semantik

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Semantik (fra oldgræsk σημαίνειν sēmaínein, tysk 'til at betegne, at give et tegn'), også den teori om betydning, kaldes teorien eller videnskaben om den betydning af tegn . Tegn kan være nogen symboler , men især også sætninger , dele af sætninger, ord eller dele af ord .

For så vidt angår semantik omhandler tegn af enhver art , er det et delområde af semiotik . Hvis det udelukkende omhandler sproglige tegn, er det en subdisciplin af lingvistik .

Generelt forstås semantik også simpelthen som betydningen af ​​et specifikt ord, sætning eller tekst. [1]

Semantikken i tegnsystemer generelt (semiotik)

I den generelle (semiotiske) betydning af teorien om tegn er semantik teorien om tegnens betydning (tegnbetydning). [2] Afhængigt af det underliggende meningsbegreb, varierer begrebet eller perspektivet af semantikken også. I betydningen den generelle teori om tegn , tegn er ikke kun sproglige tegn, således at semiotiske semantik analyserer også naturlige eller tekniske processer i deres tegn-lignende karakter og interaktion.

Charles W. Morris nævnes generelt som den, der etablerede begrebet semantik i semiotik. Han forstod semantik som forholdet mellem karaktererne og deres betegnelser (også: referenter ) [3] og undervisningen i den. [4]

Begrebet semantik, der bruges af Morris, adskiller sig fra nutidens begreb om semantik [5] og er også forskelligt fra det, Alfred Tarski anvender , som vedrører formelle sprog. [6]

Siden Morris er der i semiotikken skelnet mellem pragmatik og syntaks (kaldet af Morris syntaktik ). I hvilket omfang denne trevejsinddeling er begrundet, kan der stilles spørgsmålstegn ved. Især under påvirkning af den senere Wittgenstein og teorien om brug understreges semantikkens afhængighed af pragmatik.

Semiotisk semantik er beregnet til at bygge på sigmatisk ved at give data en mening og derefter kalde det en besked .

Semasiologi og onomasiologi

To forskellige spørgsmålsretninger spiller en rolle i semantikken:

 • Hvis man tænker på det semantiske spørgsmål om betydningen af ​​sproglige tegn fra tegnets synspunkt (“Hvad betyder tegnet?”), kaldes dette perspektiv for semasiologisk . Man taler også om semasiologi i generel forstand som et synonym for semantik eller i en snævrere forstand som en undersøgelse af ordets betydning.

og

 • Hvis man tænker ud fra objektets synspunkt ("Hvordan kaldes objektet?") Går man onomasiologisk videre . Man taler om onomasiologi i betydningen en teori om betegnelser. En billedordbog eller en ordbog, der er arrangeret efter emnegrupper og beslægtet betydning (f.eks. I Dornseiff ), viser et onomasiologisk perspektiv. [7]

Semantikken i naturlige sprog (sproglig semantik)

Semantik som en sub-disciplin i lingvistik (sproglig semantik) undersøger betydningen af ​​sproglige tegn . Alle sproglige ytringer, der har en mening, kan tolkes som tegn . Ordet form target -st består for eksempel af to orddele, der opfylder betingelsen for tegn : Ordet stamme står for en betydning, der kan omskrives som "at ville opnå et bestemt mål", slutningen -st står for (grammatisk) betyder 2. person ental . Grammatiske betydninger kaldes ofte grammatiske funktioner . Nu kan man sige: Semantik som sprogdelsdisciplin omhandler beskrivelsen og forklaringen af ​​sproglige enheds betydninger og mulighederne for at kombinere disse til komplekse ytringer, så hele sætninger og endnu større enheder skabes og bruges med succes i kommunikation være i stand. Som historisk semantik undersøger den, hvordan betydningen af ​​sprogenhederne (de sproglige tegn) har ændret sig over tid.

Ikke alle vilkårlige bestanddele af ord er også tegn i den nævnte betydning: Hvis man nedbryder en ordform som mange i to stavelser på den angivne måde, har ingen af ​​disse to stavelser en betydning i sig selv; kun sammen har de en fælles betydning i sprogsamfundet, som kan beskrives som "et stort antal". Hvis du opdeler det samme ord i en masse -e , får du to dele af ordet (stamme og slutning), som er tegn . Det samme som for stavelser gælder også for individuelle lyde eller bogstaver. Også de har ingen mening i sig selv.

