Neoliberalisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Neoliberalisme ( oldgræsk νέος neos , tysk 'ny' og latinsk liberalis 'liberal' ) betegner en revitalisering af økonomisk liberale ideer i det 20. århundrede. Ligesom den klassiske liberalisme stræber den efter en fri, markedsbaseret økonomisk orden , men afviser ikke helt statslig indgriben i økonomien, men ønsker at holde den på et minimum. [1] Ud over Freiburg og den østrigske skole er Chicago School også af central betydning og praktiserede dermed økonomisk politik for deregulering , privatisering , reduktion af bureaukrati og håndhævelse af frihandel . [2] Udtrykket bruges i dag mest nedværdigende af kritikere af denne økonomiske politik. [3]

I de enkelte strømme, der er inkluderet i neoliberalismen, er der forskellige opfattelser af typen og omfanget af statsindgreb i økonomien. [1] Afgrænsningen af ​​de enkelte skoler og fordelingen af ​​individuelle personer er kontroversiel. [4]

Indtil 1960'erne blev udtrykket neoliberalisme brugt synonymt i Tyskland med ordoliberalisme (Freiburg School) og med den sociale markedsøkonomi , hvis teoretiske grundlag dannes. Ordoliberalisme accepterer interventioner på markedet for økonomisk eller social balance mere end de andre skoler. I de følgende år forsvandt udtrykket neoliberalisme gradvist fra den offentlige diskurs i Tyskland. Uden for Tyskland vendte de økonomiske liberale sig mere til klassisk liberalisme og så derfor ikke længere sig selv som neoliberale. [5]

I 1970'erne blev udtrykket neoliberalisme taget op igen og oplevede en ændring i betydning. Oppositionsforskere i Chile brugte den med en negativ konnotation og kritiserede de radikale reformer under Pinochet af Chicago Boys , som var påvirket af ideer fra Chicago School og Friedrich August von Hayek . Herfra spredte den nye betydning sig til den angelsaksiske verden. [6] I dag bruges udtrykket hovedsageligt pejorativt til " markedsfundamentalisme ", [7] ikke sjældent i forbindelse med den nye højre og den tilhørende økonomiske politik af Ronald Reagan og Margaret Thatcher . [8.]

Ud over dets betydning med hensyn til økonomisk historie er der nyere brug af udtrykket neoliberalisme som et politisk begreb, udviklingsmodel, ideologi og akademisk paradigme og som en politisk slagord . [9] [10] [11] I akademisk forstand beskriver neoliberalisme også de kulturelle, sociale og institutionelle ændringer, der er forbundet med gennemførelsen af ​​den neoliberale økonomiske politik. Dette inkluderer en stærkere vægt på individuel frihed og personligt ansvar , samt fokus på forbrug , selvstændigt iværksætteri og forædling af forskellige livsområder. [12] [13] Neoliberalisme fremstår i dag som et i det væsentlige kontroversielt udtryk ( Essentially Contested Concept ). [14]

Historie og udvikling

oprindelse

Allerede i 1800 -tallet var der et par forfattere, der afviser både klassisk liberalisme og socialisme. I denne forstand navngiver Röpke Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi , Pierre-Joseph Proudhon , Wilhelm Heinrich Riehl , Pjotr ​​Alexejewitsch Kropotkin ogPierre Guilleaume Fréderic Le Play som forstadier. Den egentlige begyndelse på neoliberalismen er normalt dateret mellem de to verdenskrige. Selvom Ludwig von Mises , Frank Knight og Edwin Cannan normalt endnu ikke er angivet som repræsentanter for neoliberalismen, var von Mises indflydelse på den næste generation særlig stor: Hans kritik af den centralt planlagte økonomi og den monetære overinvesteringsteori fra 1920'erne var bred modtaget i liberale kredse. [15] De første skoler, som normalt tilskrives neoliberalismen, opstod i 1930'erne, Freiburg School , School of Cannan og Chicago School . [15]

Neoliberalisme er en konceptuel nyskabelse (fra oldgræsk νέος neos, tysk, ny 'og latinsk liberalis, frihed vedrørende'), som allerede i 1933 af den franske politiker Flandin Pierre-Etienne blev brugt som neo-libéralisme [16] og få år senere på forslag af Alexander Riistow som teknisk term på tysk om Colloque Walter Lippmann i Paris. [17]

Colloque Walter Lippmann

Walter Lippmann, en af ​​grundlæggerne af neoliberalismen
Udtrykket neoliberalisme går tilbage til Alexander Rustow.

Kapitalismen mistede betydelig popularitet efter den store depression mellem 1929 og 1932, hvor neoklassisk teori og den klassiske liberalisme, der var forbundet med det, blev betragtet som den største synder i denne sammenhæng. Den britiske historiker Eric Hobsbawm konkluderede: "Lektionen om, at den liberale kapitalisme i førkrigstiden var død, var næsten overalt i de to verdenskriges og den store depressions tid, selv de undfangede, der nægtede at vedhæfte ham et nyt teoretisk mærke . " [18] Først var der næppe nogen kontakt mellem de enkelte" nyliberale "skoler. På invitation af Louis Rougier fandt det første internationale møde sted i Paris i 1938, Colloque Walter Lippmann . Mødets officielle formål var at diskutere de ideer, Walter Lippmann rejste i sin bog The Good Society . [19] Desuden deltog Rougier og Lippmann 24 andre intellektuelle, blandt dem Raymond Aron , Friedrich August von Hayek , Ludwig von Mises , Michael Polanyi , Wilhelm Röpke og Alexander Rüstow . Diskussionen kredsede om spørgsmålet om, hvordan liberalismen kunne fornyes. Deltagere som Riistow, Lippmann og Rougier var af den opfattelse, at laissez-faire-liberalisme og klassisk liberalisme havde mislykkedes og måtte erstattes af en ny liberalisme. Andre deltagere som Mises og Hayek var langt mindre overbeviste om afhandlingen, men følte sig også forbundet med målet om at give liberale ideer ny indflydelse. Deltagerne fulgte Armistovs forslag om at betegne den nye liberalisme som neoliberalisme. Denne betegnelse betød en liberalisme, der krævede økonomisk frihed under ledelse og regulering af en stærk stat. I Colloque blev det også besluttet at grundlægge Think Tank Center International des Études pour la Rénovation du Libéralisme , som skulle forfølge disse ideer. [20] På det tidspunkt var denne neoliberalisme langt fra at udbrede en markedsradikalisme, snarere blev den opfattet som en antikommunistisk og antikapitalistisk tredje måde. [21]

Enheden blandt de tidlige neoliberale var imidlertid kortvarig. Mens neoliberale som Riistow forlangte, at staten skulle gribe ind for at rette op på uønsket udvikling i økonomien, var Mises af den opfattelse, at staten kun skulle gribe ind for at fjerne hindringer for markedsadgang. Neoliberale som Riistow så udviklingen af ​​monopoler som et resultat af laissez-faire-liberalisme, mens neoliberale som Mises så udviklingen af ​​statsindgreb. Der var også uenighed om spørgsmålet om socialpolitik. Disse forskelle var grundlæggende og rørte kernen i det neoliberale forskningsprojekt. Et par år senere blev forskellene mellem neoliberalerne og de gamle liberale utålelige. Riistow var skuffet over, at Mises holdt fast i de gamle ideer om liberalisme, som han mente var mislykket spektakulært og omtalte som paleoliberalisme (for at antyde, at de var liberale "dinosaurer"). I et brev til Wilhelm Röpke skrev Rüstow, at de neoliberale havde så mange ting at bebrejde de gamle liberale for, [vi] har en anden ånd i en sådan grad, at det ville være en helt vildledende taktik [...] med ry af at være sindssyg, forældet og at plette den legende, der med rette er knyttet til dem. Ingen hund vil spise disse gårsdagers hænder mere, og med rette. "Har tryllet frem." [22] [23] Mises for sin del så ordoliberalisme som intet andet end en "ordo-interventionisme", hvis resultat ikke var nogen forskellig fra totalitær socialisme. [21]

Mont Pèlerin Society

Efter Anden Verdenskrig steg de internationale kontakter med etableringen af Mont Pèlerin Society . 15 deltagere i Colloque Walter Lippmann grundlagde Mont Pèlerin Society i 1947 for at indsamle neoliberale tænkere og sprede ideerne om neoliberalisme. Albert Hunold og Friedrich August von Hayek overtog snart ledelsen af ​​Mont Pèlerin Society. [24] I begyndelsen af ​​1960'erne var der en strid mellem en gruppe omkring von Hayek og en gruppe omkring Hunold og Wilhelm Röpke om den fremtidige samfundsretning. Som et resultat trak Röpke sig fra formandskabet i 1962 og Hunold og Röpke trak sig. [25] I Mont Pèlerin Society vendte de liberale helt tilbage til klassisk liberalisme og identificerede sig derfor ikke længere som neoliberale. [26] Otte medlemmer af Mont Pèlerin Society som Friedrich von Hayek, Milton Friedman, George Stigler og James M. Buchanan blev tildelt Nobelprisen for økonomi . [15] Atlas-netværket , grundlagt af MPS-medlemmet Antony Fisher i 1981, omfatter 451 "frie markedsorganisationer" i 95 lande efter 35 år. [27]

Tyskland: social markedsøkonomi

Alfred Müller-Armack (i midten) udviklede begrebet social markedsøkonomi

I Tyskland blev neoliberal teori (i original forstand) anvendt på den sociale markedsøkonomi. [26] Den sociale markedsøkonomi er baseret på ordoliberalismens ideer, men fortsætter med større pragmatisme, f.eks. B. med hensyn til procespolitisk indflydelse i den økonomiske politik og stærkere vægt på socialpolitiske egne accenter. [28] [29]

I sit arbejde Economic Control and Market Economy (1946) udviklede Alfred Müller-Armack begrebet "social markedsøkonomi". Markedet og det sociale skal ikke forstås som modsætninger: derimod er enorme sociale fordele allerede resultatet: Markedsprocessens effektivitet muliggør en permanent stigning i levestandarden. Dette øger også indkomsten pr. Indbygger og de midler, der er til rådighed til sociale ydelser. Forbrugernes suverænitet og konkurrence modvirkede magtkoncentrationer. [30] Karl Georg Zinn skriver: ”Der er imidlertid også betydelige forskelle mellem Müller-Armack og de neoliberale tilhængere af en fri eller liberal markedsøkonomi. På mange måder er Müller-Armack med sine filosofisk bredere ideer tættere på de to emigranter Röpke og Rüstow end på puristen Walter Eucken . Müller-Armack gav socialpolitikken og den statslige økonomiske og strukturpolitik en langt større vægt end Eucken. ” [31] Markedet skulle suppleres med sociale institutioner som en vis indkomstfordeling, familietillæg, udvidelse af sociale forsikringer, sociale boliger og også virksomhedens medbestemmelse. [30] [32] Med inddragelse af elementer fra kristen social etik bør den sociale markedsøkonomi undgå manglerne ved uhæmmet kapitalisme såvel som i den centralt kontrollerede planøkonomi og i stedet "kombinere princippet om frihed på markedet med det om social lighed ". [33]

For eksekutøren af ​​den sociale markedsøkonomi, Ludwig Erhard , "var markedet i sig selv socialt" og behøvede ikke at "blive socialt". [34] Erhard havde en meget stærkere forpligtelse til den liberale og markedsøkonomiske komponent end skaberne af det teoretiske koncept den sociale markedsøkonomi. [35] Hans vision var utopien om et depoletarianiseret samfund af ejendomsborgere, der ikke længere havde brug for social sikring. [36] Med begrebet folkekapitalisme forsøgte han at skabe et friere og mere ligeværdigt samfund. [37] Individuelle forsøg på at omsætte begrebet menneskekapitalisme i praksis ved at fremme en bred ophobning af rigdom blandt borgerne forblev stort set ineffektive. Siden 1957 er den sociale markedsøkonomi blevet genfortolket fra Erhards fortolkning af national kapitalisme til en markedsøkonomi med en uafhængig velfærdsstat. Først da blev udtrykket social markedsøkonomi den centrale konsensus- og fredsformel for mellemvejen. [38]

I Tyskland blev neoliberalisme oprindeligt brugt synonymt for ordoliberalisme og social markedsøkonomi. Fra slutningen af ​​1960'erne blev udtrykket neoliberalisme imidlertid stort set glemt. Det tyske økonomiske system blev generelt omtalt som den sociale markedsøkonomi, der blev forstået som et mere positivt udtryk og også passede bedre ind i den økonomiske boommentalitet. [26]

Meningsændring siden omkring 1980

Baggrund for ændringen i betydningen: Chile

Ifølge Boas / Gans-Morse refererer den oprindelige ordbetydning af neoliberalisme til Freiburg-skolen (ordoliberalisme), der så sig selv som et moderat alternativ til klassisk liberalisme. [39] Selvom de afviste keynesianismen og en omfattende velfærdsstat , understregede de socialpolitikkens betydning og afviste markedsfundamentalisme . [7] Derved adskilte de sig fra andre liberale tænkere, hvis ideer fundamentalt modsagde ordoliberalisme. Så klagede z. B. Riistow 1960, at repræsentanter for paleoliberalisme kalder sig neoliberal, selvom udtrykket neoliberalisme blev skabt af ordoliberalerne for at adskille dem fra paleoliberalisme. [40] Mens nutidens forskere ofte ser Friedrich von Hayek og Milton Friedman som neoliberalismens fædre, blev udtrykket neoliberalisme specifikt brugt i 1950'erne og 1960'erne i videnskabelige artikler med Freiburg School og økonomer som Eucken, Röpke, Rüstow og Müller- Armack i tilsluttet. På grund af hans mere fundamentalistiske holdninger blev Hayek sjældent forbundet med neoliberalisme på det tidspunkt, og Friedman blev aldrig forbundet med neoliberalisme. [40] Neoliberalismens indflydelse på den tyske økonomiske politik aftog fra midten af ​​1960'erne med den voksende indflydelse fra keynesianismen; udtrykket blev næsten ikke brugt mere. Siden har ingen økonomisk skole beskrevet sig selv som neoliberal. [41] [42]

