positivisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Positivisme er en retning i filosofien, der kræver, at fund, der hævder videnens karakter, er begrænset til fortolkningen af "positive", det vil sige faktiske, sanseligt opfattelige og verificerbare fund. Denne tankegang findes allerede i den græske antik . Som et nyt fundament i 1800 -tallet stod det i modsætning til de traditionelt fremherskende skolastiske synspunkter om en transcendental filosofi . Sidstnævnte hævdede derimod, at viden blev genereret af evigt gyldige - og i sidste ende gudskabte - sindets egenskaber, fornuften . Dette kan bevises på grundlag af positive fund.

I forbindelse med opfindelser, opdagelser og udvidelse af videnskabelig viden i renæssancen var disse traditionelle filosofisk-religiøse forklaringsforsøg for længst blevet tvivlsomme. Dette historiske fund har sandsynligvis ført til positivismens vidtgående krav om, at positive fund skal tolkes uden teologiske og metafysiske forklaringer, i modsætning til den tidligere praksis.

Som et resultat opstod en række forskellige positivistiske begreber, som er forbundet med blandt andre følgende filosoffer: Auguste Comte (1798–1857), Hippolyte Taine (1828–1893), Jean-Marie Guyau (1854–1888), James Mill (1773–1836), Jeremy Bentham (1748–1832), John Stuart Mill (1806–1873), Charles Darwin (1809–1882), Herbert Spencer (1820–1903), Roberto Ardigò (1828–1920), Ludwig Feuerbach (1804–1872), Eugen Dühring (1833–1921), Ernst Mach (1838–1916), Ernst Laas (1837–1885), Richard Avenarius (1843–1896), Hans Vaihinger (1852–1933), Friedrich Jodl (1849 –1914), Theodor Draw (1862–1950).

Udtrykket positivisme går tilbage til Auguste Comte (1798-1857). Han og hans efterfølgere udarbejdede sin tilgang til en sociologisk-humanistisk tilgang. Den matematisk-logiske positivisme i det 20. århundrede sluttede rollen som positivistiske tilgange i filosofien. [1]

Positivisme i kontekst

Kravet om, at sanseopfattelser skulle være udgangspunktet for at tænke og filosofere, havde været højt igen og igen siden oldtiden. Uden de sanselige opfattelser ville man ikke have noget at referere til på en filosofisk måde, sagde Epicurus i 4. / 3.. Århundrede f.Kr. Problemer med sanseopfattelser stammer fra anderledes korrekte udsagn om dem og som følge af utilstrækkelig viden om de enkelte sansers funktion. [2]

Århundreder senere genoplivede blandt andre Berkeley sansernes uundværlige rolle og sanseopfattelse i tanken og videnskaberne og sagde, at det var tåbeligt at foragte sanserne, som skolastikerne havde og stadig har gjort gennem århundrederne. For uden sanserne ville vi hverken have ekspertise eller ville vi overhovedet kunne tænke på noget som helst. [3] Han tilskriver tanke- og videnskabsproblemer med sanseopfattelser, der ligner Epicurus, til mere eller mindre præcise fortolkninger af det, der blev opfattet i forbindelse med grundlæggende filosofiske fejl, der skjulte synet. [4]

Comte, der var den første til at udvikle et positivt videnskabsbegreb og senere også en positiv sociologi, gik som andre positivister, f.eks. B. John Stuart Mill , baseret på hans tids socio-politiske fakta, som var opstået som følge af reformationen , trediveårskrigen og den franske revolution . Historikeren Pleticha beskrev disse socio-politiske fakta med karakteristika ved forandring, usikkerhed, eksperimentering og omorientering. [5]

Naturvidenskaberne havde i vid udstrækning udviklet sig i det 19. århundrede og fremmet et positivt, oplyst verdensbillede, der fundamentalt ændrede den kristne teologis rolle og betydning og den idealistiske og idealistisk-kritiske filosofi, der er forbundet med den (herunder Kant, Hegel, Gran). Jo flere modsætninger mod traditionelle synspunkter dukkede op gennem positive forskningsresultater, jo større er kløften mellem teologi og den fremherskende idealistisk-kritiske filosofi. [6]

Comte baserede sit videnskabsbegreb på den påstand, at der i dag kun kunne overvejes observerbare fakta, dvs. sensoriske opfattelser. Det ville svare til organisering af tænkning og iagttagelse. [7] Før ham havde han blandt andet Francis Bacon i 16/17. Og David Hume i det 18. århundrede opfordrede til det samme for deres nye videnskabelige og filosofiske tilgange. Med deres filosofier tematiserede begge indholdet i tankegangen, som den blev spredt i 1800 -tallet under navnet positivisme .