Sproglige tegn er alle udtryk, der kombinerer en talt eller skrevet (eller anden) form med en mening. I denne forstand er de mindste betydningsfulde karakterer morfeme . Ordet formular anført ovenfor består af to dele ( bestanddele ):

De næste større tegn er (komplekse) ord og leksemer efterfulgt af klausuler , klausuler , sætninger og tekster . Alle disse enheder opfylder kravene til "tegn".

Da pragmatik også beskæftiger sig med den sproglige betydning, men ud fra perspektivet af, hvilken funktion udtryk påtager sig i en yttringshandling, er en klar adskillelse fra semantik vanskelig eller i det mindste afhængig af teori. Hvis der skelnes mellem sætningsbetydning og ytringsbetydning såvel som talerens betydning, beskæftiger semantik sig med betydningen af ​​udtryk (ord og sætninger), semantik og pragmatik sammen med betydningen af ​​ytring og pragmatik kun med betydningen af Taleren. [8.]

Semantikken drives fra forskellige perspektiver og tilgange.

Objekter og kontemplationsniveauer

Ord, sætning, tekst og diskursemantik

 • Den leksikale semantik (også: ordsemantik ) omhandler betydningen af ​​ord og morfemer samt den interne strukturering af ordforrådet som helhed. [9]
 • Sætningssemantik undersøger, hvordan betydningen af ​​større syntaktiske enheder (nemlig sætninger , dele af sætninger , delsætninger og hele sætninger) kommer frem fra betydningen af ​​enkelte ord ved hjælp af en fast opgørelse af sammenkædningsregler. Fortolkningen af ​​en sætning skal baseres på en analyse af dens syntaktiske struktur.
 • Tekstsemantik fokuserer på analysen af ​​sætningskombinationen som reelle eller hypotetiske fakta om fortælling, beskrivelse eller argumentationskontekster.
 • Diskursemantikken arbejder på niveau med tekster fra forskellige mennesker, der er i familie med hinanden (diskussion, samtale, forløb, rundbord).

Med hensyn til videnskabshistorien skal det bemærkes, at ord- og morfemsemantik traditionelt er hovedemnerne i sproglig semantik. En sætningssemantik blev først tilføjet senere. [10]

Det diskuteres i hvilket omfang Fregesche -princippet (betydningen af ​​en kompleks sproglig enhed stammer fra / er en funktion af betydningen af ​​dets komponenter) er gyldig i naturlige sprog. [11] Hvis svaret er ja, ses definitionen af ​​forbindelsesfunktionerne som en af ​​semantikkens hovedopgaver:

SINN(der Apfel ist rot) = f(SINN(der), SINN(Apfel), SINN(ist), SINN(rot))

Betydning af den leksikale semantik

Forskning i ordets betydning har traditionelt været hovedemnet for sproglig semantik. Undersøgelserne udføres under forskellige aspekter:

 • Struktur af betydningen af ​​et simpelt ord fra elementære betydningselementer ( sæd ); Betydningen af ​​et ord kan derefter repræsenteres som en bestemt konfiguration af dets semer, der tilsammen danner dets sememe ( komponentanalyse ). Sememet er en hierarkisk ordnet struktur bestående af ordets sememer. Det bør afvige fra det for et beslægtet ord på mindst et semester. Hundsnurscher (1970: 43) foreslog et analyseeksempel for ordet "chest". [12]
 • Bidrag af morfeme til betydningen af ​​et komplekst ord. Den overordnede betydning af en bøjet form af et ord, en afledning eller en forbindelse kan ofte kun delvist afledes af betydningen af ​​dets morfologiske komponenter. Leksikaliseringer spiller en særlig vigtig rolle i ældre uddannelser.
 • Et ords placering i et ordfelt . Målet her er at finde ud af, hvordan et bestemt ord adskiller sig i betydningen fra andre, meningslignende ord. [13]
 • De betydningsforhold, der eksisterer mellem ord: antonymi , homonymi , hyponymi , hyperonymi , polysemi og synonymi .

