ontologi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Ontologien (i det 16. århundrede som græsk ὀντολογία ontología dannet af oldgræsk ὄν ón 'væren' eller oldgræsk τὸ ὄν 'væren' og λόγος lógos 'doktrin', dvs. 'læren om væsener' eller 'læren om væren') er en disciplin af (teoretisk) filosofi, der beskæftiger sig med væsens opdeling og virkelighedens grundstrukturer, f.eks. B. med udtryk som eksistens , væren , tilblivelse og virkelighed . Dette fagområde er stort set kongruent med det, der kaldes "generel metafysik " ifølge traditionel terminologi. Ontologien omfatter spørgsmålene om, hvordan enheder er opdelt i grundlæggende kategorier, og hvilke af disse enheder der eksisterer på det mest fundamentale niveau. Det er ofte forsøgt at bestemme, hvilke kategorier eller højeste typer der findes, og hvordan de danner et system af kategorier, der tilbyder en omfattende klassificering af alle enheder. De kategorier, der normalt foreslås, omfatter stoffer , egenskaber , forhold , fakta og begivenheder . Disse kategorier er kendetegnet ved fundamentale ontologiske termer, såsom individualitet og universalitet , abstraktitet og konkretitet eller mulighed og nødvendighed . Af særlig interesse er forestillingen om ontologisk afhængighed , som afgør, om entiteterne i en kategori eksisterer på det mest fundamentale niveau . Uenigheder inden for ontologi vedrører ofte, om der findes enheder i en bestemt kategori, og i givet fald hvordan de forholder sig til andre enheder. [1]

Når det bruges som et tællbart substantiv , refererer udtrykkene "ontologi" og "ontologier" ikke til videnskaben om væren , men til teorier inden for videnskaben om væren. Ontologiske teorier kan opdeles i forskellige typer afhængigt af deres teoretiske forpligtelser. Monokategoriske ontologier siger, at der kun er en grundkategori , som afvises af polykategoriske ontologier . Hierarkiske ontologier hævder, at nogle enheder eksisterer på et mere grundlæggende niveau, og at andre enheder er afhængige af dem. Flade ontologier nægter derimod enhver enhed en så privilegeret status.

Ontologiske spørgsmål, der vedrører særlige filosofiområder, er f.eks. "Hvad er mennesket?", "Er der en Gud?" Eller "Har verden en begyndelse?" Eller inden for naturvidenskab [2] " Hvad er materie? ”,“ Hvad er rumtid? ”“ Er der nye egenskaber? ”“ Hvad er liv? ”Eller“ Hvad er sindet? ”. Disse emner faldt inden for området "speciel metafysik" ifølge den traditionelle underopdeling. Nogle traditionelle tilgange fokuserer på begrebet væren og dets forhold til individuelle enheder. Inden for naturvidenskaberne er "at blive" af stor betydning. [3]

I dag bruges udtrykkene "ontologi" og "metafysik" mest synonymt i analytisk ontologi . Inden for datalogi er formelle repræsentationssystemer baseret på det filosofiske udtryk blevet omtalt som " ontologier " siden 1990'erne.

udtryk

Udtrykket ontologi synes at have været brugt for første gang på tysk af Rudolf Goclenius (1547–1628). På omtrent samme tid er der et dokument med Jacob Lorhard (1561–1609), professor i St. Gallen, Schweiz. [4] Johann Georg Walch (1693–1775) definerer i sit værk Philosophical Lexicon: "Ontologi betyder læren om enden [være], og er et navn, som nogle nyere filosoffer beskriver den videnskab, der omhandler slutningen generelt og dets egenskaber, forstået. ” [5] Walch påpeger, at“ andre foretrækker at sige ontosofi ”. [6]

Udtrykket "ontologi" blev brugt for første gang af Rudolf Goclenius i 1613 og af Johannes Clauberg i 1656 i dets egentlige betydning (læren om at være). [7] Rudolf Goclenius adskiller ontologi og metafysik.

Ontologien repræsenterer en del af metafysikken i den klassiske filosofiske systematik ( som blandt andet går tilbage til Christian Wolff ) [8] , nemlig generel metafysik (metaphysica generalis) i modsætning til særlig metafysik (metaphysica specialis), der omhandler Gud ( naturlig teologi ), sjælen (naturlig psykologi) og verden (naturlig kosmologi) .

Med særlig metafysik er påstanden om at undersøge bestemte områder af enheder udelukkende baseret på fornuft (dvs. ikke- empirisk ) forbundet: Naturlig teologi står i kontrast til former for teologi , der er baseret på åbenbaringer , på "hellige" skrifternes "støtte; naturlig kosmologi i modsætning til empirisk fysik . Typiske spørgsmål ved en særlig metafysik er for eksempel problemerne med, om verden har en begyndelse i tiden, eller om sjælen er udødelig .

Grundlæggende spørgsmål om ontologi

I løbet af historien er der opstået forskellige fænomener eller fagområder, som er genstand for filosofiske eller generelle videnskabelige diskussioner, og som kan beskrives som fundamentale spørgsmål om ontologi: [9]

 • eksistensspørgsmålet , som er et kendetegn for ethvert væsen eller som stilles spørgsmålstegn ved som værende i sig selv.
 • problemet med totalitet , om enhed i pluralitet, om ( kausal ) forbindelse mellem komplekse entiteter.
 • sondringen mellem ting, konstruktioner, processer, tilstande og begivenheder [2] ·
 • den dynamiske udvikling af materielle systemer, forbundet med det dobbelte af at være og blive [2]
 • numerisk lighed eller mangfoldighed, problemet med individuering .
 • spørgsmålet om relationer eller relationer eller strukturelle forbindelser.
 • problemet med identitet eller vedholdenhed og ændring over tid.
 • emnet kvalitativ lighed og forskel, spørgsmålet om det generelle eller det særlige, som også er kendt som universals problem .

oversigt

Ontologien er tæt forbundet med Aristoteles 'spørgsmål om "væsener som væsener": spørgsmålet om, hvad alle enheder har til fælles i bred forstand. [10] [11] Det eleatiske princip er et svar på dette spørgsmål: Det siger, at væren er uløseligt forbundet med kausalitet, at "effektivitet er tegn på væren". [10] Et problem med dette svar er, at abstrakte objekter er udelukket. Et andet eksplicit, men lidt accepteret svar findes i Berkeleys slogan "At være er at blive opfattet". [12] Nært beslægtet, men ikke identisk, med spørgsmålet om "væsener som væsener" er problemet med kategorier . [10] Kategorier anses normalt for at være den højeste art eller slægt. [13] Et kategorisystem tilbyder en eksklusiv og udtømmende klassificering af enheder: hver enhed tilhører nøjagtigt en kategori. Der er blevet foreslået forskellige sådanne klassifikationer, der ofte inkluderer kategorier for stoffer , egenskaber , forhold , sager og begivenheder . [10] [14] Kernen i differentieringen mellem kategorierne er forskellige fundamentale ontologiske termer og skel, f.eks. B. begreberne individualitet og universalitet , abstraktitet og konkretitet , ontologisk afhængighed , identitet og modalitet . [10] [14] Disse udtryk behandles undertiden som kategorier selv, tjener til at forklare forskellen mellem kategorier eller spiller en anden central rolle i karakteriseringen af ​​forskellige ontologiske teorier. Der er ingen generel konsensus inden for ontologien om, hvordan de forskellige kategorier skal defineres. [13] Forskellige ontologer er ofte uenige om, hvorvidt en bestemt kategori overhovedet har repræsentanter, eller om en bestemt kategori er grundlæggende. [14]

Enkeltpersoner og universaler

Enkeltpersoner står normalt i modsætning til universelle . [15] [16] Universaler vedrører funktioner, der kan eksemplificeres af forskellige individer. [17] For eksempel B. en tomat og et jordbær er to individer, der eksemplificerer det universelle "røde". Universaler kan eksistere forskellige steder i rummet på samme tid, mens individer er begrænset til ét sted ad gangen. Universals kan også være fuldstændig til stede på forskellige tidspunkter, hvorfor de undertiden omtales som gentagelige , i modsætning til ikke-gentagelige individer. [14] Det såkaldte universalproblem er problemet med at forklare, hvordan forskellige ting kan stemme overens i deres egenskaber, f.eks. B. Hvordan en tomat og et jordbær begge kan være røde. [10] [17] Realister om universelle mener, at der findes universaler. Du kan løse problemet med universelle ved at forklare det fælles gennem et universel, der deles af begge enheder. [14] Realister er uenige om, hvorvidt universaler kan eksistere, uanset om de er eksemplificeret ved noget ("ante res") eller ej ("i rebus"). [18] Nominalister benægter dog, at der er universelle. Du bliver nødt til at bruge andre udtryk til at forklare, hvordan en egenskab kan være fælles for flere enheder, f.eks. B. ved at postulere, at der eksisterer grundlæggende lighedsforhold mellem entiteterne (lighed nominalisme ), eller at de tilhører en fælles naturklasse ( klasse nominalisme ). [14]

Abstrakt og konkret

Mange filosoffer er enige om, at der er en eksklusiv og udtømmende skelnen mellem konkrete og abstrakte objekter. [14] Nogle filosoffer anser dette for at være den mest generelle opdeling af væren. [19] Eksempler på konkrete objekter er planter, mennesker og planeter, mens derimod tal, mængder og propositioner er abstrakte objekter. [20] Men på trods af den generelle enighed om paradigmasagerne er der mindre konsensus om, hvad kendetegnene ved konkretitet og abstraktitet er. Populære forslag omfatter at definere sondringen i form af forskellen mellem (1) eksistens i eller uden for rumtid, (2) have årsager og virkninger eller ej, og (3) eksisterende på en betinget eller nødvendig måde. [21] [22]

Ontologisk afhængighed

En enhed er ontologisk afhængig af en anden enhed, når den første enhed ikke kan eksistere uden den anden enhed. Ontologisk uafhængige enheder kan derimod eksistere helt alene. [23] For eksempel kan overfladen af ​​et æble ikke eksistere uden æblet og afhænger derfor ontologisk af det. [24] Enheder, der ofte karakteriseres som ontologisk afhængige, omfatter egenskaber, der er afhængige af deres bærere og grænser, der afhænger af den enhed, der afgrænser dem fra deres omgivelser. [25] Som disse eksempler antyder, skal der skelnes mellem ontologisk afhængighed og årsagssammenhæng, hvor en virkning for dens eksistens afhænger af en årsag. Det er ofte vigtigt at skelne mellem to typer ontologisk afhængighed: stiv og generisk afhængighed. [25] [14] Stiv afhængighed refererer til afhængigheden af ​​en bestemt enhed, ligesom overfladen af ​​et æble afhænger af det specifikke æble. [26] Den generiske afhængighed indeholder derimod en svagere form for afhængighed: afhængighed af en bestemt type enhed. For eksempel afhænger elektricitet generelt af eksistensen af ​​ladede partikler, men det afhænger ikke af en bestemt ladet partikel. [25] Afhængighedsforhold er relevante for ontologi, da det ofte antages, at ontologisk afhængige enheder har en mindre robust form for væren. På denne måde introduceres et hierarki i verden, som indebærer skelnen mellem mere og mindre fundamentale enheder. [25]

identitet

Identitet er et grundlæggende ontologisk begreb, der ofte udtrykkes ved hjælp af udtrykkene "lige" eller "det samme". [14] [27] Det er vigtigt at skelne mellem kvalitativ identitet og numerisk identitet . Overvej f.eks. To børn med identiske cykler, der kører et løb, mens deres mor ser på. De to børn deler den samme cykel i en forstand ( kvalitativ identitet ) og den samme mor i en anden forstand ( numerisk identitet ). [14] To kvalitativt identiske ting omtales ofte som ikke kan skelnes. Både følelsen af lighed er forbundet af to principper: princippet om uskelnelighed på identisk (indiscernibility af identicals) og princippet om identiteten af Ununterscheidbarem (identitet indiscernibles). Princippet om, at det identiske ikke kan skelnes, er ubestridt og siger, at hvis to enheder er numerisk identiske med hinanden, ligner de nøjagtigt hinanden. [27] Princippet om forskelligheders identitet er derimod mere kontroversielt, da det gør den omvendte påstand, at hvis to enheder er nøjagtigt ens, skal de være numerisk identiske. [27] Som et resultat, "er der ikke to forskellige ting, der er helt ens". [28] Et velkendt modeksempel kommer fra Max Black , der beskriver et symmetrisk univers, der kun består af to kugler med de samme egenskaber. [29] Sort hævder, at de to bolde, selvom de ikke kan skelnes, ikke er identiske, hvilket er en overtrædelse af princippet om identiteten af ​​det, der ikke kan skelnes. [30]

