strukturisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Strukturisme er en samlebetegnelse for tværfaglige metoder og forskningsprogrammer, der undersøger strukturer og relationer i de stort set ubevidst fungerende mekanismer i kulturelle symbolsystemer . [1]

etymologi

Udtrykket strukturisme stammer fra ordet struktur og har været brugt lejlighedsvis siden midten af ​​1800-tallet. [2] I psykologi blev han i 1907 af James Rowland Angell i et essay om Edward Bradford Titchener introduceret. [3] I lingvistik og litteraturvidenskab har det været brugt af Prags sprogkreds siden 1920'erne. [4] Der begyndte Roman Jakobson skolen i russisk formalisme og brugte udtrykket "strukturalisme" for første gang i 1929 i en artikel offentliggjort på tjekkisk i Prag -bladet Čin under titlen Romantic Pan -Slavism - New Slavic Studies ( Romantické všeslovanství - nová slávistika ):

Skulle vi omfatte den førende idé om nutidens videnskab i dens mest forskellige manifestationer, kunne vi næppe finde en mere passende betegnelse end strukturalisme. Ethvert sæt fænomener, der undersøges af nutidens videnskab, behandles ikke som en mekanisk agglomeration, men som en strukturel helhed, og den grundlæggende opgave er at afsløre de indre, statiske eller udviklingsmæssige love i dette system. er ikke længere den ydre stimulus, men udviklingens indre præmisser; nu giver den mekaniske opfattelse af processer efter for spørgsmålet om deres funktioner. [5] [6] [7]

udtryk

Strukturisme er en intellektuel bevægelse, der havde sin høje fase i 1960'erne til 1970'erne og undertiden blev kritiseret som en kæle. [8] [9] På tidspunktet for dens oprettelse var der stadig stor enighed med Genève Lingvistisk Skole omkring Ferdinand de Saussure og Pragskolen i 1920'erne mod et rent historisk syn på sproget. Søgningen efter faste strukturer blev overført til etnologi , historiske og litterære studier via tankegang til psykologi / psykoanalyse og sindets filosofi . Amerikanske / canadiske skoler blev uddannet gennem akademisk udveksling ( Leonard Bloomfield ) og emigration. I den høje fase formede mange franske forskere strømmen, nogle gange i modsætning til den angelsaksiske analytiske filosofi . Marxismen var også i opposition til anklagen om misforståelse af de historiske love. En ende blev indvarslet med post-strukturalisme , men dens berettigelse og timing er stadig kontroversiel. [10]

Der er ingen ensartet strukturisme, men kun grundlæggende strukturalistiske antagelser, der igen og igen bliver produktive i de forskellige strukturalismer, og som er baseret på strukturens systemkarakter : Strukturen bestemmer funktionaliteten af ​​delene som helhed . [11]

Strukturisme hævder en logisk prioritet af helheden frem for delene og forsøger at fatte en intern sammenhæng mellem fænomener som struktur. [12] Strukturer organiserer virkeligheden formelt og uden indhold, de er uafhængige af de enkelte strukturerede elementer og konkrete emner.

Undersøgelsesobjekter betragtes ikke isoleret, da hvert enkelt objekt kun kan individualiseres og ses inden for en samlet kontekst og kan betragtes som værende. Fokus er derfor på den struktur, der gør objektets status mulig. Et objekt forklares ikke gennem årsagssammenhænge, ​​ikke gennem idéhistorie eller andre kontinuiteter , men snarere gennem dets kontekstuelle struktur, især gennem modsatrettede termer, der gør en bestemt type objekt bestemmelig, og som retfærdiggør dens virkelighed i første omgang.

For eksempel eksisterer et ord ikke i substansen som et tegn, der betyder noget, men gennem modsatte forhold til andre elementer i sproget; I stedet for individuelle ytringer bør sprogets struktur undersøges. [13]

Et objekt kan kun forstås ved at sammenligne det med andre objekter og overveje dets position inden for deres indbyrdes forhold. Den strukturalistiske metode forstår ikke dets objekter som værende i sig selv, men som objekter, der eksisterer i første omgang på grund af deres klassificering i strukturer. Disse strukturer er i det væsentlige formet af konventionerne om vores adgang til verden. De forklarer, hvordan objekter dannes og ændres. [14]

Strukturelle forskelle som en grundlæggende antagelse

Sprog er det primære paradigme for strukturalistisk forskning. [15] Strukturalisme ser sproget som et system af tegn som grundtypen for enhver holistisk organisering af virkeligheden. Ifølge nogle strukturalister er der ingen struktur uden for, hvad sprog er, det være sig esoterisk eller endda ikke-verbalt sprog. Gilles Deleuze skriver i sit essay, What is Structuralism Recognized?, Først udgivet i 1973 : ”Der er kun en struktur af det ubevidste, for så vidt som det ubevidste taler og er sprog. Der er kun en struktur af kroppen, for så vidt som kroppen anses for at tale på et sprog, der er symptomernes. "Deleuze sagde derfor:" Tingene selv har kun struktur, for så vidt de holder en tavs diskurs, som sproget tegnet er. ” [16] Michel Foucault påpegede også sprogets betydning som strukturismens grundmodel:

”Strukturisterne udgør problemet med de formelle betingelser for meningens udseende, hovedsageligt ud fra sprogmodellen: sprog, som i sig selv er et ekstremt komplekst og rigt analyseemne, fungerer også som model for analyse af fremtoningerne af andre Betydninger, der egentlig ikke er sproglige. "

- Michel Foucault [17]