Historisk (diakronisk) kontra synkronisk semantik

Semantik kan betjenes i et diakronisk og / eller i et synkront perspektiv. Indtil Ferdinand de Saussure († 1913) sejrede en diakronisk tilgang inden for lingvistik. [14]

Historisk semantik omhandler ændringen i ordets betydning over tid. En anden væsentlig forskningstilgang til historisk semantik er etymologi , som udover lydudvikling også beskæftiger sig med udvikling af betydninger af morfemer og ord. [15] Det tidligste værk om historisk semantik stammer fra Antoine Meillet , Wilhelm Wundt , Léonce Roudet, Jost Trier og Herman Paul. Stephen Ullmanns værk har været betragtet som autoritativt siden 1950'erne. Siden 1960'erne har der været omfattende forskningsprojekter inden for filosofi og historie, som kan tælles blandt forskningen om historisk semantik under overskriften " koncepthistorie ". Siden slutningen af ​​1990'erne og begyndelsen af ​​det 21. århundrede har der været forsøg (f.eks. Af Andreas Blank, Peter Koch og Joachim Grzega) til at reorganisere historisk semantik, samtidig med at der tages hensyn til kognitiv lingvistik . [16]

Synkronisk semantik er den semantik, der vedrører betydningen af ​​sproglige tegn (et bestemt naturligt sprog), da det bruges af en bestemt gruppe som et kommunikationsinstrument i en bestemt periode. [17]

Diachroniske og synkrone tilgange behøver ikke at modsige hinanden, men kan supplere hinanden på en meningsfuld måde. Således anvender den diakronisk-strukturelle semantik [18] ”princippet om ordforrådets strukturerede karakter ikke kun på den synkrone betragtning af systemet, men også for at forklare sprogets historie, mere præcist: ændringen i betydning. En ændring i betydning er en ændring i ordforrådets struktur. "

Dynamisk semantik kontra statisk semantik

Dynamisk semantik [19] bruges til at skelne den fra såkaldte statiske meningsteorier [19], når for eksempel betydningen af ​​en (sproglig) enhed (ord, sætning, tekst) med hensyn til systemteori "forstås som en opdateringsfunktion " [19] , hvorigennem en systemtilstand (kontekst, informationsstatus) før ytringen / behandlingen af ​​denne enhed overføres til en ny systemstatus (kontekst, informationsstatus) efter ytringen / behandlingen.

Formel semantik

Grundlæggende og hovedpersoner i formel semantik

Formel semantik var oprindeligt semantik for formelle, kunstige sprog inden for formel logik. [20] Ud over disse formelle logiske semantikker er der nu også en formel semantik i naturlige sprog, der gør brug af logiske beskrivelsesmidler.

Under indflydelse af Augustus De Morgan , George Boole , Alfred Tarski og Richard Montague definerer den formelle semantik sætningsbetydninger via sandhedsbetingelserne [21] og beskriver dem med et "formelt metalsprog [...], der er baseret på principperne for den filosofiske disciplinlogik ". [22] Pointen med kritik er, at meningsnuancer kan gå tabt.

Model teoretisk semantik (Tarski semantik)

Den modelteoretiske semantik [23] (også: sandhedsfunktionel semantik [24] )-af Richard Montague- (engelsk: modelteoretisk semantik ) er en retning for formel semantik, der muliggør semantisk fortolkning af kunstige og naturlige sprog efter Alfred Tarski antager, at det "sidestiller mening med en præcist defineret fortolkning i en model." [24]

”I modelteoretisk semantik er kompleksiteten af ​​udvidelser begrænset ved at definere små modeller med en håndterbar udvidelse til en bestemt verden og en bestemt tid. Disse modeller er små uddrag af verden ved hjælp af hvilke sproglige udtryks betydninger kan bestemmes. " [25]

I denne sammenhæng skal der skelnes mellem objektsprog og metasprog . Det formelle sprog som objektsprog fortolkes i en model. Modellen består af et individuelt område ( univers ) og en værditildeling eller fortolkningsfunktion, der tildeler hver ikke-logisk konstant af objektets sprog dens betegnelse i modellen. [24]