Problemet med identitet i overlevelse vedrører spørgsmålet om vedholdenhed : om eller i hvilken forstand to objekter kan være numerisk identiske med hinanden på forskellige tidspunkter. Dette kaldes almindeligvis som diakronisk identitet i modsætning til synkron identitet . [27] [31] Erklæringen om, at "bordet i det næste rum er identisk med det bord, du købte sidste år" etablerer en diakron identitet mellem bordet nu og bordet dengang. [31] Et berømt eksempel på en afvisning af diakronisk identitet kommer fra Heraclitus , der hævder, at det er umuligt at træde i den samme flod to gange, fordi den har ændret sig i mellemtiden. [27] [32] Den traditionelle holdning til problemet med vedholdenhed er udholdenhed , tesen om, at diakron identitet i streng forstand er mulig. Et problem med denne holdning er, at det ser ud til at krænke princippet om, at det ikke kan skelnes fra det identiske : objektet kan i mellemtiden have undergået ændringer, der betyder, at det kan skelnes fra sig selv. [14] Perdurantisme eller firedimensionalisme er en alternativ tilgang, der fastslår, at diakronisk identitet kun er mulig i løs forstand: Mens de to objekter er strengt forskellige fra hinanden, er de begge tidsmæssige dele, der tilhører den samme tidsmæssigt udstrakte helhed. [14] [33] Perdurantisme undgår mange af de filosofiske problemer, der plager udholdenhed , men endurantisme synes at være mere relateret til den måde, vi normalt forestiller os diakronisk identitet på . [31] [32]

modalitet

Modalitet vedrører begreberne mulighed, virkelighed og nødvendighed. I nutidens diskurs er disse udtryk ofte defineret ud fra mulige verdener . [14] En mulig verden er en fuldstændig måde, som tingene kunne have været på. [34] Den virkelige verden er en mulig verden blandt andre: tingene kunne have været anderledes end hvad de egentlig er. Et forslag er muligvis sandt, hvis der er mindst én mulig verden, hvor det er sandt; det er nødvendigvis sandt, når det er sandt i alle mulige verdener. [35] Aktualisten (egentlige iste ) og Possibilister (possibilister) er ikke enige om mulige verdeners ontologiske status. [14] Aktualister er af den opfattelse, at virkeligheden i sin kerne er reel, og at mulige verdener skal forstås i forhold til virkelige enheder, for eksempel som fiktioner eller som sæt af propositioner. [36] Possibilister på den anden side tildeler de mulige verdener den samme fundamentale ontologiske status som den virkelige verden. Dette er en form for modal realisme , der siger, at virkeligheden har ureducerbare modale egenskaber . [36] Et andet vigtigt emne på dette område vedrører sondringen mellem kontingente og nødvendige væsener . [14] Kontingenter er væsener, hvis eksistens er mulig, men ikke nødvendig. Nødvendige væsener, på den anden side, kunne ikke være uden eksistens. [37] [38] Det er blevet foreslået, at denne sondring er den højeste opdeling af væren. [14] [39]

Stoffer

Kategorien af stoffer har spillet en central rolle i mange ontologiske teorier i filosofiens historie. [40] [41] "Stof" er et teknisk udtryk inden for filosofien, der ikke bør forveksles med den mere almindelige anvendelse i betydningen kemiske stoffer som guld eller svovl. Der er givet forskellige definitioner, men en af ​​de mest almindelige egenskaber, der tilskrives stoffer i filosofisk forstand, er, at de er individer, der er ontologisk uafhængige : de er i stand til at eksistere helt alene. [40] [10] Som ontologisk uafhængige væsener kan stoffer spille rollen som grundlæggende enheder i det ontologiske hierarki . [25] [41] Hvis "ontologisk uafhængighed" defineres til at omfatte kausal uafhængighed , så er det kun selvinducerede enheder, som Spinozas gud, kan være stoffer. Med en særlig ontologisk definition af "uafhængighed" kan mange dagligdags genstande, såsom bøger eller katte, klassificeres som stoffer. [10] [40] En anden definerende egenskab, der ofte tilskrives stoffer, er deres evne til at undergå forandring . Forandring indebærer noget, der eksisterer før , under og efter ændringen. De kan beskrives i form af vedholdende stof, der erhverver eller mister egenskaber, eller som stof, der ændrer form . [40] Fra dette perspektiv kan modning af en tomat beskrives som en ændring, hvor tomaten mister sin grønne og får dens rødme. Det siges undertiden, at et stof kan have en ejendom på to måder: væsentlig eller utilsigtet . Et stof kan overleve en ændring i utilsigtede egenskaber , men det kan ikke miste de væsentlige egenskaber, der definerer dets essens. [41] [42]

Egenskaber og relationer

Kategorien af ejendomme består af enheder identificeret af andre enheder, f.eks. B. kan eksemplificeres ved stoffer. [43] Egenskaber kendetegner deres brugere, de udtrykker, hvordan deres brugere er. [10] For eksempel er den røde farve og den runde form af et æble kendetegn ved dette æble. Der er blevet foreslået forskellige måder at forstå egenskaberne selv og deres forhold til stoffer på. [14] Den traditionelt fremherskende opfattelse er, at egenskaber er universelle iboende hos deres bærere. [10] Som universelle kan de deles af forskellige stoffer. Nominalister benægter derimod, at der er universelle. [17] Nogle nominalister forsøger at forklare egenskaber i form af lighedsforhold eller klassetilhørsforhold. [14] Et andet alternativ for nominalister er at konceptualisere ejendomme som simple individer, såkaldte troper . [10] Denne holdning indebærer, at både æblet og dets rødme er individer. Forskellige æbler kan stadig være nøjagtigt ens med hensyn til deres farve, men fra dette synspunkt deler de ikke den samme egenskab: de to farvedråber adskiller sig numerisk . [17] Et andet vigtigt spørgsmål for enhver teori om egenskaber er, hvordan man forstår forholdet mellem en bruger og dens egenskaber. [14] Substratteoretikere antager, at der er en form for stof, substrat eller bare bestemt, der fungerer som en bærer. [44] Bundteorien er en alternativ opfattelse, der fuldstændigt undlader et substrat: objekter ses simpelthen som et bundt af egenskaber. [41] [45] De holdes ikke sammen af ​​et substrat, men af ​​det såkaldte kompetenceforhold , som er ansvarlig for bundtningen. Både substratteorien og bundtet teorien kan kombineres med konceptualisering af egenskaber som universelle eller som individer. [44]

Der foretages en vigtig sondring med hensyn til ejendomme mellem kategoriske og dispositionelle ejendomme. [10] [46] Kategoriske egenskaber handler om, hvordan noget er; B. hvilke kvaliteter det har. Dispositionelle egenskaber vedrører derimod, hvilke beføjelser noget har, hvad det kan gøre, selvom det ikke rent faktisk gør det. [10] For eksempel er formen på en sukkerterning en kategorisk egenskab, mens dens tendens til at opløses i vand er en dispositionel egenskab. For mange ejendomme er der ingen konsensus om, hvordan de skal klassificeres, f.eks. B. om farver er kategoriske eller dispositionelle egenskaber. [47] [48] Kategororismen ( kategorikalismen ) er tesen om, at der kun er kategoriske egenskaber på et grundlæggende niveau, at dispositionelle egenskaber enten ikke eksisterer eller er afhængige af kategoriske egenskaber. Dispositionalismen (dispositionalisme) tildeles af den modsatte teori, dispositionelle egenskaber ontologisk prioritet. [47] [46] Mellem disse to ekstremer er der dualister, der tillader både kategoriske og dispositionelle egenskaber i deres ontologi. [43]

Relationer er måder, hvorpå ting, relata, relaterer til hinanden. [10] [49] Forhold ligner egenskaber på mange måder, da begge karakteriserer de ting, de gælder for. Ejendomme behandles undertiden som et særligt tilfælde af relationer, der kun påvirker et relatum. [43] Centralt i ontologien er sondringen mellem interne og eksterne relationer. [50] En relation er intern, hvis den er fuldstændig bestemt af egenskaberne ved dens relata. [51] For eksempel er et æble og en tomat i det indre forhold, der ligner hinanden, fordi de begge er røde. [52] Nogle filosoffer har heraf konkluderet, at interne relationer ikke har fuld ontologisk status, da de kan reduceres til iboende egenskaber. [50] [53] Eksterne forbindelser er imidlertid ikke bestemt af egenskaberne ved deres forhold. For eksempel er en bog i en ekstern relation til et bord ved at ligge på den. Dette bestemmes dog ikke af bogens eller bordets karakteristika såsom dens farve, form osv. [50]

Fakta og begivenheder

Spørgsmål er komplekse enheder i modsætning til stoffer og egenskaber, som normalt opfattes som enkle. [10] [54] Komplekse enheder opbygges eller udgøres af andre enheder. Atomiske fakta består af et individ og en egenskab, der eksemplificeres af dette individ. [14] [55] For eksempel består det faktum, at Sokrates er klogt i den enkelte "Sokrates" og attributten "klog". Relationelle fakta indeholder flere individer og en relation, der forbinder dem med hinanden. Fakta, der findes, kaldes også fakta . [55] Det er kontroversielt, hvilken ontologisk status der skal tilskrives fakta, der ikke eksisterer. [14] Spørgsmål var af stor betydning i ontologi fra det 20. århundrede, da forskellige teorier blev foreslået, der beskriver verden som sammensat af spørgsmål. [10] [56] [57] Det hævdes ofte, at fakta spiller rollen som sandhedskabere : domme eller påstande er sande, fordi de tilsvarende fakta eksisterer. [55] [58]

Begivenheder finder sted i tide. De ses undertiden som en ændring i form af ejendomserhvervelse eller tab af ejendom, såsom: B. når græsplænen bliver tør. [59] I et liberalt perspektiv kan bevarelse af en ejendom dog uden ændringer også betragtes som en begivenhed, f.eks. B. at græsplænen forbliver våd. [59] [60] Nogle filosoffer betragter begivenheder som universelle, der kan gentage sig selv på forskellige tidspunkter. Men den fremherskende opfattelse er, at begivenheder er individer og derfor ikke kan gentages. [60] Nogle begivenheder er komplekse, idet de består af en række begivenheder, der ofte omtales som en proces. [61] Men også simple begivenheder kan forstås som komplekse entiteter, der indeholder et objekt, et tidspunkt og den egenskab, objektet eksemplificerer på det pågældende tidspunkt. [62] [63] Den såkaldte procesfilosofi eller procesontologi tildeler en ontologisk forrang til ændringer og processer, i modsætning til vægten på statisk væren i den traditionelt dominerende substansmetafysik. [64] [65]

Metodiske tilgange

I metodisk henseende tager den klassiske filosofiske ontologi ofte vejen gennem sproget , hvor den mener at finde udtrykket for det virkelige og det ikke-virkelige. Spørgsmålet er så, hvilken sandhed der kan siges (forudsiges) om væsener. Ontologiske udsagn kræver derefter en begrundelse, og ontologien bliver dermed en (åndelig) videnskab. Teoretikere, der indtager meget forskellige epistemologiske grundpositioner, såsom realistiske eller konstruktivistiske positioner med hensyn til bestemte objekter, træder denne vej, som Aristoteles allerede indtog i sin kategoriskrivning . Den realistiske tilgang er historisk forbundet med blandt andet navnet Aristoteles og antager, at virkelighedens grundstrukturer i princippet er pålideligt kortlagt i erfaring og passende kan udtrykkes i sproglig form. Antirealistiske (også konstruktivistiske ) tilgange lærer f.eks., At væsens grundstrukturer kun er fremskrivninger af tænkning om verden . Virkelighedens natur, uafhængig af vores viden om den, er enten utilgængelig for os eller, som mere radikale repræsentanter for denne position lærer, overhovedet et meningsløst spørgsmål, da "verden" simpelthen er det, man konstruerer. Nu og da føres konstruktivistiske motiver tilbage til Immanuel Kants tanker, da han lærer, at tingen i sig selv ikke er til at kende. Selvom de to grundlæggende epistemologiske holdninger uforeneligt er i modsætning til hinanden, kan ontologiens beskrivende indhold stemme overens med begge begreber, hvor det ifølge den antirealistiske position kun handler om de strukturer, der genereres som en idé i opfattelsesprocessen og ikke samtidig om dem, der - ifølge realisten - eksisterer uafhængigt af en observatør i verden. For begge synspunkter fortsætter ontologen på en beskrivende måde og forsøger ikke at forklare, hvorfor verden er, som den er. Det er så genstand for særlig metafysik.