Der skelnes mellem sprog som system ( langue ) og talesprog ( parole ). Kodeordet er opdatering af langue af individuelle højttalere. Langue består af et selvstændigt grammatisk og fonetisk system, der gives til parolets højttalere. Dette synkront organiserede system er praktisk talt tilgængeligt i hver hjerne og strukturerer massen af ​​sproglige ytringer. Langue opdateres i prøveløsladelsen, men har ingen eksistens uafhængigt af den og er for det meste bevidstløs for højttalerne. To andre træk ved langue er det sproglige tegns vilkårlige karakter og den differentielle generation af dets betydning. Det sproglige tegn består af signifikatoren som en bærer af mening og det betegnede som indhold. Forskellen mellem indholdet skaber det markerede og det betegnede. Meningens differentielle karakter bliver tydeligst med eksemplet på binære modsætninger som kvinde / mand, over / under og godt / dårligt. Det gode får kun sin betydning gennem forskellen til det dårlige. Uden ond ville der heller ikke være noget godt. Følgelig omdefinerer en ændring i ondskabens betydning uundgåeligt betydningen af ​​godt. Udover den sproglige struktur er der også en dyb struktur af kulturen . De kulturelle og sociale fænomener kan forklares som modeller for en mere omfattende struktur af forskelle langs linjen. Dette omfatter for eksempel tekster af enhver art eller sociale magtforhold . Dette kan illustreres ved hjælp af eksemplet på skakspillet : Betydningen af ​​de enkelte skakbrikker bestemmes kun af deres funktionelle forskel i forhold til de andre brikker. I lighed med skakbrikker er vi kun interesserede i individuelle ting og begivenheder, hvis de informerer os om forholdet til andre elementer i systemet og dermed om det underliggende system i sig selv. [18]

Struktur som en egenskab af systemer

Det er en grundlæggende tese om strukturalisme, at tegn skaber mening ikke gennem selvreference, men gennem sammenvævning af andre tegn. Derfor er mening aldrig helt til stede, men altid udskudt. Desuden er strukturerne ikke stabile og lukkede, men foranderlige og åbne. I sidste ende er meningen ubestemt og fleksibel. Strukturer forstås som skjulte egenskaber ved systemer. De bliver kun tilgængelige for en videnskabsmand, når han nærmer sig systemet med en passende starthypotese. Hvis strukturer afsløres i processen, er det ikke et spørgsmål om egenskaber ved objektet, der undersøges, men om egenskaber ved objektets teori. [19] [20] Disse tjener til at beskrive elementernes strukturelle forhold: [10]

 • Strukturen er mere end de elementer, der udgør den (totalitet) .
 • Elementerne er alle indbyrdes afhængige. Hver ændring i et element resulterer i en ændring i resten (indbyrdes afhængighed) .
 • Elementerne ændres i henhold til visse regler (transformation) .
 • Denne ændring regulerer sig selv (selvregulering) .
 • Strukturen bevarer sin selvidentitet gennem alle tilstande, som den kan antage. I hver af dens tilstande kan den klart skelnes fra en anden struktur (invariance) .
 • Strukturen kan oprettes ved hjælp af en række præcist definerede operationer (mulighed for effektiv definition) .

Segmentering som metode

Strukturalisme er baseret på den grundlæggende antagelse om, at fænomener ikke forekommer isoleret, men er relateret til andre fænomener. Derfor er det ikke tingene i sig selv, der betragtes, men forholdet mellem dem. De fænomener, der skal undersøges, er normalt meget komplekse. Derfor skal visse af dets fænomener først udelukkes, og delvise aspekter skal ses isoleret. Deres forklaring har til formål at fremme indsigt i mere komplekse sammenhænge. Det observerbare område er derfor opdelt i strukturelt beskrivelige og strukturelt ikke-beskrivelige fakta. De beskrivelige fænomener er segmenteret. Et forhold rekonstrueres mellem segmenterne :

”Det strukturelle menneske tager det givne, demonterer det, sætter det sammen igen; dette er tilsyneladende lidt (og får nogle mennesker til at hævde, at strukturalistisk arbejde er 'ubetydeligt, uinteressant, ubrugeligt' osv.). Og alligevel er dette lille set fra et andet synspunkt afgørende; for mellem de to genstande eller mellem de to momenter af strukturalistisk aktivitet dannes noget nyt, og dette nye er intet mindre end det generelt forståelige: simulacrum, det er intellektet, der er tilføjet objektet, og denne tilføjelse har en antropologisk værdi i denne henseende, da han er mennesket selv, hans historie, sin situation, hans frihed og den modstand, som naturen modsætter sig hans ånd. [...] Strukturen er faktisk kun et simulacrum (billede, skyggebillede) af objektet, men et målrettet, 'interesseret' simulacrum, da det efterlignede objekt frembringer noget, der er usynligt i det naturlige objekt, eller hvis du foretrækker det ønsker, forblev uforståeligt. [...] Oprettelse eller refleksion er ikke et sandt 'aftryk' af verden her, men den virkelige skabelse af en verden, der ligner den første, men ikke ønsker at kopiere den, men derimod at gøre den forståelig. [...] En kunst defineres ikke af arten af ​​det kopierede objekt (en genstridig fordom om enhver realisme), men af ​​hvad mennesket tilføjer ved rekonstruktion af det: teknologi er essensen af ​​al skabelse. [...] Objektet samles igen for at få funktioner til at dukke op, og det er, hvis man må sige det, den måde, værket frembringer; derfor bør man ikke tale om strukturalistiske værker, men om strukturalistisk aktivitet. "

- Roland Barthes: Den strukturalistiske aktivitet [21]

Under visse omstændigheder skal der anvendes et yderligere, mere abstrakt beskrivelsesniveau, som segmenterne er baseret på, hvorpå en segmentering af deres enheder igen er mulig. I alle tilfælde gøres et forsøg på at fange de analyserede fænomener med en slags "grid" ( synkront og diakronisk arrangement af deres symboler), hvor hvert element bestemmes af de karakteristika, korrelationer og modsætninger, der kan udledes af forholdet mellem elementerne. Det enkelte element må ikke forstås i sig selv, men skal forstås i sin funktion i hele det synkrone system. Så tingene præsenteres i et struktureret og sammenhængende system. Kendskab til de synkrone forhold går forud for observationer af den diakroniske proces. Det er ikke nok at overveje udviklingen af ​​funktionerne i individuelle strukturer, der er iboende i systemet. For at forstå ændringer skal et systems forhold til alle andre systemer af menneskelig aktivitet også overvejes.

