Land

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Frontispiece of the Leviathan af Thomas Hobbes , et grundlæggende værk om teorien om den moderne stat

Stat ( koll. Eller ikke teknisk også land ) [1] er en tvetydig betegnelse for forskellige samfunds- og statsvidenskaber . I videste forstand beskriver den en politisk orden , hvor en bestemt gruppe, organisation eller institution har en privilegeret position - ifølge nogle i udøvelsen af ​​(politisk) magt ; i andres syn både hvad angår individuel og social udvikling .

Uklarhed i begrebet stat

Afgørende komponenter i nutidens juridiske fortolkning af vilkår er:

 • en slags politisk sammenslutning af en større gruppe mennesker, den
 • i et mere eller mindre lukket område
 • lever under en mere eller mindre ensartet form for - etableret, håndhævet eller besluttet - magtudøvelse.

Disse tre hovedkriterier er opstået i moderne folkeret siden Georg Jellinek (1851–1911) (→ treelementsteori ).

Denne meget generelle definition skyldes, at begrebet stat har forskelligt indhold fra et videnskabeligt, men også ideologisk synspunkt. Der er i det væsentlige fire statsbegreber, der kan skelnes:

 1. Det juridiske og internationale juridiske begreb om staten beskriver staten som "kroppen af ​​et stillesiddende folk udstyret med den oprindelige herskende magt" (Jellinek). Ofte denne klassiske "tre-elementers doktrin", ifølge hvilken en stat omfatter et fælles statsområde , som normalt er afgrænset af territorial suverænitet , [2] et tilknyttet statsfolk og magtudøvelse over dem [3] omkring behovet for en juridisk forfatning af dette samfund.
 2. Ifølge Max Webers sociologiske definition er staten det samfund, der "inden for et bestemt område [...] hævder monopolet på legitim fysisk vold for sig selv (med succes)", det vil sige en "regel om mennesker over mennesker" baseret på legitimitet . [4] Denne definition af staten som styreinstrument tolkes forskelligt:
  1. fra et liberalt synspunkt som et nødvendigt, omend begrænset, instrument til beskyttelse af den individuelle frihed;
  2. fra et marxistisk synspunkt (også) som et instrument, der (i den borgerlige stat) fungerer som en overbygning for den herskende klasses interesser (og som skulle bane vejen til socialisme efter revolutionen);
  3. Fra et anarkistisk synspunkt centraliseret udøvelse af vold som et instrument for den privilegerede, herskende klasse i deres hænder til udnyttelse af masserne ( skatter , obligatorisk lønearbejde) og undertrykkelse af hvert individ ( ydre beslutsomhed i stedet for frit selv- bestemmelse af konsensus).
 3. Ifølge en fælles statsvidenskabelig definition er staten systemet med offentlige institutioner, der regulerer et samfunds anliggender. Især staten inkluderer en politisk autoritet, der er ansvarlig for at skabe og opretholde lov og offentlig orden i samfundet og kan også håndhæve dette gennem en administration, statsapparatet (→ politikens forrang ). For den traditionelle definition af staten bruges elementerne i statens område, statsfolk, statsborgerskab og statsautoritet (eller politisk magt eller styre ) også i statsvidenskab. Der er imidlertid også statens bestemmelser, der afviger fra traditionelle og etablerede politisk-logiske definitioner.
 4. Ifølge statens moralske opfattelse ( Aristoteles , Rousseau , Hegel ) er det realiseringen af ​​individets og samfundets moralske mål: Lad det være ”Guds livsstil i verden, at staten er dens grund er den vold, der viser sig som vilje til at realisere fornuften ”og for den enkelte den” højeste pligt [...] at være medlem af staten ”(Hegel). [5]

På grund af de klart forskellige vilkår har en generelt gældende definition ikke været i stand til at udvikle. [6]

Stat og samfund

Hvor mennesker bor sammen, kommer deres interesser ofte i konflikt med hinanden. I større samfund opstår der så "i strukturen af ​​modstridende interessegrupper [...] behovet for en regulerende myndighed, der konfronterer bestemte sociale kræfter med overlegen beslutningskraft". En sådan "statslig" myndighed skal ikke blot garantere en fredelig sameksistens gennem en formel kanalisering og rækkefølge af interessetilfredshed, men også for at sikre en rimelig balance mellem de modstridende behov. [7]

Koncepthistorie

Det tyske ord "Staat" er lånt fra den latinske status ("Stand, Zustand, stellung"). Den italienske lo stato , der stammer fra dette, dukkede op i renæssancen og refererede til den mere eller mindre stabile forfatningsmæssige form for et monarki eller republik . For Niccolò Machiavelli (1469–1527) var alle menneskelige kræfter, der har magt over mennesker, staten . Status regalis betød position, magt og indflydelse fra kongen eller prinsen, der kom til magten, og senere også hans tilhængere, hoffet . Den franske oversættelse état kunne da også relateres til centralmagternes økonomiske budget og senere også til den juridiske og politiske enhed for alle borgere (fra den sociale orden til civilsamfundet ) på et nationalt område.

Siden den moderne stat opstod i Europa fra borgerkrigene i den tidlige moderne periode , har det været dens ubestridte egenskab, at samliv i et statssamfund er underlagt en central regulerende magt og også skal garanteres på en velorganiseret måde, så menneskene i det er i fred og tryghed, der lever sammen. Det var især det, Jean Bodin og Thomas Hobbes lærte. [8.]

