Militær historie

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Militærhistorie (også krigshistorie ) er dokumentation og forskning af konfliktbelastede begivenheder i menneskehedens historie og de enkelte folks militære apparater . Det spænder fra meningsforskelle mellem stammer til mellemstatlige konflikter til verdenskrige . Uden for disse konflikter beskæftiger hun sig med de enkelte staters militære bevæbning og tropper.

Om emnet

Militærhistorie er en gren af historiografi

  • med militærets interne struktur og dets handlinger i streng militær forstand og
  • med samspillet mellem militæret som institution og det respektive samfund i politisk, kulturel, sociologisk og sidst men ikke mindst teknologisk henseende.

(se også Historie , politisk historie )

I modsætning til den tidligere krigshistorie og militærhistorien i mellemkrigstiden er synsfeltet blevet udvidet til at omfatte kampens faktiske historie: aspektet ved " militarisering " af samfundet er også inkluderet. Fredsforskning fokuserer også i stigende grad på denne overordnede sociale komponent med hensyn til tilblivelsen (især nutidige militære konflikter). Der opstår forskellige problemområder inden for den snævrere traditionelle tilgang:

Militæret og deres chefer

Rollerne som det øverste militær og de politisk ansvarlige var identiske i absolutte monarkier, men de er for det meste blevet adskilt i moderne tid. Der skelnes mellem kommando og kommando . Et hul mellem de to viser forholdet mellem Wilhelm II og Hindenburg . Militære mænd, der indtager politisk magt (denne adfærd kaldes bonapartisme efter den bedst kendte repræsentant) bruges til at dekorere sig med den tilhørende samtidige titel, det være sig "kejser" eller "præsident" (eksempler i dag: Pakistan, Burma). De totalitære systemer i det 20. århundrede var ikke militære diktaturer : udtrykkene "Führer", "Duce", "Wost" er generelle udtryk af ikke-militær karakter. De berørte personer havde ikke haft en bemærkelsesværdig rang.

Hvad der gælder for historiografi i generel forstand, ira et studio , synes især at blive observeret for militærhistoriografi: Under aspektet "miles aeternus" dyrker både overbeviste tilhængere og modstandere af militæret militærhistoriske aspekter under moral-etiske opfattelser af deres respektive tid til at dømme.

"Den farverige nederdel"

Uniformer , flag , medaljer , dekorationer og rækker , våben og våbengrene er af stor klarhed og derfor ofte af stor almen interesse. Inden for militæret fremtræder betegnelserne for funktion og rang af særlig interesse. Skillelinjen mellem ledere i betydningen en socialt eksklusiv gruppe og socialt forældede soldater løber ikke langs det kvalitative kriterium om antallet af soldater under deres kommando; det er for eksempel ikke særlig oplysende at oversætte " centurion " med " kaptajn ".

Bevæbningsområdet og taktisk organisation er også af interesse. I samspillet med den tekniske udvikling designes nye strukturer og gamle slettes eller traditionelt fyldes med nyt indhold. (Betegnelse af lette pansrede tropper som " kavaleri ").

Slaget og krigen

Den generelle interesse for den militære konflikt på et begrænset sted inden for et bestemt tidsrum er endnu stærkere, selvom denne begrænsning delvis er gået tabt i nyere tid ( Slaget ved Verdun ; Slaget ved Storbritannien ).

Tidligere blev der ofte gjort forsøg på at finde ud af forskelle i soldaternes (karakter) af soldater (eller visse grupper af soldater, f.eks. Våbengrene) og / eller i ' national karakter ' og dermed forklare krigsforløbet eller resultatet af kampe. Der findes forskellige slags krige, f.eks. B. Religionskrige , ideologisk motiverede krige, "imperialistiske" krige (ifølge den marxistisk -leninistiske opfattelse især for at sikre råvarekilder og salgsmarkeder - se erobringskrig ), "hævnkrig", aggressionskrige og krige af forsvar . I henhold til oprindelsestypen kan der skelnes mellem krige, der startede "tilfældigt" (se 1. verdenskrig ) og krige, der startede efter planen (se f.eks. Krig i Irak ).

Den interkulturelle dimension

I denne forstand er militære møder mellem medlemmer af forskelligt udviklede samfund ( riddere mod mongoler ) interessante. Det viser sig, at den teknologisk avancerede side på ingen måde altid er sejrrig. De involveredes motivation, træning og personlige færdigheder spiller bestemt også en vigtig rolle. I historiografien degenererede dette ofte til en meget omfattende overvejelse af kvaliteten af det generelle . Selvfølgelig er de biografiske aspekter af individuelt militært personel imidlertid ganske vigtige.

Militær og samfund

Sidst men ikke mindst er forholdet mellem krigere og ikke-kombattanter af stor interesse. Den militære forfatning mellem den generelle kontingent, milits , værnepligt , professionelle soldater og lejesoldater , de juridiske komponenter i "ius ad bellum" og "ius in bello" er centrale emner. Vietnamkrig til fredsbevægelse og kold krig

Udvikling af området militærhistorie

Især i historien om den preussisk-tyske militære historiografi som "krigshistorie" kan den politiske elites ideologiske tilegnelse i betydningen en antidemokratisk dynastisk grundlæggende samfundsorientering (i stigende grad efter foreningskrigene ) noteres, især i fornemmelsen af ​​huset Hohenzollern .

Principper

Denne problematiske grundkonstellation forstærkes af den udvikling, der er fremkommet derfra: ”Især i det tysktalende område er forskningsområdet militær- og krigshistorie præget af grundlæggende modsætninger og forvirring, som både opstår ved brud på kontinuitet i selve militærhistorien og fra det store antal institutioner og grupper af mennesker resulterer […]. ”(Nowosadtko, Jutta: Krig, vold og orden: Introduktion til militærhistorie, Tübingen 2002. s. 16)

I den tidlige moderne tid

Militærhistorien, der har sine rødder i den tidlige moderne periode, har været formet efter anvendelse siden dens begyndelse. Din opgave bør være at lære ved at forstå og forberede fortidens militære begivenheder til fremtidige kampe og kampagner og undgå fejl ved at indarbejde den viden, der er opnået fra analysen, i planlægningen og handlingerne. Fokus var her på direkte praktisk brug, men ikke på opnåelse af videnskabelig viden i betydningen moderne historiografi . Det overordnede udtryk for denne aktivitet var følgelig snarere "krigsvidenskab" (i betydningen en anvendt teknologi), "krigshistorien" var kun et hjælpemiddel. Denne krigsvidenskab blev praktiseret af de relevante eksperter, soldaterne, og gennem årtierne har den også været tiltalt for en klar traditionbevarende karakter, som diametralt modsatte sig den videnskabskritiske metode.