Positivismens klassiske land er ifølge filosofen Hans Richert omkring 1900 faktisk England. Hvis man udpeger en filosofi baseret på erfaring med positivisme i bredere forstand, så kan et større antal moderne filosoffer tilskrives den. [8.]

Comtes positivisme

Auguste Comte

Auguste Comtes forsøg på at udvikle positivisme til en videnskabeligt funderet verdenskultur blev et af 1800 -tallets store utopiske projekter. Comte designede en historisk model, hvorefter den filosofi, han repræsenterede, måtte sejre med historisk nødvendighed. Menneskehedens udvikling gennemgik historisk nødvendige udviklingsstadier fra de første religiøse kulter via monoteisme til en kultur bestemt af videnskaberne ("tre-trins teori / théorie des trois états ": teologisk , metafysisk og positiv epoke). Den historiske udviklingsmotor var ikke en klassekonflikt, der førte til en verdensrevolution, og hvor arbejderklassen overtog, men den simple udvidelse af det fremtidige samfund med videnskabelige fremskridt. Menneskeheden selv blev fokus for interessen i denne proces. Som en videnskab grundlagt af Comte ville sociologien bestemme al handling og organisere menneskelig sameksistens til størst gavn for menneskeheden. Derfor kaldte han hende "Videnskabens dronning". Medfølelse og altruisme , respekt for menneskelige præstationer ville være centrum for sameksistens i det fremtidige samfund.

Med etableringen af positivismens religion skulle den historiske udvikling hjælpes til at bryde igennem. Deres organisation og dogmatik var baseret på katolicismens struktur. Hyldest til menneskeheden i fortiden, nutiden og fremtiden var udstyret med en kult, som et eget præstedømme skulle hjælpe med at få et gennembrud. Udødelighed blev socialiseret som "udødelighed i mindet om menneskeheden". Den positivistiske kalender tog til gengæld hensyn hertil med sit tretten måneders år, der symbolsk spænder over verdenshistorien. De enkelte 28-dages måneder optager de jødiske og kristne traditioner samt videnskabshistorien og de politiske traditioner i Europa. Månedlige repræsentanter omfatter Moses , Archimedes og Friedrich II af Preussen . De enkelte dage er, ligesom en helgenkalender , dedikeret til de "største individer, der bidrog til menneskehedens fremskridt". Den overordnede tese om, at verden ville udvikle sig til fremtiden gennem religion og strukturen i stater og videnskaber, tillod anerkendelse og integration af de religiøse og statslige organisationsformer, der var blevet overvundet.

Positivistiske samfund blev grundlagt. Søndagsmøder med ceremonier - som erstattede gudstjenesten - var på programmet og vakte mistanke og latterliggørelse. Bevægelsen var præget af fanatisme af orden og besættelse af detaljer om dens grundlægger samt af en usikker tilgang til præcis det system, den skulle erstatte og ønskede at erstatte ved at anvende organisatoriske former og teknikker så problemfrit som muligt: Katolsk religion, som netop er det videnskabsvenlige angelsaksiske religion Sprogområde var udelukket som et traditionelt tilbud. Positivismen blev formet af en særlig beundring for kvinder. For Comte, der i sidste ende fandt sin personlige prøvelse i beundring af en kvinde, var kvinden "det mere følelsesmæssigt udviklede væsen", der var forudbestemt til at udføre kerneopgaven i familien på grund af den mere udtalte evne til at vise medfølelse.