Staten fik først sin moderne betydning ved begyndelsen af ​​1800 -tallet. Monarkens personlige styre, hans absolutte suverænitet , blev en funktionel "byggesten i det politiske system" gennem skrifterne fra Locke og Montesquieu . [9] Kun med denne adskillelse af reglen fra monarkens person kunne staten betragtes som en abstrakt institution som et "handlingsobjekt med egen vilje" [10] .

Staten har opnået sin nuværende betydning som en ekstern, stadig mere magtfuld organisatorisk kontekst for samfundet i nyere tid; Konstitutionelt set har denne specifikke magtform kun eksisteret siden moderne europæisk tid . [11] Mange historikere fra 1800 -tallet så den (nationale) stat som et fast punkt i deres historiografi ; Jacob Burckhardt (1818–1897) så staten som en af ​​de væsentlige kræfter ved siden af religion og kultur, der bestemmer menneskets historie .

Ordet historie er derfor et udtryk for den historiske ændring i politiske regionale myndigheder , så det er omstridt, om det moderne statsbegreb kan anvendes på ældre styreformer . Dette besvares delvist bekræftende; [12] Andre ønsker kun at bruge betegnelsen stat om politiske samfund i den moderne tidsalder [13] og navngive ældre enheder med deres originale navne, såsom polis ("by-stat"), civitas ("statsborgerskab"), res publica ("offentligt anliggende"), regime ("kongelig styre"), regnum ("rige") eller imperium ("domæne").

Fremkomst

I titusinder af år levede mennesker i samfund uden formelle politiske institutioner eller myndighed. Det var først for omkring 6000 år siden, med civilisationens begyndelse, at de første samfund med formelle strukturer tog form. Hierarki, lederskab og lydighedsideer begyndte at sejre regionalt. Der er forskellige historiske teorier om denne forhistoriske fremkomst af de første ensartede sammensatte politiske fællesskaber. I første omgang var disse hierarkiske samfund relativt sjældne og begrænset til nutidens Vestasien og senere også til Sydasien (dvs. Nær- og Mellemøsten ); de fleste mennesker fortsatte med at leve i segmenterede stammesamfund. Efterhånden steg hierarkiske samfund i størrelse og indflydelse, nogle gange erobrede og underkastede de omkringliggende segmentelle samfund, mest i form af slaveri. Dels uafhængigt, dels som reaktion på eksternt pres, udviklede andre stammesamfund også hierarkier i social og politisk organisation. Indtil europæisk ekspansion og kolonisering forblev en stor del af befolkningen i forskellige dele af verden imidlertid i det væsentlige ikke-statslige, i nogle regioner indtil 1800-tallet. Statens model for politisk organisation har kun omfavnet hele jorden siden det 20. århundrede.

De første stater blev dannet i det fjerde årtusinde f.Kr. Statssamfund som lovligt organiserede magt- og virkningsstrukturer er gradvist dukket op i løbet af historien.

Indarbejdelse i modsætning til fusion

Fordi der i dag næsten ikke er noget statsløst område tilbage til en ny etablering , skabes nye stater på tre måder:

 • Gennem løsrivelse (adskillelse mod den tidligere stats vilje) eller (mindelig) afskedigelse af en del af staten fra den tidligere statsforening,
 • gennem disembration , det vil sige opløsningen af ​​en tidligere tilstand og dens død, dannes nye tilstande.
 • Omvendt kan to eller flere stater fusionere til en ny gennem en fusion (f.eks. Når det føderale område reorganiseres ); ofte er det dog at slutte sig til en eksisterende føderation og endelig til at medtage det pågældende område til Inkorporantens offentlige og forfatningsmæssige orden: [14] [15] Den tyske genforening førte ikke til grundlæggelsen af ​​nye stater, men den nye Lander var i den fortsatte forbundsrepublik inkorporeret , som omtales som et forenet Tyskland .

Statsnavne

De fleste stater har to navne , et protokolnavn og et geografisk navn eller kort navn. [16] [17]

Med den officielle fulde form (officielt navn, protokolnavn) omtales en stat som en juridisk enhed. Hvis den officielle fulde formular er citeret flere gange i en tekst, kan den korte formular bruges med noten "i den følgende [korte form]", efter at den fulde formular er blevet brugt for første gang i den videre tekst. [18]

Den officielle korte form ( geografisk navn ) beskriver en stat som en geografisk eller økonomisk enhed: z. B. vandrende arbejdstagere i Tyskland , eksport til Østrig osv.

Nogle stater har kun et navn for fuld og kort form: z. B. Den Demokratiske Republik Congo, Den Dominikanske Republik, De Forenede Arabiske Emirater, Den Centralafrikanske Republik, Bosnien -Hercegovina, Georgien, Irland, Jamaica, Japan, Canada, Malaysia, Mongoliet, Montenegro, New Zealand, Salomonøerne, St. Lucia, St. . Vincent og Grenadinerne, Tuvalu, Ungarn, Rumænien, Turkmenistan, Ukraine.

Statssymboler

Regeringsformer

I moderne statskundskab en der skelnes mellem former for regeringen , former for regel og systemer af regeringen ; en sondring, der stadig var usædvanlig i antikken. I oldtiden blev styreformer og styreformer brugt synonymt. Den mest kendte opdeling kommer fra Aristoteles og opdeler de seks styreformer i gode og dårlige former for styreudøvelse: de gode former er monarki , aristokrati og politik , de degenererede former er tyranni , oligarki og demokrati . Cicero accepterede kun de tre positive styreformer (monarki, aristokrati, demokrati) som res publica (Cicero regner demokrati som en af ​​de gode styreformer).