udvikling

Ferdinand de Saussure

En af grundlæggerne af strukturalismen er Genève -lingvisten Ferdinand de Saussure (1857–1913), der holdt foredrag om generel lingvistik i begyndelsen af ​​det 20. århundrede (Cours de linguistique générale), hvor han skabte grundlaget for sin nye metode. Hans foredrag blev først udgivet posthumt i 1916. Saussure selv bruger ikke udtrykket "strukturalisme". Ifølge Saussure er de individuelle talehændelser (parole), gennem hvilke systemets muligheder (langue) realiseres på forskellige måder baseret på en relationel struktur, hvis medlemmer ikke er væsentligt bestemt, men derimod "i gyldigheden og værdi af den ene kun fra den samtidige tilstedeværelse af den anden overgivelse. ” [22] De Saussure forstår sproget som et system af tegn, det vil sige i princippet vilkårlige forbindelser mellem signifikatoren (udtrykket) og det significerede (indhold). Et tegn er ikke den sanselige inkarnation af en allerede eksisterende mental betydning. Tegn alene skaber mening. Mening opstår ikke ved henvisning til objekter eller tanker, men udelukkende gennem forskellene mellem tegnet og andre tegn i systemet. Det nye ved Saussure er anvendelsen af ​​præcise analysemetoder, der lånes fra naturvidenskabernes, til et fagområde som lingvistik. Mange forestillinger om de moderne semiotiske [23] underdiscipliner har deres oprindelse her. De Saussure taler om struktur, dog kun marginalt og underordnet; han taler slet ikke om strukturalisme.

Edward Bradford Titchener

En tidlig repræsentant for strukturalisme inden for psykologi var Edward Bradford Titchener (1867-1927), en elev af Wilhelm Wundt . Han regnes til elementær strukturalisme som en repræsentant for faktoranalyse i modsætning til den mere holistiske gestaltpsykologi . [24] Han var den første til at skelne mellem strukturalisme og funktionalisme i amerikansk psykologi. I overensstemmelse med Wundts forskningstilgang satte han sig i opposition til den mere darwinistiske funktionalisme af William James , der tjente til at bevare liv og arter, ved også at gøre tankeindhold til genstand for forskning. [25]

Roman Jakobson

En af de mest formative strukturalister i det 20. århundrede var Roman Ossipowitsch Jakobson, en stor eksponent for Pragskolen. Han udarbejdede strukturalistiske teorier om tegn, sprog, kommunikation og litteratur. Ifølge Jakobson betyder strukturalisme at se fænomener som en struktureret helhed og afsløre de statiske eller dynamiske love i det respektive system. Derved knytter han sig til Edmund Husserls sproglige fænomenologi . Fænomenologi fungerer som en grundlæggende overvejelse for strukturalisme. Hvert koncept er en fænomenologisk bestemmelse. Dommerne er afhængige af deres respektive synspunkt. Spørgsmålene er fagorienterede. For at kunne betragte objektet i sig selv er det nødvendigt at udelukke det uvæsentlige i stedet for at akkumulere eksisterende viden og danne en syntese . Der bør tages hensyn til forskellen i kvalitet mellem objektet og andre objekter.

"Overvindelsen af ​​det statiske, udvisningen af ​​det absolutte, det er den væsentlige patos i den nye tid [...]."

- Roman Jakobson [26]

Jakobson er imod fragmentering af viden og går ind for en holistisk tilgang. Under indtryk af Charles Sanders Peirce understregede han betydningen af ​​udtrykkene ikonicitet (billedkvalitet) og indeksikalitet (kontekstafhængighed) og differentierede mellem metafor og metonymi . Jakobson genkendte sprogets grundlæggende binære struktur, der fungerer i alle sproglige operationer. Ifølge Jakobson eksisterer der rent vilkårlige tegn ikke. Alle tegn er motiveret på en eller anden måde. Synkronisering og diakroni dannede en uadskillelig dynamisk enhed.

”Sammenstillingen af ​​synkronisering og diakroni var en sammenstilling af begrebet system og evolutionskoncept. Det mister sin grundlæggende vægt, hvis vi erkender, at ethvert system nødvendigvis eksisterer som evolution, og på den anden side, at evolution uundgåeligt har karakter af et system. "

- Roman Jakobson og Jurij Tynjanov [27]

Claude Lévi-Strauss

Med sine etnosociologiske undersøgelser har den franske etnolog Claude Lévi-Strauss ydet vigtige bidrag til strukturen af familier , totemiske klaner og menneskets myter . For Lévi-Strauss er det sociale liv en udveksling af tegn og en læsning af symboler. For ham er det sprog i vid forstand. I tilfælde af sociologiske og sproglige undersøgelser er man i fuld symbolik. Det er det ubevidste, der skaber den fælles og specifikke karakter af sociale forhold. Det ubevidste er ansvarligt for symbolsk tænkning, det er en kategori af kollektiv tænkning. Ordforrådet får kun mening for os selv og for andre, for så vidt som det ubevidste organiserer det efter dets regler og gør det til en diskurs. Ordforrådet betyder mindre end strukturen. Strukturen forbliver den samme, og gennem den realiseres den symbolske funktion. [28] Lévi-Strauss betragter kultur som en kontekst af symbolske systemer, i toppen af ​​hvilke sprog, ægteskabsregler, økonomiske relationer, kunst, videnskab og religion. [29]