Baseret på Freiburg-skolens positive neoliberalismemodel, den tyske model for den sociale markedsøkonomi og det økonomiske mirakel, blev ordet neoliberalismo brugt i Latinamerika i 1960'erne både fra et markedsvenligt og et markedskritisk perspektiv, uden afviger fra sin neutrale til positive betydning. Den første betydningændring begyndte, da kritikere af reformerne under Pinochet begyndte at bruge udtrykket sporadisk i 1973 - uden direkte henvisning til Freiburg -skolen eller anden teoretisk struktur. Augusto Pinochets statskup i Chile den 11. september 1973 ses som det centrale tidspunkt for denne udsættelse: Pinochet indtog de økonomiske politikkers centrale positioner med chilenere, der havde studeret med Friedman i Chicago siden 1955; de blev kendt som Chicago Boys . Den økonomiske politik implementeret under Pinochet var inspireret af de mere fundamentalistiske teorier om Friedman og Hayek. [43] Således var der inden for det autoritære styre en vidtrækkende tilbagetrækning af staten fra økonomien, hvis konsekvenser er yderst kontroversielle. Indtil 1980 skete der et betydningskifte: i stedet for at betegne Freiburg-skolens ordoliberalisme var præfikset neo- synonymt i en akademisk sammenhæng med radikal og bruges til at devaluere ideerne fra Friedrich von Hayek og Milton Friedman , selvom Hayek og Friedman aldrig selv kaldet neoliberal. [6] En mulig forklaring på dette er, at den militære regering brugte betegnelsen social markedsøkonomi, som var forbundet med neoliberalismo , til propagandaformål for sin økonomiske politik. [43]

Under dette militærdiktatur brød neoliberalismo fuldstændig fra sin oprindelige reference og havde til formål at karakterisere den radikale transformation af økonomien i lyset af politisk undertrykkelse. Neoliberalisme blev defineret som en reduktionistisk position ud fra kritikernes synspunkt, hvilket ofrer social sikkerhed i navnet på økonomisk forrang. [44] Herfra spredte den nye betydning af ordet sig til den angelsaksiske verden, hvor det nu kunne betegne næsten alt, så længe det er - normativt negativt - fænomener, der er forbundet med det frie marked . [43]

Ifølge Andreas Renner var Anthony Giddens "med til at forme udtrykket neoliberalisme i sin nuværende betydning". Giddens sidestillede neoliberalisme med thatcherisme eller den nye højre , hvorved han indbefatter økonomisk liberal-konservative politiske forestillinger. Ralf Dahrendorf tildeler neoliberalisme forstået på denne måde til den "nye økonomisk-politiske ortodoksi", som Milton Friedman anses for at være den mest indflydelsesrige repræsentant. Ifølge Renner kan ledordene om " minimal stat " og "markedsfundamentalisme" imidlertid endnu mere passende tildeles de "markedsradikale", " libertariske " minimale statskoncepter af Murray Rothbard , Israel M. Kirzner og andre, som fortsætter traditionen med den østrigske skole i dag i USA. [45] I dag bruges ordet neoliberalisme hovedsageligt af forskere til at betegne markedsfundamentalisme, [7] ikke sjældent i forbindelse med Ronald Reagans økonomiske ( Reaganomics ) og Margaret Thatcher (Thatcherism) økonomiske politik. [8] I denne sammenhæng taler Claus Leggewie om "autoritær neoliberalisme" og "markedsafguderi, der blænder dig for de eksplosive sociale kræfter i tvungen denationalisering." [46]

Nyere anvendelser af udtrykket

Ifølge økonom Andreas Renner er neoliberalisme i den moderne brug af udtrykket en politisk slagord for økonomisk indsnævrede politiske begreber, der ikke løser sociale og økologiske problemer, men derimod forværrer dem. Disse økonomisk indsnævrede politiske begreber har imidlertid intet grundlag i den ordoliberale teori om Eucken, Röpke og Rüstow, der i løbet af deres levetid vendte sig afgørende imod økonomisk indsnævrede perspektiver og især udviklede modbegrebet "vital politik". [41] Renner opfordrer tysk økonomi til at afstå fra det vage udtryk neoliberalisme, da ordoliberalisme er et særpræg, der allerede eksisterer. Efter afslutningen af ​​kontroversen om markedsøkonomien kontra planøkonomien bliver et mere differentieret syn på forskellige typer markedsøkonomier stadig vigtigere. Det er vigtigt at tage afstand fra den libertariske ”fri-mark-liberalisme”, der også er repræsenteret. [47]

Ifølge Boas / Gans-Morse har udtrykket neoliberalisme udviklet sig til en akademisk slagord, hvis betydning adskiller sig fra andre socio-videnskabelige termer som f.eks. B. "Demokrati" er lidt debatteret. De viser, at den tidligere brug af udtrykket er stærkt asymmetrisk: I publikationer bruges udtrykket næsten aldrig med positiv normativ værdi. [42] Mange frimarkedsforkæmpere har udtalt, at de undgik udtrykket neoliberalisme på grund af dets negative konnotation og skiftede til andre udtryk, såsom: B. John Williamson, der valgte udtrykket Washington Consensus . [48]

Forfatterne kommer til den konklusion, at neoliberalisme i sin nyere brug af udtrykket opfylder alle betingelserne for et væsentligt anfægtet begreb . Neoliberalisme refererer til en lang række begreber, hvis forenende kendetegn er det frie marked . [49] I modsætning til andre væsentligt anfægtede begreber som f.eks B. "Demokrati" hindrer imidlertid en meningsfuld akademisk debat om frie markeder ved, at der ikke bruges en fælles terminologi. Mens modstandere taler om neoliberalisme, ty tilhengere af det frie marked til andre vilkår. Dette fører ikke til en debat, der kan indsnævre definitionen og den underliggende konflikt, da hver side kun forsker og udgiver på sine egne vilkår. Det betyder, at der ikke er nogen diskussion om, hvorvidt det ene eller det andet negative fænomen rent faktisk skulle indgå i begrebet. Forfatterne ser imidlertid ikke behov for at afvise udtrykket neoliberalisme; de afslører snarere nogle scenarier for, hvordan udtrykket neoliberalisme kan bruges mere nyttigt i empirisk forskning. [50]

Den nyere brug af udtrykket neoliberalisme kan groft opdeles i fire kategorier ud over den økonomiske historie:

 1. Politisk begreb: [42] Ordet bruges oftest i forbindelse med kritik af økonomiske politiske reformer. Washington -konsensus nævnes ofte som et eksempel på et neoliberalt økonomisk politisk program; [51] I nogle tilfælde bruges Washington -konsensus endda synonymt med neoliberalisme. [52] De økonomiske reformer i USA under Reagan ( Reaganomics ), i Storbritannien under Thatcher ( Thatcherism ), [53] og i New Zealand under Roger Douglas ( Rogernomics ) [54] omtales ofte som neoliberal. Inden for de økonomiske politiske begreber kan der skelnes mellem tre kategorier:
  1. Reduktion af statskvoten
  2. Privatisering af tidligere statsopgaver
  3. Deregulering af kapitalbevægelser
  Ifølge Joseph Stiglitz er neoliberal overbevisning kendetegnet ved en kombination af disse tre elementer. [55]
 2. Udviklingsmodel: [42] Derudover er der udtrykket neoliberal for at betegne en omfattende stats- og reguleringsmodel med en defineret rollefordeling for fagforeninger, private virksomheder og staten, som (især i Sydamerika) erstattede den statlige interventionistiske model strukturel økonomisk politik .
 3. Ideologi: [42] Desuden bruger forfattere ordet i analysen af ​​en vis normativ frihed for de enkelte over for kollektiver, især med hensyn til frihed som en altomfattende social værdi, der fremmes ved at reducere staten til et minimum. Denne kategori omfatter også overførsel af økonomiske principper til livsområder ud over arbejde og økonomisk aktivitet. [56]
 4. Akademisk paradigme: [42] Endelig bruges neoliberal beskrivende som en betegnelse for et bestemt økonomisk paradigme, især neoklassisk teori .

Gerhard Willke ser udtrykket som et "kampslogan", men også et politisk "projekt" med pionererne Hayek og Milton Friedman. [57]

Den amerikanske statsforsker Wendy Brown skriver (baseret blandt andet på Michel Foucault; se der ), at neoliberalisme er mere end en økonomisk politik, en ideologi eller en reorganisering af forholdet mellem stat og økonomi. Det handler snarere om en reorganisering af al tænkning, der ændrer alle livsområder såvel som mennesker selv efter et økonomisk billede - med fatale konsekvenser for demokratiet. [58]

skoler

oversigt

Begrebet neoliberalisme bruges til at betegne en bred, heterogen strøm, hvorved den faste afgrænsning fra andre økonomiske og socialpolitiske skoler samt tildeling af enkelte skoler eller personer er kontroversiel. Det er også kontroversielt, hvor heterogene synspunkterne er hos dem, der tilhører neoliberalismen.

Meier-Rust og Hegner, for eksempel, der begge præsenterede Riistows biografier, repræsenterer forskellige synspunkter om ligheden eller forskellen i indhold. Ifølge Kathrin Meier-Rust, for eksempel hos Colloque Walter Lippmann, var uforeneligheden mellem de “gamle liberale”, som von Mises og von Hayek tilhørte, med de nyliberale Eucken, Röpke og Rüstow tydeligt demonstreret. [59] I 1959 udtrykte Riistow sin utilfredshed med "en række gamle liberale, nogle af dem meget uforsonlige gamle liberale [...], især i Amerika, der fejlagtigt og vildledende kalder sig" nye liberale "og dermed forårsager stor forvirring . Desværre kan vi ikke gå imod dette med patentsager og varemærkebeskyttelse ”. [60] Ifølge Jan Hegner ville de neoliberale personligheder imidlertid ikke afvige i deres grundlæggende synspunkter; der er snarere kun nuancer i spørgsmålet om omfanget af statslige opgaver og ansvar og de deraf følgende muligheder for intervention. [61]

Ifølge Hegner kan neoliberalisme opdeles i socialt orienterede varianter ( neoliberalisme formet af kontinentaleuropa ) og individuelt orienterede varianter ( neoliberalisme formet af angelsaksisk ). Han tæller London School (Lionel Robbins, Edwin Cannan, Th. Gregory, FC Benham osv.), Wienerskolen (Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Gottfried von Haberler, Fritz Machlup osv.) Og Chicago -skolen blandt den individualistisk orienterede variantgruppe (Milton Friedman, Henry C. Simons, G. Stigler, Frank Knight osv.). „Akzeptiert man die gesellschaftlich orientierten Varianten des Neoliberalismus als Oberbegriff, so läßt sich eine weitere Unterteilung der Konzepte vornehmen. Dies sind im Einzelnen der Ordoliberalismus (auch Freiburger Schule; Walter Eucken, Franz Böhm, Hans Großmann-Doerth), der soziologische Neoliberalismus (Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow) und die Soziale Marktwirtschaft.“ Die Gesellschaftlich orientierten Varianten würden eine besondere Verpflichtung der Gemeinschaft sehen, diejenigen Gesellschaftsmitglieder aufzufangen, die unverschuldet in eine Notlage gelangen. „Insgesamt kann diese Einteilung nur eingedenk des Umstandes erfolgen, daß diese verschiedenen Varianten bei grundsätzlich gleicher Zielrichtung lediglich unterschiedliche Schwerpunkte haben und daß sich deren Denker gegenseitig beeinflusst haben. Letztlich bestimmen persönliche Forschungsschwerpunkte und Einstellungen und nicht inhaltliche Differenzen die jeweilige Zuordnung dieser Vertreter der kontinentalen Gruppe.“ [62]

Im Anschluss an Ernst-Wolfram Dürr beobachtet Ralf Ptak , dass der individualistisch orientierte Neoliberalismus angelsächsischer Prägung wesentlich engere Maßstäbe anlegt, wenn es um die Rolle des Staates bei der Veranstaltung des Wettbewerbs oder die Aufgaben der Sozialpolitik geht. [63] Die Ende der 50er Jahre deutlich zutage getretenen Differenzen zwischen dem kontinentaleuropäisch geprägten Neoliberalismus und dem angelsächsisch geprägten Neoliberalismus , die sich auch in heftigen Auseinandersetzung in der Mont Pèlerin Society niederschlugen, sollten nach Ptak aber nicht überbewertet werden. Die Tatsache, dass der Neoliberalismus insgesamt kein einheitliches Programm aufzuweisen habe, erkläre sich nicht zuletzt aus den länderspezifischen Entwicklungswegen zum bürgerlichen Staat und zur modernen Industriegesellschaft sowie den daraus resultierenden Unterschieden in der nationalökonomischen Dogmenbildung und der Theorie des Liberalismus. [64]

Lars Gertenbach sieht trotz der Heterogenität der Ansätze eine inhaltliche Koinzidenz der verschiedenen Schulen. Sowohl der Ordoliberalismus als auch die Chicagoer Schule ließen sich so einerseits vom klassischen Liberalismus (Laissez-faire-Liberalismus) und andererseits vom Sozialismus abgrenzen. Der epistemologische Bruch, der den Neoliberalismus vom klassischen Liberalismus trenne, basiere zwar auf den theoretischen Weichenstellungen Mises, fundiere sich aber erst in den beiden späteren Schulen. Hayek, der als einziger sowohl an der Österreichischen Schule, der London School, der Chicagoer Schule und dem Ordoliberalismus maßgeblichen Anteil habe, wurde laut Gertenbach somit zum Konvergenzpunkt des Neoliberalismus. [65] Doch trotz dieser grundlegenden Übereinstimmung bestünden laut Gertenbach auch weitreichende Unterschiede zwischen Hayek und dem Ordoliberalismus. „Das ordoliberale Projekt der bewussten Gestaltung einer marktgerechten Regelordnung samt der Orientierung am Kriterium der sozialen Gerechtigkeit widerspricht der hayekschen Theorie der spontanen Ordnung“. Eine weitere wirtschaftstheoretische Differenz liege darin, dass Hayek sich im Unterschied zu Eucken vollständig von der neoklassischen Vorstellung eines Marktgleichgewichts distanziert habe. [66] Die Differenz bestehe jedoch weniger in der grundlagentheoretischen Ausrichtung, sondern sei „auf die politische Programmatik gerichtet und findet ihre wesentliche Bestätigung in der politischen Rhetorik“. Anders als der Ordoliberalismus verstehe sich Hayeks Neoliberalismus gerade in politischer Hinsicht nicht als mäßigender und vermittelnder Weg der Mitte. [67]

Pies kommt zu dem Schluss, dass trotz Unterschieden im Detail die Werke von Hayek und Eucken die gleiche Konzeption aufwiesen. [68]

