Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Gaveøkonomi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Første udgivelse af Marcel Mauss ' Essai sur le don

Udtrykket gaveøkonomi (også "gave for gavegivning" ) beskriver en sociologisk teori, der er tildelt strukturel funktionalisme. Gaveøkonomien er derfor et socialt system , hvor varer og tjenester videregives uden nogen direkte eller fremtidig genkendelig (monetær) hensyntagen, men faktisk mest med forsinket gensidighed . [1] [2] På længere sigt er det så en form for bytte , men fra byttehandel er det anderledes - det kaldes udveksling af gaver i modsætning til udveksling af produkter. [3] Gaveøkonomien er ofte baseret på princippet om generel solidaritet . Oprindeligt blev udtrykket brugt til et fremherskende fænomen i forhistoriske og stammesamfund, hvor der var forventet social eller immateriel omtanke som karma , prestige eller loyalitet og andre former for taknemmelighed . Det er også lykkedes for antropologer og andre forskere at demonstrere udveksling af gaver i samtidskulturer. [4]

Begrebet oprindelse

Udtrykket "gaveøkonomi" nævnes for første gang i Marcel Mauss ' Essai sur le don (1923/24) i forbindelse med undersøgelsen af ​​udveksling og distribution af gaver blandt indianerstammerne Tlingit , Haida , Tsimshian og Kwakiutl i Nord Amerika. Mauss har etnologisk undersøgt den systemiske betydning af udveksling af gaver og fastlagt kriterier, hvorefter udveksling af gaver er fundamentalt forskellig fra udveksling af varer . I gaveøkonomier forventes overvejelser bestemt, men det er normalt ikke af materiel karakter og frem for alt ikke formaliseret på samme måde.

Hans mest kendte eksempel er potlatch , en periodisk tilbagevendende festival for individuelle indianerstammer , hvor udvekslingen af ​​gaver gik ud af hånden for at konkurrere om generøsitet og spild . [2] Mauss antager, at udveksling af gaver er et grundlæggende socialantropologisk mønster, og at gaven både er et relationsskabende element og en måde at manifestere social afstand .

Bronisław Malinowski , der undersøgte fænomenet kula -udveksling , som han opdagede i gartneriet Trobrianders , kommer til lignende konklusioner. [5]

Definition af udtryk

Forskellen mellem udveksling af varer og gaver forklares delvist med de modsatte fortolkninger af " varer " og "gaver". [6] [7] [8] Gaven diskuteres forskelligt i det videnskabelige samfund. [9] Nogle forskere betragter gaven som ren egeninteresse , andre ser gaven ud fra udvekslingsteoriens perspektiv, andre forbinder gaven til gengæld med økonomisk beregning, der forbliver tabu. Nogle gange fortolkes gaven som et skæringspunkt mellem egeninteresse og altruisme og i det mest ekstreme tilfælde forstås som en gave uden forventning om gensidighed og fremstilles således som et ideal .

Udveksling af varer og gaver

Både udveksling af varer og udveksling af gaver inkluderer hver en overførsel, for hvilken der forventes et vederlag. Som allerede nævnt i begyndelsen kan denne overvejelse også finde sted med en forsinkelse og være knyttet til begivenheder. [10] Ved udveksling af gaver overlades både værdien af ​​vederlaget og tidspunktet for opfyldelsen til modtageren af ​​gaven. Et eksempel på denne forsinkede overvejelse er invitationen til middag blandt venner. Betragtningen kan også finde sted indirekte, det vil sige, at modtageren af ​​gaven ikke skal levere noget til gengæld, men donoren modtager anerkendelse i fællesskabet gennem tildelingen. Den (delvist tidligere) ubetingede gæstfrihed i Middelhavet, [11] arabiske, [12] persiske [13] og indiske [14] folk betragtes som et eksempel på dette.

Gave og handel

Gaven transporterer - som udtrykket bruges - signalet om respekt og ærbødighed over for en anden person. I modsætning hertil giver handel normalt ingen ekstern bekræftelse. Gaven kan være billig, materiel eller symbolsk. Det er imidlertid forbundet med omkostninger , dvs. i første omgang negative konsekvenser af en handling i lyset af en bestemt plan og et beslutningsområde. Men gaven er anerkendelse , og anerkendelse er en knap ressource . [15] Manglen på anerkendelse skyldes den begrænsede tilgængelighed af tid og psykologisk energi. I denne henseende kan gaven også forstås som anerkendelse som en form for overvejelse for noget - det vil sige i taknemmelighed.

En streng adskillelse af gave og vare, som foreslået af Marcel Mauss, er hovedsageligt baseret på den fremherskende lære om hans tid og undervurderingen af ​​gaveens dobbelte natur og udveksling af gaver. [16] Maurice Godelier ser for eksempel gaven som en kombination af både gave og vare. Gaven består af den gave, der ikke kan måles i monetære termer og det økonomiske gode, der kan måles i monetære termer. [17] Under udvekslingen modtager udvekslingsobjektet eller modtageren af ​​gaven, ud over udvekslingsobjektets funktion, en særlig status og en særlig identitet. [18]

Ældre økonomisk opfattelse

I slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede fandt en intensiv videnskabelig diskussion sted om udveksling af gaver. Dette blev formet af forskellige forestillinger om de forskellige videnskabelige områder. Den ene side var repræsenteret af økonomerne, der igen havde ganske forskellige meninger indbyrdes, og den anden side af sociologerne og filosofferne.