Generativ semantik

Generativ semantik tilhører gruppen af ​​generative grammatikteorier. Udtrykket bruges forskelligt i faglitteraturen:

 1. i en bredere forstand - men vildledende på grund af risikoen for forveksling med Lakoffs variant - for de semantiske komponenter i generativ grammatik , som Noam Chomsky inkluderede i transformationsgrammatikken (TG) med standardteorien (1965-1970) - i modsætning til hans ældre aspektversion , som kun de grammatiske kategorier og relationerne i sætningen tages i betragtning. Begreberne semantisk grammatik eller - frem for alt - fortolkende semantik bruges også synonymt.
 2. for den semantiske teori om Jerrold Katz og Jerry Fodor , der mest omtales som fortolkende semantik .
 3. i den snævrere betydning af grammatik, der blev opfattet i 1960'erne af blandt andre George Lakoff , James D. McCawley, Paul M. Postal og John Robert Ross, som en reaktion på Chomskys forsømmelse af semantik i hans TG. Denne definition bruges i det følgende - som i hovedartiklen.

Forhistorien om den generative semantik i definitionen (3):

Chomsky udviklede sin model for generativ grammatik i forbindelse med sin kritik af amerikansk taksonomisk strukturisme (se også: The Linguistics Wars: Development of the Debate ), som kun valgte objektiverbare fænomener i grammatik som genstand for forskning og bestemte de karakteristiske grundlæggende byggesten ved segmentering og klassificering, hvorved Word -betydningen ikke blev taget i betragtning, også i den første version af Chomsky's Generative Transformation Grammar (TG). Diskussionen om den semantiske komponent inden for TG udløste striden mellem nordamerikanske forskere kendt som lingvistiske krige og førte til opfattelsen af ​​Lakoffs Generative Semantics , f.eks. Nogle gange med henvendelse til europæiske lingvister, der var gået andre veje end de amerikanske strukturalister:

 • Louis Hjelmslev et al. Relaterede indhold og udtryks korrespondance til en fælles struktur allerede i 1930'erne, hvis elementer og relationer blev beskrevet med algebraisk formalisering. Ordet betydninger blev opdelt i de mindste oppositionelle træk, ligesom fonemerne .
 • I 1950'erne undersøgte Lucien Tesnières afhængighedsgrammatik afhængigheden af ​​dele af en sætning, især af verbet.

Fælles (Lakoff et al. Bryt væk fra disse ideer i løbet af lingvistikskrigen ) er de forskellige teorier om generativ grammatik (mere under: Fodors kognitive videnskabsgrundlag, konstituerende analyse og sammenligning med Generative Semantics (GS) af George Lakoff ):

 • bekymringen for at forstå sprogsystemet mere videnskabeligt mere præcist end i de enkelte sprogs traditionelle sproglige lære ved at nedbryde ord i deres mindste komponenter ( atomprædikaterne ) (ifølge de amerikanske strukturalisters metoder) og undersøge, hvorfra abstrakte grundregler sætningerne er afledt ( genereret ).
 • Den anden tilgang er postulatet om, at sprogsystemet i hjernen fungerer på samme måde som en computer. Ved Jerry Fodors opfattelse af de forskellige strukturer og betydninger kan sproglige ytringer (overfladestruktur) tilskrives et kontrolapparat (de dybe strukturer), på den ene side ved at danne operationer (transformer) genererer talen ved hjælp af (genereret) og på anden hånd tillader forståelse. Derfor accepterede lingvisterne de matematiske symboler i grafteorien - brugt i datalogi - i forbindelse med algoritmer i deres notationer: grundformen for den konstituerende analyse er trægrafen .
 • Jerry Fodor beskriver de abstrakte grundstrukturer som sindets sprog , som er lokaliseret i individuelle hjerneområder og kan gengives gennem kausale sekvenser og regler. Da han antager en genetisk disposition, antager han, at enhver person har denne sprogkompetence, og at det er muligt at modellere et universelt grundsprog, der spænder over delsproget for en ideel taler eller lytter. Når barnet lærer at tale, behøver barnet kun at tilegne sig de leksikale enheder og morfemer og forbinde dem med strukturerne. Chomsky et al. Implementere denne tilgang i generativ transformationsgrammatik : De vil ikke kun forklare skabelse, men også erkendelse.
 • Knyttet til disse aspekter er designet af en naturlig logik, hvis beregninger svarer til egenskaberne ved naturlige sprog. De generative grammatikteorier var blandt andet baseret på Rudolf Carnap . Som repræsentant for logisk empiri arbejdede han på en logisk analyse af sprog baseret på modellen for fysisk sprog, som han betragtede som videnskabens universelle sprog .

