Subsidiaritet

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Subsidiaritet (fra det latinske subsidium 'hjælp' , 'reserve') er et maksimum, der stræber efter størst mulig selvbestemmelse og personligt ansvar for den enkelte , familien eller samfundet , så vidt dette er muligt og fornuftigt. Som et resultat, at princippet om subsidiaritet betyder, at (højere) statslige institutioner bør kun gribe ind (men også altid) regulatively hvis mulighederne for den enkelte, en mindre gruppe eller en lavere hierarkisk niveau alene ikke er tilstrækkelige til at løse en bestemt opgave. [1] Med andre ord betyder det, at niveauet for lovgivningsmæssig kompetence altid skal være "så lavt som muligt og så højt som nødvendigt".

Nærhedsprincippet er et vigtigt begreb for føderale stater som Tyskland , Østrig , den USA eller Schweiz, samt for føderale sammenslutninger af stater som EU . Det er også et centralt element i reguleringsbegrebet om den sociale markedsøkonomi .

betyder

Subsidiaritetsprincippet bestemmer en præcist defineret rækkefølge for stats-samfundsansvar ved at definere princippet underordnet det højere niveau: Opgaver, handlinger og problemløsninger bør derfor foretages så vidt muligt af den mindste enhed eller det laveste niveau af et organisationsform. Kun i sager eller politikområder, hvor dette ikke er muligt, ville være forbundet med betydelige forhindringer, omkostninger og problemer, eller hvor samarbejde resulterer i en klar merværdi, hvis større grupper, offentlige kollektiver eller de næste højere niveauer i en organisationsform er " datterselskab "(dvs. støttende). intervention. I disse tilfælde er interventionen fra det højere niveau imidlertid ikke kun valgfri, men eksplicit ønskelig. Her bør der dog prioriteres at hjælpe folk med at hjælpe sig selv med at påtage sig opgaver med det samme. I denne henseende er subsidiaritetsprincippet også baseret på andre principper såsom proportionalitet eller Pareto -optimering .

Statsteori

I statsteori betyder det, at staten ikke skal være et mål i sig selv, men skal tjene sine borgere og underinddelinger og være begrundet i sin konkrete merværdi ( output -legitimitet ). Han må derfor ikke påtage sig opgaver, som selvejende organer (f.eks. Kommuner ), sociale foreninger (f.eks. Andelsforeninger ) eller individerne selv kan klare lige så godt eller endnu bedre. Hvis underordnede enheder imidlertid overvældes af visse opgaver, bør organisationen på højere niveau overtage opgaverne eller støtte de underordnede enheder i at fuldføre dem. Subsidiaritetsprincippet betyder kort sagt, at de effektive mindre enheder har prioritet til at handle, og de højere organisationer har en forpligtelse til at yde og støtte. Denne pligt afspejler også den latinske stamme indeholdt i nærhedsprincippet. [2]

Med hensyn til statslig organisation skal nærhedsprincippet implementeres i en tiered rækkefølge af højere og underordnede reguleringsbeføjelser (kompetencer), som ikke mindst omfatter privat autonomi . I denne opdelte kompetencestruktur er de overordnede myndigheder nødt til at holde det overordnede system funktionelt ved at bestemme handlingsområdet for de underordnede aktører og styre deres handlinger, dvs. overtage "kontrol med selvregulering". På denne måde bør de underordnede institutioners og personers uafhængige handling gøres mulig, deres initiativ skal vækkes, og det overordnede system bør holdes i stand til at lære og overordnet "humaniseret". [3]

Subsidiaritetsprincippet med hensyn til lovgivningskompetence finder det vigtigste udtryk ; i Tyskland for eksempel i staternes grundlæggende kompetence i henhold til art. 70 GG og lokal selvforvaltning i henhold til artikel 28, stk. 2, GG på den ene side og prioriteringen af ​​ansøgning i henhold til art. 31 GG (" Forbundsret bryder statslovgivningen ") på den anden.

F.eks. Bør foranstaltninger, der påvirker en kommune (eller et medlemsland ) og kan styres uafhængigt af den, også afgøres i kommunen selv. Underordnede niveauer kan dog også bruges f.eks. B. trossamfund , faglige sammenslutninger og endelig den enkelte. På den måde garanterer nærhedsprincippet især den frihed, der kræves for et pluralistisk samfund.

Horisontal og vertikal subsidiaritet

I nogle tilfælde skelnes der mellem horisontal og vertikal subsidiaritet: Selvom vertikal subsidiaritet bestemmer underordningen af ​​det højere niveau til underinddelinger, begrænser horisontal subsidiaritet generelt omfanget af den offentlige sektor til en bestemt kerne af offentlige goder. [4] [5] [6] [7]

Baggrund for idéhistorie

Formuleringen af ​​nærhedsprincippet går tilbage til tiden umiddelbart efter reformationen og har sit udspring i den calvinistiske opfattelse af samfundet. Synoden i Emden ( Ostfriesland , 1571), der skulle træffe afgørelse om den nye kirkelov , besluttede, i modsætning til den tidligere gældende centrale katolske kirkelære, at beslutninger skulle træffes på det lavest mulige niveau:

"Provinsielle og generelle synoder bør ikke underkastes spørgsmål, der er blevet behandlet tidligere og besluttet i fællesskab [...], og kun de ting bør skrives ned, som ikke kunne afgøres på møderne i konsistorierne og de klassiske forsamlinger eller som alle sogne i provinsen ikke kunne afgøre bekymringer. "

- 1571 EMDEN Synode 1571 [8]

Denne subsidiaritetsidé blev formuleret i 1603 af Johannes Althusius i hans hovedværk Politica Methodice digesta , en systematisk statslære formet af politisk calvinisme. Efter at have taget den bibelske "pagtidé" op, forstod han samfundet som graduerede og sammenkoblede sociale grupper, der skal opfylde deres egne opgaver og mål, men som på visse områder er afhængige af den overordnede gruppes støtte (subsidium) . Støtten bør kun starte, hvor utilstrækkeligheder afsløres, men bør under ingen omstændigheder helt overtage den anden gruppes opgave. Som bysyndiker (1604–1637 / 38) i den calvinistiske Emden var Althusius også i stand til at teste sine ideer om en vidtrækkende autonomi for de stænderkonstituerede repræsentanter som borgernes repræsentation over for den lutherske østfrisisk suveræn i den fælles praksis i handels- og havnebyen.

Baseret på Aristoteles og videreudviklet af Thomas Aquinas strømmede subsidiaritetsprincippet ind i katolsk social undervisning i 1891 gennem encyklika "Rerum Novarum" og markerede et afgørende vendepunkt i katolsk statsteori. Dette opgav definitivt det pavelige centralistiske syn på staten, som blev kontrolleret af en monark med guddommelige rettigheder.

En klassisk formel for nærhedsprincippet findes i den sociale encykliske Quadragesimo anno af pave Pius XI. "Om den sociale orden" den 15. maj 1931. Hermed sluttede pave Pius XI. til det nævnte cirkulære af Leo XIII. Rerum novarum (1891) og, under indtryk af stigende centralistiske og totalitære statstendenser, designede en tilgang til samfundet, der gjorde individet inden for rammerne af hans eller hendes individuelle præstation til målestok og begrænsning af overindividuel handling.

I Tyskland blev især jesuitterfader Oswald von Nell-Breuning set som en repræsentant for nærhedsprincippet.

Ifølge dette "vigtigste socialfilosofiske princip", "ligesom det individet kan opnå på eget initiativ og med egen styrke ikke kan trækkes tilbage fra ham og tildeles social aktivitet, krænker det retfærdighed, hvad de mindre og underordnede samfund kan og kan føre til den gode ende, for det bredere og overordnede samfund at gøre brug af; på samme tid er det yderst ugunstigt og forvirrer hele den sociale orden. Enhver social aktivitet er naturligvis subsidiær i karakter og koncept; den skal støtte medlemmerne af det sociale organ, men må aldrig smadre eller suge dem op. " [9]

Oprindelsen til forståelsen af ​​nærhedsprincippet i det 19. århundrede

Tilgange til at tænke på subsidiaritet findes i liberalisme og katolsk social undervisning i det 19. århundrede. Ifølge det liberale subsidiaritetsprincip bør sikkerhed og form primært i hans egen eksistens overlades til den enkelte person selv og hans initiativ . Statens handlinger bør begrænses til usædvanlige situationer og kun forekomme, hvis de pågældende personers egne midler ikke er tilstrækkelige. I dette samfundsbegreb betragtes statens ansvar som underordnet, datterselskab. Denne forståelse gælder også for underområdet for håndtering af sociale problemer. Private organisationers aktiviteter bør prioriteres frem for statslige aktiviteter. [10]

Rødderne til det katolske subsidiaritetsprincip ligger i katolsk social tænkning i anden halvdel af 1800 -tallet, især under indflydelse af Wilhelm Emmanuel von Ketteler og Franz Wärme . De revolutionære år 1848/49 markerer begyndelsen på dannelsen af ​​et parti for katolicismen i Tyskland og begyndelsen på moderne katolsk sociallære. Især med von Ketteler, "begyndte en udvikling i katolsk social tænkning væk fra fundamentalistisk antikapitalisme mod pragmatiske reformbegreber." [11]

Kettelers grundidéer er på den ene side forbedring af arbejdernes levevilkår gennem selvhjælp og selvorganisering og på den anden side behovet for statsbeskyttelse og hjælp som en forudsætning for denne selvhjælp. I hans koncept "et samspil mellem kooperativ selvhjælp og statsstøtte tager det, der senere formuleres som subsidiaritet i katolsk social undervisning, for første gang form." Ind i det borgerlige industrisamfund. Subsidiaritet kan her ses som svaret på det ”sociale spørgsmål”. (ibid.)

