rationalitet

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Rationalitet beskriver fornuftsbaseret tænkning og handling . Det er i overensstemmelse med formål og mål . Årsager, der anses for rimelige, vælges bevidst . [1]

Udtrykket kommer fra de latinske rationalitas ('evne til at tænke'), afledt af ratio (' beregning ', ' fornuft ', 'forståelse', også 'relation', '(logisk) fornuft', 'begrundelse grund', 'ræsonnement ') [2] . Rationalitet kan have forskellige betydninger afhængigt af anvendelsesområdet og hvad der anses for rimeligt. I moderne tid taler man derfor om forskellige rationaliteter af en årsag. [3]

betyder

Om begrebet rationalitet

Når man analyserer begrebet rationalitet, kan forskellige aspekter være i forgrunden:

 • For det første er det et bestemt forhold mellem, hvad formålet skal være, og de midler, der anvendes til at nå det. Her betyder rationalitet evnen til at estimere en årsag-virkningskæde . Det handler om det beskrivende svar på spørgsmålene: "Hvilke midler virker - eller hvordan fungerer de valgte midler - og hvor høj er indsatsen for at nå det tilsigtede formål?" Spørgsmålet om middel-ender-korrelationen blev rejst af Max Weber , se kap. Samfundsvidenskab . [4] Max Horkheimer taler her med kritisk hensigt om en instrumentel årsag . [5]
 • For det andet handler det om at evaluere et formål som hensigtsmæssigt, og rationelt betyder derefter "rimeligt", "korrekt": Rationalitetsbegrebet bruges således til at retfærdiggøre visse principper, der er beregnet til at være normer . Her spørger rationalitet ikke kun, om noget gøres rigtigt ( effektivitet ), men om det rigtige også gøres ( effektivitet ). Fornuftig handling omfatter således en ret til at rette handling, der kan begrundes. Invitationen til at handle fornuftigt er foreskrivende og er formuleret som et hypotetisk imperativ . I mange situationer anses det at være urimeligt at handle urimeligt. Ifølge Max Weber ( se nedenfor ) handler den, der maksimerer forholdet mellem fordel og indsats, når han vælger det rigtige mål, målrettet.
 • For det tredje, mønstre for evaluering og mønstre af udviklingsprocesser betegnes som ”rationalitet” (undertiden også kaldet ”logik”) af en proces eller et system. Rationalitet er her et udtryk for metoder og procedurer. Systemrationalitet betegner en optimal funktionel kontekst. Den største bekymring her er konsekvensen af ​​argumenter, beslutninger og handlinger. " Kognition , evaluering og handling skal danne en enhed." [6] Dette område af udtryksfeltet omfatter også personers egenskaber og evner. Man taler om rationelle mennesker. Fra et kritisk synspunkt gør dette mennesker til et system eller en ting, der fungerer.
 • For det fjerde bruges udtrykket rationalitet eller "rationel" som en forklaringsmodel for handlinger, overbevisninger, ønsker eller normer. En id S. "rationel forklaring" af en bestemt handling eller tro forsøger at gøre det intersubjektivt forståeligt, dvs. at gøre det forståeligt for andre mennesker - ved at specificere de respektive (handling) situationsspecifikke forhold. Den forklarende analyse spørger om betingelserne og motiverne for rationel handling. Det, der betragtes som rationelt her, er, hvad der er velbegrundet , passende og forsvarligt. I modsætning til instrumentel eller formålsorienteret rationalitet kan man tale om en væsentlig eller moralsk rationalitet her. Max Weber beskrev dette aspekt af udtrykket som værdirationalitet, der følger en moralsk, religiøs eller æstetisk holdning og kommer til udtryk i en overbevisningsetik . [7]

I modsætning til begrebet fornuft kan man danne en flerhed af begrebet rationalitet og tale om forskellige rationaliteter . Modbegrebet til rationalitet er det irrationelle , en tilstand eller en handling, der ikke understøttes af rimelige årsager ( påvirker , ønsketænkning, unormale psykologiske tilstande, fx paranoia ). Livløse objekter og planter er hverken rationelle eller irrationelle, men arationelle , dvs. ude af stand til rationalitet. Med hensyn til dyr, især højere pattedyr, er det kontroversielt, i hvilket omfang de er i stand til rationalitet. Der skelnes fra pragmatisk rationalitet, der er orienteret mod handling, til teoretisk eller kognitiv rationalitet, som er genstand for viden. [8] Det inkluderer "alle former for metodisk tænkning i et begrænset antal reproducerbare trin for at opnå og retfærdiggøre udsagn om verden." [9] Kognitiv rationalitet kan kun kræve gyldighed, hvis viden kan begrundes og verificeres af andre mennesker. [10] Rationalitet er tæt forbundet med begrebet intentionalitet, fordi det altid er rettet mod noget (en person, en tilstand). En person kan kaldes rationel, hvis han opfylder vurderingskriteriet "god begrundelse". [11]

Mange klassiske filosoffer skelner mellem forhold og intellekt , på tysk mest udtrykt som forståelse og fornuft (oprindeligt nøjagtigt omvendt), hvorved forholdet normalt repræsenterer et lavere kognitivt fakultet, der fungerer på en komparativ og diskursiv måde, mens intellectus betegner et ensartet integreret fakultet .

I hverdagen kan man ikke tale absolut om rationel eller irrationel, fordi oplevelser og vaner altid har indflydelse på adfærd, dvs. rationalitet afhænger af, hvem der udtrykker en overbevisning eller handler efter den, og hvornår dette sker. Lægmandens vurdering af et symptom på en sygdom kan være rationel, selvom den behandlende læge ser fakta helt anderledes som specialist. Argumenter, beslutninger og handlinger samt de deraf følgende stater og strukturer er ikke objektive, men kun mere eller mindre rationelle i forhold til tilsvarende alternativer. Rationalitet er således ikke knyttet til begrebet sandhed . En mening eller en handling baseret på en faktafejl kan også være rationel. [12] Et princip ville være absolut rationelt, hvis det kunne hævdes med et krav om ultimativ begrundelse, dvs. en videnskabelig teori, der ikke længere kunne forfalskes (begrundes som unøjagtig), eller en moralsk regel, der kunne gøre krav på universel (generel) gyldighed . Rationel praksis inden for videnskaberne betyder også, at man orienterer sig til viden, der er uden tvivl med hensyn til den tilgængelige information, selvom den forbliver grundlæggende tvivlsom. [13] Så en handling er rationel, hvis den er velbegrundet og sammenhængende . [14]

Rationalitet skal stadig ikke sidestilles med succes, selvom stræben efter rationalitet er motiveret af stræben efter større succes. Handling, der forværrer en eksisterende situation, betragtes ikke som rationel. Begrebet rationalitet omfatter således en fordel forbundet med et objekt eller en handling. Den "rationelle" ejendom angiver endnu ikke, i hvilket omfang fordelen eksisterer. Udtrykket som sådan er semantisk formelt. En "rationelt konstrueret kop" har brug for andre egenskaber til religiøse anvendelser end en kop til rumrejser. [15] Ordet rationalitet som en beskrivelse af en ejendom ( prædikat ) betegner ikke en ækvivalensforhold (ækvivalensforhold), der kan defineres ved en simpel regel, men understreger den særlige egnethed til et bestemt formål. Hvad det rationelle konkret er, dukker kun op i den respektive situation.

Et vigtigt aspekt af rationalitet er forudsigeligheden af ​​handlingsresultater. Dette ligger i forståelsen af, at en rationel tro eller handling kan begrundes. En acceptabel grund er kun mulig, hvis virkningen af ​​en handling var forudseelig på forhånd. [16] Dette krav bliver problematisk, fordi der altid er usikkerhed om mulig succes. ”Verden er hverken stabil eller sikker i sin natur eller essens.” [17] Som følge heraf bliver beregningen af ​​risiko en del af begrundelsen, hvorved der kræves en forudgående afgørelse af, hvilken risiko der skal vurderes rationelt og hvordan. På denne måde kommer en diskussion om ansvar frem fra diskussionen om rationalitet, især med hensyn til virkningerne af det moderne massesamfund og de store teknologier, det anvender. Den polske filosof Wieslaw Sztumski henviser til rationalitetens grænser, "fordi det på et tilsvarende udviklingsstadium bliver en hindring for videre udvikling", siden "i en verden, der ændrer sig stadig hurtigere og i lyset af voksende usikkerheder og risici, er området anvendelse af rationalitet bliver mere og mere snæver ", fordi" maksimering af rationalitet (især i videnskabelig forstand) [...] medfører forskellige trusler mod mennesker og [...] risiko for ikke- menneskehedens overlevelse ". Sztumski udtrykker derfor håbet om, at "en begrænsning i 'jagten på rationalitet' vil give os en chance for at overleve." [18]

Typiseringer af rationalitet

For at komme tættere på fænomenet rationalitet har Hans Lenk udarbejdet en usystematisk liste over rationalitetsbegreber [19], som kun kan frigøres fra overlapninger i en analyse og bringes i en systematisk orden.