Fortolkende semantik

→ se også: Den semantiske teori, forhistorie, modellen for semantisk fortolkning, diskussion, litteratur

→ se også: Jerry Fodor og Noam Chomsky, Semantic Theory and Transformational Grammar

 1. Udtrykket refererer til den semantiske teori ( strukturen i en semantisk teori ) af Jerrold Katz og Jerry Fodor .
 2. De semantiske komponenter i den udvidede version af Noam Chomskys transformationsgrammatik omtales også som fortolkende semantik, som også vildledende kaldes generativ semantik .

Strukturel semantik

Udtrykket strukturel semantik (også: strukturalistisk semantik, strukturel semantik [26] ) bruges til at beskrive “forskellige modeller af beskrivelsen af ​​mening, der er forpligtet til strukturalisme og primært omhandler analyse af leksikale enheder .” [27] Strukturel semantik postulerer at betydningen af ​​et ord eller et leksem ikke kan isoleres, men kun kan analyseres og beskrives via dets forholdsstruktur til andre ord eller leksemer inden for et sprogsystem.

Disse er semantik, hvor det antages, at indholdssiden ( signifié ) er struktureret. “De antager, at en langues ordforråd, mere præcist: hele dens betydelige opgørelse, er struktureret i sig selv og ikke består af individuelle indhold, der er uafhængige af hinanden (til en vis grad de Saussure; repræsentanterne for ordfeltteorien) , eller at den individuelle signifié i første omgang er struktureret i sig selv, dvs. kan analyseres i mindre enheder (Hjelmslev, Leisi), og at følgelig hele det betydelige reservoir af en langue er struktureret (Pottier, Greimas, Coseriu). " [28]

"Dannelsen af ​​et" begrebsmæssigt felt ", etablering af de morfosemantiske felter (relationskompleks af former og meningsbegreber dannet af et sæt ord), den semiske analyse af leksemerne, kort sagt alt, hvad der kan bidrage til organisering af det semantiske univers, er en del af denne disciplin. " [29]

Den strukturelle semantik "forstår mening som et forhold mellem lydform og repræsentation (udtryk og indhold) bestemt af et ords placering i sprogsystemet." [30]

Feature semantik

Funktionssemantikken (også: feature semantik) danner betydning kompositionsmæssigt ud fra individuelle funktioner, der er forskellige i betydning. Et koncept er fyldt med egenskaber, der giver den overordnede betydning: Dreng har de samme egenskaber som piger (+ menneske, -voksen), men en forskel i egenskaber (+ mand / kvinde). Med funktionens semantik kan sandhedsværdierne for den sandhedsfunktionelle semantik bestemmes særlig forståeligt på grundlag af funktionernes +/- dikotomi.

Den semantiske egenskaber står over for mange kritikpunkter:

 1. Karakteristisk semantik synes at være egnet til beskrivelsen af ​​Beton. I tilfælde af abstrakte termer når den imidlertid hurtigt sine grænser. Hvordan skal du z. B. beskrive et ord som demokrati semantisk?
 2. En karakteristisk semantisk beskrivelse er utilstrækkelig til mange dele af talen, f.eks. B. Udtalelser.
 3. Ifølge feature semantik skal tingene have visse funktioner for at tilhøre en kategori. Derfor er et nødvendigt træk ved Vogel f.eks. B. at han kan flyve. Der er dog elementer i næsten alle kategorier, der ikke har alle de nødvendige egenskaber. I tilfælde af fugle ville dette f.eks. B. strudsen eller pingvinen, som begge ikke kan flyve.

Prototype semantik

I modsætning til funktionssemantik bruger prototypesemantik ikke individuelle funktioner ( semer ), men prototyper til at bestemme en leksikalsk betydning. Hun forsøger at integrere konventionelle eller mentalistiske teorier om mening i semantikken.