Denne forståelse af nærhedsprincippet fik en indledende videreudvikling gennem den ændrede politiske baggrund efter etableringen af ​​det tyske kejserrige i 1871. På trods af en vis minoritetsposition i imperiet, en sekulær og liberal tidsånd og Bismarcks anti-katolske politik (" Kulturkampf "), den katolske tro fandt voksende indflydelse i befolkningen. Antallet af stiftede katolske foreninger steg. Disse var dog stadig af lokal og i bedste fald regional betydning og dannede sammen med andre foreninger det "ikke-statslige" klubmiljø, der er typisk for imperiet, som var præget af et stort antal velgørende foreninger, fonde og sociale institutioner med et konfessionelt og ikke-konfessionel orientering. Denne tid repræsenterer imidlertid den "praktisk-politiske erfaringsbaggrund for den konceptuelle formulering af subsidiaritet som et centralt princip for katolsk social undervisning".

Indtil 1890'erne fik ideen om nærhed en betydelig præcision. I det pavelige cirkulære "Rerum novarum" om det sociale spørgsmål fra 1891 blev det formuleret mere omfattende for første gang og lavet en officiel doktrin. [12] Pave Leo XIII. taler for arbejdernes foreningsfrihed og deres ret til selvhjælp, understreger samtidig betydningen af ​​statens industrisikkerhed, men påpeger også hindringerne for statens sociale organisation. Ideen om subsidiariteten af ​​statens socialpolitik og sociale handlinger, små samfunds forrang frem for store organisationer , tog allerede en præcis form her.

Fremkomsten og driften af ​​nye, centraliserede, katolske masseorganisationer (herunder "Caritas -foreningen for det katolske Tyskland") signalerede allerede et skift i betydningen af ​​subsidiaritet. Mens von Kettelers subsidiaritetsprincip stadig vedrørte problemerne i den nye arbejderklasse, udviklede subsidiariteten sig til et tværklasseprincip for social organisation i 1890'erne. Det indeholdt nu et "strukturelt princip for tilrettelæggelsen af ​​folkelivet ud over klassekampen" og repræsenterede således en "model for organisationen af ​​hele folket". [13]

Den tilgang, der i første omgang starter fra forholdet mellem individet og samfundet, kan derfor generaliseres og anvendes på forholdet mellem forskellige sociale og statslige niveauer: for det større og højere samfund at drage fordel af. "

Subsidiaritet i dagens lov

Subsidiaritet i forfatningsret

Tyskland

I Forbundsrepublikken Tyskland ligger nærhedsprincippet til grund for føderalstaternes federalisme . Den forfatningsmæssigt forankrede overenskomstautonomi går tilbage til ham, såvel som styrken i foreningerne i sundhedssystemet.

Grundloven hæver eksplicit subsidiaritet til et princip, der skal implementeres inden for EU, så Tyskland kan deltage i den videre udvikling af EU ( art. 23 GG).

Schweiz

For Schweiz: Borgerne som suveræne bemyndiger det samfund, de vælger, og som arbejder tæt sammen med dem - principperne: direkte demokrati , autonomi , frivillighed. Kun de opgaver, der ikke kan udføres på fællesskabsplan, tildeles staten ( kantonen ). I Schweiz kendes dette primært under udtrykket federalisme . Kantonerne smelter sammen for at danne Forbundet, hvortil der tildeles yderligere opgaver. Borgerne har de samme rettigheder på alle niveauer - folkeafstemningen - og initiativretten . Som regel kan schweiziske borgere stemme på forskellige skabeloner fire gange om året. [14]

Subsidiaritet i loven i Den Europæiske Union

Grundlaget for nærhedsprincippet gennem de europæiske traktater

I traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab bestemmer artikel 5, stk. 2:

”På de områder, der ikke falder ind under dets enekompetence, vil Fællesskabet kun handle i overensstemmelse med nærhedsprincippet, hvis og i det omfang målene med de pågældende foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan nås på medlemsstaternes niveau og er derfor bedre på grund af deres omfang eller effekter kan opnås på fællesskabsplan. "

I præamblen til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab hed det, at beslutninger skulle tages så tæt som muligt for borgeren i overensstemmelse med nærhedsprincippet og fastslog i artikel 2, stk. 2, at Unionens målsætninger skulle nås i overensstemmelse med princippet af nærhedsprincippet.

Med Maastricht -traktaten til EU fra 1992 fik Europa -Kommissionen og Ministerrådet tre adfærdsregler, der skal overholdes i deres arbejde:

 • Styrkelse af den demokratiske kontrol i EU
 • Gennemsigtighed i fællesskabslovgivningen
 • Respekt for nærhedsprincippet.

Nærhedsprincippet blev fastlagt i præamblen og i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Det var allerede i knoppen i EKSF -traktaten fra 1951 (artikel 5, stk. 1, 2), implicit i EØF -Rom -traktaten (1957) og udtrykkeligt i bestemmelserne i den fælles europæiske lov (EØS) om miljø ( Art. 130r) inkluderet.

Den europæiske fælles akt indførte nærhedsprincippet for Det Europæiske Fællesskabs miljøpolitik på det tidspunkt. Med Maastricht -traktaten er nærhedsprincippet forankret i den generelle del af grundtraktaterne for Det Europæiske Fællesskab og Unionen, jf. EF -traktatens artikel 5, stk. Detaljerne er reguleret af protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet . [15]

Subsidiaritetsprincippet i henhold til EU -retten er i dag nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union , især i dets afsnit 3:

”I overensstemmelse med nærhedsprincippet vil Unionen kun handle på områder, der ikke falder ind under dens enekompetence, hvis og i det omfang målene for de pågældende foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan nås, hverken på det centrale, regionale eller lokale niveau, men snarere på grund af dem Omfang eller deres virkninger kan bedre opnås på EU -plan. "

De nationale parlamenter og domstole kontrollerer nærhedsprincippet

I henhold til Lissabontraktaten har de nationale parlamenter eller deres respektive kamre, f.eks. Forbundsdagen og Forbundsrådet, ret til at overvåge overholdelsen af ​​nærhedsprincippet (jf. Art. 12 lit. b)). [16] De nationale parlamenter råder over den forebyggende kontrol ved hjælp af subsidiaritetsklager og subsidiaritetsklagen . [17]

Nærhedsprincippet blev forankret i EU -retten primært på Tysklands foranledning. Det spiller også en rolle i forholdet mellem Forbundsforfatningsdomstolen og EU -domstolen (se Solange -domme ). Forfatningsforfatningsdomstolen forbeholder sig desuden retten til at betragte retsakter fra de europæiske institutioner og organer , der ikke er inden for grænserne for de suveræne rettigheder, der er givet dem, til at være uforpligtende i tysk suverænitet.

Subsidiaritets klage
Eskaleringsniveauerne i nærhedsprincippet kaldes også "gule" eller "røde" kort.