"Ordem e Progresso" flag i Brasilien

Positivismen tog fat i hele Latinamerika siden 1880'erne. Med dens hjælp ønskede man at løse sociale splittelser og bremse indflydelsen fra feudale autoriteter, mystik og religion. I 1898 blev Congresos Científicos Latinoamericaños til, hvilket skulle fungere på denne måde. Denne videnskabsvenlige og antireligiøse bevægelse, som ofte blev initieret af frimurere , førte imidlertid til en devaluering af den oprindelige kultur. Brasilien viste sig at være den nation, der tilbød positivismen den største chance for at få fodfæste i det lange løb. Det positivistiske motto Ordem e Progresso ("orden og fremgang") optræder endda i Brasiliens flag . Positivismen fik betydelig indflydelse i den politiske og sociale struktur som en ideologi, der var tæt på liberalismen og også opfordrede til social retfærdighed. Det positivistiske samfund i Brasilien eksisterer stadig i dag med templer i Rio de Janeiro, Curitiba og Porto Alegre. Kærlighed, respekt og påskønnelse af forældre og forfædre, de sociale institutioner, fædrelandet og menneskeheden generelt er kultens kernepunkter.

Historisk positivisme

Positivisme udviklede først trækkraft inden for videnskab inden for den stadig unge historie og kulturstudier. Spektret spænder fra vedtagelsen af ​​den positivistiske historiemodel af litteraturhistorikere som Hippolyte Taine til et historisk stipendium, der holdt tilbage ved fortolkning af fakta og dermed tiltrak bebrejdelsen af ​​ikke at komme ud over samlinger af materiale - en del af tyskstudier fra det 19. århundredes almindelige påstand. Hovedrepræsentanterne her var Wilhelm Scherer (1841–1886) og hans elever ( Richard Heinzel , Richard M. Meyer , Franz Muncker , Erich Schmidt ) med værker om forfatterbiografier og individuelle litterære teksters oprindelse og gennemslagskraft. Som garanti for et omfattende materielt grundlag blev faktarige historisk-kritiske tekstudgaver (nemlig om Johann Wolfgang von Goethe , Friedrich Schiller , Johann Gottfried Herder , Heinrich von Kleist ) og omfattende materiale- og motivhistorier skabt i forbindelse med disse værker .

I historiske undersøgelser kritiserer nogle forskere fortsat, at de lærde, der forsøgte at rekonstruere begivenheder og "fakta" sandsynligvis alligevel ofte var "kildepositivister" og forblev alt for overfladiske.

Juridisk positivisme

Juridisk positivisme, anmodningen om en rettighed, der udelukkende bygger på den menneskelige legitimation, som lovgiveren har givet, har sin egen tradition, der går langt før Comtes positivisme. Ius Login til dette site, de " positive lov ", har været udtryk for "etablerede" lov (fra latin ponere til sæt, Login til dette site sæt) siden oldtiden, der er, en ret sæt på foranledning af den respektive lovgivende, såsom administrative lov . Det blev ikke legitimeret ved at referere tilbage til ius divinum , Bibelens guddommelige ret eller ved naturlige rettigheder , det vil sige rettigheder, der er naturlige og lige så gældende for alle mennesker. I løbet af 1800 -tallet oplevede udtrykket en revaluering som en grundlæggende mulighed for hele den juridiske begrundelse, hvormed det primære formål var at organisere sameksistensen efter konsensus i statssystemet. Bosættelserne viste sig at være problematiske i den 20. århundredes juridiske diskussion, hvor dommere måtte svare for juridiske kendelser fra nationalsocialismens tid efter Anden Verdenskrig. Den grundlæggende mulighed var den juridiske positivisme, som ikke gør dommeren til fuldbyrder af en højere guddommelig lov, men instruerer i at dømme efter en juridisk situation, som staten er ansvarlig for. Repræsentanter for grundlæggende menneskerettigheder så i den blinde udførelse af love om et uretfærdighedsregime en iboende modsætning, bag hvilken retsvæsenets parathed til at lade sig instrumentalisere bliver synlig. Spørgsmålet var fortsat, om man ville vende tilbage til en anden juridisk norm på dette tidspunkt, hvorefter dommere må dømme lovene efter eget skøn (med henblik på en juridisk norm, der forekommer dem at være højere) og dermed at bryde love. I debatten insisterer fortalere for juridisk positivisme på, at ingen holdninger skal være mere åbne for diskussion og kræve klarere ansvar end juridisk positivism - omend samfundets ansvar som helhed for dens rettigheder.

Videnskabelig positivisme

Komplekset af billedlige fornemmelser (set med det ene øje for enkelhed). Kun en fortolkning afgør, hvad din egen krop skal være, og hvad omverdenen er. Illustration fra Ernst Mach, Analysen af ​​sensationer .