Semantik i formelle sprog

Semantikken i logiske sprog

Logisk semantik [31] (også: ren semantik [32] ) har til opgave at fortolke formelle sprog ( propositional logik , predikatlogik osv.). Betydningerne udforskes ikke, men snarere bestemmes af eksplicitte regler. Man taler også om formel semantik (logik) (for formel semantik i lingvistik se ovenfor).

Intensional versus extensional semantik

Efter sondringen mellem forlængelse og intension af et sprogligt udtryk kan semantik betjenes mere intensivt (intensiv semantik) eller ekstensionel (ekstensionel semantik) . [33]

Skelnen mellem intension og udvidelse korrelerer med forskellen mellem indhold og omfang eller sans og mening i Gottlob Freges forstand (1892). Frege bruger imidlertid udtrykket betydning i en anden betydning end den, der bruges i dag. Han definerer

 • Betydning som det indhold, der er resultatet af forholdet mellem tegn, ord, sætninger osv. Til hinanden i sprogsystemet (svarende til mening med hensigt),
 • Betydning som det indhold, der er resultatet af forholdet mellem tegn og verden (ligner mening med forlængelse).

Frege præciserer sondringen ved hjælp af eksemplet på begreberne morgenstjerne og aftenstjerne , som begge har samme betydning, som de betegner planeten Venus. Betydningen af udtrykkene er imidlertid åbenbart en anden. Da denne differentiering ikke længere er letforståelig i henhold til nutidens ordbrug, bruges udtrykket " mening (mening) - betegnet " nu overvejende i stedet for Freges terminologi, menes betydning og mening som synonymt. Freges differentieringer har også fundet stor resonans i sproglig semantik. [34]

Semantikken for ikke-modal logik er omfattende. Det betyder, at udtrykkene for det formelle sprog kun er tildelt udvidelser. [35]

Modale logiske sprog fortolkes derimod gennem en intensiv semantik, f.eks. Gennem semantikken i de mulige verdener .

Sandhedsfunktionel semantik

Den sandhedsfunktionelle semantik [36] blev "formaliseret til en systematisk procedure" af Alfred Tarski i 1944. [36] Det sporer betydningen af ​​en sætning tilbage til spørgsmålet om sandheden i en sætning, da begrebet sandhed er lettere at forstå end meningen. Det er en semantik, der "forstår begrebet mening som en funktion mellem sproglige udtryk og verden og bruger sandheden i udsagn som et kriterium for deres betydning." [36]

Dette udarbejdes i den modelteoretiske semantik .

Semantik i datalogi

Semantik i datalogi er et anvendelseseksempel på logisk semantik. Ud over syntaksen defineres her formel semantik for formelle programmeringssprog. Dette bruges inden for området forudsigelighedsteori , kompleksitetsteori og især verifikation af computerprogrammer ( korrekthed ).

Semantik på andre områder

Informationsteori

I informationsteori forstås semantikken i en informationssekvens at betyde betydningen af ​​denne informationssekvens. En ren tilfældig sekvens har ingen semantik (men har et meget højt informationsindhold ).

Systemteori

Den sociologiske systemteori forstår semantik at betyde hele videnbestanden (den officielle hukommelse og den grundlæggende kulturarv) i det sociale system, som er permanent, genanvendelig og socialt tilgængelig. Systemspecifik semantik indeholder hver især socialt betydningsfulde vejledende principper, der er værd at bevare, og som er resultatet af standardiseringer af følelse, tænkning, handling og tale.

Sprogfilosofi (filosofisk semantik)

Semantik er et vigtigt delområde for analytisk filosofi . I lang tid blev sprogfilosofien kun forstået som semantik. Det var kun gennem Wittgensteins arbejde i det 20. århundrede, at pragmatik blev en lige så vigtig del af sprogfilosofien.

visuel kommunikation

I visuel kommunikation kan optiske medier i deres forskellige former for udseende ( plakater , reklamer , piktogrammer og andre) også undersøges og analyseres ved hjælp af begreberne semantik.