Siden det 20. århundrede har regeringsformer og styreformer været set separat i statsvidenskab og må ikke forveksles med hinanden. Der er to grundlæggende styreformer, der skal skelnes: monarki og republik. Regeringsformen angiver en stats forfatningsmæssige struktur - dvs. de jure -staten. Hvordan staten egentlig styres, afhænger imidlertid af den respektive regeringsform (de facto -stat). Mange monarkier styres demokratisk, hvorimod i en republik behøver reglen ikke nødvendigvis at komme fra folket. For at kunne karakterisere en stats politiske orden er begge udtryk nødvendige.

Den fremherskende styreform i EU og Nordamerika er præget af parlamentarisme og repræsentativt demokrati (→ statsmodel ).

sociologi

Ferdinand Tönnies tildeler staten i samfund og samfund til "samfund" på den politiske sfære. [19] Max Weber følger dette ved at definere "stat" i sin dominanssociologi som et menneskeligt samfund, hvis administrative personale med succes hævder monopolet på legitim fysisk tvang ( dvs. statens magtmonopol ) til implementering af reglerne inden for et bestemt område . [20] Ifølge Weber er den moderne stat præget af territorialitet , magtmonopol, specialiserede embedsmænd og bureaukratisk styre. Ifølge påstanden har denne form for politisk styre spredt sig globalt siden kolonitiden senest. [21]

Som system bruger Niklas Luhmann kun udtrykket "stat" i anførselstegn. [22] Luhmann definerer udtrykket som en semantisk enhed: Staten er ikke et politisk system , men organisationen af ​​et politisk system til selvbeskrivelse af dette politiske system. [23]

For afgrænsning (eller kongruens) af udtrykkene "stat" og " samfund " se stat og samfund .

Økonomi

Som en stat er omtalt i økonomien i hver suveræn driftende forretningsenhed , såsom en regering , en administration og til dels en institution sui generis . Staten ses som summen af ​​alle obligatoriske foreninger . Statens handling i økonomisk forstand omfatter derfor aktiviteterne på alle politiske niveauer (dvs. kommunale, regionale og føderale institutioner).

Staten betragtes som et økonomisk aktivt emne med hensyn til dens rolle og betydning for en økonomi . Økonomi ser staten som det økonomiske politiks centrale organ. Det er meningen at sikre funktionaliteten af den økonomiske system via reguleringspolitikken , strukturpolitik og proces politik .

I nationalregnskabet er staten et element i den økonomiske cyklus . Han når gennem monetære transaktioner i markedsprocesser en:

Finanspolitikken bestemmer, hvor mange penge der tages ind og bruges på hvilke stillinger; Deres beslutninger påvirker blandt andet budget , national gæld og økonomisk vækst . Synet på staten som en økonomisk enhed vedrører kun institutioner, der direkte eller indirekte kontrolleres af en regering. Derfor er uafhængige centralbanker ikke inkluderet. Afgrænsningen mellem staten og erhvervslivet er uklar; generelt klassificeres f.eks. statsejede virksomheder , der skal tjene penge , som en del af virksomhedssektoren. Hvis det ikke er hensigten at tjene penge, tildeles normalt en operationel aktivitet den statslige sektor.

International lov

Karakteristik af stater

Klassisk folkeret anerkender statens tre karakteristika:

En stat anses for at være omkommet, når et af disse elementer, der udgør den, er ophørt med at eksistere.

I føderale stater gælder disse egenskaber også for deres delstater, som dog kun er statsretlige emner , dvs. stater i overensstemmelse med det nationale retssystem og derfor ikke tæller som stater i folkeretlig forstand. Eksempler på denne type stat er delstaterne i Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Østrig , kantonerne i Schweiz eller staterne i USA .

Den såkaldte treelementsteori blev understøttet af staten -udviklet og international lov, George Jellinek. Det er nu generelt anerkendt. Hvis de tre kriterier er opfyldt, er en stat til stede i folkeretlig forstand og dermed et emne for folkeretten .

Montevideo -konventionen betegner evnen til at indgå i forhold til andre stater som et yderligere kriterium. Dette synspunkt har imidlertid ikke været i stand til at etablere sig i folkeretten. Omfanget af dette kriterium er faktisk begrænset til et delvist aspekt af statsautoriteten, nemlig evnen til at handle uafhængigt og juridisk uafhængigt i overensstemmelse med folkeretten. Denne ydre suverænitet er en ejendomsret til statsmagt, men ikke et yderligere, fjerde statselement. Denne begrænsning til kun tre elementer bør gøre det muligt at inkludere det bredest mulige område af styreformer i reelle tilstande i definitionen.

Anerkendelse af stater

Der skal skelnes mellem statens kvalitet og anerkendelse af stater. Ifølge den fremherskende opfattelse inden for doktrine og statspraksis har en sådan anerkendelse en rent deklaratorisk virkning, det vil sige, at den ikke er konstitutiv for den anerkendte stats ejendom at være en stat. Imidlertid har anerkendelsen en rent faktuelt stærk vejledende effekt, hvorigennem eksistensen af ​​en stat under folkeretten kan udledes, hvorved fokus er på subjektiviteten af ​​folkeretten og ikke kun "statslighed". Ifølge den konstituerende doktrin er anerkendelse fra tredjelande et bestanddel af statsligheden.

