Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Skabelsens højde

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Kreativitetsniveauet, designhøjden eller plantehøjden [1] er et kriterium i ophavsretligt ophavsretligt beskyttede værker af sådanne tjenester definerer, med forbehold af enhver ophavsretlig beskyttelse, især dem fra det offentlige område . Nødvendigheden af ​​en sådan afgrænsning i ethvert retssystem er baseret på, at den centrale internationale aftale om ophavsret, den reviderede Bernerkonvention , forudsætter begrebet arbejde og kun definerer arbejdstyper. "Undersøgelsen i enkeltsager af, hvad der skal betragtes som et værk" bestemmes "i henhold til lovgivningen i det beskyttede land ", [2] det vil sige det retssystem, hvor en overtrædelse skal gøres gældende.

I mange retssystemer er denne tærskel underlagt vilkårene individualitet eller originalitet . For tysk ophavsretslov opfandt Else Meißner det særlige koncept om designniveau baseret på opfindelsesniveauet i patentretten i 1920'erne. Eugen Ulmer spredte denne idé i 1959. [3] Begrebet gjaldt brugskunsten og udarbejdede en særlig sondring mellem ophavsretslovgivningen og beskyttelsen af brugsmodeller på det tidspunkt. [4] På dette grundlag er den lov, som konceptet har overført til alle områder af ophavsret og fastsat tærsklen afhængig af værketypen. [5] Som et resultat blev design- eller skabelsesniveauet "en integreret del" [5] af ophavsretsdebatten; den bestemte "den nedre grænse for ophavsretlig beskyttelse". [6]

Den 13. november 2013 besluttede Forbundsdomstolen , at den ikke længere ønskede at overholde sin tidligere retspraksis, som havde været repræsenteret i årtier, og at den ikke længere specifikt behandlede brugskunst. [7]

Intellektuelle historiske baggrunde

Ophavsretslovens centrale værdier spores i det væsentlige tilbage til to forskellige begrundelser i forskellige juridiske traditioner:

Begrebet ejendom under naturlovgivning

Rettighederne til publicerede værker blev oprindeligt indført gennem privilegier fra den respektive suveræn . Siden 1500 -tallet anerkendte printere og forlag hinandens rettigheder gennem deres laug og laug og forsøgte at beskytte sig mod genoptryk af konkurrencen. [8] I det 18. århundrede etablerede ideen om intellektuel ejendomsret sig. Ifølge hende er værker produkter af intellektuelt arbejde, ligesom tingene (som regel) er produkter af fysisk arbejde. Hvis man, som en del af den ældre naturlovslære (især John Locke var meget indflydelsesrig i USA), ser årsagen til ejendomsbeskyttelse i det faktum, at ejendom er et produkt af arbejde, giver det mening at kræve ligebehandling af intellektuelt og fysisk arbejde ("intellektuel ejendomsret"). [9] Denne traditionelle common law -stilling er omskrevet med ordene sved på panden eller dygtighed og arbejde . Ifølge hende er hårdt arbejde, det vil sige en betydelig indsats, grundlaget for ophavsretlig beskyttelse; Kreativitet er ikke påkrævet. Følgelig vedrører angelsaksisk ophavsret kommercielle udnyttelsesrettigheder for et værk, mens kontinentaleuropæisk ophavsret er tæt forbundet med forfatterens personlige position.

I det tysktalende område præsenterede Johann Stephan Pütter i 1774 en teori om, at intellektuel ejendomsret har uafhængige træk og derfor, ifølge sagens natur, giver køb af en bog ikke ret til genoptryk. [10] Han kunne dog ikke sejre.

Forfatterens personlige rettigheder

I slutningen af ​​1700 -tallet, efter Immanuel Kants Om bogtryks ulovlighed (1785) og Johann Gottlieb Fichtes bevis på ulovligheden af ​​bogtrykning (1793), udviklede den opfattelse, at i intellektuelle værker var det materielle objekt (bog) og legemliggjort indhold (arbejde) falder fra hinanden. Denne opfattelse, der går ud over den blotte reproduktionsret, passede med sit skabelsesbegreb langt ind i genial æstetik i slutningen af ​​1700 -tallet; I 1778 ville Johann Gottfried Herder betragte hver bog som et aftryk af en levende menneskelig sjæl. [11] Sådan opstod teorien om ophavsret som "beskyttelse af forfatterens personlige interesser". [12] Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Arthur Schopenhauer bidrog også til udviklingen af ​​en intellektuel ejendomsret for forfatteren i det 19. århundrede. Philipp Allfeld bragte de forskellige teoriområder sammen for at danne den monistiske teori , der stadig er fremherskende på kontinentaleuropa i dag, ifølge hvilken aspekter af ejendomsret og personlighedsret er "uadskilleligt sammenvævede" i en ensartet ophavsret. [13]

Siden 1936 har den østrigske højesteret brugt en filosofisk standard begrundelse, hvorefter produktet af det menneskelige sind er en ejendommelig åndelig skabelse, hvis det er resultatet af kreativ mental aktivitet, at dets ejendommelighed, der adskiller det fra andre værker, fra egen personlighed Har oplevet skaberen; denne personlighed skal udtrykkes i ham på en sådan måde, at den præger det unikke og tilhørende skabers stempel på værket, det vil sige, at en dannelse, der strømmer fra den inderste essens af intellektuel skabelse, er til stede (1990). [14]

Skabelsens højde i tysk lov om ophavsret

Et værk i betydningen i afsnit 2 i loven om ophavsret og beslægtede rettigheder (UrhG) skal have et konkret, "mærkbart design" [15] , dvs. at det uden for en idé allerede skal specificeres i en sådan grad, at det kan opfattes med de menneskelige sanser, og det skal være en "personlig åndelig skabelse" i henhold til ophavsretslovens § 2, afsnit 2. På den ene side udelukker dette kriterium [16] utilsigtede hændelser, fundne genstande og dyrproducerede genstande, og det kræver en individualitet af værket, der kan tilskrives skaberen. [17]

individualitet

Denne individualitet refererer ikke til den person, som værket kan tildeles, men om skabelsen har individuelle træk. [18]

Kravet om individualitet er særlig tydeligt i tilfælde af nye værker, der stammer fra et andet værk. Skelnen mellem redigering i henhold til § 23 UrhG, som kun må offentliggøres på skabelonen med samtykke fra ophavsretsindehaveren, og fri brug i henhold til § 24 UrhG, som ikke krænker nogen rettigheder til skabelonen, ligger i "fading af de enkelte træk " [19] originalen i forhold til det nye værk. Heraf kan det udledes, at kravene i tysk lov til individualitet og skabelsens højde ikke må være for lave, for da både det originale og det nye værk skal være selvstændige værker, ville der næppe være mulighed for at se individualitet med kun mindre krav, som kunne falme. [19] På den anden side har tysk retspraksis om ophavsret altid erkendt, at der ikke må opstilles overdrevne hindringer for ophavsretlig beskyttelse. Den såkaldte Small Coin of Copyright [20] , som allerede var kendt i 1921, er også beskyttet.