 1. ren eller formel slutningsrationalitet (konsistens og bevisbarhed)
 2. hierarkisk-arkitektonisk rationalitet
 3. materiel rationalitet
 4. rationel genopbygning
 5. instrumentel mellemrationalitet (funktionel rationalitet)
 6. beslutningsteoretisk rationalitet (abstrakt-formel, strategisk-spil-teoretisk, dialogisk)
 7. Rationalitet som en efterfølgende selvberettigelse
 8. Værdierationalitet
 9. moralsk rationalitet (universelt deontologisk)
 10. Rationalitet i offentlig accept
 11. Forståelsens rationalitet
 12. pragmatisk kompatibilitet rationalitet
 13. refleksiv rationalitet
 14. konstruktivistisk rationalitet
 15. videnskabelig rationalitet
 16. funktionalistisk rationalitet
 17. grundlæggende rationalitet (global og lokal)
 18. lejlighedsvis rationalitet (global og lokal)
 19. fuldstændig rationalitet
 20. ufuldstændig rationalitet

Nikolaos Psarros skelner [20] mellem

 • objektiv rationalitet, som er givet, hvis graden af ​​måloppnåelse er målbar (naturvidenskab, økonomi, teknologi, strukturvidenskab, dvs. matematik, logik, datalogi). Dette bestemmes ved beregning og systematisering og vedrører kun et bestemt perspektiv på livsmiljøet .
 • Konjektiv rationalitet, som er kendetegnet ved deltagelse i visse praksisser i livsverdenen, der erhverves gennem erfaring , såsom kulturelle skikke eller sociale regler (i Schweiz kører du på højre side af vejen). Et eksempel er " domstolsamfundet " undersøgt af Norbert Elias . [21] Viden opstår ikke gennem teoretiske overvejelser, men gennem håndtering. Objektiv rationalitet finder sted inden for et konceptivt miljø, hvorved det er muligt, at objektiv rationalitet kan gå forud for de konceptive rationalitetskriterier, som historisk kan ændre sig.
 • distanceret rationalitet, der refererer til fakta, der ikke kun er objektivt forståelige, og som hævder tværkulturel gyldighed. Dette inkluderer for eksempel etiske principper, der skal præciseres i diskursen .

Lignende strukturer findes hos Jürgen Habermas , der skelner mellem pragmatisk, etisk og moralsk brug af praktisk fornuft, [22] eller hos Christine Korsgaard , der opdeler praktisk fornuft i instrumentel, tilsynsmæssig og moralsk fornuft. [23] Med hensyn til processen med beslutningstagning skelner Nicholas Rescher mellem praktisk rationalitet (hvad man skal gøre), teoretisk rationalitet (hvad man kan vide) og evaluerende rationalitet (hvad man bør foretrække). [24] Karl-Otto Apel kontrasterer det videnskabeligt-teknologiske med den filosofisk-transcendentalt-pragmatiske rationalitet, som han igen opdeler i en hermeneutisk , etisk og dialektisk strategisk rationalitet. [25] Helmut F. Spinner taler om en "dobbelt grund", som på den ene side som "grundfornuft" er rettet mod generelle principper, på den anden side som "lejlighedsvis grund", primært er rettet mod ikke-videnskabelige pragmatiske spørgsmål. [26]

Karen Gloy foreslår en systematisk klassificering efter kategorier, [27], som igen kan opdeles forskelligt:

 • Paradigmer (transcendentalt filosofiske, transcendentalt pragmatiske, hermeneutiske, fænomenologiske eller epistemologiske)
 • Applikationer (teoretisk, praktisk, æstetisk eller natur, historie, samfund, videnskab og myte)
 • Strukturer (videnskabstype, praksisform, kunst, myte eller naturvidenskab kontra humaniora)

Rationalitet som metode

Hvis man forstår rationalitet som et procedureprincip, så kan rationel handling struktureres metodisk. Formuleret der resulterer et komplet koncept for en videnskabelig filosofi . Der er tre grundlæggende trin, der skal skelnes. [28]

 • Først og fremmest skal spørgsmålet analyseres og problemet formuleres.
 • I det andet trin foretages en analyse af de mulige handlemuligheder, som overhovedet gør det muligt at løse et problem.
 • For det tredje vurderes handlingsmulighederne, og valget af den optimale / passende tilgang er begrundet.

I hvert af disse tre grundlæggende trin er der et væld af begreber, der har udviklet sig historisk og i forhold til emnet.

Differentieringen efter, hvordan man metodisk får adgang til et objekt [29], fører til følgende sondring:

 • matematisk-logisk
 • eksperimentelt-empirisk
 • fænomenologisk-analytisk
 • hermeneutisk-historisk
 • konstruktivistisk-system-teoretisk

Med hensyn til gyldigheden af ​​rationelle argumenter, baseret på videnskabens logik i Peirce , kan proceduren opdeles i:

Karen Gloy differentierer metodologiske principper efter den tankegang, som strukturen i det (videnskabelige) materiale er baseret på.

 • Den lineære rationalitet, der indsamles i lister, fanger verden taksonomisk som inden for biologi, geografi eller ved sammensætning af sygdomssymptomer. Dette inkluderer også matematiske tabeller, hvorfra beregningsresultater kan læses, eller de historiske lovtabeller, hvor de gældende regler er blevet indsamlet og offentliggjort. Historisk set markerer denne form for rationalitet begyndelsen på systematisk tænkning. Den visuelle virkelighed vises serielt eller additivt, som den opleves. Strukturen efter generelle termer (slægt, art, underarter, ...) har kun udviklet sig gradvist. Et andet skridt i historien var systematisering af eksisterende og manglende funktioner, præsenteret af Francis Bacon i Novum Organum , som forbindelser kan gøres klare med induktive ræsonnementer.
 • Den dihairetiske rationalitet kommer til udtryk i formel logik og matematisk tænkning. [30] The diairesis er en analytisk og ingen syntetiske fremgangsmåde ifølge den hierarkiske definition, anvendelsen af de logiske love tanke (esp. Princip for negativ modstand og af den udelukkede inkluderet), [31] , som et princip følger, som en konklusion enten a eller anerkender den modsatte, tidligere negerende erklæring som sand. Konsistensen af ​​dihairetiske afledninger kan kontrolleres ved hjælp af syllogismer . Fordi denne procedure ikke tager højde for tidens dimension, kan den ikke fatte virkelighedens proces. Det kræver også vilkårlige klassifikationer, så kvaliteten af ​​analysen afhænger af analytikerens dygtighed. På grund af det hierarkiske princip kan sammenstillingen af ​​flere ækvivalente alternativer desuden ikke repræsenteres. [32] Afledningen af ​​matematiske propositioner svarer også til logikken i Dihairesis, idet de aksiomer, der er opstillet hypotetisk, er deduktivt afledt af if-then-konstruktioner. [33]
 • Dialektisk rationalitet er baseret på tankens figur om selvreferentialitet ( selvreferentialitet ). [34] Et objekt (et "A") og hvad der er forskelligt fra det ("Ikke-A") samt i tilbagegangen betragtes "A" med henvisning til "Ikke-A". Dialektikken er baseret på tese, tese og syntese, hvorved delens forhold til helheden, dens forskelle inden for en genre, registreres både fra ens eget perspektiv og fra andres perspektiv. Det dialektiske princip omfatter både en første og en anden, den første (tilsyneladende) diametralt modsatte, erklæring i konklusionen, så forslaget om den udelukkede tredje annulleres. I dialektik kan en helhed opdeles i et væld af lige originale medlemmer og undersøges med et andet fokus. Dette skaber et netværk af relationer, der også kan kortlægge tiden dynamisk. Dialektikken svarer til ideer om verden i en cyklus, om det evige tilbagevenden eller som en del af en åben proces for at blive. Dialektikken er dynamisk og historisk, fordi den dialektiske triade skaber noget nyt i syntesen, hvormed det gamle fortrænges som fortid.
 • "Metaparadoxal" -rationaliteten er i stand til at analysere paradokser på et metaniveau og forklare dem dialektisk. [35] Paradokser opstår, når noget generelt er absolutiseret og relateret til et bestemt individ gennem selvanvendelse. Der er paradokser i det uendelige (f.eks. Zenos paradokser af mangfoldighed ), semantiske paradokser (f.eks. "Jeg ved, at jeg intet ved") eller sætteoretiske paradokser (f.eks. "En kretenser hævder, at alle kretensere lyver"; Russells antinomi ; refleksiv selv- bevidsthed; autopoiesis ). Afskaffelsen af ​​disse paradokser kan ske ved at forbyde selvanvendelse (Russell) eller ved at indføre et metaniveau ( Tarskis definition af sandhed ). I betydningen af Münchhausen -trilemmaet svarer begge til at bryde en kæde af argumenter. Hvis du ikke ønsker dette, skal du antage et åbent system ( procesfilosofi , Gödelian ufuldstændighed ). Metaparadoxal rationalitet viser aporier , antinomier eller paradokser i menneskelig tankegang og danner strategier for at overvinde dem. I moderne videnskabsfilosofi inkluderer dette begreber, der hænger sammen med Duhem-Quine-tesen , tager hensyn til begrebet forfalskning af teorier eller bestræber sig på at afslutte den bedste forklaring .
 • I tilfælde af analog rationalitet tydeliggøres strukturelle træk ved komplekse fakta gennem abstraktion af en symbolisering. [36] Analogisk tænkning strækker sig fra myte til nutiden. Et klassisk eksempel er opstigningen eller nedstigningen i en hierarkisk rækkefølge, symboliseret ved metaforen i stigen (Platons allegori af linjer ). Modstanden kommer fx til udtryk i metaforen om lys og skygge, dag og nat på godt og ondt . En anden analogi er den af ​​cirklen, der symboliserer det evige tilbagevenden som en geometrisk ideel form, der f.eks. Findes i Timæus med Platon eller i buddhismens livshjul . Den cirkulære analogi er også baseret på parallelisering af årstider og aldre. Som en del står analogier for en helhed (pars pro toto), der har en kompleks struktur og ikke kan forstås med metoden til klassisk logik (sand, falsk). Analogier refererer til netværkslignende strukturer og ufuldstændighed. Rationaliteten i analogien ignorerer " tertium non datur " og fører til nye, mindst treværdige , logikker og usikkerhedsrelationer ( fuzzy logik , kaosteori , fraktal geometri ). Denne uklarhed kommer fx til udtryk i en analogi, som Wittgenstein opfandt med begrebet familielighed, og som har en afgørende indflydelse på moderne sprogfilosofi. [37] Gloy refererer her til Rescher og Brandom , der forsøgte at overvinde grænserne for klassisk logik med begrebet "ikke-standardiserede verdener". [38] Området med analog rationalitet omfatter også lignelsen , vittigheden , spillet eller troperne inden for lingvistik .

