Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

fænomenologi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Fænomenologien (fra oldgræsk φαινόμενον phainómenon , tysk 'Visible, Appearance' og λόγος lógos 'Speech', 'Doctrine') er en filosofisk bevægelse, hvis repræsentanter ser viden om oprindelsen i direkte givne optrædener, fænomenerne .

De formelle beskrivelser af fænomenerne afspejler dybest set kravene fra alle fænomenologiske tilgange, det være sig filosofiske eller videnskabelige , litterære eller psykologiske . De adskiller sig kun i den måde, de håndterer det, der umiddelbart gives. Fænomenologi blev betydeligt påvirket af Edmund Husserl i begyndelsen af ​​det 20. århundrede .

Koncepthistorie

Ordet "fænomen" beskriver allerede et udseende i oldgræsk (se fænomenets etymologi), hvilket betyder en enkelt begivenhed, der kan opfattes af sanserne. Betydningen af ​​sådanne fænomener er blevet forberedt af skeptikernes skole, der ser sig selv som et tilbageslag på den metafysiske dogmatisme fra de tidligere filosofiske skoler som Parmenides of Elea . [1] Udtrykket "fænomenologi" eller "fænomenologisk" går tilbage til 1700 -tallet og findes i Friedrich Christoph Oetinger (De Forældres Filosofi) og Johann Heinrich Lambert ( Om metode, metafysik, teologi og moral mere korrekt beviser 1762) . Dette som et begreb om en fænomenologia eller optica transcendentalis. I Lamberts værk New Organon eller Tanker om udforskning og betegnelse af det sande og dets differentiering af fejl og udseende , del 4: Fænomenologi eller udseendelære (1764), nødvendigheden af ​​en doktrine om udseende eller udseende sammen med en doktrin om tankelove og dem, der blev postuleret af tegnene som redskaber til søgen efter sandhed .

Kant bruger også udtrykket til at betegne en doktrin om modtagelighedens grænser. Dette resulterede blandt andet i hans Kritik af ren fornuft . [2]

Desuden står udtrykket i Hegels arbejde, især inden for sindets fænomenologi , for viden i frembringelse, det vil sige de former, hvori objekter kan optræde i bevidstheden, dvs. helheden af ​​sindets optrædener i bevidsthed, historie og tanke. [3] Sindets fænomenologi ser sig selv som videnskaben om bevidsthedsoplevelsen, som i første omgang stadig er absolut umiddelbar (blot sensuel opfattelse af en virkelighed adskilt fra subjektet), vender senere tilbage til absolut viden (hvor det aktive subjekt og objektet falder sammen). Hermed sigter Hegel imod den naive antagelse om forkritisk filosofi, at objektet bestemmer viden, men også mod fjernelsen af ​​det hul, der postuleres af Kant mellem vidensemnet og dets objekt, det i sig selv, som Kant betragtede som ukendelig, og den er tildelt den blotte fremtoningsverden. I modsætning til hvad det nyere fænomenologi udtryk antyder, spiller menneskers konkrete aktivitet en vigtig rolle i denne formidlingsproces mellem subjekt og objekt.

Franz Brentano anvendte alternativt udtrykket fænomenologisk eller beskrivende psykologi. [4] Fænomenologi blev først en uafhængig filosofisk metode gennem Edmund Husserl i begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

Husserls fænomenologi

Husserls mål er at rehabilitere filosofien som den “første videnskab” ( prima philosophia ). Ifølge Husserl er det kun en fænomenologisk filosofi, der kan opfylde forudsætningerne for en virkelig streng videnskab, fordi en naturalistisk eller eksperimentel filosofi er baseret på fordomme og antagelser om eksistens, det vil sige, at den ikke er orienteret mod "tingene selv". Denne orientering kendetegner hele fænomenologiens strømning. Det er beregnet til at sikre, at videnskaberne kun styres af beviser, der kommer fra den direkte bevidsthedsoplevelse.

Husserl beskriver denne forbindelse i en artikel i Encyclopædia Britannica 1927 som følger:

”Fænomenologi betegner en ny form for beskrivende metode, der fik sit gennembrud i filosofien ved århundredeskiftet og en a priori videnskab, der er fremkommet fra den, som har til formål at tilvejebringe det grundlæggende organon til en strengt videnskabelig filosofi og muliggøre en metodisk reform af alle videnskaber som følge heraf. "

- Husserliana IX, 277

I denne artikel nævnes tre væsentlige aspekter af Husserls fænomenologi:

 • Beskrivelse som metode
 • Fænomenologiens forrang (videnskabelig påstand)
 • Fundament for alle andre videnskaber

Disse tre aspekter er bindende strukturelle træk ved fænomenologien for alle efterfølgende fænomenologer - også selvom de har været udsat for klar kritik i den videre udvikling af fænomenologien og ændringen i det fænomenologiske forskningssamfund.

Fænomenologiens rod

Franz Brentano

Husserls fænomenologi er stærkt påvirket af Franz Brentanos beskrivende psykologi , som også beskriver psykologiske fænomener uafhængigt af de fysiske stimuli, der genererer dem. I modsætning til en empirisk psykologi havde Brentano dannet begrebet bevidst bevidsthed . Dette er et udtryk for troen på, at bevidsthed aldrig er uden relation til noget: bevidsthed er altid bevidsthed om noget .

"Hvert psykisk fænomen er kendetegnet ved, hvad skolastikerne i middelalderen kaldte den forsætlige (også sandsynligvis mentale) eksistens af et objekt, og hvad vi, om end i ikke helt entydige termer, forholdet til et indhold, retningen mod et objekt ( som / her ikke skal forstås som en realitet), eller hvad man vil kalde immanent objektivitet. Hver indeholder noget som et objekt i sig selv, selvom det ikke er hver på samme måde. Noget præsenteres i fantasien, noget genkendes eller afvises i dommen, elsket i kærlighed, hadet i had, ønsket i lyst osv. Denne forsætlige ikke-eksistens er udelukkende særegent for psykiske fænomener. Intet fysisk fænomen viser noget lignende. "

- Franz Brentano : Psykologi fra empirisk synspunkt, 1874, s. 124f.

Denne tilsyneladende trivielle opdagelse baner vejen til et af de grundlæggende filosofiske problemer - opdelingen af ​​verden i subjekt og objekt . Baseret på bevidsthedens bevidste karakter kunne dette problem behandles fra et nyt perspektiv.

Brentano antog også, at logikkens grundlag ikke kan begrundes i en naturalistisk psykologi. Husserl tager dette aspekt op og udvider denne tanke om Brentanos beskrivende psykologi til en transcendental fænomenologi, der har til formål at forklare mulighederne for bevidsthedshandlinger generelt.

Kritikken af ​​psykologismen

Husserls filosofiske udgangspunkt var den antagelse, der i sin tid herskede om, at sandheder skal ses relativt og kun viser sig i deres respektive historiske form ( historicisme ) eller er et produkt af en naturalistisk opfattet psyke ( psykologi ). Filosofi ville da ikke længere være en form for at tilegne sig viden og skulle overdrage denne opgave til psykologien. Husserl imødegik dette synspunkt med sin kritik af psykologi. Ifølge Husserl er psykologismens tese om, at logik er en del af psykologien, da dette, som psykens videnskab, også omhandler tankelove, er forkert. Følgelig ville logik være læren om at tænke, ræsonnere og dømme og et særligt tilfælde af psykiske evner. Husserl modsiger dette synspunkt i to henseender. Først viser han, at konsekvensen af ​​psykologisme ville resultere i en ren relativitet af logiske love. Således ville modsigelsesprincippet blive en ren sandsynlighed, da empiriske regler ikke kan kræve generel gyldighed.

Et andet problem vedrører tankegangene og deres rigtighed . Hvis logikkens love var rent empiriske afledt af tankelove, betyder det ikke, at de også er korrekte. Så der er logisk forkerte domme, der også opstår ved at tænke. Korrekthedskriteriet kan således ikke ligge i selve tankegangen, medmindre forkerte domme er underlagt en anden tankesekvens, i hvilket tilfælde spørgsmålet forbliver, hvad er kriteriet for korrekte eller forkerte tankesekvenser. Husserl er overbevist om, at psykologi i sidste ende er tankens indhold, f.eks. B. adskiller dommen, ikke tankegangen, selve dommen. Selve dommen er således reel , mens dommens indhold er ideelt . Denne skelnen mellem indhold og tankegang, mellem "genesis" og "validity", vil fortsat være konstitutiv i opfølgningen af ​​fænomenologien.