Positivismen havde den største indflydelse som en epistemologisk mulighed inden for naturvidenskaberne ved begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Det kom her op som en separat position i striden mellem empirister og transcendental filosofi . De fleste tilhængere af klassisk empiri kom mere eller mindre åbent fra en materiel ydre verden, der påvirker sanseorganerne og sætter kognitive processer i gang i menneskelig bevidsthed. På den anden side protesterede fortalere for transcendental filosofi mod, at vi i sidste ende ikke kunne sige noget om " tingene i sig selv " (tingene, før vi opfatter dem, som de faktisk er). Vi kan ikke se, om de er materie eller drøm. Vi har kun sanserne. Mens dialektisk materialisme blev dannet på marxistisk side med en klar forpligtelse til den materielle omverden som udgangspunkt for alle processer (de kognitive processer såvel som de historiske processer), protesterede repræsentanter for de transcendentale filosofier for, at denne beslutning allerede var en tro . I denne tvist indtog positivisterne en radikalt empirisk holdning, der indrømmede deres kritik for de transcendentale filosofier: i sidste ende ved vi ingenting om omverdenen. Alt, hvad vi har, er sansedata. Vi fortolker disse, men spørgsmålet opstår nu om, hvordan vi fortolker dem.

Det positivistiske svar på dette spørgsmål er: " tankeøkonomisk ", det vil sige uden unødigt at bringe enheder og enheder i spil. Transcendens bliver ikke et problem, fordi det ikke manifesterer sig. Som en antagelse gør transcendens det svært at forudsige fysiske og kemiske processer. Materiale eller energi er imidlertid ikke mindre redefineret: De er konstruktioner som et tredimensionalt rum. Så længe sansedataene kan tolkes med antagelsen om et tredimensionelt materiale uden for verden, er dette den økonomiske model - modellen, der bliver ved med at arbejde med datasituationen håndterbar i de grundlæggende antagelser. Hvis datasituationen kræver en anden model, vælger man den, som man bedst kan håndtere datasituationen med; videnskabsmanden vil ikke introducere nogen faktorer, som han ikke kan sige, hvordan de påvirker hans forudsigelser. Han forbliver sparsom med grundlæggende antagelser, forklarer kun, hvilke positivt (videnskabeligt) opfattelige data der skal registreres.

Positivisternes position mellem materialister og transcendentale filosoffer er klar, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt Gud eksisterer. Man kan benægte det med materialisme - der er kun stof her. Transcendentale filosoffer bruger (ifølge positivisterne) et problem, materialister har med at bevise deres grundlæggende beslutning for at indføre en lige så ubeviselig transcendens. Fra positivismens side kan der ikke fremsættes nogen meningsfuld erklæring om transcendens: den måde, hvorpå Gud defineres, forbliver han altid uden for det, der skal beskrives - datasituationen. Vi kan undersøge eksistensen af ​​tro historisk, sociologisk og antropologisk. Fra positivismens synspunkt kredser debatten om Guds eksistens om et " pseudoproblem ", et problem, der ikke er givet med datasituationen.

Mens positivisme viser sig at være videnskabeligt orienteret agnosticisme fra religions perspektiv - som en position af uvidenhed om Gud, er forholdet til kommunismens dialektiske materialisme på den anden side spændt. Den holdning, som den tyske eksperimentelle fysik tog i slutningen af det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, at hele vores viden kun var en praktisk fortolkning af data, blev besvaret af Lenin i 1908 med en pjece mod " empirisk kritik " af Ernst Mach . (Hele teksten er en lang polemik, der gjorde meget for at sikre, at positivisme blev anerkendt i Østeuropa, især i Polen , som en subversiv sætning, der ramte materialisme følsomt, men stadig passede ind i naturvidenskab.)

Ernst Mach havde mere indflydelse i sin egen lejr for tysk fysik, end han var fortrolig med - han forblev skeptisk over for relativitetsteorien . Albert Einstein takkede ham med tilbagevirkende kraft for de sætninger, som han hævder at have fulgt ved formuleringen af ​​hans teori. Ifølge Einstein dengang skulle moderne fysik være klar til at adskille sig fra det tredimensionelle rum og fra dets ideer om stof, hvis videnskabelige data viste en anden beskrivelsesmodel end den mere håndterbare. Som Einstein var i stand til at demonstrere, var den mere økonomiske, mere forudsigelige og forudsigelige model den for et fire -dimensionelt rum - tid , hvor stof og energi kan omdannes til hinanden. På dette tidspunkt kan videnskaberne ikke være bekymrede over spørgsmålet om, hvad sandheden er; de skal strengt designe en model, der gør det muligt at forudsige måleresultater; de er forpligtet til at vælge den matematisk enkleste model.