I moderne tid

Det var først i det 19. århundrede, at civilhistorikere brød ind på dette område af militære eksperter med Max Jähns (i rudimenter), men frem for alt med Hans Delbrück , og forsøgte også at etablere metoderne for historisk videnskab i "krigshistorie". En langvarig tvist, den såkaldte "strategidiskussion" var resultatet. De to sider stod uforeneligt over for hinanden: civilhistorikeren og hans tilhængere mente, at krigshistorien ikke skulle overlades til hænderne på videnskabeligt uvidende eller uvillige lægfolk som et anvendelsesværktøj, men at den skulle gøres til en underdisciplin af generel historie. Militæret på den anden side ønskede ikke at opgive autoriteten til at fortolke deres specialområdes historie til civile, der på deres side var videnskabeligt kvalificerede, men efter deres mening militært for uvidende. Modstanden mod Delbrücks planer var imidlertid uoverstigelig: "Delbrücks projekt om en militærhistorie blev stort set afvist af de nævnte institutioner - med konsekvenser, der ikke kunne overses selv efter årtier." (Deist, Wilhelm: Kommentarer til udviklingen af ​​militærhistorien i Tyskland, i: Thomas Kühne, Benjamin Ziemann : Hvad er militærhistorie. Paderborn 2000, s. 315–323) Eller for at sige det klart: Delbrück tabte brydningen med militæret. Skrivningen af ​​Første Verdenskrigs historie var igen fast i militærets hænder med konsekvenser, der fortsat påvirker diskursen om denne krig den dag i dag.

På denne baggrund skal den traditionelle og applikationsorienterede forståelse af krigshistorie, kilderne og tankeprocesserne gemt deri altid overvejes. Dette synspunkt, der ønskede at trække direkte praktisk anvendelse fra et bevidst indsnævret historisk perspektiv, var en af ​​de afgørende faktorer for den udvikling, der undersøges i dette arbejde. Selv efter Delbrücks enestående fremskridt forblev militærhistorien i hænderne på soldaterne og anvendte dermed krigshistorie. Det politiske har kun fundet vej til denne sfære, for så vidt som krigshistorien nu blev brugt til at legitimere politiske handlinger - dens metodiske karakter forblev imidlertid upåvirket.

Tidsskrift "Militær videnskabelig kommunikation"

Efter Første Verdenskrig blev alle militære tidsskrifter i Østrig indstillet i 1918/19. De væbnede styrker var i første omgang underlagt de samme begrænsninger som dem i det tyske rige, hvorfor der ikke måtte oprettes generalstab efter krigen, der kunne have udført en officiel militærhistoriografi. Derudover var der i urolighederne i efterkrigstiden ingen interesse i en specialpresse for at give militære oplysninger til de væbnede styrker. Fra sommeren 1920 udgav det østrigske forbundsministerium for hæren, med støtte fra hærens inspektorat, " Technischen Mitteilungen ", et magasin, der havde eksisteret siden 1869. Dette omhandlede imidlertid kun militærtekniske og artilleriemner . Mere kunne ikke opnås på dette tidspunkt, da "Den stående parlamentariske kommission for hærsager ", ledet af general Theodor Körner, modsatte sig enhver anden form for " Habsburg -tradition ".

Da Körner gik på pension i 1924, blev bladet omdøbt til "Militærvidenskab og teknisk kommunikation"; senere i " Militær videnskabelig kommunikation ". Omfattende militære emner blev behandlet heri igen. Under ledelse af to betjente blev bladets størrelse firdoblet i 1932 og omfattede omkring 1000 sider om året. Derudover blev der udgivet særlige numre om større emneområder. Der var et nummer om måneden; Desuden blev der oprettet et "forlag til militærvidenskabelig kommunikation", som udgav bøger om militære emner.

Skrifterne skal tjene til behandling af de første taktiske lektioner fra Første Verdenskrig, til troppetræning og som en diskussionsplatform. Bidragene påvirkede ofte oprettelsen af ​​de nye træningsregler eller gav vigtigt samarbejde med militærhistorisk afdeling i krigsarkivet , som i mellemtiden havde startet den officielle østrigske militærhistorie under første verdenskrig. Der var dog næppe nogen værker om krigsteori. I udgaverne dukkede regelmæssigt op til såkaldte "Forsvarspolitiske Oversigter", hvor Europas væbnede styrker og den strategiske situation blev analyseret. Litteraturanmeldelser udgjorde en stor del af bladet.

Efter annekteringen af ​​Østrig til det tyske rige i 1938 blev udgivelsen af ​​magasinet placeret under kontrol af " German Society for Defense Policy and Defense Sciences Berlin - Branch Vienna ".

Mange af bidragene til løbet af den første verdenskrig er blevet meget værdifulde, da mange originale filer gik tabt i anden verdenskrig . Historikere er også interesserede i "Forsvarspolitiske oversigter", da de giver et indblik i, hvordan eksperter på det tidspunkt opfattede den militære situation i Europa.

I nationalsocialismen

Det næste forsøg på at udvide krigshistorien fandt sted under ledelse af nationalsocialisterne, da man forsøgte at udvikle krigshistorien til en såkaldt "militærhistorie" under ledemotivet i det nationale samfund. På den ene side blev den metodologisk udvidet ved eksplicit at udvide sit fokus. Imidlertid spillede hun denne fordel væk ved eksplicit at fastsætte en ukritisk, systemunderstøttende karakter og underordne alle sine fund til et evaluerings- og bestillingsprincip. Dette koncept gik imidlertid under med det regime, der søgte at legitimere det.

Efter 1945

"De følgende to årtier var [...] domineret af erindringer om højtstående officerer i Wehrmacht ." (Deist, Remarks, s. 318) Nu endelig, efter dimensionerne af rædslen fra Anden Verdenskrig havde gjort denne type af historiografi uudholdelig, fortsat I forbindelse med netop denne type historiografi, der fastholder traditionen, adskiller den videnskabskritiske militærhistorie sig fra den gamle krigshistorie. I en langsom proces, der strakte sig over 1960'erne og 1970'erne, etablerede militærhistorien sig endelig som en fuldgyldig subdisciplin af den generelle historie. Militærhistorisk forskningskontors (MGFA) ydelse som kernecelle i denne proces kan næppe overvurderes. ”Den grundlæggende omorientering af militærhistorien [...] var begrænset til et lille mindretal af forskere i MGFA, der møjsommeligt måtte udarbejde forbindelsen til generel historisk videnskab i håndteringen af ​​epigonerne i traditionel militær- og krigshistorie. På grundlag af grundlæggende individuelle publikationer siden 1960'erne formulerede Militærhistorisk Forskningskontor i kraft af sin institutionelle myndighed betingelserne og mulighederne for at udvide militærhistorien til at omfatte et underområde med generelle historiske studier i et positionspapir, der er stadig bemærkelsesværdig. "(Funck, Markus: Militär, Krieg und Gesellschaft, i: Kühne / Ziemann, Militärgeschichte, s. 157-174, her s. 158. Jf. ovennævnte holdningspapir, fx i: MGFA (Ed. .): Militærhistorie, problemer - teser - måder, Stuttgart 1982. S. 48–59.) MGFA adskilte sig eksplicit fra enhver form for bevilling, men blev ikke grundlagt som et frit institut, men som et forskningskontor, som altid skaber et bestemt spændingsområde og fører til en "[…] kraftsløvende permanent konflikt mellem videnskabelige og militære krav [...]" (Wette, Wolfram: Military History Between Science and Polit ik, i: Kühne / Ziemann, Militærhistorie. S. 49-71, s. 61) fører. Ikke desto mindre skyldtes det ikke mindst generationernes naturlige succession, at unge, kritiske videnskabsmænd (f.eks. Manfred Messerschmidt ) overvandt traditionalisternes modstand og etablerede en historiografi, der opfylder alle kravene til den kritisk-videnskabelige metode.

