Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Forbundsrepublikken Tysklands politiske system

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Tysklands politiske system

De politiske institutioner, beslutningsprocesserne og deres indhold i Tyskland tilhører Forbundsrepublikken Tysklands politiske system .

Det politiske system i Tyskland er føderalt og organiseret som et parlamentarisk demokrati . De stærkt konkurrerende partier er vigtige, hvilket er grunden til Tyskland er også kendt som part demokrati. Valgene gennemføres overvejende som personlig proportionel repræsentation ; koalitioner mellem de konkurrerende partier er normalt nødvendige for at danne en regering. Den tyske forbundsdag vælger en person som forbundskansler . Denne person bestemmer retningslinjerne for indenrigs- og udenrigspolitik på forbundsplan ( retningslinjekompetence ) og foreslår de føderale ministre . Forbundsinstitutionerne og fordelingen af ​​opgaver mellem forbundsregeringen og staterne er reguleret af grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland . Forfatningsdomstolen overvåger overholdelsen af ​​grundloven. Forbundsstaterne, der udgør staten Tyskland, har deres egen repræsentation, Bundesrat , der sammen med Forbundsdagen deltager i lovgivning. Tyskland er medlem af Den Europæiske Union og har overdraget nogle af sine suveræne rettigheder til denne sammenslutning af stater .

Principper

Centrale kendetegn for Tyskland er de ukrænkelige strukturelle principper for respekt for menneskelig værdighed ( artikel 1, stk. 1, i grundloven), demokrati , retsstatsprincippet , forbundsprincippet (opdeling i stater ) og velfærdsstatsprincippet ( artikel 20 i den grundlov). Andre principper i art. 20 GG er adskillelse af magter og retten til modstand . I henhold til grundlovens artikel 79.3 kan principperne i artikel 1 og artikel 20 i grundloven ikke ændres ( evighedsklausul ). Alle deltagere i det politiske liv er bundet af den frie demokratiske grundorden eller forfatningsorden, og den er stærkt beskyttet ( defensivt demokrati ).

Hver af hende siden 1990. Seksten lande har på grund af den føderale - føderale orden sin egen udøvende , lovgivende (parlament) og retsvæsen og derved dannet et andet (sub-nationalt) regeringsbeslutningsniveau . Det handler på forbundsratens føderale mangfoldige på føderalt plan. “Europa -artiklen” 23 GG danner grundlag for Tysklands deltagelse i europæisk integration . Art. 23 samt artikel 24 GG muliggør overførsel af forbundsrepublikkens suveræne beføjelser til overnationale institutioner. Det politiske system i Tyskland er derfor integreret i et komplekst politisk system på flere niveauer .

Parternes rolle i Tyskland er meget udtalt og er beskrevet i artikel 21 i grundloven. De nominerer kandidater til politiske embeder og påvirker besættelsen af ​​ledende stillinger i administrationen , domstolene og anklagemyndighederne . Selvom artikel 20, stk. 2, udtrykkeligt angiver stemmer som en del af statsmagten fra folket, er elementer af direkte demokrati i Tyskland ikke til stede på føderalt plan, med undtagelse af den regionale reorganisering ( art. 29 GG). Plebiscites og folkeafstemninger er kun begrænset på niveauet for kommuner og stater, men resultatet er ikke juridisk bindende del.

Forbundsrepublikken Tysklands regeringer - bekræftet af Forbundsforfatningsdomstolen - antager en kontinuitet, der forbinder dem med det tyske rige med hensyn til forfatningsmæssig og international lov .

Den britiske historiker Timothy Garton Ash illustrerer den faktiske beslutningsproces for den udøvende magt ved at tale om "fire B" (forbundsdagen, forbundsforfatningsdomstolen, Bundesbank og Bildzeitung ), som kansleren skal observere. [1] Han inddrager således pressen eller medierne som fjerde magt og fortaler for prisniveaustabilitet i sin karakterisering af virkeligheden, også ved siden af ​​forfatningsteksten.

Parlamentarisk demokrati

Forbundsrepublikken Tyskland betragtes som et parlamentarisk demokrati, fordi regeringschefen , dvs. forbundskansleren , vælges direkte af parlamentet, Forbundsdagen . I modsætning til præsidentdemokratier har forbundsformanden næsten kun repræsentative funktioner; han har hverken vetorettigheder eller kan indtage afgørende regeringskontorer.

Stat

Trekant med forbundsregeringen i toppen, herunder i lag føderale stater, valgfri administrative distrikter, (landdistrikter) distrikter, valgfri kommunale foreninger og kommuner. Den strenge stratificering brydes af bystater og distriktsfrie byer, der udfører opgaver af flere lag. BundBundesländer/FlächenländerBundesländer/Stadtstaaten(Regierungsbezirke)(Land-)KreiseGemeindeverbände(Gemeindeverbandsangehörige/Kreisangehörige Gemeinden)(Gemeindeverbandsfreie) Kreisangehörige GemeindenKreisfreie Städte
Tysklands lodrette statsstruktur

Baseret på den lange føderale tradition fra de kejserlige godser i Det Hellige Romerske Rige i den tyske nation til medlemslandene i det tyske imperium , i modsætning til den totalitære enhedsstat på nationalsocialismens tid og efter forslag fra den vestlige sejrherre beføjelser i Frankfurt-dokumenterne , blev Tyskland en forbundsstat i grundloven designet, en beslutning, der ikke længere kan ændres i henhold til den såkaldte evighedsklausul i artikel 79.3 i grundloven. De nystiftede tyske stater i de vestlige zoner siden 1946 forenede sig til at danne Forbundsrepublikken Tyskland i 1949. På dette tidspunkt havde alle stater allerede deres egne statsforfatninger , statsregeringer , statslige parlamenter og domstole .