Strukturen af ​​typer af rationalitet udarbejdet af Gloy har en hierarkisk struktur, som er en afspejling af en genealogisk tankeudvikling. Fra simpel lineær sortering til statisk opposition og dynamikken i dialektisk progression til spekulativt at overvinde pauser og inkonsekvenser til et netværk af væren, der også fanger uklarhed. Ingen af ​​rationalitetstyperne kan undværes, og ingen er omfattende.

Rationalitet i den moderne forståelse trækker på begrebet autonom fornuft fra oplysningstiden , dvs. det antager et frit handlende menneske, der ikke er bundet til en guds arbejde eller naturens eller historiens telos og heller ikke er kausalt bestemt . Selvom man undlader en endelig begrundelse, ifølge Günter Ropohl , baseret på Gerhard Vollmer [39], kan der navngives specifikke træk ved rationalitet, der skal tages i betragtning ved begrundelse af domme: [40]

a) det sproglige udtryks klarhed og utvetydighed
(b) den intersubjektive kommunikationsevne og diskuterbarhed
c) den teoretiske verificerbarhed (metodisk forståelighed og logisk konsistens)
d) empirisk verificerbarhed (reproducerbarhed og forfalskning, hvor det er muligt og angivet)
e) den analytiske præcision (f.eks. ved afgrænsning af systemelementer)
f) syntetisk sammenhæng (kompatibilitet i systemkontekster)
g) systemisk refleksivitet (mægling mellem analyse og syntese, mellem dele og helheder)
(h) kritisk refleksivitet (selvanvendelse af rationalitet)

Ropohl betragter de tre første punkter som minimumsbetingelserne for rationalitet. Funktionen (h) refererer til fejlbarheden af selve rationalitetsbegrebet, som ligesom ethvert rationelt argument grundlæggende skal holdes åbent for ny og forbedret viden. Set fra teknologifilosofiens perspektiv postulerer Ropohl en "syntetisk" rationalitet med hensyn til kompleksiteten af ​​moderne teknologier, som "ikke kun omfatter analytisk præcision, men også syntetisk sammenhæng og systematisk refleksibilitet."

Filosofiens historie

Kontemplativt at se på den rationelt ordnede verden i antikken

Rationalitetens oprindelse kan findes i overgangen fra mytisk tænkning til praktisk fornuft, som systematisk peger ud over den praktiske livsverden . Eksempler er babylonske astronomi , kunstvandingssystemer i det gamle Egypten , indisk logik og de gamle græske filosofis kritiske spørgsmål. [41] Silvio Vietta taler om en opfindelse af rationalitet og en kulturel revolution, der fandt sted i det 8. - 5. århundrede. Århundrede f.Kr. ændrede radikalt alle områder af det sociale liv i betydningen af ​​en afmytisering og gjorde det beregneligt: ​​Videnskabens opfindelse som en kvantitativ metode til forståelse af naturlige relationer, som geometriisering af rummet, tidens aritmetisering, opfindelsen af ​​mønter og bank , introduktionen af ​​måleteknikker også i æstetikken og i krigsteknikken og også i ændringen i mænds og kvinders rollemodeller. [42] De gamle grækeres præ-sokratiske filosofi er kendetegnet ved overgangen ”fra myte til logoer[43] De menneskelignende guder og de narrative forklaringer på virkeligheden med billeder og lignelser blev erstattet af søgen efter et generelt princip at forklare verden. Den hellige originale tænkning bliver til en fremgang i viden. [44] Det holistiske verdensbillede er delvis erstattet af logisering og kvantificering af verden. [45] Ifølge Vietta antyder pythagoræernes matematiske filosofi allerede den grundlæggende form for rationel tænkning, der som en kvantitativ beregning af naturlige forhold skabte forudsætningen for de teknologier, der har marginaliseret andre former for kultur og nu er globalt udbredt . Mens pythagoræerne stadig forbandt matematik med mystik , er Euklides elementer fuldstændig fritaget for dette. Logos, "den åndelige regning" [46] var næsten fuldstændig brudt væk fra de poetiske historier om Homer og Hesiodos - som i Xenophanes [47] . Det generelle forklaringsprincip, oprindeligt vand og luft, blev mere og mere abstrakt, det blev apeiron , det ubegrænsede, i Anaximenes og til sidst nous , den objektive verdensfornuft, den bevægende ånd, i Anaxagoras , [48], hvormed al orden er bestemt. Navet er på samme tid det øverste sind hos mennesker, hvormed han forstår sig holistisk som en del af logoer.

Især sofisterne brød fra denne opfattelse af verden. I forskellige, ganske kontroversielle tilgange viste de, at de traditionelle ideer om en bestemt orden modsiger sig selv, og at der er aporier, som mennesker ikke kan undgå. Nogle sofister repræsenterede en klar relativisme og erklærede mennesker for at være målestokken for alle ting ( Protagoras [49] ). Dette gik så langt, at deres retorik ikke kun blev anerkendt, men at det også blev antaget - for penge - at de på en overbevisende måde kunne begrunde enhver teori. Platon , der kaldte sofisterne for ”de vise’ efterlignere ”( Soph. 268 b, c), var kritisk over for blot retorikken og kunsten at kæmpe . Spørgsmålet her er, om viden og etiske udsagn er objektive eller blot subjektive. I mange af Platons dialoger danner de sofistiske argumenter den platform, hvorfra Platon udviklede sin egen holdning eller i det mindste en kritisk modposition ved at tilbagevise argumenterne (proof by counter-evidence- modus tollendo ponens ). [50] Et grundlæggende argument for Platon mod Homo-Mensura-sætningen var, at det ikke kan løses i tilfælde af modstridende meninger, at det derfor ikke udgør et kriterium for sandhed eller rigtighed. [51] En mulig løsning (uden objektiv absolutisme) er vist i sprogbrugen. Betydningen af et udtryk skal aftales på en sådan måde, at en deltager i samtalen kan forstå det ( konventionalisme ). Hvis der er en konvention, kan man også kontrollere rigtigheden af ​​en brug af udtrykket. Således siger Protagoras i det platoniske Theaitet : "Det, der accepteres sammen, er sandt, hvis og så længe det accepteres" (Theait. 172b). Dette ville svare til et intersubjektivt gyldigt begreb om sandhed, til en konsensus om sandhedsteori . Platon diskuterer denne løsning, men blade svaret åben i dialogen med Kratylos (Krat. 385d-386a) og går ind et objektivt begreb om sandhed og værdier gennem deltagelse i ideernes verden (sandhed som sand begrundet udtalelse) som et mål af rationel handling. Insbesondere lehnte Platon den als sophistisch dargestellten Rechtspositivismus („daß kein Herrscher irgend fehlt, wenn er Herrscher ist“ ( Pol. I, 340e) ab. Stattdessen bestimmte er die Gerechtigkeit als Grundlage des Rechts inhaltlich (Jeder tut, was ein jeder zu tun hat, Pol. 433a).

Für Aristoteles , der den Menschen als vernünftiges Wesen ( zoon logon echon ) bestimmte, besteht ein glückliches und gelingendes Leben in einem „Tätigsein der Seele gemäß der Vernunft oder nicht ohne die Vernunft.“ ( EN I 6, 1098a 7-8) Der Vernünftige ist jemand, der „gut überlegen kann“, was anders sein könnte (EN VI 5, 1140a 1-1 und 26). Das gute Überlegen bezieht sich sowohl auf die schaffend Kunst ( Techne ) als auch auf die praktische Vernünftigkeit ( Phronesis ). Was gute Überlegungen sind, beschrieb Aristoteles auf zweierlei Weise. Praktische Vernünftigkeit prüft zum einen, ob Mittel geeignet sind, ein bestimmtes Ziel zu erreichen (EN III 5-7), und zum anderen, ob ein Einzelnes, eine einzelne Handlung, einem Allgemeinen, zum Beispiel einem guten Leben, entspricht (EN VI). [52] Immer wieder wird kritisch darauf hingewiesen, dass Aristoteles den gesellschaftlichen Vorstellungen seiner Zeit entsprach und den Frauen einen geringeren Vernunftstatus als dem Mann zurechnete und dies biologisch begründete ( De generatione animalium ). [53]

Während Platon und Aristoteles das gute Leben an einem Aufstieg zur geistigen Schau der vom Nous bestimmten Ordnung des Kosmos festgemacht hatten, Wissen für sie als denkendes Erfassen der Ideen und Prinzipien in der Welt den höchsten Wert besaß, stand im Hellenismus die Praxis im Vordergrund. Die Polis verlor an Bedeutung und nach dem Tod Alexanders wurde die Lage politisch instabil. Philosophie hatte vor allem die Aufgabe einer Orientierungshilfe. Die Stoa entstand ebenso wie die Skepsis und der Epikureismus in Konkurrenz zu den klassischen Schulen der Akademie und des Peripatos . Allen drei gemeinsam war die Suche nach der Seelenruhe ( Ataraxia ). Die Skeptiker suchten, sich nicht durch falsche Sehnsüchte nach Weltverbesserung beirren zu lassen. Die Rationalität des Skeptikers ist das kritische Hinterfragen. Die Epikureer strebten vor allem nach privatem Glück durch einen maßvollen Genuss. Sie lehnten die Idee einer vernünftig geordneten Welt ab und stellten den Nutzen und die Zweckrationalität in den Vordergrund. Bei den Stoikern stand die Beherrschung der Leidenschaften im Zentrum der Philosophie. Die Stoa knüpfte an die Naturphilosophie Heraklits an und betrachtete die Natur als vernünftig geordneten Organismus, in den der Mensch sich einzupassen hat. Für sie war es deshalb rational, nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern sich auf das dem eigenen Handeln Verfügbare zu konzentrieren. Aus dieser Einstellung heraus entwickelten die Stoiker die Vorstellung, dass es beim Handeln auf die Gesinnung und die Einhaltung der daraus folgenden Pflichten ankommt. Hierzu gehörte insbesondere das Befolgen des Selbsterhaltungstriebes und das Streben nach Selbstvervollkommnung ( Oikeiosis ). Logik und Naturerkenntnis sind keine eigenständigen Zwecke, sondern dienen der Beantwortung der Frage nach dem richtigen Handeln.