Neopositivisme og analytisk filosofi

Emil Du Bois-Reymond , Heinrich Hertz og Ernst Mach udviklede en videnskabelig filosofi i slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Den fandt sit mest fremtrædende filosofiske forum i Wienerkredsen , som spillede en væsentlig rolle i formuleringen af logisk empiri ; i England modtog Bertrand Russell udviklingen. Der blev etableret en direkte forbindelse mellem debatområderne med Ludwig Wittgenstein .

Wittgensteins publikationer indlejrede sig i diskussionsstrukturen, der var orienteret mod videnskabsteorien, men flyttede fokus til de logiske grænser for meningsfulde udsagn.

Hvis positivisterne i det 19. århundrede havde styret den filosofiske debat væk fra ting og sanseopfattelse i retning af fortolkning af data, fokuserede den nye debat på de udsagn, hvor enhver fortolkning af data skal finde sted.

Det første spørgsmål her er: Hvordan kan du se, om en erklæring er meningsfuld? For svaret indførte Wittgenstein, baseret på Gottlob Frege , en grundlæggende dikotomi: Den meningsfulde erklæring kan, men behøver ikke, at betegne en kendsgerning. "Mr. X er i sit værelse, værelse 209" kan være en erklæring, som en sekretær afgiver, når han bliver spurgt om Mr. Xs nuværende opholdssted. Udtalelsen giver mening for spørgeren i det omfang, han kan fylde den med en idé om, hvad der skal være tilfældet, hvis det er sandt. Så er den eftersøgte Mr. X faktisk bare i det udpegede rum, som skal findes på det angivne sted. Spørgeren kan kigge ind i lokalet og afgøre, om dette er tilfældet. Således kan man komme med nogle logiske og sætte teoretiske udsagn. Sættet med fakta er en delmængde af de fakta, der kan formuleres på en meningsfuld måde. Vi har stadig ikke brug for nogen verifikation for at formulere fakta på en meningsfuld måde. "Mr. X har syv hoveder" er en meningsfuld erklæring uanset al biologi, i det omfang det kan aftales, under hvilke fund vi vil bekræfte eller benægte det: hvad et hoved skal være, hvad der menes med syv osv. udsagn, "Der er mennesker med seks fingre," demonstrerer dette. Som en erklæring fungerer det ikke anderledes end udsagnet om de syv hoveder. I virkeligheden viser det sig at være i overensstemmelse med resultaterne af polydactyly .

I en analyse af udsagn og vores ideer om verifikation kan det næste trin være at overveje, hvor det positivistiske forskningsprojekt, der fanger fakta, har sine grænser. Udtalelser om kausalitet og moral , som Wittgenstein gennemgår mere detaljeret i Tractatus Logico-Philosophicus , kan ikke forstås som meningsfulde faktuelle formuleringer. Vi kan bruge meningsfulde udsagn til at formulere, at et objekt vælter, når det vinkelrette hængende ned fra tyngdepunktet falder uden for basisområdet . Hvis man konverterer if / then -udsagnet, der beskriver observationerne meningsfuldt, til en kausalitetserklæring (i en sætning med “fordi”), så giver det ikke længere mening. Det er ikke klart, hvilket forsøg vi kan bruge til at evaluere if / then -sætningen som falsk og fordi -sætningen som den overlegne. Når det drejer sig om at holde unødvendige enheder, væsener, kræfter ude af videnskaben og forsøge at kortlægge verden korrekt ved hjælp af videnskabelig viden, så er dette projekt med meningsfuld kortlægning på en grænse på dette tidspunkt.

Der er en tilsvarende grænse for alle sætninger, der er beregnet til at give instruktioner. Sætningen “Du skal ikke dræbe!” Formulerer en udbredt instruktion om menneskelig sameksistens. Hvis der er en grund til, at man ikke skal dræbe, skal man under alle omstændigheder forlade projektet med at skildre virkeligheden. "Fordi ellers vil menneskelig sameksistens være vanskelig", "Fordi ellers straffer Gud dig". Årsager som disse flytter problemet fra en til en anden. Til sidst skal du sige, "hvis jeg vil dette, skal jeg gøre dette", men du kommer ikke ud over det punkt, at du vil have dette.