Der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich sieht die Differenz zwischen dem (angelsächsisch geprägten) Neoliberalismus und dem Ordoliberalismus vornehmlich darin, dass der „effizienzvernarrte Neoliberalismus […] den Primat der Politik nur genau so weit (vertrete), wie es um die staatliche Bereitstellung der Funktionsvoraussetzungen des marktwirtschaftlichen Systems im Sinne effizienter Kapitalverwertung“ gehe, während die „Vordenker des Ordoliberalismus, namentlich Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow, weniger eindeutig Walter Eucken, […] nachdrücklich den Primat der politischen Ethik vor der ökonomischen Logik des Marktes“ verträten. [69]

Vorstellungen von einer marktgerechten Regelordnung

Gertenbach sieht „inhaltliche Überschneidungen“ der Theorie Hayeks mit dem Ordoliberalismus in der „Notwendigkeit eines juristisch-institutionellen Regelwerks“ für die marktliche Ordnung. Dabei widerspricht aber die ordoliberale Vorstellung von einer bewußten Gestaltung einer marktgerechten Regelordnung und der politischen Orientierung am Kriterium der sozialen Gerechtigkeit Hayeks Theorie der spontanen Ordnung , da nach Hayeks Ansicht der Versuch einer bewussten Gestaltung von Regeln auf einer „Anmaßung von Wissen“ beruhe (erkenntnistheoretischer Skeptizismus). [70] Nach Ingo Pies könne Hayeks Plädoyer die Ordnung nicht zu planen nicht so interpretiert werden, als habe er eine generelle politische Enthaltsamkeit gefordert. Hayek verwende den Ausdruck „Ordnung“ nicht wie Eucken im Sinne einer Regelkategorie, sondern im Sinne einer Ergebniskategorie, was nach Ansicht von Pies in der Literatur zu zahlreichen Missverständnissen geführt habe. [71] Hayek ginge es um eine Spontanität der Ordnung, nicht aber um eine Spontanität der Regeln. So sei es für Hayek durchaus vorstellbar, dass die Bildung einer spontanen Ordnung vollkommen auf Regeln beruht, die absichtlich gemacht wurden. [72]

Sowohl Hayek als auch die Chicagoer Schule und der Ordoliberalismus sprechen sich für eine staatliche Sicherung des Existenzminimums aus. Nach Reinhard Zintl ist für Hayek jedoch wichtig, dass es dabei nicht um die Korrektur vermeintlicher Ungerechtigkeiten des Wettbewerbsprozesses gehe, sondern um kollektive Verantwortung. [73] Nach Philipp Batthyany gilt für Hayek dabei der Grundsatz, dass sich (staatliche) Regeln nur auf die Arten des Verhaltens, nicht aber auf die Änderung von Marktergebnissen, dh die Verteilung von Macht und Einkommen, beziehen dürfen. [74] Eine Einkommensbesteuerung mit progressivem Tarifverlauf lehnt er ab. [75] Nach der ordoliberalen Vorstellung Euckens hingegen bedarf zum Beispiel die sich aus dem Wettbewerb ergebende Einkommensverteilung einer ordnungspolitischen Korrektur für Haushalte mit geringem Einkommen, etwa durch eine Einkommensbesteuerung mit progressivem Tarifverlauf . [76] Unter bestimmten Umständen wird auch die Festsetzung eines Mindestlohns befürwortet. [77]

Die Chicagoer Schule vertritt laut Bernd Ziegler eine Laissez-faire-Politik, die dem Staat nur eng begrenzte Aufgaben zuweist. Danach soll der Staat das Privateigentum schützen, das Land verteidigen und die Ärmsten unterstützen. Insbesondere Friedman sah in dem Sozialstaat ein teures „Monster“, sozialen Wohnungsbau lehnte er ebenso ab, wie staatliche Altersversorgung oder Mindestlohn. [78]

Wettbewerbsordnung

Für die ordoliberale Schule garantiert das Kartellrecht die Funktionsbedingungen des freien Marktes, staatliches Handeln wird hier für erforderlich erachtet. „Die Chicago School sieht dies nicht, weil sie davon ausgeht, Wettbewerb werde sich aufgrund des Fehlens von Marktzutrittsschranken stets einstellen. So wird selbst das Kartellrecht zu einer Form mißliebiger Regulierung, die es zurückzudrängen gilt.“ [79] Hayek lehnte eine mit Zwang verbundene Wettbewerbspolitik des Staates grundsätzlich ab, lediglich bei Monopolen auf lebensnotwendige Güter oder Dienstleistungen sah er staatliche Eingriffe als gerechtfertigt an. "Im Gesamtwerk Hayeks ist durchgängig erkennbar, dass Hayek die private, wirtschaftliche Macht in Relation zur Macht des Staates als nicht freiheitsbedrohlich und vor diesem Hintergrund als nicht verwerflich einstuft … Für Hayek bedeuten Wirtschaftsmonopole und die von ihnen ausgehende Marktmacht grundsätzlich keine Gefährdung der individuellen Freiheit und darüber hinaus auch keine Gefährdung des Wettbewerbs … dabei tendiert Hayek im Spätwerk dazu, seine Haltung zum Monopolproblem auch mit der Effizienz wettbewerbsbewährter Monopole und also nicht im strengen Sinne freiheitlich zu begründen. [74]

Kontinentaleuropäisch geprägter Neoliberalismus

Ordoliberalismus

Der Begriff „Ordoliberalismus“ geht zurück auf Hero Moeller und wurde in den 1950er Jahren in die Diskussion eingeführt. Er setzte sich erst allmählich durch und wurde teils synonym für deutschen „Neoliberalismus“, teils als präzisierende Verengung für die Freiburger Schule verwendet. Zuweilen wird er dem Neoliberalismus auch entgegengesetzt, soweit ‚Neoliberalismus' auf das unter dem Einfluss von Hayek und Friedman in der Mont Pèlerin Society entwickelte Gedankengut der Wiener und Chicagoer Schule beschränkt wird. [80] [81] Der Ordoliberalismus der Freiburger Schule nimmt innerhalb der deutschen Spielart des Neoliberalismus eine zentrale Stellung ein. [45] Die Freiburger Schule entstand zu Beginn der 1930er Jahre als Juristen und Wirtschaftswissenschaftler unter Leitung Euckens die Buchreihen Probleme der theoretischen Nationalökonomie und Ordnung der Wirtschaft herausgaben. Ihrer Ansicht nach begünstige das deutsche Recht Kartelle und Monopole; ihre besondere Aufmerksamkeit galt deshalb der Kartellgesetzgebung und der Einschränkung wirtschaftlicher Macht und dem Erhalt des Wettbewerbs. Dies ging in ihre Überlegungen zur wirtschaftlichen Gestaltung Deutschlands nach dem Ende des Nationalsozialismus mit ein. Es bestanden Beziehungen zum Widerstand um Carl Friedrich Goerdeler und dem Freiburger Kreis . [15]

„Wenn nämlich jemals eine Theorie die Zeichen der Zeit richtig zu deuten wußte und einer ihren Erkenntnissen gemäßen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik neue Impulse gab, dann waren es die Gedanken der Männer, die heute als Neo- oder Ordoliberale gelten. Sie haben der Wirtschaftspolitik immer mehr gesellschaftspolitische Akzente verliehen und sie aus der Isolierung eines mechanistisch-rechenhaften Denkens gelöst.“

Ludwig Erhard [82]
Walter Eucken
Walter Eucken

Eucken verhalf dem Denken in Ordnungsmodellen in Deutschland zu Durchbruch. In seinen Grundlagen der Nationalökonomie (1940) versuchten die bis dahin noch in Deutschland vorherrschende Trennung von theoretischer (angelsächsischer) Ökonomie und der in Deutschland noch vorherrschenden historischen Methode durch „pointiert hervorhebende Abstraktion“ zu überwinden. Als Ergebnis gewinnt er zwei Grundtypen idealtypischer Wirtschaftssysteme: Die Zentralverwaltungs- und Verkehrswirtschaft. In den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik (1952) bringt er diese Modelle mit realen Wirtschaftsordnungen in Verbindung. Mischmodelle lehnt er ihres Mangels an leitenden Prinzipien wegen ab. Er entwickelt anhand dieser Modelle ein Wirtschaftssystem vollständiger Konkurrenz und zeigt auf, wie es real zu verwirklichen wäre. Nur durch permanenten Wettbewerb sei es möglich wirtschaftliche Macht und individuelle Freiheit in Einklang zu bringen. [30]

Die von Eucken aufgestellten Leitlinien wurden in der Sozialen Marktwirtschaft , wie sie Ludwig Erhard (1949–1963 Bundeswirtschaftsminister, 1963–1966 Bundeskanzler) durchgesetzt hat, beispielhaft verdichtet. [83] Somit gilt Eucken als der theoretische Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft. [84]

Ab 1948 gab er die Zeitschrift ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft heraus.

Das Walter Eucken Institut an der Universität Freiburg , das sich der ordnungspolitischen Grundlagenforschung verschrieben hat, und das Walter-Eucken-Archiv , das sich mit der Rezeption des Ordoliberalismus in der deutschen und europäischen Politik auseinandersetzt, sind nach ihm benannt. Anlässlich seines 50. Todestages wurde die Stiftung Ordnungspolitik gegründet.

Franz Böhm

Franz Böhm zählt neben Eucken zu den Begründern der Freiburger Schule (auch Ordoliberalismus ). Zu seinen wirkungsreichsten Lehren zählt die Analyse der Interdependenz von Rechtsordnung und Wirtschaftsordnung , von Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft. Die Privatrechtsgesellschaft zeichnet sich für ihn durch die Trennung von Staat und Gesellschaft aus. Sie bedarf zu ihrer Fortentwicklung der Wettbewerbsordnung. In seinen frühen Schriften vertritt er die Auffassung, vollständigen Wettbewerb durch die Norm der Wettbewerbsordnung konstruktivistisch zu erzwingen. Die späteren Schriften lassen von dieser Forderung ab und beschränken sich auf Wettbewerbsfreiheit in gesetzlichem Rahmen ( Freiheit und Ordnung in der Marktwirtschaft ). [30]

Weitere Vertreter des Ordoliberalismus

Weitere Vertreter der Freiburger Schule sind Hans Grossmann-Doerth , Hans Gestrich , Bernhard Pfister , Constantin von Dietze , Friedrich A. Lutz , Fritz W. Meyer , Karl Friedrich Maier , Leonhard Miksch , Adolf Lampe und Rudolf Johns . Eng mit ihr verbunden sind darüber hinaus Erwin von Beckerath , Günter Schmölders und Heinrich Freiherr von Stackelberg . [15]

Soziologischer (Neo-)Liberalismus

Die Theorien Alexander Rüstows , Wilhelm Röpkes und zum Teil auch Alfred Müller-Armacks werden, in Anlehnung an Röpke, als Soziologischer Neoliberalismus (auch Soziologischer Liberalismus oder Wirtschafts- und Sozialhumanismus ) bezeichnet. Dieser wird als eine besondere Richtung dem Ordoliberalismus in einem weiteren Sinne zugerechnet, wobei diese Zuordnung umstritten ist. [85]

Beschäftigte sich die Freiburger Schule hauptsächlich mit der Beschränkung wirtschaftlicher Macht, richtete sich der Blick bei Rüstow und Röpke auch auf soziologische Probleme, etwa der sozialen Kohäsion („sozialer Ausgleich“) und Vermassung. [86] Das Instrumentarium des Ordoliberalismus wird deshalb um soziale Interventionen erweitert. Die Marktwirtschaft dient dabei als Mittel zu Verwirklichung christlich-humanistischer Ethik.

Wilhelm Röpke

„Das Maß der Wirtschaft ist der Mensch. Das Maß des Menschen ist sein Verhältnis zu Gott.“

Wilhelm Röpke [30]

Die Wirtschaftsordnung ist für Röpke nur ein Teil einer Gesellschaftsordnung: Aufgabe der Gesellschaftsordnung sei es, der Entwurzelung des Menschen entgegenzuwirken und so der menschlichen Anfälligkeit für kollektivistische Strömungen entgegenzuwirken. Früh erkannte er Tendenzen zum modernen Wohlfahrtsstaat kollektivistischer Prägung, die er eindringlich kritisierte.