Selvom det ikke eksplicit nævnes som et forfatningsmæssigt princip , bør fordelingen af ​​opgaver baseres på nærhedsprincippet , det vil sige, at opgaverne kun bør overtages af forbundsregeringen, hvis den er bedre i stand til at udføre dem. Dette betyder imidlertid ikke, at den føderale regering kun kan få adgang til visse (lovgivende) kompetencer, hvis den med succes kan påvise, at den kan gøre dette mere effektivt . Størstedelen af lovgivningens kompetencer ligger hos den føderale regering; væsentlige undtagelser er politi- og kommunal lovgivning samt kultur- og uddannelsespolitik. Forbundsstaterne påtager sig store dele af administrationen og jurisdiktionen uafhængigt. En vigtig funktion af staten er et andet niveau af magtadskillelse , også kendt som den vertikale magtadskillelse . Forbundsrådet repræsenterer statsregeringernes interesser på føderalt niveau og er et føderalt organ, fordi dets beføjelser / kompetencer stammer fra føderal og på ingen måde statsret.

Der var gentagne diskussioner om en reform af forbundsstaten, frem for alt om sammenlægning af stater, Forbundsrådets holdning og tilbagevenden af ​​opgaver til statens parlamenter, hvorfra der i løbet af tiden er blevet taget flere og flere opgaver . En reform af det føderale system i Tyskland må derfor altid tænkes i tre dimensioner: (1) kompetencesystem, (2) finanssystem, (3) reorganisering af forbundsområdet. Med federalismereformen i 2006 blev i det mindste området med forbundsstatskompetencer reformeret relativt omfattende, en omstrukturering af det finansielle system venter stadig.

Defensivt demokrati

Forfatterne til grundloven trak konklusioner fra slutningen af Weimar-republikken og gjorde den positivisme, der var gældende dengang (alle regler kan ændres) og en del af grundloven til en naturlov , dvs. superpositiv lov. Denne uforanderlighed blev fastsat i grundlovens artikel 79.3 og finder anvendelse på artikel 1 i grundloven ( menneskelig værdighed ), artikel 20 i grundloven ( strukturprincipper ) og opdelingen i lande samt deres deltagelse i lovgivning.

En anden tilgang til defensivt demokrati er muligheden for at nægte modstandere af forfatningsordenen grundlæggende rettigheder samt forbyde partier og andre sammenslutninger til beskyttelse af forfatningen. Et andet beskyttelsesmiddel er strafferet .

Nødlovgivningen 20, stk. 4, i forfatningen, da den var i naturalier. Sidste udvej eller modstandsret "mod enhver, der påtager sig denne ordre om at eliminere", introducerede befolkningen.

Oversigt over organerne

I det politiske system i Forbundsrepublikken Tyskland, forfatningsmæssige organer Føderale Forsamling og føderale præsident har lidt strøm og kan ikke henføres til en af de tre statslige beføjelser.

lovgivende gren udøvende Retsvæsen
Europæisk niveau Europa -Parlamentet , Rådet for Den Europæiske Union Europa -Kommissionen Den Europæiske Unions Domstol : EU -domstolen , Den Europæiske Unions Ret , Civil Service Tribunal
Forbundsniveau Forbundsdagen , Forbundsrådet , mæglingsudvalget , fælles udvalg Forbundsregering : forbundskansler , forbundsminister

Forbundsadministration

Forbundsdomstole : Forbundsforfatningsdomstolen , Forbundsdomstolen i Arbejdsretten , Forbundsskatteretten , Forbundsdomstolen , Føderal Social , Forbundsadministrativ , Forbunds Patent , Troopservicedomstole
Statligt niveau Statens parlament / Repræsentanternes Hus / Statsborgerskab Statsregering / statsregering / senat : premierminister / regerende eller første borgmester , statsminister / statsminister / senatorer

Statsadministration

Landes domstole : Statens forfatningsdomstol , Landesarbeits- , arbejdskraft , finans , højere regionalt , landbrug , regeringsførelse , Landessozial- , social domstol , højesteret / administrationsdomstol , forvaltningsdomstol
Lokalt niveau Selvstyreorganer i distrikterne og kommunerne: distriktsråd, byråd, kommunalbestyrelse Distrikter og kommuners selvstyrende organer: Distriktsadministrator, overborgmester, borgmester, magistrat, kommunalbestyrelse ingen faciliteter

Regeringssystemet på føderalt niveau

Grundlovgivning som en føderal forfatning

Grundlov , udgivet af Federal Agency for Civic Education

Forbundsrepublikken Tysklands forbundsforfatning fik navnet Basic Law . Dette skulle understrege dets foreløbige, foreløbige karakter, som den har mistet i mellemtiden [2] , da den kun bør være en overgangsforfatning indtil etableringen af ​​en heltysk stat . Den forfatningsmæssige proces blev indledt med overdragelsen af Frankfurt-dokumenterne den 1. juli 1948 af chefen for de vestlige besættelseszoner til forbundsstaternes premierministre der. Disse dokumenter krævede et demokratisk , føderalt regeringssystem og garanti for personlige friheder . Grundloven blev udviklet af Folketingsrådet . Det vigtigste stridspunkt var udformningen af ​​den føderale orden, der blev implementeret i grundloven for hele Forbundsrepublikken Tyskland på det tidspunkt, samt ophævelse af testede normer med samme på dagen, hvor den trådte i kraft (24. maj) , 1949). [3] Grundloven skulle oprindeligt kun gælde indtil etableringen af ​​den tyske enhed, men efter at den havde bevist sig selv i mere end 40 år, blev den bevaret uden større ændringer efter den tidligere tyske demokratiske republiks tiltrædelse af Forbundsrepublikken .

I grundloven blev de centrale borgerlige og menneskerettigheder bevidst placeret i begyndelsen af ​​forfatningen. Disse rettigheder er opsummeret i de første 19 artikler i grundloven. Det beskriver derefter det politiske systems centrale struktur og definerer føderale organer og deres kompetencer og relationer. Grundlovens artikel 79.3 beskytter princippet om menneskelig værdighed, kernen i menneskerettighederne, Forbundsrepublikkens forbundsorden og artikel 20 i grundloven.

Grundloven kan kun ændres med et flertal på to tredjedele af medlemmerne af Forbundsdagen og Forbundsrådet . Den tyske forfatningsdomstol overvåger overholdelsen af forfatningen.