Militærhistorie i ekspansion, eller "moderne militærhistorie"

I 1970'erne, i løbet af tiltrædelsen af ​​det videnskabelige samfund, blev militærhistoriens instrumenter, som det nu i stigende grad blev kaldt i modsætning til den gamle krigs- og operationelle historie, udvidet til at omfatte socialhistoriske perspektiver. Fokus var ikke længere kun på krigsførelse som sådan, men på militærets forviklinger som en social gruppe med samfundet omkring dem i hele deres næsten uoverskuelige mangfoldighed - også, men på ingen måde kun i krigstid. Denne tilgang blev suppleret med integrationen af ​​perspektivet i mentalitetshistorien, hvilket var særligt nyttigt til at forstå massefænomener, da de ofte forekommer i hære som nogle gange meget homogene grupper. Ved hjælp af disse fremgangsmåder blev perspektivet derefter forskudt i begyndelsen af ​​1990'erne, og synet nedenfra, herunder synet på dagligdagens historie, flyttede til militærhistorikeres opmærksomhed. I forbindelse hermed blev der dyrket et mere differentieret syn på gerningsmændenes og ofrenes roller. Ikke desto mindre: Selv i 1989 lød en introduktion til studiet af moderne historie: ”Blandt vores fags subdiscipliner har krig og militærhistorie i særlig høj grad en eksistens i afsondrethed, som står i slående kontrast til dens objektive betydning . ”(Opgenoorth, Ernst: Introduktion til studiet af moderne historie, Paderborn 1989. s. 218)

Først i 1990'erne blev afstanden mellem universitetshistorie og en separat militærhistorie praktisk talt fuldstændig opløst. Moderne militærhistorie har oplevet et uventet boom i de sidste ti år, ikke mindst fordi militærhistorikere organiserede sig i arbejdsgruppen for militærhistorie [1] efter Historikernes dag i 1994 og dermed skabte en produktiv platform.

Den nye mangfoldighed af perspektiver fører til et overraskende problem: Mens den gamle krigshistorie tematisk var så fokuseret, at den næppe var indsigtsfuld, uanset dens operatører, er dens efterfølger, moderne militærhistorie, så åben for så mange tilgange, at det er svært at definere dem overhovedet. Det er ikke tilfældigt, at Gerd Krumeich vælger sætningsstrukturen: "I dag er militærhistoriske emner i forbindelse med en institutionel, social og mental historie helt sikkert blevet emner for generel historie." (Krumeich, Gerd: Sine ira et studio?, synspunkter på en videnskabelig militærhistorie. I: Kühne, Ziemann, Military History, s. 91-105, s. 91) Militærhistorie er blevet mere en tematisk facet af de tilgange, som den oprindeligt ønskede at anvende. En præcis afgrænsning og definition er derfor vanskelig; Nowosadtko, Kühne, Ziemann og andre er enstemmigt enige i denne dom. Fra dette synspunkt synes militærhistorie ikke at være en separat disciplin, men kun et emne for de respektive metoder. Men det ville være for kortsigtet, da denne indsigelse ville ignorere det faktum, at den tematiske koncentration, herunder forskellige metoder, frembringer egne resultater, som ikke ville have været opnået uden dette tematiske fokus. Visse fund kan kun opnås på baggrund af det tematiske netværk "militærhistorie", uanset de anvendte metoder.

Det følger af kendsgerningerne i den vanskelige afgrænsning ikke tilfældigt, men en stor forskningsfrihed med originale egne perspektiver, herunder de gamle tilgange godt med, og fører til den endelige definition: "Militærhistorie er en særlig disciplin inden for almen historisk videnskab ," som den militære situation i fuld bredde af dens forskellige manifestationer ”(MGFA Working Group, 1976). (Findes for eksempel på: Karl-Volker Neugebauer , Introduktion, i: ders. (Red.): Grundlæggende træk i tysk militærhistorie , bind 1: historisk oversigt, Freiburg 1993, s. 9-11. S. 9) For Den del af militærhistorien, der omhandler de væbnede styrkers handlinger i krig, under hensyntagen til historiske metoder, er i dag kendt som "operationens historie"; Tidligere talte man om 'krigshistorie' i denne sammenhæng. "

Forskningstendenser

De nuværende forskningstendenser er tilsvarende brede, hvoraf kun de mest væsentlige kan vises her. En af de centrale debatter er spørgsmålet om at sige farvel til Clausewitz, eller rettere det billede af krig, han har formet. I betragtning af de differentierede moderne former for krig dukker spørgsmålet om, hvordan krig egentlig skal defineres, i stigende grad op. Lavintensitetskonflikter, guerillakrige , krigsherreøkonomier - de former, der skal undersøges, er talrige, de metodiske tilgange varierede på grund af deres nærhed til statsvidenskab og sociologisk konfliktforskning og foreløbig lidt undersøgt fra et specifikt historisk perspektiv.

Tæt knyttet til dette er spørgsmålet om teorien om total krig . Den nøjagtige definition af dette (ofte brugt uden refleksion) ord og en beslægtet teoridannelse er af stor interesse. De vigtigste forskningsområder beskæftiger sig med DDR -militærets historie, diskussioner om begrebet militærrevolution, disciplin og disciplinære mekanismer og spørgsmålet om, hvordan krig og kønsordenen hænger sammen.

Inspireret af debatterne om mediers iscenesættelse af de seneste krige er forbindelsen mellem medier og krig i stigende grad i fokus for historisk forskning (mest konsekvent med Ute Daniel , Frank Becker og Gerhard Paul ).

Navne og funktioner på militære divisioner i historien

Antikken

Udtrykkene "kavaleri", "infanteri", "flåde", "våbentype", "artilleri" skal forstås i deres respektive kontekster, fordi udtrykkernes moderne fremkomst farver stærkt tilbage på de gamle referenceobjekter, som kan føre til uønskede foreninger. (Kommandoen "ild" er for eksempel vanskelig at forestille sig i oldtiden.) Soldatens militære funktion og sociale oprindelse er uadskillelige fra hinanden, uanset individuelt talent.

Mens vognen stadig spillede en vigtig rolle mellem det gamle Egypten og dets fjender i nutidens Mellemøsten, kan kavaleriet som helhed ikke fundamentalt påtage sig den afgørende rolle i slaget, uanset at kavaleriets medlemmer er socialt respekteret. Brugen af ​​elefanter, især mod romerne, har ikke vist sig at være en succes, da sårede elefanter også udgør en fare for din egen side.

Der var også undtagelser i individuelle kampe, såsom Alexander den ældres personlige tapperhed og ridefærdigheder. Størrelse man kunne tro, kan ikke dække over den elementære mangel på gamle ryttere: manglen på stigbøjlen . Som følge heraf var en chok -taktik som den, der blev brugt af den moderne (tunge) kavaleri såvel som ridderhærerne, faktisk ikke mulig, i hvert fald ikke når de angrebne fodtropper blev disciplineret og pansret.

Under alle omstændigheder var der faktisk kun lette kavalerier, der kæmpede med langdistancevåben, det vil sige buer eller spyd eller monterede, men fra en stående hest med et sværd eller muligvis også steget af, og som i det væsentlige udførte rekognoscering, forfølgelse og kurer tjenester.

Det er betydningsfuldt, at den sene republiks romerske hær og den kejserlige æra kun havde kavaleri i form af hjælpeenheder. Dette på trods af, at jomfruerne var den næsthøjeste sociale klasse efter senatorerne .