Die naturwissenschaftliche Ontologie geht davon aus, dass das Seiende von den empirischen Wissenschaften behandelt wird, von der Physik bis zu den Sozialwissenschaften und der Ökonomie. Eine moderne Ontologie sollte sich daher an den Erkenntnissen dieser Wissenschaften orientieren. Diese Ontologie ist sehr allgemein und behandelt diejenigen naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die über die Einzelwissenschaften hinausreichen, also die gesamte Realität des Seins und Werdens betreffen. Sie kann anhand ihrer Übereinstimmung mit den Einzelwissenschaften geprüft werden. [2]

Arten von Ontologien

Ontologische Theorien können entsprechend ihrer theoretischen Verpflichtungen in verschiedene Arten unterteilt werden. Einzelne ontologische Theorien oder Arten von Theorien werden oft als „Ontologien“ ( Singular oder Plural ) bezeichnet. Diese Verwendung steht im Gegensatz zur Bedeutung von „Ontologie“ ( nur Singular ) als einem Zweig der Philosophie: der Wissenschaft des Seins im Allgemeinen. [66] [67]

Flach vs. polykategorisch vs. hierarchisch

Eine Möglichkeit, Ontologien zu unterteilen, ist anhand der Anzahl der von ihnen verwendeten Grundkategorien. Monokategorische Ontologien gehen davon aus, dass es nur eine Grundkategorie gibt, während polykategorische Ontologien implizieren, dass es mehrere verschiedene Grundkategorien gibt. [68] [69] [70] Eine weitere Möglichkeit, Ontologien zu unterteilen, ist anhand des Begriffs der ontologischen Hierarchie. Hierarchische Ontologien behaupten, dass einige Entitäten auf einer grundlegenderen Ebene existieren und dass andere Entitäten von ihnen abhängen. Flache Ontologien hingegen verweigern einen solchen privilegierten Status für Entitäten. [71] [72] Jonathan Schaffer gibt einen Überblick über diese Positionen, indem er zwischen flachen Ontologien ( flat ontologies ) (nicht-hierarchisch), sortierten Ontologien ( sorted ontologies ) (polykategorisch nicht-hierarchisch) und geordneten Ontologien ( ordered ontologies ) (polykategorisch hierarchisch) unterscheidet. [73]

Flache Ontologien interessieren sich nur für den Unterschied zwischen Existenz und Nichtexistenz. Sie sind flach , da jede flache Ontologie durch eine einfache Menge dargestellt werden kann, die alle Entitäten enthält, zu denen diese Ontologie verpflichtet ist. Eine einflussreiche Darstellung [74] dieses Ansatzes stammt von Willard Van Orman Quine , weshalb dieser Ansatz auch als quineanischer Ansatz zur Meta-Ontologie bezeichnet wird. [73] [75] Diese Sichtweise leugnet nicht, dass die bestehenden Einheiten weiter unterteilt werden können und in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen können. Diese Themen sind Fragen für die spezifischeren Wissenschaften, aber sie gehören nicht zur Ontologie im quineanischen Sinne.

Polykategorische Ontologien beschäftigen sich mit den Kategorien des Seins. Jede polykategorische Ontologie postuliert eine Reihe von Kategorien. Diese Kategorien sind ausschließlich und erschöpfend: Jede existierende Entität gehört zu genau einer Kategorie. [73] Ein aktuelles Beispiel für eine polykategorische Ontologie ist die Vier-Kategorien-Ontologie von EJ Lowe . [76] Die vier Kategorien sind Objekt, Art, Modus und Attribut ( object, kind, mode, attribute ). Die vierfache Struktur basiert auf zwei Unterscheidungen. Die erste Unterscheidung besteht zwischen substanziellen Entitäten (Objekte und Arten) und nicht-substanziellen Entitäten (Modi und Attribute). Die zweite Unterscheidung besteht zwischen individuellen Entitäten (Objekte und Modi) und universellen Entitäten (Arten und Attribute). Die Realität entsteht durch das Zusammenspiel von Entitäten, die verschiedenen Kategorien angehören: Individuelle Entitäten instanziieren universelle Entitäten, und nicht-substanzielle Entitäten charakterisieren substanzielle Entitäten. [76] [77]

Hierarchische Ontologien interessieren sich für den Grad der Fundamentalität der von ihnen postulierten Entitäten. Ihr Hauptziel ist es, herauszufinden, welche Entitäten fundamental sind und wie die nicht-fundamentalen Entitäten von ihnen abhängen. Der Begriff der Fundamentalität wird normalerweise im Sinne des metaphysischen Gründens ( metaphysical grounding ) definiert. [78] Fundamentale Entitäten unterscheiden sich von nicht-fundamentalen Entitäten, weil sie nicht in anderen Entitäten begründet sind. [73] [79] Beispielsweise wird manchmal angenommen, dass Elementarteilchen fundamentaler sind als die makroskopischen Objekte (wie Stühle und Tische), die sie bilden. Dies ist eine Behauptung über das Begründungsverhältnis zwischen mikroskopischen und makroskopischen Objekten. Schaffers Prioritätsmonismus ist eine neuere Form einer hierarchischen Ontologie. Er ist der Ansicht, dass es auf der fundamentalsten Ebene nur ein Ding gibt: die Welt als Ganzes. Diese These leugnet nicht unsere Intuition des gesunden Menschenverstands, dass die verschiedenen Objekte, denen wir in unseren alltäglichen Angelegenheiten begegnen, wie Autos oder andere Menschen, existieren. Sie bestreitet nur, dass diese Objekte die fundamentalste Form der Existenz haben. [80] Ein Beispiel für eine hierarchische Ontologie in der kontinentalen Philosophie stammt von Nicolai Hartmann . Er behauptet, dass die Realität aus vier Ebenen besteht: dem Unbelebten, dem Biologischen, dem Psychologischen und dem Geistigen. [81] Diese Ebenen bilden eine Hierarchie in dem Sinne, dass die höheren Ebenen von den niedrigeren Ebenen abhängen, während die niedrigeren Ebenen den höheren Ebenen gegenüber gleichgültig sind. [82]

Ding-Ontologien vs. Tatsachen-Ontologien

Ding-Ontologien ( thing ontologies ) und Tatsachen-Ontologien ( fact ontologies ) sind monokategorische Ontologien: Beide gehen davon aus, dass alle fundamentalen Entitäten derselben Kategorie angehören. Sie sind sich uneins darüber, ob diese Kategorie die Kategorie der Dinge oder der Tatsachen ist. [83] [84] [85] Ein Slogan für Tatsachenontologien stammt von Ludwig Wittgenstein: „Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge“. [86]

Eine Schwierigkeit bei der Charakterisierung dieses Streits besteht darin, zu klären, was Dinge und Fakten sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. Dinge werden üblicherweise mit den Eigenschaften und Relationen kontrastiert, die sie instanziieren. [87] Tatsachen hingegen werden oft dadurch charakterisiert, dass sie diese Dinge und Eigenschaften/Relationen als ihre Bestandteile haben. [88] Dies spiegelt sich in einer groben sprachlichen Charakterisierung dieses Unterschieds wider, bei der sich die Subjekte und Objekte einer Behauptung auf Dinge beziehen, während sich die Behauptung als Ganzes auf eine Tatsache bezieht. [89]

Der Reismus in der kontinentalen Philosophie ist eine Form der Ding-Ontologie. Franz Brentano entwickelte eine Version des Reismus in seiner späteren Philosophie. Er vertrat die Auffassung, dass es nur konkrete Dinge gibt. Dinge können in zwei Formen existieren: entweder als raum-zeitliche Körper oder als zeitliche Seelen. Brentano war sich der Tatsache bewusst, dass viele Ausdrücke des gesunden Menschenverstandes sich auf Entitäten zu beziehen scheinen, die keinen Platz in seiner Ontologie haben, wie Eigenschaften oder intentionale Objekte. Aus diesem Grund entwickelte er eine Methode, um diese Ausdrücke zu paraphrasieren und dadurch diese ontologischen Verpflichtungen zu vermeiden. [90]

DM Armstrong ist ein bekannter Verfechter der Tatsachenontologie. Er und seine Anhänger bezeichnen Tatsachen als Sachverhalte ( states of affairs ). [88] Sachverhalte sind die Grundbausteine seiner Ontologie: Sie haben Individuen und Universalien als ihre Bestandteile, aber sie sind primär in Bezug auf Individuen und Universalien. Sachverhalte haben eine ontologisch unabhängige Existenz, während „eigenschaftslose Individuen und nicht-instanziierte Universalien falsche Abstraktionen sind“. [88]

Bestandteil-Ontologien vs. Blob-Theorien

Bestandteil-Ontologien ( constituent ontologies ) und Blob-Theorien ( blob theories ), manchmal auch als relationale Ontologien bezeichnet, befassen sich mit der internen Struktur von Objekten. Bestandteil-Ontologien gehen davon aus, dass Objekte eine interne Struktur haben, die sich aus Bestandteilen zusammensetzt. Dies wird durch Blob-Theorien bestritten: Sie behaupten, dass Objekte strukturlose „Blobs“ sind. [87] [91] [68] [92]

Bündeltheorien sind Beispiele für Bestandteil-Ontologien. Bündeltheoretiker behaupten, dass ein Objekt nichts anderes ist als die Eigenschaften, die es „hat“. Von diesem Gesichtspunkt könnte ein normaler Apfel als ein Bündel von Rotheit, Rundheit, Süße usw. charakterisiert werden. Verfechter der Bündeltheorie sind sich nicht einig über die Natur der gebündelten Eigenschaften. Einige sind der Meinung, dass es sich bei diesen Eigenschaften um Universalien handelt, während andere behaupten, dass es Individuen sind, sogenannte „Tropen“. [87] [93]

Der Klassennominalismus ( class nominalism ) hingegen ist eine Form der Blob-Theorie. Klassennominalisten halten Eigenschaften für Klassen von Dingen. Eine Eigenschaft zu instanziieren bedeutet lediglich, ein Mitglied der entsprechenden Klasse zu sein. Eigenschaften sind also keine Bestandteile der Objekte, die sie haben. [87] [94]

Problem- und Begriffsgeschichte

Hinduistische Philosophie

Ontologie spielt auch eine Rolle in der Samkhya -Schule der hinduistischen Philosophie aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. [95] Die Samkhya-Philosophie betrachtet das Universum als aus zwei unabhängigen Realitäten bestehend: puruṣa (reines, inhaltsloses Bewusstsein) und prakṛti (Materie). Der Substanzdualismus zwischen Puruṣa und Prakṛti ist ähnlich, aber nicht identisch mit dem Substanzdualismus zwischen Geist und Körper, der nach den Werken Descartes im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen der westlichen philosophischen Tradition steht. [96] :845 Samkhya sieht den Geist als den subtilen Teil von prakṛti an. Er bestehe aus drei Fähigkeiten: dem Sinnesgeist (Manas), dem Intellekt ( Buddhi ) und dem Ego ( Ahaṁkāra ). Diese Fähigkeiten erfüllen verschiedene Funktionen, seien jedoch selbst nicht in der Lage, Bewusstsein zu erzeugen, das zu einer eigenständigen ontologischen Kategorie gehört und für das Puruṣa allein verantwortlich sei. [97] [96] Die Yoga -Schule stimmt mit der Samkhya-Philosophie in Bezug auf den grundlegenden Dualismus zwischen Puruṣa und Prakṛti überein, unterscheidet sich aber von Samkhyas atheistischer Position durch die Einbeziehung des Konzepts einer „persönlichen, aber im Wesentlichen inaktiven Gottheit“ oder eines „persönlichen Gottes“ ( Ishvara ). [98] [99] [100] [101] Diese beiden Schulen stehen im Gegensatz zum Advaita Vedanta , der eine strengen Form des Monismus verteidigt, indem er behauptet, dass die scheinbare Vielheit der Dinge eine Illusion ( Maya ) ist, die die wahre Einheit der Realität auf ihrer fundamentalsten Ebene ( Brahman ) verbirgt. [102] [103]

Altgriechisch

Obwohl der Begriff „Ontologie“ erst spät in der Geschichte der Philosophie eingeführt wurde, wird ihr Gegenstand – das Seiende als Seiendes – bereits in der Antike behandelt.

Die Philosophie Heraklits (um 520–460 v. Chr.) aus Ephesos zur Frage des Werdens und Seins stand im Gegensatz zu den Lehren des Parmenides (um 520–460 v. Chr.) aus Elea . Während Heraklit die Wandelbarkeit alles Seienden mit seinem Grundsatz Alles fließt betonte, vertrat Parmenides die These Unwandelbarkeit des Seins. [104]

Für Aristoteles (384–322 v. Chr.) hat die Metaphysik als „ Erste Philosophie “ zugleich die Aufgabe, „das Seiende, rein insofern es ist, und die demselben zukommenden Bestimmungen zu betrachten“. [105] Diese „Erste Philosophie“ bildet einen eigenen Teil seiner Metaphysik . „Seins-“ und „Gotteswissenschaft“ stehen dabei in einem polaren Zusammenhang.