Forbundsformand

Forbundsrepublikkens statsoverhoved er forbundsformanden. Grundlovens bevidste adskillelse fra magten fra rigspræsidenten i Weimarrepublikken , hvilket havde bidraget til ustabiliteten af ​​den politiske situation i Weimarrepublikken, gav grundlovens embede som forbundspræsident en anden profil efter 1949. Dette ligger ud over den daglige politik og har frem for alt et integrerende, trendsættende og overvågende fokus. [4] Ikke desto mindre omfatter kontoret som forbundsformand retten og pligten til at handle politisk og er ikke begrænset til rent repræsentative opgaver. [5] Kontorets funktioner er defineret af grundloven (art. 54–61).

Ud over at repræsentere Føderationen under folkeretten og talrige formelle og protokolrelaterede opgaver har forbundsformanden vigtige reservebeføjelser, der tildeler ham store politiske opgaver, især i krisetider. [6] [7]

Inden for det politiske system er forbundspræsidenten ikke tildelt nogen af ​​de tre klassiske magter [8], men som statsoverhoved udgør den "statens enhed". [9] På grund af dette ses det undertiden som "vold sui generis ". [10] I denne sammenhæng omtales forbundsformanden også som en " neutral kraft" ( pouvoir neutre ). [11] [12]

Forbundsformanden vælges for fem år af forbundsforsamlingen og kan genvælges for en anden periode.

Lovgivende grene på forbundsplan: Forbundsdagen og Forbundsrådet

Forbundsrepublikkens lovgiver vedtager føderale love og overvåger forbundsbudgettet . Forbundsdagen og Forbundsrådet tilhører lovgiveren i Forbundet. Kun medlemmerne af Forbundsdagen er direkte valgt af folket og har dermed et frit mandat . Medlemmerne af Forbundsrådet har det, der er kendt som et tvingende mandat, fordi de er bundet af instruktionerne fra deres respektive statsregeringer. Disse organer vægtes også forskelligt i lovgivningsprocessen . Bundesrat er derfor ikke et andet kammer, der svarer til forbundsdagen. Forbundsforsamlingen, der består af forbundsdagens medlemmer og delegerede fra de regionale parlamenter, som ikke behøver at tilhøre dem, vælger forbundsformanden . De føderale dommere vælges af dommervalgkomiteerne i Bundesrat og Forbundsdagen.

Forbundsdag

Forbundsdagen passerer føderale love , vælger forbundskansleren og, som en del af Føderale Forsamling, den føderale præsident , våger over føderale budget , styrer regeringen , beslutter implementeringer af Federal Armed Forces , formularer udvalg til at forberede love og styrer de efterretningstjenester .

Ifølge grundloven er parlamentsmedlemmer uafhængige af deres politiske parti eller andre interessegrupper, men hvis man ser på den forfatningsmæssige virkelighed , kan man se den stærke indflydelse fra parlamentarisk gruppedisciplin . Parlamentsmedlemmerne i de enkelte partier er normalt enige om en fælles stemmeadfærd før et lovforslag. Afvigelser kan sanktioneres inden for partiet, da et vellykket fornyet kandidatur for et parlamentsmedlem afhænger meget af hans partis støtte. Den parlamentariske gruppeformanden er vogter af gruppen disciplin .

Forbundsrådet

Medlemmerne af Forbundsrådet sendes af forbundsstaternes statsregeringer. Forbundsrådet er ikke et rent lovgivende organ. Dets deltagelse i administrationen af ​​den føderale regering består hovedsageligt i, at den skal give sit samtykke til visse lovbestemte forordninger og administrative bestemmelser. Det blev oprettet for at sikre staternes deltagelse i føderale love, hvis disse påvirker staternes interesser. Han er altid involveret i lovgivningsprocessen, men hans veto kan tilsidesættes, hvis en føderal lov ikke kræver godkendelse.

Hvert land modtager 3-6 stemmer i Forbundsrådet efter antallet af indbyggere; disse stemmer kan kun afgives ensartet pr. Land. Hvis de partier, der er repræsenteret i statsregeringen i den respektive stat, er uenige om stemmeadfærden i Forbundsrådet, stemmer repræsentanterne for staten normalt med afholdelse, hvilket dog de facto er et nej. Formidlingsudvalget kan tilkaldes i tilfælde af en konflikt mellem forbundsrat og forbundsdagen. Formanden for Forbundsrådet ledes af formanden for den føderale Råd, der som en person repræsenterer føderale præsident om nødvendigt. Forbundsrådet har 69 medlemmer.

Lovgivningsmæssig proces

Forbundslove kan indføres fra midten af Forbundsdagen ( parlamentarisk gruppe eller et bestemt minimum antal medlemmer ) samt af forbundsregeringen og forbundsrådet - sidstnævnte skal forelægge udkastene til hinanden til kommentarer, før de sendes til parlamentet , og er normalt lavet på forhånd i forbundsregeringen - og statsministerier udarbejdet som et ministerielt udkast til lovgivningsprocessen. Indført til Forbundsdagen, vil der være tre behandlinger af lovforslaget. Hvis sidstnævnte accepterer forslaget ved tredjebehandlingen i den endelige afstemning, fremsendes det til Forbundsrådet. Hvis sidstnævnte ikke indkalder mæglingsudvalget eller afviser det med indsigelse, kan det træde i kraft. Ellers afhænger virkningerne af Forbundsrådets afstemning af, om det er en føderal lov, der kræver godkendelse eller en, der ikke kræver godkendelse . Som regel (i tilfælde af føderale love, der ikke kræver godkendelse, før en indsigelse rejses) indkaldes mæglingsudvalget, hvis opgave det er at udarbejde et kompromisforslag, som Forbundsdagen og Forbundsrådet kan godkende. (Hvis udkastet ændres, skal det først forelægges Forbundsdagen til afstemning, før det forelægges Forbundsrat igen for en afgørelse.) Hvis Forbundsrådet igen nægter at godkende forbundsloven, har en føderal lov, der kræver godkendelse, endelig mislykkedes, hvorimod en, der ikke kræver godkendelse Forbundsloven, kan Forbundsdagen tilsidesætte denne afstemning med en fornyet afstemning. Derudover kan Forbundsrådet trække sin indsigelse tilbage. I slutningen af ​​lovgivningsprocessen underskriver forbundsformanden endelig forbundsloven . Med denne kopi bekræfter han, at denne føderale lov er blevet til i forfatningsmæssig form (formel undersøgelsesret). Hvis han er overbevist om, at den lov, der skal udarbejdes, er i strid med grundloven, giver en række juridiske forskere ham en materiel undersøgelsesret. Efter at den er udstedt, offentliggøres den føderale lov i Federal Law Gazette og træder i kraft.