Til gengæld skal der skelnes mellem anerkendelse af stater og anerkendelse af regeringer . Dette betyder bestemmelsen om, at et bestemt regime er den juridiske ejer af en stats statsmyndighed . Da anerkendelse af en regering konceptuelt allerede forudsætter anerkendelse af den respektive stat, har den kun en selvstændig betydning, hvis formel anerkendelse nægtes. Det gælder især sager om en regering, der ikke (demokratisk) er legitimeret til at tage magten - hvilket også kan være årsag til et såkaldt stabiliseret de facto -regime , det vil sige “herskende sammenslutninger, der gør sig gældende længe i et bestemt område og gør det effektivt med udelukkelse af andre magter dominerende ” [25] - for eksempel som følge af et militærkup .

Det kan erklæres, at politiske kriterier spiller en stadig vigtigere rolle i anerkendelsen af ​​stater. Dette blev især vist ved anerkendelsen af Republikken Kosovo . Det kan også observeres, at stater kun i stigende grad anerkendes internationalt, hvis de overholder elementære standarder, der følger af folkeretten. Dette omfatter for eksempel en demokratisk forfatning. Lignende bemærkninger kan også gøres med hensyn til anerkendelse af regeringer. [26]

Bernd Loudwin skrev i 1983 med henvisning til to kilder: "Ligesom Tobar-doktrinen , som ikke opnåede accept, var Estrada-doktrinen [note: fra 1930] i det væsentlige begrænset til en historisk-politisk rolle." [27]

Saghistorie med verdensomspændende anerkendelse

Der er i alt 194 fuldt anerkendte (af FN eller FN -medlemmer) suveræne stater, se listen over stater i verden og ISO 3166 -standarden . Dette omfatter de 193medlemsstater i FN og Vatikanstaten . FNs generalforsamling giver observatørstatus til Den Hellige Stol (ikke Vatikanstaten) [28] og staten Palæstina .

Andre stater anerkendes ikke af FN, men af ​​nogle af de globalt anerkendte stater (→ liste over områder, der ikke anerkendes af FN som uafhængige stater ):

Statens succession

Statens succession er antagelsen af ​​en stats rettigheder og forpligtelser i en anden stat. Spørgsmålet om statens succession, når og i hvilket omfang nye stater indtager deres forgængerstaters juridiske positioner, opstår kun, hvis en stat ikke viderefører sin forgængerstats internationale juridiske identitet, men i stedet repræsenterer et nyt emne i folkeretten . En identitet med den respektive forgængerstat er faktisk ikke en forgængerstat, men den samme tilstand. Ændringer i regeringen eller en stats forfatning afbryder ikke statens kontinuitet. Først når staten går under, udløber statens rettigheder og forpligtelser også.

I hvilket omfang en efterfølgerstat påtager sig forgængerens rettigheder og forpligtelser i henhold til folkeretten, er normalt udtrykkeligt kontraktligt aftalt eller underforstået .

Dette juridiske kompleks fik særlig opmærksomhed under Sovjetunionens opløsning og Jugoslaviens opløsning . Statens succession er stort set reguleret i henhold til international sædvaneret. Tilsvarende internationale traktater blev indgået med Wienerkonventionen om staters succession i traktater af 23. august 1978 [32] og Wienerkonventionen om staters succession i aktiver, arkiver og gæld i stater af 8. april 1983 [33] , men førstnævnte er af ringe praktisk betydning på grund af det lille antal kontraherende stater, og sidstnævnte er endnu ikke trådt i kraft på grund af manglen på et tilstrækkeligt antal ratifikationer .

Eksempel Tyskland fra 1945

Ifølge den fremherskende opfattelse i dag er Forbundsrepublikken Tyskland identisk med det tyske rige, der blev besejret i 1945 (se retssituationen i Tyskland efter 1945 ). [34] Som følge heraf fortsætter forpligtelsen til de internationale juridiske forpligtelser, Tyskland indgik indtil 1945, og behøver ikke at blive fornyet.

Eksempel på Den Russiske Føderation fra 1991

Som et emne i folkeretten er Den Russiske Føderation (Rossijskaja Federazija) ikke Sovjetunionens juridiske efterfølger , men dens "fortsættelsesstat"; Den 8. december 1991 underskrev republikkerne Ukraine og Hviderusland, som i mellemtiden var blevet erklæret uafhængige af Sovjetunionen, samt Rusland en "aftale om oprettelse af Commonwealth of Independent States " (CIS; russisk: Sodruschestvo Nesawissimych Gossudarstw ) i Brest . Det er rigtigt, at der i præamblen til CIS -stiftelsesaftalen hedder, at "Sovjetunionen som et emne i folkeretten og som en geopolitisk virkelighed har afsluttet sin eksistens", [35], men efter Unionens opløsning blev Den Russiske Føderations "tråd af kommunikation med omverdenen passeret ". [36] Den russiske SFSR havde - i modsætning til de andre tidligere sovjetrepublikker - tidligere ikke afgivet en uafhængighedserklæring . [37]