Nærhedsklagen vedrører muligheden for forebyggende kontrol i begyndelsen af lovgivningsprocessen . I overensstemmelse med artikel 12 a) TEU og artikel 4 i " Protokol om anvendelse af subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne " [18] modtager de nationale parlamenter eller kamre alle udkast til EU -retsakter på forhånd af Kommissionen . Denne ret til information er en naturlig forudsætning for at indsende en subsidiaritetsklage. Fristen for dette var seks uger efter forelæggelsen af ​​et lovudkast i nærhedsprotokollen i udkastet til forfatningstraktaten , men blev forlænget til otte uger i Lissabontraktaten. [19]

I løbet af denne tid skal det frastødende nationale parlamentariske kammer afgive sin begrundede udtalelse. Den korte frist stiller organisatoriske udfordringer for parlamenterne. Lovgivningsmæssige procedurer skal også følges, før udkastet forelægges, og det er nødvendigt at koncentrere sig om særligt kontroversielle projekter. [20]

Hvert medlemsland tildeles to stemmer, som, hvis der er to kamre (som i Tyskland med Forbundsdagen og Forbundsrådet ), fordeles mellem de to kamre. De juridiske konsekvenser af en subsidiaritetsklage er baseret på antallet af afgivne stemmer:

 • Hvis de afgivne udtalelser ikke er beslutningsdygtige , skal de kun "tages i betragtning" af Europa -Parlamentet , Rådet og Kommissionen i henhold til nærhedsprotokollen (artikel 7, stk. 1).
 • Hvis stemmerne når en tredjedel af det samlede antal stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter (eller en fjerdedel, hvis projektet vedrører området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ), skal udkastet godkendes af Kommissionen kontrolleret og om nødvendigt , justeret (såkaldt " gult kort ").
 • Hvis et beslutningsdygtighed på 50% af stemmerne opnås (" orange " eller " gul-rødt kort "), og den almindelige lovgivningsprocedure er foreskrevet for retsakten, skal Kommissionen også afgive en begrundet udtalelse, hvis den alligevel ønsker at overholde dets udkast, der derefter forelægges Europa -Parlamentet og Rådet til afgørelse sammen med udtalelser fra de nationale parlamenter. Hvis et flertal på 55% af stemmerne i Rådet eller Europa -Parlamentet er af den opfattelse, at nærhedsprincippet er blevet overtrådt, vil udkastet ikke blive behandlet yderligere (se artikel 7, stk. 3 i nærhedsprotokollen) . I praksis er lovudkastet dog næsten altid blevet trukket uafhængigt af kommissionen, selv når et "gult kort" blev indledt.
 • Endvidere blev der foreslået et såkaldt " rødt kort ", men endnu ikke implementeret, hvormed de nationale parlamenter endelig og uafhængigt kunne stoppe en EU-lov, uden at EU-institutionerne kunne tilsidesætte den.

Denne subsidiaritetskontrol kan føre til, at et forslag tages af den europæiske lovgivers dagsorden ved en indsigelse fra de nationale parlamenter. [21]

Den 22. maj 2012 havde de nationale parlamenter for første gang succes med en subsidiaritetsklage. [22] Indtil videre har det kun været muligt at opnå de nødvendige beslutningsdygtigheder for et "gult kort" -procedure i tre tilfælde (senest i 2016), mens proceduren "orange kort" aldrig har været brugt. [23] En oversigt over udtalelser fra de nationale parlamenter og kamre om de respektive lovgivningsprocedurer er tilgængelig online på det interparlamentariske EU -oplysninger eXchange . [24]

Subsidiaritetsaktion

Hvis lovgivningsproceduren allerede er afsluttet, suppleres systemet med tidlig varsling af ovennævnte nærhedsklager med den efterfølgende procedure i nærhedsprincippet. Dette fremgår af nærhedsprotokollens artikel 8, stk. 1, som en underkategori af annullationssøgsmålet . Medlemsstaten forelægger derefter en sådan klage for EU -Domstolen på vegne af sit nationale parlament. En tidligere subsidiaritetsklage er ikke påkrævet, før de relevante juridiske skridt er truffet. [25] Selv om subsidiaritetsklagen er en politisk procedure, ved hvilken den europæiske lovgivers beslutning slutter, er subsidiaritetsklagen en domstolsprøvelse af normer , hvor EU -domstolen undersøger den faktiske, juridiske forenelighed af en juridisk handle med EU -traktaterne.

Anvendelse i europæisk advokatpraksis

Anvendelsen af ​​nærhedsprincippet i det institutionelle område er baseret på en simpel idé: en stat eller en sammenslutning af stater har kun de beføjelser, som enkeltpersoner, familier, virksomheder og lokale eller regionale myndigheder ikke kan udøve alene uden at skade den almene interesse.

Dette princip har til formål at sikre, at beslutninger tages så tæt som muligt på borgeren, og at de foranstaltninger, der skal træffes af de højere politiske niveauer, er begrænset til et minimum. Dette politiske princip hævdede sig oprindeligt som et juridisk princip i forholdet mellem nogle medlemsstater med deres regioner, selv om egenskaberne varierer afhængigt af den forfatningsmæssige tradition; i Tyskland er princippet meget udtalt.

Anvendt i EU betyder dette princip, at det kun bør påtage sig de opgaver, som staterne ikke kan udføre tilfredsstillende alene på deres forskellige beslutningsniveauer. Overførslen af ​​ansvar skal altid finde sted, samtidig med at den nationale identitet og regionernes kompetencer bevares. Ifølge EØF -traktatens artikel 5 skal medlemsstaterne for deres vedkommende orientere deres handlinger mod Fællesskabets mål.

På europæisk plan er nærhedsprincippet et inkonsekvent udtryk. Subsidiaritet har ikke til formål at lamme fællesskabsaktioner, men snarere at tilskynde til det, når omstændighederne kræver det. Omvendt bør EU begrænse eller endda opgive sine egne foranstaltninger, hvis det ikke længere er berettiget at fortsætte på fællesskabsplan.

Nærhedsprincippet er blevet anvendt i over fyrre år. Det svarer til to krav: behovet for fællesskabsaktion og forholdsmæssigheden af ​​virkemidlerne i forhold til målene. Kommissionens store initiativer har derfor altid været baseret på en begrundelse for nødvendigheden af ​​handling. De projekter, som Kommissionen satte i gang - især de fælles politikker, der er fastsat i Rom -traktaten, derefter gennemførelsen af ​​et område uden grænser og de ledsagende politikker, der er fastsat i enkeltakten - var fuldt ud berettigede i betragtning af kravene i Europæisk integration. Ting, der skal reguleres på samme måde for alle for at opfylde målene i de europæiske traktater, stort set reguleres centralt. Denne z. B. Forhindrer konkurrenceforvridning eller regionale fordele og ulemper for de enkelte deltagere. "Hvordan" for udførelsen og kontrollen på stedet er imidlertid reguleret på subsidiær basis, i Tyskland ofte endda af forbundsstaterne.

Beskyldning for at se bort fra subsidiaritetsprincippet i europæisk retspraksis

Den tyske forfatningsadvokat Rupert Scholz beskyldte Den Europæiske Union, især dens kommission , for i stigende grad at have frakendt de nationale parlamenter i EU -staterne ved at se bort fra subsidiaritetsprincippet ved at bruge slagordet ekspertokrati . For at løse problemet foreslår han at redesigne stemmeretten i Europa -Parlamentet efter princippet om lige stemmer (én mand én stemme) og derved styrke dens demokratiske legitimitet og over for Europa -Kommissionen, der hidtil har haft ret til initiativ i Den Europæiske Unions lovgiver har til formål at give den lovgivende forrang. Desuden bør kommissionsmedlemmerne også fritages for deres formodede tendens til at "udvide deres kompetencer" ved, at deres valg fremover vil blive foretaget af de nationale parlamenter. [26]

Historikeren Peter Jósika er derimod af den opfattelse, at nærhedsprincippet primært ignoreres af de europæiske nationalstater selv. Er kritisiert insbesondere den Zentralismus der Einheitsstaaten innerhalb der EU, die die Selbstbestimmung auf lokaler und regionaler Ebene einschränken oder verbieten. [27]

Subsidiarität im Prozessrecht

Der Sekundärrechtsschutz ist im Hinblick auf die Effektivität gegenüber dem Primärrechtsschutz subsidiär.

Prozessual kann ein Rangverhältnis zwischen verschiedenen Verfahrenshandlungen in der Form bestehen, dass die subsidiäre Verfahrenshandlung nachrangig ist und ihre Geltendmachung bis zur Erledigung der vorrangigen unzulässig ist. Ein Beispiel ist vor allem die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde im Verhältnis zu fachgerichtlichen Rechtsbehelfen. Die Feststellungsklage kann gegenüber der Leistungsklage subsidiär sein. [28]

Nach der strafrechtlichen Konkurrenzlehre kann bei der Verwirklichung mehrerer Straftatbestände die Anwendung der einen Strafnorm hinter einer anderen zurücktreten.

Subsidiarität im deutschen Strafrecht

Im deutschen Strafrecht bedeutet Subsidiarität, dass ein Straftatbestand für den Fall keine Geltung beansprucht, dass ein anderer Tatbestand ebenfalls erfüllt ist. In diesem Fall wird der Täter also nicht wegen zwei verschiedener Delikte bestraft, sondern nur wegen des nicht subsidiären Delikts.