litteratur

 • Busse, Dietrich: Semantik . Fink, Paderborn 2009.
 • Kurt Baldinger : Vers une sémantique moderne . Paris 1984.
 • Kai Buchholz : sprogspil og semantik . München 1998.
 • Norbert Bischof : Struktur og mening . 1998, S. 314–364: Ultimate Systemanalyse II: Semantik . ISBN 3-456-83080-7 (eine Einführung in die proximate und die ultimate Systemtheorie für Psychologen).
 • Andreas Blank: Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen , Niemeyer, Tübingen 1997.
 • Gennaro Chierchia, Sally McConnell-Ginet: Meaning and Grammar . An Introduction to Semantics . Cambridge, Mass 2000.
 • Eugenio Coseriu : Probleme der strukturellen Semantik . Tübingen 1975.
 • Gottlob Frege : Sinn und Bedeutung. In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF 100 , 1892, S. 25–50. Auch in: Gottlob Frege: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Herausgegeben und eingeleitet von Günther Patzig. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962. S. 38–63.
 • Joachim Grzega : Historical Semantics in the Light of Cognitive Linguistics: Some Aspects of a New Reference Book Reviewed . In: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 25 (2000): 233–244.
 • Joachim Grzega: Bezeichnungswandel: Wie, Warum, Wozu? Ein Beitrag zur englischen und allgemeinen Onomasiologie . Winter, Heidelberg 2004.
 • Samuel Ichiye Hayakawa : Language In Thought And Action Brace & Co, Harcourt 1949. deutsch als Samuel Ichiye Hayakawa: Semantik. Sprache im Denken und Handeln , übersetzt von Günther Schwarz, Verlag Darmstädter Blätter, Darmstadt 1964.
 • Peter Koch: Lexical Typology from a Cognitive and Linguistic Point of View . In: D. Alan Cruse: Lexicology . De Gruyter, Berlin/New York 2002, Band 1, S. 1142–1178.
 • Peter Kühn: Interkulturelle Semantik . Bautz, Nordhausen 2006. ISBN 978-3-88309-209-6 .
 • Franz von Kutschera: Einführung in die intensionale Semantik. de Gruyter, Berlin, New York 1976, ISBN 3-11-006684-X . ( De-Gruyter-Studienbuch: Grundlagen der Kommunikation. ).
 • Sebastian Löbner: Semantik: Eine Einführung . 2. Aufl. de Gruyter, Berlin 2013. ISBN 978-3-11-035090-6 .
 • John Lyons : Linguistic Semantics . Cambridge 1995 (1977).
 • John Lyons: Semantik. Band I. Beck, München 1980. ISBN 3-406-05272-X .
 • Jürgen Pafel, Ingo Reich: Einführung in die Semantik. Grundlagen – Analysen – Tendenzen. Metzler, Stuttgart 2016 (Lehrbuch), ISBN 978-3-476-02455-8 .
 • John I. Saeed: Semantics . Blackwell Publishing, 2003. ISBN 0-631-22693-1 .
 • Monika Schwarz-Friesel , Jeanette Chur: Semantik (= Narr Studienbücher ). 5. Auflage. G. Narr, Tübingen 2007.
 • Arnim von Stechow, Dieter Wunderlich (Hrsg.): Semantik. Ein Internationales Handbuch . De Gruyter, Berlin 1991.
 • Dieter Wunderlich: Arbeitsbuch Semantik . Athenäum, Königstein 1980.
 • Michael Metzeltin : Theoretische und angewandte Semantik. Vom Begriff zum Text . Praesens Verlag, Wien 2007.
 • Hugo Steger (Hrsg.): Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen . (= Wege der Forschung Bd. 146). Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970.
 • Klaus Baumgärtner u. Hugo Steger (Hrsg.): Funkkolleg Sprache. Eine Einführung in die moderne Linguistik . Beltz, Weinheim 1972.
 • Noam Chomsky: Aspekte der Syntaxtheorie (Übersetzung von: Aspects of the Theory of Syntax, 1965). Frankfurt 1969.
 • George Lakoff: Linguistik und natürliche Logik . Frankfurt 1971.
 • Louis Hjelmslev: Prolegomena to a Theory of Language . Madison 1963.
 • Lucien Tesnière: Eléments de syntaxe structurale . Paris 1959.
 • Jerrold J. Katz und Jerry A. Fodor: Die Struktur einer semantischen Theorie . In: Hugo Steger (Hrsg.): Vorschläge für eine strukturelle Grammatik des Deutschen . Darmstadt 1970, S. 202–268.