„Ein tugendhaftes Leben ist gleichbedeutend mit einem Leben auf Grund der Erfahrung von dem, was natürlicherweise geschieht. Denn unsere eigene Natur ist ein Teil der Gesamtnatur. Darum ist das höchste Gut ein naturgemäßes Leben, gemäß unserer eigenen und der Gesamtnatur, so daß wir nichts tun, was das allgemeine Gesetz zu verbieten pflegt, nämlich die richtige, alles durchdringende Vernunft.“ ( Chrysippos [54] )

Affekte können gegen Einsichten der Vernunft verstoßen, so dass ihre Beherrschung eine der vorrangigen Aufgaben eines vernunftgemäßen Lebens ist. Rationalität war bei den Stoikern die alles dominierende Sicht auf die Welt und eine ganzheitliche Lebensführung.

Für die Mittel- und Neuplatoniker stand die Seelenlehre im Zentrum des Denkens, denn der Körper galt ihnen nur als zeitweiliges „Gehäuse“ der Seele, die der Träger der Lebensfunktionen ist und die nach dem Tod wieder in die Verbindung zum Nous, zur geistigen Welt des reinen Denkens und der Ideen, eingeht. Es ist die Seele, durch die der Nous in der Welt wirkt. Die Seele verwirklicht sich in ihrer Vernünftigkeit durch Zusammenführen und Abstraktion der Vielfalt im Denken zu einer Einheit. Das göttliche Eine ist das Prinzip, das hinter dem Nous steht. Das praktische Handeln nach den Tugenden ist eine Ausrichtung des philosophischen Lebens auf das Göttliche. Diese bei Plutarch , Plotin , Proklos oder Porphyrios unterschiedlich ausgeprägte Lehre fand ihren Niederschlag auch im Manichäismus und in der Hermetik .

Verbindung und Loslösung von Glaube und Vernunft im Mittelalter

Eine neue Perspektive auf die Rationalität entstand mit dem Christentum, dessen philosophische Ideen sich schon früh oftmals mit dem platonischen Denken verbanden. [55] An die Stelle der natürlichen Ordnung des Nous trat allerdings die durch die Schöpfung Gottes vorgegebene Ordnung. Das absolut Gute Platons wird von den Kirchenvätern durch Gott ersetzt. [56] Rationale Praxis des Christentums ist die Befolgung der göttlichen Gebote. Augustinus hob die Nähe zum Neuplatonismus hervor: „Dann brauchten sie nur wenige Worte und Ansichten zu ändern, um selbst Christen zu werden. So haben es ja die meisten Platoniker unserer jüngsten Zeit gemacht.“ ( Über die wahre Religion IV 7, 23) [57] Augustinus dient die Vernunft vor allem der Reinigung des Glaubens. Der vollkommene Glaube ist der verständige Glaube. Rational ist damit ein Handeln, das die biblischen Gebote mit den Mitteln der Vernunft umsetzt. „Wir Christen glauben und lehren ja, und unser Heil hängt daran, daß Philosophie, das heißt Weisheitsstreben, und Religion nicht voneinander verschieden sind“. (Über die wahre Religion V 8, 26) Rationalität und spiritueller Glaube bilden für Augustin eine Einheit, die aber durch das eindeutige Primat des Glaubens gekennzeichnet ist.

Vor allem durch die christlichen Philosophen Boethius und Pseudo-Dionysius Areopagita sowie die spätrömischen Autoren Macrobius und Martianus Capella wurde das christlich-neuplatonische Denken bis in das Mittelalter bewahrt und übertragen und reichte bis zu Meister Eckart und Nikolaus von Kues . Im Mittelalter begann andererseits ein schrittweiser Wandel der Beziehung von Glaube und Rationalität. Ein Ausdruck hiervon ist die Abschaffung der Gottesurteile im Jahr 1215 auf dem Vierten Laterankonzil . [58] Ein besonders wichtiges Kennzeichen ist die Gründung der Universitäten , die Ende des 11. Jahrhunderts einsetzte. Man kann die scholastische Methode als ein erstes wissenschaftstheoretisches Konzept auffassen, in dem Wissen und Wissenschaften geordnet wurden.

Bereits Anselm von Canterbury hat versucht, mit seinen Gottesbeweisen die notwendigen Gründe (rationes necessariae) für die Wahrheit des christlichen Glaubens aufzuzeigen, also eine spirituelle Theologie durch eine rationale Theologie zu ergänzen. [59] Die der Offenbarung entstammenden Glaubenssätze haben sich vor den Wahrheiten der Vernunft zu bewähren. Die Vernunft ermöglicht, die göttliche Ordnung richtig zu erfassen. Petrus Abaelardus ist bekannt dafür, dass er der Vernunft eine stärker eigenständige Position einräumte. Durch das Aufzeigen der Widersprüche der Tradition in seiner Schrift Sic et Non (eine Methode, die bereits bei Bernold von Konstanz zu finden ist) stärkte er die Position des Magisters, der durch eine logisch anerkannte Argumentation die Konflikte auflösen musste, so dass die Vernunft eine eigene Bedeutung neben der Lehre der Kirchenväter einnehmen konnte. Indem er die Forderung „ Erkenne dich selbst “ ( scito te ipsum ) in den Titel seiner Ethik aufnahm, betonte Abaelard die subjektive Vernunft und die Gesinnung als Grundlage sittlichen Handelns.

Thomas von Aquin bemühte sich in besonderem Maße darum, Philosophie und Vernunft in Einklang zu bringen. Wenn auch mit der Vernunft keine Eigenschaften Gottes zu erkennen sind, so kann aber mit Argumenten die Existenz Gottes plausibel gemacht werden, wie Thomas dies in den „fünf Wegen, das Dasein Gottes zu beweisen“ darlegt. Diese Argumentation ist Ausgangspunkt einer rationalen Theologie. Die Vernunft sagt dem Menschen, dass er das Gute tun und das Böse lassen soll. Was aber gut ist, erfährt der Mensch durch sein Gewissen und dieses kann irren. [60] Die Konsequenz lautet: „Jegliches Wollen, das von der Vernunft abweicht, mag diese nun recht sein oder irren, ist immer schlecht.“ ( STh I/II 19a.5) Die Rationalität fordert, festzustellen, welche praktischen Gebote der Vernunft widersprechen und diese Widersprüche aufzulösen. Damit ist eine aus dem Glauben heraus begründete Unvernünftigkeit ausgeschlossen. Dasselbe Argument führte in der Regensburger Vorlesung Benedikt XVI. zu Irritationen, als er darauf verwies, dass der Islam die Vernunft als Maßstab für ein Handeln nach Gottes Willen nicht kenne. [61]

Die Aristoteles-Rezeption aufgrund der neu entdeckten Schriften führte zu der Rede von der „doppelten Wahrheit“, die dadurch entsteht, dass Aussagen nach der Vernunft und nach dem Glauben sich widersprechen können, aber im jeweiligen Denken dennoch Wahrheit beanspruchen. [62] Wenn diese These auch noch von Thomas zurückgewiesen worden war [63] und auch Gegenstand der Pariser Verurteilungen war, so zeigen sich hierin Ansätze zur Trennung von Glauben und Rationalität.

Einen wichtigen Schritt machte Johannes Duns Scotus , indem er einen neu formulierten Begriff des Willens in die scholastische Philosophie einführte. [64] Nach Scotus ist der Wille und nicht die Vernunft die Quelle der Rationalität, weil der Wille das Gegensätzliche enthält, also die Grundlage von Entscheidungen ist. Dies gilt sowohl für die Zwecksetzung als Freiheit etwas zu wollen (libertas specificationis) als auch für die Ausübung des Wollens, die Handlungsfreiheit (libertas ecercitii). Die Vernunft führt zu einem eindeutigen Ergebnis, zu dem, was man als richtig erachtet und hat damit ein notwendiges Ergebnis. Allein der Wille und das Wollen beziehen sich auf Möglichkeiten und damit auf Freiheit. Der Wille benötigt andererseits für das Handeln ein Kriterium und dieses liefert ihm die Vernunft, anhand derer beurteilt werden kann, ob etwas gut oder böse ist (Ord. [65] II d 7). Rationalität ist also das Wollen des als Gut erkannten und die Überwindung des rein naturhaften Strebens. Das höchste Gute, das die Vernunft erkennen kann, ist Gottes Wille. Es ist also nicht mehr der Glaube, der das Handeln bestimmt, sondern der durch die Vernunft erkannte Wille Gottes, den Duns Scotus mit einem Naturrecht auf der Grundlage des Prinzips der Gerechtigkeit annahm.

Viel schärfer noch erfolgte die Trennung von Wissen und Glauben bei Wilhelm von Ockham , nach dem grundlegende Glaubenswahrheiten wie die Omnipotenz Gottes nicht mit der Vernunft zu fassen sind und nicht mehr gewusst werden können. „Die Theologie ist keine Wissenschaft.“ [66] Gottes Wille in der Schöpfung ist frei. Die Allmacht Gottes unterliegt nur dem Prinzip vom auszuschließenden Widerspruch . Dies bedeutet jedoch nicht, dass es in der Welt keine Ordnung gibt, denn die Schöpfung enthält bestimmt Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten, die so sind weil Gott sie so gewollt hat. Er hat aber die Potenz, diese auch anders zu gestalten. [67] Die neue Positionierung der Vernunft führte Ockham zu einer stark nominalistisch geprägten Auffassung im Universalienstreit und auch zu einer schärferen und immer wieder betonten Fassung des Rationalitätsprinzips, das als Ockhams Rasiermesser bekannt geworden ist. „Nichts darf man ohne eigene Begründung annehmen, es sei denn es sei evident oder aufgrund von Erfahrung gewußt oder durch die Autorität der Heiligen Schrift gesichert.“ (In I. Sent d 30, q 1) [68] Das richtige Handeln ist nicht mehr von Gott vorgegeben, sondern entscheidet sich subjektiv nach der menschlichen Vernunft. Damit formulierte Ockham den sich in seiner Zeit entwickelnden neuen Zugang zum Wissen, für das eine Begründung oder empirische Erfahrung gefordert wurde, es sei denn die höhere göttliche Ordnung war als Quelle verfügbar. Rationalität ist bei Ockham an die Wahrheit von Sätzen gebunden. Die radikalisierte Haltung brachte Ockham in den Konflikt mit dem Papsttum und zwang ihn vor einer drohenden Verurteilung nach München zu fliehen, wo er sein Werk vor allem mit politischen und kirchenkritischen Arbeiten fortsetzte. In der Folge verstärkte sich die Differenz zunehmend, z. B. bei Nicolaus von Autrecourt , im Zuge einer fortschreitenden Säkularisierung , die sich in einer neuen Philosophie der Renaissance und des Humanismus und in der Reformation niederschlug.

