4. Auflage, München 2006, S. 150.