Enhed mellem moral og økonomi

Synspunkter som Bronisław Malinowskis, der beskrev gaver som en meningsløs form for udveksling af varer [5] og rapporterede om samfundsformer, der ville tilbyde en alternativ livsstil i modsætning til det dengang dominerende økonomiske system i Europa, tjente også som et udgangspunkt for kritikken, ligesom Marcel Mauss 'bemærkninger om principperne om rationalisme og merkantilisme . Mauss kritiserede især, at begreber som "individ" og "fortjeneste" bliver stadig vigtigere, og at dette ikke kun skader samfundet, men i sidste ende også skader individet selv. [19] Mauss 'synspunkter på dette område falder sammen med hans onkel og lærer Émile Durkheim , grundlæggeren af empirisk sociologisk videnskab, der kritiserede den progressive adskillelse af moral og økonomi og afviste ideen om individualisme . [20] Med kritikken af ​​individualismen slutter Durkheim sig til repræsentanterne for den historiske økonomiskole , som for eksempel Gustav von Schmoller tilhørte, og hvor Durkheim havde studeret. Grundidéen i den historiske skole var tanken om en streng etisk forståelse af økonomien, det vil sige en forbindelse eller enhed mellem moral og økonomi. [21] Karl Bücher sluttede sig også til Schmoller som kritiker af den eksisterende økonomiske struktur, der mere og mere fokuserede udelukkende på reguleret udveksling. Som et alternativ foreslog Schmoller og bøger overførsel af tjenester og varer i ulønnet forstand. Ud fra dette skulle den implicitte, moralske forpligtelse derefter udvikle sig for modparten til også at yde tjenester for de modtagne gaver eller til at tilgive varer.

Total performance system

Marcel Mauss definerer udvekslingen af ​​gaver som en "système des prestations totales" (system for total præstation). Dette princip om systemet med total ydeevne er baseret på det faktum, at en udveksling af varer og tjenester ikke finder sted i en strengt økonomisk forstand, men foregår frivilligt i form af gaver og gaver. Mauss understreger især, at dette system ikke kun handler om at give ("torden") og acceptere ("recevoir") en gave, men også svaret ("rendre") som et tredje element af særlig betydning er.

Nyere økonomiske overvejelser

Med genoplivningen af ​​den videnskabelige diskussion om udveksling af gaver i 1960'erne til 1990'erne blev systemet med gaveøkonomien lejlighedsvis taget op igen fra et økonomisk historisk og økonomisk teoretisk synspunkt.

Tilfredshed kan ikke måles (i monetære termer) og bør derfor ses som en uvæsentlig fordel.

Udveksling af gaver og perfekt prisdiskrimination

Fig. 1: Perfekt prisdiskrimination under monopolforhold

I tilfælde af perfekt prisdiskrimination under monopolbetingelser modtager udbyderen (personen, der giver gaven) reservationsprisen (den individuelle påskønnelse) fra hver kunde (den person, der modtager gaven). Så han modtager ikke markedsprisen , men den individuelle pris på efterspørgselskurven . Med andre ord svarer modtagerens individuelle påskønnelse af en gave nøjagtigt til den maksimale pris, han ville være villig til at betale.

Dette betyder også, at enhver fortjeneste stammer fra monopolet (donoren), og der er ikke noget forbrugeroverskud . I markedsøkonomien er perfekt prisdiskrimination under monopolforhold sjældne. For for at kunne opnå denne prisdiskrimination skal to betingelser være opfyldt: monopolisten skal kende reservationsprisen for hver enkelt køber og arbitrage skal forhindres, dvs. videresalg og handel mellem køberne skal udelukkes. [2] Den anden betingelse for udveksling af gaver er givet ved, at enhver udbyder er monopol. Det betyder, at den anerkendelse, han giver, er individuel og ikke kan gives af andre; følgelig kan den ikke handles eller videresælges. Den første betingelse, at kende reservationsprisen, er lidt vanskeligere at opfylde; Det antages imidlertid, at den givne anerkendelse tilnærmer modtagerens behov gennem individuel erfaring og observationer. Når gensidighed opstår, bliver den tidligere modtager af gaven, nu gavegiver, igen et monopol. Det betyder, at alt overskud nu stammer fra dette. Denne gentagne gensidighed gør det muligt for de to modparter skiftevis at modtage producentoverskuddet i bytte af gaver, og der skabes en effektiv ligevægt. Der er dog stadig usikkerhed om, hvorvidt gaven vil blive gengældt, og hvor længe gengældelsesprocessen vil vare.