Es gibt sowohl eine formelle als auch eine materielle Subsidiarität. Formelle Subsidiarität liegt vor, wenn ein Tatbestand ausdrücklich bestimmt, dass der Täter wegen dieses Delikts nicht bestraft wird, falls ein anderer Tatbestand eingreift (beispielsweise Unterschlagung gemäß § 246 Abs. 1 des Strafgesetzbuches Deutschlands (StGB): „wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist“). Umstritten ist nur teilweise, ob die ausdrückliche Subsidiarität nur gegenüber schutzrechtsverwandten Delikten bei Unterschlagung (beispielsweise Raub und Diebstahl ) eingreift, oder ob sie gegenüber allen Delikten gilt. Die Rechtsprechung in Deutschland zieht in solchen Fällen aus dem Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 Abs. 2 GG den Schluss, dass eine Beschränkung der Subsidiaritätsklausel ausdrücklich im Gesetz aufgeführt werden müsste, eine andere Auffassung also verfassungsrechtlich unzulässig ist.

Die materielle Subsidiarität ist demgegenüber nicht gesetzlich geregelt und besagt, dass ein weniger intensiver Rechtsgutsangriff hinter dem intensiveren zurücktritt. So wird nicht wegen eines versuchten Totschlags bestraft, wer sein Opfer tatsächlich umgebracht hat, obwohl die Voraussetzungen formal vorlägen. Darüber hinaus fördert auch ein Anstifter die Tat, ebenso wie ein Mittäter , beide werden jedoch nicht noch zusätzlich wegen Beihilfe bestraft.

Subsidiarität im deutschen Sozialrecht

Ausgestaltung in der Weimarer Republik

Bereits in der Diskussion um die Ausgestaltung des Weimarer Sozialstaates spielte das Prinzip der Subsidiarität eine wichtige Rolle. Es kann als ein „Regulativ für das Verhältnis von Staat und Wohlfahrtsverbänden“ bezeichnet werden. Dieses für vielseitige Interpretationen geeignete Subsidiaritätsprinzip erfuhr allerdings bei seiner „ministeriellen Umsetzung in der Weimarer Zeit eine charakteristisch verkürzte Auslegung“ und dadurch einen Bedeutungswandel. Betrachtet man die Ausformulierung in „Quadragesimo anno“, bezieht sich das Prinzip auf den Schutz der kleineren, untergeordneten Gemeinwesen. Kleine gemeinschaftliche Sozialorganisationen sollen demnach vor dem Zugriff übermächtiger bürokratischer Staatlichkeit geschützt werden. Nur derjenige Beistand ist förderlich und hilfreich, der die Selbstentfaltung der einzelnen Person ermöglicht und gegebenenfalls unterstützt. Ebenfalls soll dies für das Verhältnis verschiedener Sozialgebilde untereinander gelten. Die größere Einheit ist zwar zum Beistand der kleineren Einheit verpflichtet, darf dieser aber keine Aufgabe abnehmen, die diese eigenständig leisten könnte.

In der Weimarer Republik wurde dieses Prinzip vor allem von konfessionellen Vertretern und dem Reichsarbeiterministerium, zu einem „bürokratischen Organisationsprinzip des Wohlfahrtsstaates“ umfunktioniert. Hauptgegner in der damaligen Auseinandersetzung waren liberale und konfessionelle Gruppierungen gegen Teile der Sozialdemokratie. Vor allem in den von Teilen der SPD , vor allem aber von USPD und (V)KPD vertretenen Kommunalisierungs- und Verstaatlichungsbestrebungen sahen die privaten Träger eine Bedrohung ihrer Existenz. Die Sozialdemokratie wollte die Wohlfahrtspflege verstaatlichen und entkonfessionalisieren und einen Rechtsanspruch auf fürsorgerische Leistungen einführen. Gegen diese Bestrebungen bildeten sich ein „Abwehrkartell sowohl konfessioneller wie auch nicht konfessioneller Wohlfahrtsverbände“. In dieser Auseinandersetzung um die Festlegung der Aufgabenteilung zwischen öffentlichen und verbandlichen Trägern der Wohlfahrtspflege bzw. um die Rolle und Stellenwert der freien Wohlfahrtsverbänden wird nun zunächst das „Subsidiaritätsprinzip“ als „Selbstbeschreibung- und Kampfformel“ der freien Verbände eingesetzt. Sie fordern eine „größtmögliche Unabhängigkeit von Staatsaufsicht- und Reglementierung sowie eine Aufwertung und Stabilisierung ihrer wohlfahrtspolitischen Bedeutung“.

Unterstützt wurden diese Forderungen durch das Reichsarbeiterministerium (RAM), unter Leitung des zur katholischen Zentrumspartei gehörenden Reichsarbeiterministers Heinrich Brauns . Dieses Ministerium verfolgte eine „gezielte Politik der Förderung und Aufwertung der freien, vor allem der konfessionellen Wohlfahrtsverbände zu Lasten der Kommunen, die sie als Verwirklichung des katholischen Subsidiaritätsprinzips verstand“.

Das RAM betrieb eine gezielte Subventionierung der freien Vereine und band deren Spitzenverbände in die Entwicklung und Formulierung der Politik des RAM ein. Man setzte sich für den Eingang des Subsidiaritätsprinzips in die entsprechenden Gesetzgebungswerke , das Reichjugendwohlfahrtsgesetz (verabschiedet 1922) und die Reichsfürsorgepflichtverordnung (verabschiedet 1924) der Weimarer Republik ein:

„Insoweit der Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie nicht erfüllt wird, tritt unbeschadet der Mitarbeit freiwilliger Tätigkeit öffentliche Fürsorge ein“, „Aufgabe des Jugendamtes ist es ferner, Einrichtungen und Veranstaltungen anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls zu schaffen […]“

Reichjugendwohlfahrtsgesetz. § 4 Abs. 1 RJWG

„Das Jugendamt hat die freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihres satzungsmäßigen Charakters zu unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum Zwecke eines planvollen Ineinandergreifens aller Organe und Einrichtungen der öffentlichen und privaten Jugendhilfe und der Jugendbewegung zusammenzuwirken.“

Reichjugendwohlfahrtsgesetz. § 6 RJWG

„Die Fürsorgestellen sollen für ihren Bereich Mittelpunkt der öffentlichen Wohlfahrtspflege und zugleich Bindeglied zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege sein; sie sollen darauf hinwirken, dass öffentliche und freie Wohlfahrtspflege sich zweckmäßig ergänzen und in Formen zusammenarbeiten, die der Selbständigkeit beider gerecht werden.“

Reichsfürsorgepflichtverordnung. § 5 Abs. 4 Satz 1 RFV

Abschluss der Integration der freien Wohlfahrtspflege in die staatliche Wohlfahrtspolitik bildet die Reichsfürsorgepflichtverordnung (RFV) von 1924. Die privaten Wohlfahrtsvereine werden hier ausdrücklich erwähnt und in die Erbringung öffentlicher Aufgaben einbezogen. In der Modifikation des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes von 1926 erhalten die sieben „Reichsspitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege die staatliche Approbation“ durch namentliche Nennung im Gesetzestext. In diese Gesetze in der Weimarer Republik wurde das spezifisch deutsche System der „dualen Wohlfahrtspflege“ manifestiert. In seinen Grundzügen, der Förderverpflichtung und Gesamtverantwortung öffentlicher Träger, mit einer gesetzlich festgeschriebenen Bestands- und Eigenständigkeitsgarantie der freien Träger, besteht dieses System bis heute. Mit dieser Entwicklung erhielt das Subsidiaritätsdenken Einlass in die Weimarer Fürsorgegesetzgebung. Beachtet werden muss hier allerdings die modifizierte Auslegung des Subsidiaritätsprinzips. Denn die Subsidiaritätspolitik des RAM zielte vorrangig auf „die staatliche Förderung privater Großorganisationen der Wohlfahrtspflege, […] den staatlich geschützten Auf- und Ausbau privater Wohlfahrtsbürokratien als Gegengewicht zu den befürchteten Sozialisierungsgesetzen kommunaler Sozialpolitik“ ab. Somit wurde das katholische Subsidiaritätsprinzip zu einem „bürokratischen Organisationsprinzip des Wohlfahrtsstaates“ umgewandelt und diente der Legitimation des Vorrangs der privaten Wohlfahrtsverbände vor der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Der Konflikt zwischen dem Staat und den freien Vereinen wurde durch die getroffenen Subsidiaritätsregelungen in den Fürsorgegesetzen der Weimarer Republik allerdings nicht vollständig gelöst, sondern „lediglich in eine Kompromissformel überführt“.

Ausgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland kam es zu einem sogenannten „Subsidiaritätsstreit“. E. Friesenhahn und Josef Isensee (Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht ) bezeichneten den Subsidiaritätsgrundsatz als tragende Struktur des deutschen Verfassungsrechts . Dem Grundsatz zufolge müsse der Staat auch freie Träger, die den Staat unter Einsatz eigener Mittel von seinen Pflichtaufgaben entlasten, so bezuschussen, dass sie in der Lage sind, in ihren Einrichtungen den Standard zu erreichen, den der Staat im Zweifel bei seinen eigenen Einrichtungen zugrunde legen würde.