I Tyskland er indsatsen og omkostningerne ved at skabe den uden betydning for karakteren af ​​en skabelse og dermed for ophavsretlig beskyttelse. Det rent håndværk, som alle med gennemsnitlige færdigheder også kunne opnå, uanset om det er baseret på mærkbar omhu og solid dygtighed, ligger uden for beskyttelsesområdet, understreger tysk retspraksis (ifølge Berlins regionale domstol i en afgørelse om Btx -grafik) . [21] I en nylig afgørelse fra Hamburg Higher Regional Court om mobiltelefonlogoer , hedder det også, at det er ligegyldigt, om produktionen af ​​logoer fra individuelle billedpunkter ("pixel for pixel") muligvis var tidskrævende. [22]

Oprettelseshøjde siden 2013

I dommen om fødselsdagstog opgav Forbundsdomstolen sin tidligere retspraksis. Det krævede niveau af kreativitet er nu nået i værker "som efter de kredse, der er modtagelige for kunst, og som er rimeligt fortrolige med kunstsyn, [begrunder] at tale om en kunstnerisk præstation .", Men samtidig gang den lave designhøjde fører til et tilsvarende smalt beskyttelsesområde for det pågældende værk. ” [7] Samtidig er der defineret en nedre grænse for den lille mønt . Beslutningen blev truffet i en procedure om afgrænsningen mellem anvendt og ikke-målrettet kunst .

Med forbehold af yderligere ændringer i retssituationen på områder uden for brugskunsten gælder de tidligere principper fortsat: Kravene til visuel, formålsløs kunst, musik og litterære værker er uproblematiske. Her anses den lille mønt allerede for at være beskyttet. [23] I tilfælde af musik er det kun støj , individuelle akkorder og simple skalaøvelser , der ikke er omfattet af beskyttelsen. I en bestemt individuel sag mente jeg imidlertid i München Regional Court, at en to-takt tonesekvens i refrenget til en popsang ikke skiller sig ud på en ejendommelig måde fra generelt velkendte kompositoriske midler og principper eller fra en tidligere kendt skat trove af former og blev ikke formet af dens skabers håndskrift. [24] Lignende lave kriterier gælder for billedkunst og litteratur. Siden EØF -direktivet om beskyttelse af ophavsretten fra 1993 og dets gennemførelse i UrhG 1995 er der kun blevet stillet mindre krav til fotografiske værker . [25]

Juridikken anvendte særlige kriterier og i forbindelse hermed en væsentligt højere tærskel for skabelsens højde for sprogværker, der ikke er litterære og teknisk-videnskabelige fremstillinger.

Sproglige værker af ikke-litterær karakter

På grundlag af en afgørelse om betjeningsinstruktioner havde Forbundsdomstolen udviklet de kriterier, hvorefter tekster skal bedømmes, der "ikke skal betragtes som rent litterære værker". [26] Her hævede han kravene til den nedre beskyttelsesgrænse: gennemsnittet, "håndværket, hverdagen og banalt" bør ikke beskyttes. Tærsklen for skabelsens højde bør snarere kun nås, når designaktiviteten "klart overgår det gennemsnitlige design". [27] Begrundelsen var især baseret på det faktum, at en lang række former skal være tilgængelige for alle i tilfælde af brugstekster og ikke bør tildeles en enkelt forfatter ved ophavsret. [28]

Tekniske og videnskabelige repræsentationer

Repræsentationer inden for teknologi og videnskab er ofte stærkt bestemt af normer og vaner. [29] Derfor er der kun en lille spillerum for den respektive designer. Hvis dette spillerum ikke udøves, som det er tilfældet med tekniske tegninger, der er helt baseret på standarder, kan ophavsretlig beskyttelse ikke overvejes. På den anden side, på grund af de begrænsede muligheder, er selv en lille individualitet tilstrækkelig, som allerede kan eksistere f.eks. I eksploderede tegninger i objektet til at blive repræsenteret med særligt tilpasset tredimensionalitet og skygger. [29] For topografiske kort, hvor kartografen kun har et meget begrænset designmulighed på grund af kravene til den naturtro kartografiske fremstilling af jordoverfladen, accepterer Forbundsdomstolen normalt et værk og yder beskyttelse, fordi valget af de elementer, der skal kortlægges, generaliseringen Brug mulighederne for design i selvoprettede kategorier og håndteringen af ​​de afvigelser fra den virkelige tilstand, der kræves af kortets skala (for flere detaljer se rettigheder til geografiske oplysninger ). [30] [31] Selv plastiske repræsentationer, såsom medicinske modeller eller dem til videnskabstimer, [32] betragtes som beskyttede, hvis de går ud over det rent håndlavede, banale.

Det skal bemærkes, at retspraksis inden for tekniske og videnskabelige repræsentationer og videnskabelige eller tekniske tekster stort set udelukker beskyttelse af indholdet, og kun form og type indsamling, klassificering og arrangement af materialet tages regelmæssigt i betragtning til ophavsretlig beskyttelse. [26] Årsagen er baseret på offentlighedens interesse for fri udveksling af videnskabelige ideer og informationsstrømmen, som er vigtigere end med andre former for kulturelle goder. Videnskabelige og politiske tanker bør være "genstand for fri intellektuel debat" og bør ikke "monopoliseres gennem lov om ophavsret". [33] Derudover er det mere nødvendigt inden for videnskab end på andre områder at udnytte andres tanker. Derudover er videnskabelige og tekniske dokumenter stærkt præget af fælles symboler, formler og sproglige udtryk, der bør være tilgængelige for alle. [34]

Særlige tilfælde

Den sorte firkant (1915) af Malevich

Mens der i de rene billedkunst (skulptur, maleri og grafik) beskyttelsen af den lille mønt og dermed lave krav anerkendes, [35] individuelle kunstretninger i den moderne æra Pose problemer for indehaveren af ophavsretten, f.eks suprematism af Kasimir Severinovich Malevich (hans værker er imidlertid i praksis nu i offentligheden på grund af fristens udløb ). Loewenheim formulerer ophavsretsindehaverens dilemma : Beskyttelsen af ​​det monokrome billede eller det blanke ark går ikke så langt, at andre kan blive forbudt at fremstille de samme billeder eller ark, der består i brug af den samme farvetone eller af det blanke ; på den anden side skal kunstneren være i stand til at forhindre gengivelse og distribution af sit arbejde, for eksempel ved at sælge postkort. [36] Lignende problemer opstår med Ready Mades , hvor en kunstner vælger fundne objekter og beskylder dem for mening.