Udveksling af gaver og handel

Fig. 2: "Grænserne for udveksling af gaver og handel"

Avner Offer har undersøgt interaktionen og grænserne for udveksling af gaver og handel baseret på den tilstødende heuristiske figur (fig. 2). Abcissen (vandret akse) måler den kvantitative levering af en bestemt vare (eller alle varer) inden for en markedsøkonomisk udveksling (handel) eller inden for en udveksling af gaver. Ordinaten (lodret akse) angiver prisen (prisækvivalent). Figuren indeholder to skæringspunkter mellem udbud og efterspørgsel , hver for markedsbaseret udveksling og udveksling af gaver . I tilfælde af udveksling af gaver , i modsætning til den markedsbaserede børs, er både udbuds- og efterspørgselsfunktioner mere priselastiske , hvilket betyder, at udbud eller efterspørgsel reagerer uforholdsmæssigt på prisændringer.

Afsnittet om abscissen mellem så længe omfatter de varer eller tjenester, som kun udveksling af gaver kan levere (f.eks. romantisk kærlighed ). Den lodrette lige linje er markedsgrænsen og markedets efterspørgselskurve. Ind i mellem og der er en overlapning af markedets udbudskurve og efterspørgselskurven for udveksling af gaver . Dette skyldes, at nogle varer eller tjenester tilbydes med eller uden anerkendelse. Afsnittet ville derfor en autentisk økonomi med udveksling af gaver og markedsøkonomisk udveksling og den lige linje repræsenterer grænsen mellem udveksling af gaver og markedsøkonomien. Over grænsen på efterspørgselskurven for udveksling af gaver løber nedad i retning af markedets ligevægtspris . Denne del af efterspørgslen uden for udvekslingen af ​​gaver har til formål at gøre det klart, at udnyttelse af anerkendelse i processen med at sælge som en såkaldt "pseudo-anerkendelse" kan være nyttig til prisdiskrimination. Et eksempel på denne anerkendelse ville være forretningsfrokoster. Her sker afleveringen af ​​en gave (måltidet) i håb om gensidighed, her indgåelse af en kontrakt.

Den markedsøkonomiske marginale omkostningskurve er mere elastisk (fladere) end gaveudvekslingstilbudskurven . Når produktiviteten stiger, skifter den til og produktionsgrænsen også . Dette svarer normalt til den historiske transformation fra et præindustrielt samfund til et, der er mere markedsorienteret. [2]

kritik

Kritik af den nyklassiske analyse og klassificering af økonomisk aktivitet inden for en gaveøkonomi kommer hovedsageligt til udtryk af antropologer. [23] Anvendelsen af ​​neoklassiske modeller på arkaiske økonomisystemer og udveksling kræver normalt en uhensigtsmæssig og fordrejende objektivering af immaterielle relationer. [24]

Sociologisk overvejelse

Émile Durkheim , onkel og lærer af Marcel Mauss

Marcel Mauss 'værk Essai sur le don betragtes som udgangspunkt for den sociologiske undersøgelse af udveksling af gaver og gaveøkonomien. Som sociolog og etnolog , formet af sin lærer og onkel Émile Durkheim , der allerede holdt et foredrag om emnet udveksling af gaver, lykkedes det Mauss at udforme et generelt udtryk for udveksling af gaver og etablere det i økonomisk, juridisk, moralsk og sociogenetisk videnskab. Imidlertid er hans teser hovedsageligt sociologisk og kulturelt formet. Ud fra ovennævnte kritik af individualisme, især repræsentanterne for den historiske skole, udviklede forskellige sociologiske teorier sig med hensyn til det sociale system i en gaveøkonomi og motivationen og gensidigheden ved udveksling af gaver.

Gaveøkonomi fra et rationalistisk og utilitaristisk synspunkt

Antagelsen om rationalitet siger, at det rationalistiske handlende individ vælger det alternativ til givne alternative handlemåder, hvor værdien af ​​handlingens succes og sandsynligheden for handlingens succes er størst. [25] Af det rationalistiske handlingsprincip blev det udledt, at udveksling af gaver og handel foregår på en sådan måde, at det svarer til den individuelle fordel for hver enkelt part. [26] Da mennesket er nyttemaksimering inden for utilitarisme , har han en naturlig modvilje mod tabssituationer. Midlertidige tab kan imidlertid accepteres, hvis de fører til etablering af et rentabelt samarbejde. [27]