Fodtropperne var derfor den vigtigste type våben. De tunge fodtropper kunne relativt godt modstå ilden fra pile og spyd. De lette fodtropper begyndte kampen med deres langdistancevåben, som også omfattede armbrøst og slynger, for at bringe deres modstandere i uorden, men det var aldrig afgørende i slaget. Belejringer var lidt værdsat i antikken; det var sædvanligt at massakrere eller slavebinde befolkningen i en erobret by. Derfor er pionerernes rolle også lidt respekteret. Ikke kun under belejringer, men også i marken, var der tilgange af et tungt langdistancevåben, som man kunne kalde artilleri, i den forstand at mere end én mand var nødvendig for at betjene det.

Efter Actium blev der ikke kæmpet flere vigtige havslag i antikken. Små enheder ved flodens grænser, såsom imperiets Rhin eller Donau, tjente som politistyrker.

Middelalder og tidlig moderne tid

Udtrykket "middelalder" i ordets strenge betydning refererer til Europa. I marxistisk historiografi blev udtrykket "feudalisme" brugt, men det dækkede også den nyere tid op til den franske revolution. På grundlag af dette bredere udtryk kunne man tildele udtrykket "middelalder" til ikke-europæiske kulturer formet af feudale strukturer, såsom dem i shogunatperioden i Japan. I militærhistorien kan mærket ses i den individuelle kampsport af den socialt overlegne ridder eller samuraj. Adskillelsen i Japan mellem infanteri og kavaleri er ikke så klar med hensyn til social lagdeling; Samuraiens hovedvåben var sværdet, men han beherskede også bueskydningen. (Jf. Budo )

I Europa er epoken præget af pansrede ryttere (ikke nødvendigvis aristokratiske i starten), hvorfra den professionelle kriger gradvist udvikler sig, som andre skal passe på. Siden antikken har krigsførelse snarere udviklet sig baglæns, væk fra ordnede formationer bestående af veluddannede professionelle krigere i klart strukturerede hierarkier mod blandede tropper, sammensat af bønder (bevæbnet med konverteret arbejdsudstyr og udgør det største antal af tropperne) via de ikke -aristokratiske fodsoldater (Miles) til den meget bevæbnede, veltrænede ridder. Selvom der er visse slagordre, udkæmpes normalt kampe individuelt, hvilket afhængigt af status er mere eller mindre strengt reguleret. Våbenteknologi udviklede sig også fra spyd og kort sværd til lanse og langt sværd og i høj- og senmiddelalderen spredning af armbrøst og skydevåben.

Den tidligere regulerede brug af armbrøst og i mindre omfang brugen af ​​skydevåben gør det muligt for et stort antal uerfarne krigere at lykkes med at bekæmpe en ridder. Diese Tatsache und soziale Entwicklungen machen es unwirtschaftlich Rüstung und Schlachtross zu beschaffen und zu unterhalten, zumal die Verfügbarkeit käuflicher Krieger zunimmt, die, im Vergleich zu den Rittern, lediglich bei Bedarf zu bezahlen sind. Es entstehen die großen Söldnerheere der frühen Neuzeit, ohne die Kriege wie der Dreißigjährige Krieg nicht zu führen gewesen wären. Mit den neuen Kriegern kommen Taktiken auf, die zuletzt in der Antike gebräuchlich waren – die Bewegung und der Kampf in fester Formation und die Unterscheidung nach „Waffengattungen“ (leichte/ schwere Infanterie, verschiedene Fernwaffen, leichte und schwere Kavallerie usw.). Es erhalten sich lediglich Teile der Rüstung (Kürass) und die nach wie vor große taktische Bedeutung der Kavallerie.

Was sich nicht ändert ist die Tatsache, dass fast ausschließlich Adlige Führer von größeren Verbänden sind. Es entwickelt sich zwar langsam eine neue differenziertere Struktur, jedoch dauert es bis ins ausgehende 18. Jh., bis nichtadlige in europäischen, dann landesherrlichen, stehenden Heeren Zugang zu den Offiziersrängen erhalten. Üblich wird das jedoch erst im beginnenden 20. Jahrhundert.

Die Artillerie

Das Zeitalter der ersten Feuerwaffen ist in Europa auch die Zeit der „ Condottieri “, ein Begriff aus der Zeit der permanenten Kriege der italienischen Stadtrepubliken. Er kennzeichnet den auch als Befehlshaber aktiven Militärunternehmer, der sich und seine Einheit an den höchst Bietenden verpachtet (bekanntester Vertreter: Wallenstein ). Nicht zufällig lebte auch Machiavelli zu dieser Zeit. Die Söldnerheere erhielten im Reich auch die Bezeichnung Landsknechte .

Rüstungen im Grazer Zeughaus

Als eigenständige Waffengattung entsteht die Artillerie zwar keinesfalls neu, Belagerungsgeräte wie den Onager , die Balliste und das Katapult hat es bei den Römern bereits gegeben, und auch die Unterscheidung des Geschütztypes in flach und steil schießende Geschütze ist nicht neu. Die erste Feldschlange wird auf Grund geringer effektiver Reichweite und Schussgeschwindigkeit aber eher psychologisch gewirkt haben. Die Haubitze und der Mörser , auch Bombarde genannt dienen als Belagerungswaffe im indirekten Schuss .

Zur osmanischen Artillerie siehe Topey .

In der Neuzeit verliert die Reiterei ihren sozialen Status; lediglich die Offiziere entstammen weiterhin dem Adel.

Moderne

Heer

In der frühen Neuzeit ist das spanische Heer lange Zeit der Maßstab der Landstreitkräfte, bevor dieser Rang an Frankreich und später auch Preußen übergeht. Die spanischen „ Terzios “, dh „Haufen“ mit mehr als tausend Mann bestehen aus einer Mischung von Pikenieren und Arkebusieren. Erstere wehren die Reiterei erfolgreich ab, wodurch sie vom Sturmangriff in den wenig effizienten Fernkampf gezwungen werden. Die Elitetruppe der türkischen Armee sind die Janitscharen . Dies sind verwaiste oder den Eltern entrissene, im muslimischen Glauben und auf Staatskosten erzogene Christenjungen, aus den eroberten Gebieten des Osmanischen Reiches .

Eine Uniformierung des gesamten Heeres erfolgt in Europa erst später, kurz vor 1700. Einzelne Truppenteile eines Heeres zeigen aber auch dann noch große Unterschiede in ihren jeweiligen Uniformen.

Die Infanterie teilt sich im Allgemeinen in Musketiere , ausgerüstet mit glattläufigen Musketen , Füsiliere (kämpfen im geschlossenen Verband; sehr kampfstark durch Gewehrsalven und Bajonett-Sturmangriffe), Jäger (tatsächlich am Anfang Berufsjäger , ausgestattet mit Büchsen mit gezogenen Rohren, kämpfen in lockerer Formation), Grenadiere (werfen Granaten mit Zündschnur) und Pioniere .

Die Kavallerie

Unterschiedlich sind auch die Bezeichnungen der Kavallerie. Es gibt neben der schweren Kavallerie, sogenannten Kürassieren (wegen ihres Brustpanzers Kürass ) auch die mit Lanzen bewaffneten Ulanen , ursprünglich Polnische Lanzenreiter. Daneben wird zu Aufklärung leichte Kavallerie verwendet, wie die Husaren (ursprünglich ungarische leichte Reiter) oder aufgesessene Infanteristen, wie etwa Dragoner oder Jäger zu Pferde . Die Reiterei wird als Reserve verwendet, um bei einer Niederlage zurückweichende Infanterie zu unterstützen oder um den Gegner in die Flucht zu schlagen. Die Artillerie gewinnt durch Napoleon, einen ehemaligen Artilleristen, stark an Bedeutung, steht sozial aber unter der Kavallerie. Schon in den Napoleonischen Kriegen zeigt sich, dass Kavallerieangriffe auf geschlossene Infanterie in Kolonne oder Karree wenig erfolgversprechend und verlustreich sind, wie etwa in der Schlacht bei Waterloo oder im Krimkrieg , bei der „ Attacke der Leichten Brigade “ in der Schlacht bei Balaklawa . Im Amerikanischen Bürgerkrieg oder auch im Deutsch-Französischen Krieg ist die Ära der Kavallerie endgültig vorbei.