I tilfælde af føderale love, der ændrer forfatningen, skal der være 2/3 flertal i begge organer, Forbundsrådet og Forbundsdagen.

Forbundsregeringen eller individuelle føderale ministre kan udstede forordninger på grundlag af føderale love, der - ligesom love - binder statens handlinger og borgere lige meget. Ud over føderale love har EU -regulativer også direkte juridisk kraft i Tyskland. EU -direktiver skal derimod implementeres gennem føderal lovgivning.

Nødbestemmelser

I 1968 var de tyske nødlove et skridt i retning af at genvinde fuld suverænitet og havde til formål at sikre, at Tyskland forbliver i stand til at handle selv i nødsituationer. I tilfælde af et forsvar kan et fælles udvalg bestående af Forbundsdagen og Forbundsrådet overtage deres funktioner som et nødparlament. Den lovgivningsmæssige nødsituation har siden 1949 været et middel til at forhindre en blokade af forbundsdagen.

Forbundsdirektør

Deutsche Soziale UnionFreie VolksparteiGesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und EntrechtetenDeutsche ParteiUnionsparteienFreie Demokratische ParteiSozialdemokratische Partei DeutschlandsBündnis 90/Die Grünen

Forbundsregering

Direktøren i Forbundsrepublikken Tyskland implementerer statens love og regler. Afhængigt af den juridiske situation har forvaltningsorganerne en påskønnelsesmargen . Enhver borger har ret til at få de administrative handlinger, det vil sige specifikke handlinger fra den udøvende magt, der påvirker ham, revideret af de administrative domstole . Især den ledende er bundet af grundloven. Enhver borger er i stand til at indgive en forfatningsmæssig klage i individuelle sager ved Forbundsforfatningsdomstolen, efter at den juridiske proces er fuldstændig opbrugt, hvis han føler, at hans grundlæggende rettigheder er blevet krænket af statslige (udøvende) handlinger. Medlemmer af den udøvende magt på føderalt niveau er f.eks. Forbundsregeringen ( forbundskansler og forbundsminister ), føderale myndigheder og deres embedsmænd, forbundspolitiet , forbundskontoret for beskyttelse af forfatningen , forbundsforsvaret og udenrigsministeriet Kontor . Forbundskansleren og forbundsministeren udgør tilsammen forbundsregeringen i Forbundsrepublikken Tyskland, også i daglig tale kendt som forbundskabinettet.

Kansler

Forbundskansleren er regeringschef for forbundsregeringen. Han vælges af medlemmerne af Forbundsdagen. Han bakkes normalt op af et absolut flertal af parlamentsmedlemmer, som normalt dannes af en koalition og omtales som kanslerflertallet . Forbundsministrene udpeges og afskediges af forbundsformanden efter forslag fra forbundskansleren. Ifølge grundloven har forbundskansleren myndighed til at udstede retningslinjer , dvs. han bestemmer hovedtrækkene i forbundspolitikken . Inden udløbet af hans embedsperiode kan han kun erstattes af en konstruktiv mistillidsvotum og opløse Forbundsdagen gennem en tillidsafstemning .

Forbundskansleren anses for at være et af de politiske magtcentre i Forbundsrepublikken. Baseret på flertallet i Forbundsdagen har det stor indflydelse på føderal lovgivning. På grund af Forbundsrådets vigtige rolle i lovgivningen og den hyppige tvang til at danne koalitioner i regeringen på grund af proportional repræsentation , kan dets holdning ikke sammenlignes med magten fra den britiske regeringschef ( premierminister ). Især når der er forskellige flertal i Bundesrat og Forbundsdagen, er kansleren afhængig af vidtrækkende kompromiser, når han udformer sin politik.

Forbundsministerier

De føderale ministerier organiserer administrationen på forbundsplan. Forbundsministeriernes politiske ledelse ligger hos de respektive forbundsministre . Statssekretærerne leder ministerierne ved siden af ​​dem. Det tekniske arbejde i et ministerium udføres af specialiserede enheder under ledelse af enhedschefer . Flere enheder er grupperet i afdelinger i ministerierne; departementschefer bærer politisk ansvar for afdelingernes arbejde. Statssekretærer og departementschefer er politiske embedsmænd og kan til enhver tid få førtidspension af regeringen.

Selvom toppen af ​​de føderale ministerier er politisk bestemt, kan man antage, at administrationen vil handle relativt autonomt. Die Meinung und der Wille der Spitzenpositionen der Berufsbeamten (Referatsleiter) kann von der Politik nicht ohne weiteres ignoriert werden. Die Sanktionsmöglichkeiten der Minister sind durch das Beamtenrecht stark beschränkt. Einer großen Zahl Berufsbeamten stehen nur eine kleine Anzahl politischer Leitungspersonen vor. Die politische Kontrolle der Bundesverwaltung ist, verglichen mit den Verwaltungen in anderen Ländern, relativ schwach ausgeprägt. Bedeutend ist das vor allem, da die meisten Gesetzesvorlagen in den Bundesministerien vorbereitet werden. In den meisten Fällen nimmt die Politik erst spät und im geringen Maß auf die konkrete Gestaltung der Bundesgesetze Einfluss.