Gaveøkonomi ud fra et normativistisk og kollektivistisk synspunkt

Pierre Bourdieu påtager sig ikke nogen eksplicit automatisme (at give og gengælde gaven ved at give til gengæld), da usikkerheden ved gengældelsen også skal tages i betragtning, men antager, at en stor del af gaverne i en gaveøkonomi gengældes. Ifølge hans ideer er gensidighed baseret på to principper: tidsforsinkelsen, før en modgave gives, og forskellen mellem modgaven og den første gave. Hvis disse principper overholdes, opstår der et system, der, når det får en gave, ikke tillader modgaven at fremstå som noget til gengæld. Det vil sige, at gaven ikke bliver tilbagebetalt. Giveren og modtageren - på grundlag af tidsforsinkelsen og uden forhandling - giver deres gaver af generøsitet. Ifølge Bourdieu er dette dog langt fra virkeligheden, og at give giver altid hensyn til mulige strategiske fordele. Ifølge Bourdieu tilslører processen med social gave bevidst gensidighed. Han udsætter gaveøkonomiens aktører for en forsætlig, kollektiv misforståelse og skjulning af de virkelige fakta: betingelserne for en udveksling, den implicitte afhængighed af give og tage. [28]

De videnskabelige undersøgelser af bloddonation står imod Bourdieus teori. Bloddonationen ses som en gave i sin rene form, da bloddonoren ikke kender modtageren og kun modtager symbolsk kompensation. Bloddonation er derfor det klassiske eksempel på altruistisk adfærd over for anonyme andre i det moderne samfund. [29]

Den amerikanske sociolog Alvin W. Gouldner betragter gensidighed som en moralsk norm, der består af to minimumskrav: "Man skal hjælpe dem, der har hjulpet en, og man bør ikke fornærme dem, der har hjulpet en." [30] Gouldner forlader, at - hvis denne moralske norm er internaliseret af aktører i gaveøkonomisystemet - denne norm reducerer risikoen forbundet med første gang at give en gave gennem skabelse af tillid og skabelse af en forpligtelse. Gouldner går endnu længere og skelner mellem motiveniveau og effektniveau. For eksempel kan processen med at give opstå på motivplan ud fra velgørenhed, men på effektniveau kan det have den utilsigtede effekt af gensidig gengældelse. [30]

Grænser for gaveøkonomien

Udvekslingen af ​​gaver kan medføre en forpligtelse, med andre ord en gæld . Giveren får en følelsesmæssig og materiel fordel eller fordel i forhold til modtageren gennem gaven. Gennem en gangs, men især gentagen, fordeling af gaver opstår obligationer i forskellige former: i betydningen en kontraktmæssig forpligtelse (økonomisk) og i betydningen menneskelige obligationer (følelsesmæssig). Dette kan gå så langt, at udvekslingen af ​​gaver fører den svagere part ind i konstant hierarkisk undertrykkelse . [31] [32]

En stærk gaveøkonomi eller et økonomisk system , der overvejende er baseret på gensidighed, kan fortrænge markedet og handelen . [4] Som et eksempel ser antropologer sociale strukturer, hvor der hersker et regime med generel gensidighed, såsom Cosa Nostra i Italien, den russiske mafia [33] og triaderne i Kina [34] [35] .

Antropologisk opfattelse

I antropologi skelnes der også mellem de to typer udveksling: markedsøkonomisk udveksling og udveksling af gaver. Oprindelsen til den såkaldte antropologiske debat om "gave versus råvare" går tilbage til Marcel Mauss. Mauss udfordrede opfattelsen af ​​frie markedsforkæmpere for, at mennesker drives af jagten på profit, og at alle menneskelige interaktioner og deres motiver derfor kan analyseres ud fra et økonomisk perspektiv. [36]

Karl Marx (1875)

Ideen om, at udveksling af gaver er en økonomisk form, der er i modsætning til den markedsbaserede udveksling, blev især formidlet af Christopher Gregory [37] [38] [39] og Marilyn Strathern [40] . Gregory ser udvekslingen af ​​gaver som et personligt forhold på det mikro-sociale plan, hvorimod udveksling af varer er en del af handel og upersonlige relationer. Gregorys klassifikations- og differentieringskriterier er i vid udstrækning baseret på Karl Marx 'arbejde . [41]

Den skarpe sondring mellem gaver og varer indført af Christopher Gregory er gentagne gange blevet betvivlet og kritiseret af antropologer i løbet af de sidste par år. [42] Synet på at opdele det i to strukturer og dermed skelne mellem den socialt forankrede og kulturelt udviklede gaveøkonomi på den ene side og den upersonlige, rationelle markedsøkonomi på den anden side er baseret på vestlige, etnocentriske antagelser, den kunstige formalisering af udtrykket "ren gave" industrialiseret vestligt samfund og romantisering af udveksling af gaver i arkaiske samfund. [43] [44] [45] [46]

Kritikere siger også, at Christopher Gregorys og Stratherns strenge adskillelse bagatelliserer udvekslingen af ​​gaver, [47], [48], [49], men at gaver til industrialiserede samfund er forbundet med meget betydningsfulde økonomiske funktioner. For eksempel er julegaver en af ​​de vigtigste økonomiske drivere for detailhandel i USA. [50] Desuden kan der findes mange eksempler i vestlige samfund, der viser egenskaber ved gaveøkonomien, såsom udveksling af viden i det videnskabelige samfund [51] og fri brug af filer og oplysninger på Internettet. [52]