Gratis variation

Metodisk mest udbredt er den frie variation, som er tættest på fænomenologiens beskrivende tilgang. Gennem fri variation i fantasien kan forskellige, men lignende ting præsenteres. Hver af disse ting er kun begrænset af det, der er logisk muligt, ikke af dets eksistensmulighed (eksempel: Goethes begreb om den oprindelige plante ). I denne frie variation kan konstanter derefter opdages, hvor de forskellige varianter "falder sammen", f.eks. B. Scarlet og Bordeaux er forskellige farver, men begge er røde. Det er denne dækning, denne identitet i den eidetiske variation , som resulterer i den generalitet, som Husserl beskriver med udtrykket "idé". Uden sin metafysik er Husserls eidos en platonisk idé. [5] Det er essensen, en generalitet, der er givet på en beskrivende, intuitiv måde. Det, der er vigtigt her, er forskellen mellem empirisk generalisering og denne idé : empirisk opfattelse er altid begrænset, mens ren eidetisk variation er uendelig, da den ikke kun ser på det, der i øjeblikket eksisterer, men også gør brug af alle logiske muligheder. Hvis filosofien ifølge Husserl skal være en streng videnskab, har den brug for denne universalitet og muligheden for en endelig begrundelse, som den giver, hvilket er fænomenologi.

Bevidsthedens bevidsthed

Intentionalitet er det centrale begreb for Husserls fænomenologi generelt. Han tager problemet med emne og objekt op, der allerede blev antydet i psykologikritikken. Intentionalitet betyder det faktum, at vores bevidsthed altid er rettet mod noget, det vil sige en bevidsthed om "noget". Denne betegnelse kan gøres tydelig ved at se på et fænomen : Daglige opfattelser, som f.eks B. opfattelsen af ​​mennesker eller objekter finder sted i en ikke-reflekteret holdning, der ikke sætter spørgsmålstegn ved personens eller tingens meningsfuldhed . Husserl antager nu, at denne meningsfuldhed er noget, vi knytter til ting. Et eksempel på dette er det, der kaldes bedrag . Hvis vi ser på en mannequin i et butiksvindue, som vi står foran, kan det ske, at vi er overraskede over at se, at det ikke var en mannequin, men en person. I dette øjeblik - og dette er tidspunktet, hvor illusionen vender - ændrer betydningen af ​​denne figur. Sådan opfører jeg mig B. ikke længere som om jeg var ubemærket.

Billede puslespil af et kranium, 1800 -tallet

Edmund Husserl taler i sine ideer om en ren fænomenologi og fænomenologisk filosofi ( også ideer I) om noesis og noema som grundlæggende momenter i objektets forfatning og dermed som grænsen for, hvad der kan siges. "Noesis" betyder, hvordan bevidsthedshandlingen forholder sig til sit objekt (tro, vil, hader, elsker) og "noema", hvordan objektet fremstår gennem disse noetiske handlinger (hvad man tror, ​​ønsker, hader, elsker).

Så er z. B. noema af opfattelsen af et træ "træet opfattede". Dette adskiller sig fundamentalt fra træet, der z. B. kan brænde, mens træopfattelsen ikke kan, fordi det ikke har nogen reelle egenskaber. Opfattelsen af ​​træer har imidlertid sin egen objektive betydning: for eksempel kan træer vokse og skal røres. Så træet ses som noget, der er struktureret sådan. At vi tror, ​​vi er noget som noget, er Husserls centrale idé kaldet intentionalitet. (Emnet kan være analogt, eksemplet på billedpuslespil tydeliggør: I See Fold det rigtige billedpuslespil som et eksempel på, hvordan det tilsigtede forestillede sig mellem to betydninger.)

Ligesom billedpuslespillet er substansen (græsk: hýlê ) i vores opfattelse kun tilgængelig gennem den forsætlige handling som f.eks. B. ægte, fantaseret, drømt osv. Betød. Det betyder, at vi giver mening til hyle. Kom nu efter Husserl z. B. biologiens fag også knyttet en sans, z. B. "bevæger sig af sig selv og reproducerer". Betydningen bag dette er den såkaldte materielle ontologi , som Husserl også kalder regional ontologi . Ifølge Husserl er disse regionale ontologier grundlaget for videnskaberne , da de først udgør den objektive betydning af fagene i de enkelte videnskaber.

Men hvordan kan det være, at vi engang så en dukke i butiksvinduet (se ovenfor), en anden gang en person? Husserl ville sige, at vi begge havde en opfattelse. Bedraget er også i første omgang en opfattelse, der senere viser sig at være et bedrag. Det, der har ændret sig, er kun den følelse af mening, som vi har optaget aspekterne af vores opfattelse med: livløs ting - person. For at der kan være bedrag, skal vi naturligvis være i stand til at knytte en mening til objekterne, som dog også kan ændre sig igen. Et centralt udtryk i Husserls terminologi er skygge . Objekter præsenteres aldrig for os som en helhed, men vises kun for os fra siden. Vi har aldrig det fulde perspektiv på det, som i sidste ende ville svare til objektets fuldstændige umærkelighed. Forudsætningen for opfattelse er derfor perspektivet, som samtidig også udgør tingenes skjul, og dermed muliggør fænomenet bedrag i første omgang.

Den epistemologiske slaglinje i denne tilgang består i opløsningen af aporiaen, som empirisme og rationalisme ifølge Husserl har efterladt. Da deres tilhængere nærmer sig verdens fænomenafstand , nogle ved at acceptere en ydre verden, andre ved at opfatte det som et produkt af fornuft, går de ikke strengt i overensstemmelse med fænomenet. Hvis de gjorde dette, ifølge Husserl, ville de opdage, at vi hverken opfatter os selv først og derefter verden, eller verden først og derefter os selv, men altid oplever os selv i verden på samme originale måde. Denne komplementaritet mellem verden og bevidsthed beskriver intentionalitetens struktur. Ved at have til hensigt (antage) verden og tingene som objektive, bevarer de deres uafhængighed fra vores bevidsthed. Ved at spore denne bevidsthedsstruktur lykkes det Husserl at gå ud over epistemologiens klassiske problemer. Metodisk går Husserl videre i en streng, fænomenorienteret beskrivelse . Vigtige aspekter er epoken og den eidetiske reduktion :

Epoké og eidetisk reduktion

Eidetisk reduktion : Vejen "til ting", som Husserl kraftigt efterlyste, leder via et refleksivt syn på deres væsen (εἶδος = udsigten / væren). Betragtningen af ​​et objekt skal begrænses til bevidsthedens rene handling, idet det konsekvent giver afkald på alle fordomme og dermed inkluderer "verdens væren i parentes" [6] . Epokens metode ( afholdelse , pause) karakteriserer Husserl som "at afholde sig fra filer i forhold til ideen om neutralitet". [7] Dette kræver en tredobbelt afholdenhed fra subjektive holdninger (følelsesmæssige forforståelser, ordforråd, såkaldt selvindlysende), teoretiske antagelser (formelle logikker, hypoteser) og endelig traditionel viden (intersubjektivitet, konvention, dogmer). [8] I et andet trin (den transcendentale eidetiske reduktion ) ignoreres eksistensen af objektet, for så vidt som kun "hvad der er" vist, det vil sige hvad objektet er, dets essens .

Fra den transcendentale bevidstheds perspektiv betragtes væren kun som en korrelat mellem bevidst-væren, dvs. uden antagelser eller vurderinger om det faktiske væsen eller ikke-væren af ​​bevidsthedens indhold. Denne metode nærmer sig tankeeksperimenterne fra Descartes og Hobbes om den såkaldte "verdens tilintetgørelse" (spørgsmålet: Hvad vil blive bevaret, hvis den fysiske verden ikke længere eksisterede?). Men dette giver umiddelbart anledning til et af de største problemer inden for fænomenologi. Husserl gjorde den ovennævnte forskel mellem bevidsthedens handling (noesis) og bevidsthedens indhold (noema). Dette svarer til en klassifikation, der adskiller, hvad bevidsthed er, og hvad det betyder (fordi bevidsthed ifølge Brentano altid er forsætlig). Men hvordan kan man sige, at bevidsthedens indhold stadig har mening, når al eksistens er blevet ekskluderet? Husserl ville udelukke eksistens, fordi objekter ifølge ham overskrider bevidstheden: hvis de eksisterer, eksisterer de uden for selve bevidstheden.For at få adgang til rene ideer, må deres eksistens derfor udelukkes. Fænomenologi skal kunne svare på, hvornår og hvordan det er muligt, at bevidsthed forholder sig til noget ”bevidsthedstranscendent”. Husserls forklaring vil være, at indholdet meget vel er bevidstheds-transcendent, men at selve hensigten skal være bevidsthedsimmanent. Så noget er altid tiltænkt immanent, mens det er tænkt som bevidstheds-transcendent, fordi hvis det eksisterede, ville det være uden for bevidstheden.