Erforschung und Beherrschung der Natur in der Neuzeit

Zu Beginn der frühen Neuzeit gewann prozedurale Rationalität an immer stärker zunehmender Bedeutung. Der Mensch sah sich nicht mehr an die Vorstellung einer göttlichen Ordnung der Natur gebunden. Vielmehr entwickelte sich ein Denken, dass mit zunehmendem Wissen die Welt gestaltet und das eigene Leben angenehmer werden könnten. In das Zentrum der Rationalität trat das individuelle Subjekt . Einen wichtigen Meilenstein setzte Francis Bacon . Mit dem Leitmotiv „Wissen ist Macht“ forderte er ein kritisches Hinterfragen möglicher Trugbilder (idolae) und eine Sammlung nachvollziehbaren Wissens durch Naturbeobachtung und Experimente. Eine frühe Wissenschaftstheorie ist der Diskurs über die Methode von René Descartes , dem Erfinder der Analytischen Geometrie , in dem er forderte, dass Theorien klar und unterscheidbar (clare et distincte) sein sollen. Um dieses zu erreichen, formulierte er vier Hauptregeln der Methode:

 1. Akzeptiere nur als wahr, was unbezweifelbar gewiss ist.
 2. Zerlege jede Frage in Teilprobleme und einfache Fragen, die mit Gewissheit entschieden werden können.
 3. Baue das Wissen der Reihe nach aus den Antworten auf diese einfachen Fragen auf und unterstelle für alle komplexe Fragen einen solchen einfachen Aufbau.
 4. Überprüfe diese Elemente daraufhin, ob sie eine vollständige Ordnung bilden.

Baruch de Spinoza hat schließlich das systematische Streben nach Wissenschaftlichkeit bei der Formulierung seiner Philosophie auf die Spitze getrieben, indem er seinEthica, ordine geometrico demonstrata analog zu Euklids Elementen in Grundbegriffen, Axiomen , Theoremen , Demonstrationen und Korollarien formulierte. Auch Thomas Hobbes , kurzzeitig Bacons Sekretär, interessierte sich intensiv für naturwissenschaftliche Fragen und die Mathematik und versuchte ebenso seine philosophischen Thesen nach dem mos geometricus als dem grundlegenden Prinzip der Rationalität aufzustellen.

Übereinstimmend mit dieser Weltsicht versuchten die Naturwissenschaftler der frühen Neuzeit ihre neuen Theorie in ein rationales, nicht mehr vom Glauben abhängiges Weltbild einzupassen. Paradigmatisch ist hier Galileo Galilei , der für seine Fallgesetze die Formalsprache der Mathematik verwendete und das Universum als ein Buch bezeichnete, das in der Sprache der Mathematik geschrieben sei.

„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben und ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur einen Satz zu verstehen, ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert“. [69]

Auch Isaac Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica sind nach dem Vorbild von Euklids Geometrie aufgebaut. Die Rationalität des 17. Jahrhunderts war die der geometrischen Methode, wobei Newton und Leibniz die Mathematik um die Infinitesimalrechnung ergänzten, so dass Naturvorgänge noch feiner beschrieben werden konnten. Leibniz wiederum knüpfte an Descartes an, wenn er für Theorien Klarheit und Bestimmtheit forderte und an einer Mathesis universalis arbeitete. Dabei wurde das principium rationis sufficientis zu einem Eckpfeiler seiner Philosophie. Vor allem verfolgte er die Idee, die unscharfe natürliche Sprache durch eine auf einem formalen Zeichensystem beruhende Universalsprache (characteristica universalis) zu ersetzen. Damit und mit seiner Rechenmaschine steht er am Anfang einer Entwicklung der Logik und der Computerentwicklung hin zu einer modernen Rechnergesellschaft . [70]

Die Philosophie Immanuel Kants gilt als Höhepunkt des Vernunftdenkens in der Aufklärung . Der Kritik der reinen Vernunft stellte er ein Bacon-Zitat voran und verglich seinen Ansatz mit dem Vorgehen Galileis und anderer Naturforscher:

„Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, […] so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, […]“ [71]

Indem er systematisch die Grenzen der Vernunft aufzeigte, machte Kant deutlich, dass man weder die Existenz Gottes beweisen kann, noch etwas Gültiges über die Unendlichkeit der Welt sagen kann und auch die Auffassung von der menschlichen Freiheit eine Hypothese bleiben muss. Der Mensch ist in seinem Wissen und seinem Handeln auf sich und seine Erfahrung angewiesen. Erkenntnisse ohne Erfahrung gibt es nicht. Andererseits ist jede sinnliche Erfahrung des Menschen durch seine (begriffliche) Verarbeitung im Verstand strukturiert. In der kleinen Schrift zur Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? formulierte Kant das Selbstverständnis des neuzeitlichen Denkens:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude ! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. [72]

Die Rationalität des Menschen liegt nach Kant darin, dass er nicht einer spekulativen Vernunft folgt, sondern sich seines Verstandes bedient und sich seiner Grenzen dabei bewusst ist. Das Besondere an der Philosophie Kants ist, dass er in seiner Kritik der überkommenen Metaphysik nicht stecken blieb, sondern mit den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft und derGrundlegung zur Metaphysik der Sitten neue philosophische Theorien vorlegte, die aus seiner Sicht mit den von ihm aufgezeigten Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit in Einklang stehen. Während seine konkrete Naturphilosophie weitgehend als überholt gilt, wird sein Entwurf einer Moralphilosophie auch 200 Jahre später noch intensiv diskutiert.

Relative, soziale und abwägende Rationalitäten in der Moderne

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde vielfach ein klassischer Begriff von Rationalität kritisiert, auf diesen Begriff habe etwa die Aufklärung zu optimistisch gesetzt, da er beispielsweise die Bindung an verletzbare Leiblichkeit ausblende und zu einer technisierten Totalverapparatung des Daseins führe, Individuelles unter allgemeinen Kategorien verdecke oder im Sinne einer rein technischen Optimierungslogik die Verfolgung beliebiger Zwecke, auch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, sanktioniere und optimiere. Viele Philosophen sehen Rationalität gebunden an soziale Praktiken, besonders solchen des Ausschlusses von als „irrational“ Gewertetem. Bekannte Philosophen, die teils explizit als „Rationalitätskritiker“ auftraten oder als solche eingeschätzt werden, sind, bei ganz unterschiedlicher Akzentsetzung, Friedrich Nietzsche , Ludwig Klages , Martin Heidegger , Theodor W. Adorno , Max Horkheimer , Michel Foucault , Jacques Derrida und Jürgen Habermas .

Die Rationalität individueller oder sozialer Praktiken sowie bestimmter Theorien zu reflektieren steht in vielen Bereichen der Philosophie im Mittelpunkt, etwa abhängig vom jeweils verfolgten Ansatz, oft in Bereichen der Ethik, der Handlungstheorie, Sozialphilosophie, Wissenschaftstheorie und Religionsphilosophie.

Zahlreiche analytische Philosophen haben in jüngerer Zeit systematische Ausarbeitungen eines Rationalitätsbegriffs versucht, beispielsweise Karl-Otto Apel , David Gauthier , Herbert Schnädelbach , Wolfgang Kuhlmann , John Searle , Robert Nozick , Robert Audi , Robert Brandom und Julian Nida-Rümelin .

Nach Auffassung von Bartley sieht sich der Kritische Rationalismus verpflichtet, eine Rationalitätstheorie zu liefern, da er sich ansonsten dem Tu-quoque -Argument der Irrationalisten aussetzen würde. Zudem erfordert der Fallibilismus eine Theorie darüber, wie in rationaler Weise Theorien ausgewählt und praktisch eingesetzt werden sollen.

Ökonomie

Im Bereich der Wirtschaft wird die Rationalität vorrangig auf der Grundlage des ökonomischen Prinzips diskutiert, wonach mit vorhandenen Mitteln ein maximaler Nutzen erzielt oder ein bestimmtes Ziel mit minimalem Aufwand erreicht werden soll. Die Anwendung dieser Logik entspricht dem Grundgedanken, vernunftgemäßes Handeln als Wert zu betrachten, wie er in der Neuzeit entstanden und in der Aufklärung ausformuliert worden ist. Verschwendung ist unvernünftig. Als einer der wichtigsten Begründer dieses Denkens gilt Adam Smith . Dieser hatte gegen die Bürokratie des Merkantilismus mehr Freiheit für die einzelnen wirtschaftlichen Akteure gefordert. Nach seiner in dem berühmten Werk vom „ Wohlstand der Nationen “ entwickelten Theorie führt das am eigenen Interesse orientierte Handeln Vieler in einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft zu einem Ergebnis, das auch gesamtwirtschaftlich eine Maximierung des gesellschaftlichen Wohlstandes bewirkt. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung sah aber Smith bereits, dass zu einer funktionierenden Gesellschaft ein funktionierender Staat gehört, der der Ökonomie Rahmenbedingungen setzt und die Freiheit des einzelnen sicherstellt.