Den antropologiske konsensus synes at være et kompromis. Udveksling af gaver og varer er ikke to helt forskellige og gensidigt eksklusive samfundsformer, men kun to idealiserede former for udveksling. [42] I virkeligheden er ethvert økonomisk system en blanding af begge dele. [45] De to udvekslingstyper hænger sammen, og begge komponenter findes ofte i udvekslingssituationer. [53] [54] [55]

Historisk betragtning af gaveøkonomien

I princippet viser både historiske og nutidige overvejelser, at idealet om et økonomisk system, der udelukkende er baseret på gaveøkonomisystemet baseret på ren gave, dvs. uden forventning om gensidighed, hverken eksisterede i fortiden eller i nutiden. Ikke desto mindre drager antropologer gentagne gange paralleller med gaveøkonomisystemer.

Gaveøkonomi i arkaiske samfund

Sandsynligvis de mest citerede og videnskabeligt undersøgte gaveøkonomisystemer er kula -udvekslingen og potlatch. Fælles for disse to fænomener er, at de i modsætning til den rene gave i betydningen at tilbyde eller ofre repræsenterer et socialt system, nogle gange et økonomisk system inden for en økonomisk orden .

Kula udveksling

En "soulava" (halskæde), der sendes videre i Kula

I Trobriander kula -udvekslingen, hvor værdifulde muslinger passeres fra person til person i en stor ring over hundredvis af kilometer, er forholdet mellem hvert par handelspartnere dyadisk . Dette betyder, at hver udvekslingsproces består af to for det meste modstående positioner, og derfor finder en afbalanceret afvejning af værdien sted med hver overførsel. [56] Værdien af ​​en Kula stammer fra forbindelsen til arbejdet i produktionen , mangel på råvarer og den særlige historie med overdragelsesprocessen, der hovedsageligt stammer fra årligt tilbagevendende besøg hos handelspartnerne på naboøerne.

Gaverne, der udveksles i Kula, er stadig halskæder (soulava) og armbånd (mwali) fremstillet, men hverken særlig sjældne materialer, et stort håndværk har. Malinowski ser tre vigtige sociale funktioner i kula -udvekslingen. For det første tjener det til at opretholde venlige relationer, fredelig kontakt og langdistancekommunikation med handelspartnere mellem indbyggerne på de enkelte øer. For det andet kan handel også forbindes med Kula i løbet af de årlige ekspeditioner, og genstande til daglig brug kan udveksles. For det tredje ser Malinowski kulaen som en konsolidering og begrundelse for den sociale status, som er kendetegnet ved besiddelse af de mest værdifulde muslinger.

Potlatch

Medlemmer af Klallam -stammen, der fordeler potlatches (akvarelmaleri af James G. Swan)

Marcel Mauss så ikke kun fordelene ved gaveøkonomien, men understregede også klart, at gaveøkonomisystemet har en destruktiv karakter og kan føre til ødelæggende konkurrence. Han nævnte potlach som et eksempel på overdreven gensidighed. I potlach, hvor udvekslingen af ​​gaver fører til konkurrence om gavmildhed og spild, tilskriver han den destruktive karakter ikke udelukkende gensidighed, men derimod samspillet mellem religiøse, økonomiske, militære, etiske og politiske faktorer.

Mauss ser to grundlæggende krav som nødvendige for, at gaveøkonomien kan fungere i Potlach. For det første en tilstrækkelig tilgængelighed af naturressourcer til at understøtte liv, såsom fisk og vildt , og for det andet en kompakt og hierarkisk samfundsstruktur. Det store overskud af fødevareproduktion hos stammerne, der organiserede potlach, muliggjorde etableringen af overklassen , som ikke behøvede at være involveret i den daglige praksis med fødevareforsyning. Afholdelse af en gavefestival muliggjorde etablering inden for hierarkiet og erhvervelsen af ​​en højere status, hvilket manifesterede sig gennem titler. I Kwakiutl -stammerne var der for eksempel 651 titler, der udtrykte en vis rang i det sociale hierarki. Potlatches blev imidlertid ikke indbyrdes justeret, og ingen førte journal over, hvem der gav en potlatch, og hvor ofte. Dette skyldtes også, at det fandt sted relativt sjældent, og lejlighederne, såsom en høveds død, kunne ikke forudses.

Nutidige teser og udviklinger

Udveksling af gaver og udveksling af varer er ikke to helt forskellige og gensidigt udelukkende systemer, men kun to idealiserede udvekslingstyper. I virkeligheden - ifølge afhandlingen - er ethvert økonomisk system en blanding af begge dele.