I denne tankegang satte epistemologi sig grænser, som man kan tænke på at bruge sætteori ( sætteori ) og propositionel logik - og disse grænser viser sig at være meget sværere at definere end dem, der tidligere var forsvaret mod materialister og transcendentalister med hensyn til ting .

Wittgenstein fortsatte overvejelserne med en refleksion over sprogtilegnelse og meningsforfatning og udviklede dermed en enorm indflydelse på lingvistik (lingvistik) i det 20. århundrede samt på diskursanalysens strømninger fra 1960'erne til 1990'erne. I sine analyser af postmodernisme bandt Jean-François Lyotard sammen med Wittgensteins senere overvejelser.

Op til Michel Foucault præsenterede repræsentanter for de franske teoriskoler i det 20. århundrede sig som positivister på det tidspunkt uden at henvise til den seneste udvikling - Foucault forbandt åbent ordet med sin forståelse af diskursanalyse i sin arkæologi af viden (1969):

At beskrive et sæt udsagn ikke som den lukkede og overfyldte helhed af en mening, men som en fragmentarisk og fragmenteret figur; at beskrive et sæt udsagn ikke som i forhold til det indre, en hensigt, en tanke eller et emne, men i overensstemmelse med spredningen af ​​en ydre; At beskrive et sæt udsagn, ikke for at finde øjeblikket eller spor af oprindelsen, men de specifikke former for en ophobning, betyder bestemt ikke fremstilling af en fortolkning, opdagelse af et fundament, afdækning af grundlæggende handlinger. Det betyder heller ikke, at man beslutter sig for en rationalitet eller går gennem en teleologi , men snarere fastslår, hvad jeg gerne vil kalde en positivitet . Analyse af en diskursiv formation betyder at behandle et sæt sproglige præstationer på udsagnsniveau og form for positivitet, som de er karakteriseret ved; Eller kort sagt: det betyder at definere typen af ​​positivitet i en diskurs. Hvis du sætter sjældenhedsanalysen i stedet for søgningen efter totaliteter, i stedet for emnet transcendental begrundelse, beskrivelsen af ​​de eksterne forhold, i stedet for søgningen efter oprindelsen, analysen af ​​akkumuleringen, er du en positivist, ja jeg er en glad positivist, jeg er enig med det samme. [9]

Blandt moderne teoretikere viser stillingen sig som en vedvarende fornærmelse mod venstre og højre lejre af politiske og filosofisk-humanistiske debatter, netop som historisk kritiseret, og hvis radikalisme er forblevet mistænksom.

Sociologisk positivisme

For Theodor W. Adorno og med ham Frankfurtskolen forudsætter ethvert sociologisk spørgsmål en helhed i samfundet som helhed. Forskningsprocessen skal derfor tage hensyn til intentionen med livspraksis og må ikke begrænses til observation af processer, der kan opleves fysisk. "Positivisme, som modsætninger er anathema til , har sin inderste og selvbevidste kerne i, at den overholder den mest ekstreme objektivitet, der er blevet ryddet for alle subjektive fremskrivninger, men kun bliver fanget desto mere i det særlige ved blot subjektivt instrumental fornuft. " [10] For Adorno har positivismen kun et begrænset syn på verden. "Positivisme betragter sociologi som en videnskab blandt andet, og da Comte har anset de afprøvede metoder for de ældre, især dem, der er i naturen, kan overføres til sociologi." [11] For Adorno på den anden side , sociologien skal tage højde for dialektikken mellem totalitet og observerbare fænomener. ”Sociologien har en dobbelt karakter: i den er genstanden for al viden, netop samfundet, bæreren af ​​logisk generalitet, samtidig objektet. Samfundet er subjektivt, fordi det refererer tilbage til de mennesker, der består det, og også dets organisatoriske principper til subjektiv bevidsthed og dets mest generelle form for abstraktion, logik, et i det væsentlige intersubjektivt element. Objektivt er det fordi deres egen subjektivitet på grund af deres understøttende struktur ikke er gennemsigtig, fordi den ikke har noget overordnet emne og af deres institution, hvis instauration forvirrer . " [12] Videnskaben må derfor ikke kun" den videnskabelige objektivitet gribe ", men skal også tage subjektivt samfundsvæsen taget i betragtning. Ved at give denne forbindelse adskiller kritisk teori sig fra en positivistisk sociologi.