Afgrænsningen er vanskelig i arkitekturen . Selvom problemet med deres skildring af tredjemand stort set formindskes for det ydre syn på bygninger takket være panoramafriheden , er der altid tvister mellem bygningsejere, der ønsker at ændre bygninger beskyttet af ophavsret, men som er imod kravene fra arkitekt eller hans arvinger. [37] Boligbygninger kan også være berettigede til kunstbeskyttelse, hvis og i det omfang de afslører et kunstnerisk værk i arkitektens arbejde . [38] Düsseldorf Regional Court nægtede beskyttelse til et rækkehus, mens Leipzig Regional Court fandt toiletter ved servicestationer på motorvejsværdier. [37] Som sådan skal arkitektoniske værker skille sig ud fra mængden af ​​dagligdagens arbejde , [39] men det er sjældent, at domstolene har nægtet bygninger ejendommen som værende beskyttet af ophavsret. Dette resulterer i "usikkerhed i retspraksis [...], som afspejles i arkitekturværker i vilkårligt handling, ingen genkendelige systematiske beslutningsgrunde". [40]

Inden for brugskunst, hvorfra udviklingen af ​​skabelsens højde begyndte, stilles der efter ændringen i retspraksis i 2013 kun mindre krav til arbejdets karakter af en præstation.

I 1986, efter en afgørelse truffet af Kölns højere regionale domstol, nåede ARD -logoet ikke det krævede niveau for oprettelse og er derfor ikke beskyttet af ophavsret

Kun meget simple virksomhedslogoer bør derfor fortsat være ubeskyttet af ophavsret. Dette gælder især logoer, der har et typografisk design i form af bogstaver, der kun suppleres med et par enkle designelementer. Retspraksis har traditionelt været tilbageholdende med at beskytte logoer [41] og har eksplicit nægtet beskyttelse af ARD -1. [42]

SED -emblem : ifølge LG Hamburg 2004 ikke beskyttet af ophavsret, fordi det er sammensat af tidligere kendte motiver. [43]

Da kun individets individuelle præstation er tilgængelig for ophavsret, i tilfælde af kombinationen af ​​etablerede og uafhængigt ubeskyttede elementer, vil ophavsretlig beskyttelse kun fortsat komme i betragtning, hvis en kunstnerisk karakter kan genkendes i selve forbindelses- og tilføjede dele.

Beskyttelse under skabelsens højde

Selvom tærsklen for skabelsens højde ikke nås, kan der opstå beskyttelse mod beslægtede ejendomsrettigheder , de tilhørende ophavsrettigheder . Dette gælder især fotografier , der ikke er fotografiske værker . Ifølge § 72 UrhG gælder kun en forkortet beskyttelsesperiode for dem. Alle fotografier er derfor beskyttet af ophavsret eller i det mindste af accessorisk ophavsret.

Ifølge en dom fra Forbundsdomstolen fra 1989 repræsenterer reproduktionsfotografier kun en gengivelse af originalen og ikke en intern behandling, og supplerende ophavsrettigheder i henhold til § 72 UrhG skal ikke gøres gældende. Nyere retspraksis giver imidlertid f.eks. Fotografiske gengivelser af malerier en supplerende ophavsret, hvorfra der kan opnås påbud. [44] [45] [46] [47]

Udenfor og ud over ophavsret og beslægtede ejendomsrettigheder er der andre former for beskyttelse af industriel ejendomsret . Især kan et registreret design udvikle krav, der ligner ophavsret. Den skildring af et Intercity-Express til kommercielle formål beskyttet i henhold til Design loven blev set af Federal Court of Justice som uautoriseret brug [48] , og heller ikke tilladt som et citat . [49] De olympiske ringe og andre egenskaber ved de olympiske lege er underlagt særlig juridisk beskyttelse i mange lande rundt om i verden, f.eks. Loven om beskyttelse af det olympiske emblem og de olympiske betegnelser i Tyskland .

Hvis der ikke findes nogen af ​​de kommercielle ejendomsrettigheder, for eksempel i tilfælde af værker i det offentlige område eller tjenester under det skabelsesniveau, som der ikke er nogen anden ejendomsret til, kan beskyttelse mod overførsel af tjenester på grund af illoyal konkurrence stadig overvejes - men kun i det kommercielle område. Til dette er det nødvendigt, at den overtagne tjeneste har en "konkurrencemæssig egenskab" [50], og at der er særlige omstændigheder, der gør overtagelsen uretfærdig. Eksempler ville være uautoriseret brug af skabeloner, forræderi mod hemmeligheder, bestikkelse, udnyttelse af en andens ry eller bedrageri om oprindelse. [50]

Udvikling af retspraksis

Individualitetsbegrebet som en forudsætning for ophavsretsbeskyttelse fik retspraksis og retspraksis til at søge efter en definition fra starten. Begrebet den lille mønt var dukket op allerede i 1921, hvorefter ikke kun det store, generelt anerkendte værk er værdigværdigt, men også den lille mønt af kreativ kreativitet. Særlige problemer opstod fra forholdet mellem ophavsret og designlovgivning, da begge inden for brugskunst kunne vedrøre de samme kreationer, men havde forskellige krav. Da den juridiske overbevisning udviklede sig om, at designet ville erstatte ophavsretten inden for sit anvendelsesområde inden for brugskunst, [51] introducerede Eugen Ulmer begrebet skabelsens højde "som et kvantitativt element af individualitet" [6] for første gang i 1959 [4] .

Begrebet beskyttelsesniveau

På baggrund af dette udviklede retspraksis et begreb om forskellige gradvise stadier: [52]

 • håndværket fra en gennemsnitlig designer var ikke beskyttet,
 • designretten forudsatte en ydelse, der gik "ikke for tæt" over gennemsnittet og
 • Først da der også var en "betydelig kreativ overlegenhed" til en designers gennemsnitlige aktivitet og et "betydeligt æstetisk overskud" blev opnået ud over det design, der kræves af formålet, trådte ophavsretten i kraft.

I en afgørelse af 26. januar 2005 rapporterede Forfatningsforfatningsdomstolen (BVerfG) om diskussionens aktuelle status. [53] Det forholdsvis lange citat fra dommen - som et officielt værk i det offentlige område - har til formål at give et indtryk af ophavsretsindehavers argumenter:

The running eye af Franz Zauleck

Baseret på definitionen af ​​ophavsretsværket som en personlig intellektuel skabelse (afsnit 2, afsnit 2 UrhG), har Forbundsdomstolen konsekvent fastslået, at der bør kræves en vis grad af design for eksistensen af ​​værkets ejendom (se repræsentationerne fra Loewenheim i: Schricker, Copyright, 2. udgave. 1999, § 2 Rn. 32 ff. Dreyer i: Dreyer / Kotthoff / Meckel, Copyright, 2004, § 2 Rn. 53 ff., Som taler om "Creation Height") . For næsten alle former for arbejde sætter han en relativt lav grænse, så man som regel arbejder med en lav designhøjde (den såkaldte lille mønt) nyder ophavsretlig beskyttelse. Det gælder blandt andet også kunstværker (jf. BGH, GRUR 1995, s. 581 <582> - "Silberdistel").