Alexander Rüstow

Im September 1932 umriss Alexander Rüstow auf einer Tagung des Vereins für Socialpolitik die Ziele eines neuen Liberalismus:

Alexander Rüstow prägte 1938 den Begriff Neoliberalismus

„Der neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört.“

Alexander Rüstow [87]

In dieser Rede, die auch als die Geburtsstunde des deutschen Neoliberalismus gilt, machte Rüstow staatliche Interventionen zur Vermeidung unerwünschter Strukturwandlungen für massive wirtschaftliche und gesellschaftliche Fehlentwicklungen verantwortlich. Anstatt diese notwendigen Anpassungen zu behindern, sollte dieser Prozess vielmehr beschleunigt werden, um Reibungsverluste gering zu halten. [88] Rüstow wandte sich gegen Erhaltungssubventionen, schlug aber als einen Dritten Weg zwischen einem Nichtinterventionismus und einem sich stetig ausweitenden Interventionismus vor, Anpassungssubventionen dann zu gewähren, wenn diese in zeitlich und materiell begrenztem Umfang oder in außergewöhnlichen Situationen gewährt werden. Hierdurch soll das Ergebnis eines Strukturwandels durch gezielte, marktkonforme Eingriffe beschleunigt herbeigeführt werden, um die Anpassungskosten zu minimieren. [89]

Rüstow verstand den „ starken Staat “ als Gegenmodell zu einem sich dem Ansturm von Interessensgruppen nicht mehr erwehren könnenden ohnmächtigen Staat. Seine Stärke resultiere nicht aus seiner Aufgabenfülle oder weitreichenden Kompetenzen, sondern allein aus seiner Fähigkeit, sich nicht von rivalisierenden Interessenverbänden beeinflussen zu lassen. Diese Fähigkeit beruhe auf der Beschränkung der Aufgaben des Staates auf die Pflege des Ordnungsrahmens. [90] Nach Rüstow Vorstellung hat der Markt eine dienende Funktion, er soll die materielle Versorgung des Einzelnen und der Gesellschaft sicherstellen. In der Sphäre des Marktes ist der Wettbewerb das Organisationsprinzip. Das Wettbewerbsprinzip befördert aber keine soziale Integration, alleine auf diesem Prinzip kann eine Gesellschaft nicht beruhen. Deshalb unterscheidet Rüstow als zweite Sphäre den Marktrand, worunter er das eigentlich Menschliche versteht, also Kultur, Ethik, Religion und Familie. Hier sind moralische Werte das Organisationsprinzip. Diese Sphäre hat die Aufgabe, Integration, Solidarität und Versittlichung zu gewährleisten. Der Staat hat die Aufgabe die beiden Sphären voneinander abzugrenzen und innerhalb der jeweiligen Sphäre den Ordnungsrahmen zu setzen und zu garantieren und sich dabei nur da in die Sphären einmischt, wo die Selbstorganisation nicht funktioniert (Subsidiaritätsprinzip). [91]

Italien

Die wichtigsten italienischen Wissenschaftler sind Luigi Einaudi , Costantino Bresciani Turroni , Bruno Leoni und Carlo Antoni . Luigi Einaudi war Präsident der Banca d'Italia und wurde später Vizepräsident und Finanzminister, von 1948 bis 1955 war er italienischer Präsident. [15]

Frankreich

Vertreter des Neoliberalismus in Frankreich sind Louis Rougier , der Initiator des Colloque Walter Lippmann , Louis Baudin , Maurice Allais , Gaston Leduc , Daniel Villey und Jacques Rueff . Ab 1980 trat die Gruppe des Nouveaux Économistes auf. [15]

Angelsächsisch geprägter Neoliberalismus

School of Cannan

An der London School of Economics in den 1930er Jahren bildete sich um Edwin Cannan eine ökonomische Schule heraus, die im Gegensatz zum damals vorherrschenden fabianischen Sozialismus stand. Cannan selbst stand noch unter dem Einfluss der englischen Klassiker. Der Schule gehörten – außer ihrem Gründer Cannan – Frederic Charles Benham , Theodore Emmanuel Gregory , William Harold Hutt , Frank Walter Paish , Arnold Plant und Lionel Charles Robbins an. Bis auf Hutt, der an der Universität Kapstadt lehrte, waren alle an der LSE tätig. [15]

Einfluss auf die School of Cannan übten vor allem Mises und Hayek aus. Hayek war von 1935 bis 1950 Professor in London. Insbesondere die Kritik an der zentral gesteuerten Wirtschaft übte eine nachhaltige Wirkung aus. Weiterhin grenzte sich die School of Cannan vom Keynesianismus ab. Dennoch standen sie dem klassischen Laissez-faire-Liberalismus fern. Die Rezeption der Gruppe in der Wirtschaftswissenschaft war – gemessen am Keynesianismus – vernachlässigbar. [15]

Das Institute of Economic Affairs wurde 1957 von den Mitgliedern der Gruppe gegründet. Die School of Cannon gab die sogenannten Hobart Papers , die Readings , die Occasional Papers sowie ab 1980 das Journal of Economic Affairs heraus. [15]

Karl Popper

Karl Popper wird gelegentlich als früher Neoliberaler eingeordnet. Er war befreundet mit Hayek und verdankte diesem eine Dozentenstelle an der London School of Economics and Political Science . In seinem Kritischen Rationalismus , insbesondere seiner Theorie der Offenen Gesellschaft kritisierte er Historizismus und Totalitarismus . Er vertrat eine Gesellschaftsphilosophie mit moderater Intervention des Staates, der unter demokratischer Kontrolle stehen muss. Demokratie ist für Popper aber nicht die Herrschaft der Mehrheit oder Auswahl der Regierung durch die Mehrheit, sondern sie ist lediglich dadurch gekennzeichnet, dass die Regierung von einer Mehrheit abgesetzt werden kann. Er unterschied zwischen Stückwerktechnologie, die er befürwortete, und utopischer Sozialtechnik, die er ablehnte und dem Faschismus und dem Kommunismus gleichermaßen zuschrieb. Die utopische Sozialtechnik zeichnet sich demnach durch die für Popper falsche Ansicht aus, dass wirkliche gesellschaftliche Änderungen auf die Gesellschaftsform als Ganzes abzielen müssten. Popper fordert stattdessen schrittweise Reformen zur Beseitigung der drängendsten gesellschaftlichen Probleme. Kontrovers diskutiert wurde diese Auffassung ua von Jürgen Habermas im Positivismusstreit des Kritischen Rationalismus mit der Frankfurter Schule .

Popper war ursprünglich Sozialist, zeitweise sogar Kommunist. Er wandte sich jedoch vom Kommunismus ab, als er erlebte, wie Personen in seinem damaligen Freundeskreis sich schon als zukünftige Führer der Arbeiterschaft sahen und 1919 bei der Schießerei in der Hörlgasse acht seiner Kameraden von der Polizei erschossen wurden, als sie versuchten, Gefangene zu befreien. Popper lastete die Schuld dafür der Ideologie an, die Revolution sei sowieso unvermeidlich und man müsse alles tun, um sie herbeizuführen, und selbst wenn das Todesopfer koste, seien es immer noch weniger als ansonsten der Kapitalismus fordere. In seiner Autobiographie schrieb er später, er sei danach noch viele Jahre ein Sozialist geblieben, habe an ein einfaches Leben in einer egalitären Gesellschaft geglaubt, aber dann erkannt, dass dies nur ein schöner Traum gewesen sei; dass Freiheit wichtiger sei als Gleichheit, dass Gleichheit die Freiheit gefährde, und dass es, wenn die Freiheit verloren ginge, nicht einmal Gleichheit unter den Unfreien gebe. [92]

Er wurde Gründungsmitglied der Mont Pèlerin Society, unterschied sich aber insofern von den anderen Gründungsmitgliedern, als er sich vor der Gründung und noch bei den ersten Treffen betont dafür einsetzte, auch Sozialisten darin aufzunehmen, ganz gezielt, um einer Homogenität der Grundannahmen entgegenzuwirken. Eine solche Homogenität betrachtete er gemäß seinen erkenntnistheoretischen Positionen als schädlich. Er hoffte, die Mont Pèlerin Society könne dadurch vielleicht eine Versöhnung von Liberalismus und Sozialismus bewirken. Jedoch wurde seine Forderung nicht beachtet. [93]

Popper befürwortete zwar einen freien Markt, noch in einem Interview kurz vor seinem Tod kritisierte er es aber, das Prinzip zum Götzen zu erheben. Freie Märkte seien nötig, damit nicht an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbeiproduziert werde, aber wesentlicher sei der Humanitarismus: Am wichtigsten sei die Sicherung des Friedens (wozu er auch das Mittel des Krieges als legitim ansah), dann, dass niemand hungern müsse, an dritter Stelle stehe Vollbeschäftigung, und an vierter Stelle die Bildung. Insofern sind Poppers Ansichten untypisch für den Neoliberalismus. Das gilt selbst für den frühen Neoliberalismus, der eher noch dem Wohlfahrtsstaat zugewandt war, als es später nach der Rückkehr zum laissez faire der Altliberalen der Fall war. [94]

Österreichische Schule

Die Zuordnung der Österreichischen Schule zum Neoliberalismus ist strittig: Sehen einige Autoren ihre Vertreter ab der dritten Generation als typische Vertreter des Neoliberalismus, [30] so bestreiten andere Autoren, [95] [96] [97] darunter auch Vertreter der Neo-Austrians die Zugehörigkeit Mises zum Neoliberalismus und sehen seine Lehren in Gegensatz dazu und ordnen ihn dem klassischen Liberalismus zu. [98] Auch Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke ordneten die Österreichische Schule dem Alt- bzw. Paläoliberalismus zu, den sie von Neoliberalismus abgrenzten. [99] [100]

Ludwig von Mises
Ludwig von Mises

Mises entwickelte eine streng mikroökonomische Analyse des Interventionismus : In seinen frühen Werken Liberalismus (1927) und Kritik des Interventionismus (1929) untersuchte er staatliche Eingriffe auf ihre Wirksamkeit hin. Er kommt zu dem Ergebnis, dass staatliche Eingriffe niemals das von ihnen selbst gesteckte Ziel erreichen. Stattdessen führten sie zu zunehmender Einschränkung individueller Freiheit durch obrigkeitsstaatliche Anordnungen, Verbote und Regulationen . Dies führe zu einem schleichenden Erosionsprozess (vgl. Ölflecktheorem ). Mises lehnt Mischsysteme deshalb als dauerhaft unmöglich ab. Sein umfassendstes Werk Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens (1940) entwickelt auf Basis des methodologischen Individualismus eine deduktive Theorie menschlichen Handelns. [30]

Friedrich von Hayek
Friedrich August von Hayek (1981)

Friedrich von Hayek wird als Schüler von Mises meist der Österreichischen Schule zugeordnet. Teilweise wird Hayek jedoch auch dem Ordoliberalismus zugeordnet [101] beziehungsweise wird er in der Tradition der Freiburger Schule gesehen. [102] Hayek selbst betrachtete sich ausdrücklich als Nachfolger seines verstorbenen Freundes Eucken, als er 1962 an die Universität Freiburg berufen wurde. [103] Hayek sieht sich in der Verfassung der Freiheit (1960) „ganz explizit in der Nachfolge des klassischen Liberalismus Humes und Smiths und ihrer Vorstellung zur Evolutorik gesellschaftlicher Entwicklung.“ [104] Im Jahr 1981 erklärte Hayek, dass er kein Neoliberaler sei, sondern dass er die Grundsätze des klassischen Liberalismus weiterentwickeln wolle, ohne sie fundamental zu ändern. Ebenfalls in den 1980er Jahren kam es zu einer Bedeutungsverschiebung des Begriffs Neoliberalismus, dieser wurde nun auch als Kampfbegriff zur Abwertung der Gedankengebäude Hayeks (und Milton Friedmans ) gebraucht. [105]

Hayeks einflussreiche Monographie The Road to Serfdom (1944) wendet sich gegen die von ihm beobachteten zunehmenden sozialistischen Tendenzen in Großbritannien. Ähnliche Tendenzen hätten bereits im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre zum Nationalsozialismus geführt. Galt der Nationalsozialismus insbesondere unter linken Intellektuellen als kapitalistische Bewegung, ordnete ihn Hayek dem Sozialismus zu. [30] Beide entstammten der philosophischen Tradition des Kollektivismus , der sich lediglich einmal in internationaler ein andermal in nationalistischer Gestalt zeige. Letztlich forderten beide „die Herrschaft über die Mittel für alle unsere Ziele“ und versuchten mit Gewalt die gesamte Gesellschaft auf ein Ziel hin auszurichten. Die Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit sei aber von der Einschränkung politischer Freiheit nicht trennbar, die beiden Ausprägungen des Kollektivismus totalitär.

Schien ihm die Gefahr durch den Sozialismus in den westlichen Ländern durch das Beispiel der Ostblockländer zunehmend gebannt, so sah er mit zunehmender Sorge die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates : In Die Verfassung der Freiheit (1960) widmete er sich deshalb der Auseinandersetzung mit Freiheit des Individuums und deren Verhältnis zu staatlicher Gesetzgebung. [30]

Die Gefährdung individueller Menschenrechte durch eine totalitäre Demokratie wird schließlich in Recht, Gesetzgebung und Freiheit erörtert: Befürwortet er die Demokratie grundsätzlich als utilitaristisches Mittel zur Beschränkung politischer Macht, so führe sie doch nicht als solche zur Bewahrung individueller Freiheit. Er sieht die Gefahr zunehmender Beeinflussung der Politik durch Interessengruppen. Entscheidend sei somit das Verhältnis von demokratischer Entscheidung zu individuellen Menschenrechten, um der Gefahr einer Diktatur der Mehrheit vorzubeugen: „Der Liberalismus […] sieht die Hauptaufgabe in der Beschränkung der Zwangsgewalt jeder Regierung, sei sie demokratisch oder nicht; der dogmatische Demokrat dagegen kennt nur eine Beschränkung der Staatsgewalt und das ist die Meinung der jeweiligen Majorität.“ [106]

Von Bedeutung sind weiterhin Hayeks Beiträge zur Theorie spontaner Ordnungen sowie seine Überlegungen zum „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“. Aufbauend darauf stellte Hayek dem Gleichgewichtsdenken der Neoklassik seine Theorie der kulturellen Evolution gegenüber.

Hayek plädierte für ein Mindesteinkommen, „unter das niemand zu sinken brauche“. Diese Mindestabsicherung sei eine selbstverständliche Pflicht der Gesellschaft [107] und diene auch der Kriminalprävention: [108]

Chicago School

Die Chicago School entwickelte sich aus der Opposition zum zunehmenden Interventionismus (vor allem zum New Deal ) in den USA. Ihre Vertreter waren zumeist auch politisch und bemühten sich um die Umsetzung einer freiheitlichen Ordnung in politische Realität. [30] Während die Vertreter der Chicagoer Schule auf frühen Zusammentreffen mit den deutschen Neoliberalen in der Befürwortung einer aktiven staatlichen Wettbewerbspolitik und eines klaren, marktflankierenden Ordnungsrahmens übereinkamen, wandten sich die führenden Vertreter der Chicagoer Schule im Laufe der 1950er Jahre von diesen Grundsätzen ab. [109]

Henry C. Simons

Henry Calvert Simons entwarf in Economic Policy for a Free Society (1948) die Grundlagen für eine freiheitliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Ihre Bedrohungen sah er einerseits in Monopolstellungen – diese seien notfalls zu verstaatlichen –, andererseits in der damaligen Finanzverfassung der USA. Bereits 1936 hatte er sich in Monetary Policy gegen die vorgefundene Geldpolitik gewandt, durch die er die Währungsmanipulation begünstigt sah. Anstelle dessen spricht er sich für eine regelgebundene Geldversorgung mit dem Ziel der Preisniveaustabilität aus. 1938 sprach er sich für eine flat tax aus (Personal Income Taxation (1938)) . Anstelle der Zentralisierung der Regierungsaufgaben setzte er zunehmende Föderalisierung, insbesondere für fiskalische Aufgaben (Federal Tax Reform, 1950). [30]

Milton Friedman
Milton Friedman

Der Nobelpreisträger Milton Friedman gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Neoliberalismus. Er entwickelte die geldpolitische Theorie der Chicago School zum Monetarismus weiter. Die Verstaatlichung natürlicher Monopole lehnt er als nicht zweckführend ab. Ebenso erreiche staatliche Einkommensumverteilung nicht die selbst gesteckten Ziele (Capitalism and Freedom (1962)). Er gehört zu den wichtigsten Befürwortern flexibler Wechselkurse . [30]

Später übertrug er die ökonomische Analyse auf politische Szenarien und entwickelte daraus eine Theorie des Lobbyismus und der Einflüsse von Verbänden und Interessengruppen auf Parteien und Politik: [30]

“Is it really true that political self-interest is nobler somehow than economic self-interest? […] Just tell me where in the world you're going to find these angels who are going to organize society for us?”