Weblinks

Wiktionary: Bedeutungslehre – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Semantik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Duden: Semantik .
 2. Hoyningen-Huene, Logik (1998), S. 251.
 3. Trabant: Semiotik (1996), S. 71.
 4. Ernst: Pragmalinguistik (2002) , S. 13.
 5. Ernst: Pragmalinguistik (2002) , S. 76.
 6. Bocheński: Formale Logik , 2. Aufl. (1962), S. 335.
 7. Kessel, Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache . Fink, Tübingen 2005, ISBN 3-8252-2704-9 , S. 154.
 8. Meibauer: Einführung in die germanistische Linguistik , 2. Aufl. (2007), S. 175 ff.
 9. Vgl. Meibauer: Einführung in die germanistische Linguistik , 2. Aufl. (2007), S. 168.
 10. Peter von Polenz: Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. de Gruyter, Berlin/ New York 1985. ISBN 3-11-010209-9 .
 11. Dies bejahen etwa Brandt, Dietrich, Schön: Sprachwissenschaft , 2. Aufl. (2006), S. 269.
 12. Franz Hundsnurscher: Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung anhand deutscher Beispiele. Niemeyer, Tübingen 1970. ISBN 3-484-25001-1
 13. Mehrere Beispiele dazu in: Gustav H. Blanke: Einführung in die semantische Analyse. Hueber, München 1973. S. 67ff.
 14. Brekle: Semantik , 3. Aufl. (1972), 12
 15. Elmar Seebold: Etymologie. Eine Einführung am Beispiel der deutschen Sprache. Beck, München 1981. ISBN 3-406-08037-5 .
 16. Vgl. dazu Blank 1998 (der auch einen umfassenden Forschungsüberblick gibt), Koch 2001, Grzega 2000 & 2004.
 17. Vgl. Brekle: Semantik . 3. Aufl. (1972), 12.
 18. :Pelz: Linguistik (1996) . S. 198
 19. a b c Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 3. Aufl. (2002)/Dynamische Semantik
 20. Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 3. Aufl. (2002)/Formale Semantik.
 21. Brandt/Dietrich/Schön, Sprachwissenschaft, 2. Aufl. (2006), S. 270.
 22. Gabriel/Meisenberg, Romanische Sprachwissenschaft (2007), S. 181
 23. Brandt/Dietrich/Schön, Sprachwissenschaft, 2. Aufl. (2006), S. 276; Meibauer, Einführung in die germanistische Linguistik, 2. Aufl. (2007), S. 179.
 24. a b c Hadumod Bußmann (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. Kröner, Stuttgart 2002, ISBN 3-520-45203-0 (Modelltheoretische Semantik).
 25. Meibauer, Einführung in die germanistische Linguistik, 2. Aufl. (2007), S. 179
 26. Kassai, Sinn, in: Martinet, (Hrsg.), Linguistik (1973), S. 251 (256); Homberger, Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft (2000)/Strukturelle Semantik.
 27. Hadumod Bußmann (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. Kröner, Stuttgart 2002, ISBN 3-520-45203-0 (Strukturelle Semantik).
 28. Pelz, Linguistik (1996), S. 187.
 29. Kassai, Sinn, in: Martinet, (Hrsg.), Linguistik (1973), S. 251 (256).
 30. Schülerduden, Philosophie, 2. Aufl. (2002), Semantik.
 31. Brekle, Semantik, 3. Aufl. (1972), 11
 32. Brekle, Semantik, 3. Aufl. (1972), 19
 33. Brandt/Dietrich/Schön, Sprachwissenschaft, 2. Aufl. (2006), S. 287 f.
 34. John Lyons: Semantik. Bd. I . Beck, München 1980, S. 187ff. ISBN 3-406-05272-X .
 35. Vgl. Regenbogen, Meyer: Wörterbuch der philosophischen Begriffe (2005)/Semantik .
 36. a b c Lohnstein, Formale Logik (1996), S. 58