”Hvis, som vi tror, ​​sindets ubevidste aktivitet består i at pålægge et indhold former, og hvis disse former i bund og grund er ens for alle ånder, det gamle og det moderne, det primitive og det civiliserede [...] - ligesom undersøgelsen af ​​den symbolske funktion som udtrykt i sproget viser overbevisende - det er nødvendigt og tilstrækkeligt at finde den ubevidste struktur, der ligger til grund for enhver institution eller enhver skik for at få et interaktionsprincip, der er nyttigt for andre Institutioner og andre skikke er gyldigt , forudsat naturligvis, at analysen udføres langt nok. "

- Claude Lévi-Strauss [30]

Ifølge Lévi-Strauss er myterne om de forskellige kulturer modeller for en vild tankegang rettet mod helhed. Det er ikke mennesker, der tænker i myter, men myterne tænker i form af mennesker uden deres viden. [31] Uanset deres forskellige indhold kan myterne spores tilbage til en forholdsvis lille gruppe af såkaldte myter og deres kombinationer. Myterne er myternes grundlæggende enheder, f.eks. B. Helt dræber drager. Myterne får deres betydning ikke gennem deres indhold, men gennem deres forhold til andre myter. Myte, poesi og litteratur er ikke kreative kreationer, men produkter af strukturel beslutsomhed . Den menneskelige virkelighed producerer selv strukturelle modeller. Grundprincippet her er, at begrebet social struktur ikke refererer til empirisk virkelighed, men til modellerne konstrueret i henhold til denne virkelighed. [32] Ligesom videnskabelig tænkning er magisk tænkning baseret på den grundlæggende antagelse, at den fænomenale verden er systemisk og dermed underlagt orden og sammenhæng . Til analyse af magisk-totemisk tænkning bruger Lévi-Strauss udtrykkene sammenhæng , lighed og opposition. Der eksisterer sammenhæng mellem to ting, der er tæt på hinanden og i overført betydning tilhører det samme system både strukturelt og funktionelt. I tilfælde af lighed er det ikke en betingelse, at de tilhører det samme system, men at visse ting har en eller flere egenskaber tilfælles. [33] I dette tilfælde er forholdet etableret af den laveste fællesnævner. I oppositionens relation tildeles derimod ideer til hinanden, der ikke har nogen fællesnævner og udelukker hinanden. Det handler om modsætninger som hellig og vanhellig, rå og kogt, cølibat og ægteskab, mand og kvinde, centralt og perifert. [34]

”Magisk tænkning er ikke et første forsøg, en begyndelse, en skitse, en del af en helhed, der endnu ikke er blevet realiseret; den danner et præcist artikuleret system og er i denne henseende uafhængigt af det andet system, som videnskaben senere vil etablere, bortset fra den formelle analogi, der bringer dem tættere sammen, og som gør førstnævnte til en slags metaforisk udtryk for sidstnævnte. Så i stedet for at behandle magi og videnskab som modsætninger, ville det være bedre at sætte dem parallelt end to typer viden, der er ulige hvad angår deres teoretiske og praktiske resultater, men ikke med hensyn til arten af ​​de mentale processer, der er forudsætninger for begge og adskiller sig mindre i naturen end med hensyn til de former for udseende, de refererer til. "

- Claude Lévi-Strauss [35]

I sit udgivne værk Wilde Thinking fra 1962 skelnede Lévi-Strauss mellem kolde og varme samfund . Skelnen mellem folk uden historie og den anden er uheldig og skal udskiftes. Kolde samfund forsøger ved hjælp af de institutioner, de giver sig selv, automatisk at annullere den effekt, som historiske faktorer kan have på deres ligevægt og kontinuitet. De varme samfund interioriiserer resolut historisk tilblivelse for at gøre det til motoren for deres udvikling. [36]

Lucien Goldmann

Lucien Goldmann tog en tilgang kaldet genetisk strukturisme . Han bestræbte sig på at udarbejde visse principper for dialektisk litterær kritik og samtidig undersøge forholdet mellem litterær skabelse og socialt liv. Mens strukturen for ontologisk strukturalisme er en realitet givet til al individuel tænkning som en strukturerende regulativ, mener Goldmann, at den meningsfulde struktur først produceres af det menneskelige sind i løbet af det menneskelige sinds historie. Han tillægger kunst og den kreative kunstner en vigtig rolle. Han betragter den sociale gruppe som det egentlige emne for kulturel skabelse. Følelser, tilbøjeligheder og ideer udviklet inden for en social gruppe. Disse opstod fra den respektive økonomiske og sociale situation og viste en fælles tendens. I en gruppes kollektive bevidsthed udviklede elementerne i et verdensbillede sig, som finder deres sammenhængende udtryk i store kunstneriske eller filosofiske værker, og hvis struktur svarer til den, som gruppen som helhed stræber mod. [37] Goldmann antager en homologi mellem værkernes struktur og strukturen i en gruppes verdensopfattelse. Hver intellektuel livssociologi er baseret på den sociale virkeligheds indflydelse på litterær skabelse. For den dialektiske materialisme , som Goldmann går ind for, er dette et grundlæggende postulat. Dialektisk materialisme understreger betydningen af ​​økonomiske faktorer og forholdet mellem sociale klasser. Der er imidlertid mange forfattere og filosoffer, der benægter en sådan indflydelse. Efter deres mening ville forbindelsen med de kontingente fænomener i det sociale og økonomiske liv devaluere åndelige værdier. Nogle af disse filosoffer ville blive styrket i denne holdning af ønsket om at bekæmpe marxismen som en hovedsagelig politisk ideologi, der efter deres mening først og fremmest søger at tilfredsstille de materielle behov hos en uuddannet masse mennesker, der ikke er åbne for åndelige værdier. På den anden side kan sande åndelige værdier ifølge Goldmann ikke adskilles fra det økonomiske og sociale liv. Tværtimod arbejdede de netop inden for dette liv og forsøgte at opnå det bedst mulige menneskelige samfund for ham. Goldmann beskriver historien som en proces med demontering af ældre strukturer og opbygning af nyere overordnede strukturer. Historien er en omstruktureringsproces med det utopiske mål at finde en balance og balance mellem den historiske processes kræfter.