In den Subsidiaritätsdebatten der 1950er und -60er Jahre wurde ein breites Spektrum von Fragen der Organisation wohlfahrtsstaatlicher Sicherung im Hinblick auf das grundlegende Spannungsverhältnis von staatlicher Vorsorge und individueller Freiheit und Verantwortung thematisiert. 1961 verabschiedete die CDU/CSU-Regierung das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG). Inhaltlich waren diese Gesetze mit der Opposition weitgehend unumstritten, Auseinandersetzung gab es nur um den Komplex von Normen, der das Verhältnis von öffentlicher zur freien Wohlfahrtspflege betraf. Beide Gesetze enthielten Bestimmungen, die nicht nur eine Pflicht der öffentlichen zur Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege normieren, sondern auch die öffentliche Wohlfahrtspflege im Hinblick auf die Neuschaffung von Einrichtungen einer weitgehenden „Funktionssperre“ zugunsten der freien Vereine unterwerfen. Die Funktionssperre besagte, dass die öffentliche Wohlfahrtspflege auch dort nicht eingreifen darf, wo private Einrichtungen noch geschaffen werden können:

„Die Träger der Sozialhilfe sollen darauf hinwirken, dass die zur Gewährung geeigneten Einrichtungen ausreichend zur Verfügung stehen. Sie sollen eigene Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit die in § 10 Abs. 2 genannten Träger der Freien Wohlfahrtspflege vorhanden sind, ausgebaut oder geschaffen werden können.“

Bundessozialhilfegesetz. § 93 BSHG

„Soweit geeignete Einrichtungen und Veranstaltungen der Freien Jugendhilfe vorhanden sind, erweitert oder geschaffen werden, ist von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen des Jugendamtes abzusehen.“

Jugendwohlfahrtsgesetz. § 5 JWG [29]

An diesen Formulierungen entzündete sich ein Konflikt zwischen der Regierung ( CDU/CSU ) und der Opposition (SPD/ FDP ). Letztere sah in diesen Regelungen eine unzulässige Einengung des Selbstverwaltungsspielraums der kommunalen Träger. Vier Städte und vier Bundesländer legten deshalb in insgesamt zehn Verfahren Verfassungsbeschwerde gegen diese Regelungen ein. Die Machtkonstellation in dieser Zeit weist eine gewisse Ähnlichkeit mit der Weimarer Republik auf, wieder stand eine christdemokratische Regierung einer Vielzahl sozialdemokratisch regierter Länder und Städte gegenüber. Die freien, vor allem konfessionellen Spitzenverbände wollten ihren Einfluss mit Hilfe der „wohlgesinnten“ Bundesregierung konsolidieren und ihre sozialpolitische Position in dieser für sie günstigen Machtkonstellation festigen, während die Gemeinden darin einen neuen Schub der Einschränkung kommunaler Selbstverwaltung und Finanzhoheit sahen. Besonders die konfessionellen Wohlfahrtsvereine wollten ihre dominante Position, vor allem auf den Gebieten der Anstaltsfürsorge und der halboffenen Einrichtungen der Jugendhilfe, festigen. Subsidiarität wurde in der damaligen Auseinandersetzung weniger als Legitimationsformel für die Unabhängigkeit kleiner und pluralistischer Einheiten genutzt, sondern im „Sinne eines verbändezentrierten Subsidiaritätsverständnisses als Instrument zur Durchsetzung der Bestandsinteressen der Wohlfahrtsvereine“ herangezogen. Der „Subsidiaritätsstreit der 60er Jahre“ kann deshalb als ein „Neo-Korporatismusstreit“ betrachtet werden. Das Prinzip in dieser Interpretation schützte die private Verbandsmacht vor den Interventionen der öffentlichen Gewalt. Subsidiarität diente also wiederum als Legitimation für die neo-korporatistische Organisation von Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, wie bereits in den Entwicklungen der Weimarer Zeit. In der „darauf folgenden Entwicklungsphase nahm die faktische Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für die Regulierung des Verhältnisses zwischen freien und öffentlichen Trägern allmählich ab“.

Die Bedeutungsminderung des Subsidiaritätsprinzips ist bereits im Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1967 zu erkennen. Das Gericht bestätigte die Verfassungskonformität der inkriminierten Formulierungen, nahm aber in der Begründung des Urteils kein Bezug auf den normativen Gehalt des Subsidiaritätsprinzips, sogar der Begriff selber wird nicht genannt. Die Ausführungen basierten „auf einem „säkularisierten“ Subsidiaritätsverständnis, dem zufolge die Arbeitsteilung zwischen öffentlichen Trägern und Wohlfahrtsverbänden aus Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen geboten sei“. Trotz der Verfassungsmäßigkeit der „Funktionssperre“ nahm in den Folgejahren der relative Anteil der öffentlichen Einrichtungen und Dienste ständig zu. Die freien Träger wurden zunehmend in Planungsaktivitäten der öffentlichen Träger einbezogen und der Handlungsspielraum der freien durch Gesetze mit baurechtlichen, personellen, administrativen und konzeptionellen Vorgaben faktisch eingeengt. Die Beziehung zwischen den Trägern der Wohlfahrtspflege kann daher „nicht länger als schlichtes Vorrang-Nachrang-Verhältnis beschrieben werden. Vielmehr handelt es sich um einen komplexen Kooperationszusammenhang, der durch gegenseitige Abhängigkeiten und Verflechtungen zusammengehalten wird.“ Dieses System wechselseitiger Austauschprozesse zwischen föderativem Staat und der freien Wohlfahrtspflege wird als „Korporatismus“ bezeichnet. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Vertreter der freien Wohlfahrtspflege einen privilegierten Zugang zu den Verfahren und Prozessen der Formulierung sozialpolitischer Programme und Maßnahmen erhalten, durch sozialrechtliche Regelungen privilegiert, an der Umsetzung sozialpolitischer Programme und Maßnahmen bevorzugt beteiligt werden und durch öffentliche Zuschüsse und Förderprogramme unterstützt werden. Im Gegenzug instrumentalisiert der Sozialstaat die infrastrukturellen, personellen und sozialkulturellen Ressourcen und den bereichsspezifischen Sachverstand der Wohlfahrtsverbände für die Realisierung sozialpolitischer Ziele und Programme. Der bedingte Vorrang einer begrenzten Anzahl von staatlich lizenzierten Spitzenverbänden wird im Verlauf der 1970er Jahre durch verschiedene Entwicklungen erschüttert. Die aufkommende Selbsthilfebewegung und das allmähliche Abschmelzen der sozialkulturellen Verankerung der Wohlfahrtsverbände stellen die besondere Rolle der Wohlfahrtsverbände in Frage. Entkonfessionalisierung, Bürokratisierung und Größenwachstum der Wohlfahrtsverbände führen zu einer sinkenden Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch immer knapper werdende Haushaltskassen und die Öffnung des europäischen Binnenmarktes haben negative Auswirkungen auf den Sonderstatus der verbandlichen Wohlfahrtspflege. Die Diskussion um das Verhältnis zwischen den Verbänden der freien und staatlichen Wohlfahrtspflege hat sich deshalb auch „von der klassischen Subsidiaritätsthematik entfernt und findet unter Stichworten wie Neo-Korporatismus, Dritter Sektor oder intermediäre Organisationen statt.“

Zu einer inhaltlichen „Neubelebung des Subsidiaritätsprinzips“ kam es in der Selbsthilfe-Diskussion der 1970er und 1980er Jahre (sogenannte „Neue Subsidiaritätspolitik“). Bereits in den 1970er Jahren hat sich als Alternative zum korporatistischen Wohlfahrtskartell eine Szene von kleinen, solidarisch organisierten Projekten, Initiativen und Selbsthilfegruppen im Sozial- und Jugendbereich entwickelt und etabliert. Diese vertreten die Interessen „Dritter“, nämlich derjenigen, die nicht am korporatistischen Kartell beteiligt sind, z. B. Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen von Betroffenen. In dieser Debatte geht es um das Verhältnis von „kleinen Netzen“ zu politischen Großbürokratien, also von selbstorganisierten Initiativen zu den etablierten Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. Der Gedanke der Subsidiarität dient nun als Argument für eine Stärkung der Position dieser neuen Formen und Initiativen gegenüber den überkommenen Großverbänden sowie zur Legitimation ihrer Förderansprüche. Die Entstehung und Verbreitung selbstorganisierter Initiativen und die damit verbundene neue „Strategie der Selbsthilfeförderung“ in Sozialministerien und kommunalen Sozialbehörden setzten die etablierten Verbände einem verstärkten Legitimationsdruck aus. Mit dem Begriff „neue Subsidiaritätspolitik“ wurde von öffentlicher Seite eine direkte Förderung von örtlichen Selbsthilfegruppen und -initiativen angestrebt und damit das „Repräsentationsmonopol der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege politisch wirksam in Frage gestellt“. Die Verbände reagierten auf diese Entwicklung mit einem kalkulierten „Mix aus Inklusions- und Exklusionsstrategien“. Während einerseits die großen weltanschaulichen Verbände einer relativ restriktiven Politik des Umgangs mit der neuen Selbsthilfeszene nachgingen, wurde andererseits der Paritätische Wohlfahrtsverband, nach einer Absprache zwischen den Vertretern der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege, damit beauftragt, einen offenen Umgang mit diesen neuen Initiativen zu suchen und diesen als Dachverband fördernd und unterstützend zur Verfügung zu stehen.