Entscheidend hierbei ist die Entwicklung des Maschinengewehrs . Im Ersten Weltkrieg wird Kavallerie nur noch an der Ostfront erfolgversprechend eingesetzt. Eine neue Waffengattung des Ersten Weltkriegs sind die Gebirgsjäger . Das Vorherrschen der Defensive durch das Maschinengewehr wird aber nicht durch chemische Kampfstoffe, sondern erst durch die Panzertruppe, die besonders im Zweiten Weltkrieg als eigenständige Waffengattung operativ wirken kann, aufgehoben. Hier wiederum zeigt sich, dass eine Verbindung verschiedener Waffengattungen erfolgversprechender ist. Durch die Begleitung von Panzergrenadieren auf leicht gepanzerten Fahrzeugen mit aufgesessener Infanterie werden die Verluste der Panzer durch gegnerische Infanteristen verringert. Artillerie auf Selbstfahrlafetten und Jagdpanzer, sogenannte „ Sturmgeschütze “, kommen ebenfalls im Zweiten Weltkrieg auf. Konventionelle Geschütze mit Zugmaschine sind bei Luftüberlegenheit und starker Artillerie des Gegners nur noch von begrenztem Nutzen.

Eine neue Waffengattung des Zweiten Weltkriegs sind die Fallschirmjäger . Ihr großer Nachteil ist jedoch der Sinkflug am Fallschirm auf den Boden, währenddessen sie leichte Ziele sind. Deshalb werden Luftlandetruppen in späteren Kriegen (z. B. Vietnam) meist mit Helikoptern in den Kampf gebracht.

Die Fernmeldetruppe gewinnt permanent an Bedeutung, je stärker, schneller und präziser die Waffenwirkung und die Bewegungsgeschwindigkeit der Truppe wird. Sie ist wesentlich für die Informationsübertragung von Lageerkenntnissen von Feindbewegungen und den Zustand der eigenen Truppe und deren Führung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Nuklearwaffen

Mit dem Einsatz der amerikanischen Atombombe in Hiroshima und Nagasaki ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Sprengkraft der Bomben und ihre Wirkung übertraf die der „1000-Bomber“ Angriffe auf Köln, Hamburg und Dresden oder auch auf Tokio. Die H-Bombe , weitere hundert Mal stärker, ist eigentlich keine Waffe mehr, sondern ein Mittel zum Völkermord. Ein Einsatz kann unter rationalen militärischen Überlegungen nicht vorgestellt werden.

Der Einsatz der A-Bomben 1945 war jedoch militärisch sinnvoll, da eine Landung auf den japanischen Hauptinseln nicht nur dem Angreifer, sondern auch der japanischen Zivilbevölkerung höhere Verluste beigefügt hätte. Die Hauptwirkung dieser Einsätze war jedoch psychologischer Natur, indem in der japanischen Regierung Uneinigkeit auftrat, ob der Krieg fortzusetzen sei, die dem Tennō Raum zur Intervention hinsichtlich der Friedenspartei ermöglichte.

Angesichts der Nuklearwaffen und der MAD ( mutually assured destruction ) zwischen den Supermächten im Kalten Krieg ist der „große Krieg“ zumindest zwischen etwa gleich starken Nuklearmächten sehr unwahrscheinlich geworden. Nicht unmöglich erscheint in Zukunft aber ein Krieg zwischen sehr ungleich gerüsteten Nuklearmächten wie etwa den USA und China.

In den 1980er Jahren bereits wurde den USA unterstellt, dass durch die Nachrüstung mit Pershing-II -Raketen die Möglichkeit eröffnet würde, einen Nuklearkrieg gegen die Sowjetunion auf Europa zu beschränken (bei Verwendung taktischer Nuklearsprengkörper), wobei man vermutete, dass die Sowjetunion eine Niederlage in Europa nicht zu einem strategischen Angriff mit H-Bomben auf die USA selbst beantworten würde; die Bemühungen der Regierung Reagan um den Aufbau des SDI wurden als Bemühungen interpretiert, den USA eine Erstschlagfähigkeit gegenüber dem strategischen Potential der UdSSR zu eröffnen. Das Argument lautete, dass auch ein (bis heute nicht fertiggestelltes) SDI niemals in der Lage sein würde, einen Erstschlag der UdSSR aufzufangen, wohl aber den abgeschwächten Vergeltungsschlag.

Waffengattungen des heutigen Heeres

Angesichts der Unwahrscheinlichkeit weiterer „Großer Kriege“ ist die spezifische hergekommene Gliederung moderner Armeen an sich überholt; wichtiger bleibt in Zukunft die Trennung der Funktion westlicher Streitkräfte in Interventionsstreitkräfte und Landesverteidigung als Rückversicherung. Die Bezeichnung für diese beiden Hauptaufgaben wechseln sicherlich noch des Öfteren.

Das Heer verwendet bis in unsere Zeit jedoch weiterhin Bezeichnungen aus der Zeit des Kalten Krieges. Es wird zwischen Kampftruppen , Kampfunterstützungstruppen , Führungstruppen und Logistiktruppen unterschieden. Zahlenmäßig sind die ersteren eindeutig in der Minderheit; die moderne Kriegstechnik ist nicht nur teuer, sondern auch sehr komplex und daher störungsanfällig. Dies begründet einen Vorteil irregulärer Kräfte, die umstandsbedingt mit einfachen Mitteln kämpfen und deren Logistik sich auf das Land und die Bevölkerung stützt.

Die Kampftruppe wird unterschieden in Infanterie, unterteilt in Jäger, Fallschirmjäger oder luftbewegliche Truppen meist mit Hubschraubern, Gebirgsjäger, in der Bundeswehr vormals Panzergrenadiere mit Schützenpanzern, Jäger vormals meist mit ungepanzerten Fahrzeugen als Teil der Territorialverteidigung , Marineinfanterie (in Deutschland nicht vorhanden; eigene Teilstreitkraft bzw. zur Marine gehörig) und die Panzertruppen, unterteilt in Kampfpanzer , Jagdpanzer , Panzeraufklärungstruppe , heute auch Panzergrenadiere und Panzerartillerie . Die wichtigste Waffengattung der Kampfunterstützungstruppen ist die Artillerie , entweder auf Selbstfahrlafette (SFL, englisch: self-propelled gun) auch als Panzerartillerie oder Feldartillerie mit Geschützen die von einem Zugfahrzeug gezogen werden sowie Raketenartillerie , die seit dem Zweiten Weltkrieg („ Stalinorgel “) eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren sind die Pioniere eine wichtige kampfunterstützende und traditionelle Waffengattung.