Historien om Husserls indflydelse

I begyndelsen af ​​historien om fænomenologiens indflydelse er "Philosophical Society Göttingen", et diskussionsforum, hvor fra 1910 til 1920 blandt andre Alexandre Koyré , Dietrich von Hildebrand , Theodor Conrad , Hedwig Martius (efter deres ægteskab i 1912 hun hed Hedwig Conrad-Martius ), Hans Lipps , Edith Stein , Roman Ingarden og Adolf Grimme samledes omkring Husserl og Adolf Reinach . Fænomenologi blev en af ​​de vigtigste strømme i nutidens kontinentale filosofi . Sociologien gav fordel af det primært gennem Alfred Schütz 'arbejde og senere i etnometodologiske forskningstilgange. Fænomenologi påvirkede værdiens etik som en analyse af essensen af ​​det etiske ( Moritz Geiger , Hans Reiner , Max Scheler , Dietrich von Hildebrand), fandt vej til psykologi ( Alexander Pfänder ) og jura (Adolf Reinach). Fænomenologisk tænkning har afgørende formet og fremmet udviklingen af eksistentialisme i Tyskland og Frankrig. Følgelig kører det gennem de vigtigste værker af Jean-Paul Sartre . For Maurice Merleau-Ponty er opfattelse og krop i fokus for fænomenologisk arbejde, for Paul Ricœurs sprog og hukommelse. Eugen Fink , en tidligere assistent for Husserl, var særlig tro mod sin linje. Martin Heidegger, på den anden side også Husserls assistent og en af ​​de mest fremtrædende repræsentanter for fænomenologisk filosofi, udviklede sin egen fænomenologiske tilgang, hvor begrebet væren spiller en central rolle. Den tjekkiske filosof Jan Patočka bør også nævnes. Husserls tanker havde også en stærk indflydelse på Laura Perls , en af ​​medstifterne af Gestaltterapi .

Vejen fra Husserl til Heidegger

Vejen fra Husserl til Heidegger kan ses fra forskellige perspektiver. Det centrale aspekt er dog bestemt Heideggers tanke og bebrejdelse af Husserl om, at mennesker ikke selv kan beskrives i den fænomenologiske epoke, fordi det ifølge Heidegger gør dem til det, de er: deres "eksistens" ignoreres. På basis af Væren og Tid , dedikeret til Heideggers hovedværk og til Husserl, kan det imidlertid ses, hvor vigtig fænomenologimetoden er for Heideggers spørgsmål om væren. Heidegger beskriver fænomenet som "det, der viser sig i sig selv", som det, der viser sig i væsener som det, det er: væsenernes væsen. Heraf konkluderer han: "Ontologi er kun mulig som fænomenologi". [9] Ernst Tugendhat ser det afgørende skridt i udviklingen af ​​Heideggers fænomenologi i det faktum, at det i modsætning til Husserl, der kun har "objekterne" i tankerne, udvider synet og "under overskriften at åbne op og clearing for muligheden for dimensionen af ​​Givenness og sandhed som sådan ”spørger. [10]

Hans Lipps 'virkelighedens hermeneutik

Mens Husserl opfordrede til tilbagegang til et "transcendentalt ego", som først og fremmest skulle udgøre det konkrete menneske, og Heidegger udarbejdede sin eksistentielle analyse af Dasein som en fundamental ontologi i Væren og Tid , spørger Hans Lipps : "I hvilket omfang gør forfatningen bliver i væsens mange betydninger Oplevelse af min eksistens? ”For ham er menneskelig eksistens baseret på fortolkningen af ​​virkeligheden, filosofi er” ansvarlig accept af mig selv ”.

Max Schelers etiske værdier

Max Scheler havde metodisk adgang til fænomenologi. I centrum for hans tænkning er værdienes materielle etik, som han beskriver som et særligt fænomenområde i den fænomenologiske metodes forstand. Med sin etik arbejdede han langt ind i katolsk filosofi, for eksempel med Karol Woytila .

Eugen Finks sene overbevisninger

Eugen Fink var Edmund Husserls assistent og studerende i mange år og i sidste ende en tolk af fænomenologi godkendt af Husserl selv. Finks tale på det fænomenologiske kollokvium i Bruxelles i 1951 var desto mere markant. Her meddelte han, at Husserls tilgang ikke var så ubetinget som Husserl, og som et resultat havde han selv altid lagt vægt på. Overvejelserne om udseende , væren , genstande , genstand og væren gik forud for den fænomenologiske metode og var ikke dens resultat.

Fænomenologien i Michel Foucaults tankegang

Michel Foucault var stærkt påvirket af fænomenologi, især Heidegger, i sine tidlige skrifter. Kun i sine genealogiske skrifter udsætter han fænomenologien for intens kritik. Omkring 1954 beskæftigede Foucault sig med fænomenologi, marxisme og psykoanalyse for at designe en antropologisk-eksistentiel model af "psykiske sygdomme".

Opfattelsesfænomenologi i Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) udviklede fænomenologien yderligere og viste forbindelser og afgrænsninger til Husserl og Heidegger. Især hos ham kommer kropsligheden frem. På den måde ønsker han produktivt at overvinde de klassiske dikotomier (f.eks. Subjekt og objekt eller krop og sjæl).

Emmanuel Levinas og fænomenologi

Levinas, påvirket af både hans jødiske tradition og Martin Heidegger, udviklede en etik, der er styret af den andens ansigt. Da Levinas aldrig kan indhente den anden, det vil sige at forstå hans helhed, gør han et krav, der i sidste ende overskrider alt. I denne sammenhæng er den ofte foretagne sammenligning mellem Martin Buber og Levinas interessant. Selvom begge har en del af deres rødder i den jødiske tradition, ser Buber i princippet det modsatte som det samme, hvorimod det for Levinas ville betyde enden på al etik.

Fænomenologi og ideologisk kritik med Jürgen Habermas

Ved at dele Husserls kritik af videnskabernes objektivistiske selvforståelse vil Jürgen Habermas gerne advare mod at falde ind i en anden objektivisme, der distraherer fra de legitime, vidensstyrende subjektive interesser. [11]

Yderligere stillinger

Fænomenologiens afgørende punkt er "subjektets umulighed for at komme med endelige kognitive udsagn om et objekt", så Hans Ulrich Gumbrecht i sit bidrag "Humanioraens opgave i dag" fra 2004. [12]

Moderne fænomenologiske teorier

Fænomenologi har påvirket mange af de nuværende filosofiske strømninger. Det skal bemærkes, at det ofte er netop filosoffer, der ser kritisk på fænomenologien, f. B. Michel Foucault og Jacques Derrida blev stærkt påvirket af dem.

Det udenlandske fænomenologi

Med sin lydhøre fænomenologi , som er stærkt baseret på Merleau-Ponty , har Bernhard Waldenfels udviklet en fænomenologi af det fremmede, hvor det fremmede beskrives som et grænseområde, der ikke kan krydses. Især på socialt vigtige problemområder som vold, fremmede, sygdom og død, viser hans fænomenologi grænserne for adgang.

Livsfænomenologi

Livets radikale fænomenologi grundlagt af Michel Henry (1922–2002) adskiller sig fra klassisk fænomenologi og også fra den tidlige Merleau -Ponty ved, at den ikke søger at forstå, hvad der fremstår i verden fra selvet, men fra en original (selv -) fremkomsten af ​​transcendental subjektivitet i livet. Hermed blev Henry hovedsageligt inspireret af undervisningen i en intern kropslig oplevelse i Maine de Biran .