“Genetisk strukturalisme starter fra hypotesen om, at al menneskelig adfærd er et forsøg på at give et meningsfuldt svar på en bestemt situation, og at denne adfærd er balancen mellem handlingens genstand og det objekt, den vedrører, altså mod omverdenen . Denne stræben efter ligevægt bevarer imidlertid altid en ustabil og foreløbig karakter, da hver mere eller mindre tilfredsstillende ligevægt mellem subjektets mentale strukturer og miljøet fører til en tilstand, hvor menneskelig adfærd ændrer verden på egen hånd og derved den gamle , får en gang utilfredsstillende balance til at virke utilstrækkelig og skaber en tendens til en ny balance, som igen skal overvindes. "

- Lucien Goldmann [38]

Ifølge Goldmann er en struktur i sin mest generelle form til stede, når elementerne er forbundet i en totalitet, der som en helhed har visse særegenheder, og når elementernes særegenheder helt eller delvist afhænger af totaliteten. I modsætning til ontologisk strukturalisme forstår Goldmann ikke struktur som en arketypisk og ahistorisk struktur, der igen og igen manifesterer sig i de forskellige individuelle værker. En struktur er temmelig indre sammenhæng og totalitet, hvis individuelle dele forklarer hinanden og kun kan forstås ud fra den overordnede struktur. [39] Hvis kriterierne for sammenhæng og funktionalitet for delene er til stede i konteksten af ​​en helhed, taler Goldmann om en meningsfuld struktur . Disse kriterier er også de væsentlige betingelser for en struktur. En meningsløs struktur er en modsigelse i termer. Begrebet meningsfuld struktur repræsenterer både en virkelighed og en norm. Begrebet meningsfuld struktur definerer ikke kun den virkelige motor, men også det mål, som helheden af ​​det menneskelige samfund stræber mod. Hypotesen om en historie domineret af stræben efter og tendenser til en stadig mere omfattende, meningsfuld og sammenhængende struktur er en af ​​de vigtigste positive hypoteser for studiet af historisk virkelighed. [40] For Goldmann er det sociale mål et gennemsigtigt slutsamfund, der kun består af strukturer, der garanterer fornuftig og human adfærd blandt individer og over for samfundet.

Jacques Lacan

Strukturalistiske metoder blev anvendt på alle slags kulturelle fænomener, herunder psykoanalyse. Ifølge Jacques Lacan har emnet sin oprindelse i det symbolske system. Det ubevidste er struktureret som et sprog og er produceret af sprog. Lacan leugnet die Einheit des cogito ergo sum , dass also das Ich, das denkt, mit dem Ich, das existiert, identisch wäre. Er behauptet stattdessen: „Ich bin nicht, wo ich denke.“ [41] Lacan postulierte ein „Supremat des Signifikanten“ [42] und entwickelte daraus die Struktur des Unbewussten nach Sigmund Freud . [43] Es gibt nach Lacan keine vorgegebene Zuordnung von Signifikant und Signifikat . Entsprechend besteht auch keine fixe Bedeutung. Die Verbindungen seien jedoch nicht völlig beliebig für jeden Sinn offen. Sie gehorchten vielmehr den rhetorischen Gesetzen der Metonymie (mot à mot) und der Metapher (un mot pour un autre) . Derart brächten sie eine „Topik des Unbewußten“ hervor: Die metonymische Struktur zeige an, dass die Verbindung des Signifikanten mit dem Signifikaten die Auslassung (élision) möglich mache, durch die der Signifikant den Seinsmangel (manque de l'être) in die Objektbeziehung einführe. Auf diese Weise entstehe das Begehren (désir) . [44]

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze versteht Struktur nicht mehr als ein methodisches Instrument der wissenschaftlichen Beschreibung und Erklärung. Es gebe Struktur nur von dem, was Sprache sei; auch wenn es eine esoterische oder nicht verbale Sprache sei. [45] Die Orte hätten den Vorrang vor denen, die sie potentiell ausfüllten, das wahre Subjekt sei die Struktur. Das klassische Subjekt wird bei Deleuze eher zu einem Subjektivitätseffekt der Struktur. Er hat den Strukturalismus anhand von sieben Kriterien in einer Synthese prägnant zusammengefasst: [46]