„Ist es wirklich wahr, dass politischer Eigennutz in irgendeiner Weise edler ist als wirtschaftlicher Eigennutz? […] Können Sie mir sagen, wo Sie diese Engel finden wollen, die unsere Gesellschaft planen sollen?“

Milton Friedman : Interview 1979 mit Phil Donahue

Zu den Aufgaben des Staates zählte Friedman neben Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und Eigentumsrechte zu definieren unter anderem auch die Förderung des Wettbewerbs, das Entgegenwirken technischer Monopole und externer Effekte und der Ergänzung privater Wohltätigkeit. [110] In Kapitalismus und Freiheit formulierte Friedman seinen Vorschlag eines negative Einkommensteuer genannten Modells eines Grundeinkommens , um Armut zu lindern. [111] [112]

Wie Hayek distanzierte sich Milton Friedman in späteren Publikationen vom Ausdruck Neoliberalismus und bezeichnete sich als Vertreter des klassischen Liberalismus („old-style liberalism“). [113]

Virginia School of Political Economy

Zu den wichtigsten Vertretern der Virginia School zählen der Nobelpreisträger James M. Buchanan und Gordon Tullock , die wesentliche Beiträge zur Public Choice Theory leisteten.

Der Neoliberalismus als Paradigma

Eine (post-) keynesianische Lesart betrachtet den Neoliberalismus weniger als dogmengeschichtliche Blüte der ökonomischen Theorie, sondern als epochenprägendes politökonomisches Paradigma zwischen Mitte der 1970er- und Mitte der 2010er-Jahre. [114] In dieser Lesart entwickelte sich in der Nachkriegszeit ein ökonomisches Modell, das in Anlehnung an den Unternehmer Henry Ford auf Massenproduktion aufgebaut war und in Anlehnung an den Ökonomen John Maynard Keynes dem Staat eine aktive Rolle im Wirtschaftsgeschehen zuordnete. Zentrale Aspekte dieses „keynesianischen Fordismus“ waren eine Lohnentwicklung, die sich am Produktivitätszuwachs orientierte, sowie eine aktive Wirtschaftspolitik zur Stabilisierung der Konjunktur.

Insbesondere in Europa nahmen dabei die organisierten „Großklassen“ der fordistischen Industriegesellschaft einen privilegierten Status ein, nämlich die Dachverbände von Arbeitnehmern und Unternehmern. Deren korporatistischen Strukturen bildeten quasi eine zweite Regierungsebene, ihr Bündnis sicherte den ökonomischen Erfolg dieser Spielart des Kapitalismus ( Golden Age ), der Mitte der 1970er-Jahre in die Krise kam. Der Korporatismus wurde vom neoliberalen Politikparadigma zunächst in England, dann in anderen Staaten zerschlagen oder zurückgedrängt. [115]

Genese

Eine politökonomische Erklärung besagt, dass die Gewerkschaften auf die Ölkrise Anfang der 1970er Jahre falsch reagiert hätten. Es gab wegen der steigenden Ölpreise nicht mehr zu verteilen, sondern weniger, daher führten die Lohnerhöhungen zu Inflation, anstatt die Arbeitslosigkeit zu vermindern. [116] Eine ideengeschichtliche Erklärung sieht das Ende des keynesianischen Fordismus von den umtriebigen Ökonomen Friedrich August von Hayek und Milton Friedman paradigmatisch optimal aufbereitet. [117] Eine klassenspezifische Erklärung glaubt weniger an die Kraft der Ideen, sondern sieht im ökonomischen Regimewechsel der 1970er Jahre eine Restauration der Macht der Kapitalistenklasse als Folge von Klassenkämpfen, die mit der Ölkrise aufgebrochen sind. [118] Eine ökologische Erklärung weist darauf hin, dass die Ölknappheit gar nicht hätte entstehen können, wenn der Ressourcenverbrauch in den 1970er-Jahren nicht erstmals an seine Tragfähigkeitsgrenzen gestoßen wäre. [119] Eine finanzwirtschaftliche Erklärung betont, dass mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems und der Entstehung internationaler Devisenmärkte Anfang der 1970er-Jahre, der Weg für eine „Finanzialisierung“ der Weltwirtschaft freigemacht wurde. Das alte realwirtschaftliche Modell sei durch ein neues finanzgetriebenes Modell ersetzt worden. [120]

Charakteristika

Finanzialisierung

Unter Finanzialisierung versteht man den Aufstieg der Finanzwirtschaft zur Leitindustrie und die stufenweise Unterwerfung aller anderen Wirtschaftsbereiche unter die Logik der Finanzbranche. Gerald A. Epstein , Ökonom an der University of Massachusetts Amherst , definiert sie als the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and international economies („die wachsende Rolle von finanziellen Motiven, Finanzmärkten, Finanzakteuren und Finanzinstitutionen im Prozess der heimischen und internationalen Wirtschaft“). [121] Durch die Liberalisierung der Finanzmärkte wurden weltweite Kapitalanlagen immer leichter möglich. Immer mehr Kapitalsammelstellen wie Versicherungen und Pensionsfonds, aber auch die privaten Haushalte legten ihre Gelder direkt und indirekt über Kapitalanlagegesellschaften in ausländischen Aktien- und Rentenwerten an. [122] Ein sinkender Anteil dieser Finanzanlagen wurde im herkömmlichen Bankensystem bewegt, ein immer größerer Anteil hingegen in einem Graubereich von Hedgefonds, Investmentfonds oder Indexprodukten.

Ein wichtiges Kennzeichen der Finanzialisierung ist die Shareholder-Value -Orientierung, die alle Unternehmensziele auf Aktionärsinteressen reduzierte. Kursgewinne wurden wichtiger als Renditen, die langfristige Rentabilität trat gegenüber kurzfristigen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen in den Hintergrund. Die zunehmende Spekulation führte zu Kursschwankungen, volatilen Preisen, regelmäßigen Finanzkrisen und insgesamt einem instabilen ökonomischen Umfeld. Ausschüttungen, Aktienrückkäufe und Finanzveranlagungen gewannen gegenüber physischen Investitionen an Bedeutung. Die volatilen Preise und die Shareholder Value Orientierung machten physische Kapitalinvestitionen für Unternehmen von der Angebotsseite her unattraktiver. Begleitet von einer Hochzinspolitik der Notenbanken, verschob sich die Rentabilität von Sachkapitalinvestitionen hin zu Finanzanlagen.

Als Risiko erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass dem gewaltigen Anwachsen der Finanzvermögen kein entsprechendes Wachstum von Gütern und Dienstleistungen gegenüberstand. Da in einer Volkswirtschaft die finanziellen Vermögen der einen immer den finanziellen Verbindlichkeiten der anderen entsprechen, ist die Finanzialisierung letztlich so etwas wie eine dramatische Bilanzverlängerung .

Umverteilung und soziale Gerechtigkeit

Aus der neoliberalen Perspektive werden sozialstaatliche Maßnahmen als „ Umverteilung “ von Einkommen zulasten der Reichen abgelehnt. Sozialstaatliche Maßnahmen, auch wenn sie in einer Mehrheitsentscheidung getroffen wurden, seien nicht gerecht, da sie nicht auf der Freiwilligkeit aller Teilnehmer beruhen. Im Verständnis des Neoliberalismus führen ökonomische Tauschgeschäfte, zu denen auch sozialstaatliche Maßnahmen gezählt werden, nur zu einem optimalen und damit gerechten Ergebnis, wenn sich alle Teilnehmer freiwillig dazu entscheiden. Der Staat solle sich auf die Rolle beschränken, „Chancengleichheit bei Markteintritt“ herzustellen. [123]

In der neoliberalen Rhetorik habe die Verfolgung der Interessen der Mehrheit den Staat zur „Beute“ einflussreicher „Interessenkartelle“ wie „Habenichtse“ oder Gewerkschaften werden lassen, deren Einfluss zurückgedrängt werden müsse. [123]

In Folge der neoliberalen Transformation kam es daher zu einem Abbau sozialstaatlicher Leistungen und mehr Armut in der Bevölkerung. [124] Wirtschafts- und Politikwissenschaftler wie Christoph Butterwegge und Heinz-Josef Bontrup sprechen von einer „Umverteilung“ von Arm zu Reich. [125] [126]

Standortwettbewerb

Ein weiteres zentrales Merkmal des neoliberalen Modells ist ein immer aggressiverer Standortwettbewerb . Dieser überträgt die Logik der einzelwirtschaftlichen Konkurrenz auf gesamte Volkswirtschaften. Vor allem wurde der Standortwettbewerb zur rhetorischen Figur für die Durchsetzung einer neuen Wirtschaftspolitik mithilfe eines Unterbietungswettlaufs , der zur Absenkung von Sozial- , Arbeits- und Umweltstandards führte, um damit kurzfristige Gewinne und privaten Reichtum zu erlangen. Durch die Akkumulation monetärer und damit politischer Macht bei Investitions-, Hedge- , Pensions- bzw. Private-Equity-Fonds waren diese in der Lage, Staaten zur Durchsetzung ihrer Interessen unter Druck zu setzen. [123]

Bilanz

Die Shareholder Value Orientierung, die Liberalisierung der Finanzmärkte, die volatilen Kalkulationspreise und die Verschiebung in der Profitabilität zwischen Real- und Finanzwirtschaft, dürften fundamentale Auswirkungen auf das Investitionsverhalten der Unternehmen gehabt haben. Diese angebotsseitigen Aspekte wurden durch die große Umverteilung während der neoliberalen Epoche nochmals nachfrageseitig ergänzt. Auf Grund der Finanzialisierung und der Lohnzurückhaltung verringerten sich die Investitionen im Verhältnis zu den Profiten in den industrialisierten Staaten. Gleichzeitig führte die Umverteilung zu einer Verschuldungsdynamik. In den USA wurden die stagnierenden Masseneinkommen durch private Kreditaufnahme überkompensiert, während in Deutschland und Österreich die Lohnzurückhaltung zu einer Dämpfung der Importe und einem entsprechenden Aufbau von Leistungsbilanzüberschüssen geführt hat. Im Zuge der Umverteilung haben sich in den USA der Privatsektor, in Deutschland und Österreich das Ausland und in fast allen Ländern der Staatssektor verschuldet. Alle volkswirtschaftlichen Sektoren gerieten in die eine oder andere Richtung aus dem Gleichgewicht und die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben vergrößerten sich permanent. Die Finanzialisierung fungierte als Puffer für die Ungleichgewichte zwischen den Sektoren. Die Turbulenzen am Subprime-Hypothekenmarkt, die sich in den USA im Jahr 2007/08 bemerkbar machten, waren zweifellos der Auslöser für den Crash der Finanzmärkte. Die dem neoliberalen Modell inhärente permanente Zunahme der Verschuldung ist gemäß (post)keynesianischer Lesart hingegen die Ursache für die Finanzkrise 2008 . [114]

Rezeption und Kritik

Noam Chomsky

Der Linguist Noam Chomsky veröffentlichte 1998 Profit over People – Neoliberalism and Global Order. Er vertritt darin die Ansicht, der Neoliberalismus habe seit Ronald Reagan und Margaret Thatcher weltweite Hegemonie erlangt. Dies habe zur Privilegierung weniger Reicher auf Kosten der großen Mehrheit geführt. Große Konzerne und Kartelle beherrschten das politische Geschehen in den USA. Der freie Markt bringe somit nicht im Geringsten eine Wettbewerbsordnung hervor. Durch den politischen Einfluss großer Unternehmen auf die US-amerikanischen Parteien werde dauerhaft die Demokratie untergraben. Die US-Regierungen hätten dazu durch Subventionen und Importzölle beigetragen. Ein typisches Beispiel der Unterstützung von Großkonzernen durch die Regierung sei die Welthandelsorganisation . Als Alternative sieht Chomsky einen libertären Sozialismus . [127]

Michel Foucault

Der französische Philosoph Michel Foucault analysierte 1975 in seinem Werk Surveiller et punir ( Überwachen und Strafen . Die Geburt des Gefängnisses ) zunächst die Entwicklung der modernen Strafsysteme in Europa. Darin beschrieb er zunächst nur „Überwachen und Strafen“ als ein System der Machtausübung, welches sich im Laufe der letzten vier Jahrhunderte etabliert und perfektioniert hat. Er entwickelte dabei „Überwachung“ und „ Disziplinierung “ als zentralen Begriffe seiner Theorie eines gesellschaftlichen Gesamtkonzeptes, in welchem die Überwachung gleichzeitig Mittel und Werkzeug zur Disziplinierung der einzelnen Individuen innerhalb einer Gesellschaft werden.

Mit der Verwendung des Begriffs der „ Gouvernementalität “ in Vorlesungen am Collège de France von 1977 bis 1978 erfasste Michel Foucault die Subjektebene der „Regierung“ als verantwortliche bzw. regierende Akteure innerhalb der von ihm in seinem Werk Der Wille zum Wissen 1977 ( Bio-Macht ) und Überwachen und Strafen analysierten Systeme der etablierten Machtmechanismen bzw. Mikro-Mächte.