Faktisch entstand eine „Pluralisierung der Trägerlandschaft“. Die neuen Vereine, Initiativen und Projekte im Jugend- und Sozialbereich werden als „neue Trägersäule“ neben den etablierten öffentlichen und verbandlichen Trägern betrachtet. Auch das 1990 verabschiedete Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Art. 1 = SGB VIII zielt auf eine pluralistische Trägerlandschaft. Im Gegensatz zum JWG verzichtet das SGB VIII auf eine Definition der Träger und erlaubt auch privat-gewerblichen Institutionen und Einzelpersonen die Leistungserbringung. In § 3 SGB VIII werden sogar gemeinnützige und andere Träger gleichgestellt:

„Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.“

§ 3 Abs. 1 SGB VIII

Im SGB VIII wurde das Verständnis von Subsidiarität als „Grundsatz des hilfreichen Beistandes“ aufgenommen. Ausdruck dieses Verständnisses sind die Förderung und Stärkung von Formen der Selbsthilfe ( § 4 Abs. 3 SGB VIII), die Bevorzugung von geeigneten Maßnahmen, die stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind. Die Betroffenen sollen Einfluss auf die Maßnahmen erhalten ( § 74 Abs. 4 SGB VIII) und ihre jeweilige Finanzkraft soll berücksichtigt werden ( § 74 Abs. 5 SGB VIII):

„Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen.“

§ 4 Abs. 2 SGB VIII

„Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.“

§ 4 Abs. 3 SGB VIII

„Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben werden, die stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Maßnahmen gewährleisten.“

§ 74 Abs. 4 SGB VIII

Die Diskussion um eine „neue Subsidiarität“ konnte allerdings nur vordergründig an die klassischen Bedeutungsgehalte von Subsidiarität im Sinne der ursprünglichen katholischen Soziallehre anknüpfen. Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen müssen berücksichtigt werden. Die Metapher von den konzentrischen Lebenskreisen kann nicht mehr auf eine moderne, funktional ausdifferenzierte Gesellschaftsform übertragen werden. Hier gilt vielmehr ein Bild von vielen gegenseitig abhängigen und sich überschneidenden Kreisen. Subsidiarität bezeichnet daher nicht mehr den Vorrang kleinerer Einheiten, „sondern zielt allgemeiner auf die Entwicklung reflexiver Steuerungsmechanismen, die der relativen Autonomie und den Eigengesetzlichkeiten der zu steuernden Problemfelder möglichst weitgehend Rechnung tragen.“

Subsidiarität hat damit einen weiteren Funktionswandel durchgemacht. Es entwickelte sich zu einer „Programmformel avancierter Gesellschaftstheorie, die das Verhältnis autonomer, selbstreferentieller Subsysteme“ in einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft beschreibt.

Subsidiarität in der katholischen Soziallehre

Sozialenzyklika Quadragesimo anno

Wie dargestellt, ist das katholische Subsidiaritätsdenken also bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Manifestiert wurde es allerdings erst 1931 in der Sozialenzyklika Quadragesimo anno , verfasst von Gustav Gundlach und Nell-Breuning , unter Papst Pius XI. Darin erschienen auch erstmals der Name und die klassische Formulierung:

„Wie dasjenige, was der Einzelmensch als eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.“

Papst Pius XI. : Enzyklika Quadragesimo anno. Nr. 79 [30]

Die katholische Soziallehre geht in ihrem Subsidiaritätsverständnis von einer naturrechtlichen Argumentation aus. Aus dieser Vorstellung heraus ergeben sich andere Folgen als bei einem liberalen Subsidiaritätsverständnis. Der Staat hat hier zusätzlich die Aufgabe, die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen aufgrund der naturrechtlichen Argumentation zu unterstützen. [31]

Zur Erklärung wird hier das Bild von konzentrischen Kreisen oder Schalen aufgeführt. Hier liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Gesellschaft sich organisch aus vielfältigen Gemeinwesen zusammensetzt, die nach Art konzentrischer Kreise oder Schalen ineinander gebettet sind. Der jeweils äußere Kreis hat nicht nur den Vorrang des inneren Kreises zu achten, sondern auch seine Mittel dafür einzusetzen, dass dieser innere konzentrische Kreis seine Tätigkeit entfalten kann. [32]

Das katholische Subsidiaritätsverständnis hat demnach institutionelle und finanzielle Auswirkungen, da es explizit den formalen Vorrang und Primärzuständigkeit nichtstaatlicher Organisationen und ihren materiellen, insbesondere finanziellen Beistand fordert (Vorrang-Nachrang-Verhältnis). [33]

Die katholische Kirche wollte durch Heraushebung des Subsidiaritätsprinzips ein Zeichen gegen das Gesellschaftsbild in nationalsozialistischen und kommunistischen Staaten setzen (vgl. auch die spätere Enzyklika Mit brennender Sorge , 1937). Das Subsidiaritätsprinzip setzt das Personalitätsprinzip gegen Kollektivregime und betont die individuelle Verantwortung gegenüber dem Kollektiv.

So wollte die katholische Soziallehre einen Weg zwischen Staatsdirigismus und radikalem Liberalismus weisen. Somit sollten auch katholische Verbände und Sozialeinrichtungen gegen staatliche Zugriffe geschützt werden.

Oswald von Nell-Breuning , der maßgeblich am Zustandekommen von Quadragesimo anno beteiligt war, hat aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen ein Recht auf Hilfe – gerade auch durch den Staat – hätten. Subsidiarität dürfe nicht in dem Sinne missverstanden werden, als solle die Gesellschaft nur in Ausnahmefällen als Lückenbüßer einspringen, vielmehr geht es um den „hilfreichen Beistand“, den die Gesellschaft leisten muss. [34] Bei der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips sei nämlich nicht gemeint, erst einmal abzuwarten, was die kleineren Gemeinschaften unter Aufbringung aller Kräfte und dem Einsatz der letzten Reserven zu leisten imstande seien, sondern es sei jene Art von Hilfe zu geben, „die den Menschen instandsetzt oder es ihm erleichtert, sich selbst zu helfen, oder die seine Selbsthilfe erfolgreicher macht; […] noch so wohlgemeinte Maßnahmen, die den Menschen an der Selbsthilfe hindern, ihn davon abhalten oder den Erfolg seiner Selbsthilfe beeinträchtigen oder sie ihm verleiden, sind in Wahrheit keine Hilfe, sondern das Gegenteil davon, schädigen den Menschen.“ [35]

Zweites Vatikanisches Konzil und sein Kontext

Namentlich kommt das Subsidiaritätsprinzip nur in zwei Konzilstexten vor. Der Sache nach ist es aber nicht nur in weiteren Konzilstexten von Bedeutung, sondern vor allem auch im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils , wo es für Ermutigung zur Mündigkeit steht und dadurch die Teilkirchen gestärkt hat. [36]

Direkt genannt wird das Subsidiaritätsprinzip zum einen in der Pastoralkonstitution ( Gaudium et Spes ). Dort wird betont, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse weltweit „unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips“ und nach den Normen der Gerechtigkeit zu ordnen sind (Gs 86c). Zum andern wird in der Erklärung über die christliche Erziehung darauf hingewiesen, dass es „dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend“ Aufgabe des Staates ist, Schulen und Institute zu gründen (Ge 3); dabei müsse – „das Subsidiaritätsprinzip vor Augen“ – jede Art von Schulmonopol ausgeschlossen sein. (Ge 6).

Indirekt kommt das Subsidiaritätsprinzip besonders dort zum Tragen, wo es um kleine Reformschritte Richtung Kollegialität und Dezentralisierung geht. Deutlich wird das z. B. bei der Kirchenkonstitution Lumen Gentium , in der das Konzil indirekt an eine wesentliche Intention des Subsidiaritätsprinzips erinnert (vgl. dazu auch das Apostolische Schreiben Evangelii gaudium ): „Die Bischöfe leiten die ihnen zugewiesenen Teilkirchen als Stellvertreter und Gesandte Christi durch Rat, Zuspruch, Beispiel, aber auch in Autorität und heiliger Vollmacht, die sie indes allein zum Aufbau ihrer Herde in Wahrheit und Heiligkeit gebrauchen.“ (Lg 27)

In Lateinamerika haben die Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Herausbildung einer kontextuellen Theologie geführt, die im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Theorien der europäischen Theologie nicht mehr weiter übernehmen wollte. Vielmehr machte sie die Praxis der Basisgemeinden und die Probleme der überwiegend armen Menschen ihres Kontinents zum Ausgangspunkt des theologischen Diskurses. Diese Befreiungstheologie machten sich die lateinamerikanischen Bischöfe mit ihren Beschlüssen von Medellín (1968) und Puebla (1979) zu Eigen.