 1. Das Symbolische ist der Ausgangspunkt. Es dient einer Abgrenzung von Imaginärem und Realem und ist zugleich der Entstehungs- und Seinsgrund der beiden anderen Relationen. Es dient als Struktur einer Gestaltung, die sich aus atomistischen Elementen zusammensetzt, die zugleich von der Bildung des Ganzen und den Abwandlungen ihrer Teile Rechenschaft ablegen wollen.
 2. Die Struktur ist topologisch und relational. Die außerhalb der strukturalen Konstruktion selbst liegende Realität bleibt ebenso ausgeschlossen wie das Imaginäre, das das Symbolische selbst direkt bestimmt. Übrig bleibt nur ein Sinn, der aus der Stellung hervorgeht, den die strukturalen Objekte im Raum und relational einnehmen. Es wird struktural von den Objekten und den strukturalen Texturen her gedacht. Darin liegt zugleich eine Entsubjektivierung. Die Orte sind wichtiger als die Subjekte, die konkret in ihnen platziert sind. Sinn entsteht durch Kombination von Elementen in diesem Raum, wobei die Elemente selbst diesen Sinn noch nicht bezeichnen.
 3. Die Elemente der Struktur sind differentiell organisiert. Das Differenzielle und das Besondere werden betont. Die symbolischen Elemente bestimmen sich gegenseitig als ein System differenzieller Verhältnisse. Sie stehen in einem System von Besonderheiten, die auf diese Verhältnisse Rücksicht nehmen und den Raum der Struktur symbolisieren. Strukturen gibt es für alle Bereiche, in denen symbolische Elemente im Blick auf differenzielle Verhältnisse und besondere Punkte, die diesen eigen sind, bestimmt werden können.
 4. Strukturen sind eine Mannigfaltigkeit virtueller Koexistenz. In diesen Konstruktionen sind Strukturen in gewisser Hinsicht ideale Orte. Sie sind weitgehend unbewusst und virtuell. Von sich geht die Struktur aus zu ihren Aktualisierungen. Dabei differenziert sie sich zeitlich und räumlich und produziert sich in Arten und Teilen. Die Strukturen bleiben in dieser Produktion unbewusst, da sie notwendig von ihren Produkten oder Auswirkungen verdeckt werden. Eine ökonomische Struktur existiert beispielsweise niemals rein. Sie wird von den rechtlichen, politischen und ideologischen Beziehungen verdeckt, in denen sie sich verkörpert.
 5. Die Aktualisierung der Struktur ist immer nur teilweise möglich und geschieht in Serien, zwischen denen eine Verschiebung stattfindet. Die sich bewegenden und differenzierten, in Relationen stehenden Elemente benötigen für ihre Funktionsfähigkeit das Serielle. Nur in der Reihung, in der Wiederkehr entstehen Strukturen, die als symbolische Ordnung erscheinen. Es gibt weder reine Individualität noch reine Kollektivität, sondern nur Intersubjektivität, die in Serien auftritt. Es gibt Wirkung und Wechselwirkung.
 6. Es wird um der Verschiebung willen ein leeres Feld postuliert, das von einem eminent symbolischen und paradoxen Subjekt ausgefüllt wird, das die Verbindung zwischen den Serien herstellt. Es hat keine festgelegte Bedeutung, sondern zeigt einen Sinn-Überschuss an. Die Strukturen werden aus sich heraus betrachtet. Die blinden Flecken, die Beobachter in ihren Beobachtungen aufweisen, werden den Strukturen selbst zugeschrieben. Deshalb haben Strukturen leere Felder, Rätselobjekte. Diese scheinen die Struktur selbst eigentümlich anzutreiben. Oder sie laufen einfach in ihren Serien durch und zirkulieren. Ein letztes Konstrukt, eine Letztbegründung, die das Spiel der Strukturen situiert, bleibt symbolisch leer. Aufgrund des leeren Feldes sind die differenziellen Verhältnisse empfänglich für neue Werte und Wandlungen.
 7. Das klassische Subjekt hat sich den Orten und Relationen unterzuordnen. Deleuze konstatiert ein primäres symbolisches Erfüllen vor jedem sekundären Erfüllen oder Einnehmen durch reale Wesen. Das klassische Subjekt wird dabei aber nicht getötet oder beseitigt. Doch es erscheint nicht mehr als Ganzheit, nicht mehr als klar situiert und platziert. Es steht in unterschiedlichen Abhängigkeiten und zeigt seine Wandelbarkeit.

Weitere Strukturalisten

Es gibt daneben zahlreiche weitere Versuche, die strukturalistische Methode auf alle kulturwissenschaftlichen Disziplinen auszuweiten: auf die Geschichte ( Annales-Schule um Fernand Braudel ), mythische Diskurse oder auf die Literaturwissenschaft durch bspw. Jan Mukařovský ( Prager literaturwissenschaftlicher Strukturalismus ), Tzvetan Todorov und Roland Barthes . Louis Althusser unterzog Marx einer ahistorischen, strukturalistischen Untersuchung. Im Bereich der Phonetik wurden schon sehr früh strukturalistische Methoden ausgearbeitet und angewandt. Die Erarbeitung des Lautschriftsystems der IPA/API (International Phonetic Association/Association phonétique internationale) kann mit diesen Anfängen in Zusammenhang gebracht werden.

Der kulturbezogene Strukturalismus hatte seine Hochphase in den 1960er bis 1970er Jahren. Strukturalistische Methoden wirkten vor allem in der Semiotik und Literaturtheorie fort. Beziehungen bestehen teilweise auch zur Systemtheorie und zur Psychoanalyse . Anwendungen finden sich ua in den Sozial- und Geisteswissenschaften , besonders der Linguistik , der Erkenntnistheorie , der Literaturwissenschaft , der Psychologie , der Soziologie , der Anthropologie bis hin zur Architektur . Jakobsons spätere Tätigkeit in den Vereinigten Staaten beeinflusste noch Noam Chomskys Arbeiten zur generativen Transformationsgrammatik . [47] Der ökonomische Strukturalismus beruht auf der Unterscheidung von Zentrum und Peripherie als grundlegende strukturelle Charakteristik der Weltwirtschaft. [48]

Kritik

Von marxistischer Seite wurde der Strukturalismus wegen seiner Konzentration auf die synchronische Systembetrachtung unter Vernachlässigung von Geschichtlichkeit und evolutionärer Entwicklung kritisiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus brachten auch philosophische Strömungen, die später als Poststrukturalismus bezeichnet wurden. Die Diskursanalyse von Michel Foucault ist in ihrer Beziehung zum Strukturalismus umstritten. Foucault selbst hat sich mehrfach kritisch gegen eine einfache Beiordnung zu strukturalistischen Schulen geäußert. [49] Die von Jacques Derrida entwickelte Dekonstruktion wendet sich ebenfalls kritisch gegen wesentliche Thesen des klassischen Strukturalismus. Auf die Problematik, den Strukturalismus als ein einheitliches Konzept zu bezeichnen, hatte Lévi-Strauss hingewiesen:

„Ich glaube auch nicht, daß man heute noch von einem Strukturalismus sprechen kann. Es gab eine ganze Menge von Richtungen, die sich als strukturalistisch ausgaben, und andere, die man von außen her als strukturalistisch bezeichnete, obwohl sie es nach Ansicht ihrer Vertreter selber gar nicht waren.“

Siehe auch

Literatur

Klassiker
 • Gilles Deleuze : Woran erkennt man den Strukturalismus? Merve Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-88396-092-6 unveränderter Nachdruck .
 • Jacques Derrida : De la grammatologie. Paris 1967, dt. übers. Hans-Jörg Rheinberger, Hanns Zischler: Grammatologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-518-28017-1
  Enthält eine Darstellung, Kritik und Fortschreibung des klassischen Strukturalismus – allerdings als eigenständiger Essay nicht zur einführenden Lektüre geeignet.
 • Claude Lévi-Strauss : Strukturale Anthropologie. Band 1 (Originaltitel: Anthropologie structurale übersetzt von Eva Moldenauer), 5. Auflage In: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 226, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-518-27826-6 .
 • Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale. Geneva 1915; krit. Ausg. hg. Rudolf Engler, 2 Bde., Harrassowitz, Wiesbaden 1967, 1974; dt. Übers. Charles Bally: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. Auflage. mit neuem Register, de Gruyter, Berlin 1967. [51]
Sekundärliteratur
 • Hans Naumann (Hrsg.), Soziologie. Ausgewählte Texte zur Geschichte einer Wissenschaft, Stuttgart 1958 (Übersetzungen Hans Naumann und Sigrid von Massenbach ).
 • Hans Naumann (Hrsg.), Der moderne Strukturbegriff: Materialien zu seiner Entwicklung, Darmstadt 1973.
 • Johannes Angermüller: Nach dem Strukturalismus. Theoriediskurs und intellektuelles Feld in Frankreich. Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-810-0 .
 • Niels Brügger, Orla Vigsø: Strukturalismus für Einsteiger. Paderborn: UTB 2008, ISBN 3-8252-3162-3 .
  In knapp 100 Seiten eine erste Einführung zu Saussure, Lévi-Strauss, Barthes und Rezeptionen.
 • François Dosse: Geschichte des Strukturalismus. Zwei Bände, Junius, Hamburg 1997f., ISBN 3-88506-268-2 .
 • Lothar Fietz: Strukturalismus . Eine Einführung. 3. Aufl., Gunter Narr Verlag, Tübingen 1998
 • Manfred Frank : Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am Main : Suhrkamp 1984, ISBN 3-518-11203-1 .
 • Rainer Grübel: Formalismus und Strukturalismus. In: Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft . München: dtv 1996, 386–408
 • Albrecht Jörn: Europäischer Strukturalismus. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick. Tübingen: Francke 2000
 • Gerhard Plumpe : Strukturalismus , Artikel in: Joachim Ritter ua (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie . Schwabe, Basel 1971 bis 2007
 • Michael Ryan: Structuralism and Poststructuralism. In: New Dictionary of the History of Ideas, Band 5 (2005), 2260–2264
 • Günther Schiwy: Der französische Strukturalismus. München (Beck), 1969, ISBN 3-499-55310-4 .
 • François Wahl (Hrsg.): Einführung in den Strukturalismus. Frankfurt am Main.: Suhrkamp, 1973
 • Helga Gallas (Hrsg.): Strukturalismus als interpretatives Verfahren . Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied 1972 ( collection alternative , hrsg. von Hildegard Brenner. Band 2)(= Sammlung Luchterhand 35)
 • Artikel Structuralism (David Holcroft), Structuralism in linguistics (ders.), Structuralism in literary theory (Joseph Margolis), Structuralism in social science (Theodore R. Schatzki), in: Routledge Encyclopedia of Philosophy