Ifølge Domstolens retspraksis Federal Court of Justice, men noget andet gælder på området for brugskunst, dvs. for objekter af daglig brug med kunstnerisk design (se Nordemann / Vinck i:. Fromm / Nordemann, ophavsret, 9. udgave 1998 , § 2 marginalnummer 21; Loewenheim / Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbook of Copyright . Beck 2010, Rn. 156) og dermed for værker, der ikke kun er beregnet til visning, men også tjener et formål (jf. BGH af 8. november 1989, GRUR 1990; så også Nordemann / Vinck i: Fromm / Nordemann, Copyright, 9. udgave. 1998, § 2 Rn. 52; Schack, Copyright and Copyright Contract Law, 2. udgave. 2001 Rn. 202; Loewenheim / Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbook of Copyright . Beck 2010, Rn. 156). Her stiller retspraksis højere krav til designniveau og krav til værkets kvalitet og dermed til ophavsretsbeskyttelse en klar overlegenhed i forhold til det gennemsnitlige design (se BGH af 8. november 1989, GRUR 1990, samt BGHZ 138 , 143 <147> -"Les -Paul -Guitarer").

Er fastslået, at med muligheden for det givne her designbeskyttelse i henhold til designloven. Forbundsdomstolen ser ingen væsentlig forskel mellem ophavsret og designlovgivning, men kun en gradvis forskel (jf. BGH, GRUR 1995, s. 581 <582> - "Silberdistel"; også Loewenheim / Vogel §2 marginalnummer 7 i: Ulrich Loewenheim: Handbook of Copyright . Beck 2010, Rn. 157; Eichmann / v. Falckenstein, Design Law, 2. udgave. 1997, General Rn. 19; Nirk / Kurtze, Design Law, 2. udgave. 1997, Introduktion Rn. 44 ff .). Da et design, der er i stand til at designe et design, dog skal skille sig ud fra det ubeskyttede gennemsnitlige design, det rent håndværkslignende og hverdagslige, skal der kræves en endnu længere afstand for at kunne beskyttes af ophavsretten. I henhold til dette forudsætter ophavsretlig beskyttelse en højere grad af kreativ unikhed end objekter, der kun kan designes, hvorved grænsen ikke bør sættes for lavt (jf. BGH af 8. november 1989, GRUR 1990).

Litteraturen understøtter dette synspunkt med den overvejelse, at det ensartede koncept for arbejde i § 2 UrhG i brugskunst brydes af designbeskyttelse i overensstemmelse med designloven som lex specialis (Nordemann / Vinck i: Fromm / Nordemann, Copyright, 9. udgave . 1998, § 2 Rn. 21, 52) og designlovens formkrav - registrering til registrering og betaling af registreringsgebyrer - kunne omgås, hvis der også blev givet ophavsretlig beskyttelse af "Kleine Münze" (jf. Dreyer / Kotthoff / Meckel, Copyright, 2004, § 2 randnummer 59). I øvrigt er det i tilfælde af brugskunst et spørgsmål om at forhindre indlysende designelementer i at blive monopoliseret (jf. Schack, Copyright and Copyright Contract Law, 2. udgave. 2001, randnummer 207).

Den forfatningsmæssige klage vedrørte tegningen af ​​et menneskeligt øje, der gik på to ben, som Berlin- grafikeren Franz Zauleck havde skabt til Design Center Nordrhein-Westfalen. Regional domstol (LG) og højere regional domstol havde afvist beskyttelse. Forfatningsforfatningsdomstolen afviste klagen med henvisning til designlovens understruktur inden for brugskunst.

Kritik af de forskellige krav til skabelsens højde

Den forskellige indstilling af det krævede skabelsesniveau i forskellige former for arbejde og især inden for anvendt kunst ved retspraksis har mødt forskellig kritik i den juridiske litteratur. På grund af det ensartede værkbegreb i ophavsretsloven blev kravet om en ensartet værkskarakter og dermed ensartede krav til individualitet rejst. [54] Også fra europæisk lovgivning, som det kan ses i beskyttelsesdirektivet , databasedirektivet 96/9 / EF og ophavsretsdirektivet , kan der udledes en tendens til en ensartet og lav beskyttelsestærskel. [55] [56]

I litteraturen er der senest siden 1980'erne blevet fremsat krav om ændring af jurisdiktion. [57] Mod argumentet om undertrykkelse af ophavsret ved designlovgivningen blev det modsat med argumenter af juridisk doktrin , at lovgiver i den nye version af designloven fra 2003 "ønskede at skabe en uafhængig industriel ejendomsret, der ikke kun er en afledt af en eksisterende ejendomsret. I denne henseende [skulle] implementeringen af ​​direktivet [fjerne] det tætte forhold mellem designlovgivning og ophavsretslovgivning. ” [58] Det konkluderedes heraf, at de to rettigheder ville stå side om side, og at der ikke ville være konkurrence. [59] Ophavsretsarbejde og designlovgivningsydelse "adskiller sig [...] ikke i grad, men kvalitativt ". [60] Dette blev modvirket af, at de højeste retsafgørelser havde fastholdt deres tidligere praksis i afgørelser, der blev truffet siden da, og ikke havde taget dette aspekt af begrundelsen for loven til følge.

Uden for brugskunst blev det argumenteret for, at individualitet skulle stå som ”et krav for værkets karakter i sig selv og uden det yderligere kriterium for designets niveau, og skulle skelne det fra det daglige, rutinemæssigt produceret og med et minimum af selvimprint ” [5] . Designhøjden kan derefter forblive begrænset til det område, hvorfra den oprindeligt kommer.