På CIS-konferencen i den daværende kasakhiske hovedstad Alma-Ata stod det i en erklæring fra elleve efterfølgende stater (otte flere stater er i mellemtiden blevet accepteret i samfundet som "stiftende medlemmer" via protokollen), at "med oprettelsen af Commonwealth of Independent States […] Unionen af ​​sovjetiske socialistiske republikker sluttede sin eksistens ”. Den 22. december 1991 blev der indgået en aftale med Sovjetpræsident Mikhail Gorbatjov om endelig at opløse sovjetstaten, som nu er blevet en torso. Nu havde alle unionsrepublikker undtagen RSFSR allerede eksplicit erklæret deres uafhængighed fra centralstaten i forbindelse med august -putsch i 1991. Den nyetablerede Russiske Føderation overtog folkerettens rettigheder og forpligtelser over for resten af ​​verden. I det "cirkulære notat" fra det russiske udenrigsministerium den 13. januar 1992, som blev sendt til alle diplomatiske missioner i Moskva, blev det oplyst, at Den Russiske Føderation for sin del ville påtage sig alle rettigheder og forpligtelser, der følger af traktaterne indgået af Sovjetiske regering. („[…] Die Russische Föderation setzt die Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus den von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschlossenen Verträge fort. Demzufolge wird die Regierung der Russischen Föderation anstelle der Regierung der UdSSR die Funktion des Verwahrers für die entsprechenden mehrseitigen Verträge wahrnehmen. […]“ [38] )

Russland ist somit das auf föderativer Basis neuorganisierte Völkerrechtssubjekt und als Staat identisch mit der damaligen RSFSR. Diese neue Basis war folgerichtig nach dem Ende der Sowjetunion Gegenstand von Verhandlungen zwischen Moskau und den einzelnen Republiken. [39] Der Schritt erfolgte einseitig und ohne Rücksprache mit den anderen Staaten der GUS. So wurde dann auf dem GUS-Treffen am 20. März 1992 in Kiew per Beschluss klargestellt, „dass alle Teilnehmerstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Rechtsnachfolger in Rechten und Pflichten der ehemaligen UdSSR sind“. [38] Der Eintritt der übrigen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken z. B. in das Vermögen der UdSSR musste jeweils gesondert geregelt werden, in der Regel durch Vertrag mit der Russischen Föderation und betroffenen Drittstaaten.

Kritik der staatlichen Funktion

Die meisten politischen Theorien neigen dazu, den Staat als eine neutrale Stelle von Gesellschaft und Wirtschaft getrennt zu sehen.

Anarchismus

IWW -Plakat „Pyramid of the Capitalist System“ (1911), depicting an anti-capitalist perspective on statist/capitalist social structures .

Der Anarchismus ist eine politische Philosophie , welche den Staat als unmoralisch , unnötig und schädlich erachtet und stattdessen eine staaten- und klassenlose Gesellschaft oder Anarchie fordert.

Anarchisten glauben, dass der Staat von Natur aus ein Instrument der Herrschaft und Unterdrückung darstellt, dabei ist es logisch betrachtet völlig egal, wer die Kontrolle über einen Staat ausübt. In der Tat sind die Linien, welche die Regierung und den Privathandel trennen, so verschwommen, als könnten sie genauso gut nicht vorhanden sein. Anarchisten weisen darauf hin, dass der Staat über das Monopol auf die rechtliche Anwendung von Gewalt verfügt und somit den Menschen ihre natürlichen Rechte stets hinfort nehmen kann. Sie sind der Meinung, dass die revolutionäre Eroberung der Staatsmacht nicht ein politisches Ziel sein darf. Dagegen sind Anarchisten überzeugt davon, dass der Staatsapparat komplett zerlegt werden sollte und soziale Beziehungen auf eine andere Weise geschaffen werden müssen, welche nicht die Staatsmacht zur Grundlage haben darf. Modelle für eine weltweite Bewegung in Richtung echter staatenloser, dh klassenloser anarchistischer Basis-Demokratie, Genossenschaftswirtschaft und die allmähliche Auflösung der bürokratischen Nationalstaaten samt all seiner hierarchischen Institutionen existieren. Organisation begründet auf Räte, Versammlungen und Volksmilizen, das Eigentum des Regimes (des Staates) geht bei einer solchen staatenlosen Organisationsform allen Orts in den Besitz der arbeiterselbstverwalteten Genossenschaften über, wie ein Beispiel in Rojava, dem kurdischen Siedlungsgebiet in Syrien , zeigt.

Innerhalb eines Staates, welcher immer mehr oder weniger zentralisiert ist und somit immer eine hierarchische Klassengesellschaften darstellt (das liegt im Wesen des Kapitalismus und ist inhärenter Bestandteil des Wirtschaftssystems), kann es logischerweise keinerlei klassenlose Gesellschaften geben. Denn allein Geld schafft bereits Ungleichheiten. Folglich kann es somit innerhalb eines Staates niemals eine klassenlose Gesellschaft geben, geschweige denn möglich sein. Daher wollen Anarchisten Staaten abschaffen und im Idealfall auch das Geld durch die Solidarwirtschaft ersetzen, um egalitäre, dh klassenlose Gesellschaften der vollständigen Autonomie und einer möglichst großen Autarkie wiederherzustellen. Alle Aufgaben, die diese autonomen Gemeinschaften, Städte, Dörfer und Gemeinden nicht selbst erledigen können und die bisher vom Staat erledigt wurden, wie z. B. Umweltschutz, Raumfahrt, Verteidigung usw., sollen nach dem kropotkinschen Modell der „Vereinten Föderation“ von ebendieser Föderation erledigt werden. Ihr dürfen die freien Gemeinden, ohne dazu gezwungen oder genötigt zu werden, beitreten, was den Staat in all seinen Funktionen, die Privilegien Einzelner zu bewahren, ersetzen und komplett überflüssig machen soll. Dass dieses System eine höhere Form der Ordnung darstellt und auch in der Realität sogar besser funktionierte als in der bloßen Theorie Kropotkins, bewies Katalonien während der spanischen Revolution in den 1930er Jahren und beweisen derzeit die Kurden in Rojava. So gut wie alles, was der Staat heute erledigt, könne eben auch durch eine klassenlose Föderation (= staatenlose Organisationsform) vollständig ersetzt werden, und zwar ohne hierarchische, zentralisierte oder gar monopolisierte Strukturen der herrschenden Minoritäten; so könne eine soziale Organisationsform ebenso in freier Vereinbarung der basisdemokratischen Gruppen, welche sich zur Föderation zusammenschließen, vollständig erledigt werden. [40] [41] [42]