Der Bundeskanzler bestimmt Anzahl und Kompetenzbereich der Ministerien und die Minister. Meist legen die Parteien in den Koalitionsverhandlungen die Leitlinien fest und bestimmen Minister und Staatssekretäre personell. Zurzeit (Dezember 2018) existieren 14 Bundesministerien. [13]

Judikative des Bundes

Gerichte werden in Deutschland grundsätzlich nicht von selbst tätig. Sie müssen zur Entscheidung angerufen werden ( Dispositionsmaxime im zivil- und öffentlichen Recht, Akkusationsprinzip im Strafrecht). Urteile werden auf der Grundlage von Gesetzen gesprochen. Bundesrichter werden durch den Richterwahlausschuss berufen. Sie sind nicht weisungsgebunden. Im Gegensatz dazu unterstehen Staatsanwälte den Justizministern von Bund und Ländern. (Siehe dazu: Weisungsgebundenheit bei deutschen Staatsanwaltschaften )

Bundesverfassungsgericht

Alle Tätigkeiten des Staates sind an das Grundgesetz gebunden. Über die Einhaltung dieses Grundsatzes wacht das Bundesverfassungsgericht. Jeder Bürger kann staatliches Handeln durch eine Verfassungsbeschwerde auf ihre Grundgesetzmäßigkeit überprüfen lassen. Andere wichtige Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts sind die Klärung von Streitfällen zwischen den Staatsorganen ( Organstreit ) und die Prüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit ( Normenkontrolle ). Nur das Bundesverfassungsgericht kann ein Parteiverbot oder die Verwirkung von Grundrechten aussprechen.

Weitere Bundesgerichte

Auf Bundesebene haben die Bundesgerichte die Aufgabe, die Rechtsprechung der Gerichte der Länder zu vereinheitlichen. Für die ordentliche Gerichtsbarkeit ist der Bundesgerichtshof (BGH) die oberste Revisionsinstanz. Als Revisionsinstanz beschäftigen sich die Bundesgerichte im Normalfall nur mit dem Verfahrensablauf und der gesetzmäßigen rechtlichen Würdigung des durch die Gerichte der Länder festgestellten Sachverhalts.

Das Regierungssystem der Länder

Jedes Land besitzt ein eigenständiges Regierungssystem . Landesverfassung , Aufbau und Funktion der Landesregierung und die Wahl der Landesparlamente können sich unterscheiden. Gemeinsam ist in allen Ländern, dass ihre Landesregierung über den Bundesrat Einfluss auf die Bundespolitik nehmen und dass die Länder viele gemeinsame Gremien gebildet haben, um ihre Arbeit bundesweit zu koordinieren (z. B. Ministerpräsidentenkonferenz , Kultusministerkonferenz oder Innenministerkonferenz ).

Legislative: Landesparlamente

Die Landesparlamente werden auf 4 oder 5 Jahre von den Wahlberechtigten des jeweiligen Landes gewählt. Die Aufgaben bestehen in der Kontrolle der Landesregierung, der Landeshaushalte , bei der Wahl des Regierungschefs, zum Teil bei der Wahl der Minister und in der Gesetzgebung. Wichtig hierbei ist, dass Bundesrecht regelmäßig höher steht als Landesrecht („ Bundesrecht bricht Landesrecht “). Die Verfassung des Landes Hessen beispielsweise sah bis vor kurzem die Todesstrafe vor, durch das Grundgesetz ist sie jedoch verboten. In manchen Ländern (z. B. Bayern ) sind auch Volksentscheide über Gesetze möglich. Die Gesetzgebungskompetenz der Länder ist stark eingeschränkt. Nach vielen Grundgesetzänderungen sind die meisten Kompetenzen der Länder auf wenige wichtige Gebiete eingeschränkt worden, allerdings haben die Mitspracherechte der Länder im Bundesrat im Vergleich zu der im Grundgesetz ursprünglich angedachten Funktion ebensostark zugenommen. Schwerpunkte sind die Kompetenzen im Kultur- und Bildungswesen sowie im Gefahrenabwehr- bzw. Polizeirecht . Hinzu kommen die Regelungen der für die nur durch die Länder und Kommunen geführten Verwaltung. Die Landesparlamente werden in den 13 Flächenländern Landtag und in den drei Stadtstaaten Bürgerschaft (Bremen, Hamburg) oder Abgeordnetenhaus (Berlin) genannt.

Exekutive: Landesregierung

In jedem Land besteht eine Landesregierung . Der Regierungschef wird in den Flächenländern Ministerpräsident und in den Stadtstaaten Regierender Bürgermeister (Berlin), Präsident des Senats oder Bürgermeister (Bremen), oder Erster Bürgermeister (Hamburg) genannt. Er wird immer vom jeweiligen Landesparlament gewählt. Je nach Land wählen die Landesparlamente auch die Landesminister oder der Ministerpräsident ernennt die Landesminister aus eigener Befugnis. Die Amtszeit des Regierungschefs wird durch die Wahlperiode des jeweiligen Landesparlaments bestimmt (entweder 4 oder 5 Jahre). Die Exekutiven der Länder haben eine sehr große Machtfülle, da sie über den Bundesrat in der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitbestimmen können ( siehe Zustimmungsbedürftiges Gesetz ).

Judikative: Landesverfassungsgerichte und weitere Gerichte der Länder

Insoweit keine Gerichte des Bundes zuständig sind, wird die Rechtsprechung durch Gerichte der Länder ausgeübt ( Art. 92 GG).

Die Rechtsprechung ist in Deutschland in die ordentlichen Gerichtsbarkeiten ( Zivilgerichtsbarkeit und Strafgerichtsbarkeit ), sowie in die Fachgerichtsbarkeiten des Arbeits- , Finanz- , Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgeteilt. Die Gerichte der Bundesländer entscheiden den überwiegenden Anteil der Rechtsprechung letztinstanzlich. Jedes Bundesland besitzt ein eigenes Landesverfassungsgericht , das Landesverfassungsgericht , Verfassungsgericht , Verfassungsgerichtshof oder Staatsgerichtshof genannt wird.