Im Vortrag Naissance de la biopolitique befasste sich Michel Foucault am 24. Januar 1979 mit dem Verhältnis des deutschen Ordoliberalismus (und besonders Walter Euckens) [128] und des Neoliberalismus zum klassischen Liberalismus sowie dem Einfluss der Philosophie Edmund Husserls auf Eucken. [129]

Michel Foucault trat nicht explizit als „direkter“ Kritiker des Neoliberalismus auf, vielmehr entwickelte er durch seine analytischen Vorarbeiten bzw. Theorie- und Begriffsprägungen die Grundlage der heute im wissenschaftlichen Diskurs populären Governmentality Studies , die sich häufig mit „neoliberalen“ Umgestaltungen des Staates bzw. der Gesellschaft beschäftigen. [130]

Stephan Schulmeister

Der österreichische Ökonom Stephan Schulmeister sieht im Neoliberalismus „das erfolgreichste Projekt der Gegen-Aufklärung und der Selbst-Entmündigung der Politik“. Er sei „die Ideologie im Interesse des Finanzkapitals (der »Rentiers«), nicht des Realkapitals (der Unternehmer).“ Seine „»Therapien« verschlimmern die »Krankheiten« Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Staatsverschuldung, soziale Unsicherheit und Armut.“ Das neoliberale Gesellschaftsmodell sei ein »falsches Ganzes« und „Ethik und Moral haben in dieser Weltanschauung keinen Platz“. [131]

Neomarxistische Interpretation

Aus neomarxistischer Perspektive stellt der Neoliberalismus ein Klassenprojekt dar. Diese Sichtweise interpretiert Neoliberalismus als Reaktion auf die Schwächung kapitalistischer Herrschaftsansprüche während der Phase des Fordismus . Ziele dieser Gegenbewegung seien das Zurückdrängen von Arbeitnehmerinteressen, die Erhöhung der unternehmerischen Profite sowie die Polarisierung der Einkommensverteilung . [132] Eine der einflussreichsten kritischen Abhandlungen aus neomarxistischer Sicht stammt von David Harvey . [133] In seinem Buch A Brief History of Neoliberalism weist Harvey darauf hin, dass man Neoliberalismus auch als ein politisches Projekt zur Wiederherstellung der Macht ökonomischer Eliten deuten könne. [132] [134]

Chantal Mouffe und Ernesto Laclau sehen im Neoliberalismus den Versuch der Infragestellung von Freiheitsvorstellungen des klassischen Liberalismus und folgender politischer Ideologien. Der Liberalismus betrachte Staatsinterventionen zur Bekämpfung von Ungleichheiten als Mittel zur Gewinnung von Freiheit. Bald sei die politische Freiheit in den Diskurs aufgenommen worden, und schließlich wären Armut und große soziale Ungleichheiten als freiheitsgefährdende Faktoren dargestellt worden. Der Neoliberalismus versuche dagegen, zurückzukehren „zur traditionellen Konzeption von Freiheit, die als Nichteinmischung in das Recht unbeschränkter Aneignung und in die Mechanismen der kapitalistischen Marktwirtschaft“ verstanden werde. Dies beinhalte den Versuch „jede ‚positive' Konzeption von Freiheit als potentiell totalitär zu diskreditieren.“ [135]

Antidemokratische und rechtsextreme Tendenzen

Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge sieht in dem neoliberalen Marktfundamentalismus – anders als die Anhänger dieser Ideologie selbst – antidemokratische Tendenzen. Butterwegge argumentiert, dass demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse von Neoliberalen als störend für die Hegemonie des Marktes angesehen werden. Das Privateigentum an Produktionsmitteln werde zum zentralen Fixpunkt der Gesellschaft gemacht. Durch Privatisierung des öffentlichen Eigentums solle dieses der demokratischen Kontrolle entzogen werden. [136]

Zudem sieht Butterwegge Überschneidungen mit rechtspopulistischen und -extremen Ideologien. Die Verabsolutierung der Höchstleistung und Glorifizierung der Konkurrenz, „in welcher sich der Starke gegenüber dem Schwachen durchsetzen soll“, sieht Butterwegge als mit dem Rechtsextremismus gemein. Die durch den Standortwettbewerb hervorgerufenen Verteilungskämpfe zwischen unterschiedlichen Nationen sieht Butterwegge als begünstigend für rechtspopulistische Argumentationsmuster an, die diese Verteilungskämpfe als Konflikte unterschiedlicher Kulturen und Ethnien umdeuten: „Verteilungskämpfe werden zu Abwehrgefechten der Einheimischen gegen ‚Fremde'“. [136]

„Progressiver“ Neoliberalismus

Nancy Fraser erkennt eine Allianz der Verfechter neoliberaler Politik – insbesondere des Finanzkapitals, der Technologieunternehmen und der „symbolischen Industrien“ – mit den liberal-progressiven Bewegungen, die sich in der Ära Clinton für den Kampf gegen Diskriminierung eingesetzt hätten. Die Frauenbewegung , aber auch andere Bewegungen von Unterprivilegierten (Antirassismus-, Multikulturalismus-, LGBTQ -Bewegung) hätten den Fehler begangen, die Sache des sozialen Ausgleichs einem falschen „Emanzipationsverständnis unter den Vorzeichen der Leistung, der Diversität und des Empowerments“ zu opfern. Sie hätten sich für den „Aufbau einer meritokratischen Leistungsgesellschaft“ engagiert und den „Sturm auf die Führungsetagen propagiert“. Bestehende ökonomische Hierarchien seien nicht mehr in Frage gestellt worden. Die Emanzipation sei gleichgesetzt worden mit dem Aufstieg der „Begabteren unter den Frauen und Minderheiten“, während die einfache Dienstleistungsarbeit auf „arme, farbige Migrantinnen“ abgewälzt worden sei. [137]

Hillary Clinton sei eine typische Vertreterin dieser Konstellation; sie repräsentiere das Finanzkapital und zugleich den Feminismus in einem Bündnis, das von Fraser als progressiver Neoliberalismus bezeichnet wird. [137] Der Soziologe Michael Kreiter spricht in diesem Zusammenhang von einem „neoliberalen Multikulturalismus“: Die akademischen Eliten hätten die „Farbenblindheit“ ( colourblindness ) des Neoliberalismus voll verinnerlicht und begrüßten sie im Sinne einer meritokratischen Konkurrenz, an der sich Zuwanderer beteiligen könnten, die die Förderung Benachteiligter im eigenen Land jedoch ausschließe, was zu neuen Spaltungslinien führe. [138]

Eine weitere Ursache dafür, dass sich der Feminismus der Nachkriegszeit zur „Handlangerin eines neuen, deregulierten Kapitalismus“ entwickelt habe, sieht Fraser auch die Zuwendung zur Politik der ersten Person . Zwar hätten die Feministen zurecht kritisiert, dass „nichtökonomische“ Ungerechtigkeiten oft nicht beachtet worden seien. Doch anstatt die ökonomische und kulturelle Gerechtigkeit gleichermaßen zu fördern, habe es eine einseitige Hinwendung zur Geschlechtsidentität gegeben ( Identitätspolitik ), während ökonomische Ungerechtigkeiten vernachlässigt worden seien. Dies passte laut Fraser „nur zu gut zum Aufstieg eines Neoliberalismus, dem es vor allem darum ging, den Gedanken der sozialen Gleichberechtigung aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen“. [139]

Kritik aus ökologischer Perspektive

Einige Umweltschützer sehen die Form der globalisierten Wirtschaftsweise, die durch Deregulierung der Märkte, Privatisierung und eine Verringerung der Staatsquote entstanden sei, als Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht und die natürliche Vielfalt unseres Planeten an. [140] [141] [142] [143] [144] Die Aufhebung von Marktbegrenzungen würde außer Acht lassen, dass die biologischen Ressourcen beschränkt seien. Neoliberale Konzepte des Marktes, die private Renditeerwartungen in den Vordergrund stellten, würden einen Raubbau an der Biosphäre befördern und dem Gemeinwohl schaden, denn alles Geld, das scheinbar aus dem Nichts verdient werde, stamme aus irgendeiner Liquidation von sozialem, menschlichem oder natürlichem Kapital. [145]

Erfahrungen aus der Corona-Krise

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums , Klaus Schwab , kommentierte in einem im September 2020 erschienenen Interview: „Landläufig wird unter Neoliberalismus ein ungeregelter, ungehemmter Kapitalismus verstanden. Und gerade die Länder, die diese Strategie am stärksten vorangetrieben haben – beispielsweise die USA und Großbritannien – werden von Corona mit am härtesten getroffen. Die Pandemie hat somit einmal mehr gezeigt: Der Neoliberalismus in dieser Form hat ausgedient.“ [146]

Dem Ökonomen und Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher zufolge haben sich in der Corona-Krise die Grenzen freier Märkte und die Stärke der Politik gezeigt. Würden sich Gesellschaften nur auf den freien Wettbewerb verlassen, würden die Risiken derzeit überdeutlich. Der Deutschen Presse-Agentur gegenüber äußerte er: „Ich würde schon sagen, dass die Corona-Krise so etwas wie der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus ist.“ [147] Neben dem Spiegel griff auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung Fratzschers Äußerung in ihrem Nachrichtendienst auf. [148]

Das in Chile von der Bevölkerung kritisierte neoliberale Entwicklungsmodell zeige seine Probleme während der Pandemie, in dem wirtschaftliche Interessen den gesellschaftlichen übergeordnet wurden. Nun würden drei Krisen sichtbarer sein: die Gesundheitskrise, die soziale Krise und die Demokratiekrise. [149]

Der Chefredakteur der Financial Times schrieb in einem 2020 veröffentlichtem Text: „Das Virus legt die Zerbrechlichkeit des Gesellschaftsvertrags offen“. Der Text spreche sich für eine Änderung der politischen Richtung, für ein universelles Grundeinkommen und für höhere Vermögenssteuern aus. Man müsse, „um kollektive Opfer zu fordern, einen Gesellschaftsvertrag anbieten, der allen zu Gute kommt“. Als Reaktion auf die Krise investiert Großbritannien Milliarden in das Sozialversicherungssystem und Schweden hebt die Obergrenze für die Arbeitslosenversicherung an. [150]

Literatur

Literatur zur Wirtschaftstheorie

Primärliteratur

Sekundärliteratur

 • Hans Besters: Neoliberalismus . In: Roland Vaubel und Hans D. Barbier (Hrsg.): Handbuch Marktwirtschaft . Neske, Pfullingen 1986, S.   107–122 .
 • Willi Alfred Boelcke : Liberalismus: 3b) Neoliberalismus . In: Willi Albers (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft . Band   5 . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983, S.   44–45 .
 • David J. Gerber: Constitutionalizing the Economy: German Neoliberalism, Competition Law and the ‚New Europe' . In: The American Journal of Comparative Law . Band   42 , 1994, S.   25–84 (englisch).
 • David Harvey : Kleine Geschichte des Neoliberalismus . Rotpunktverlag, Zürich 1994.
 • Gerrit Meijer: The History of Neoliberalism: Affinity to Some Developments in Economics in Germany . In: International Journal of Social Economics . Vol. 14, Nr.   7/8/9 , 1987, ISSN 1758-6712 , S.   142–155 (englisch).
 • Gerrit Meijer: The History of Neoliberalism: A General View and Developments in Several Countries . In: Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali . Vol. 34, 1987, S.   577–591 .
 • Christian Müller: Neoliberalismus und Freiheit. Zum sozialethischen Anliegen der Ordo-Schule . In: ORDO . Band   58 , 2007, S.   97–106 .
 • Egon Edgar Nawroth: Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus . Kerle, Heidelberg 1962.
 • Jürgen Nordmann: Der lange Marsch zum Neoliberalismus. Vom Roten Wien zum freien Markt. Popper und Hayek im Diskurs. VSA Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-89965-145-6 (Zugleich Diss. Marburg 2004).
 • HM Oliver Jr: German Neoliberalism . In: Quarterly Journal of Economics . Vol. 74, 1960, S.   117–149 (englisch).
 • A. Peacock, H. Willgerodt: German Neoliberals and the Social Market Economy . MacMillan, London 1989 (englisch).
 • Philip Plickert : Wandlungen des Neoliberalismus. Eine Studie zu Entwicklung und Ausstrahlung der „Mont Pèlerin Society“ . Lucius & Lucius Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8282-0441-6 .
 • Andreas Renner: Neoliberalismus – Versuch einer Begriffsklärung . In: Walter Bührer (Hrsg.): Die Schweiz unter Globalisierungsdruck . Sauerländer, Aarau 1999, S.   35–50 . Auch veröffentlicht als Die zwei „Neoliberalismen“ . In: Fragen der Freiheit . Heft 26 (Oktober/Dezember), 2000.
 • Manfred E. Streit: Der Neoliberalismus – Ein fragwürdiges Ideensystem? In: ORDO . Band   57 , 2006, S.   91–98 .
 • Milene Wegmann: Früher Neoliberalismus und europäische Integration. Nomos, Baden-Baden 2002 ISBN 3-7890-7829-8 .
 • Hans Willgerodt: Der Neoliberalismus – Entstehung, Kampfbegriff und Meinungsstreit . In: ORDO . Band   57 , 2006, S.   47–89 .
 • Gerhard Willke: Neoliberalismus. Campus, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-593-37208-8 .
 • Joachim Zweynert: Die Entstehung ordnungsökonomischer Paradigmen – theoriegeschichtliche Betrachtungen . In: Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik . Nr.   8 , 2007, ISSN 1437-1510 .

Literatur zum Neoliberalismus als Schlagwort

 • Hans Willgerodt : Der Neoliberalismus – Entstehung, Kampfbegriff und Meinungsstreit . In: Ordo , Bd. 57, 2006, S. 47–89, ISSN 0048-2129
 • Oliver Marc Hartwich: Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 • Taylor C. Boas, Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . 44, Nr. 2, 2009, ISSN 0039-3606 .