Mittelalter

Die mittelalterliche Ontologie wurde stark von den Lehren des Aristoteles beeinflusst. Die Denker dieser Epoche griffen oft auf aristotelische Kategorien wie Substanz , Akt und Potenz oder Materie und Form zurück, um ihre eigenen Theorien zu formulieren. Wichtige Ontologen dieser Epoche sind Avicenna , Thomas von Aquin , Duns Scotus und Wilhelm von Ockham . [106] [107] [108]

Auch in der Philosophie des Thomas von Aquin (1225–1274) steht die Ontologie – bereits in expliziterer Form – der Lehre vom göttlichen Sein gegenüber, die aber nach wie vor zusammen die „reine“ oder „allgemeine“ Metaphysik ausmachen und gemeinsam die Grundlage der übrigen „metaphysisch“ genannten Disziplinen (Kosmologie, Psychologie etc.) darstellen. Grundlegend für die Ontologie von Thomas von Aquin ist seine Unterscheidung zwischen Essenz und Existenz : Alle Entitäten werden als zusammengesetzt aus Essenz und Existenz aufgefasst. [109] [110] [111] Die Essenz einer Sache ist das, was diese Sache ausmacht, sie bezeichnet die Definition dieser Sache. [112] Gott nimmt eine Sonderstellung ein, da er die einzige Entität ist, deren Essenz mit ihrer Existenz identisch ist. Aber für alle anderen, endlichen Entitäten gibt es eine reale Unterscheidung zwischen Essenz und Existenz. [113] Diese Unterscheidung zeigt sich z. B. in unserer Fähigkeit, die Essenz von einer Sache zu verstehen, ohne über deren Existenz Bescheid zu wissen. [114] Thomas versteht die Existenz als einen Akt des Seins , der die Potenz verwirklicht, die durch die Essenz gegeben wird. Unterschiedliche Sachen haben unterschiedliche Essenzen, die dem entsprechenden Akt des Seins unterschiedliche Grenzen auferlegen. [109] Die Paradigmenbeispiele für Essenz-Existenz-Komposita sind materielle Substanzen wie Katzen oder Bäume. Thomas nimmt Aristoteles Unterscheidung zwischen Materie und Form auf, indem er behauptet, dass die Essenz materieller Sachen, im Gegensatz zur Essenz immaterieller Sachen wie Engel, die Zusammensetzung ihrer Materie und Form ist. [109] [115] So wäre zum Beispiel die Essenz einer Marmorstatue die Zusammensetzung des Marmors (ihre Materie) und die Gestalt, die sie hat (ihre Form). Form ist universell, da Substanzen, die aus unterschiedlicher Materie bestehen, die gleiche Form haben können. Die Formen einer Substanz können in substanzielle und akzidentelle Formen unterteilt werden. Eine Substanz kann eine Änderung einer akzidentellen Form überleben, hört jedoch bei einer Änderung einer substanziellen Form auf zu existieren. [109]

Neuzeit

In der Neuzeit wird die Ontologie zunehmend als eigenständiges Gebiet der Philosophie betrachtet. [108] [116] Viele ontologische Theorien dieser Zeit waren rationalistisch in dem Sinne, dass sie die Ontologie weitgehend als eine deduktive Disziplin betrachteten, die von einer kleinen Menge erster Prinzipien oder Axiome ausgeht, eine Position, die am besten von Baruch Spinoza und Christian Wolff verkörpert wurde. Dieser Rationalismus in der Metaphysik und Ontologie wurde von Immanuel Kant entschieden zurückgewiesen, der darauf bestand, dass viele auf diese Weise zustande gekommene Behauptungen abzulehnen sind, da sie über jede mögliche Erfahrung hinausgehen, die sie rechtfertigen könnte. [117] [118]

Bei Benedictus Pererius (1535–1610) beginnen sich zu Anfang des 17. Jahrhunderts „Seins-“ und „Gotteswissenschaft“ zu verselbständigen und werden als zwei verschiedene Wissenschaften nebeneinander geordnet: Erste Philosophie und allgemeine Wissenschaft auf der einen, Metaphysik im Sinne von Theologie auf der anderen Seite.

Goclenius (1547–1628) unterscheidet die Ontologie als „philosophia de ente“ aufgrund der Beziehung ihres Objekts zur Materie von der „scientia transnaturalis“ als Lehre von Gott und den Engeln. [119] Micraelius (1597–1658) bringt diese Spaltung für die Schulphilosophie des 17. Jahrhunderts exemplarisch zum Ausdruck. Er unterteilt die Metaphysik in eine „allgemeine, in der das Seiende in seinem abstraktesten Sinne und in völliger Indifferenz betrachtet wird“ und in eine „besondere Metaphysik, in der das Seiende in jenen Arten von Substanzen betrachtet wird, die von jeglicher Materie abgetrennt sind, wie es Gott, die Engel und die abgetrennte Seele sind“. [120] Der als „erste Philosophie“ aufgefasste Teil der Metaphysik erscheint bei ihm jetzt als die eigentliche Fortsetzung der „metaphysica generalis“, während die „theologia naturalis“ auf einen Bestandteil der „metaphysica specialis“ reduziert wird.

Bei Johannes Clauberg (1622–1665) bekommt die Ontologie als „metaphysica generalis“ einen umfassenden Status, der in gewisser Weise auch die „natürliche Theologie“ übergreift. Bei Leibniz erscheint diese dann als die „Wissenschaft vom Denkbaren ganz allgemein, insofern es ein solches ist“. [121]

René Descartes ontologische Unterscheidung zwischen Geist und Körper ist einer der einflussreichsten Teile seiner Philosophie. [122] [118] Seiner Ansicht nach ist der Geist eine denkende Sache , während der Körper eine ausgedehnte Sache ist. Denken und Ausdehnung sind zwei Attribute , die jeweils in verschiedenen Seinsmodi auftreten. Zu den Modi des Denkens gehören Urteile, Zweifel, Willensäußerungen, Empfindungen und Emotionen, während die Gestalten materieller Dinge Modi der Ausdehnung sind. [123] Modi haben einen geringeren Realitätsgrad, da sie für ihre Existenz von einer Substanz abhängen. [124] Substanzen hingegen können eigenständig existieren. [123] Descartes Substanzdualismus behauptet, dass jede endliche Substanz entweder eine denkende Substanz oder eine ausgedehnte Substanz ist. [125] [126] Diese Position bedeutet nicht, dass Geist und Körper tatsächlich voneinander getrennt sind , was der Intuition widersprechen würde, dass wir sowohl einen Körper als auch einen Geist haben. Stattdessen impliziert sie, dass Geist und Körper zumindest prinzipiell voneinander getrennt werden können , da sie unterschiedliche Substanzen sind und daher zu einer unabhängigen Existenz fähig sind. [122] [127] Ein seit langem vorliegendes Problem für den Substanzdualismus bestand seit seiner Gründung darin, zu erklären, wie Geist und Körper kausal miteinander interagieren können, wie sie es offenbar tun, wenn ein Wille die Bewegung eines Arms bewirkt oder wenn Licht, das auf die Netzhaut fällt, einen visuellen Eindruck hervorruft. [122]

Baruch Spinoza ist bekannt für seinen Substanzmonismus : die These, dass nur eine Substanz existiert. [128] [118] Er bezeichnet diese Substanz als „Gott oder Natur“ und betont damit sowohl seinen Pantheismus als auch seinen Naturalismus . [129] Diese Substanz hat unendlich viele Attribute, die er definiert als das, „was der Intellekt von der Substanz als deren Essenz wahrnimmt“. [130] Von diesen Attributen sind nur zwei für den menschlichen Geist zugänglich: Denken und Ausdehnung. Modi sind Eigenschaften einer Substanz, die aus ihren Attributen folgen und daher nur eine abhängige Form der Existenz haben. [131] Spinoza sieht alltägliche Sachen wie Steine, Katzen oder uns selbst als bloße Modi an und wendet sich damit gegen die traditionelle aristotelische und cartesianische Auffassung, sie als Substanzen zu kategorisieren. [132] Modi bilden deterministische Systeme, in denen die verschiedenen Modi als Ursache und Wirkung miteinander verbunden sind. [128] Jedes deterministische System entspricht einem Attribut: eines für ausgedehnte Sachen, eines für denkende Sachen usw. Kausale Beziehungen finden nur innerhalb eines Systems statt, während die verschiedenen Systeme parallel laufen, ohne kausal miteinander zu interagieren. [132] Spinoza nennt das System der Modi Natura naturata ("geschaffene Natur") und stellt ihm Natura naturans ("schöpferische Natur"), die für die Modi verantwortlichen Attribute, gegenüber. [133] Alles in Spinozas System ist notwendig: Es gibt keine kontingenten Entitäten. Dies ist so, weil die Attribute selbst notwendig sind und weil das System der Modi aus ihnen folgt. [128]

Die endgültige Spaltung von Ontologie als übergreifender Metaphysik („metaphysica generalis“) und natürlicher Theologie (reduziert auf „metaphysica specialis“) wird schließlich von Christian Wolff (1679–1754) vollzogen. Bei ihm ist die Ontologie als „Erste Philosophie“ die Wissenschaft vom Seienden im Allgemeinen. Sie hat die Aufgabe, „durch begrifflich begründete Deduktion alle jene Bestimmungen (Prädikate) zu explizieren, die den Seienden als solchen zukommen können und die damit von höchster Allgemeinheit sind“. [134] Er sieht sie als Teil der Metaphysik neben der Kosmologie, der Psychologie und der natürlichen Theologie. [135] [136] [137] Nach Wolff ist sie eine deduktive Wissenschaft, die a priori erkennbar ist und auf zwei Grundprinzipien beruht: dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ("es kann nicht sein, dass dieselbe Sache ist und nicht ist") und dem Satz vom zureichenden Grund ("nichts existiert ohne einen zureichenden Grund dafür, warum es existiert anstatt nicht zu existieren"). [135] [118] Seiende werden durch ihre Bestimmungen oder Prädikate definiert, die keinen Widerspruch beinhalten können. Es gibt drei Arten von Bestimmungen: Essentialia , Attribute und Modi . [135] Essentialia definieren die Natur eines Seienden und sind daher notwendige Eigenschaften dieses Seienden. Attribute sind Bestimmungen, die aus Essentialia folgen, und sind ebenso notwendig, im Gegensatz zu Modi , die lediglich kontingent sind. Wolff versteht Existenz nur als eine Bestimmung unter anderen, die einem Seienden fehlen kann. [136] Die Ontologie interessiert sich für das Sein im Ganzen, nicht nur für das wirkliche Sein. Aber alle Seiende, ob wirklich existierend oder nicht, haben einen zureichenden Grund. [117] Der zureichende Grund für Sachen ohne wirkliche Existenz besteht in allen Bestimmungen, die den essentiellen Charakter dieser Sache ausmachen. Wolff bezeichnet dies als „Grund des Seins“ und kontrastiert es mit einem „Grund des Werdens“, der erklärt, warum manche Dinge tatsächlich existieren. [136]

Kant (1724–1804) kritisiert die Ontologie als eine Disziplin, die ihren „stolzen Namen“ unrechtmäßig trägt und „sich anmaßt, von Dingen überhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben“, während doch „der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu antizipieren“. Deshalb muss der Anspruch der bisherigen Ontologie „dem bescheidenen, einer blossen Analytik des reinen Verstandes, Platz machen“. [138] Diese „Wissenschaft von den allgemeinsten Begriffen und Grundsätzen aller natürlichen und sittlichen Dinge überhaupt, ohne Objekte anzunehmen, die gegeben wären […] berührt nicht das Übersinnliche“. Sie „wird Transzendental-Philosophie genannt, weil sie Bedingungen und ersten Elemente aller unserer Erkenntnis a priori enthält“. [139]

Für Hegel (1770–1831) hat zwar die ehemalige Metaphysik durch die kritische Philosophie „ihre Endschaft erreicht“. [140] Da aber „ein gebildetes Volk ohne Metaphysik“ wie ein „Tempel ohne Allerheiligstes“ sei, [141] versucht Hegel, diese in seiner Seins- und Wesenslogik kritisch wiederherzustellen.