Neuere Waffengattungen sind die Heeresflieger , eigenständig erst nach dem Krieg, zur Abwehr von Panzern durch Hubschrauber und auch Flugzeuge, die ABC-Abwehrtruppe zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Kampfmittel, die Heeresflugabwehr , als taktische Truppe zur Verstärkung der Fliegerabwehr aller Truppen mit Flak - und FlaRak -Panzer. Zu den Führungstruppen gehören die Fernmeldetruppe , Fernspäher und die Feldjägertruppe , die Militärpolizei der Bundeswehr . In jedem längeren Krieg sind aber die Logistiktruppen, die den Nachschub sichern und für die Material- Instandsetzung und die medizinische Versorgung der Soldaten – Sanitätsdienst – zuständig sind, von entscheidender Bedeutung. Als kulturelle Institution gibt es die Militärmusik .

Benennung von militärischen Truppenteilen

Ohne auf die – wortgeschichtlich französische – Herkunft der Begriffe Kompanie (als kleinste Grundeinheit), Bataillon , Regiment , Brigade (als kleinster Großverband), Division und (Armee-)Korps (eventuell auch Armee und Heeresgruppe ) näher einzugehen, so ist zu bemerken, dass die Bezeichnungen einer größeren Einheit bzw. Verbandes keineswegs nur kleinere Einheiten enthalten, die Bezeichnungen derselben Truppengattung führen, wie die übergeordnete Einheit. Dies wäre auch gar nicht möglich, wenn das Gefecht der verbundenen Waffen angestrebt wird. So verfügt auch ein Panzerbataillon über eine Panzergrenadierkompanie, eine Panzerdivision über Artillerie usw.

Aus der Art der Zusammensetzung lassen sich Aussagen über die Intention der jeweiligen Streitkraft ableiten in Hinsicht Angriffs- oder Verteidigungsdisposition. Unterschiede zwischen Armeen der NATO und des Warschauer Paktes bestehen hinsichtlich der Anzahl von Angriffskräften in bestimmten Divisionen, die „Stoßdivisionen“ bzw. „Gardedivisionen“ der UdSSR. Hinzu kommt die unterschiedliche Nomenklatur in einzelnen Gesellschaftssystemen. So werden die im deutschen bezeichneten Panzergrenadiere in der NVA als Mot.-Schützen (mot. = motorisiert) benannt.

Die moderne Marine

Entwicklungen der Schiffstypen

Neben den Landstreitkräften gab es seit der Antike auch Seestreitkräfte. Das Meer wurde zunehmend nicht als Trennung, sondern als Verbindung zwischen den Ländern und Kontinenten empfunden und genutzt. Dieser Seehandel war jedoch stets durch Piraterie und feindliche Mächte bedroht, so dass die Entwicklung reiner Seestreitkräfte – also Schiffen, die keine Handelsgüter mehr beförderten, sondern nurmehr den Handel zu schützen hatten oder offensiv gegen den Handel der Gegner vorgehen sollten – bereits früh begann. Zu den einzelnen Schiffstypen liegen bereits viele hervorragende Artikel vor, so dass im Folgenden nur ein kurzer Abriss über die Entwicklung der Seestreitkräfte ( Marine ) erfolgen soll, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Die erste einschneidende Veränderung der Neuzeit war die Veränderung beim Schiffsantrieb . Ab dem 15. Jahrhundert entstanden Schiffe, die gegen den Wind segeln („kreuzen“) konnten, nicht mehr auf Ruderkraft angewiesen waren und somit die älteren Schiffstypen Galeere und Galeasse nach und nach ablösten. Die spanische Galeone gehörte zu den ersten neuzeitlichen, reinen Segelschiffen, wurde zunehmend stärker bewaffnet und in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu Vorläufern der größeren Segelkriegsschiffe. Das Hauptkriegsschiff späterer Zeit wurde das Linienschiff , benannt nach seiner Aufgabe, in Aneinanderreihung („Linie“) einer größeren Zahl dieser Schiffe in der Hauptschlacht zu kämpfen. Einen mittelgroßen Typ stellten Fregatte und Korvette dar; sie dienten zur Aufklärung, aber auch zum eigenständigen Handelsschutz und -krieg. Die Bezeichnungen Brigg und Brigantine für kleinere, zweimastige Segler sind hingegen keine militärischen Begriffe, sondern bezeichnen lediglich deren Takelung. Im 19. Jahrhundert wurden die Segel zunächst durch Dampfantrieb unterstützt und von diesem schließlich ganz ersetzt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die herkömmliche Dampfmaschine weitgehend durch den Turbinenantrieb verdrängt und – etwas später – durch die Dieseltechnologie ergänzt.

Eine zweite, sehr dynamische Entwicklung gab es bei der Panzerung und der Bewaffnung von Kriegsschiffen. Der Panzerschutz bestand zunächst aus mehrfach übereinander gelegten Holzschichten und wurde später durch Eisen und Stahl ersetzt. Die Qualität des Panzerstahls wurde durch neue Bearbeitungsverfahren stetig verfeinert. Die Bewaffnung änderte sich insofern, als sie ab Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr starr an den Seiten, sondern in schwenkbaren Geschütztürmen aufgestellt wurde; ihre Reichweite nahm stetig zu. Aus den (Segel-)Linienschiffen wurden dampfgetriebene Linienschiffe (in Großbritannien bereits als Battleship / Schlachtschiff bezeichnet), und aus den Fregatten und Korvetten entstand der Kreuzer . Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden die „Dreadnoughts“, so bezeichnet nach dem ersten Schiff dieses Typs HMS Dreadnought , welches über eine Hauptartillerie in schwenkbaren Türmen von einheitlichem, großem Kaliber verfügte („all-big-gun“). Die „Dreadnoughts“ umfassten neben dem eher langsamen Linienschiff bzw. Schlachtschiff auch den Typ des Schlachtkreuzers , bei welchem auf eine massive Panzerung verzichtet wurde, um den Schiffen eine starke Antriebsanlage und somit eine hohe Geschwindigkeit zu ermöglichen. Die letzte klassische – und größte – Seeschlacht zwischen Schlachtschiff- und Schlachtkreuzerflotten war die Skagerrakschlacht (engl. Battle of Jutland) im Jahr 1916. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Typen Linienschiff und Schlachtkreuzer bei fast allen größeren Marinen zum „schnellen Schlachtschiff“ verschmolzen: Gut gepanzerte und relativ schnelle Schiffe, die aber immer größer und daher immer aufwändiger zu bauen und zu unterhalten waren. Die Schiffe der japanischen Yamato -Klasse verdrängten über 70.000 Tonnen, und die nicht verwirklichten Einheiten der Montana-Klasse (USA) wären noch größer geworden. Infolge der Entwicklung der Luftstreitkräfte und deren Waffen trat die Schiffspanzerung nach dem Zweiten Weltkrieg in ihrer Bedeutung zurück, da klar wurde, dass kein wie auch immer gepanzertes Schiff wirkungsvoll geschützt werden konnte, wenn der Gegner die Lufthoheit besitzt.

Eine dritte – und sehr wesentliche – Modifikation der Seestreitkräfte ergab sich durch die Einführung einer ganz neuen Waffe, des Torpedos . Dieser wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und konnte von kleinen Einheiten, etwa dem Torpedoboot , aber auch von dem zu seiner Bekämpfung entwickelten Torpedoboot-Zerstörer (später Zerstörer ) und von U-Booten zur Bekämpfung von Kriegs- und Handelsschiffen eingesetzt werden. Somit entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts drei völlig neue Schiffs- bzw. Bootstypen. Zerstörer und Torpedoboote wurden im Zweiten Weltkrieg jedoch nur noch selten in ihrer ursprünglichen Rolle als schneller Angreifer, sondern hauptsächlich defensiv eingesetzt, etwa zum Schutz der Flottenverbände und Geleitzüge gegen U-Boote.