„Wenn das Volk zu den Herren seines eigenen Schicksals wird… und die Hände auf die Reichtümer legen wird, die es selbst erstellt hat, und die ihnen von rechts wegen gehören – werden sie dann wirklich damit beginnen, diesen Blutsauger, den Staat wieder herzustellen? Oder werden sie nicht eher versuchen, sich vom Einfachen zum Komplexen zu organisieren, nach gegenseitigem Einvernehmen und auf eine klassenlose Gesellschaft begründend, sich ständig verändernder Bedürfnisse des jeweiligen Ortes einzugehen, um den Besitz dieser Reichtümer für sich selbst zu sichern, um diese sich sowohl gegenseitig das Leben zu garantieren als auch anderen und stattdessen damit anfangen zu produzieren, was für das Leben notwendig befunden wird?“ [43]

Verschiedene christliche Anarchisten wie Jacques Ellul haben darauf hingewiesen, dass mit dem Tier in der Offenbarung des Johannes Staat und politische Macht gemeint seien. [44] [45] Offenbarung des Johannes 13: Das erste Tier kommt aus dem Meer … 7 … und ward ihm gegeben alle Gewalt und Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. (Daniel 7.21) (Offenbarung 11.7) 8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, von Anfang der Welt. 15 … und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. Politische Macht kann kaum ausdrücklicher beschrieben werden, denn es ist diese Kraft, die Behörde, die militärische Gewalt kontrolliert, und die Anbetung (dh absoluten Gehorsam) erzwingt.

Marxismus

Karl Marx und Friedrich Engels stimmten darin überein, dass es das kommunistische Ziel sei, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, in der der Staat „ verdorren “ und durch eine „Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen“ ersetzt werden müsse. [46] [47] Es gibt keine „marxistische Theorie des Staates“, sondern einzelne Marxisten entwickelten verschiedene theoretische Ansätze.[48] [49] [50]

Marx' frühe Schriften porträtierten den Staat als „parasitär“, auf den Überbau der Wirtschaft gebaute und die Arbeit gegen das öffentliche Interesse einsetzende Institution. Er schrieb auch, dass der Staat Klassenverhältnisse widerspiegele. Der Staat reguliere und unterdrücke Klassenkämpfe und fungiere als ein Werkzeug, mit dem die herrschende Klasse politische Macht ausübe. [51]

Für marxistische Theoretiker ist die Rolle des modernen bürgerlichen, mithin nicht-sozialistischen Staates durch seine Funktion in der kapitalistischen Weltordnung bestimmt. Ralph Miliband argumentiert, dass die herrschende Klasse den Staat als gesellschaftliche Institution aufgrund der zwischenmenschlichen Beziehungen und Interessenverflechtungen zwischen Staatsbeamten und wirtschaftlichen Eliten instrumentalisiert und dominiert. Für Miliband wird der Staat von einer Elite, die aus dem gleichen Hintergrund wie die kapitalistische Klasse kommt, beherrscht. Staatsbeamte teilen daher die gleichen Interessen wie Kapitalbesitzer und sind immer mit ihnen verknüpft durch eine breite Palette von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen.

Gramscis Theorien des Staates betonen, dass der Staat nur eine der Institutionen in der Gesellschaft sei, welche die Hegemonie der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten helfen, und dass die Staatsmacht durch die ideologische Herrschaft der Institutionen der Zivilgesellschaft, wie Kirchen, Schulen und Massenmedien, verstärkt herbeigeführt wird. [52]