Rezeption und Kritik

Primärliteratur
 • Silvia Borzutzky: From Chicago to Santiago: Neoliberalism and Social Security Privatization in Chile . In: Governance . Vol. 18, 2005, S.   655–674 , doi : 10.1111/j.1468-0491.2005.00296.x (englisch).
 • Pierre Bourdieu : L'essence du néolibéralisme . In: Le Monde Diplomatique . März 1998 (französisch, monde-diplomatique.fr ).
 • Wendy Brown : Die schleichende Revolution – Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört . Suhrkamp, Berlin 2015, ISBN 978-3-518-58681-5 .
 • Wendy Brown: Das Monster des Neoliberalismus. Autoritäre Freiheit in den 'Demokratien' des 21. Jahrhunderts . In: Ulf Bohmann, Paul Sörensen (Hrsg.): Kritische Theorie der Politik. Suhrkamp, Berlin 2019, S. 539–576, ISBN 978-3-518-29863-3 .
 • Christoph Butterwegge , Rudolf Hickel , Ralf Ptak: Sozialstaat und neoliberale Hegemonie . Elefantenpress, Berlin 1998, ISBN 3-88520-718-4 .
 • Christoph Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak: Kritik des Neoliberalismus. 3., aktualisierte Auflage. Springer VS, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-531-20005-7 .
 • Mario Candeias : Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie. Argument, Hamburg 2004, ISBN 3-88619-299-7 .
 • Noam Chomsky : Profit over People – Neoliberalismus und globale Weltordnung. Europa-Verlag, Hamburg 2003, ISBN 3-203-76010-X .
 • Colin Crouch : Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011.
 • Ralf Ptak: Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland . Leske und Budrich, Opladen 2004, ISBN 3-8100-4111-4 .
 • Patrick Schreiner: Unterwerfung als Freiheit. Leben im Neoliberalismus (Neue Kleine Bibliothek 206). 3. Auflage. PapyRossa, Köln 2016, ISBN 978-3-89438-573-6 .
 • Herbert Schui , Stephanie Blankenburg: Neoliberalismus: Theorie, Gegner, Praxis. VSA-Verlag, Hamburg 2002, ISBN 3-87975-854-9 .
 • Quinn Slobodian: Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Harvard University Press, Cambridge, MA 2018; deutsch: Globalisten: Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus. Suhrkamp, Berlin 2019, ISBN 978-3-518-76303-2 .
 • Robert W. McChesney: Noam Chomsky and the Struggle Against Neoliberalism . In: Monthly Review . Vol.50, Nr.   11 , 1. April 1999, S.   40–47 (englisch).
 • Byung-Chul Han : Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-10-002203-5 (Hardcover), ISBN 978-3-10-403060-9 (eBook).
 • Mike Konczal: Freedom From the Market: America's Fight to Liberate Itself from the Grip of the Invisible Hand. New Press, New York 2021, ISBN 978-1-62097-537-4 .
Sekundärliteratur
 • Nils Goldschmidt, Hermann Rauchenschwandtner: The Philosophy of Social Market Economy: Michel Foucault's Analysis of Ordoliberalism . In: Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik . April 2007, ISSN 1437-1510 (englisch).
 • Robert W. McChesney: Noam Chomsky and the Struggle Against Neoliberalism . In: Monthly Review . Vol.50, Nr.   11 , 1. April 1999, S.   40–47 (englisch).
 • Ljubiša Mitrović: Bourdieu's Criticism of the Neoliberal Philosophy of Development, the Myth of Mondialization and the New Europe . In: Facta Universitatis. Philosophy, Sociology and Psychology . Vol. 4, Nr.   1 , 2005, S.   37–49 (englisch).
 • Michael A. Peters: Neoliberal Governmentality: Foucault on the Birth of Biopolitics . In: Susanne Weber, Susanne Maurer (Hrsg.): Gouvernementalität und Erziehungswissenschaft. Wissen – Macht – Transformation . VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, ISBN 3-531-14861-3 , doi : 10.1007/978-3-531-90194-7 .
 • Thomas Biebricher : Die politische Theorie des Neoliberalismus . suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Berlin, 2021, ISBN 978-3-518-29926-5 .