Antropologiske undersøgelser sammenligner nutidens fænomener med gaveøkonomisystemet og kommer til den konklusion, at der endnu i dag er overførselsbetalinger , der ikke er baseret på direkte gensidighed, for eksempel i form af organ- og bloddonationer, velgørenhed , fildeling [57] og arv . Det meste af tiden i dag finder udveksling af gaver sted i forbindelse med gensidighed . [4]

Für seine Analyse der inneren Mechanismen der Open-Source-Bewegung zieht Gerd Sebald eine Analogie zur Geschenkökonomie der archaischen Gesellschaften nach dem Muster von Marcel Mauss' Untersuchungen heran. Er schlägt vor, die Hackerkultur als eine Gabentauschkultur zu fassen: Das meiste Ansehen genieße derjenige, der der Gemeinschaft die größten Geschenke bereite. [58]

Die Vorläufer der heutigen Umsonstläden entstanden Ende der 1960er Jahre im Zuge der Protestbewegungen der Sechzigerjahre in den USA. Ausgangspunkt waren die Kritik am Geld als Tauschmittel und idealisierte Vorstellungen. So gründete die anarchistische Bewegung der Diggers, eine Guerilla-Theatergruppe, neben vielen anderen „freien Aktivitäten“ wie dem Free Medical Center , Free Stores in San Francisco und einen in New York. Auch in Australien gab es Anfang der 1970er Jahre einen solchen Free Store in Melbourne , der ebenfalls aus der anarchistischen Bewegung und deren Kapitalismuskritik hervorging. 2010 gab es sie auf der ganzen nördlichen Welthalbkugel und in Deutschland in jeder größeren Stadt. [59] [60]

Siehe auch

Literatur

 • Marcel Mauss : Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften . Suhrkamp, 2009, ISBN 3-518-28343-X , S.   208 (französisch: Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques (1925) . Lewis Hyde nannte das Buch Das klassische Werk über Gabentausch. ).
 • Lewis Hyde : The Gift. Imagination and the Erotic Life of Property . Vintage, 1983, ISBN 0-394-71519-5 , S.   328 (Insbesondere Teil 1: A Theory of Gifts ).
 • Theodor Waitz : „Anthropologie der Naturvölker“ Von Theodor Waitz, Georg Karl Cornelius Gerland, Georg Gerland. Veröffentlicht 1862.
 • Frank Adloff, Steffen Mau: Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität . Hrsg.: Jens Beckert, Rainer Forst, Wolfgang Knöbl, Frank Nullmeier und Shalini Randeria . Band   55 . Campus, 2005, ISBN 3-593-37757-8 , S.   308 .
 • Charles Eisenstein : Die Ökonomie der Verbundenheit, Wie das Geld die Welt an den Abgrund führte - und sie dennoch jetzt retten kann . Scorpio, Berlin / München 2013, ISBN 978-3-943416-03-9 (englisch: Sacred Economics – Money, Gift, and Society in the Age of Transition . 2011. Übersetzt von Nikola Winter).
 • Christian Siefkes : Beitragen statt tauschen. Materielle Produktion nach dem Modell Freier Software. AG SPAK Bücher, 2008, ISBN 978-3-930830-99-2 , S.   186 ( peerconomy.org [PDF]).