Siehe auch

Literatur

 • Daron Acemoğlu , James A. Robinson: Warum Nationen scheitern . Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut. S. Fischer, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-10-000546-5 (Übersetzung: Bernd Rullkötter, Originaltitel: Why Nations Fail ).
 • Louis Althusser : Ideologie und ideologische Staatsapparate. (Neuausgabe) VSA, Hamburg 2010.
 • Arthur Benz : Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse. Oldenbourg, München 2001, ISBN 3-486-23636-9 .
 • Gotthard Breit, Peter Massing (Hrsg.): Der Staat. Ideengeschichtliche Grundlagen, Wandel der Aufgaben, Stellung des Bürgers. Eine Einführung. Wochenschau, Schwalbach 2003, ISBN 3-89974-072-6 .
 • Stefan Breuer : Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien. Rowohlt, Reinbek 1998, ISBN 3-499-55593-X .
 • Stefan Breuer: Der charismatische Staat. Ursprünge und Frühformen staatlicher Herrschaft. WBG, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-534-26459-9 .
 • Pierre Clastres : La Société contre l'État. Minuit, 1974; dt. Staatsfeinde: Studien zur politischen Anthropologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976 (zur Entstehung des Staates).
 • James R. Crawford : The Creation of States in International Law. 2. Auflage, Oxford University Press, Oxford 2006, ISBN 0-19-826002-4 .
 • Petra Dobner : Bald Phoenix – bald Asche. Ambivalenzen des Staates. Wagenbach, Berlin 2009, ISBN 978-3-8031-2623-8 .
 • SE Finer: The History of Government from the Earliest Times. 3 Bände. Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-820802-2 .
 • Ernst Forsthoff : Der Staat der Industriegesellschaft. 2. Auflage. Beck, München 1971.
 • Michael Gal: Der Staat in historischer Sicht. Zum Problem der Staatlichkeit in der Frühen Neuzeit. In: Der Staat . Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentliches Recht. Band 54, 2015, Heft 2, S. 241–266 ( online ).
 • Michael Gal: Staaten, Reiche, Dependanten. Grundlegung einer Theorie der Politate. In: ders.: Internationale Politikgeschichte. Konzeption – Grundlagen – Aspekte. Norderstedt 2019, ISBN 978-3-7528-2338-7 , S. 239–291.
 • Heide Gerstenberger: Die subjektlose Gewalt. Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Westfälisches Dampfboot, Münster 1990.
 • Helmut Kuhn : Der Staat. Eine philosophische Darstellung. Kösel, München 1967.
 • Ernst Meyer : Einführung in die antike Staatskunde. 6. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992.
 • Axel Montenbruck : Zivilisation. Eine Rechtsanthropologie. Staat und Mensch, Gewalt und Recht, Kultur und Natur. 2. Auflage 2010, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin ( PDF ).
 • Robert Chr. van Ooyen: Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie. Berlin 2003.
 • Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck, München 2002, ISBN 3-406-45310-4 .
 • Murray N. Rothbard: The Anatomy of the State ( PDF ; 124 kB).
 • Bernd Marquardt: Universalgeschichte des Staates. Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat der Industriegesellschaft. Lit Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-643-90004-3 .
 • Klaus Schlichte : Der Staat in der Weltgesellschaft. Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Campus, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-593-37881-7 .
 • Carl Schmitt : Der Begriff des Politischen. 7. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 2002, ISBN 3-428-08725-9 .
 • Gunnar Folke Schuppert : Verflochtene Staatlichkeit. Globalisierung als Governance-Geschichte. Campus, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-593-50180-2 .
 • Stefan Talmon : Kollektive Nichtanerkennung illegaler Staaten. Grundlagen und Rechtsfolgen einer international koordinierten Sanktion, dargestellt am Beispiel der Türkischen Republik Nord-Zypern. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-16-147981-5 .
 • Hans-Peter Waldrich : Der Staat. Das deutsche Staatsdenken seit dem 18. Jahrhundert. Olzog, München 1973, ISBN 3-7892-7063-6 .
 • Weltbank (Hrsg.): Weltentwicklungsbericht 1997. Der Staat in einer sich ändernden Welt. Washington, DC 1997, ISBN 0-8213-3772-6 .
 • Der blaue Reiter (Zeitschrift) . Themenheft: Mythos Staat. Nr. 7, 1997, ISBN 978-3-9804005-6-5 .
 • Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 17., neubearbeitete Auflage. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71296-8 .

Weblinks

Wiktionary: Staat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Staat – Zitate