Aber auch europäische Teilkirchen zogen aus dem Konzil Konsequenzen mit subsidiärem Charakter, wie z. B. in Deutschland die Würzburger Synode . In ihrem grundlegenden Beschluss „Unsere Hoffnung“ forderte sie, „von einer protektionistisch anmutenden Kirche für das Volk zu einer lebendigen Kirche des Volkes“ zu werden. [37]

Die notwendige Verbindung von Solidarität und Subsidiarität wird in der christlichen Sozialethik am deutlichsten in dem 1997 vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam veröffentlichten Sozialwort. [38] Die Schrift „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ wurde in einem über zwei Jahre dauernden Konsultations-Prozess an der kirchlichen Basis erarbeitet. Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität wird gefordert, dass die gesellschaftlichen Strukturen so gestaltet werden müssen, dass die einzelnen und die kleineren Gemeinschaften die Hilfe erhalten, die sie zum eigenständigen, selbsthilfe- und gemeinwohlorientierten Handeln befähigt (Nr. 120). [39] Einerseits betont das Sozialwort die Notwendigkeit von Eigenverantwortung und spricht sich gegen einen Wohlfahrtsstaat aus, „der in paternalistischer Weise allen Bürgerinnen und Bürgern die Lebensvorsorge abnimmt. […] Andererseits entspricht es nicht dem Sinn des Subsidiaritätsprinzips, wenn man es einseitig als Beschränkung staatlicher Zuständigkeit versteht. Geschieht dies, dann werden den einzelnen und den kleineren Gemeinschaften, insbesondere den Familien, Lasten aufgebürdet, die ihre Lebensmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Gliedern der Gesellschaft erheblich beschränken. Gerade die Schwächeren brauchen Hilfe zur Selbsthilfe. Solidarität und Subsidiarität gehören also zusammen und bilden gemeinsam ein Kriterienpaar zur Gestaltung der Gesellschaft im Sinne der sozialen Gerechtigkeit.“ (Nr. 121)

Enzyklika Deus caritas est

Papst Benedikt XVI. erwähnt in seiner ersten Enzyklika Deus caritas est (2005) kurz das Subsidiaritätsprinzip. Dieses soll die staatlichen Handlungen in der Anerkennung und Unterstützung von gesellschaftlichen Eigeninitiativen charakterisieren, welche den bedürftigen Menschen Spontaneität und Nähe bringen. Solche Initiativen – und nicht der alles regelnde Versorgungsstaat – können den Menschen die für sie notwendige liebevolle persönliche Zuwendung geben:

„Nicht den alles regelnden und beherrschenden Staat brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip großzügig die Initiativen anerkennt und unterstützt, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften aufsteigen und Spontaneität mit Nähe zu den hilfsbedürftigen Menschen verbinden.“

Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium

In seinem 2013 veröffentlichten apostolischen Schreiben Evangelii gaudium bedauert Papst Franziskus , dass für die Bischofskonferenzen – entgegen dem Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils – noch immer keine Satzung existiert, die sie „als Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität“. [40] Die Konsequenzen, die er daraus zieht, entsprechen durchaus dem Subsidiaritätsprinzip, auch wenn es hier nicht ausdrücklich genannt wird.

„Es ist nicht angebracht, dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Bewertung aller Problemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn spüre ich die Notwendigkeit, in einer heilsamen 'Dezentralisierung' voranzuschreiten. (Eg 16)“

Dass das in der katholischen Soziallehre so gewichtige Subsidiaritätsprinzip konsequenterweise auch für die Kirche selbst Geltung haben müsste, anerkannten schon frühere Päpste, auch wenn sie daraus kaum Konsequenzen zogen. So nannte z. B. schon Pius XII. die Subsidiaritätsdefinition „wahrhaft lichtvolle Worte!“, die für alle Stufen des gesellschaftlichen Lebens gelten, und folgert: „sie gelten auch für das Leben der Kirche unbeschadet ihrer hierarchischen Struktur“. [41] Oswald von Nell-Breuning interpretierte dies in einem Artikel über „Subsidiarität in der Kirche“ so, dass „das Subsidiaritätsprinzip sich nicht nur mit der hierarchischen Struktur der Kirche verträgt, sondern zu dieser Struktur gehört“. [42]

Siehe auch

Literatur

 • Holger Backhaus-Maul, Th. Olk: Von Subsidiarität zu “outcontracting”. Zum Wandel der Beziehungen zwischen Staat und Wohlfahrtsverbänden in der Sozialpolitik . Berlin 1995.
 • Holger Backhaus–Maul, Th. Olk: Vom Korporatismus zum Pluralismus? Aktuelle Tendenzen in den Staat – Verbände – Beziehungen am Beispiel des Sozialsektors. In: Clausen, L. (Hrsg.): Gesellschaften im Umbruch. Verhandlungen des 27. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Halle an der Saale. Frankfurt a. M., 1996, S. 580–594.
 • Peter Blickle , Thomas Hüglin, Dieter Wyduckel (Hrsg.): Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft (= Rechtstheorie, Beiheft 20), Berlin 2002.
 • Winfried Böttcher (Hrsg.): Subsidiarität – Regionalismus – Föderalismus. Münster 2004
 • G. Buck: Die Entwicklung der Freien Wohlfahrtspflege von den ersten Zusammenschlüssen der freien Verbänden im 19. Jahrhundert bis zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der Weimarer Fürsorgegesetzgebung. In: R. Landwehr, R. Baron (Hrsg.): Geschichte der Sozialarbeit. Hauptlinien ihrer Entwicklung im 19. u. 20. Jahrhundert. Weinheim und Basel 1983, S. 139–172.
 • Helmut Brede : Grundzüge der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre. 2., überarb. und verbesserte Auflage, Oldenbourg, 2005, S. 9–12.
 • Heinz Bude : Zumutungen und Anrechte. Zur Aktualität einiger Motive des Subsidiaritätsgedankens. Mittelweg 36, S. 26–40.
 • Christian Calliess : Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union , 2. Aufl., Baden-Baden 1999, ISBN 3-7890-5946-3 .
 • Martin Große Hüttmann: Das Subsidiaritätsprinzip in der EU – eine Dokumentation. Occasional Paper Nr. 5 des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung Tübingen, Tübingen 1996 ( PDF ; 0,5 MB).
 • Peter Häberle : Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre. In: AöR 119 (1994), S. 169–206.
 • Rudolf Hrbek (Hrsg.): Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union. Erfahrungen und Perspektiven . Baden-Baden 1995 (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung, Bd. 8).
 • Josef Isensee : Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht. Eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft. 2. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-10632-6 .
 • Ralf Koerrenz : Bildung – Religion – Subsidiarität. Orientierungen in Friedrich Gabriel Resewitz' Schrift „Über die Versorgung der Armen“ (1769). In: Friedrich Gabriel Resewitz: Über die Versorgung der Armen. Hg. und kommentiert von Ralf Koerrenz und Christian Walter, Jena 2011 (Pädagogische Reform in Quellen Bd. 11), S. 9–32.
 • Hermann Lübbe : Subsidiarität. Zur europarechtlichen Positivierung eines Begriffs. In: ZfP 2005, S. 157 ff.
 • Ute Mager: Die Prozeduralisierung des Subsidiaritätsprinzips im Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents: Verbesserter Schutz vor Kompetenzverlagerung auf Gemeinschaftsebene? In: Zeitschrift für europarechtliche Studien 6 (2003) 4, S. 471–484.
 • Maik Möller: Subsidiaritätsprinzip und kommunale Selbstverwaltung. Kommunalrecht – Kommunalverwaltung Bd. 53, Nomos Verl.-Ges., Baden-Baden 2009, ISBN 978-3-8329-4309-7 .
 • Oswald von Nell-Breuning : Baugesetze der Gesellschaft . Solidarität und Subsidiarität. Freiburg im Breisgau 1990.
 • Oswald von Nell-Breuning: Das Subsidiaritätsprinzip. In: J. Münder/D. Kreft (Hrsg.): Subsidiarität heute. Münster 1990, S. 173–184.
 • Knut W. Nörr/Thomas Oppermann (Hrsg.): Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit. Zur Reichweite eines Prinzips in Deutschland und Europa. Tübingen 1997.
 • T. Olk: Träger der Sozialen Arbeit. In: H.-U. Otto/H. Thiersch (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Luchterhand, Neuwied 2001, S. 1910–1926.
 • T. Olk, A. Evers: Wohlfahrtspluralismus. Analytisch und normativ – politische Dimensionen eines Leitbegriffes. In: A. Evers (Hrsg.): Wohlfahrtspluralismus. Opladen 1996, S. 9–60.
 • Alois Riklin, Gerard Batlinger (Hrsg.): Subsidiarität. Ein interdisziplinäres Symposium. Vaduz 1994 (Liechtenstein Politische Schriften 19).
 • Frank Ronge: Legitimität durch Subsidiarität. Der Beitrag des Subsidiaritätsprinzips zur Legitimation einer überstaatlichen politischen Ordnung in Europa. Baden-Baden 1998, ISBN 3-7890-5616-2 .
 • Christoph Ritzer , Marc Ruttloff: Die Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips: Geltende Rechtslage und Reformperspektiven. In: Europarecht (EuR) , Nomos, Baden-Baden 2006, ISSN 0531-2485 , S. 116–137.
 • Christoph Sachße : Zur aktuellen Bedeutung des Subsidiaritätsstreits der 60er Jahre. In: Johannes Münder, Dieter Kreft (Hrsg.): Subsidiarität heute. 2. Auflage, Votum, Münster 1998 (Erstausgabe 1990), ISBN 3-926549-29-7 , S. 32–43.
 • Christoph Sachße: Subsidiarität: Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriffs. In: Zeitschrift für Sozialreform (ZSR) , Lucius & Lucius, Stuttgart 1994, S. 717–738.
 • Gerold Schmidt: Die neue Subsidiaritätsprinzipregelung des Art. 72 GG in der deutschen und europäischen Wirtschaftsverfassung. In: Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) , Jg. 1995, Kohlhammer, Stuttgart 1995, S. 657–668.
 • Arno Waschkuhn: Was ist Subsidiarität? Ein sozialphilosophisches Ordnungsprinzip: Von Thomas von Aquin bis zur “Civil Society”. Westdeutscher Verlag , Opladen 1995, ISBN 3-531-12710-1 .
 • Matthias Zimmermann: Bürgernahes Europa Ziel und Umsetzung des Subsidiaritätsgedankens. Tectum, Marburg 2010, ISBN 978-3-8288-2203-0 .
 • Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre , 16. Auflage, 2010, §§ 17 I 3, 23 III 2, ISBN 978-3-406-60342-6 .
 • Reinhold Zippelius: Rechtsphilosophie , 6. Auflage, 2011, § 31 II 4, ISBN 978-3-406-61191-9 .