Weblinks

Einzelnachweise

 1. David Cheal: "The Gift Economy" (1998), Routledge, S. 105.
 2. a b c d A. Offer "Between the Gift and the Market: The Economy of Regard", The Economic History Review, New Series, Vol. 50, No. 3 (Aug., 1997), S. 450–476
 3. Frank Hillebrandt : Praktiken des Tauschens. Zur Soziologie symbolischer Formen der Reziprozität . 1. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften , Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16040-5 , S.   94 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Juli 2019]): „Zur Entwicklung eines allgemeinen Begriffs des Tausches muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Praxis des Tausches in der Gegenwartsgesellschaft mit der kultursoziologischen Rekonstruktion des Warentausches nicht hinreichend analysiert ist.“
 4. a b c R. Kranton: Reciprocal exchange: a self-sustaining system. In: American Economic Review. Band 86, Nr. 4 (September), 1996, S. 830–851.
 5. a b B. Malinowski, Argonauten des westlichen Pazifik: ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea . Mit einem Vorw. von James G. Frazer. Aus dem Engl. von Heinrich Ludwig Herdt. Hrsg. von Fritz Kramer, Erstveröffentlichung 1922.
 6. Frank Hillebrandt : Praktiken des Tauschens. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16040-5 , S.   94 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Juli 2019]): „Denn wir kaufen oder verkaufen nicht nur Waren, sondern tauschen auch Güter und Dienstleistungen als Gaben und Geschenke.“
 7. Georg Müller-Christ , Annika Rehm: Corporate social responsibility as giving back to society? Der Gabentausch als Ausweg aus der Verantwortungsfalle (= Nachhaltigkeit und Management . Band   7 ). Lit Verlag , Münster 2010, ISBN 978-3-643-10459-5 , S.   58 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]).
 8. Dorothea Deterts: Die Gabe im Netz sozialer Beziehungen. Zur sozialen Reproduktion der Kanak in der paicî-Sprachregion um Koné (Neukaledonien) (= Göttinger Studien zur Ethnologie . Band   8 ). Lit Verlag, Münster 2002, ISBN 978-3-8258-5656-4 , S.   22 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]): „Die Konzepte, die dieser Opposition zugrundeliegen, gehen auf die Definition der Ware von Karl Marx und der Gabe von Marcel Mauss zurück, […]“
 9. Georg Müller-Christ, Annika Rehm: Der Gabentausch als Ausweg aus der Verantwortungsfalle . Münster 2010, ISBN 978-3-643-10459-5 , 4. Theorie der Gabe , S.   57   ff . ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]): „Der Begriff der Gabe und die Erklärung dafür, warum Menschen anderen etwas geben ohne dafür eine Bezahlung zu erhalten, wurde in verschiedenen Theorietraditionen unterschiedlich aufgegriffen und bewertet.“
 10. So z. B. das Hxarosystem welches sowohl bei den San der Kalahari als auch bei den Enga von Papua-Neuguinea vorzufinden war. Hierbei handelte es sich auch um Gabentausch mit Gegenleistungen, diese wurde aber nur dann eingefordert, wenn die Umstände (schlechte persönliche Situation) gegeben waren. Siehe dazu: P. Wiessner: Connecting the connected : The inheritance of social ties among the Ju/'hoan Bushmen and the Enga of Papua New Guinea , unpublished paper, Department of anthropology, University of Utah.
 11. J. du Boulay: Strangers and gifts: hostility and hospitality in rural Greece , J. Med. Stud., 1 (1991), S. 37–53.
 12. A. Gingrich: Is wa milh: Brot und Salz. Vom Gastmahl bei den Hawlan bin Amir im Jemen , Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 116 (1986), S. 41–69.
 13. M. Simpson-Herbert: Women, food and hospitality in Iranian society , Canberra Anthropology, 10, (1987), S. 24–34.
 14. J. Pitt-Rivers: The stranger, the guest and the hostile host: introduction to the study of the laws of hospitality , in JG Peristiany, ed., Contributions to Mediterranean sociology (Paris, 1968), S. 13–30.
 15. S. Gifford: "The allocation of entrepreneurial attention", Journal of Economic Behavior & Organization, 19 (1992), S. 265–84.
 16. DK Feil: The morality of exchange , in: George N. Appell, TN Madan: Choice and morality in anthropological perspective: Essays in honor of Derek Freeman , State University of New York Press, 1988, ISBN 0-88706-606-2 .
 17. Maurice Godelier: „Perspectives in Marxist anthropology“ , Issue 18, Cambridge studies in social anthropology, Cambridge University Press, 1977, S. 128.
 18. Jan van Baal: Reciprocity and the position of women , Anthropological papers, Van Gorcum, 1975, S. 54ff., ISBN 90-232-1320-3 .
 19. Vgl. M. Mauss: Die Gabe, Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften , Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 6. Auflage, Berlin, 1990, S. 135–147.
 20. E. Durkheim: Über die Teilung der sozialen Arbeit, eing. Von Niklas Luhmann, Hrsg.: Franz v. Ludwig, Frankfurt, 1977, S. 39–71
 21. Vgl. H. Winkel: Die deutsche Nationalökonomie im 19. Jahrhundert , Darmstadt, 1977.
 22. Robert H. Frank: Microeconomics and behavior, McGraw-Hill Education, 1. Auflage, 1991, ISBN 0-07-021870-6 , S. 393–395
 23. P. Bohannan, G. Dalton: Markets in Africa. Evanston, IL, Northwestern University Press, 1962.
 24. K. Polanyi, CM Arensberg, HW Pearson: Trade and markets in the early empires. Glencoe, IL, Free Press, 1957.
 25. Vgl. z. B. Homans, GC: Sentiments and Activities: Essays in Social Science. Free Press, New York 1962.
 26. M. Sahlins: Stone Age Economics. Routledge Chapman & Hall, 2003, ISBN 978-0-415-32010-8 .
 27. M. Schmid: Rationales Handeln und soziale Prozesse. VS Verlag für Sozialwissenschaften; ISBN 3-531-14081-7 , 2004, S. 221.