Ausgehend von Smith entwickelten sich Theorien der klassischen Nationalökonomie , der Grenznutzenschule , der neoklassischen Theorie , des Keynesianismus , der Theorie der rationalen Entscheidung sowie schließlich der neuen Institutionenökonomik , die jeweils modellhaft bestimmte Funktions- und Wirkungsmechanismen in offenen Volkswirtschaften zu beschreiben versuchen. Eine der Grundannahmen dieser Erklärungsmodelle ist, dass die betrachteten Akteure unter ökonomischen Aspekten rational als homo oeconomicus handeln. Dies bedeutet, dass (fiktive) Individuen durch eine Menge aus Wahlmöglichkeiten und eine darauf definierte Präferenzordnung der verfügbaren Wahlmöglichkeiten beschrieben werden können. Eine Präferenzordnung ist rational wenn sie sowohl transitiv als auch vollständig ist. [73] Dabei bedeuten

 • Transitivität: Seien x, y und z in der Menge der Wahlmöglichkeiten. Ferner sei x mindestens so gut wie y und sei y mindestens so gut wie z. Die Präferenzordnung definiert über die Menge der Wahlmöglichkeiten ist rational wenn, und nur wenn x mindestens so gut ist wie z, für alle x,y und z in der Menge der Wahlmöglichkeiten.
 • Vollständigkeit: Eine Präferenzordnung über eine Menge an Wahlmöglichkeiten ist vollständig, wenn es möglich ist für jedes x und y in dieser Menge entweder zu sagen, dass x mindestens so gut wie y ist, dass y mindestens so gut wie x ist oder dass beides zutrifft.

Rational zu handeln bedeutet dann, dass das Individuum aus der Menge der Wahlmöglichkeiten x so wählt, dass x mindestens so gut ist wie y, wobei y jedes andere Element der Wahlmenge ist. Man beachte, dass dies nur möglich ist unter der Bedingung, dass die Präferenzordnung rational ist. Die häufig verbreitete Ansicht, dass Rationalität gleichbedeutend mit Nutzenmaximierung sei, [74] kann dadurch begründet werden, dass unter der Annahme der Kontinuität der Präferenzordnung, diese durch eine als Modell zu verstehende Nutzenfunktion repräsentiert werden kann. [75]

Neuere theoretische Konzepte zur ökonomischen Rationalität setzen sich auch mit psychologischen und sozialpsychologischen Einflüssen auf die individuelle Entscheidungsfindung auseinander. Hierzu zählen Verhaltensanomalien wie die Berücksichtigung verlorener Kosten , die Untergewichtung von Opportunitätskosten oder die Übergewichtung von Besitz , Verfügbarkeitsheuristiken und Sicherheitsstreben oder Selbstwirksamkeitserwartungen , Emotionen und abweichende soziale Präferenzen. [76] Eine Erklärung hierfür bietet die Theorie der eingeschränkten Rationalität des Sozialwissenschaftlers Herbert A. Simon , der darauf verwies, dass Entscheidungen aufgrund von Zeitmangel, Informationsmangel, Unfähigkeit oder anderen die kognitiven Fähigkeiten des Menschen einschränkenden Gründen immer nur begrenzt rational getroffen werden. [77]

Während die Betrachtung des ökonomischen Prinzips auf die Frage ausgerichtet ist, wie ein bestimmter Zweck optimal erreicht werden kann, wird in der Wirtschaftsethik diskutiert, welche Zwecke innerhalb ökonomischen Handelns sinnvoll sind, wie man solche Zwecke übergeordnet bestimmen und ihre Durchsetzung sicherstellen und wie man den Missbrauch von Marktmechanismen verhindern kann. Während das ökonomische Prinzip einer rein formalen, instrumentellen Rationalität folgt, ist der Diskurs der Wirtschaftsethik auf eine materiale, zweckorientierte Rationalität ausgerichtet, die Fragen der angewandten Ethik mit in den Blick nimmt.

Sozialwissenschaften

Bedeutende Arbeiten über Rationalität veröffentlichte Max Weber , unter anderem auf dem Gebiet der Rechtssoziologie . Von der finalen Rationalität (Zweckmäßigkeit) wird hier die materielle Rationalität ( Legitimität ) und die formelle Rationalität ( Rechtssicherheit ) unterschieden (vgl. auch den Typus der rationalen Herrschaft bzw. der affektfreien Herrschaftsinstrumente ).

Zweckrational handelt , wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen orientiert, und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen Zwecke gegeneinander rational abwägt.“ [78]

Weber hat weiterhin die Zweckrationalität von der Wertrationalität unterschieden. Während die Zweckrationalität am erwarteten Verhalten der Außenwelt und anderer Menschen orientiert ist, bezieht sich die Wertrationalität auf kulturelle Werte als Motive des Handelns. [79] Weber hat die Unterscheidung von formaler und materialer Rationalität auch auf den Bereich der Wirtschaft übertragen. In Wirtschaft und Gesellschaft unterschied er:

„Als formale Rationalität eines Wirtschaftens soll hier das Maß der ihm technisch möglichen und von ihm wirklich angewendeten Rechnung bezeichnet werden. Als materiale Rationalität soll dagegen bezeichnet werden der Grad, in welchem die jeweilige Versorgung von gegebenen Menschengruppen (gleichviel wie abgegrenzter Art) mit Gütern durch die Art eines wirtschaftlich orientierten sozialen Handelns sich gestaltet unter dem Gesichtspunkt bestimmter (wie immer gearteter) wertender Postulate, unter welchen sie betrachtet wurde, wird oder werden könnte. Diese sind höchst vieldeutig.“ [80]

Die Handlungstheorie von Talcott Parsons [81] lehnt sich an Weber an und bestimmt eine Handlung als rational, „wenn sie Ziele verfolgt, die innerhalb der Bedingungen der Situation möglich sind, und wenn die Mittel, welche dem Handelnden zur Verfügung stehen, sich wesentlich am besten für den Zweck eignen, und dies aus Gründen, die durch die positive empirische Wissenschaft verständlich und verifizierbar sind.“ [82] Bei Parsons ist die Bestimmung der Rationalität noch sehr stark an das Konzept der positiven Wissenschaften gebunden. Alfred Schütz hielt diese Vorstellung ebenso für einen praxisfernen „ Archetyp unserer Erfahrung der Wirklichkeit“ wie das Gegenteil der „‚traditionellen' oder ‚gewohnheitsmäßigen' Handlungen“. [83] Sein Einwand war, das die Praxis der Lebenswelt viel komplexer und vielfältiger ist, so dass Handlungen nicht nach allgemeinen Schemata, sondern situativ begründet und entschieden werden. Entsprechend der Vielfalt der Erfahrungstypen gibt es viele Einzelrationalitäten, die zu den jeweiligen Sphären der Lebenswelt passen. [84]

Niklas Luhmann setzte sich mit der Thematik insbesondere in seinem Werk Legitimation durch Verfahren auseinander und verwies darauf, dass soziale Entscheidungen sich vorwiegend an der Struktur des positiven Rechts orientieren.

In der Folge wurde der Begriff unter anderem von Jürgen Habermas ( Kommunikative Rationalität ) erweitert.

Norbert Elias verwendet statt dieses statischen Begriffs den prozessorientierten Begriff der „Rationalisierung“, der in seiner Theorie des Zivilisierungsprozesses eine Steigerung der „Langsicht“ bedeutet, was die Fähigkeit beschreibt, die Folgen der eigenen Handlungen über immer mehr Glieder der Kausalketten vorauszu„berechnen“.

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Handlungstheorie sind die Theorie der rationalen Entscheidung , wie sie sich aus dem Erkenntnisprogramm des Utilitarismus , der Klassischen Ökonomie und des Homo oeconomicus (in Entgegensetzung zum rollentheoretisch geprägten Homo sociologicus ) heraus entwickelt haben. [85] Auf Organisationen bezogen, wird vor allem die Vielzahl unterschiedlicher Rationalitäten innerhalb ein- und derselben Organisation betont. Sogenannt pluralistische oder hybride Organisationen zeichnen sich durch ebendiese Vielfalt aus, was die Kommunikation sowie die Entscheidungsfindung in der Organisation erschwere. Das Management sei daher laut Kuno Schedler und Rüegg-Stürm gefordert, die unterschiedlichen Rationalitäten anzusprechen, was zu einem multirationalen Management führe. [86]

Psychologie

Wertvorstellungen werden nach CG Jung durch die rationalen Funktionen vermittelt. Er unterscheidet zwei rationale Funktionen von zwei irrationalen. Rationale Funktionen sind Denken und Fühlen , irrationale Funktionen sind Intuieren und Empfinden . Entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zur Gruppe der rationalen Funktionen ist die Bewertung innerer psychologischer Tatsachen, siehe z. B. Ichbewusstsein , Personalisation etc. Das Ergebnis dieser rationalen Bewertung ist die sog. → Einstellung . [87] Intelligenz korreliert nicht mit Rationalität. [88]

Kritik an der Begriffsverwendung

Nach dem Soziologen Andreas Anton werde das Ringen um Deutungsmuster und die geltende Wirklichkeitsordnung mit den Zuschreibungen „rational“ und „irrational“ geführt, die nach Anton bisweilen als Kampfbegriffe verwendet werden. Die Beanspruchung eines Primats der Rationalität sei selbst irrational. Das Pendant zum Überzeugungsgefühl von Rationalität sei nach Anton das im Verschwörung sdenken verbreitete Überzeugungsgefühl im Besitz des „wahren Wissens“ zu sein. [89]