Das U-Boot (Untersee-Boot) war die vierte entscheidende Neuerung des modernen Seekrieges. Das erste Tauchboot wurde im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) eingesetzt; durch Menschenkraft angetrieben, war es wenig effektiv. Zu einer Waffe von strategischer Bedeutung wurden die U-Boote erst in den beiden Weltkriegen, als vor allem deutsche U-Boote ihren Gegnern empfindliche Verluste beibrachten ("Schlacht im Atlantik", 1940–43). Auch die U-Boote der USA und Großbritanniens erzielten große Erfolge. Allerdings waren alle U-Boote bis etwa 1944 nur reine Tauchboote: Erst gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entstand mit der deutschen U-Boot-Klasse XXI ein Typ, der unter Wasser schneller und ausdauernder operieren konnte, der aber zu spät kam, um noch Einfluss auf die Kriegsgeschehnisse nehmen zu können. Nach dem Krieg steigerte sich durch Einführung weiterer neuer Technologien, wie z. B. des Nuklearantriebs und der „Tropfenform“ des Rumpfes, die Unterwasser-Verweildauer und die Geschwindigkeit unter Wasser noch einmal erheblich. Auch die Größe der Boote nahm derart zu, dass von U-Schiffen gesprochen werden kann.

Als fünfte Neuerung traten ab etwa 1920 die Flugzeugträger in Erscheinung. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg – entgegen den Erwartungen der meisten Flottenführungen – zur Hauptwaffe der strategischen Seekriegsführung, besonders im Pazifik, wo sich große Einheiten dieses Typs in spektakulären See-Luftschlachten bekämpften. Doch auch im Atlantik wurde der Flugzeugträger zu einem Garanten für den Sieg der Alliierten; hier waren es meist kleinere Geleitflugzeugträger , deren Flugzeuge für eine lückenlose Flugüberwachung der Atlantik- Konvois sorgten und somit den deutschen U-Booten seit 1942/43 immer mehr zusetzten, so dass deren Erfolge stark abnahmen. Auch Deutschland baute ab 1935 an einem Flugzeugträger ( Graf Zeppelin ), welcher aber aufgrund von Kompetenzstreitigkeiten mit Görings Luftwaffe sowie infolge des Kriegsverlaufs nie fertiggestellt worden ist.

Amphibische Seestreitkräfte

Die USA ( United States Marine Corps ) und Großbritannien ( Royal Marines ) unterhalten traditionell größere amphibische Kampfverbände, die oft als Elitetruppen gelten und durch speziell dafür gebaute Kriegsschiffe und -boote unterstützt werden. Auch Russland , China, Frankreich und Spanien verfügten oder verfügen über solche Einheiten. Früher kämpften sie vom Deck der Segelschiffe aus mit Infanteriewaffen gegen Matrosen oder Marineinfanteristen der Gegenseite. An dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurden sie zu Marine-Landungskräften, die auch durchaus für längere Zeit infanteristisch neben den Heeresverbänden an Land kämpfen können und dafür über eine eigene Logistik und Kommunikation verfügen. Im Zweiten Weltkrieg wurden amphibische Operationen nicht nur im Pazifikkrieg , sondern auch bei der Landung in Nordafrika, Süditalien und in der Normandie kriegsentscheidend. Die dabei eingesetzten Schiffstypen umfassen Landungsschiffe , größere Einheiten, die sich der Küste nur nähern, sowie Landungsboote , die auf den Strand auflaufen, um dort Truppen und Material zu entladen. Seit etwa 1970 wurden auch Hovercraft – Luftkissenboote – dazu verwendet, um Abwehrfeuer möglichst schnell zu unterlaufen. Deren tatsächlicher Wert kann heute (2021) aber angezweifelt werden. Zur Unterstützung der Landungstruppen gibt es spezielle Sturmdeck-Landungsschiffe, eine Verbindung von Hubschrauberträger und Landungsschiff, die über Kampfhubschrauber zur taktischen Unterstützung verfügen.

Versorgungsschiffe sind im rückwärtigen Seeraum aller maritimen Überseeoperationen von großer Bedeutung. Sie verfügen über Treib- und Betriebsstoffe, Ersatzmunition und Ersatzteile für die Fronteinheiten und können diesen bei kleinen bis mittleren Schäden auch Reparaturhilfe leisten. Lazarettschiffe sind heute schwimmende Großkliniken, tragen keine Waffen und müssen, besonders in Kriegszeiten, äußerlich eindeutig als solche gekennzeichnet sein (z. B. durch hellen Anstrich und großflächig angebrachte Zeichen). Beide Typen werden heute auch bei zivilen Katastrophen eingesetzt, so etwa nach dem verheerenden Seebeben vor dem indonesischen Banda Aceh .

Seestreitkräfte der Zukunft

Die Wirkung von see- und landgestützten Flugzeugen sowie von Schiff-Schiff-Raketen legt die Vermutung nahe, dass U-Schiffen und Flugzeugträgern die Zukunft in strategischen „Großen Kriegen“ gehört. Kleinere Überwasserschiffe werden deren Deckung und Luftüberwachung zwar unterstützen, sonst aber eher „Flagge zeigen“ – dh in „Kleinen Kriegen“ Präsenz und Schlagkraft demonstrieren, ohne ihre Feuerkraft jemals wirklich einsetzen zu müssen.

Der neueste Trend bei den Seestreitkräften bewegt sich jedenfalls von größeren Einheiten (außer U-Schiffen und Flugzeugträgern) weg und hin zu kleineren Kampfschiffen. So scheint der Kreuzer, ohnehin nur noch in den Flotten der USA und Russlands vorhanden, ebenso zu verschwinden wie der Zerstörer . Die Bezeichnungen Fregatte (heute ein an die Größe von Zerstörern und Kreuzern heranreichender Schiffstyp, oft mit 1–3 Hubschraubern ausgestattet) sowie Korvette (ähnlich, aber kleiner und meist auch langsamer) leben wieder auf. Die Bekämpfung der Piraterie, eine der Aufgaben von Fregatten und Korvetten in der Segelschiffzeit, wird in Zukunft wieder eine Hauptaufgabe ihrer modernen Namensvettern sein.

Luftwaffe

Die Luftstreitkräfte jeden Landes heißen auch allgemein Luftwaffe; oft wird allerdings mit dem Wort die deutsche Luftwaffe, insbesondere als Gegner der RAF/USAF bezeichnet.

Als Teilstreitkraft wurden jeweils zuerst Abteilungen im Heer bzw. der Marine gegründet, die erst nach dem Ersten bzw. im Falle der United States Air Force im Zweiten Weltkrieg. zu einer eigenständigen Teilstreitkraft zusammengefügt wurden. Trotzdem sind zu späteren Zeitpunkten wieder Marine- und Heeresflieger zusätzlich zu den Luftwaffen entstanden. Kennzeichen der Staaten des Warschauer Paktes bzw. der ehemaligen UdSSR war bzw. ist die Teilung der Luftwaffe in Fliegende Verbände und Luftverteidigungskräfte, im Falle der SU zusätzlich Strategische Luftstreitkräfte etc.