Kommunen

Die Volksvertretungen auf der kommunalen Ebene wie Kreistag undStadtverordnetenversammlung oder auch Gemeindevertretungen sind keine Organe der Legislative, auch wenn sie exekutive Rechtsnormen in Form von Satzungen schaffen. Staatsrechtlich gehören sie in der Tradition der Stein-Hardenberg'schen Reformen zur Exekutive. Dies findet seinen Ausdruck zum Beispiel auch in ihrer summarischen Bezeichnung als Organe der kommunalen Selbstverwaltung. Gegenüber der Bundes- und Länderebene sowie gegenüber der Europäischen Union werden die Kommunen vor allem durch die kommunalen Spitzenverbände vertreten.

Europäische Union

Deutschland ist eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union , an die es über den EU-Vertrag und den AEU-Vertrag bestimmte Hoheitsrechte übertragen hat. Die nationale verfassungsrechtliche Grundlage dafür bietet Art. 23 GG, der eine Teilnahme am europäischen Integrationsprozess ausdrücklich vorsieht. Die Präambel sieht sogar ausdrücklich vor, „als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.“ Die deutsche Europapolitik wird aber nicht nur durch eine generelle Europa-Strategie begründet, sondern auch durch interessengeleitete Sachpolitik, die vor allem in der Europakoordinierung zum Ausdruck kommt.

Europapolitische Koordinierung der Bundesregierung
Europapolitische Koordinierung der Bundesregierung

Alle deutschen Staatsbürger besitzen zugleich die Unionsbürgerschaft . Diese ermöglicht ihnen unter anderem die Teilnahme an Europawahlen zum Europäischen Parlament sowie die Beteiligung an Europäischen Bürgerinitiativen . Eine Diskriminierung von Unionsbürgern aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit ist in allen EU-Mitgliedstaaten verboten.

Innerhalb des politischen Systems der Europäischen Union ist die deutsche Bundesregierung im Rat der Europäischen Union sowie im Europäischen Rat vertreten. Außerdem sind auch Bundestag und Bundesrat an der deutschen Europapolitik beteiligt, etwa durch das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG) und das Gesetz über die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union (IntVG). Über den Ausschuss der Regionen sind auch die deutschen Länder und Kommunen auf europäischer Ebene vertreten.

Rechtsakte der Europäischen Union sind in Deutschland teilweise unmittelbar gültig ( EU-Verordnungen ), teilweise sind die deutschen Organe verpflichtet, diese in nationales Recht umzusetzen ( EU-Richtlinien ). Das von der EU gesetzte Europarecht (auch als „Unionsrecht“ bezeichnet) hat nach der Costa/ENEL-Entscheidung einen Anwendungsvorrang gegenüber dem deutschen nationalen Recht. Oberste richterliche Instanz ist dabei der Europäische Gerichtshof . Allerdings darf die EU nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nur in solchen Bereichen Recht setzen, die in den Verträgen ausdrücklich vorgesehen sind. Das deutsche Bundesverfassungsgericht behält sich im Lissabon-Urteil eine diesbezügliche Prüfung europäischer Rechtsakte vor, die sogenannte Ultra-vires-Kontrolle.

Parteiensystem

Die Parteien haben in Deutschland eine starke Stellung, so dass teilweise der Begriff Parteiendemokratie zur Bezeichnung des politischen Systems gebraucht wird. Die starke Stellung der Parteien erklärt sich durch ihre Notwendigkeit für eine parlamentarische Demokratie und das (modifizierte) Verhältniswahlrecht . Auf Grund ihrer Bedeutung werden die Parteien in Art. 21 GG behandelt.

Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland ist seit der Wiedervereinigung Deutschlands durch starke Unterschiede in den ehemals alten bzw. ehemals neuen Ländern geprägt. Im Westen dominieren mit der CDU und CSU auf der einen und der SPD auf der anderen Seite jeweils zwei Parteien in einem Land. Zu den "kleineren Parteien" werden die AfD , die FDP , Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gezählt. In den östlichen Bundesländern sind die AfD sowie Linke im Vergleich zu den westlichen Bundesländern überproportional stark vertreten. Die Mehrheitsverhältnisse sind seit den 1990er Jahren in den einzelnen Ländern stärker schwankend als bis zu dieser Zeit. Die Parteibindung der Wähler zu einer bestimmten Partei hat insgesamt abgenommen.

Die Parteien in Deutschland bauen auf den Landesverbänden auf und werden nach dem Parteiengesetz auch in den Ländern zu den Wahlen zugelassen. Die großen Parteien bilden auf Bundesebene Bundesverbände. Die großen deutschen Parteien sind zudem jeweils in eine politische Partei auf europäischer Ebene eingebunden.

Die konservativen Parteien CSU (im Freistaat Bayern ) und CDU (in den übrigen Ländern) arbeiten auf Bundesebene zusammen. Beide Parteien sehen sich ebenso wie die sozialdemokratische SPD als Volksparteien . Ihre Zielgruppe sehen die großen Parteien in allen Bevölkerungsschichten, sie grenzen sich nur gegen linke und rechte Extremisten ab. Ein großer Teil der SPD-Anhänger sieht sich als Vertreter der Arbeitnehmer und steht den Gewerkschaften nahe. Auch die AfD bezeichnet sich selbst immer wieder als Volkspartei. FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen schöpfen aus einem wesentlich schmaleren Wählerspektrum. Sie sehen sich selbst als Programmparteien . Diese Parteien scheitern immer wieder in einzelnen Wahlen an der Fünf-Prozent-Hürde . Trotzdem sind sie etablierte Kräfte im deutschen Parteiensystem und dienen in der Regel der CDU/CSU oder SPD als Mehrheitsbeschaffer in Koalitionen , führen aber in einzelnen Fällen auch selbst Koalitionen an, wie Bündnis 90/Die Grünen mit der CDU als Juniorpartei in Baden-Württemberg 2016 oder die Linke mit der SPD als Juniorpartei in Thüringen 2014 . Wie sehr diese Kategorisierung der Parteien aufrecht erhalten werden kann, wird insbesondere seit den massiven Stimmenverlusten der beiden großen Volksparteien CDU/CSU und SPD in den Landtagswahlen 2018 stark diskutiert. [14]