Der – vor allem in England und Frankreich verbreitete – empiristisch orientierte Materialismus des 17. und 18. Jh. weist Wolffs ontologisches System zurück. Für Ludwig Feuerbach (1804–1872), der den Materialismus in Deutschland als Gegenpol zur spekulativen Philosophie Hegels rezipiert, ist der „objektiv begründete Anfang, die wahre Basis der Philosophie, die Natur“. [142] Der Versuch, „das Seiende als solches“ abzuleiten, erscheint ihm erkenntnistheoretisch gesehen undurchführbar. Denn das „Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken. Sein ist aus sich und durch sich – Sein wird nur durch Sein gegeben –, Sein hat seinen Grund in sich“. [143]

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist größtenteils durch die Ablehnung von Hegels spekulativ- dialektischem System gekennzeichnet. Die Ontologie wird mit einem Tabu belegt. Dominante Richtungen dieser Zeit sind der Positivismus und die Lebensphilosophie , die beide durch den Neukantianismus beeinflusst wurden.

Arthur Schopenhauer war ein Befürworter des metaphysischen Voluntarismus : [144] Er sieht den Willen als die zugrundeliegende und letzte Wirklichkeit an. [145] Die Wirklichkeit als Ganzes besteht nur aus einem Willen, der mit dem kantischen Ding an sich gleichgesetzt wird. Wie das kantische Ding an sich existiert der Wille außerhalb von Raum und Zeit. Aber im Gegensatz zum Kantischen Ding an sich hat der Wille eine erfahrungsmäßige Komponente: Er tritt auf in Form von Streben, Begehren, Fühlen usw. [146] [147] Die Vielfalt der Dinge, denen wir in unseren alltäglichen Erfahrungen begegnen, wie Bäume oder Autos, sind bloße Erscheinungen, die keine vom Beobachter unabhängige Existenz haben. Schopenhauer bezeichnet sie als Objektivationen des Willens. Diese Objektivationen erfolgen in verschiedenen „Schritten“, die den platonischen Ideen entsprechen. [148] Alle Objektivationen haben ihren Grund im Willen. Diese Begründung ist durch das principium individuationis bestimmt, das es ermöglicht, dass eine Vielzahl von in Raum und Zeit verteilten Einzeldingen in dem einen Willen gründen. [149]

20. Jahrhundert

Vorherrschende Ansätze zur Ontologie im 20. Jahrhundert waren die Phänomenologie, die Sprachanalyse und der Naturalismus. Die phänomenologische Ontologie , wie sie von Edmund Husserl und Martin Heidegger vertreten wurde, stützt sich für ihre Methode auf die Beschreibung von Erlebnissen. Die Sprachanalyse weist der Sprache eine zentrale Rolle für die Ontologie zu, wie z. B. in Rudolf Carnaps These, dass der Wahrheitswert von Existenzbehauptungen von dem sprachlichen Rahmen abhängt, in dem sie gemacht werden. Der Naturalismus räumt den Naturwissenschaften eine herausragende Stellung in Bezug darauf ein, ontologische Behauptungen zu finden und zu bewerten. Diese Position zeigt sich in Quines Methode der Ontologie, bei der die ontologischen Verpflichtungen wissenschaftlicher Theorien analysiert werden. [118] [108] Außerdem findet in der Neuscholastik ( Hans Driesch (1867–1941), Erich Becher (1882–1929) und Aloys Wenzl (1887–1967)) eine Auseinandersetzung mit der von Aristoteles geprägten Thomistischen System-Konzeption statt.

Phänomenologische Ontologie

Edmund Husserl sieht die Ontologie als eine Wesenswissenschaft . [108] Die Wesenswissenschaften werden den Tatsachenwissenschaften gegenübergestellt: Erstere sind a priori erkennbar und bilden die Grundlage für letztere, die a posteriori erkennbar sind. [118] [150] Die Ontologie als Wesenswissenschaft interessiert sich nicht für die wirklichen Tatsachen , sondern für die Wesenheiten selbst, ob sie Instanzen haben oder nicht . [151] Husserl unterscheidet zwischen formaler Ontologie , die das Wesen der Objektivität im Allgemeinen untersucht, [152] und regionalen Ontologien , die regionale Wesenheiten erforscht, die allen zur Region gehörenden Seienden gemeinsam sind. [108] Regionen entsprechen den höchsten Gattungen konkreter Seiender: materielle Natur, persönliches Bewusstsein und zwischenmenschlicher Geist. [153] [154] Husserls Methode zum Studium der Ontologie und der Wesenswissenschaften im Allgemeinen wird als eidetische Variation bezeichnet. [150] Sie besteht darin, sich ein Objekt der zu untersuchenden Art vorzustellen und dessen Merkmale zu variieren. [155] Das veränderte Merkmal ist für diese Art unwesentlich , wenn das Objekt seine Veränderung überleben kann, ansonsten gehört es zum Wesen der Art . Zum Beispiel bleibt ein Dreieck ein Dreieck, wenn eine seiner Seiten verlängert wird, aber es hört auf, ein Dreieck zu sein, wenn eine vierte Seite hinzugefügt wird. In der regionalen Ontologie wird diese Methode auf die Wesenheiten angewendet, die den höchsten Gattungen entsprechen. [156]

Im Mittelpunkt der Philosophie von Martin Heidegger steht der Begriff der ontologischen Differenz : die Differenz zwischen dem Sein als solchem und bestimmten Seienden. [157] [158] Er wirft der philosophischen Tradition vor, diese Unterscheidung vergessen zu haben, was zu dem Fehler geführt habe, das Sein als solches als eine Art von höchstem Seienden zu verstehen, etwa als „Idee, energeia, Substanz, Monade oder Wille zur Macht“. [157] [108][159] Heidegger versucht, diesen Fehler in seiner eigenen „Fundamentalontologie“ zu korrigieren, indem er sich stattdessen auf den Sinn des Seins konzentriert, ein Projekt, das der zeitgenössischen Meta-Ontologie verwandt ist. [160] [161] Eine Methode, um dies zu erreichen, besteht darin, den Menschen, oder das Dasein , in Heideggers Terminologie, zu studieren. [118] Der Grund dafür ist, dass wir bereits ein ontologisches Vorverständnis des Seins haben, das die Art und Weise beeinflusst, wie wir die Welt erleben. Die Phänomenologie kann verwendet werden, um dieses implizite Verständnis explizit zu machen, aber sie muss von der Hermeneutik begleitet werden, um Verzerrungen aufgrund der Seinsvergesslichkeit zu vermeiden. [157] In seiner späteren Philosophie versuchte Heidegger, die „Geschichte des Seins“ zu rekonstruieren, um zu zeigen, wie die verschiedenen Epochen der Philosophiegeschichte von unterschiedlichen Seinsvorstellungen beherrscht wurden. [162] Sein Ziel ist es, die ursprüngliche Erfahrung des Seins wiederzugewinnen, die im frühen griechischen Denken vorhanden war und von späteren Philosophen verdeckt wurde.[159]

Sprachanalyse

Rudolf Carnap vertrat die Ansicht, dass der Wahrheitswert ontologischer Aussagen über die Existenz von Entitäten von dem sprachlichen Rahmen abhängt, in dem diese Aussagen gemacht werden: Sie sind intern zu dem Rahmen. [163] [108] Als solche sind sie oft trivial, da sie nur von den Regeln und Definitionen in diesem Rahmen abhängen. Beispielsweise folgt es analytisch aus den Regeln und Definitionen innerhalb des mathematischen Rahmens, dass Zahlen existieren. [164] Das Problem, das Carnap bei traditionellen Ontologen sah, ist, dass sie versuchen, rahmenunabhängige oder externe Aussagen darüber zu machen, was wirklich der Fall ist. [118] [165] Solche Aussagen sind bestenfalls pragmatische Überlegungen darüber, welcher Rahmen zu wählen ist, und schlimmstenfalls schlichtweg sinnlos, laut Carnap. [166] So gibt es z. B. keine Tatsache dazu, ob der Realismus oder der Idealismus wahr ist, ihre Wahrheit hängt vom gewählten Rahmen ab. [167] Die Aufgabe der Philosophen besteht nicht darin, herauszufinden, welche Dinge an sich existieren, sondern im „conceptual engineering“: interessante Rahmen zu schaffen und die Konsequenzen ihrer Annahme zu erforschen. [164] [163] Die Wahl des Rahmens richtet sich nach praktischen Überlegungen wie Zweckmäßigkeit oder Fruchtbarkeit, da es keinen rahmenunabhängigen Wahrheitsbegriff gibt. [168]

Naturwissenschaftliche Ontologie

Der Begriff der ontologischen Verpflichtung ( ontological commitment ) spielt eine zentrale Rolle in Willard Van Orman Quines Beiträgen zur Ontologie. [169] [170] Eine Theorie ist ontologisch zu einer Entität verpflichtet, wenn diese Entität existieren muss, damit die Theorie wahr sein kann. [171] Quine war der Ansicht, dass dies am besten durch die Übersetzung der betreffenden Theorie in die Prädikatenlogik erster Stufe bestimmt werden kann. Von besonderem Interesse bei dieser Übersetzung sind die logischen Konstanten, die als Existenzquantoren bezeichnet werden und deren Bedeutung Ausdrücken wie „es existiert...“ oder „für einige...“ entspricht. Sie werden verwendet, um die Variablen in dem Ausdruck zu binden, der dem Quantor folgt. [172] Die ontologischen Verpflichtungen der Theorie entsprechen dann den durch Existenzquantoren gebundenen Variablen. [173] Dieser Ansatz ist in Quines berühmtem Diktum zusammengefasst, dass „zu sein bedeutet, der Wert einer gebundenen Variable zu sein“. [174] Diese Methode allein reicht für die Ontologie nicht aus, da sie auf eine Theorie angewiesen ist, um zu ontologischen Verpflichtungen zu führen. Quine schlug vor, dass wir unsere Ontologie auf unsere beste wissenschaftliche Theorie gründen sollten. [171] Verschiedene Anhänger von Quines Methode entschieden sich dafür, sie auf verschiedene Bereiche anzuwenden, beispielsweise auf „alltägliche Begriffsvorstellungen, die in natürlicher Sprache ihren Ausdruck finden“. [175] [176]

Einen anderer Ansatz für eine allgemeine naturwissenschaftliche Ontologie, die sich an den Erkenntnissen der Einzelwissenschaften orientiert, vermittelt das Modell der emergenten selbstorganisierten Prozesse und Systeme. In diesem Modell werden die Prozesse der Welt auf einen einheitlichen Grundprozess abgebildet, der vom Urknall über die Entwicklung des Lebens, die Funktionsweise des Gehirns bis hin zu den Prozessen der menschlichen Gesellschaft wirkt: Aus Elementen, die untereinander Wechselwirkungen haben, entstehen von selbst und meist spontan Systeme mit neuen Strukturen, Eigenschaften und Fähigkeiten. [177] Abhängig vom Anwendungsbereich ist dieses allgemeine Modell auch unter den Bezeichnungen Komplexitätstheorie , Evolution , Synergetik , Holismus , Monismus , Symbiose , Autopoiesis , Spontane Sozialordnung und Unsichtbare Hand des Marktes bekannt.

Alte und neue Ontologie

Unter alter Ontologie versteht man die hauptsächlich von Parmenides vertretene Richtung der Philosophie. Da diese Lehre das Sein verabsolutierte und das Nichts als undenkbar bezeichnete, wird solche Auffassung gern als positivistisch bezeichnet. Gegen solche Einstellung ist der Vorwurf des Szientismus erhoben worden. Die alte Ontologie ist auf der naturphilosophischen und kosmologischen Überzeugung der Unwandelbarkeit des Kosmos bzw. des Sternenhimmels entstanden, siehe Mechanistisches Weltbild . [178] Nach Georgi Schischkoff beschränkte die alte Ontologie den Begriff der Realität auf Materialität . Das zeitlos Allgemeine und Unwandelbare galt in der alten Ontologie als Sein höherer Ordnung, ja als das allein wahre Sein. Die neue Ontologie hat einen umfassenderen Realitätsbegriff, der sich auf eine Stufenordnung der realen Welt bezieht. [104] Nach Nicolai Hartmann hat sich gerade das, was einst als Reich der Vollkommenheit galt, das Reich der Wesenheiten, deren schwache und unvollkommene Abbilder die empirisch wahrnehmbaren Dinge sind, als das Reich des unvollständigen Seins erwiesen, das nur in der Abstraktion gebildet werden konnte. Dies sei der vielleicht greifbarste Gegensatz zwischen neuer und alter Ontologie. [179]