Weblinks

Wiktionary: Subsidiarität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Prof Dr Andreas Suchanek: Definition: Subsidiarität. Abgerufen am 2. Februar 2020 .
 2. Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre , 16. Aufl., § 17 I 3.
 3. Reinhold Zippelius: Rechtsphilosophie , 6. Aufl., § 31 II 4; Allgemeine Staatslehre , 16. Aufl., §§ 17 I 3, 23 III 2.
 4. http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/inhaltsverzeichnis/19-beitraege/81-subsidiartaet
 5. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-UD(2010)043-ger
 6. https://www.verwaltungsmanagement.at/602/uploads/10485164760.pdf
 7. https://www.boell.de/de/navigation/akademie-7759.html
 8. Neukirchen 1973, S. 61–63.
 9. Quadragesimo anno, Nr. 79
 10. Vgl. J. Münder: Neue Subsidiarität: Ausganglagen und Perspektiven , S. 72.
 11. Christoph Sachße: Subsidiarität: Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriffs , S. 719.
 12. H. Backhaus-Maul, T. Olk: Von Subsidiarität zu „outcontracting“ , S. 17.
 13. Christoph Sachße: Subsidiarität: Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriffs , S. 725.
 14. Blanko-Abstimmungstermine. In: bk.admin.ch. Bundeskanzlei BK, 13. November 2018, abgerufen am 17. November 2018 .
 15. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit . In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften . C, Band 340, 10. November 1997, S. 105; Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit . In: Amtsblatt der Europäischen Union . C, Band 306, 17. Dezember 2007, S. 150–152.
 16. Adelheid Puttler, Stellungnahme zum Expertengespräch „Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips“ des Unterausschusses Europarecht am 16. Juni 2010. ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) S. 3 (PDF; 133 kB).
 17. Jessica Koch, Matthias Kulla: Subsidiarität nach Lissabon – Scharfes Schwert oder stumpfe Klinge? ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) cepStudie, März 2010 (PDF; 230 kB).
 18. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, Amtsblatt Nr. C 306/150 vom 17. Dezember 2007 ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 79 kB).
 19. Christian Calliess, Schriftliche Stellungnahme zum öffentlichen Expertengespräch des Unterausschusses Europarecht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zum Thema Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips am 16. Juni 2010, S. 5 ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 319 kB).
 20. Adelheid Puttler, Stellungnahme zum Expertengespräch „Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips“ des Unterausschusses Europarecht am 16. Juni 2010. ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) S. 5 (PDF; 133 kB); Urteil des 2. Senats vom 30. Juni 2009, Az. 2 BvE 2/08 , Rn 305: „Die Effektivität dieses Mechanismus hängt davon ab, inwieweit sich die nationalen Parlamente organisatorisch darauf einrichten können, den Mechanismus innerhalb der kurzen Frist von acht Wochen sinnvoll zu nutzen.“ Abgerufen am 4. Dezember 2012.
 21. Christian Calliess, Schriftliche Stellungnahme zum öffentlichen Expertengespräch des Unterausschusses Europarecht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zum Thema Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips am 16. Juni 2010. ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) S. 8 (PDF; 319 kB).
 22. Peter Becker: Die Subsidiaritätsprüfung in Bundestag und Bundesrat. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft , 2013, Heft 1; S. 5–37
 23. Das Subsidiaritätsprinzip | Kurzdarstellungen zur Europäischen Union | Europäisches Parlament. Abgerufen am 28. Oktober 2020 .
 24. InterParliamentary EU information eXchange (Übersicht über die Stellungnahmen der nationalen Parlamente und Kammern)
 25. Adelheid Puttler, Stellungnahme zum Expertengespräch „Prüfung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips“ des Unterausschusses Europarecht am 16. Juni 2010. ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) S. 10 (PDF; 133 kB).
 26. Rupert Scholz: Europa: Ende der nationalen Demokratie? In: Focus Nr. 22/2013, 27. Mai 2013, abgerufen am 29. Juni 2013.
 27. Peter Josika: Ein Europa der Regionen-Was die Schweiz kann, kann auch Europa. IL-Verlag, Basel 2014, ISBN 978-3-906240-10-7
 28. Benedikt Windau: BGH: Feststellungsklage auch bei teilweise bezifferbarem Schaden zulässig 29. Mai 2016
 29. H. Backhaus-Maul, T. Olk: Von Subsidiarität zu „outcontracting“ , S. 19.
 30. online , zitiert ua auch in J. Münder: Neue Subsidiarität: Ausganglagen und Perspektiven , S. 72.
 31. Vgl. J. Münder: Neue Subsidiarität: Ausganglagen und Perspektiven , S. 72.
 32. Christoph Sachße: Subsidiarität: Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriffs , S. 718.
 33. Vgl. J. Münder: Neue Subsidiarität: Ausganglagen und Perspektiven , S. 73.
 34. Oswald von Nell-Breuning: Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre , hrsg. von der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Wien 1980, S. 48–50.
 35. Oswald von Nell-Breuning: Ein katholisches Prinzip? In: H.-W. Brockmann (Hg.): Kirche und moderne Gesellschaft , Düsseldorf 1976, S. 63.
 36. Vgl. Arno Anzenbacher : Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien , Paderborn [ua] 1998, S. 210–224.
 37. Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnistext zum Glauben in dieser Zeit. In: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle Gesamtausgabe, Freiburg i. Br. 1976, S. 103.
 38. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland / Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland , Hannover/Bonn 1997.
 39. Vgl. Josef Senft : Subsidiarität: Vorfahrt für Eigenverantwortung und Schlüssel zur Zivilgesellschaft – Das Prinzip „von unten“ im Sozialwort. In: B. Nacke (Hrsg.): Sozialwort der Kirchen in der Diskussion. Argumente aus Parteien, Verbänden und Wissenschaft , Würzburg 1997, S. 281–302.
 40. Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM des Heiligen Vaters Papst Franziskus, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 32 (Eg 32)
 41. Acta Apostolicae Sedis 38 (1946), S. 151, zit. nach: Michael Böhnke: Theologische Anmerkungen zur Geltung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche. In: http://www.theologie-und-kirche.de/boehnke.pdf
 42. Oswald von Nell-Breuning: Subsidiarität in der Kirche. In: Stimmen der Zeit , Heft 3, März 1986, S. 147–157, 157.