Imidlertid blev det også problematiseret med brugskunst, at 97,5% af alle designpræstationer forblev ubeskyttet, mens alle resultater ville blive beskyttet med fotografering. [61] Det ville ikke svare til formålet med ophavsretsloven og tendensen med EU -standardisering. [62]

Men efter at ophavsretsdirektivet og dets ændring af 1993 fortsat opretholder kravet om individualitet for ophavsretsbeskyttelse, [63] blev der søgt et nyt, ensartet referencepunkt for alle former for arbejde i den juridiske litteratur. Vorgeschlagen wurde, an die Spielräume der jeweiligen Werkart anzuknüpfen: „Je größer also der Gestaltungsspielraum für das jeweilige Werk ausfällt, desto eher ist auch Urheberrechtsschutz zu bejahen.“ [64]

Demgegenüber stand eine Gegentendenz in Teilen der Literatur, die die Kleine Münze aus dem Urheberrecht ganz entfernen und stattdessen dem Wettbewerbsrecht oder einem neu zu schaffenden allgemeinen Leistungsschutzrecht unterstellen wollte. Als Begründung wird angeführt, dass nicht ein Gesetz gleichermaßen für Weltliteratur und Kunst einerseits und Adressbücher und andere Gebrauchstexte zuständig sein solle und insbesondere letztere nicht den umfassenden Schutz von 70 Jahren nach dem Tod des Autors genießen sollten. [65]

Änderung der Rechtsprechung 2013

Im November 2013 gab die deutsche Rechtsprechung die Unterscheidung bei der Schwelle für den urheberrechtlichen Schutz auf: Das inzwischen als Eingetragenes Design bezeichnete, ehemalige Geschmacksmuster verdrängt seit einer Neufassung 2004 das Urheberrecht nicht mehr, sondern steht neben diesem. Die unterschiedlichen Anforderungen: reine Abweichung von vorherigen Entwürfen im Design und ein künstlerischer Überschuss in Form der Individualität beim Urheberrecht werden jedoch anerkannt und bestätigt. Der Bundesgerichtshof hat damit seine bisherige Rechtsprechung ausdrücklich revidiert. [7] Andererseits wies der BGH die Annahme zurück, aus dem Urheberrecht oder Europarecht ergäbe sich ein einheitlicher Werkbegriff über alle Werkarten. Das Urteil bezieht sich also nur auf die Stellung des Urheberrechts zum geschützten Design im Bereich der angewandten Kunst. Ob sich die Einordnung der Schöpfungshöhe in anderen Werkarten aufgrund dieser Entscheidung ebenfalls ändert, muss die Rechtsprechung erst in der kommenden Zeit konkretisieren.

Die Entscheidung stieß in der Literatur auf große Skepsis. Die Abgrenzung nach unten sei weiterhin erforderlich, der Begriff Kunst sei dafür aber prinzipiell ungeeignet. Sie ist rechtlich nicht definierbar und das gelte auch, wenn man auf einen „für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreis“ verweise. [66]

Dem Urteil wird weiter vorgeworfen, dass es die Folgen nicht bedenke und zu großer Unsicherheit führe. Insbesondere bestehe die Gefahr, „dass jede Art von noch so banaler Gebrauchskunst potenziell Urheberrechtsschutz erfährt.“ [67] Der BGH habe dies zwar gesehen und wolle dieser Gefahr auf der Rechtsfolgenseite dadurch begegnen, dass der Schutzumfang einschränkt wird; dies sei aber unzureichend, weil der Schutz der „winzigen Münze“ angesichts der weitreichenden Rechtsfolgen der Schutzgewährung kaum zu rechtfertigen sei. [67]

Der letztgenannte Gedanke wird in noch stärkerer Form aufgegriffen, wenn die Entscheidung in der GRUR-Prax als „wenig hilfreich“ bezeichnet wird. [68] Sie begünstigte „die Inflationierung von Urheberrechten ausgerechnet im Grenzbereich der kleinen Münze“, also in dem Bereich, wo die Abgrenzung wegen der großen Folgen besonders wichtig sei. Der BGH verkenne dabei das Verhältnis zwischen Urheberrecht und Designrecht.

„Es ist deshalb gerade nicht gerechtfertigt, unter Hinweis darauf, der Geschmacksmusterschutz sei nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehr bloß ein Minus zum Urheberrecht, Designleistungen nach den Maßstäben des Urheberrechts zu schützen, im Gegenteil. Designleistungen sind nach dem Geschmacksmustergesetz geschützt, das nicht unter, sondern eigenständig neben dem Urheberrecht steht. Dies schließt in Einzelfällen eine Doppelqualifikation nicht aus, erfordert aber mitnichten eine Gleichbehandlung mit Werken der freien Künste, die im Anwendungsbereich der kleinen Münze , anders als Designleistungen, schutzlos wären. [68]

Gerade diese Doppelqualifikation als kumulierende Schutzrechte wird als besondere Schwäche der Entscheidung angesehen: „Gleichzeitig Geschmacksmuster und Urheberrechte für das gleiche Design zu vergeben, führt zu albtraumhaften Zuständen im Hinblick auf die Rechtssicherheit .“ [69] Für die zukünftige Rechtsprechung sei die Entscheidung des BGH so zu verstehen, dass „eine bloß gestalterische Leistung im Sinne der industriellen Formgebung“ für den Urheberschutz nicht ausreiche, auch wenn sie gelungen wirke. „Die Designleistung lässt sich also von der künstlerischen Leistung gerade nicht nach Maßgabe bloß technischer (Gestaltungs-)Merkmale abgrenzen.“ [68]

Auch Jahre nach der Grundsatz-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind die genauen Auswirkungen auf die Schwelle zum Erreichen der Schöpfungshöhe in den Rechtswissenschaften umstritten. In der Rechtsprechung wurde zwar mehrfach auf das Urteil des BGH Bezug genommen, es wurde jedoch nicht für die konkrete Beurteilung der Schutzfähigkeit von Darstellungen angewandter Kunst herangezogen. Eine Anfang 2017 zur Problematik veröffentlichte Dissertation kam zu dem Schluss, dass die These, durch die Abkehr von der Stufentheorie sei die Schwelle zum Erreichen der Schöpfungshöhe gesunken, zurückzuweisen sei, und „die Schutzschwelle sogar höher liegen [könnte] als bisher“. [70]

Theorie und Praxis in der Rechtsprechung

Eine umfassende Analyse der Rechtsprechung deutscher Gerichte zu Schöpfungshöhe und Kleiner Münze seit 1879 [71] lässt jedoch darauf schließen, dass die in der Rechtsprechung entwickelten und in den Urteilsbegründungen wieder und wieder genannten Kriterien für die Abgrenzung urheberrechtlicher Werke von nicht-schutzfähigen Leistungen von den Gerichten zwar angeführt werden, nicht aber die Grundlage ihrer Entscheidungen bilden. [72] Urheberrechtsprofessor Marcel Bisges kommt in seiner Auswertung vielmehr zum Schluss, dass die deutschen Gerichte entgegen dem Gesetz und ihren eigenen Begründungen nahezu ausschließlich nach wirtschaftlichen Erwägungen entscheiden. Die Werkeigenschaft wird immer dann bejaht, wenn ein hoher Herstellungsaufwand, [73] ein hoher wirtschaftlicher Wert [74] oder ein prominenter Urheber [75] gegeben sind. Weitere Faktoren spielen keine statistisch signifikante Rolle.