Nicolai Hartmann ist ein wichtiger Vertreter der neuen Ontologie. Er interpretiert die Ontologie als Aristoteles Wissenschaft vom Seienden als Seienden: die Wissenschaft von den allgemeinsten Merkmalen von Seienden, gewöhnlich als Kategorien bezeichnet, und von den Beziehungen zwischen ihnen. [180] [181] [182] Laut Hartmann sind die allgemeinsten Kategorien Seinsmomente (Dasein und Sosein), Seinsweisen (Realität und Idealität) und Seinsmodi (Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit). Jedes Seiende hat sowohl Dasein als auch Sosein . [183] Realität und Idealität sind dagegen zwei disjunkte Kategorien: Jedes Seiende ist entweder real oder ideal. Ideale Seiende sind universell, wiederholbar und immer vorhanden, während reale Seiende individuell, einzigartig und zerstörbar sind. [184] Zu den idealen Seienden gehören mathematische Objekte und Werte. [185] Die Seinsmodi werden in die absoluten Modalitäten (Wirklichkeit und Unwirklichkeit) und die relativen Modalitäten (Möglichkeit, Unmöglichkeit und Notwendigkeit) unterteilt. Die relativen Modalitäten sind relativ in dem Sinne, dass sie von den absoluten Modalitäten abhängen: etwas ist möglich, unmöglich oder notwendig, weil etwas anderes wirklich ist. Hartmann behauptet, dass die Realität aus vier Ebenen besteht (unbelebt, biologisch, psychologisch und geistig), die eine Hierarchie bilden. [81] [82]

Kritik

Kritische Beschreibung von Ontologie in der Systemtheorie Niklas Luhmanns

Auf dem Gebiet der systemtheoretischen Forschung beschäftigte sich Niklas Luhmann mit dem Begriff der Ontologie in dessen historischen und gegenwärtigen Kontexten zu einer möglichen Beschreibung der modernen Gesellschaft. Dabei wird das Verständnis von Ontologie, auf die für die Systemtheorie typische Weise, mit einer binären Unterscheidungsstruktur eingegrenzt:

„Als Ontologie wollen wir das Resultat einer Beobachtungsweise bezeichnen, die von der Unterscheidung Sein/Nichtsein ausgeht und alle anderen Unterscheidungen dieser Unterscheidung nachordnet.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft [186]

Luhmann arbeitete, entsprechend diesem Zitat, mit einem Beobachtungsverfahren, das er dem Formenkalkül von Georg Spencer-Brown ( Gesetze der Form ) entnahm und für seine eigene Theorie modifizierte. Zwei zur Unterscheidung gegebene Werte erfordern die Bezeichnung von einem der beiden, wodurch das Ausblenden des jeweiligen anderen erfolgt. Der ausgeblendete Wert steht als konstitutive Bedingung des bezeichneten Wertes weiterhin bereit, wie z. B. für ein Reentry , womit der Wiedereintritt einer Unterscheidung in das bereits Unterschiedene gemeint ist. Bei der Anwendung dieses Verfahrens auf die ontologische Beobachtung in der Form Sein/Nichtsein entsteht eine Paradoxie. Das Nichts wird als ein Etwas bezeichnet was nicht ist. Dieser Umstand zwingt Folgeoperationen von vorne herein auf die Seite des Seins. Das Nichts stellt somit keinen tatsächlichen Eigenwert, sondern verhilft dem Sein funktional lediglich zur uneingeschränkten Geltung. Operativ ist es deswegen nicht weiter verwendbar, denn weder durch dessen Bezeichnung noch dessen Nichtbezeichnung geht etwas verloren. Es konsumiert sich sozusagen selbst, oder anders gesagt, die Reflexion fügt nichts Eigenes zur Wissensherstellung hinzu. [187] [188]

Luhmann verstand ontologisches Denken, weit über eine geisteswissenschaftliche Bedeutung hinausgehend, auch als wesentlichen Bestandteil alltäglicher und gesellschaftlich relevanter Kommunikation. In der historischen Entwicklung sah er einen Umbruch der Gesellschaft von einer „stratifikatorischen Differenzierung“ zu einer „funktionalen Differenzierung“. [189] Im Zuge einer Analyse sich wandelnder gesellschaftlicher Semantik (Selbstbeschreibung) und der damit verbundenen Bewegung von universialistischen zu relativistischen Sehweisen, gelangte er zur Auffassung der Notwendigkeit, das ontologische Schema durch neue Begrifflichkeiten, die des „Beobachters“ und dem der „Beobachtung“, zu ersetzen. [190]

„Jetzt wird die Unterscheidung Sein/Nichtsein als fundierende Unterscheidung (primary distinction) ersetzt, und zwar ontologisch völlig unplausibel ersetzt durch die Unterscheidung von innen und außen oder Selbstreferenz und Fremdreferenz des Beobachters. Denn erst muß, nach der neuen Version, ein Beobachter erzeugt sein, bevor er die Unterscheidung Sein/Nichtsein anwenden kann.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft Seite 911

So gesehen wäre in einer modernen Gesellschaft keine konkurrenzlose Wahrheit mehr erreichbar. Während in den vormodernen Gesellschaften, mit ihrer Stände- oder Kastenordnung eine stabile Systemkonsistenz mit zuverlässigen Machtverhältnissen (z. B. durch Anerkennung des Geburtsadels) gewährleistet war, wird nun in jedem Teilsystem eine eigene Leitunterscheidung (Code) [191] erzeugt, z. B. in der Wirtschaft mit der Differenz bezahlen/nicht bezahlen [192] in der Politik Macht/Opposition [193] oder in der Wissenschaft Wahrheit/Unwahrheit. [194]

Aber auch in der systemtheoretischen Beschreibung von Sinn [195] wird deutlich, wie Luhmann mit konstruktivistischen Argumenten ontologische Geltungsansprüche in Frage stellt.

„Es ist eine Selbstillusionierung sinnkonstituierender Systeme, wenn sie meinen, zeitüberdauernde Identitäten habe es immer schon gegeben und werde es weiterhin geben, und man könne sich daher auf sie wie auf Vorhandenes beziehen. Alle Orientierung ist Konstruktion, ist von Moment zu Moment reaktualisierte Unterscheidung.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft Seite 44/45

Hierbei konfrontiert er die Möglichkeit einer ontologischen Seins-Setzung mit deren Umdeutung in prozessual erzeugte, und zeitlich bedingte Operationen, deren Fortbestand nur noch durch autopoietische Systembildungen gewährleistet und durch im System erzeugte Rekursionen fortgesetzt werden können. Auch Systeme selbst können nicht aus sich heraus bestehen, sondern nur aus operativen Unterscheidungen wie System/Umwelt. [196]

Verbindung zu anderen Wissenschaften

Die Philosophie versteht unter Ontologie die Grundstrukturen der Wirklichkeit und nimmt dabei in Anspruch, ein allgemeingültiges Werkzeug bereitzustellen, um die Welt verstehen zu können. Es ist also verständlich, dass der Begriff Ontologie oder Synonyme dieses Begriffs in anderen Wissenschaften ebenfalls verwendet werden.

Etabliert hat sich der Begriff in der Informatik und dort z. B. in den Gebieten Semantic Web und Verstehen natürlicher Sprache . In anderen Wissenschaften ist der Begriff Ontologie weniger stark etabliert, wird aber dennoch gelegentlich verwendet, z. B. in Sprachwissenschaft , Literaturwissenschaft , Psychologie [197] [198] und Mathematik . Im Unterschied zur Philosophie bezieht sich der Ontologiebegriff dann aber auf ein begrenztes Themengebiet oder ein spezifisches Subjekt oder Objekt.

Der Plural Ontologien wird in der Philosophie für die Ontologien verschiedener Philosophen verwendet, von denen in der Regel jede für sich aber Allgemeingültigkeit beansprucht. In den anderen Wissenschaften dagegen, bezieht sich der Plural Ontologien auf verschiedene Ausschnitte der Wirklichkeit. ZB verschiedene Wissensgebiete, verschiedene Personen und deren jeweiliges Weltbild.

Inhaltlich besteht eine begriffliche Nähe der Ontologie zur Systemtheorie und zur Kybernetik , die sich ebenfalls mit Strukturen der Wirklichkeit beschäftigen, wenn auch stärker mit deren quantitativen Aspekten und dynamischen Prozessen.

Auch das mathematische Gebiet der Formalen Begriffsanalyse , beschäftigt sich mit dem Ordnen von Gegenständen und ihren Merkmalen in einer Struktur. Ontologien im Sinne der Informatik lassen sich mit den Mitteln der Formalen Begriffsanalyse aus der Mathematik formal beschreiben.

Entsprechungen in anderen Kulturen

Der Ansatz der asiatischen Philosophie, die Wirklichkeit mit einer gedanklichen Grundstruktur zu unterlegen, unterscheidet sich stark von der westlichen Ontologie. Er richtet sich stärker an Beziehungen, Prozessen und Kreisläufen aus und stellt Dinge und ihre Eigenschaften als vergänglich in den Hintergrund. Ob dieser Ansatz ebenfalls unter den Oberbegriff Ontologie gefasst werden soll, ist umstritten.

 • Pro wird argumentiert, dass es ebenfalls darum geht, die Wirklichkeit durch eine gedankliche Grundstruktur greifbar zu machen.
 • Kontra wird argumentiert, dass der Begriff Ontologie aus dem Griechischen stammt und damit fest mit der westlichen Philosophie und deren Vorstellungen verknüpft ist. Auch wird die asiatische Philosophie häufig gleichgesetzt mit der Form, in der sich in westlichen esoterischen Kreisen auf sie bezogen wird.

Zu den Grundstrukturen östlicher Philosophie siehe Wuji , Yin und Yang , Fünf-Elemente-Lehre , Daodejing , Laozi und mit Einschränkungen auch die Acht Trigramme .

Allerdings wird die Konzentration auf Dinge und Eigenschaften durchaus auch in Zweigen der abendländischen Philosophie kritisiert. Siehe hierzu Prozessphilosophie .

Vermutlich finden sich auch in weiteren Kulturen Grundstrukturen der Erkenntnis, bei denen man darüber diskutieren kann, ob sie eine Ontologie darstellen, und die sich dabei deutlich vom abendländischen Ontologie-Verständnis unterscheiden.

Siehe auch

Literatur

Siehe auch Literatur zu Metaphysik .

Ältere und moderne Klassiker

 • Thomas von Aquin: Über Seiendes und Wesenheit. De ente et essentia . Lateinisch-Deutsch, mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Meiner, Hamburg 1988, ISBN 3-7873-0771-0 .
 • Ernst Bloch : Tübinger Einleitung in die Philosophie . Suhrkamp, Frankfurt am Main, neue erweiterte Ausgabe (!) 1970, DNB 456137513 . (identisch mit Gesamtausgabe Band 13)
 • Georg Lukács : Ontologie – Marx. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Die Ontologischen Grundprinzipien bei Marx . 1972, DNB 730293432 .
 • Heinrich Rombach : Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit. 2., unveränderte Auflage. Freiburg i.Br./ München 1988, ISBN 3-495-47637-7 .

Systematische Darstellungen und Handbücher

 • Artikel „Ontologie“ in:
  • Ritter/Gründer/Gabriel (Hrsg.): HWPh .
  • Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie.
  • Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften.
 • David Malet Armstrong : Universals: an opinionated introduction. Westview 1989, ISBN 0-8133-0772-4 Zugleich eine sehr klare Einführung in Grundprobleme der systematischen Ontologie.
 • Hans Burkhardt, Barry Smith (Hrsg.): Handbook of Metaphysics and Ontology . Philosophica Analytica, München 1991, ISBN 3-88405-080-X .
 • Jan Faye, Uwe Scheffler, Max Urchs: Things, Facts and Events . Rodopi 2000, ISBN 90-420-1533-0 .
 • Reinhardt Grossmann: Die Existenz der Welt. Eine Einführung in die Ontologie. 2. Auflage. ontos, Frankfurt 2004, ISBN 3-937202-38-2 .
 • John Heil: From an ontological point of view. Oxford University Press, Oxford 2005, ISBN 0-19-925974-7 .
 • Michael Loux: Metaphysics – A Contemporary Introduction. 3. Auflage. London 2006.
 • EJ Lowe : A Survey of Metaphysics. Oxford 2002.
 • Uwe Meixner : Einführung in die Ontologie . Wissenschaftl. Buchges., Darmstadt 2004, ISBN 3-534-15458-4 .
 • Edmund Runggaldier , Christian Kanzian : Grundprobleme der analytischen Ontologie . Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-99493-X .
 • Benjamin Schnieder: Substanzen und (ihre) Eigenschaften. Eine Studie zur analytischen Ontologie . de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 3-11-018155-X .
 • Erwin Tegtmeier: Grundzüge einer kategorialen Ontologie. Dinge, Eigenschaften, Beziehungen, Sachverhalte . Alber, Freiburg/ München 1992, ISBN 3-495-47722-5 .
 • Jan Urbich, Jörg Zimmer (Hg.): Handbuch Ontologie . Metzler, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-476-04637-6 .
 • Béla Weissmahr : Ontologie. 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1991, ISBN 3-17-011775-0 .