Strukturel fænomenologi

Im kritischen Anschluss an Husserl und Heidegger sowie im Überstieg phänomenologischer Grundansätze von ‚Transzendentaler oder Horizont-Phänomenologie' bei Husserl und ‚Ontologischer oder Daseinsphänomenologie' bei Heidegger, entfaltet Heinrich Rombach mit der Genetischen oder Strukturphänomenologie eine ‚Phänomenologie der Je-Welten'.

Tiefenphänomenologie

Der Begriff Tiefenphänomenologie als Bezeichnung einer weiteren originären Variante der Phänomenologie wird sowohl von José Sánchez de Murillo als auch von Heinrich Rombach geltend gemacht. [13] Sie geht – neben zahlreichen intensiven und nachhaltigen Impulsen, die Sánchez in den Jahren 1971 bis 1981 in Würzburg durch den Philosophen Heinrich Rombach erhalten hat [14] – auf 1977 begonnene Forschungen im Bereich der deutschen Romantik – insbesondere Jakob Böhmes , Franz von Baaders und Schellings – zurück. Wichtig für die Tiefenphänomenologie war ebenso die Beschäftigung mit der Theologie Karl Rahners sowie den von Edmund Husserl , Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre eröffneten phänomenologischen Forschungswegen. Von daher versucht die Tiefenphänomenologie, verborgene Grundbedingungen von Natur- und anthropologischen Phänomenen aufzudecken, deren Tiefenbedeutung für das Leben zu erhellen und sie den Menschen zu vermitteln. [15] [16]

Neue Phänomenologie

Die Neue Phänomenologie ist eine von dem 1993 emeritierten Kieler Philosophieprofessor Hermann Schmitz eingeführte und maßgeblich entwickelte Variante der Phänomenologie. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftsgebieten Medizin und Psychologie ist für die Neue Phänomenologie von Bedeutung. Grundlage der Neuen Phänomenologie ist eine Wiederentdeckung der unwillkürlichen Lebenserfahrung ausgehend von dem, was jeder Mensch vortheoretisch, empraktisch mit seinem eigenen Leib wahrnimmt.

Der Philosoph und Schüler von Schmitz Guido Rappe hat die Ansätze der Neuen Phänomenologie in Teilen aufgegriffen und weiterentwickelt. Als wesentliche Erweiterung ist die systematische Behandlung der biografischen Dimension des Leibes zu sehen, die sich bei Schmitz nur in Ansätzen findet. [17]

Bildphänomenologie

Bereits bei Edmund Husserl findet sich in Paragraph 111 der Ideen I (1913) sowie weitaus ausführlicher in den Vorlesungen zu Bildbewußtsein, Phantasie und Erinnerung (1980), welche aus dem Nachlass veröffentlicht wurden, die bis heute einflussreiche Unterscheidung zwischen Bildträger , z. B. den realen Farben auf der Leinwand, dem Bildobjekt , also dem dargestellten Objekt, und schließlich dem Bildsujet , womit ein reales Vorbild außerhalb des Bildes gemeint ist. Eine wichtige Station in der Weiterentwicklung der Bildphänomenologie ist Jean-Paul Sartres umfangreiche Studie Das Imaginäre (1940), die – anders als Husserl – die Bilderfahrung als Sonderfall der Imagination und nicht der Wahrnehmung begreift. In neuerer Zeit grenzt Lambert Wiesings Konzeption vom Bildobjekt als artifizieller Präsenz ebenso scharf wie Sartre die bildliche Darstellung von der Physik ab. Weitere Impulse hat die Bildphänomenologie der Gegenwart etwa auch von Dieter Merschs Ästhetik des Performativen oder von Emmanuel Alloas Beschreibung des diaphanen Bildes erhalten.

Wahrnehmungsphänomenologie

Die Wahrnehmungsphänomenologie ist teilweise mit der Phänomenologie selbst identisch, denn für Edmund Husserl ist die Wahrnehmung die fundamentale Gegebenheitsweise schlechthin. Als Klassiker der Wahrnehmungsphänomenologie gilt wohl Maurice Merleau-Ponty , der in seinem philosophischen Hauptwerk Phänomenologie der Wahrnehmung (1945) der Leiblichkeit des Wahrnehmungssubjekts in ihren wesentlichen Facetten auf den Grund gehen will. In jüngerer Zeit begreift Gernot Böhme im Anschluss an Hermann Schmitz die Betroffenheit des Wahrnehmenden von der Wahrnehmung und die Atmosphäre als primären Wahrnehmungsgegenstand. Lambert Wiesing spricht hingegen von einem Mich der Wahrnehmung, weil er nicht die Bedingungen der Möglichkeit, sondern die Folgen der Wirklichkeit der Wahrnehmung für den Wahrnehmenden selbst in den Mittelpunkt rückt. Jens Bonnemann untersucht in Das leibliche Widerfahrnis der Wahrnehmung: Eine Phänomenologie des Leib-Seele-Verhältnisses wiederum den leiblichen Widerfahrnischarakter, indem er diese pathische Dimension der Wahrnehmung von ihrer epistemischen und praktischen Dimension unterscheidet.

Phänomenologie und analytische Philosophie

In der ersten Generation von Vertretern der Phänomenologie und der sog. Analytischen Philosophie bestanden teils wechselseitige Beziehungen, etwa zwischen Husserl und Gottlob Frege . Anders wird es bei Vertretern analytischer Philosophie, welche sprachanalytische Methoden zur Rekonstruktion von Aussagen ins Zentrum stellen, sei es die Orientierung an formalen Sprachen oder die Orientierung an der Umgangssprache . Ein zeitlich wie inhaltlich gemeinsamer Ursprung von Phänomenologie und Analytischer Philosophie ist, folgt man der Darstellung Michael Dummetts , die Kritik von Frege, Brentano und Husserl am Psychologismus . [18] Gedanken sind nach Frege nicht zu analysieren mittels der Mechanik einzelner mentaler Operationen, sondern sind zeitunabhängige Objekte, die nicht in Verursachungsbeziehungen eintreten. Auch Bernard Bolzano , der ua in diesem Punkt von Husserl und Alexius Meinong rezipiert wurde, unterschied scharf zwischen Ideen bzw. Gedanken an sich selbst (objektiv) und dem subjektiven Bewusstsein von ihnen. Die Logik habe mit ersterem zu tun, während der Psychologismus forderte, sich an letzteres zu halten. In der Folge entwickeln sich aber beide Ansätze dergestalt auseinander, dass die meisten Vertreter der Phänomenologie die von einigen wichtigen Vertretern analytischer Philosophie vollzogene sprachanalytische Orientierung nicht teilten. Husserls deskriptive Wesenswissenschaft beansprucht dann etwa eine systematische „Analyse“ und „Deskription“ der in den „Richtungen des Schauens sich darbietenden Gegebenheiten“. [19] Dagegen orientierten sich Vertreter normalsprachlicher Philosophie wie der späte Wittgenstein an dem Programm, das Wesen der Gegenstände durch Analyse des Gebrauchs darauf bezogener sprachlicher Ausdrücke („Grammatik“) zu bestimmen. [20] Da sich Husserl ausdrücklich dagegen wandte, sich in der strengen Wissenschaft hin zu den „Sachen selbst“ von der „grammatischen Analyse“ gängeln zu lassen, [21] galten diese Forschungsrichtungen lange Zeit als unvereinbar. Andere Autoren betonen aber auch Nähen beider Richtungen. So gebe es etwa bei Husserl und Heidegger ebenfalls eine Hinwendung zur Sprache und deren Gebrauch. [22] JL Austin spricht 1956/57 von „linguistischer Phänomenologie“. Damit gemeint ist aber vor allem, wie beim späten Wittgenstein, eine „Orientierung am Sprachgebrauch, allerdings mit einem darüber hinausgehenden Realitätsanspruch für Fälle, in denen die Alltagssprache keine Worte findet und dann neue Worte ausbildet“. [23] Die sprach analytische Orientierung haben aber zu keiner Phase sämtliche analytische Philosophen geteilt. Insbesondere werden zentrale Themen, Termini und Herangehensweisen der klassischen Phänomenologie seit den 1970er Jahren auch in Teilen der analytischen Philosophie des Geistes aufgegriffen, darunter etwa der Ansatz bei der Perspektive der ersten Person für die Untersuchung der Intentionalität und phänomenalen Qualität von Bewusstseinszuständen und der Strukturen von Bewusstsein überhaupt. Derartige Forschungsprogramme werden seit der Jahrhundertwende teilweise als „analytic phenomenology“ bezeichnet (analytische Phänomenologie). Zu den wichtigsten Vertretern zählen Roderick Chisholm , Dagfinn Føllesdal , Jitendra Nath Mohanty , Hubert Dreyfus , Uriah Kriegel , David Woodruff Smith , Barry Smith . [24]

Phänomenologie des Selbstbewusstseins

Anders als noch in den Logischen Untersuchungen vertritt Edmund Husserl in den Ideen I eine egologische Auffassung des Bewusstseins: Die Intentionalität des Bewusstseins geht demzufolge von einem Ich aus, welches die Einheit aller Bewusstseinsakte darstellt. Insofern dieses Ich rein und transzendental ist, ist es der phänomenologischen Reduktion nicht unterworfen. So unterscheidet Husserl am Phänomen des Selbstbewusstseins einerseits zwischen dem „Erlebnisstrom“ und dem zum Erlebnisstrom notwendig dazugehörigen „reinen Ich des Erlebens“ als ein „notwendiges Dabei“ [25] .