Die AfD thematisiert in ihrem Programm hauptsächlich die Kritik am Euro sowie der Flüchtlingspolitik und setzt sich für die Einführung der direkten Demokratie auf Bundesebene ein. Verschiedene politische Beobachter ordnen die AfD als rechtspopulistisch ein. Die FDP sieht sich als liberaldemokratische Partei. Sie steht den Interessen der Wirtschaft nahe. Bündnis 90/Die Grünen thematisieren vornehmlich ökologische und bürgerrechtliche Themen, sehen sich in der Tradition der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung und betonen den Verbraucherschutz. FDP und Grüne sind in den alten Ländern etabliert, nicht jedoch in den neuen Ländern. Die Linke kann als Volkspartei in den östlichen Ländern bezeichnet werden. Sie bietet sich als demokratisch-sozialistische Alternative zur SPD an. Ihr Wählerspektrum ist (im Osten Deutschlands) ebenfalls breit gefächert. Die AfD hat sich mittlerweile im Westen sowie im Osten etabliert, ist allerdings noch in keiner Regierungskoalition vertreten.

Beteiligung der Bürger

Wahlen

Eine Wahl ist eine Abstimmung über Personen (Kandidaten) oder Handlungsoptionen. Wahlen dienen der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung.

Auf Bundesebene wird alle 4 Jahre der Bundestag nach dem personalisierten Verhältniswahlrecht gewählt. Die Wähler haben bei diesem Wahlsystem zwei Stimmen, die an unterschiedliche Parteien gehen können (so genanntes Stimmen-Splitting): Mit der Erststimme entscheiden sie nach dem Mehrheitswahlrecht , welcher Kandidat ihren Wahlkreis im Parlament vertreten soll, mit der Zweitstimme nach dem Verhältniswahlrecht , welche Partei sie bevorzugen. Letztendlich entscheiden die Zweitstimmen größtenteils über die Sitzverteilung im Bundestag. Da die mit der Erststimme direkt gewählten Kandidaten in jedem Fall ihren Sitz behalten, auch wenn der Partei nach den Zweitstimmen weniger Sitze zustehen, kommt es bei Bundestagswahlen normal zu Überhangmandaten . Das personalisierte Verhältniswahlrecht soll die Vorteile des Mehrheitswahlrechts und des Verhältniswahlrechts miteinander verbinden.

Um die Zersplitterung des Parlaments in zu viele Kleinparteien zu verhindern, gibt es eine Sperrklausel . Danach zählen die Zweitstimmen einer Partei nur für die Verteilung der Mandate, wenn sie mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen oder drei Direktmandate erhält. Allerdings dürfen direkt gewählte Bewerber (wenn es nur einer oder zwei sind) immer in den Bundestag einziehen, können dann allerdings im Bundestag keine Fraktion bilden.

Neben den Bundestagswahlen entscheiden die Bürger in Deutschland auch über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments , der Landtage und der Gemeindevertretungen in den Kommunen . Das jeweilige Wahlsystem ist im Europawahlgesetz , in der entsprechenden Landesverfassung bzw. im Kommunalwahlgesetz des Landes festgelegt. Bei Kommunalwahlen erstreckt sich das Wahlrecht jeweils auf alle EU-Bürger , die in dem jeweiligen Bezirk ihren Wohnsitz haben. An der Europawahl können Bürger entweder in dem Staat ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität teilnehmen. Lediglich das Wahlrecht zu Landtagen und Bundestag ist an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden.

In der Praxis wird häufig kritisiert, dass sich in Deutschland die schiere Anzahl von Wahlen, und damit verbundenen Wahlkämpfen ( Bundestagswahlen , Landtagswahlen , Kommunalwahlen , Europawahlen ) sowie eine Legislaturperiode des Bundestags von nur 4 Jahren negativ auf die Ausgestaltung der Politik auswirke, da die diversen Wahltermine nicht miteinander koordiniert sind und in Wahlkampfzeiten die Parteien – zu Recht oder zu Unrecht – darum bemüht sind, grundsätzlich alles zu unterlassen, was Stimmen kosten könnte ( siehe auch: Superwahljahr ). Politikwissenschaftlich wird auch diskutiert, inwieweit die Wähler in einem System mit vielen (relativ schwachen) Machtzentren, die sich ausbalancieren müssen und letztlich im Konsenszwang alles einebnen, wirklichen Einfluss auf die Richtung der Politik ausüben können (engl. „meaningful election“ ).

Direkte Demokratie

Insbesondere auf der Bundesebene kennt Deutschland – trotz Art. 20 Abs. 2 GG, der Abstimmungen ausdrücklich aufführt – wenige direkte Beteiligungsmöglichkeiten: Nur bei dem Zuschnitt der Bundesländer – Zusammenlegung, Aufspaltung oder Grenzveränderung – sind nach Art. 29 GG Volksabstimmungen im Grundgesetz vorgesehen.

Auf Landesebene gibt es je nach Bundesland mehr oder weniger starke Einflussmöglichkeiten durch Bürgerentscheide und Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren. Hier muss im Einzelnen betrachtet werden, wie hoch die Hürde für solche Initiativen jeweils sind. Die Grenzen dieser Beteiligung liegen in den Grenzen der Kompetenzen des Bundeslandes.

Weitere Möglichkeiten

Jeder Bürger hat durch das Petitionsrecht die Möglichkeit, Eingaben an das Europäische Parlament, den Bundestag und sein Landesparlament zu senden. Die Wahlkreisabgeordneten halten Sprechstunden ab, um Kontakt mit den Bürgern aufrechtzuerhalten. Jeder kann dort sein Anliegen vorbringen.

Für einzelne Gruppierungen, die sonst politisch stumm bleiben müssten, wurde nach skandinavischem Vorbild die Institution der öffentlichen Ombudsleute eingeführt (nicht immer unter diesem Namen).