Besonders hebt er eine Teilgruppe der von ihm untersuchten Urteile hervor: In seiner Studie sind 15 Urteile enthalten, die sich mit dem urheberrechtlichen Schutz von Möbeln befassen. In 14 Fällen waren die Möbel, deren Schutz umstritten war, von prominenten Designern entworfen worden, nur ein Büromöbelsystem stammte von einem anonymen Entwicklungsteam eines Möbelherstellers. Die Urteile spiegeln direkt die Prominenz der Designer wider, denn den 14 Entwürfen der namhaften Urheber wurde die Werkqualität und damit der Schutz von den verschiedensten Gerichten zugesprochen, nur dem unbekannten Entwicklungsteam wurde er versagt. [76]

Bisges kommt zum Ergebnis, dass die gesamte deutsche Rechtsprechung zur Schöpfungshöhe in Wahrheit auf anderen als den in den Urteilsbegründungen genannten Entscheidungsgründen beruht. [72] Nicht Kreativität oder künstlerischer Wert einer Leistung, sondern nur die mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Aspekte sind ausschlaggebend, sie werden aber in den Urteilen nie als Begründung genannt, da eine solche Abwägung vollkommen von der gesetzlichen Regelung abweicht. Bisges stellt fest: „[J]edes Urteil, welches in Wahrheit auf anderen als den in seiner Begründung mitgeteilten Gründen beruht, [ist] schon alleine deswegen verfassungswidrig und damit rechtswidrig.“ [72]

Entsprechende Regelungen außerhalb Deutschlands

Auch wenn der Begriff Schöpfungshöhe überwiegend in Deutschland gebräuchlich ist, gelten die Ausführungen zum Werkcharakter und zur Schwelle der Individualität und Originalität zwischen als Werk geschützten Schöpfungen und nicht vom Urheberrecht erfassten Leistungen im Wesentlichen auch für andere Staaten. Das Recht von Österreich und der Schweiz ist hier dem deutschen Urheberrecht in weiten Teilen ähnlich.

Österreich

Auch in Österreich wird die Schöpfungshöhe als untere Abgrenzung von urheberrechtlich geschützten Werken angewendet. Allerdings werden die Anforderungen über alle Werkarten hinweg einheitlich angesetzt. Der Oberste Gerichtshof beschrieb den Grundsatz, als er 2001 zum Schutz einer Website ausführte: [77]

Schutzvoraussetzung ist aber, dass die Leistung individuell eigenartig ist: Sie muss sich vom Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten abheben. Beim Werkschaffenden müssen persönliche Züge – insbesondere durch die visuelle Gestaltung und durch die gedankliche Bearbeitung – zur Geltung kommen (ecolex 1995, 910 = MR 1996, 107 = ÖBl 1996, 56 = WBl 1995, 514 – Pfeildarstellung mwN).

Eine Gebrauchsgrafik ist daher nur dann urheberrechtlich geschützt, wenn sie in diesem Sinn individuell und originell ist (MR 1996, 241 [Walter] = ÖBl 1996, 292 – Hier wohnt mwN). Das gilt auch für das Layout einer Website: Sein urheberrechtlicher Schutz setzt voraus, dass es sich um eine individuelle Schöpfung handelt.

Nicht geschützt ist eine rein handwerkliche, routinemäßige Leistung, die sich im Rahmen des Alltäglichen und Üblichen bewegt, weil sie sich (zum Beispiel) auf die Standardlayouts der Erstellungssoftware beschränkt und keine individuellen Gestaltungselemente einsetzt.

Ursprünglich differenzierte auch die österreichische Rechtsprechung den Maßstab für die zum Schutz nötige Werkhöhe wie in Deutschland nach dem Gebrauchszweck, jedoch verwarf der OGH diese Rechtsprechung im Laufe der 1980er Jahre [78] und seit Anfang der 1990er Jahre gilt eine einheitliche Anforderung für die Werkhöhe unabhängig vom Gebrauchszweck: [79]

„Welchem Zweck das Werk dient, ist ohne Bedeutung; auch ein bloßer Gebrauchszweck schadet nicht. Maßgebend ist allein die Beschaffenheit des Werks (ÖBl 1997, 38 – Buchstützen). Dass unter „Werken der bildenden Künste“ im Sinn des § 3 Abs 1 UrhG grundsätzlich auch solche fallen können, deren Ausdrucksmittel die Grafik – und sei es auch nur die sogenannte „Gebrauchsgraphik“ – ist, wird von Lehre und Rechtsprechung einhellig bejaht (ÖBl 1992, 181 – Kalians-Lindwurm; RIS-Justiz RS0076187; Kucsko, Geistiges Eigentum 1108). An ihren Werkcharakter sind keine höheren Anforderungen zu stellen, als an den anderer Werkarten“

Österreichischer Oberster Gerichtshof : OGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004, 4 Ob 182/04z [80]

Als Anforderung für den urheberrechtlichen Schutz wird jetzt vorausgesetzt, dass ein Werk objektiv als Kunst identifiziert werden kann und sich von anderen Werken ausreichend unterscheidet. [78]

Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es eine Schwelle, die Werke für einen urheberrechtlichen Schutz überschreiten müssen. Das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte definiert in Art. 2 :

„Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.“

Seit 2020 werden auch fotografische Reproduktionen von dreidimensionalen Objekten als eigenständige Werke definiert. [81]

Damit ist die Untergrenze für alle Werkarten einheitlich angesetzt. [82] Allerdings sind die Auswirkungen des Unterschreitens der Schwelle in der Schweiz deshalb von größerer Bedeutung als in Deutschland oder Österreich, weil es in der Schweiz keine Leistungsschutzrechte für wissenschaftliche Editionen, nachgelassene Werke , Lichtbilder unterhalb der Schwelle eines Lichtbildwerkes oder Datenbanken gibt. [83] Eine Leistung aus diesen Bereichen, die nicht als Werk anerkannt wird, ist also unmittelbar gemeinfrei.

Luxemburg

Luxemburg hat eine relativ niedrige Schwelle für die Schöpfungshöhe und orientiert sich hierbei an der Schöpfungshöhe Belgiens , der Niederlande oder Frankreichs . Es wird auch nicht zwischen den Bestimmungen der Werke unterschieden. So ist die Angewandte Kunst für die Industrie explizit gesetzlich erwähnt. [84]

Großbritannien, USA und Kanada

In Großbritannien und Kanada geht die herrschende Meinung von der Doktrin des Sweat of the brow aus, die ein Urheberrecht schon durch den reinen Einsatz von Zeit und Aufwand beim Erstellen einer Arbeit einräumt. Mit einem Zitat von Richter J. Peterson aus der Entscheidung University of London Press v. University Tutorial Press von 1916 heißt es: „Was es wert ist, kopiert zu werden, […] ist es auch wert, geschützt zu werden.“ [85] Diese Rechtsprechung geht zurück auf die Entscheidung Walter v. Lane. von 1900, [86] in der einem Journalisten das Copyright an seinen wörtlichen Mitschriften von Reden eines Politikers zugesprochen wurde. Auch nachdem der Copyright Act von 1911 erstmals originality als Anforderung definierte, änderten die Gerichte ihre Interpretation nicht, die Entscheidung von 1900 wird weiterhin regelmäßig zitiert.