Siehe auch

Literatur

 • Ulrich Arnswald, Hans-Peter Schütt (Hrsg.): Rationalität und Irrationalität in den Wissenschaften. VS Verlag für Sozialwiss., Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-531-18269-8 .
 • Ulf Bohmann, Benjamin Bunk, Elisabeth Johanna Koehn, Sascha Wegner, Pauka Wojcik (Hrsg.): Das Versprechen der Rationalität. Visionen und Revisionen der Aufklärung. Wilhelm Fink, Paderborn 2012, ISBN 978-3-7705-5321-1 .
 • Franz-Josef Bormann, Christian Schröer (Hrsg.): Abwägende Vernunft: Praktische Rationalitat. In Historischer, Systematischer Und Religionsphilosophischer Perspektive. De Gruyter, Berlin 2004, ISBN 978-3-11-017517-2 .
 • Lorraine Daston : Wunder, Beweise und Tatsachen: Zur Geschichte der Rationalität. 2. Auflage. Fischer, Frankfurt 2001, ISBN 978-3-596-14763-2 .
 • Andreas Dorschel , Matthias Kettner: Systemrationalität? In: Karl-Otto Apel, Matthias Kettner (Hrsg.): Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 349–372. Kritik an Niklas Luhmanns Rationalitätskonzeption.
 • Franz Eisenführ, Martin Weber: Rationales Entscheiden. 4. Auflage. Springer, Berlin 2003, ISBN 978-3-540-44023-9 .
 • Jon Elster : Subversion der Rationalität (Theorie und Gesellschaft). Campus, Frankfurt 1986, ISBN 978-3-593-33610-7 .
 • Karen Gloy (Hrsg.): Rationalitätstypen. Alber, Freiburg/München 1999, ISBN 978-3-495-47960-5 .
 • Stefan Gosepath: Aufgeklärtes Eigeninteresse: Eine Theorie theoretischer und praktischer Rationalität. Suhrkamp, Frankfurt 1992, ISBN 978-3-518-58125-4 .
 • Stefan Gosepath (Hrsg.): Motive, Gründe, Zwecke. Theorien praktischer Rationalität. Fischer, Frankfurt am Main 1999, ISBN 978-3-596-13223-2 .
 • Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, ISBN 978-3-476-45307-5 . ( Rezension auf H-Soz-u-Kult )
 • Chongki Kim: Ästhetischer Gemeinsinn und Ästhetische Rationalität. Dissertation (PDF; 1,1 MB) Berlin 2007.
 • Petra Kolmer, Harald Korten (Hrsg.): Grenzbestimmungen der Vernunft. Philosophische Beiträge zur Rationalitätdebatte. Festschrift für Hans Michael Baumgartner , Alber, Freiburg/München 1994, ISBN 3-495-47756-X .
 • Hans Lenk , Helmut Spinner : Rationalitätstypen, Rationalitätskonzepte und Rationalitätstheorien im Überblick. In: H. Stachowiak (Hrsg.): Handbuch pragmatischen Denkens. Hamburg 1989, S. 1–31.
 • Nicholas Rescher : Rationalität. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen und die Begründung der Vernunft. Königshausen & Neumann, Würzburg 1992, ISBN 978-3-88479-781-5 .
 • Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Rationalität. Philosophische Beiträge. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, ISBN 978-3-518-28049-2 .
 • Silvio Vietta : Die Weltgesellschaft. Wie die abendländische Rationalität die Welt erobert und verändert hat. Baden-Baden 2016, ISBN 978-3-8487-2998-2 .
 • Silvio Vietta: Rationalität – Eine Weltgeschichte. Europäische Kulturgeschichte und Globalisierung. Fink, München 2012, ISBN 978-3-7705-5331-0 .
 • Axel Wüstehube (Hrsg.): Pragmatische Rationalitätstheorien. Studies in Pragmatism, Idealism, and Philosophy of Mind. Königshausen & Neumann, Würzburg 1999, ISBN 978-3-88479-990-1 .

Weblinks

Wiktionary: rational – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Philosophie
Ökonomie
Soziologie
Recht
Religion