Verbände , Religionsgemeinschaften , Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind bei bestimmten Themen stark in die Entscheidungsvorbereitung involviert. Die Mitarbeit in solchen Organisationen ermöglicht ähnlich wie die Mitarbeit in den Parteien gewisse Beteiligungsmöglichkeiten. Direkter sind die kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten für Anwohner bei Planungsverfahren von Großprojekten.

Wie in anderen Ländern auch, spielen Verbände im politischen System eine wichtige Rolle. Mit ihrer Lobbyarbeit versuchen sie, die Politik in die Richtung ihrer Interessen zu bewegen. Die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeiten ist nicht unumstritten und unterliegt häufiger Kritik, insbesondere der durch die Lobbyarbeit jeweils negativ betroffenen anderen Verbände.

Legitimation hoheitlichen Handelns

Legitimationskette der Bundesebene, unmittelbare Staatsverwaltung, vereinfacht

Gemäß der Legitimationskettentheorie wird die demokratische Legitimation sämtlichen hoheitlichen Handelns in einer ununterbrochenen Kette auf die Willensäußerung des Volkes bei der Wahl zurückgeführt.

Theorie und Praxis – Kritik und Dysfunktionalität

Unterschiedliche Berücksichtigung sozialer Gruppen bei politischen Entscheidungen

Laut einem Forschungsbericht von 2016 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales werden in Deutschland bei politischen Entscheidungen die Präferenzen von sozialen Gruppen unterschiedlich stark berücksichtigt. Die Auswertung von Daten aus der Zeit zwischen 1998 und 2015 zeigt einen deutlichen Zusammenhang zu den Einstellungen von Personen mit höherem Einkommen, aber keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang für die Einkommensschwachen. [15]

Anzahl der Länder

Die räumliche Verteilung der Länder ist sehr unausgeglichen. Sie reicht von Flächenländern mit mehreren Millionen Einwohnern bis zu Stadtstaaten. Die Entscheidungsfindung im Bundesrat als wichtiger Teil des Föderalismus ist im Laufe der Zeit schwieriger geworden. Es sind zurzeit 16 Länder.

Parteienstaat

Die Privilegierung von Parteien als Organisationen der politischen Willensbildung erschien den Gründervätern im Grundgesetz sinnvoll. Sinkende Mitgliederzahlen und Wahlbeteiligungen wirken sich jedoch negativ auf die Legitimität der „Volksparteien“ aus und schwächen das politische System insgesamt.

Presse

Die Rolle von Massenmedien als Vierte Gewalt wurde im Grundgesetz nicht vorgesehen. De facto kann sich aber kaum noch ein Politiker dem Einfluss der Presse auf die öffentliche Meinung entziehen. Problematisch ist das vor allem dann, wenn die Medien, die dem Wortsinne nach eigentlich nur „Vermittler“ des Geschehens sein sollen, eigene Interessen wahrnehmen, sei es, dass sie die politische Weltsicht von Redakteuren oder Eigentümern unterstützen, sei es, dass die Medien durch ökonomische Eigeninteressen verzerrt Bericht erstatten.

Mehrebenenverflechtung und Dominanz der Exekutiven

Durch die zahlreichen Politikverflechtungen und formellen wie informellen Kooperationsformen (z. B. die Kultusministerkonferenz ) sind die Exekutiven , insbesondere die Landesregierungen gegenüber den Parlamenten , bevorzugt. Dies ist aus demokratietheoretischer Sicht insofern problematisch, als dass die Parlamente die eigentliche Volksvertretung darstellen.

Korruption

Siehe auch

Portal: Politik – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Politik

Literatur

Weblinks

Commons : Politisches System der Bundesrepublik Deutschland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Torsten Riecke und Frank Wieberg: Interview mit Timothy Garton Ash, handelsblatt.com vom 16. Juni 2012 , abgerufen am 16. Juni 2012.
 2. Eingehend dazu Christian Starck, Deutschland auf dem Wege zur staatlichen Einheit , JZ 1990, S. 349, 352 f.
 3. Näher dazu Rühmann, in: Umbach/Clemens/Dollinger (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch , 2. Aufl., Heidelberg 2005, S. 1097.
 4. Dazu näher: Amt und Aufgaben des Bundespräsidenten, Selbstbeschreibung auf der Internetpräsenz des Bundespräsidialamtes . Abgerufen am 22. Juli 2012.
 5. Urteil des BVerfG vom 10. Juni 2014 – 2 BvE 4/13 – , Abs.-Nr. 28.
 6. Heinrich Wilms : Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung der Föderalismusreform. Stuttgart 2007.
 7. Raban Graf von Westphalen (Hrsg.): Deutsches Regierungssystem . München/Wien 2001, S. 314 ff.
 8. Abweichend: Manfred G. Schmidt , Das politische System der Bundesrepublik Deutschland , CH Beck, München 2005, ISBN 3-406-50871-5 , S. 68 ff. , der ihn zur Exekutive zählt.
 9. Vgl. BVerfG, 2 BvE 2/09 vom 10. Juni 2014 , Abs.-Nr. 94.
 10. Marcus Höreth: Das Amt des Bundespräsidenten und sein Prüfungsrecht , Beilage Aus Politik und Zeitgeschichte 16/2008 vom 14. April 2008.
 11. Dieter Umbach, in: Dieter C. Umbach/Thomas Clemens (Hrsg.), Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar , Bd. II, CF Müller, Heidelberg 2002, S. 308 f.
 12. Vgl. Roman Herzog, in: Maunz/Dürig/Herzog , Grundgesetz, Art. 54 Rn. 4.
 13. Bundesministerien. Abgerufen am 6. Dezember 2018 .
 14. Der Machtverlust – gelingt den Volksparteien ein Neuanfang? In: Anne Will. Das Erste, 11. November 2018, abgerufen am 9. Januar 2019 .
 15. Lea Elsässer, Svenja Hense, Armin Schäfer: Systematisch verzerrte Entscheidungen? Die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015. Hrsg.: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (= Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung ). 2016, ISSN 1614-3639 .