Weblinks

Wiktionary: Neoliberalismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b Neoliberalismus. In: Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. Bibliographisches Institut, 2016, abgerufen am 12. Dezember 2020 (Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung).
 2. Dieter Nohlen, Florian Grotz: Kleines Lexikon der Politik . CHBeck, 2011, ISBN 978-3-406-60411-9 , S.   391 ( google.de [abgerufen am 12. Dezember 2020]).
 3. Neoliberalism: Oversold? -- Finance & Development, June 2016. Abgerufen am 12. Dezember 2020 .
 4. Bruce Caldwell: The Chicago School, Hayek, and Neoliberalism . ID 1356899. Social Science Research Network, Rochester, NY 10. März 2009, doi : 10.2139/ssrn.1356899 .
 5. Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   22 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 6. a b Taylor C. Boas, Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   150 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 (englisch).
 7. a b c Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   146 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 8. a b Werner Plumpe: Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart . Beck, München 2010, S. 98.
 9. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. In: Studies in Comparative International Development. 44, Nr. 2, 2009, ISSN 0039-3606 , S. 137–161.
 10. Hans Willgerodt : Der Neoliberalismus – Entstehung, Kampfbegriff und Meinungsstreit . In: Ordo , Band 57, 2006, S. 47–89, ISSN 0048-2129
 11. Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 12. Andrew Manno: Toxic Masculinity, Casino Capitalism, and America's Favorite Card Game: The Poker Mindset . Springer International Publishing, Cham 2020, ISBN 978-3-03040259-4 , S.   94   ff ., doi : 10.1007/978-3-030-40260-0 .
 13. Christina Scharff: The Psychic Life of Neoliberalism: Mapping the Contours of Entrepreneurial Subjectivity . In: Theory, Culture & Society . Band   33 , Nr.   6 , November 2016, ISSN 0263-2764 , S.   107–122 , doi : 10.1177/0263276415590164 .
 14. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . 44, Nr. 2, 2009, ISSN 0039-3606 .
 15. a b c d e f g h i j Gerrit Meijer: The History of Neoliberalism: A General View and Developments in Several Countries . In: Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali . Vol. 34, 1987, S.   577–591 .
 16. Jurgen Reinhoudt, Serge Audier: The Walter Lippmann Colloquium. The Birth of Neo-Liberalism . 2018, ISBN 978-3-319-65885-8 , S.   6–7 (englisch).
 17. Philip Mirowski, Dieter Plehwe: The Road From Mont Pelerin , 2009, ISBN 978-0-674-03318-4 , S. 13.
 18. Christoph Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak: Kritik des Neoliberalismus. Springer, 2008, ISBN 3-531-15809-0 , S. 17–19.
 19. Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   13 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 20. Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   18 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 21. a b Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   20 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 22. Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   19, 20 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 23. Zitat nach: Katrin Meyer-Rust: Alexander Rüstow. Geschichtsdeutung und liberales Engagement. Stuttgart 1993, ISBN 3-608-91627-X , S. 69.
 24. Philip Mirowski, Dieter Plehwe: The Road From Mont Pelerin . 2009, ISBN 978-0-674-03318-4 , S. 15.
 25. Philip Mirowski, Dieter Plehwe: The Road From Mont Pelerin . 2009, ISBN 978-0-674-03318-4 , S. 19.
 26. a b c Oliver Marc Hartwich : Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword . Centre for Independent Studies, 2009, ISBN 1-86432-185-7 , S.   22 (englisch, edu.uy [PDF; 316   kB ]).
 27. Stephan Schulmeister : Von der Aufklärung zur Gegenaufklärung . In: Die Presse . Wien, 30. August 2016.
 28. Uwe Andersen, Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Grundlagen, Konzeption und Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft . 5. Auflage. Leske+Budrich, Opladen 2003 ( Online – Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2003).
 29. Jan Hegner, Alexander Rüstow: Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftspolitische Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland. Lucius und Lucius, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8282-0113-X , S. 10.
 30. a b c d e f g h i j k l m Hans Besters: Neoliberalismus . In: Roland Vaubel und Hans D. Barbier (Hrsg.): Handbuch Marktwirtschaft . Neske, 1986, S.   107–122 .
 31. Karl Georg Zinn: Soziale Marktwirtschaft. Idee, Entwicklung und Politik der bundesdeutschen Wirtschaftsordnung S. 25 (PDF; 364 kB)
 32. Gero Thalemann: Die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland – ein realisiertes Konzept? Analyse von Genesis, theoretischem Gehalt und praktischer Verwirklichung. Disserta, 1. Auflage. 2011, ISBN 978-3-942109-72-7 , S. 63.
 33. Alfred Müller-Armack: Soziale Marktwirtschaft. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Band 9. Stuttgart/Tübingen 1956, S. 390.
 34. Alfred C. Mierzejewski: Ludwig Erhard. Der Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft. Siedler, München 2005, ISBN 3-88680-823-8 , S. 59.
 35. Hans-Rudolf Peters: Wirtschaftspolitik . 3. Ausgabe. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000, ISBN 3-486-25502-9 , S. 169 f.
 36. Gerd Habermann : Müssen Utopien sozialistisch sein? ORDO, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Band 55, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, ISBN 3-8282-0275-6 , S. 114.
 37. Gerhard Kutzenberger: Mitbestimmung der Aktionäre. Duncker & Humblot, 1964, S. 46.
 38. Lutz Leisering: Der deutsche Nachkriegssozialstaat. Entfaltung und Krise eines zentristischen Sozialmodells. In: Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Die Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz nach 60 Jahren. Böhlau, Köln/Weimar 2008, ISBN 978-3-412-20237-8 , S. 425.
 39. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   145 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 40. a b Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   147 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 41. a b Andreas Renner: Die zwei „Neoliberalismen“ . In: Fragen der Freiheit . Heft 26 (Oktober/Dezember), 2000.
 42. a b c d e f Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   137–161 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 43. a b c Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   152 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 44. Unter Bezugnahme auf Miguel Sang Ben und Andrés Van der Horst (1992: 368), Boas/Gans-Morse (2009), S. 13.
 45. a b Andreas Renner: Die zwei Neoliberalismen. In: Fragen der Freiheit. Nr. Heft 256, Okt./Dez. 2000.
 46. Clausd Leggewie: Adam Smith, Corona und das Comeback des Staates am 18. Februar 2021 bei Makronom [1] abgerufen am 22. Februar 2021
 47. Andreas Renner, Die zwei Neoliberalismen in: Ingo Pies, Martin Leschke, Walter Euckens Ordnungspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, ISBN 3-16-147919-X , S. 176.
 48. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   141 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 49. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   154, 155 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 50. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   156 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 51. Geoffrey Ingham: Neoliberalism . In: B. Turner (Hrsg.): Cambridge Dictionary of Sociology . Cambridge University Press, Cambridge 2006. Stavros D. Mavroudeas & Demophanes Papadatos: Neoliberalism and the Washington Consensus . In: Neoliberalism and the Washington Consensus . Band   1 , Nr.   1 , 2005 ( Online [PDF]).
 52. Markus Rühling: Ein Synonym für Neoliberalismus? Zu Geschichte und Inhalt des 'Washington Konsensus' . In: Zeitschrift für Entwicklungspolitik . Nr.   7 , 2004 ( Online ).
 53. J. Nordmann: Der lange Marsch zum Neoliberalismus . VSA, Hamburg 2005, ISBN 3-89965-145-6 , S.   17 . JG Valdes: Pinochet's Economists . Cambridge University Press, Cambridge 1995, S.   5 .
 54. Adam Tickell und Jamie A. Peck: Social regulation after Fordism: regulation theory, neo-liberalism and the global-local nexus . In: Economy and Society . Band   24 , Nr.   3 , 1995, S.   357–386 , doi : 10.1080/03085149500000015 .
 55. Sameer M. Ashar: Law Clinics and Collective Mobilization . In: Clinical Law Review . Nr.   14 , 2008, S.   355, 360 . unter Verweis auf Joseph E. Stiglitz: Globalization and Its Discontents . In: ??? Band   53 , 2002.
 56. Christopher Stark: Neoliberalyse – Über die Ökonomisierung unseres Alltags . Mandelbaum Verlag, Wien 2014, ISBN 978-3-85476-635-3 .
 57. Gerhard Willke: Neoliberalismus . Campus Verlag, 2003, ISBN 3-593-37208-8 , S.   11, 107 .
 58. Wendy Brown, Die schleichende Revolution – Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört. Suhrkamp, Berlin, 2015
 59. Kathrin Meier-Rust, Alexander Rüstow – Geschichtsdeutung und liberales Engagement , Stuttgart 1993, ISBN 978-3-608-91627-0 , S. 69.
 60. Alexander Rüstow: Sozialpolitik diesseits und jenseits des Klassenkampfes . In: Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (Hrsg.): Sinnvolle und sinnwidrige Sozialpolitik . Ludwigsburg 1959, S. 20.
 61. Jan Hegner: Alexander Rüstow – Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftspolitische Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland . Lucius und Lucius, Stuttgart 2000, ISBN 3-8282-0113-X , S. 7.
 62. Jan Hegner: Alexander Rüstow – Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftspolitische Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland . Lucius und Lucius, Stuttgart 2000, ISBN 3-8282-0113-X , S. 8–9.
 63. Ralf Ptak, Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft, Leske + Budrich, Opladen, 2004, ISBN 3-8100-4111-4 , S. 17.
 64. Ralf Ptak, Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft, Leske + Budrich, Opladen, 2004, ISBN 3-8100-4111-4 , S. 14–16.
 65. Lars Gertenbach, Die Kultivierung des Marktes: Foucault und die Gouvernementalität des Neoliberalismus , Parodos Verlag, 2007, ISBN 3-938880-09-0 , S. 66–67.
 66. Lars Gertenbach, Die Kultivierung des Marktes: Foucault und die Gouvernementalität des Neoliberalismus , Parodos Verlag, 2007, ISBN 3-938880-09-0 , S. 72–73.
 67. Lars Gertenbach, Die Kultivierung des Marktes: Foucault und die Gouvernementalität des Neoliberalismus , Parodos Verlag, 2007, ISBN 3-938880-09-0 , S. 75.
 68. Ingo Pies, Eucken und von Hayek im Vergleich: zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption , Mohr Siebeck, 2001, ISBN 3-16-147636-0 , S. 227.
 69. Peter Ulrich: Zivilisierte Marktwirtschaft . Eine wirtschaftstethische Orientierung . Haupt, Bern, 2010, S. 156 f.
 70. Lars Gertenbach, Die Kultivierung des Marktes: Foucault und die Gouvernementalität des Neoliberalismus , Parodos Verlag, 2007, ISBN 3-938880-09-0 , S. 73.
 71. Ingo Pies, Eucken und von Hayek im Vergleich: zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption , Mohr Siebeck, 2001, ISBN 3-16-147636-0 , S. 132.
 72. Ingo Pies, Eucken und von Hayek im Vergleich: zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption , Mohr Siebeck, 2001, ISBN 3-16-147636-0 , S. 118.
 73. Michael Becker, Johannes Schmidt, Reinhard Zintl, Politische Philosophie, 2. Ausgabe, UTB-Verlag, 2006, ISBN 3-8252-2816-9 , S. 152.
 74. a b Philipp Batthyany, Zwang als Grundübel in der Gesellschaft?, Walter Eucken Institut, Mohr Siebeck Tübingen, 2007, ISBN 978-3-16-149365-2 , S. 44, 45.
 75. KJ Bernhard Neumärker, Verfassung, Status Quo und Reformtätigkeit: Begrenzung und Ermöglichung Leistungsstaatlicher Tätigkeit, in: Ingo Pies, Martin Leschke, FA von Hayeks konstitutioneller Liberalismus, JCB Mohr, Tübingen, 2003, ISBN 3-16-148218-2 , S. 162.
 76. Lüder Gerken, Andreas Renner: Die ordnungspolitische Konzeption Walter Euckens. In: Lüder Gerken (Hrsg.): Walter Eucken und sein Werk : Rückblick auf den Vordenker der sozialen Marktwirtschaft. Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. ISBN 3-16-147503-8 . S. 20.
 77. Lüder Gerken, Andreas Renner: Die ordnungspolitische Konzeption Walter Euckens. In: Lüder Gerken (Hrsg.): Walter Eucken und sein Werk : Rückblick auf den Vordenker der sozialen Marktwirtschaft. Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. ISBN 3-16-147503-8 . S. 22.
 78. Bernd Ziegler, Geschichte des ökonomischen Denkens, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2. Auflage 2008, ISBN 978-3-486-58522-3 , S. 123.
 79. Josef Drexl, Die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers , Mohr Siebeck, Tübingen, 1998, ISBN 3-16-146938-0 , S. 117.
 80. So Werner Lachmann : Volkswirtschaftslehre 2: Anwendungen, Aufl. 2, Springer, 2003, S. 30 f.
 81. Vgl. auch die Entgegensetzung zum „angelsächsischen Neoliberalismus“ im Artikel „Liberalismus“, Willi Albers, Anton Zottmann (Hg.), Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft: (HdWW), Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, S. 46.
 82. Ludwig Erhard, Karl Hohmann: Gedanken aus fünf Jahrzehnten: Reden und Schriften . ECON Verlag, 1988, ISBN 3-430-12539-1 , S.   696 .
 83. Horst Friedrich Wünsche: Soziale Marktwirtschaft als Politik zur Einführung von Marktwirtschaft . In Ludwig Erhard-Stiftung (Hrsg.): Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, Band 3: Marktwirtschaft als Aufgabe . Gustav Fischer 1994, ISBN 3-437-40331-1 , S. 25.
 84. Lüder Gerken (Hrsg.): Walter Eucken und sein Werk: Rückblick auf den Vordenker der sozialen Marktwirtschaft. Mohr Siebeck, Tübingen 2000, ISBN 3-16-147503-8 .
 85. Wilga Föste, Grundwerte in der Ordnungskonzeption der Sozialen Marktwirtschaft, Metropolis-Verlag, Marburg, 2006, ISBN 3-89518-576-0 , S. 147.
 86. Joachim Zweynert: Die Entstehung ordnungsökonomischer Paradigmen – theoriegeschichtliche Betrachtungen . In: Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik . Nr.   8 , 2007, ISSN 1437-1510 , urn :nbn:de:0168-ssoar-418657 .
 87. Vortrag Freie Wirtschaft, starker Staat von Alexander Rüstow auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik im September 1932 in Dresden, veröffentlicht in Alexander Rüstow: Rede und Antwort. 21 Reden und viele Diskussionsbeiträge aus den Jahren 1932 bis 1963 . Hrsg.: Walter Horch. 1963, S.   258 .
 88. Joachim Starbatty , Alexander Rüstow , in Nils Goldschmidt, Michael Wohlgemuth, Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Mohr Siebeck, 2008, Tübingen, ISBN 978-3-16-148297-7 , S. 419.
 89. Jan Hegner/Alexander Rüstow, Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftspolitische Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland , Lucius und Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8282-0113-X , S. 72, 73.
 90. Lüder Gerken , Joachim Starbatty , Schlesien auf dem Weg in die Europäische Union: Ordnungspolitik der sozialen Marktwirtschaft und christliche Gesellschaftslehre , Lucius & Lucius, 2001, ISBN 3-8282-0155-5 , S. 153.
 91. Jan Hegner, Alexander Rüstow-Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftspolitische Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, Lucius und Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8282-0113-X , S. 43.
 92. Karl Popper: Unended Quest . An Intellectual Autobiography. Routledge, London and New York 2002, ISBN 0-415-28589-5 , S.   36 .
 93. Philip Mirowski: Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown , books.google.de
 94. Daniel Stedman Jones: Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics , S. 40f.
 95. Heinz Grossketteler: Kritik der Sozialen Marktwirtschaft aus der Perspektive der neuen Institutionenökonomik , in: Knut Wolfgang Nörr, Joachim Starbatty: 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft , Lucius und Lucius, 1999, ISBN 3-8282-0105-9 , S. 55, (PDF, S. 3) .
 96. Walther Müller-Jentsch: Strukturwandel der Industriellen Beziehungen , VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1. Auflage 2007, ISBN 978-3-531-15567-8 , S. 66, 72 ff.
 97. Katrin Meyer-Rust: Alexander Rüstow – Geschichtsdeutung und liberales Engagement , Stuttgart 1993, ISBN 978-3-608-91627-0 , S. 69.
 98. Jörg Guido Hülsmann : Mises: The Last Knight of Liberalism . Ludwig von Mises Institute , Auburn (Alabama) 2007, ISBN 978-1-933550-18-3 , S.   708 sqq.] (PDF; 5,7 MB) ( Online [PDF]).
 99. Ursula Weidenfeld : Wettbewerbstheorie, Wirtschaftspolitik und Mittelstandsförderung: 1948–1963 – die Mittelstandspolitik im Spannungsfeld zwischen wettbewerbstheoretischem Anspruch und wirtschaftspolitischem Pragmatismus. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992. ISBN 3-515-05799-4 , S. 55.
 100. Andreas Renner: Die zwei Neoliberalismen. In: Fragen der Freiheit. Nr. Heft 256, Okt./Dez. 2000 S. 6 ( Memento des Originals vom 28. September 2009 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.tristan-abromeit.de
 101. z. B. Lars Gertenbach: Die Kultivierung des Marktes: Foucault und die Gouvernementalität des Neoliberalismus , Parodos Verlag, 2007, ISBN 3-938880-09-0 , Seite 71 oder Lüder Gerken: Von Freiheit und Freihandel: Grundzüge einer ordoliberalen Aussenwirtschaftstheorie , Mohr Siebeck, 1999, ISBN 3-16-147280-2 , S. 2.
 102. z. B. Manfred E. Streit: Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik , Mohr Siebeck, 1995, ISBN 3-16-146454-0 , S. 71–72 oder Nils Goldschmidt, Michael Wohlgemuth, Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik , Mohr Siebeck, 2008, ISBN 3-16-148297-2 , S. 11.
 103. Manfred E. Streit, Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik , Mohr Siebeck, 1995, ISBN 3-16-146454-0 , Seite 71. Vgl. auch Ingo Pies, Eucken und von Hayek im Vergleich: zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption , Mohr Siebeck, 2001, ISBN 3-16-147636-0 , S. 134.
 104. So Stefan Kolev in: Macht und Wissen als Determinanten: Zur Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik bei Walter Eucken und Friedrich August von Hayek S. 14.
 105. Taylor C. Boas und Jordan Gans-Morse: Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan . In: Studies in Comparative International Development . Band   44 , Nr.   2 , 2009, ISSN 0039-3606 , S.   150 , doi : 10.1007/s12116-009-9040-5 .
 106. Friedrich von Hayek: Die Verfassung der Freiheit , Kapitel 7.
 107. Frieder Neumann: Gerechtigkeit und Grundeinkommen: Eine gerechtigkeitstheoretische Analyse ausgewählter Grundeinkommensmodelle. Band 163 von Politikwissenschaft, LIT Verlag Münster, 2009, ISBN 3-643-10040-X , S. 46.
 108. Ingo Pies: Ordnungspolitik in der Demokratie: Ein ökonomischer Ansatz diskursiver Politikberatung , Mohr Siebeck, 1. Auflage 2001, ISBN 978-3-16-147507-8 , S. 124.
 109. Van Horn, Robert. “Reinventing Monopoly and Corporations: The Roots of Chicago Law and Economics.” The Road from Mont Pelerin. Hg. Philip Mirowski und Dieter Plehwe. Harvard University Press., 2009. 204 ff., insb. 206 f.
 110. Manfred E Streit : Der Neoliberalismus – Ein fragwürdiges Ideensystem? , in: ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft Band 57, Lucius & Lucius DE, 2006, ISBN 3-8282-0327-2 , S. 94.
 111. Ingo Pies, Martin Leschke: Milton Friedmans ökonomischer Liberalismus. Band 10 von Konzepte der Gesellschaftstheorie. Mohr Siebeck, 2004. ISBN 3-16-148498-3 , S. 21 ff.
 112. zeit.de
 113. people.bu.edu S. 14 „old-style liberalism“ in later manifestoes (Friedman 1955).
 114. a b Nikolaus Kowall (2013): Das neoliberale Modell ( Memento vom 6. Juni 2014 im Internet Archive ) in Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft der Arbeiterkammer Wien .
 115. Wolfgang Streeck, Armin Schäfer: Korporatismus in der Europäischen Union. In: Armin Schäfer, Martin Höpner(Hrsg.): Die politische Ökonomie der europäischen Integration. Campus, 2008, S. 203–240.
 116. Heiner Flassbeck /Fridericke Spiecker (2007): Das Ende des Massenarbeitslosigkeit .
 117. Dieter Plehwe / Bernhard Walpen (1999): Wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Produktionsweisen im Neoliberalismus in PROKLA, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 115 , S. 4.
 118. José Gabriel Palma (2009): The revenge of the market on the rentiers. Why neo-liberal reports of the end of history turned out to be premature? in Cambridge Journal of Economics 33/2009 , S. 839.
 119. Rainer Land /Ulrich Busch (2013): Teilhabekapitalismus. Aufstieg und Niedergang eines Regimes wirtschaftlicher Entwicklung am Fall Deutschland 1950 bis 2010 , S. 143–144.
 120. Stephan Schulmeister (2010): Mitten in der großen Krise: Ein New Deal für Europa , S. 839.
 121. Gerald A. Epstein (Hrsg.): Einleitung zu Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing, 2005, S. 3.
 122. Joachim Süchting: Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten. In: F. Wilhelm Christians (Hrsg.): Finanzierungshandbuch. Wiesbaden 1988, S. 145–158.
 123. a b c Jörg Reitzig: “Eine Kategorie des Unsinns ...„ - Die soziale Gerechtigkeit im Visier der neoliberalen Theorie . In: Christoph Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak (Hrsg.): Neoliberalismus: Analysen und Alternativen . VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-90899-1 , S.   132–146 , doi : 10.1007/978-3-531-90899-1_8 .
 124. Elmar Altvater: Globalisierter Neoliberalismus . In: Christoph Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak (Hrsg.): Neoliberalismus: Analysen und Alternativen . VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-90899-1 , S.   50–68 , doi : 10.1007/978-3-531-90899-1_4 .
 125. Kluft zwischen Arm und Reich – Der Wunsch nach einem gerechteren Deutschland. Abgerufen am 6. Dezember 2020 (deutsch).
 126. Der Abgrund rückt näher. 10. August 2016, abgerufen am 6. Dezember 2020 .
 127. Robert W. McChesney: Noam Chomsky and the Struggle Against Neoliberalism . In: Monthly Review . Vol.50, Nr.   11 , 1. April 1999, S.   40–47 .
 128. Nils Goldschmidt, Hermann Rauchenschwandtner: The Philosophy of Social Market Economy: Michel Foucault's Analysis of Ordoliberalism . In: Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik . April 2007, ISSN 1437-1510 (englisch).
 129. Michel Foucault: Die Geburt der Biopolitik, Geschichte der Gouvernementalität II. Vorlesung am Collège de France 1978/79. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006.
 130. Thomas Lemke : Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien. Ein kritischer Überblick über die governmentality studies. , 2000, online (PDF)
 131. Stephan Schulmeister: Der Weg zur Prosperität , Ecowin, München 2018. S. 12 f.
 132. a b Engelbert Stockhammer: Was ist Neoliberalismus? In: Ötsch, Hirte, Nordmann (Hrsg.): Krise! Welche Krise? Kritische Studien zu Markt und Gesellschaft – Band 3. Metropolis, Marburg 2010, S. 147–160, S. 155 f.
 133. Antina von Schnitzler: Neoliberalism . In: International Encyclopedia of the Social Sciences , 2008.
 134. David Harvey: A Brief History of Neoliberalism, Oxford 2005, Oxford University Press, Deutsche Übersetzung: Kleine Geschichte des Neoliberalismus, Zürich 2007, ISBN 3-85869-343-X .
 135. Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus . Wien 2006, S. 213 ff.
 136. a b Christoph Butterwegge: Marktradikalismus und Rechtsextremismus . In: Christoph Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak (Hrsg.): Neoliberalismus: Analysen und Alternativen . VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-90899-1 , S.   203–223 , doi : 10.1007/978-3-531-90899-1_12 .
 137. a b Nancy Fraser: Vom Regen des progressiven Neoliberalismus in die Traufe des reaktionären Populismus. In: Heinrich Geiselberger (Hrsg.): Die große Regression. Berlin 2017, S. 77–91, hier: S. 80, 81, 90.
 138. Neoliberal Multiculturalism: the Diversity that Divides Us , in: Boise State University ( Idaho ), Paper, 15. April 2013.
 139. Nancy Fraser: Neoliberalismus und Feminismus: Eine gefährliche Liaison | Blätter für deutsche und internationale Politik. Dezember 2013, abgerufen am 16. Januar 2021 .
 140. Andreas Weber: Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit, Berlin 2010.
 141. greenpeace-magazin.de 16. März 2011.
 142. gen-ethisches-netzwerk.de 16. März 2011.
 143. Brot für die Welt/ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV/ Evangelischer Entwicklungsdienst eV (Hrsg.): Wegmarken für einen Kurswechsel. Eine Zusammenfassung der Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie 2009, S. 14.
 144. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV (Hrsg.): Zukunftsfähig Wirtschaften: Alternativen zu einer wirtschaftlich dominierten Globalisierung. Köln 2001.
 145. Andreas Weber: Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit, Berlin 2010, S. 192.
 146. Interview mit Klaus Schwab : Der Neoliberalismus hat ausgedient , erschienen am 21. September 2020 auf zeit.de , abgerufen am 25. September 2020.
 147. Der Spiegel vom 30. April 2020
 148. faz.net vom 30. April 2020
 149. Reinhard Krumm, Simone Reperger, Felix Hett FES Chile, [2]
 150. Karin Pettersson, Aftonbladet : Der Weg in die Post-Apokalypse [3]