 28. P. Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987, ISBN 3-518-28666-8 (französisch 1980), S. 180 f.
 29. Vgl. RM Titmuss: The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy. Pantheon Books, New York 1971. – Interessanterweise wurde zum Beispiel auch in Studien gezeigt, dass die „Qualität“ der Blutspender sinkt, wenn die Entlohnung für das Blutspenden steigt.
 30. a b AW Gouldner: Die Norm der Reziprozität . In: Reziprozität und Autonomie, Ausgewählte Aufsätze. Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 79–117, cit. 1 S. 98, cit. 2, S. 110.
 31. Ein bekanntes Sprichwort dazu ist “With gifts you make slaves” (deutsche: „Mit Gaben machst du dir Sklaven“). Siehe dazu: RL Kelly: The foraging spectrum: diversity in hunter-gatherer lifeways. Washington, DC 1995.
 32. M. Mauss: The gift: the form and reason for exchange in archaic societies. trans. WD Halls 1990 (Erstveröffentlichung 1925), S. 37.
 33. F. Varese: Is Sicily the future of Russia? Private protection and the emergence of the Russian mafia. Archives Europeennes de Sociologies 35 (1994), S. 224–258.
 34. M. Booth: The Triads: The Chinese criminal fraternity. London 1990.
 35. DH Murray with Q. Baoqi: The origins of the Tiandihui: the Chinese triads in legend and history , (Stanford, 1994).
 36. D. Kaplan: Gift Exchange. In: Thomas Barfield (Hrsg.): The Dictionary of Anthropology. Blackwell Publishing, Oxford 1997, S. 224–225.
 37. Christopher A. Gregory: Gifts to Men and Gifts to God: Gift Exchange and Capital Accumulation in Contemporary Papua. Man 15, 1980, S. 626–652.
 38. Christopher A. Gregory: Gifts and Commodities , Academic Press, 1982, London
 39. Christopher A. Gregory: Savage money: the anthropology and politics of commodity exchange , Amsterdam, 1997, Harwood Academic.
 40. M. Strathern: Qualified value: the perspective of gift exchange. In: C. Humphrey and S. Hugh-Jones (Hrsg.), Barter, exchange and value: an anthropological approach. Cambridge, 1992, Cambridge University Press, S. 169–190.
 41. Christopher A. Gregory: Gifts and Commodities. Academic Press, 1982, London, S. 12: “ Marx was able to develop a very important proposition: that commodity-exchange is an exchange of alienable things between transactors who are in a state of reciprocal independence […]. The corollary of this is that non-commodity (gift) exchange is an exchange of inalienable things between transactors who are in a state of reciprocal dependence. This proposition is only implicit in Marx's analysis but it is […] a precise definition of gift exchange. ” (deutsch: „Marx war in der Lage, eine sehr wichtige Aussage zu entwickeln: dass der Warenaustausch ein Austausch von veräußerlichen Gütern zwischen Wirtschaftssubjekten ist, die in einem Zustand der gegenseitigen Unabhängigkeit […] stehen. Die logische Folge daraus ist, dass Nichtgütertausch [Geschenktausch] ein Austausch von unveräußerlichen Dinge zwischen Wirtschaftssubjekten ist, die in einem Zustand gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Dieser Satz ist nur implizit in Marxs Analyse zu finden, aber es ist […] eine genaue Definition der Austausch von Geschenken.“)
 42. a b A. Rus: “Gift vs. commodity” debate revisited , Anthropological notebooks 14 (1), 2008, S. 81–102, ISSN 1408-032X
 43. A. Appadurai: Introduction: commodities and the politics of value. In: Arjun Appadurai (Hrsg.): The social life of things. Cambridge University Press, New York 1986, S. 3–63.
 44. JG Carrier: Gifts in a world of commodities: the ideology of the perfect gift in American society. In: Social Analysis. 29, 1990, S. 19–37.
 45. a b J. Parry: The gift, the Indian gift, and the 'Indian gift'. Man (ns) 21, 1986, S. 453–73.
 46. J. Parry, M. Bloch: Introduction: money and the morality of exchange. In: Jonathan Parry, Maurice Bloch (Hrsg.): Money and the morality of exchange. Cambridge University Press, Cambridge 1989, S. 1–32.
 47. David Cheal: The gift economy , New York, 1988, Routledge, S. 6
 48. F. Bailey: Gifts and Poison , Oxford, 1971, Oxford Basil Blackwell.
 49. D. Miller: Consumption and Commodities , Annual Rev. Anthropology 24, 1995, S. 141–64.
 50. R. Hunt: Reciprocity , In: Thomas Barfield (Hrsg.), The dictionary of Anthropology. Oxford, 1997, Blackwell Publishing, S. 398.
 51. M. Bergquist, J. Ljungberg: The power of gifts: organizing social relationships in open source communities. Info Systems Journal 11, 2001, S. 305–320.
 52. P. Kollock: The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace. In: Marc Smith and Peter Kollock (Hrsg.), Communities in Cyberspace. London, 1999, Routledge, S. 220–242.
 53. N. Thomas: Entangled objects: Exchange, material culture, and colonialism in the Pacific , Cambridge, 1991, MA: Harvard University Press.
 54. D. Miller: Alienable gifts and inalienable commodities. In: Fred R. Myers (Ed.), The empire of things: Regimes of value and material culture. Oxford, England, 2001, Currey, S. 91–105.
 55. JG Carrier: Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700. Routledge, London 1995, S. 9.
 56. B. Malinowski: Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. 1922, S. 95–99.
 57. H. Kovacic: Do ut des – Eine Analyse von Reziprozität und Kooperation beim Tausch im Internet Saarbrücken: VDM, 2009
 58. Gerd Sebald: Open Source als Geschenkökonomie Geschenkökonomie im luftleeren Raum
 59. Umsonstläden (Arbeitskreis Lokale Ökonomie eV, Hamburg)
 60. Umsonstläden (Arbeitskreis Lokale Ökonomie eV, Hamburg) ( Memento vom 23. September 2009 im Internet Archive )