Diese egologische Auffassung wird von Jean-Paul Sartre schließlich in Die Transzendenz des Ego kritisiert. Da das Ich für Sartre gerade nicht transzendental und daher kein Bewohner des Bewusstseins ist, handelt es sich vielmehr um ein intentionales und transzendentes Objekt, das wie jedes andere unter die phänomenologische Epoché fällt. Folgerichtig verteidigt Sartre eine nicht-egologische Konzeption, deren Grundlage eine phänomenologische Beschreibung des Selbstbewusstseins darstellt:

„[…]während ich las, gab es Bewußtsein von dem Buch, von den Romanfiguren; aber das Ich bewohnte dieses Bewußtsein nicht, welches nur Bewußtsein von dem Objekt und nicht-positionales Bewußtsein von sich selbst war […] es gab kein Ich im unreflektierten Bewußtsein.“ [26]

In der Einleitung von Das Sein und das Nichts von 1943 führt Sartre den Begriff des „präreflexiven Cogito“ [27] ein. Um dem bekannten Problem eines infiniten Regresses zu entgehen, wird das präreflexive Cogito, das heißt das nicht-reflektierte Selbstbewusstsein, das sich selbst implizit und vor jeder setzenden Objektivierung gegenwärtig ist, von der reflexiven Selbsterkenntnis unterschieden, bei dem das reflektierte Bewusstsein zum erkannten Objekt des reflektierenden Bewusstseins wird. Sartre begreift das präreflexive Selbstbewusstsein auf die folgende Weise: Jedes setzende Bewusstsein von einem Gegenstand ist zugleich nicht-setzendes Bewusstsein von sich selbst, das heißt davon, setzendes Bewusstsein von einem Gegenstand zu sein. Diese These einer Präreflexivität des Selbstbewusstseins, wie sie sich vor allem bei Sartre findet, steht im Widerspruch zu einer aktuellen Hauptströmung des Philosophy of Mind, nämlich zu den so genannten Higher-Order-Theoretikern, für die das Selbstbewusstsein mit der Reflexion bzw. der Selbsterkenntnis zusammenfällt. In der Phänomenologie des Selbstbewusstseins von Lambert Wiesing wird die Annahme eines Ich als Bedingung der Möglichkeit von Selbstbewusstsein zurückgewiesen und stattdessen für ein Mich als Folge der Wirklichkeit von Selbstbewusstsein argumentiert. Um auch hier dem Problem der infiniten Selbstreflexion zu entgehen, bei der das erkennende immer auch ein erkanntes Bewusstsein usw. sein muss, begreift Wiesing das Selbstbewusstsein als eine Teil-Ganzes-Relation: Das Mich des Selbstbewusstseins ist Teil eines Ganzen, und dieses Ganze ist das Bewusstsein. Um dem phänomenologischen Sachverhalt gerecht zu werden, dass man dem Bewusstsein von sich selbst nicht entkommen kann, wird ein doppeldeutiger Begriff eingeführt, der das Selbstbewusstsein als „Zumutung“ bestimmt: Zum einen ist das Selbstbewusstsein eine Zumutung, weil es dem Subjekt ungefragt auferlegt wird, und zum anderen weist der Begriff Zumutung auf den Umstand hin, dass einer Person irgendwie „zumute“ sein muss, wenn sie ein Selbstbewusstsein hat. Somit ist Zumutung nach Lambert Wiesing die aufgezwungene Stimmung.

Phänomenologie in anderen Wissenschaften

In vielen Wissenschaften wird von einer phänomenologischen Grundhaltung gesprochen. Diese unterscheidet sich jedoch manchmal von der Phänomenologie Husserls und der Nutzung des Begriffes durch die nachfolgenden Philosophen, da Phänomenologie in dem oben genannten Sinne nicht bei der Beschreibung der bloßen Tatsachen stehen bleibt. Die meisten wissenschaftlichen Ansätze, die sich mit der Bezeichnung phänomenologisch versehen, greifen auf eine ursprünglichere Bedeutung des Begriffs Phänomenologie zurück; so führen sie zum Beispiel keine eidetische Reduktion durch. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in manchen Zweigen der Phänomenologie wie beispielsweise der klassischen Rechtsphänomenologie auch die ursprüngliche phänomenologische Methode erhalten bleibt.

Die Wortschöpfung phänomenologisch wird oft populärwissenschaftlich verwendet, dabei ist als Gegenstand zumeist das bloß Phänomenale gemeint. Das Phänomenale aber ist zunächst bloßer Schein , nicht die dahinter liegende Wirklichkeit , oder aber bloße Erscheinung , die auf ein nicht zu erkennendes physisches oder psychisches Sein verweist. Phänomenologie wird hier mit Phänomenalismus verwechselt, einer Position des frühen Positivismus , eine Spielart des subjektiven Idealismus , dessen Gegenspieler der Realismus ist. Die genaue Betrachtung der Intentionalität und der Epoché und ihrer Ergebnisse verdeutlichen den Unterschied zwischen beiden Positionen. (siehe oben)

Rechtsphänomenologie

Die Rechtsphänomenologie geht auf Edmund Husserl zurück und wurde vor allem durch den Rechtsphilosophen Adolf Reinach ausdifferenziert. Wilhelm Schapp , ebenfalls ein Schüler Husserls, führte zunächst das Werk Reinachs kritisch fort, entwickelte später jedoch eine eigene Geschichtenphänomenologie, die sich von Reinach abwandte. Sie, wie weitere Rechtsphänomenologen versuchten, auf Grundlage der Phänomenologie eine Antwort darauf zu finden, was Recht ist. Oder mit den Worten der Phänomenologie: Was das Wesen des Rechts ist. Die Rechtsphänomenologie hat vereinzelte Anhänger in Deutschland und in den Niederlanden, am stärksten ist sie jedoch in Italien und Spanien vertreten.

Phänomenologisches Vorgehen in den Naturwissenschaften

Der „erste Blick“ auf das empirische Datenmaterial aus einem Forschungs vorhaben, die erste Phase einer systematischen wissenschaftlichen Arbeit, die Sichtung der Stoffsammlung wird häufig als Phänomenologie bezeichnet. Phänomenologisch meint hier meist, den Sachverhalt anhand seiner offenbaren Eigenschaften zu beschreiben. So wird ein Versuchsablauf möglichst ohne Zuhilfenahme von Theorien beschrieben (was natürlich nur bedingt möglich ist, da die Theorie selbst schon den Versuchsaufbau und Ablauf bestimmt), Tierverhalten nur beschrieben (vor dem Hintergrund einer Theorie der Biologie), aber möglichst nicht im Sinne menschlichen Verständnisses gedeutet, nur gesehen was passiert. Der Phänomenbegriff, der hier zu Grunde liegt, ist der der naturalistischen Erscheinung, wobei dieser allerdings eine tiefere, aber nicht unbedingt eine logisch-rational erfassbare Wahrheit zugrunde liegen kann.