Erster Weltkrieg

Die Doppeldecker und Dreidecker des Ersten Weltkriegs waren langsam und zunächst unbewaffnet, der Pilot versuchte mit seiner Pistole die gegnerische Maschine zu treffen, der Beobachter warf mit der Hand kleine Bomben ab. In dieser Phase versahen die Flugzeuge nur Aufklärungsfunktionen. Mit dem synchronisierten Maschinengewehr, das durch die Propeller hindurchschießen konnte, begannen die legendären Luftkämpfe. Bombenflugzeuge und Zeppeline als Bomber versetzten London in Schrecken, obwohl letztere leicht entflammbar waren und insgesamt die Bombenlast gering war.

Zwischenkriegszeit

Doch die Erinnerung an den Schrecken dieser ersten Luftangriffe blieb in England wach. „The bomber always comes through“ war die Devise der Vertreter des strategischen Bombenkrieges im Gegensatz zu der Auffassung, die Luftwaffe als taktische Waffe, als „fliegende Artillerie“ hauptsächlich auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Auch in der Seekriegsführung erkannte man den Nutzen nicht recht, den das Flugzeug in Aufklärung und Einsatz mittels Torpedos und Bomben gegen Schiffe würde leisten können. Flakeinheiten und Jagdgeschwader entstanden jedoch gleichzeitig mit den Bombereinheiten.

Zweiter Weltkrieg

Zur (bodengestützten) Luftverteidigung gehörte im Zweiten Weltkrieg zuerst ausschließlich die Flak – Flugabwehrkanone (englisch: Anti-aircraft, AA) , am Ende des Krieges trat mit der „Wasserfall“ die erste FlaRak in Erscheinung. Die deutsche Luftwaffe war im Gegensatz zur RAF als Unterstützung der Bodentruppen als taktische Luftwaffe konzipiert worden und erfüllte diese Erwartung, hauptsächlich mit den Sturzkampfflugzeugen („ Stuka “). In einer operativen Rolle 1940 gegen London und andere Städte eingesetzt, konnte sie durch mangelnde Reichweite ihrer Flugzeuge und zu geringe Bombenlast diese nicht erfüllen und erlitt schwere Verluste, auch weil sie keine viermotorigen Bomber hatten.

Das britische Luftfahrtministerium wies am 14. Februar 1942 in der Area Bombing Directive ( „Anweisung zum Flächenbombardement ) die RAF an, die Einsätze auf die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung zu konzentrieren – insbesondere auf die der Industriearbeiter. Dieses Ziel wurde nicht erreicht (möglicherweise eher das Gegenteil). Obwohl RAF und USAF wesentlich mehr und größere Bomber gegen Deutschland einsetzen, verfehlte das Flächenbombardement seine strategische Funktion; weder Moral noch Produktion litten in erheblichem Maß. Die Angreifer erlitten hohe Verluste; deshalb versuchten sie 1942 drei Angriffe mit einer „1000-Bomber-Flotte“: am 30./31. Mai 1942 bombardierte diese Köln („ Operation Millennium “), am 1./2. Juni Essen (956 Flugzeuge) und am 25./26. Juni Bremen (960 Flugzeuge). Später im Krieg kam es dann wieder zu „1000-Bomber-Angriffen“ ausschließlich viermotoriger Maschinen mit deutlich höherer Bombenlast. Speziell die Luftangriffe auf Dresden , auf Berlin und auf das Ruhrgebiet gingen in die Geschichte ein.

Die anglo-amerikanische Bomberoffensive ( Combined Bomber Offensive ) hatte den kriegspolitischen Aspekt, die UdSSR zu entlasten und ihr die Ernsthaftigkeit der Kriegsbemühungen der Westmächte zu demonstrieren.

Kalter Krieg

Im Kalten Krieg waren die strategischen, dh H-Bomben-Luftstreitkräfte zuerst die einzigen Trägersysteme für die neue Waffe. Diese Bedeutung ging an die land- und U-Boot -gestützten Interkontinentalraketen verloren. Reine Bombenflugzeuge in nicht-strategischer Funktion sind selten geworden; die taktische Angriffsrolle wird von Jagdbombern und Erdkampfunterstützungs-Flugzeugen oder -Hubschraubern übernommen, letztere aber eher den Heeresfliegern zugeordnet sind. Der Hubschrauber wird auch zum Transport von Luftlande-Einheiten verwendet.

Auch in der Zeit des Kalten Krieges zeigte sich, dass Luftwaffen von erheblicher taktischer Bedeutung, etwa in der Bekämpfung von Panzerverbänden sind, in strategischem Einsatz gegen einen entschlossenen Verteidiger (Nordvietnam) trotz gewaltigster Bombenlast keine kriegsentscheidende Wirkung zeigen.

Neueste Zeit

Zur Vermeidung eigener Verluste an Bodentruppen und zur Vermeidung der Problematik einer Kriegserklärung wurden wiederholt Luftangriffe wie zum Beispiel während des Kosovokrieges geflogen. Dabei sollen gezielt militärische Einheiten, Rüstungsbetriebe und logistische Knotenpunkte getroffen und ausgeschaltet werden („chirurgische Luftangriffe“) und eine Demoralisierung der Bevölkerung erreicht werden. Diese psychologische Wirkung von Luftangriffen ist jedoch äußerst umstritten, denn es kommt bei solchen Operationen fast immer zu zivilen Opfern, was in den Medien gegen den Angreifer verwendet werden kann. Statt der erhofften Demoralisierung kann somit auch das Gegenteil eintreten, nämlich ein Zusammenrücken der Zivilbevölkerung – selbst von Systemgegnern – hinter die Regierung. Diese Erfahrung musste bereits im Zweiten Weltkrieg gemacht werden.

Streitkräfte und Medien

Propaganda und Desinformation gab es zu allen Zeiten. Unter anderem gab es britische Plakate im Ersten Weltkrieg, die affenartige deutsche Soldaten zeigen, die belgische Säuglinge auf ihren bluttriefenden Bajonetten aufspießen. Ebenfalls britischen Ursprungs ist die Behauptung, deutsche Soldaten würden Zivilisten im besetzten Belgien Hände abhacken.

NS-Deutschland lenkte die Medien durch das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda . Das Hören ausländischer Rundfunksender („ Feindsender “) wurde mit hohen Strafen bis hin zur Todesstrafe bedroht. In demokratischen Staaten wird den Medien zwar auch eine gewisse patriotische Haltung abverlangt, die aber dennoch zur Enthüllung unliebsamer Tatsachen führen kann, die von der militärisch-politischen Führung nicht thematisiert werden sollte. (Das Massaker von Mỹ Lai etc.)

Andererseits haben Fernsehbilder eine viel stärker suggestive Kraft, so dass aus einer örtlichen Niederlage der Eindruck eines verloren gehenden Krieges entstehen kann. Da das amerikanische Militär den Eindruck gewann, man hätte ohne derartige negative Fernsehbilder den Vietnamkrieg gewonnen (nicht ganz zutreffend; die politische Unmöglichkeit, den Norden mit Bodentruppen anzugreifen, verschaffte dem Gegner eine unzerstörbare Operationsbasis), sollte dies im Dritten Golfkrieg unterbunden werden. Daher entstand der „ embedded journalist “, ein Reporter, dessen Leben von den Soldaten der Einheit abhängt, über die er berichtet, wird sich dieser Aufgabe im Sinne militärischer Kameradschaftlichkeit (dh Verschweigen und Vertuschen unangenehmer Details) widmen. Allerdings hat die Wirklichkeit die Mediendarstellung dort übertroffen.

Nach Region

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Militärgeschichte – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. www.akmilitaergeschichte.de