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Gerhard Plumpe, Strukturalismus , Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie , Band 10, S. 342 ff.; Jörg Stadlinger, Strukturalismus , Artikel in: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften , Band 4, S. 466 ff.
 2. Papers Read at the Royal Institute of British Architects . 1869, S.   94 ( google.de [abgerufen am 22. März 2021]).
 3. Rand B. Evans: Structuralism . In: Encyclopedia of the History of Psychological Theories . Springer US, New York, NY 2012, ISBN 978-1-4419-0463-8 , S.   1024–1047 , doi : 10.1007/978-1-4419-0463-8_33 .
 4. Martin Sexl: Einführung in die Literaturtheorie . UTB, 2004, ISBN 978-3-8252-2527-8 , S.   160 ( google.de [abgerufen am 22. März 2021]).
 5. Roman Jakobson, Selected Writings, vol. 2: Word and Language [The Hague & Paris: Mouton, 1971], S. 711.
 6. 2Jakobson&Structuralism. Abgerufen am 22. März 2021 .
 7. Romantické všeslovanství – nová slavistika [1929] . De Gruyter Mouton, 2012, ISBN 978-3-11-030083-3 , doi : 10.1515/9783110300833.231/html ( degruyter.com [abgerufen am 22. März 2021]).
 8. Günther Schiwy : Der französische Strukturalismus: Mode, Methode, Ideologie . Rowohlt, 1969, ISBN 978-3-499-55310-3 , S.   9 ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 9. Günter Schiwy hat in einer der ersten Darstellungen des Strukturalismus im deutschen Sprachraum dessen Unterscheidung als Mode, Methode und Ideologie vorgeschlagen. Vgl. auch Urs Jaeggi , Ordnung und Chaos. Strukturalismus als Methode und Mode , Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970.
 10. a b Jörn Albrecht : Europäischer Strukturalismus: ein forschungsgeschichtlicher Überblick . 3. Auflage. Gunter Narr Verlag, 2007, ISBN 978-3-8233-6258-6 ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 11. Lothar Fietz: Strukturalismus: eine Einführung . Gunter Narr Verlag, 1982, ISBN 978-3-87808-546-1 , S.   9 ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 12. Hans-Dieter Gondek: Strukturalismus . Artikel in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie , Band 2, Hamburg 1999, S. 1542.
 13. Vgl. zum Vorstehenden: David Holcroft: Structuralism. In: Routledge Encyclopedia of Philosophy .
 14. Gerhard Plumpe, Strukturalismus , Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie , Band 10, S. 347, charakterisiert in diesem Sinne den Strukturalismus dahingehend, dass er seine „theoretischen Objekte als strukturierte Systeme konstruiert und auf ihre Formations- und Transformationsregeln hin untersucht“. Plumpe bezieht sich dabei auf Ernst Cassirer : Structuralism in Modern Linguistics . SF Vanni, 1945, S.   99   ff . ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 15. Vgl. Gerhard Plumpe, Strukturalismus , Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 10, S. 342.
 16. Gilles Deleuze: Woran erkennt man den Strukturalismus? Merve-Verlag, Berlin 1992, ISBN 978-3-88396-092-0 , S.   8 ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 17. Michel Foucault, Von der Subversion des Wissens , Frankfurt am Main 1978, S. 9.
 18. Grundlegend dazu Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. Auflage. Berlin 1967.
 19. S. Saumjan, Strukturale Linguistik , München 1971, S. 38 ff.
 20. Jean-Pierre Corneille: La linguistique structurale: sa portée, ses limites . Larousse, 1976, ISBN 978-2-03-070341-0 , S.   225   f . ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).
 21. Roland Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit. In: Kursbuch. Band 5, 1966, S. 191 ff.
 22. Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft . Berlin 1967, S. 136.
 23. dh zeichenwissenschaftlichen
 24. Wilhelm Arnold et al. (Hrsg.): Lexikon der Psychologie . Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-508-8 ; Spalte 2236
 25. Peter R. Hofstätter (Hrsg.): Psychologie . Das Fischer Lexikon, Fischer-Taschenbuch, Frankfurt am Main 1972, ISBN 3-436-01159-2 , S. 72.
 26. Roman Jakobson, Semiotik. Ausgewählte Texte 1919–1982, 1988, S. 44.
 27. Jurij Tynjanov und Roman Jakobson, Probleme der Literatur- und Sprachforschung. In: Texte der russischen Formalisten, Band II, hrsg. von Wolf-Dieter Stempel, München 1972, S. 389.
 28. Claude Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie , Frankfurt 1967, S. 224.
 29. Lévi-Strauss, Einleitung in das Werk von Marcel Mauss , Frankfurt 1978, S. 15.
 30. Lévi-Strauss, Mythologica I-IV , Frankfurt 1976, S. 35.
 31. Lévi-Strauss, Mythologica I-IV , Frankfurt 1976, S. 26.
 32. Claude Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie . Band 1, Frankfurt am Main 1967, S. 301.
 33. Lévi-Strauss, Das wilde Denken (1962), Frankfurt 1979, S. 79.
 34. Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie (1958), Frankfurt 1971, S. 153.
 35. Lévi-Strauss, Das wilde Denken (1962), Frankfurt 1979, S. 25.
 36. Lévi-Strauss, Das wilde Denken (1962), Frankfurt 1979, S. 270 f.
 37. Lucien Goldmann, Soziologie des Romans 1964, 1970, S. 238.
 38. Lucien Goldmann, Soziologie des Romans 1964, 1970, S. 235.
 39. Lucien Goldmann, Dialektischer Materialismus und Literaturgeschichte. In: Dialektische Untersuchungen, 1966, S. 55.
 40. Lucien Goldmann, Der Begriff der sinnvollen Struktur in der Kulturgeschichte. In: Dialektische Untersuchungen, 1966, S. 125.
 41. Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse . Weinheim-Berlin 1987, Kap. XVI.
 42. Lacan, Ecrits (Paris 1966) 20; dtsch.: Schr. (1973–80) 1, 19
 43. Lacan, Ecrits (Paris 1966) 30; dtsch.: Schr. (1973–80) 1, 29
 44. Vgl. Claus von Borman, Signifiant/signifié , Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 9, S. 757.
 45. Deleuze, Differenz und Wiederholung , München 1992, S. 270.
 46. Deleuze, Woran erkennt man den Strukturalismus. In: F. Châtelet, Geschichte der Philosophie Band 8, Frankfurt am Main 1975.
 47. Elmar Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus , Frankfurt am Main 1975, S. 20 f.
 48. Jose Gabriel Palma: „Structuralism“. In: Amitava Krishna Dutt, Jaime Ros: „International handbook of development economics.“ Volume 1. Edward Elgar Publishing, 2008, S. 136f.
 49. Siehe Hubert Dreyfuß, Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik . Athenäum, Frankfurt 1987. Ein Beispiel für diese Ablehnung findet sich im Vorwort zur deutschen Ausgabe der Ordnung der Dinge von Michel Foucault, 1974, S. 15: „In Frankreich beharren gewisse halbgewitzte »Kommentatoren« darauf, mich als einen »Strukturalisten« zu etikettieren. Ich habe es nicht in ihre winzigen Köpfe kriegen können, daß ich keine der Methoden, Begriffe oder Schlüsselwörter benutzt habe, die die strukturale Analyse charakterisieren.“
 50. Lévi-Strauss, Intervista a cura di M. d'Eramo . Mondoperaio 32/2 (1979), 118–124, 118 b–119 a; dtsch.: Die strukturalistische Tätigkeit . Ein Gespräch mit M. d'Eramo, in: Mythos und Bedeutung (1980) 252–274, 253
 51. Ferdinand Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft . Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019, ISBN 978-3-11-154750-3 ( google.de [abgerufen am 28. Februar 2021]).