Phänomenologische Grundhaltung in therapeutischen Theorien

In Theorien humanistisch-psychotherapeutischer Richtungen wie Gestalttherapie , Gesprächstherapie oder auch Logotherapie und Existenzanalyse , steht die Phänomenologie häufig als erkenntnistheoretisches Werkzeug im Vordergrund. Neben Husserl werden auch Philosophen wie Martin Buber oder auch Phänomenologen wie Emmanuel Levinas genannt. Karl Jaspers begründete eine psychopathologische Phänomenologie . Gemeinsam ist allen Theorien die Vorsicht bezüglich schneller Interpretation, Theorien nicht verabsolutieren zu wollen, sondern immer dem konkreten Erfahrungsbereich des Alltags verbunden zu bleiben, sowie die Autonomie der Erfahrung des anderen zu achten. Damit betrachten sie die Phänomenologie allerdings nur als methodische Zugangsform. Dass Husserl sehr wohl Theorie betrieb und reflexive Deskriptionen durchführte, steht in diesen therapeutischen Verfahren nicht im Vordergrund. Die reflexive Schärfe und transzendentale Problematik werden in diesen Verfahren nicht thematisiert. Somit ist der phänomenologische Sprachgebrauch nur eingeschränkt phänomenologisch im Sinne Husserls, die theoretischen Grundbeziehungen zur Phänomenologie nur assoziativ .

Phänomenologische Erziehungswissenschaft

Phänomenologische Erziehungswissenschaft beschäftigt sich theoretisch und empirisch mit Bildungs-, Lern- und Erziehungserfahrungen. Bildung wird als ein weltlich-sachlicher Begriff, Erziehung als ein sozialtheoretischer Begriff bestimmt und systematisch für die pädagogische Wissenschaft fruchtbar gemacht. Die traditionellen Theorien der Bildung und Erziehung ( Bildungstheorie ), wie sie in Deutschland von Wilhelm von Humboldt , Friedrich Schleiermacher , Johann Friedrich Herbart , Hegel entwickelt wurden, werden unter phänomenologischer Perspektive systematisch und empirisch neu dimensioniert.

Seit über hundert Jahren ist sie eine etablierte Teildisziplin und ein eigenständiger Denk- und Forschungsstil in der Pädagogik. Neben Husserl und Heidegger nehmen zeitgenössischen Theorien vor allem auf Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Waldenfels Bezug. Allen Ansätzen gemeinsam ist der deskriptive Zugang zur pädagogischen Erfahrung , der mit hermeneutischen und sozialwissenschaftlichen Methoden ergänzt wird. Dabei werden von Anfang an die Kernthemen der Phänomenologie Husserls – Zeit, Leib, Welt Anderer – systematisch mit der Praxis und Theorie von Bildung und Erziehung in Bezug gesetzt sowie die phänomenologische Methoden der Deskription und Reduktion kritisch aufgenommen und produktiv weiterentwickelt. Auch methodologische Probleme, die bei einer qualitativ gehaltvollen Beschreibung von pädagogischen Erfahrungen und Situationen auftreten, werden neu reflektiert. Standen in den Anfängen prinzipientheoretische und empirische Fragestellungen im Vordergrund ( Aloys Fischer , Rudolf Lochner ), fanden in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem anthropologische ( OF Bollnow ), anthropologische und curriculare ( Werner Loch ), strukturphänomenologische ( Heinrich Rombach ), koexistenziale ( Eugen Fink ), existentialkritische ( Egon Schütz ) und lern-theoretische ( Günther Buck ) Zugänge weitere Verbreitung. [28]

Aktuelle phänomenologische Zugänge bearbeiten Bereiche der Lebenswelt und der Fremdheit ( Wilfried Lippitz ), des Umlernens und der Leiblichkeit ( Käte Meyer-Drawe ), der Übung und der Aufmerksamkeit ( Malte Brinkmann ), des frühkindlichen Lernens ( Ursula Stenger ) und der ästhetischen Bildung ( Kristin Westphal ). [29] Vertreter der phänomenologischen Erziehungswissenschaft finden sich in vielen Teildisziplinen: Allgemeine Pädagogik , Sozialpädagogik , Schulpädagogik und Fachdidaktik , Bildung der frühen Kindheit, Medienpädagogik .

Literatur

Husserls Werke

 • 1887: Über den Begriff der Zahl. Psychologische Analysen .
 • 1891: Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen .
 • 1900: Logische Untersuchungen. Erste Teil: Prolegomena zur reinen Logik .
 • 1901: Logische Untersuchungen. Zweite Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis .
 • 1911: Philosophie als strenge Wissenschaft .
 • 1913: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie .
 • 1923–24: Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion .
 • 1925: Erste Philosophie. Erste Teil: Kritische Ideengeschichte .
 • 1928: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins .
 • 1929: Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft .
 • 1931: Méditations cartésiennes .
 • 1936: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie .
 • 1939: Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik.
 • 1952: Ideen II: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution.
 • 1952: Ideen III: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften.

Einführungen und Übersichten

 • Andreas Becke: Der Weg der Phänomenologie: Husserl, Heidegger, Rombach (= Boethiana . Band 36). Kovač, Hamburg 1999, ISBN 3-86064-900-0 (Dissertation Universität Hannover 1998, 241 Seiten).
 • Sophie Loidolt : Einführung in die Rechtsphänomenologie Mohr Siebeck, Tübingen 2011, ISBN 978-3-16-150706-9 .
 • Ferdinand Fellmann : Phänomenologie zur Einführung (= Zur Einführung . Band 316). Junius, Hamburg 2006. (2., unveränderte Auflage 2009, ISBN 978-3-88506-616-3 )
 • Matthias Flatscher, Iris Laner ua: Neue Stimmen der Phänomenologie. Band 1: Die Tradition / Das Selbst (= libri virides 1.1), Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-638-4 .
 • Matthias Flatscher, Iris Laner ua: Neue Stimmen der Phänomenologie. Band 2: Das Andere / Aisthesis (= libri virides 1.2), Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-636-0 .
 • Karl-Heinz Lembeck : Einführung in die phänomenologische Philosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994. (2., unveränderte Auflage. 2005, ISBN 3-534-18954-X )
 • Christian Möckel: Einführung in die transzendentale Phänomenologie (= UTB für Wissenschaften. Band 2007). Fink, München 1998, ISBN 3-8252-2007-9 .
 • Dermot Moran: Introduction to Phenomenology. Routledge, London 2000. (2003, ISBN 0-415-18372-3 )
 • Guido Rappe : Einführung in die moderne Phänomenologie. Phänomen / Leib / Subjektivität. Projektverlag, Bochum 2018, ISBN 978-3-89733-443-4 .
 • Hans Rainer Sepp (Hrsg.): Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse in Text und Bild. Alber, Freiburg im Breisgau/ München 1988, ISBN 3-495-47636-9 .
 • Elisabeth Ströker , Paul Janssen: Phänomenologische Philosophie. (= Handbuch Philosophie ). Alber, Freiburg/ München 1989, ISBN 3-495-47499-4 .
 • Helmuth Vetter (Hrsg.): Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe. Meiner, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1689-2 .
 • Herbert Spiegelberg , The Phenomenological Movement: A Historical Introduction. 2 Bände. Nijhoff, The Hague 1960. (3. Auflage. 1982, ISBN 90-247-2535-6 )
 • Dan Zahavi : Phänomenologie für Einsteiger. (= UTB. 2395). Fink, Paderborn 2007, ISBN 978-3-8252-2935-1 .
 • Hans Rainer Sepp, Lester Embree (Hrsg.): Handbook of Phenomenological Aesthetics. (= Contributions To Phenomenology. Vol. 59). Springer, Dordrecht/ Heidelberg/ London/ New York 2010, ISBN 978-90-481-2470-1 .
 • Bernhard Waldenfels : Einführung in die Phänomenologie (= UTB . Band 1688). Fink, München 1992, ISBN 3-8252-1688-8 .