Adornos holdning blev delvist bestridt af repræsentanter for kritisk rationalisme , især Hans Albert , i forbindelse med den såkaldte positivismestrid . Kritisk rationalisme afviser også positivismen i sin rene form. Der Begriff Positivismusstreit ist somit nur teilweise korrekt und als Kampfbegriff Adornos zu verstehen.

Der Gegenposition trat auch Ralf Dahrendorf teilweise bei. Eine von Adorno und Habermas als ausgezeichnet begutachtete, vermittelnde, den Positivismus weiter etablierende Position wurde von Herbert Schnädelbach entfaltet.

Positivismus-Kritik

Edmund Husserl

„Der Positivismus enthauptet sozusagen die Philosophie“ [13] . Edmund Husserl zufolge brachte der Positivismus "unphilosophische Fachmänner" auf der einen Seite hervor, während sich bei den "vom philosophischen Geiste ganz erfüllten" Wissenschaftlern das Gefühl des Versagens einstelle [14] .

Karl Popper

Karl Popper kritisierte die Möglichkeit einer Verifikationsmethode als logisch widerlegt und setzte dem die Falsifikationsmethode entgegen. Nach Poppers Résumé in seiner berühmten Polemik „Wider die großen Worte“ wurde diese Kritik von einigen Mitgliedern des Wiener Kreises später weitgehend akzeptiert. Popper zitiert John Passmore : „Der Positivismus ist so tot, wie eine philosophische Bewegung es überhaupt nur sein kann.“ (Textpassage übernommen von Logischer Empirismus ).

Louis Pasteur

„Die große und offenbare Lücke des Systems besteht darin, dass die positivistische Weltanschauung der wichtigsten unter den positiven Ideen keine Rechnung trägt, der Idee des Unendlichen.“ [15]

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Positivismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Johannes Hoffmeister : Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg 1955. – Eisler, Rudolf : Wörterbuch der philosophischen Begriffe , Band 2. Berlin 1904, S. 125–128. OnlineFriedrich Kirchner , Carl Michaëlis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Leipzig 1907, S. 450–451. Online Wolfgang Röd : Der Weg der Philosophie. Zweiter Band: 17.–20. Jh. München 1996, S. 311f.
 2. Vgl. Long/Sedley: Die hellenistischen Philosophen. Stuttgart/Weimar 2006, S. 94f.
 3. George Berkeley: Philosophisches Tagebuch . Hrg. von Wolfgang Breidert, Hamburg 1979, §539.
 4. George Berkeley: Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Hamburg 2004, S. 6.
 5. Heinrich Pleticha: Weltgeschichte. Bd. 10. Gütersloh 1996, S. 13.
 6. Vgl. Hans Richert: Philosophie: Einführung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre Probleme. 1908. Nachdruck von TP Verone Publishing House Ltd. 2017, S. 13.
 7. Auguste Comte: Einleitung in die positive Philosophie. Übers. v. GH Schneider. Leipzig 1880, S. 6f.
 8. Vgl. Hans Richert: Philosophie: Einführung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre Probleme. 1908. Nachdruck von TP Verone Publishing House Ltd. 2017, S. 12.
 9. Michel Foucault : Archäologie des Wissens. Aus dem Französischen von Ulrich Köppen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973, ISBN 3-518-06378-2 , S. 182.
 10. Theodor Adorno : Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1962, S. 12, zitiert nach: Theologische Realenzyklopädie . Band 27: Politik, Politologie – Publizistik, Presse. de Gruyter, Berlin ua 1997, ISBN 3-11-015435-8 , S. 81 (Stichwort: Positivismus ).
 11. Theodor Adorno ua: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (= Soziologische Texte. Bd. 58, ISSN 0584-6072 ). Luchterhand, Neuwied ua 1969, S. 10.
 12. Theodor Adorno ua: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (= Soziologische Texte. Bd. 58, ISSN 0584-6072 ). Luchterhand, Neuwied ua 1969, S. 43.
 13. Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie , S. 9f.
 14. Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie , S. 11f.
 15. KA Kneller: Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft , S. 411f.