Zur Geschichte der Ontologie

 • Kevin Mulligan : A History of Early Analytic Metaphysics. In: Steven D. Hales (Hrsg.): Analytic Philosophy: Classic Readings. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, Cal. 2002, ISBN 0-534-51277-1 , S. 83 ff.
 • Walter Pagel : Paracelsus, van Helmont, Virchow und die Wandlungen im ontologischen Krankheitsbegriff. In: Virchows Archiv für pathologische Anatomie. Band 363, 1974, S. 183–211.

Weblinks

Commons : Ontology – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Ontologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Thomas Hofweber: Logic and Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 2. a b c d Mario Bunge, Martin Mahner: Über die Natur der Dinge, Hirzel 2004.
 3. I. Prigogine: Vom Sein zum Werden, Piper 1992.
 4. Jacobus Lorhardus: Theatrum philosophicum. Ogdoas Scholastica continens Diagraphen Typicam artium: Grammatices (Latinae, Graecae), Logices, Rhetorices, Astronomices, Ethices, Physices, Metaphysices, seu Ontologiae, 1. A. Sangalli 1606, hier 2. A. Basel; vgl. Joseph S. Freedman: Deutsche Schulphilosophie im Reformationszeitalter (1500–1650). Ein Handbuch für den Hochschulunterricht, Münster, MAKS 1985; Jean-François Courtine: Suarez et le système de la métaphysique, Paris, Presses Universitaires de France 1990, 410 n. 6
 5. lc, sv Ontologie 1. A. 1726, 2. A. 1733, ND dieser Thoemmes 2001.
 6. lc, sv Ontologie 1. A. 1726, 2. A. 1733, ND dieser Thoemmes 2001 mit Verweis auf Chauvin, lexic. philosoph. 459 ed. 2 und Joh. Clauberg, oper. philos., 277.
 7. Artikel „Ontologie“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Auflage. Leipzig 1975.
 8. Zur Herausbildung einer Unterscheidung in der Verwendung von „Metaphysik“ und „Ontologie“ vgl. Elisabeth Maria Rompe: Die Trennung von Ontologie und Metaphysik. Der Ablösungsprozess seine Motivierung bei Benedictus Pererius und anderen Denkern des 16. und 17. Jahrhunderts . Universität Bonn, Bonn 1968 (Diss. 1967).
 9. Erwin Tegtmeier: Einleitung, Ontologie . Texte, Alber, München 2000, 17.
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Ontology ( philpapers.org ).
 11. Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 2.1 Antike ( meiner.de ): „Nach einer berühmten Formulierung von Aristoteles (384-322 v. Chr.), der zwar wie auch Platon nicht den Ausdruck ›O.‹ verwendet, sich jedoch der Sache nach in seiner ›ersten Philosophie‹ ausführlich damit befasst, lässt sich O. charakterisieren als die Untersuchung des Seienden als Seiendem (to on he on).“
 12. Daniel E. Flage: Berkeley, George . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 4 January 2021.
 13. a b Amie Thomasson:Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 4 January 2021.
 14. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 4 Aktuelle Debatten und Gesamtentwürfe ( meiner.de ).
 15. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, particulars and non-particulars ( philpapers.org ).
 16. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Particulars ( philpapers.org ).
 17. a b c d Mary C. MacLeod: Universals . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 4 January 2021.
 18. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Realism - Universals ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 4 January 2021.
 19. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, Ontology ( philpapers.org ).
 20. Gideon Rosen: Abstract Objects . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 4 January 2021.
 21. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, abstract entities ( philpapers.org ).
 22. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Abstract objects ( philpapers.org ).
 23. Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 4.2.3 Ontologische Unabhängigkeit ( meiner.de ): „Ganz grob gesagt versteht man unter existenzieller oder ontologischer (im Gegensatz z. B. zu logischer) Unabhängigkeit die Fähigkeit, ›alleine zu existieren‹.“
 24. Achille Varzi: Boundary . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2015. Abgerufen im 4 January 2021.
 25. a b c d e Tuomas E. Tahko, E. Jonathan Lowe: Ontological Dependence . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 4 January 2021.
 26. Gonzalo Nuñez Erices: Boundaries and Things. A Metaphysical Study of the Brentano-Chisholm Theory . In: Kriterion: Journal of Philosophy . 33, Nr. 2, 2019, S. 15–48.
 27. a b c d e Harold Noonan, Ben Curtis: Identity . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 4 January 2021.
 28. Peter Forrest: The Identity of Indiscernibles . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 20 January 2021.
 29. Max Black: The Identity of Indiscernibles . In: Mind . 61, Nr. 242, 1952, S. 153–164. doi : 10.1093/mind/LXI.242.153 .
 30. Sam Cowling: Non-Qualitative Properties . In: Erkenntnis . 80, Nr. 2, 2015, S. 275–301. doi : 10.1007/s10670-014-9626-9 .
 31. a b c Andre Gallois: Identity Over Time . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 23 January 2021.
 32. a b Damiano Costa: Persistence in Time . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 23 January 2021.
 33. Katherine Hawley: Temporal Parts . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 January 2021.
 34. David A. Vander Laan: The Ontology of Impossible Worlds . In: Notre Dame Journal of Formal Logic . 38, Nr. 4, 1997, S. 597–620. doi : 10.1305/ndjfl/1039540772 .
 35. Christopher Menzel: Possible Worlds . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017. Abgerufen im 5 January 2021.
 36. a b Ted Parent: Modal Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 5 January 2021.
 37. Matthew Davidson: God and Other Necessary Beings . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 5 January 2021.
 38. Bruce Reichenbach: Cosmological Argument . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 6 January 2021.
 39. Contingent . In: www.newadvent.org . CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Abgerufen im 5 January 2021.
 40. a b c d Jaegwon Kim, Ernest Sosa, Gary S. Rosenkrantz: A Companion to Metaphysics . Wiley-Blackwell, substance ( philpapers.org ).
 41. a b c d Howard Robinson: Substance . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 42. Teresa Robertson Ishii, Philip Atkins: Essential vs. Accidental Properties . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 43. a b c Francesco Orilia, Michele Paolini Paoletti:Properties . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 44. a b Jiri Benovsky: The Bundle Theory and the Substratum Theory: Deadly Enemies or Twin Brothers? . In: Philosophical Studies . 141, Nr. 2, 2008, S. 175–190. doi : 10.1007/s11098-007-9158-0 .
 45. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: The Bundle Theory is Compatible with Distinct but Indiscernible Particulars . In: Analysis . 64, Nr. 1, 2004, S. 72–81. doi : 10.1093/analys/64.1.72 .
 46. a b Uriah Kriegel: Introverted Metaphysics: How We Get Our Grip on the Ultimate Nature of Objects, Properties, and Causation . In: Metaphilosophy . 50, Nr. 5, 2019, S. 688–707. doi : 10.1111/meta.12391 .
 47. a b Sungho Choi, Michael Fara: Dispositions . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 48. Eric M. Rubenstein: Color . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 7 January 2021.
 49. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, relations ( philpapers.org ).
 50. a b c Fraser MacBride: Relations . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 51. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, relations, the nature of ( philpapers.org ).
 52. Sophie Allen: Properties . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 19 January 2021.
 53. Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Relations, Internal and External ( philpapers.org ).
 54. Bo R. Meinertsen: Metaphysics of States of Affairs: Truthmaking, Universals, and a Farewell to Bradley's Regress . Springer Singapore, S.   1 ( philpapers.org ).
 55. a b c Mark Textor: States of Affairs . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 56. Ludwig Wittgenstein, GCM Colombo, Bertrand Russell: Tractatus Logico-Philosophicus . Fratelli Bocca, 1922 ( philpapers.org ).
 57. DM Armstrong: A World of States of Affairs . Cambridge University Press, 1996 ( philpapers.org ).
 58. Jamin Asay: Truthmaker Theory . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 9 January 2021.
 59. a b Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, events ( philpapers.org ).
 60. a b Jaegwon Kim, Ernest Sosa, Gary S. Rosenkrantz: A Companion to Metaphysics . Wiley-Blackwell, event theory ( philpapers.org ).
 61. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, processes ( philpapers.org ).
 62. Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy . Cambridge University Press, event ( philpapers.org ).
 63. Susan Schneider: Events . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 64. Johanna Seibt: Process Philosophy . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 65. JR Hustwit: Process Philosophy . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 9 January 2021.
 66. Peter Simons: Ontology Meets Ontologies: Philosophers as Healers . In: Metascience . 18, Nr. 3, 2009, S. 469–473. doi : 10.1007/s11016-009-9308-4 .
 67. Ontology ( en ) In: www.merriam-webster.com . Abgerufen im 16 February 2021.
 68. a b Peter van Inwagen: Relational Vs. Constituent Ontologies . In: Philosophical Perspectives . 25, Nr. 1, 2011, S. 389–405. doi : 10.1111/j.1520-8583.2011.00221.x .
 69. LA Paul: Being, Freedom, and Method: Themes From the Philosophy of Peter van Inwagen . Oxford University Press, 2017, A One Category Ontology ( philpapers.org ).
 70. Amie Thomasson:Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 27 December 2020.
 71. Ray Brassier: Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014) . Omnia, 2015, Deleveling: Against 'Flat Ontologies', S.   64–80 ( philpapers.org ).
 72. Brian Epstein: Social Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 27 November 2020.
 73. a b c d Jonathan Schaffer : Metametaphysics . Hrsg.: Chalmers, Manley, Wasserman. Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-954604-6 , On What Grounds What Metametaphysics, S.   347–83 ( jonathanschaffer.org [PDF]).
 74. Willard V. Quine: On What There Is . In: Review of Metaphysics . 2, Nr. 1, 1948, S. 21–38.
 75. Phillip Bricker: Ontological Commitment . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016.
 76. a b EJ Lowe, Edward Joseph Lowe: The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science . Clarendon Press, 2006, ISBN 978-0-19-925439-2 , 2. The Four-Category Ontology and its Rivals (englisch, google.com ).
 77. JTM Miller: Lowe, Edward Jonathan . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 78. Tuomas E. Tahko: Fundamentality . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 79. Neil Mehta: Can Grounding Characterize Fundamentality? . In: Analysis . 77, Nr. 1, 2017, S. 74–79. doi : 10.1093/analys/anx044 .
 80. Jonathan Schaffer: Monism: The Priority of the Whole . In: The Philosophical Review . 119, Nr. 1, 1. Januar 2010, ISSN 0031-8108 , S. 31–76. doi : 10.1215/00318108-2009-025 .
 81. a b Roberto Poli: Nicolai Hartmann . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.
 82. a b Nicolai Hartmann: New Ways of Ontology . Transaction Publishers, 2012, ISBN 978-1-4128-4704-9 , 9 Dependence and Autonomy in the Hierarchy of Strata (englisch, google.com ).
 83. Gustav Bergmann: Ineffability, Ontology, and Method . In: Philosophical Review . 69, Nr. 1, 1960, S. 18–40. doi : 10.2307/2182265 .
 84. Gary S. Rosenkrantz: Of Facts and Things . In: International Journal of Philosophical Studies . 26, Nr. 5, 2018, S. 679–700. doi : 10.1080/09672559.2018.1542277 .
 85. Michael Esfeld : The Routledge Handbook of Metametaphysics . 'Thing' and 'Non-Thing' Ontologies ( philpapers.org ).
 86. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-philosophicus . Routledge, 2001, S.   5 .
 87. a b c d Bradley Rettler, Andrew M. Bailey: Object . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.
 88. a b c DM Armstrong: Sketch for a Systematic Metaphysics . OUP Oxford, 2010, ISBN 978-0-19-161542-9 , 4. States of Affairs (englisch, google.com ).
 89. Brian Skyrms: Tractarian Nominalism . In: Philosophical Studies . 40, Nr. 2, 1981, S. 199–206. doi : 10.1007/BF00353791 .
 90. Jan Woleński: Reism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 91. Jeffrey Grupp: Blob Theory: N-adic Properties Do Not Exist . In: Sorites . Nr. 17, October 2006.
 92. William F. Vallicella: A Paradigm Theory of Existence: Onto-Theology Vindicated . Kluwer Academic Publishers, III THE 'NO DIFFERENCE' THEORY, S.   88 ( philpapers.org ).
 93. Howard Robinson: Substance . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 94. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: Nominalism in Metaphysics . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019.
 95. GJ Larson, RS Bhattacharya, K. Potter (Hrsg.): Samkhya. In: The Encyclopedia of Indian Philosophies. Band 4. Princeton University Press , 2014, ISBN 978-0-691-60441-1 , S. 3–11.
 96. a b Paul Schweizer: Mind/Consciousness Dualism in Sankhya-Yoga Philosophy . In: Philosophy and Phenomenological Research . 53, Nr. 4, 1993, S. 845–859. doi : 10.2307/2108256 .