Buchreihen

 • Orbis phaenomenologicus , hrsg. von Kah Kyung Cho [30] (Buffalo), Yoshihiro Nitta (Tokyo) und Hans Rainer Sepp (Prag). 1993 bis 2001 beim Verlag Karl Alber , Freiburg / München (8 Bände), seit 2002 bei Königshausen & Neumann , Würzburg. Die Bände einzeln im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek . Die Reihe, von der bis 2010 über 50 Bände erschienen sind, präsentiert in drei Abteilungen Denkansätze und Erträge der Phänomenologie, bestimmt ihre Positionen im Kontext anderer philosophischer Strömungen, diskutiert Aporien des phänomenologischen Denkens und führt die phänomenologische Sachforschung weiter. Die „Perspektiven“ widmen sich Sachthemen und behandeln wichtige Autoren und Forschungszentren der Phänomenologie. Die „Quellen“ versammeln Primärtexte und erschließen dokumentarisches Material zur internationalen Phänomenologischen Bewegung. Die „Studien“ legen aktuelle Forschungsergebnisse vor.
 • Studien zur Phänomenologie und Praktischen Philosophie. herausgegeben von Christian Bermes , Hans-Helmuth Gander, Lore Hühn und Günter Zöller. Ergon Verlag , Würzburg/Baden-Baden 2006 ff.
 • Phänomenologie. Texte und Kontexte. 1997 bis 2001 herausgegeben von Karl-Heinz Lembeck , Ernst Wolfgang Orth und Hans Rainer Sepp. Seit 2006 herausgegeben von Jean-Luc Marion , Marco M. Olivetti und Walter Schweidler. Alber, Freiburg / München
 • Phänomenologische Erziehungswissenschaft. Seit 2015 bei Springer VS, [31] herausgegeben von Malte Brinkmann, Wilfried Lippitz und Ursula Stenger.

Wirkungsgeschichte Husserls

 • Andreas Becke: Der Weg der Phänomenologie – Husserl, Heidegger, Rombach. Hamburg 1999, ISBN 3-86064-900-0 .
 • Hans Rainer Sepp (Hrsg.): Metamorphose der Phänomenologie. Dreizehn Stadien von Husserl aus. Verlag Karl Alber Freiburg i. Br./ München 1999, ISBN 3-495-47855-8 Liber amicorum für Meinolf Wewel .

Internationale Verbreitung

 • Yoshihiro Nitta (Hrsg.): Japanische Beiträge zur Phänomenologie. Karl Alber, Freiburg i. Br / München 1984, ISBN 3-495-47556-7 .
 • Kah Kyung Cho, Seon Sook Hahn (Hrsg.): Phänomenologie in Korea. (= Orbis phaenomenologicus, Perspektiven. Band 1). Karl Alber, Freiburg i. Br/ München 2001, ISBN 3-495-47899-X .
 • Javier San Martin (Hrsg.): Phänomenologie in Spanien. (= Orbis phaenomenologicus, Perspektiven. Band 10). Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3132-6 .
 • Bernhard Waldenfels : Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.
 • Rolf Elberfeld : Phämenologie der Zeit im Buddhismus. Methoden des interkulturellen Philosophierens. 2. Auflage. Verlag Frommann Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2010, ISBN 978-3-7728-2227-8 Elberfeld diskutiert Texte zum Zeit-Phänomen von vier Denkern aus Indien, China und Japan
 • Hans-Dieter Gondek, László Tengelyi : Neue Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-518-29574-8 .

Phänomenologie und analytische Philosophie

 • Shaun Gallagher, Dan Zahavi: The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. Routledge, New York 2008, ISBN 978-0-415-39122-1 . A. Beavers: Review. ( faculty.evansville.edu ( Memento vom 17. Mai 2017 im Internet Archive ) PDF; 103 kB)
 • Terence Horgan , J. Tienson, M. Potrč (Hrsg.): Origins: The Common Sources of the Analytic and Phenomenological Traditions. In: Southern Journal of Philosophy. Memphis Tenn 40.2003. ISSN 0038-4283
 • Wolfgang Huemer: The Constitution of Consciousness : A Study in Analytic Phenomenology, New York: Routledge 2005, ISBN 0-415-97129-2 . Überarbeitung v.Diss. Toronto 2000 .
 • Geert Keil und Udo Tietz (Hrsg.): Phänomenologie und Sprachanalyse. Mentis, Paderborn 2006, ISBN 3-89785-244-6 .
 • Sean D. Kelly: The Relevance of Phenomenology to the Philosophy of Language and Mind. Garland Publishing, New York 2001.
 • Gregory McCulloch: The Life of the Mind : An Essay on Phenomenological Externalism, Routledge 2003.
 • Jitendra N. Mohanty: Transcendental Phenomenology: An Analytic Account. Basil Blackwell, Oxford and Cambridge, Massachusetts 1989, ISBN 0-631-16741-2 .
 • Daniel Schmicking, Shaun Gallagher (Hrsg.): Handbook of Phenomenology and Cognitive Science. Springer 2009, ISBN 978-90-481-2645-3 .
 • David Woodruff Smith: Mind world : essays in phenomenology and ontology, Cambridge University Press 2004, ISBN 0-521-53973-0 .
 • David Woodruff Smith, Amie L. Thomasson (Hrsg.): Phenomenology and Philosophy of Mind. Oxford University Press, Oxford/ New York 2005, ISBN 0-415-39122-9 . S. Gallagher: Review .
 • Amie L. Thomasson: Phenomenology and the Development of Analytic Philosophy. In: Southern Journal of Philosophy. [Memphis Tenn.] 40 (2003), S. 115–142. ISSN 0038-4283

Rechtsphänomenologie

 • Sophie Loidolt: Einführung in die Rechtsphänomenologie Mohr Siebeck, Tübingen 2011, ISBN 978-3-16-150706-9 .
 • Kai Purnhagen: Grundlagen der Rechtsphänomenologie – Eine kritische Darstellung der Rechtsphänomenologie von Adolf Reinach und Wilhelm Schapp zu den apriorischen Grundlagen des Privatrechts. Jura 2009, S. 661.
 • Kai Purnhagen: The Architecture of Post-National European Contract Law from a Phenomenological Perspective – A Question of Institutions. Amsterdam Law School Research Paper No. 2011-25; Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2011-11; Post-National Rulemaking Working Paper Series No. 2011-01 2009, verfügbar unter ssrn.com

Phänomenologische Erziehungswissenschaft

 • Wilfried Lippitz: Phänomenologische Forschungen in der deutschen Erziehungswissenschaft. In: W. Lippitz (Hrsg.): Differenz und Fremdheit. Phänomenologische Studien in der Erziehungswissenschaft. Lang, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-631-50629-5 , S. 15–42.
 • Malte Brinkmann (Hrsg.): Erziehung. Phänomenologische Perspektiven. Königshausen & Neumann. Würzburg 2010, ISBN 978-3-8260-4257-7 .
 • Egon Schütz, Malte Brinkmann (Hrsg.): Existentialkritische Pädagogik. Phänomenologische Schriften zur anthropologischen Praxis von Bildung, Kunst, Sprache und Humanismus. Springer VS, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-14509-5 .
 • Malte Brinkmann, Sales Severin Rödel, Marc Fabian Buck (Hrsg.): Pädagogik – Phänomenologie; Verhältnisbestimmungen und Herausforderungen. Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-15742-5 .
 • Malte Brinkmann (Hrsg.): Phänomenologische Erziehungswissenschaft von Ihren Anfängen bis heute. Eine Anthologie. Springer VS, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-17082-0 .
 • Malte Brinkmann, Johannes Türstig, Martin Weber-Spanknebel (Hrsg.): Leib – Leiblichkeit – Embodiment. Pädagogische Perspektiven auf eine Phänomenologie des Leibes. Springer VS, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-25517-6 .
 • Günther Buck, Malte Brinkmann (Hrsg.): Lernen und Erfahrung. Epagoge, Beispiel und Analogie in der pädagogischen Erfahrung. Springer VS, Wiesbaden 2019. ISBN 978-3-658-17098-1 .
 • Wilfried Lippitz: Phänomene der Erziehung und Bildung. Phänomenologisch-pädagogische Studien. Springer VS, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-24187-2 .
 • Malte Brinkmann (Hrsg.): Verkörperungen. (Post-)Phänomenologische Untersuchungen zwischen erziehungswissenschaftlicher Theorie und leiblichen Praxen in pädagogischen Feldern. Springer VS, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-27491-7 .