Einzelnachweise

 1. Zur Begriffsanalyse vgl. etwa Stefan Gosepath: Eine einheitliche Konzeption von Rationalität. In: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, S. 29–52; zur Zielorientierung: S. 43.
 2. Joachim Gerlach: Der Satz vom zureichenden Grund: Von A. Schopenhauer zu H. Kuhlenbeck. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 8, 1990, S. 369–379; hier: S. 370 f.
 3. Karl-Otto Apel und Matthias Kettner (Hrsg.): Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten. Suhrkamp, Frankfurt 1996.
 4. Karl-Heinz Hillmann : Wörterbuch der Soziologie (= Kröners Taschenausgabe . Band 410). 4., überarbeitete und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 1994, ISBN 3-520-41004-4 , Lexikon-Stw. Rationalität. S. 718.
 5. Max Horkheimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft [ Eclipse of Reason. 1947], Fischer, Frankfurt 1967.
 6. Nicholas Rescher: Rationalität. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen und die Begründung der Vernunft. Königshausen & Neumann, Würzburg 1992, 152
 7. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft [1921], 5. Aufl. Mohr Siebeck, Tübingen 1976, 12 (online)
 8. Herbert Schnädelbach: Zur Rehabilitierung des animal rationale. Vorträge und Abhandlungen, Suhrkamp, Frankfurt 1992, 64-65; vgl. auch den Buchtitel von: Stefan Gosepath: Aufgeklärtes Eigeninteresse. Eine Theorie theoretischer und praktischer Rationalität, Suhrkamp, Frankfurt 1992
 9. Max Bense : Ungehorsam der Ideen, Berlin/Köln 1965, 26
 10. Günter Ropohl : Rationalität und allgemeine Systemtheorie. Ein Weg synthetischer Rationalität, in: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, 113-137, 115
 11. Andreas Kemmerling : Theorie des Geistes ohne Vernunft – Überlegungen zu einem Versuch, den Rationalitätsbegriff als wertlos zu erweisen ( Memento vom 21. Juni 2013 im Internet Archive ) (PDF; 2,1 MB), in: HF Fulda/RP Horstmann (Hrsg.), Vernunftbegriffe in der Moderne – Stuttgarter Hegel-Kongreß 1993, Stuttgart 1994, 704-726
 12. Bernard Gert: Die moralischen Regeln. Eine neue Begründung der Moral. Suhrkamp, Frankfurt 1983, S. 49
 13. Jan Peter Beckmann : Wissen, Rationalität und Orientierungswissen. Zum konsensfähigen Umgang mit aktuellen Debatten, in: Ludger Honnefelder, Dieter Sturma (Hrsg.): Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, de Gruyter, Berlin 2009, 5-22, 13
 14. Julian Nida-Rümelin: Zur Orientierung Philosophischer Praxis: praktische Rationalität und Kohärenz (abgerufen am 15. März 2017)
 15. Nikolaos Psarros : Rationalität und Gemeinwohl. Sprachanalytische Reflexionen, in: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, 53-72
 16. Wieslaw Sztumski: Wozu Rationalität?, In: Gerhard Banse, Andrzej Kiepas (Hrsg.): Rationalität heute – Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Lit, Münster 2002, 61-70, hier 64
 17. Wieslaw Sztumski: Wozu Rationalität?, In: Gerhard Banse, Andrzej Kiepas (Hrsg.): Rationalität heute – Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Lit, Münster 2002, 61-70, hier 67
 18. Wieslaw Sztumski: Wozu Rationalität?, In: Gerhard Banse, Andrzej Kiepas (Hrsg.): Rationalität heute – Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Lit, Münster 2002, 61-70, hier 69
 19. Hans Lenk: Rationalitätstypen, in: Rationalität und Wissenschaft. Eine Ringvorlesung, hrsg. im Auftrag des Zentrum Philosophische Grundlagen der Wissenschaften von G. Pasternack, Bremen 1988, 9-22, übernommen aus Karen Gloy: Vernunft und das andere der Vernunft, Alber, Freiburg/München 2001, 28-29
 20. Nikolaos Psarros : Rationalität und Gemeinwohl. Sprachanalytische Reflexionen, in: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, 53-72
 21. Norbert Elias: Die höfische Gesellschaft . Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie [1964], 2. Aufl. Suhrkamp, Frankfurt 1983.
 22. Jürgen Habermas:Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft, in: ders.: Erläuterungen zur Diskursethik, Suhrkamp, Frankfurt 1991, 110-119 (online) ( Memento des Originals vom 17. Februar 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/solomon.tinyurl.alexanderstreet.com
 23. Christine Korsgaard: The Normativity of Instrumental Reason, in: G. Cullity, B. Gaut (Hrsg.): Ethics and Practical Reason, Oxford 1997, 215-217
 24. Nicholas Rescher: Rationalität. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen und die Begründung der Vernunft. Königshausen & Neumann, Würzburg 1992, 2-3
 25. Karl-Otto Apel: Types of Rationality Today: The Continuum of Reason between Science and Ethics, in: Th. F. Geraets (Hrsg.): Rationality to-day, Ottawa 1979, Hinweis bei Karen Gloy: Vernunft und das andere der Vernunft, Alber, Freiburg/München 2001, 26
 26. Helmut F. Spinner: Max Weber, Carl Schmitt, Bert Brecht als Wegweiser ganzen Rationalismus der Doppelvernunft. Über die beiden äußersten Möglichkeiten, sich in einer orrationalen Welt rational zu orientieren, in: Merkur, 453 (1986), 923-935
 27. Karen Gloy: Vernunft und das andere der Vernunft, Alber, Freiburg/München 2001, 29-30
 28. Alexander Hielke: Rationale Begründungen in der Metaphysik. In: Günther Kranzbauer (Hrsg.): Argumentation in Theorie und Praxis. Philosophie und Didaktik des Argumentierens, Lit Verlag, Münster 2006, S. 99–112.
 29. Volker Steenblock: Arbeit am Logos. Aufstieg und Krise der wissenschaftlichen Vernunft. Lit Verlag, Münster 2000, 9.
 30. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 67 FN 1, verweist auf die Begriffsbildung in: Karl-Otto Apel: Das Problem einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen. Programmatische Vorüberlegungen: Theorie der Rationalitätstypen als mögliche Antwort auf die Herausforderungen eines neuen Irrationalismus, in: Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Rationalität. Philosophische Beiträge, Suhrkamp, Frankfurt 1984, 15-31, 25
 31. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 76
 32. Wenn A = blau, dann ist Nicht-A = Nicht-blau. Es kann nicht festgestellt werden, ob Nicht-A rot oder grün ist.
 33. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001,111
 34. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 117
 35. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 170
 36. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 207
 37. Zu dem Begriff der Rationalität bei Wittgenstein, siehe Grimmel, Andreas: Wittgenstein and the Context of Rationality: Towards a Language-Practical Notion of Rational Reason and Action. In: Journal of Language and Politics (JLP), 2015, Vol. 14, No. 5, 712-728 .
 38. Nicholas Rescher, Robert Brandom: The Logic of Inconsistency. A Study in Non-standard Possible-World Semantics and Ontology, Oxford 1980, Hinweis bei Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001, 233-234
 39. Gerhard Vollmer: Wissenschaftstheorie im Einsatz, Hirzel, Stuttgart 1993, 158
 40. Günter Ropohl: Rationalität und allgemeine Systemtheorie. Ein Weg synthetischer Rationalität, in: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, 113-137, 118
 41. Lorraine Daston: Wunder, Beweise und Tatsachen: Zur Geschichte der Rationalität. 2. Aufl. Fischer, Frankfurt 2001, 7.
 42. Silvio Vietta: Rationalität. Eine Weltgeschichte. Fink, München 2012, S. 47 ff.
 43. Wilhelm Nestle : Vom Mythos zum Logos (1940), 2. Aufl. Kröner, Stuttgart 1975.
 44. Volker Steenblock: Arbeit am Logos. Aufstieg und Krise der wissenschaftlichen Vernunft. Lit Verlag, Münster 2000, 13.
 45. Karen Gloy: Vernunft und das Andere der Vernunft. Alber, Freiburg, München 2001,34
 46. Wolfgang Schadewaldt : Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen , hrsg. von Ingeborg Schudoma, Suhrkamp, Frankfurt 1978, 165
 47. Aus den Spottgedichten, in: Die Anfänge der abendländischen Philosophie. Fragmente der Vorsokratiker, übersetzt und erläutert von Michael Grünwald, dtv/Artemis, München 1991, 88
 48. Christof Rapp : Vorsokratiker, 2. Aufl. Beck, München 2007, 185
 49. Die Anfänge der abendländischen Philosophie. Fragmente der Vorsokratiker, übersetzt und erläutert von Michael Grünwald, dtv/Artemis, München 1991, 184 = Diels / Kranz 80 B sowie Platon: Theait. 152a und Krat. 386a
 50. Wolfgang Röd : Absolutes Wissen oder kritische Rationalität: Platos Auseinandersetzung mit der Sophistik, in: Hans Poser (Hrsg.): Wandel des Vernunftbegriffs, Alber, Freiburg/München 1981, 67-106, hier 72
 51. Wolfgang Röd : Absolutes Wissen oder kritische Rationalität: Platos Auseinandersetzung mit der Sophistik, in: Hans Poser (Hrsg.): Wandel des Vernunftbegriffs, Alber, Freiburg/München 1981, 67-106, hier 79-80; Theait. 171b
 52. Friederike Rese: Praxis und Logos bei Aristoteles. Handlung, Vernunft und Rede in Nikomachischer Ethik , Rhetorik und Politik , Mohr Siebeck, Tübingen 2003, 103-104
 53. Wolfgang Kullmann : Aristoteles und die moderne Wissenschaft, Steiner, Stuttgart 1998, 375-380
 54. nach Diogenes Laertios : Leben und Lehre der Philosophen VII, 87-88
 55. Wolfgang Leopold Gombocz: Die Philosophie der ausgehenden Antike und des frühen Mittelalters, Beck, München 1997, 238
 56. Robert Spaemann : Rationalität und Gottesglaube
 57. De vera religione /Über die wahre Religion (Lat. /Dt.), herausgegeben und übersetzt von Wilhelm Thimme mit einem Nachwort von Kurt Flasch . Reclam, Stuttgart 1986.
 58. Kurt Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustinus bis Machiavelli, Reclam, Stuttgart 2000, 209
 59. Wolfgang Leopold Gombocz: Die Philosophie der ausgehenden Antike und des frühen Mittelalters, Beck, München 1997, 412
 60. Richard Heinzmann : Thomas von Aquin und die Autonomie der Vernunft (PDF; 933 kB), in: Norbert Kutschki (Hrsg.): Der Streit um den rechten Glauben, Benziger , Zürich 1991, S. 169–183, 179 mit Hinweis auf STh 79 und De veritate 17,4.
 61. Benedikt XVI.: Glaube, Vernunft und Universität (PDF; 48 kB), Papst-Vorlesung in Regensburg am 12. September 2006.
 62. Kurt Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustinus bis Machiavelli. Reclam, Stuttgart 2000, S. 408–417; vgl. auch Andreas Speer: Doppelte Wahrheit? Zum epistemischen Status theologischer Argumente. In: Günther Mensching (Hrsg.): De usu rationis: Vernunft und Offenbarung im Mittelalter. Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, S. 73–90.
 63. Richard Heinzmann : Thomas von Aquin und die Autonomie der Vernunft (PDF; 933 kB), in: Norbert Kutschki (Hrsg.): Der Streit um den rechten Glauben , Benziger, Zürich 1991, S. 169–183, 177.
 64. Ludger Honnefelder : Wille oder Vernunft. Ethische Rationalität bei Johannes Duns Scotus, in: Franz-Josef Bormann, Christian Schröer /Hrsg.): Abwägende Vernunft: praktische Rationalität in historischer, systematischer und religionsphilosophischer Perspektive, de Gruyter, Berlin 2004, S. 135–156, 136.
 65. Ordinatio (ca. 1300, auch als Opus Oxoniense bezeichnet, mehrfach überarbeitetes Konzept des Sentenzenkommentars)
 66. Wilhelm von Ockham: In 1. Sent. prol. q.7 OT 1, 183–205, zitiert nach Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli. 2. Auflage. Reclam, Stuttgart 2001.
 67. Richard Heinzmann: Philosophie des Mittelalters. 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1998, S. 247.
 68. Zitiert nach Richard Heinzmann: Philosophie des Mittelalters. 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1998, S. 249.
 69. Galileo Galilei: II Saggiatore (1623), in: Le Opere di Galileo Galilei, Edition Nazionale, Band 6, Florenz 1896, S. 232, zitiert nach: Matthias Dorn: Das Problem der Autonomie der Naturwissenschaften bei Galilei , Steiner, Stuttgart 2000, S. 40.
 70. Silvio Vietta: Rationalität. Eine Weltgeschichte. Fink, München 2012, 84ff.
 71. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl. 1878, Akademie-Ausgabe, III, 10
 72. Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Berlinische Monatsschrift 4 (1784), S. 481–494. Akademie-Ausgabe, VIII, 35
 73. A. Mas-Colell, MD Whinston & J. Green; Microeconomic Theory; (1995) Oxford University Press
 74. S. Franz; Grundlagen des ökonomischen Ansatzes: Das Erklärungskonzept des Homo Oeconomicus (PDF; 71 kB); working paper, 2004.
 75. A. Mas-Colell, MD Whinston & J. Green; Microeconomic Theory; (1995) Oxford University Press
 76. Bruno S. Frey , Matthias Benz: Ökonomie und Psychologie: eine Übersicht ; siehe auch: Ernst Fehr und Gerhard Schwarz (Hrsg.): Psychologische Grundlagen der Ökonomie. Über Vernunft und Eigennutz hinaus ( Memento vom 1. Dezember 2012 im Internet Archive ) (PDF; 266 kB), Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2002.
 77. Herbert A. Simon: Theories of Bounded Rationality (abgerufen am 15. März 2017)
 78. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft [1921], 5. Aufl. Mohr Siebeck, Tübingen 1976, 13
 79. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft [1921], 5. Aufl. Mohr Siebeck, Tübingen 1976, 11-12
 80. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft [1921], 5. Aufl. Mohr Siebeck, Tübingen 1976, § 9 (online)
 81. Talcott Parsons: The Structure of Social Action, New York 1937.
 82. Talcott Parsons, zitiert nach: Alfred Schütz: Gesammelte Aufsätze. Studien zur soziologischen Theorie, Band 2, Nijhoff, Den Haag 1979, 22
 83. Alfred Schütz: Gesammelte Aufsätze. Studien zur soziologischen Theorie, Band 2, Nijhoff, Den Haag 1979, 39
 84. Gregor Schiemann: Rationalität und Erfahrung. Ansatz einer Neubeschreibung von Alfred Schütz' Konzeption der Erkenntnisstile, in: Nicole Karafyllis, Jan Schmidt (Hrsg.): Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler, Stuttgart 2002, 73-84
 85. Hartmut Esser : „Habits“, „Frames“ und „Rational Choice“ . Die Reichweite von Theorien der rationalen Wahl.' In: Zeitschrift für Soziologie. Band 19, Nr. 4, 1990, S. 231-247.
 86. Kuno Schedler, Johannes Rüegg-Stürm: Multirationales Management: der erfolgreiche Umgang mit widersprüchlichen Anforderungen an die Organisation . Bern, ISBN 978-3-258-07863-2 ( unisg.ch ).
 87. Jung, Carl Gustav : Definitionen. In: Gesammelte Werke. Walter-Verlag, Düsseldorf 1995, Paperback, Sonderausgabe, Band 6, Psychologische Typen, ISBN 3-530-40081-5 ; zu Stw.„Einstellung als Ergebnis rationaler Funktionen“, S. 494, § 795.
 88. David Z. Hambrick und Alexander P. Burgoyne: The Difference Between Rationality and Intelligence – NYTimes.com. In: mobile.nytimes.com. 16. September 2016, abgerufen am 5. Oktober 2016 (englisch).
 89. Andreas Anton, Michael Schetsche, Michael Walter (Hrsg.): Konspiration. Soziologie des Verschwörungsdenkens. Springer VS, Wiesbaden 2014, S. 309.