 97. Ferenc Ruzsa: Sankhya . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 98. Mike Burley: Classical Samkhya and Yoga – An Indian Metaphysics of Experience. Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-64887-5 , S. 39–41.
 99. Lloyd Pflueger: Person Purity and Power in Yogasutra, in Theory and Practice of Yoga. Hrsg. von Knut Jacobsen. Motilal Banarsidass, ISBN 978–8120832329, S. 38–39.
 100. Kovoor T. Behanan (2002), Yoga: Its Scientific Basis, Dover, ( ISBN 978-0-486-41792-9 ), pages 56–58
 101. Edwin Bryant: Yoga Sutras of Patanjali . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 102. Sangeetha Menon: Vedanta, Advaita . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 103. Shyam Ranganathan: Hindu Philosophy . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 104. a b Georgi Schischkoff (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 14. Auflage. Alfred-Kröner, Stuttgart 1982, ISBN 3-520-01321-5 , (a) zu Lexikon-Stw. „Sein“, S. 628; (b) zu Lexikon-Stw. „Ontologie“ S. 503 f.
 105. Aristoteles Met. 1003a.
 106. Jorge Gracia, Lloyd Newton: Medieval Theories of the Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 1 January 2021.
 107. Jeffrey Brower: Medieval Theories of Relations . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 1 January 2021.
 108. a b c d e f g DO Dahlstrom: New Catholic Encyclopedia . Gale, 2004, Ontology ( encyclopedia.com ).
 109. a b c d Gaven Kerr: Aquinas: Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 18 December 2020.
 110. Christopher M. Brown: Thomas Aquinas . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 18 December 2020.
 111. Joseph Magee: Ontology ( en ) In: Thomistic Philosophy Page . 9. Februar 2020. Abgerufen im 18 December 2020.
 112. Joseph Magee: Essence and Existence ( en ) In: Thomistic Philosophy Page . 4. Februar 2020. Abgerufen im 18 December 2020.
 113. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Aquinas, Thomas ( philpapers.org ).
 114. Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Thomas Aquinas, St. ( philpapers.org ).
 115. Ralph McInerny, John O'Callaghan: Saint Thomas Aquinas . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 18 December 2020.
 116. Piotr Jaroszyski: Metaphysics or Ontology? Brill, 2018, Summary of Part 2 ( philpapers.org ).
 117. a b Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Ontology, History of ( philpapers.org ).
 118. a b c d e f g h Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte ( meiner.de ).
 119. Goclenius: Lexicon philosophicum (1613), S. 16.
 120. Micraelius: Lexicon Philosophicum (1653), S. 654.
 121. GW Leibniz: Opuscules et fragments inédits. Hildesheim (1966), S. 511.
 122. a b c Justin Skirry: Descartes, Rene: Mind-Body Distinction . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 19 December 2020.
 123. a b Kurt Smith: Descartes' Theory of Ideas . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 124. Alan Nelson: Introduction: Descartes's Ontology . In: Topoi . 16, Nr. 2, 1997, S. 103–109. doi : 10.1023/A:1005877628327 .
 125. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: Descartes's Substance Dualism and His Independence Conception of Substance . In: Journal of the History of Philosophy . 46, Nr. 1, 2008, S. 69–89. doi : 10.1353/hph.2008.1827 .
 126. Howard Robinson: Dualism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 127. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Descartes, René ( philpapers.org ).
 128. a b c Blake D. Dutton: Spinoza, Benedict De . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 21 December 2020.
 129. William Mander: Pantheism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 21 December 2020.
 130. Noa Shein: Spinoza's Theory of Attributes . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 21 December 2020.
 131. Valtteri Viljanen: The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics . Cambridge University Press, 2009, Spinoza's Ontology ( philpapers.org ).
 132. a b Jason Waller: Spinoza, Benedict de: Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 21 December 2020.
 133. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Spinoza, Benedict de (1632-77) – ( philpapers.org ).
 134. Christian Wolff : Philosophia prima sive Ontologia. Methodo scientifica pertracta, qua omnis cognitionis humanae principia continentur (Frankfurt/Leipzig 1730, 1736), § 1
 135. a b c Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Wolff, Christian ( philpapers.org ).
 136. a b c Matt Hettche, Corey Dyck: Christian Wolff . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 16 December 2020.
 137. Christian Wolff: Preliminary Discourse on Philosophy in General . Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963, S.   45–6 ( philpapers.org ).
 138. Kant, KrV B 303/A 246
 139. Kant: Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik . In: Gesammelte Werke, Akademie Textausgabe, Berlin (1968), Band 20, S. 260.
 140. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Heidelberg 1975 (1817), § 18
 141. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Heidelberg 1975 (1817), S. 4.
 142. Ludwig Feuerbach: Einige Bemerkungen über den ›Anfang der Philosophie‹ von Dr. JF Reiff. In: Ludwig Feuerbach Werke in sechs Bänden, Fft./M., Band 3, S. 133.
 143. Ludwig Feuerbach: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: Ludwig Feuerbach: Kleine philosophische Schriften (1842–1845). Herausgegeben von Max Gustav Lange, Leipzig: Felix Meiner, 1950, S. 73.
 144. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Voluntarism ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 21 November 2020.
 145. P. Ortegat, LJ Walker: New Catholic Encyclopedia Volume 14 . Voluntarism, S.   582 ( encyclopedia.com ).
 146. Robert Wicks: Arthur Schopenhauer . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 21 November 2020.
 147. Julian Young: Schopenhauer . Routledge, 2005, 3. Metaphysics: The World as Will ( philpapers.org ).
 148. Julius Frauenstädt: Schopenhauer-Lexikon. Ein Philosophisches Wörterbuch, Nach Arthur Schopenhauers Sämmtlichen Schriften Und Handschriftlichem Nachlass . FA Brockhaus, 1871, Objektivation ( schopenhauers-kosmos.de ).
 149. Bernardo Kastrup: Decoding Schopenhauer's Metaphysics: The Key to Understanding How It Solves the Hard Problem of Consciousness and the Paradoxes of Quantum Mechanics . John Hunt Publishing, 2020, ISBN 978-1-78904-427-0 , 10. Individuality and dissociation (englisch, google.com ).
 150. a b Hans-Helmuth Gander: Husserl Lexikon . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ontologie ( philpapers.org ).
 151. Dagfinn Føllesdal: A Companion to Phenomenology and Existentialism . John Wiley & Sons, Ltd, 2006, ISBN 978-0-470-99650-8 , Husserl's Reductions and the Role They Play in His Phenomenology, S.   105–114 , doi : 10.1002/9780470996508.ch8 (englisch, wiley.com ).
 152. John J. Drummond: Historical Dictionary of Husserl's Philosophy . Scarecrow Press, 2009, Formal ontology ( philpapers.org ).
 153. Roberto Poli: Husserl's Conception of Formal Ontology . In: History and Philosophy of Logic . 14, 1993, S. 1–14. doi : 10.1080/01445349308837207 .
 154. Dermot Moran, Joseph Cohen: The Husserl Dictionary . Continuum, 2012, Regional ontology ( philpapers.org ).
 155. John J. Drummond: Historical Dictionary of Husserl's Philosophy . Scarecrow Press, 2009, Eidetic variation ( philpapers.org ).
 156. Andrew D. Spear: Husserl, Edmund: Intentionality and Intentional Content . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 22 December 2020.
 157. a b c Michael Wheeler: Martin Heidegger . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 158. Frank Schalow: Historical Dictionary of Heidegger's Philosophy . Scarecrow Press, 2010, Ontological difference ( philpapers.org ).
 159. a b WJ Korab-Karpowicz: Heidegger, Martin . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 160. Michael Inwood: A Heidegger Dictionary . Wiley-Blackwell, 1999, Ontology and fundamental ontology ( philpapers.org ).
 161. Peter Van Inwagen: Meta-Ontology . In: Erkenntnis . 48, Nr. 2–3, 1998, S. 233–50. doi : 10.1023/A:1005323618026 .
 162. Michael Inwood: A Heidegger Dictionary . Wiley-Blackwell, 1999, History of being ( philpapers.org ).
 163. a b Thomas Hofweber: Logic and Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 164. a b Hannes Leitgeb, André Carus: Rudolf Carnap . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 165. Hannes Leitgeb, André Carus: Rudolf Carnap > H. Tolerance, Metaphysics, and Meta-Ontology (Stanford Encyclopedia of Philosophy) . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy .
 166. Mauro Murzi: Carnap, Rudolf . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 23 December 2020.
 167. Stephan Blatti, Sandra Lapointe: Ontology After Carnap . Oxford University Press UK, Introduction ( philpapers.org ).
 168. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Carnap, Rudolf ( philpapers.org ).
 169. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Ontological commitment ( philpapers.org ).
 170. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Ontology ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 13 December 2020.
 171. a b Phillip Bricker: Ontological Commitment . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 13 December 2020.
 172. PD Magnus, Jonathan Jenkins Ichikawa: Forall X . UBC Auflage. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0, 2020, V. First-order logic ( philpapers.org ).
 173. Jonathan Schaffer: Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology . Oxford University Press, On What Grounds What, S.   347–383 ( philpapers.org ).
 174. Willard Van Orman Quine: On What There Is . In: Review of Metaphysics . 2, Nr. 5, 1948, S. 21–38.
 175. Peter van Inwagen: Oxford Studies in Metaphysics, Volume 1 . Clarendon Press, 2004, A Theory of Properties, S.   107–138 ( philpapers.org ).
 176. Zsolt-kristof Kapelner: Reconciling Quinean and neo-Aristotelian Metaontology . 2015, 3. Quinean Metaontology ( ceu.hu [PDF]).
 177. Günter Dedié: Die Kraft der Naturgesetze – Emergenz und kollektive Fähigkeiten von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft, 2. Aufl., tredition 2015.
 178. Jürgen Habermas : Erkenntnis und Interesse. In: Technik und Wissenschaft als »Ideologie«. (Edition 287). 1. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt 1968), [1965 Merkur] S. 147 f.
 179. Nicolai Hartmann : Neue Wege der Ontologie. In: Systemat. Philos. 3. Auflage. 1949.
 180. Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie . W. De Gruyter, 1935, 1. Kapitel. Die ontologische Grundfrage ( philpapers.org ).
 181. Aristotle, CDC Reeve: Metaphysics . Hackett Publishing, 2016, ISBN 978-1-62466-441-0 , Book Epsilon (englisch, google.com ).
 182. Herbert Spiegelberg: The Phenomenological Movement a Historical Introduction . 3rd Auflage. M. Nijhoff, 1963, S.   309–310 ( philpapers.org ).
 183. Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie . W. De Gruyter, 1935, 12. Kapitel. Die Trennung von Dasein und Sosein ( philpapers.org ).
 184. Predrag Cicovacki: The Analysis of Wonder: An Introduction to the Philosophy of Nicolai Hartmann . Bloomsbury Publishing USA, 2014, ISBN 978-1-62356-974-7 , I.3 Modifications of Being (englisch, google.com ).
 185. JN Mohanty: Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy . Northwestern University Press, 1997, Chapter 3: Nicolai Hartmann's Phenomenological Ontology.
 186. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft . Band   2 . Suhrkamp, 1998, ISBN 3-518-28960-8 , S.   895 .
 187. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft . 10. Auflage. Band   2 . Suhrkamp Verlag, 1998, ISBN 3-518-28960-8 , S.   898 .
 188. William Rasch: Ontologien der Moderne. Luhmanns Ontologie . Hrsg.: René John, Jana Rückert-John, Elena Esposito. Springer VS, 2012, ISBN 978-3-531-18022-9 , S.   39 .
 189. Link Universität Münster: Theorien der Frühen Neuzeit. Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, 2003, abgerufen am 4. April 2019 .
 190. Niklas Luhmann: Einführung in die Systemtheorie . Hrsg.: Dirk Baecker. 7. Auflage. Carl-Auer Verlag, 2002, ISBN 3-89670-839-2 , S.   137 .
 191. Andreas Kött: Systemtheorie und Religion: Mit einer Religionstypologie im Anschluss an Niklas Luhmann. Binärer Code und symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium . Königshausen & Neumann, 2003, ISBN 3-8260-2575-X , S.   90 .
 192. Niklas Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-28752-4 .
 193. Niklas Luhman: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-29182-3 .
 194. Niklas Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-518-28601-3 .
 195. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Kapitel 1. III Sinn . S.   44–60 .
 196. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. IV. Die Unterscheidung von System und Umwelt . 10. Auflage. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997, S.   65, 66, 67 .
 197. Thomas Bernhard Seiler: Evolution des Wissens. Band I: Evolution der Erkenntnisstrukturen. 2012, ISBN 978-3-643-11376-4 .
 198. Thomas Bernhard Seiler: Evolution des Wissens. Band II: Evolution der Begriffe. 2012, ISBN 978-3-643-11377-1 .