Zeitschriften

 • Phänomenologische Forschungen. Phenomenological Studies / Recherches phénoménologiques. Band 1 (1975. Phänomenologie heute ) bis Band 30 (1996. Die Freiburger Phänomenologie ) hrsg. von Ernst Wolfgang Orth im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung (DGPF). 1996 bis 2000: Neue Folge 1 bis 5 hrsg. von Ernst Wolfgang Orth und Karl-Heinz Lembeck i. A. der DGPF. Alber, Freiburg / München, ISSN 0342-8117 – Ab 2001 hrsg. von Karl-Heinz Lembeck, Karl Mertens und Ernst-Wolfgang Orth unter Mitwirkung von Julia Jonas i. A. der DGPF. Meiner, Hamburg, ISSN 0342-8117
 • Bulletin d'analyse phénoménologique. Liège 1.2005ff. ISSN 1782-2041
 • Studia Phaenomenologica. Humanitas, Bucharest 1.2001ff. ISSN 1582-5647
 • Journal Phänomenologie

Weiterführendes

Philosophiebibliographie: Phänomenologie – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

Weblinks

Überblicksdarstellungen
Bibliographien
 • Publikationen zur kontinentalen und analytischen Phänomenologie bei philpapers
 • J. Zalabardo: Phenomenology. In: The London Philosophy Study Guide. University of London 2005.
Institutionen und Ressourcen
Speziellere Informationen

Siehe auch

Einzelnachweise

 1. Georgi Schischkoff (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 14. Auflage. Alfred-Kröner, Stuttgart 1982, ISBN 3-520-01321-5 , Lexikon-Stw. Skeptizismus. S. 641 f.
 2. Siehe zur Geschichte des Terminus „Phänomenologie“: Niels W. Bokhove : Phänomenologie. Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert (Quaestiones infinitae, 1; Diss. Utrecht, 1991) (Aalen: Scientia [jetzt: Amsterdam: Kloof], 1991). Enthält Vorgeschichte des Terminus, Oetinger (schon 1736!), Lambert, Kant, John Robison und einen Vorausblick auf das 19. Jahrhundert. Zusammenfassung in: Hans Burkhardt, Barry Smith (Hrsg.): Handbook of Metaphysics and Ontology. Vol. 2: L–Z. (Munich usw.: Philosophia Verlag, 1991), S. 698–700.
 3. Karl Jaspers : Allgemeine Psychopathologie. 9. Auflage. Springer, Berlin 1973 (unveränd. Nachdruck der 4. Auflage von 1946, Stand 1942) ISBN 3-540-03340-8 , S. 47, Fußnote 1. So charakterisiert Jaspers den Gebrauch des Begriffs Phänomenologie im Sinne Hegels, bevor er seine eigene Phänomenologie referiert.
 4. Franz Brentano : Psychologie vom empirischen Standpunkt , Band 2, O. Kraus (Hrsg.), Meiner, Hamburg 1955, 27 und 124.
 5. Arnold, Thomas.: Phänomenologie als Platonismus. Zu den Platonischen Wesensmomenten der Philosophie Edmund Husserls. De Gruyter, Berlin/Boston 2017, ISBN 978-3-11-052805-3 .
 6. Edmund Husserl : Zur Phänomenologischen Reduktion: Texte aus dem Nachlass (1926–1935), hg. von Sebastian Luft. Springer, Dordrecht 2013, ISBN 978-1-4020-0744-6 , S. 281.
 7. Edmund Husserl : Phantasie und Bildbewußtsein , hg. von Eduard Marbach (Husserliana XXIII). Meiner, Hamburg 2006, ISBN 3-7873-2691-X , S. 222.
 8. Joseph M. Bochenski: Die zeitgenössischen Denkmethoden. UTB, Stuttgart 10. Auflage 1993, ISBN 3-8252-0006-X , S. 23.
 9. Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, 2006, §7, S. 28 und S. 35.
 10. Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. de Gruyter, Berlin 1970, S. 184.
 11. Jürgen Habermas : Erkenntnis und Interesse. Frankfurter Antrittsvorlesung vom 28. Juni 1965. In: Merkur. Heft 213, Dezember 1965, S. 1139–1965. (ern. in: ders.: Technik und Wissenschaft als „Ideologie“. (= edition suhrkamp. Band 287). Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968, S. 146–168; 4. Auflage. 1970, 5. Auflage. 1971).
 12. Hans Ulrich Gumbrecht: Die Aufgabe der Geisteswissenschaften heute. (2004). In: Präsenz. Suhrkamp, Berlin 2012, ISBN 978-3-518-29542-7 , S. 145–168, darin S. 159.
 13. Heinrich Rombach: Die Gegenwart der Philosophie. Freiburg/ München 1987, S. 9, Vorwort zur dritten Auflage.
 14. José Sánchez de Murillo: Die existentialistische Freiheitsauffassung und die christliche Gotteserfahrung. Eine kritische Untersuchung der Philosophie Jean-Paul Sartres in religionsphänomenologischer Hinsicht. Inaugural-Dissertation. Würzburg 1975 S. VI Anm. 3 und Der Geist der Deutschen Romantik. Franz von Baaders Versuch einer Erneuerung der Wissenschaft. Von Kant zu Jakob Böhme. Würzburg 1981 Vorwort S. I und IV.
 15. Benedikt Maria Trappen: Dein Wort sei nur Gesang. Die Dimension der Tiefenphänomenologie. In: Abschied vom Gewohnten. München 2013, ISBN 978-3-00-038861-3 , S. 221 ff.
 16. Bescheiden sein. Nichts Neues von José Sánchez de Murillo. Rezension von Benedikt Maria Trappen zu José Sánchez de Murillo: Über die Sehnsucht. Urgrund und Abgründe. In: Der Kreis (Zeitschrift) . Nr. 275/276, München 2016, S. 59–61, ISSN 2197-6007 .
 17. Guido Rappe : Leib und Subjekt. Phänomenologische Beiträge zu einem erweiterten Menschenbild . Projektverlag, Bochum 2012, ISBN 978-3-89733-255-3 .
 18. Michael Dummett : Origins of Analytical Philosophy. London 1993, bes. 23ff et passim , dt.: Ursprünge der analytischen Philosophie. ad Engl. v. J. Schulte, Frankfurt am Main 1997, S. 32.
 19. Philosophie der strengen Wissenschaft. 1911.
 20. Philosophische Untersuchungen. 1953, § 373 ua
 21. Edmund Husserl : Logische Untersuchungen. Tübingen 1968, Einleitung und II 12–14.
 22. So Herbert Schnädelbach : Reflexion und Diskurs. Frankfurt am Main 1977, und Phänomenologie und Sprachanalyse. dritter Aufsatzband, Frankfurt am Main 2000. Für eine phänomenologische Kritik an der analytischen Philosophie verweist er auf Cornelis A. van Preusen: Phänomenologie und analytische Philosophie. Stuttgart 1969, und umgekehrt für eine „Fundamentalkritik an der Phänomenologie“ auf den damaligen Husserl- und Heidegger-Experten Ernst Tugendhat : Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt am Main 1976, S. 86 ff und 143 ff. Neben Heideggers Sein und Zeit wird auch Kants Deutung analytischer Urteile als Erklärungsurteile ( KdrV B 11) angeführt.
 23. Werner Strube: Phänomenologie, linguistische. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. HWPh Band 7, S. 507–510 mit Verweis insb. auf JL Austin : A plea for excuses. In: Philosophical Papers. Oxford 1961, S. 130; deutsch in: G. Grewendorf, G. Meggle: Linguistik und Philosophie. Frankfurt am Main 1974.
 24. David Woodruff Smith: Phenomenology. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy . und die nachstehende Auswahlbibliographie .
 25. Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie . Hg. v. Karl Schuhmann, Den Haag 1976. Hamburg 2009. S. 19.
 26. Jean-Paul Sartre: Die Transzendenz des Ego , S. 50. In: Jean-Paul Sartre: Die Transzendenz des Ego. Philosophische Essays 1931-1939 . Aus dem Französischen v. Uli Aumüller, Traugott König und Bernd Schuppener. Hg. v. Bernd Schuppener. Reinbek bei Hamburg 2010.
 27. Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie . Aus dem Französischen v. Hans Schönberg und Traugott König. Hg. v. Traugott König. Reinbek bei Hamburg 2017. S. 17.
 28. Malte Brinkmann: Phenomenological theory of Bildung and education. In: Michael A. Peters (Hrsg.): Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer VS, Wiesbaden 2016, S. 1–7 ( link.springer.com )
 29. Malte Brinkmann: Phänomenologische Erziehungswissenschaft. Ein systematischer Überblick von ihren Anfängen bis heute. In: Malte Brinkmann, Sales Severin Rödel, Marc Fabian Buck (Hrsg.): Pädagogik – Phänomenologie; Phänomenologie – Pädagogik. Verhältnisbestimmungen und Herausforderungen. Springer VS, Wiesbaden 2017, S. 17–46.
 30. acsu.buffalo.edu
 31. springer.com .