Im Recht der Vereinigten Staaten spricht man vom Fehlen der Originalität ( lack of originality ), das ein Copyright ausschließt. Die Auffassung, dass ein gewisses Maß an Originalität ( modicum of originality ) notwendig ist, hat der Supreme Court 1991 in seiner Entscheidung Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., Inc. (499 US 340) [87] entwickelt und damit die bisherige Anwendung der sweat of the brow -These in den USA für die Zukunft zurückgewiesen. Dabei argumentierte das Gericht mit der Verfassung der Vereinigten Staaten , dass das Copyright laut Article I Section 8 der Verfassung „der Förderung des Fortschritts von Wissenschaft und nützlichen Künsten“ diene und daher Ideen und Informationen nicht geschützt würden. Die Entscheidung wird in der Literatur als Meilenstein in der Interpretation des Begriffs originality aufgefasst. Demnach setzt die Identifikation eines Authors voraus, dass im Werk Kreativität angewendet wird. Die Zusammenstellung von Informationen ohne eigenständigen Beitrag – wie im entschiedenen Fall in einem Telefonbuch – genießt demnach keinen Schutz durch das Copyright. [88]

Die kanadische Rechtsprechung machte einen Wandel durch. Ursprünglich in britischer Tradition entschied das Federal Court of Appeal 1998 in Tele-Direct entsprechend der Argumentation aus den USA in Feist und verneinte den urheberrechtlichen Schutz eines Telefonbuchs. 2002 schrieb dasselbe Gericht in CCH Canadian v. Law Sociey of Upper Canada jedoch, dass

“the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy”

„die entscheidende Anforderung um Originalität festzustellen ist, dass das Werk mehr ist als eine bloße Kopie“

Federal Court of Appeal : CCH Canadian v. Law Sociey of Upper Canada [89]

und kehrte zur britischen Tradition zurück. Dies gilt seitdem als etablierter Grundsatz. [90]

Indien

In Indien folgten ältere Entscheidungen zur Schöpfungshöhe dem Sweat of the Brow -Prinzip, wie es in Großbritannien angewandt wird. Neuere Entscheidungen indischer Gerichte wie der Delhi High Court im Jahr 2014 und das Oberste Gericht verneinten allerdings den Schutz, wie er im Sweat of the Brow garantiert wurde. Stattdessen wurden Elemente des Modicum of Creativity , des US-amerikanischen Ansatzes, beziehungsweise der Skill and Judgment Test , wie er in Kanada gehandhabt wird, angewandt. Eine gesetzliche Definition oder ein Grundsatzurteil existieren bisher nicht (Stand: 08/2015). [91]

Literatur

 • Marcel Bisges: Die Kleine Münze im Urheberrecht . Nomos 2014, ISBN 978-3-8487-1775-0 .
 • Eva-Irina von Gamm: Die Problematik der Gestaltungshöhe im deutschen Urheberrecht . zugleich Dissertation München 2002. Nomos, 2004, ISBN 3-8329-0577-4 .
 • Jane C. Ginsburg: The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law . Columbia Law School, Public Law and Legal Theory Research Paper Group, 2003 (auch online: Concept of Authorship )
 • Ulrike Koschtial: Zur Notwendigkeit der Absenkung der Gestaltungshöhe für Werke der angewandten Kunst im deutschen Urheberrecht. In: GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Jg. 2004 (106), Heft 7, S. 555–560.
 • Alexander Peukert: Die Gemeinfreiheit – Begriff, Funktion, Dogmatik . Mohr Siebeck, 2012, ISBN 978-3-16-151714-3 .