Anmerkungen

 1. Nach Georg Jellinek , Allgemeine Staatslehre , 3. Auflage 1921, Neudruck 1959, S. 131 legt die Bezeichnung als Land „den Schwerpunkt des Staates in dessen territoriales Element […]. Obwohl für große und kleine Staaten anwendbar, fehlt diesem Terminus die volle Bestimmtheit und Abgrenzung, weil er einerseits Stadtstaaten nicht mitumfaßt und anderseits auch nichtstaatliche Bildungen, Landschaften und Provinzen, mit ihm bezeichnet wurden.“
 2. Siehe hierzu im Einzelnen Martin Kment , Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln (= Jus Publicum , Bd. 194), Mohr Siebeck, Tübingen 2010, § 3 B.III, S. 77 ff. ; vgl. auch Theodor Schweisfurth , Völkerrecht , Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-8252-8339-9 (UTB), Kap. 9 § 1, S. 278–295 ( 278 f. ) und § 3.II Rn. 111–113 .
 3. Vgl. Josef Isensee , Staat und Verfassung. In: Josef Isensee/ Paul Kirchhof (Hrsg.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland , Bd. I, Heidelberg 1987, § 13 Rn. 30.
 4. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, 5. Auflage, Tübingen 1980, S. 822 ( online ).
 5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Grundlagen der Philosophie des Rechts , S. 399 u. 403.
 6. Vgl. Alfred Katz: Staatsrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht. 18. Auflage, CF Müller/Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg/München 2010, § 3 Rn. 21, 22 . Vgl. ebenso Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1, S. 33 ff. ( 35 ).
 7. Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, § 27.
 8. Reinhold Zippelius: Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, §§ 9 III 1, 17 II; Rechtsphilosophie , 6. Auflage 2011, § 28 I.
 9. Wolfgang Reinhard : Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 122.
 10. Reinhart Koselleck , zitiert nach Manfred G. Schmidt : Wörterbuch zur Politik (= Kröners Taschenausgabe , Bd. 404). Kröner, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-40401-X , Eintrag „Staat“.
 11. Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären: Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg , 1. Auflage, VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1.1, S. 36 mwN ; s. hierzu insb. Josef Isensee , Paul Mikat , Martin Honecker, Ernst Chr. Suttner, Staat , in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft , Bd. 5, 7. Auflage, Freiburg i. Br., Basel, Wien 1995, Sp. 133 ff.
 12. Vgl. die Literatur zum Lemma „ Staatsentstehung
 13. Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 16.
 14. Oliver Dörr, Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession (Schriften zum Völkerrecht; Bd. 120), Duncker & Humblot, Berlin 1995, S. 42 f. mwN
 15. Zu den zwei Alternativen bei der Vereinigung zweier Staaten siehe Andreas Zimmermann , Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation (= Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Bd. 141), Springer, Berlin/Heidelberg/New York 2000, Kap. 3.IV.1, S. 114 f. ; zur Dismembration s. S. 67 sowie Kap. 1.CI, 303 ff.
 16. Verzeichnis der Länder, Gebiete und Währungen
 17. der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland
 18. Zu verwendende Länderbezeichnungen und Kürzel
 19. 1887, Buch 3, § 29; im Kontrast dazu ist bei Tönnies der politischen Sphäre der „Gemeinschaft“ etwa die Polis zuzuordnen.
 20. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft , Kap. 1, § 17 .
 21. Vgl. Schlichte 2005.
 22. Niklas Luhmann : Macht , 1975, ISBN 3-8252-2377-9 .
 23. Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. 2000, ISBN 3-518-58290-9 .
 24. Grenzfall eines Staates ohne Staatsgebiet ist der Souveräne Malteserorden (umstritten).
 25. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , Kap. 1 § 7.II Rn. 119 .
 26. Frithjof Ehm: Demokratie und die Anerkennung von Staaten und Regierungen. In: Archiv des Völkerrechts , Bd. 49, 2011, S. 64–86.
 27. Bernd Loudwin: Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht. Duncker & Humblot, Berlin 1983, ISBN 3-428-45338-7 , S. 58 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 28. Im Rechtsverhältnis zwischen Vatikanstadt und Hl. Stuhl nimmt erstere eine akzessorische , dienende Rolle ein (dh sie ist dessen Autorität unterstellt) und hat ihren Zweck darin, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls zu sichern (und zugleich die Souveränität des Papstes sichtbar zu machen), während dieser die Vatikanstadt nach außen vertritt, siehe Georg Dahm , Jost Delbrück , Rüdiger Wolfrum : Völkerrecht. Band I/2, 2. Auflage, Berlin 2002, S. 320 f. Der Heilige Stuhl selbst kann nicht UN-Mitglied werden, da er keine Staatsqualität hat.
 29. Daniel Wechlin: Kaukasischer Zwist um die Pazifikinsel Vanuatu. In: Neue Zürcher Zeitung , 11. Juni 2011. Zu Vanuatu siehe Manfred Quiring: Der vergessene Völkermord. Sotschi und die Tragödie der Tscherkessen. Ch. Links, Berlin 2013, S. 175 ; Friedrich Schmidt: Abchasien: Ein Umsturz von Moskaus Gnaden? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 28. Mai 2014.
 30. Presse- und Informationsamt der deutschen Bundesregierung: Beitrittskandidat Türkei ( Memento vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive ). Abgerufen am 5. September 2008.
 31. AFP: Nicaragua erkennt Abchasien und Südossetien an ( Memento vom 7. September 2008 im Internet Archive ), 4. September 2008. Abgerufen am 5. September 2008.
 32. Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties , 23. August 1978 (PDF).
 33. Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Vermögen, Archive und Schulden von Staaten ( Memento vom 10. Februar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 309 kB).
 34. BVerfG , Urteil vom 31. Juli 1973, Az. 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff.: „Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert.“ Vgl. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , S. 336 f. , Rn. 213.
 35. Nach Theodor Schweisfurth, Das Recht der Staatensukzession; Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht , Band 35. Heidelberg 1995, S. 58.
 36. Zitiert n. russ. Außenminister Andrej Kosyrew im Januar 1992; vgl. auch Andreas Zimmermann, Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation , Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , Springer, 2000, ISBN 3-540-66140-9 , S. 91, Fn. 325 .
 37. So etwa Antonowicz, Disintegretation of the USSR , S. 9; Bothe/Schmidt, Questions de succession , S. 824.
 38. a b Schweisfurth, S. 65.
 39. Claudia Willershausen, Zerfall der Sowjetunion: Staatennachfolge oder Identität der Russländischen Föderation , Kovač, Hamburg 2002.
 40. youtube.com
 41. graswurzel.net
 42. Vgl. Saul Newman: The Politics of Postanarchism . Edinburgh University Press, 2010, ISBN 978-0-7486-3495-8 , S.   109 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 43. Peter Kropotkin: Anarchism: Its Philosophy and Ideal . CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009, ISBN 978-1-4495-9185-4 .
 44. Alexandre Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel . Imprint Academic, Exeter 2010, S.   123–126 ( Revelation ).
 45. Jacques Ellul, Jacques Ellul: Anarchy and Christianity . WB Eerdmans, Michigan 1988, S.   71–74 ( „The first beast comes up from the sea… It is given 'all authority and power over every tribe, every people, every tongue, and every nation' (13:7). All who dwell on earth worship it. Political power could hardly, I think, be more expressly described, for it is this power which has authority, which controls military force, and which compels adoration (ie, absolute obedience).“ ).
 46. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   224 : „Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht „abgeschafft“, er stirbt ab.“
 47. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   228 : „Die Entwicklung der Produktion macht die fernere Existenz verschiedner Gesellschaftsklassen zu einem Anachronismus. In dem Maß wie die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion schwindet, schläft auch die politische Autorität des Staats ein. Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der Natur, Herren ihrer selbst – frei.“
 48. Flint & Taylor 2007, S. 139.
 49. Joseph 2004, S. 15 .
 50. Barrow 1993, S. 4.
 51. Mark J. Smith: Rethinking state theory . Routledge, London/New York 2000, ISBN 0-415-20892-0 , S.   176 .
 52. Joseph 2004, S. 44 .