Weblinks

Commons : Schöpfungshöhe – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Schöpfungshöhe – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Schulze §2 Rn 8 in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 2. Nordemann §2 Rn 8 in Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 3. Lukas Mezger: Die Schutzschwelle für Werke der angewandten Kunst im deutschen und europäischen Recht . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, ISBN 978-3-7370-0696-5 , S.   20   f . ( vr-elibrary.de [PDF]).
 4. a b Eugen Ulmer: Der Schutz der industriellen Formgebung. In: GRUR Ausl. , 1959, Ausgabe 1, S. 1 [2].
 5. a b c Gerhard Schricker : Abschied von der Gestaltungshöhe im Urheberrecht. In: Jürgen Becker , Peter Lerche , Ernst-Joachim Mestmäcker : Wanderer zwischen Musik, Politik und Recht – Festschrift für Reinhold Kreile zu seinem 65. Geburtstag . Nomos, 1994, ISBN 3-7890-3481-9 , S. 715–721.
 6. a b Nordemann §2 Rn 30 in Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 7. a b c Bundesgerichtshof: Urteil des I. Zivilsenats vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 - Geburtstagszug
 8. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, II, III
 9. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, IV, Rn. 21
 10. Loewenheim/Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 11. Johann Gottfried Herder : Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume . In: Bernhard Suphan, Johann Gottfried Herder (Hrsg.): Sämmtliche Werke . Band   8 . Weidmann, Berlin 1892, S.   165–333, hier S. 208   f .
  Zitiert nach: Fotis Jannidis unter anderem: Rede über den Autor an die Gebildeten unter seinen Verächtern. Historische Modelle und systematische Perspektiven . In: IASL online . ISSN 1612-0442 ( Bei Fußnote 6. [abgerufen am 25. März 2006]).
 12. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, V
 13. Loewenheim/Vogel §2 Rn. 8–10 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 14. Gerhard Laga: Urheberrecht im Internet . Vortrag vom 16. September 1998. ( Online [abgerufen am 25. März 2006]).
 15. Loewenheim §2 Rn 20, in: Loewenheim/ Dietz /Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 16. Schulze §2 Rn 6 ff., in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, Beck 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 17. Loewenheim §2 Rn 23 ff., in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 18. von Gamm, S. 32.
 19. a b Schulze §2 Rn 20, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, Beck 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 20. Alexander Elster: Gewerblicher Rechtsschutz, de Gruyter, 1921.
 21. LG Berlin, Urt. v. 6.05.86, 16 O 72/86 – Winterlandschaft. In: netlaw.de. Strömer Rechtsanwälte, abgerufen am 27. Februar 2021 .
 22. OLG Hamburg, Urteil vom 25. Februar 2004, Az. 5 U 137/03, JurPC Web-Dok. 239/2004 – „Handy-Logos I“
 23. Dreier §2 Rn 25 ff., in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 24. Landgericht München I, Urteil vom 7. November 2002, Az. 7 O 19257/02, abgedruckt in: ZUM 2003, 245
 25. Dreier §2 Rn 30, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 26. a b BGH, GRUR 1993, 34 [36] – Bedienungsanweisung
 27. Vogel §2 Rn 18 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 28. Loewenheim §2 Rn 35, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 29. a b Schulze §2 Rn 28, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 30. BHG GRUR 1965, 45 [46] – Stadtplan
 31. BHG GRUR 1988, 816 [817] – Topografische Landkarten
 32. Nordemann §2 Rn 87 f. in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 33. Kammergericht Berlin: Beschluss 24 W 21/14 vom 12. März 2014 ( Memento vom 31. März 2016 im Internet Archive ) abgerufen vom Server des Bundesministerium des Inneren
 34. von Gamm, S. 98 f.
 35. BGH, GRUR 1995, 581 [582] – Silberdistel
 36. Loewenheim §2 Rn 150, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 37. a b Kai Kolwitz: Verändern verboten? . In: Immobilienwirtschaft. 12/2004. Haufe, ISSN 1614-1164
 38. OLG Hamm Baurecht 1981, 300
 39. Loewenheim §2 Rn 151 ff., in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 40. Christine v. Schildt-Lutzenburger: Der urheberrechtliche Schutz von Gebäuden . Zugleich Dissertation an der Universität Freiburg. München, Utz 2004, ISBN 3-8316-0370-7 , S. 217.
 41. Schulze in Dreier, UrhG, 2004, § 2 Rdnr. 166
 42. OLG Köln, GRUR 1986, 889
 43. Fehlender Urheberrechtsschutz für SED-Emblem, Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10. Dezember 2004 – 308 O 207/04, In GRUR-RR, 2005, Heft 4, S. 106 ff.
 44. vgl. Urteil des BGH vom 8. November 1989, Az. I ZR 14/88 (Entscheidungsgründe Abschnitt III Nr. 3), Bibelreproduktion
 45. vgl. Urteil LG Berlin v. 31. Mai 2016, Az. 15 O 428/15.
 46. vgl. Urteil des BGH vom 20. Dezember 2018, Az. I ZR 104/17 , Museumsfotos
 47. Bernhard Knies: LG Berlin: Reproduktionsfotografien können als Lichtbilder urheberrechtlichen Schutz genießen. Rechtsanwälte Knies & Albrecht, 1. Februar 2017, abgerufen am 24. Oktober 2019 .
 48. Moritz Merzberg: Der fotografierte ICE – Rechtliche Probleme bei der Abbildung von Geschmacksmustern . Recht am Bild, 18. Juli 2011.
 49. Bundesgerichtshof: Urteil vom 7. April 2011, Az. I ZR 56/09 (PDF; 986 kB).
 50. a b Dreier Einl. Rn 37, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 51. Schulze §2 Rn 29, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 52. OLG Schleswig GRUR 1985, 289 [290] – Tonfiguren
 53. BVerfG, Beschluss vom 26. Januar 2005, Az. 1 BvR 1571/02 , siehe dazu auch GRUR 2005, 410 – „Laufendes Auge“
 54. So Loewenheim §2 Rn 33, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 mit vielen weiteren Nachweisen.
 55. Schulze §2 Rn 32 in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 56. Loewenheim §2 Rn 33, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 57. Sabine Zentek: Designspezifische Absenkungen der urheberrechtlichen Gestaltungshöhe – Keine Angst vorm BGH. In: Wettbewerb in Recht und Praxis. Jg. 2010(56), Heft 1, S. 73–80.
 58. Bundestagsdrucksache 15/1075 (PDF; 798 kB) vom 28. Mai 2003, S. 29.
 59. Loewenheim §2 Rn 34, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 60. Von Gamm, S. 233.
 61. Nordemann §2 Rn 147, in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 62. Nordemann §2 Rn 150, in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 63. Schulze §2 Rn 23, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 64. Schulze §2 Rn 33, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 65. Loewenheim §2 Rn 40, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 mit weiteren Nachweisen.
 66. Ahlberg in Beck'scher Online-Kommentar Urheberrecht , § 2 Rnr. 110 ff. (Stand 1. Februar 2014)
 67. a b Stephan Szalai: Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 – Geburtstagszug. In: ZUM 2014, S. 231–234.
 68. a b c Christian Klawitter: Urheberschutz für Designleistungen: Kehrtwende oder Randkorrektur? In: GRUR-Prax 2014, S. 30–32.
 69. Till Kreuzer: Geburtstagszug: Wie der BGH den Design-Schutz erweitert . auf: irights.info , 18. Januar 2014.
 70. Lukas Mezger: Die Schutzschwelle für Werke der angewandten Kunst im deutschen und europäischen Urheberrecht . V&R unipress, Göttingen 2017, ISBN 978-3-8471-0696-8 , S.   144 ( vr-elibrary.de [PDF]).
 71. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 186.
 72. a b c Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 271 ff.
 73. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 224 ff.
 74. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 231 ff.
 75. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 233 ff.
 76. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 261 f.
 77. Oberster Gerichtshof Beschluss vom 24. April 2001, Az. 4 Ob 94/01d – „telering.at“
 78. a b Walter §51 Rn 9 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 79. Alexandra Pühringer: Der urheberrechtliche Schutz von Werbung nach österreichischem und deutschem Recht. CH Beck, München 2002, ISBN 3-406-49366-1 , S.   49   f .
 80. Zitiert nach Rechtsinformationssystem der Republik Österreich , Dokumentnummer: JJT_20041019_OGH0002_0040OB00182_04Z0000_000 , abgerufen am 14. Juni 2010.
 81. Martin Steiger: Urheberrecht: Überblick über den neuen Lichtbildschutz in der Schweiz . Auf: Steigerlegal.ch , 10. Januar 2020.
 82. Hölty §52 Rn 10 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 83. Hölty §52 Rn 62 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 84. Jean Lux Putz: Das Luxemburgische Urheberrecht – eine Einführung. (PDF) S. 3 , abgerufen am 13. Januar 2018 .
 85. zitiert nach: Abraham Drassinower: Sweat of the Brow, Creativity, and Authorship: On Originality in Canadian Copyright Law ( Memento vom 26. März 2012 im Internet Archive ) (PDF; 190 kB). In: University of Ottawa Law & Technology Journal. Volume 1 (2003–2004), S. 105 [122].
 86. Walter v. Lane, [1900] AC 539 at 545.
 87. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. online bei der Cornell University.
 88. Ginsburg 2003, S. 17.
 89. CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2002 FCA 187, [2002] 4 FC 213
 90. Ginsburg 2003, S. 18f.
 91. Robbin Singh: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF ORIGINALITY UNDER COPY RIGHT LAW IN INDIA. (PDF) In: Law Mantra Journal. LAW MANTRA, abgerufen am 13. Januar 2018 (englisch).