dåb

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En af de tidligste skildringer af en dåb i katakomben i Calixtus (3. århundrede)

Dåb er en kristen ritual, der har eksisteret siden nytestamentlig tid. Synspunkterne om dåbens forudsætning, implementering og virkning er forskellige i de respektive trossamfund ; det kan betyde inkorporering i det kristne samfund eller en offentlig trosbekendelse. Dåb udføres ved at hælde vand over den person, der skal døbes (infusionsdåb) eller ved at nedsænkes i vand (nedsænket dåb ) . Der tales en dåbsformel .

Dåbsforståelse

Nogle kirker forstår dåb som en ritual, der omfatter rensning af religiøst defineret skyld ( synd eller arvesynd ) og efterfølgende muliggør den personlige oplevelse af nærhed til Gud. Den symbolske dåbshandling er en deltagelse i syndernes tilgivelse gennem Kristi død på korset og forstås som "integration i de døde og opstandne Kristus" og dermed som integration i det kirkelige samfund. En anden analogi er "den nye fødsel for at blive Guds børn", blandt andet som en forudsætning for discipelskab eller for discipelskab (især på det evangeliske område). Andre ser det som en symbolsk handling, der ikke forårsager de nævnte processer, men blot beskriver dem.

De kristne kirkesamfund er også forskellige med hensyn til dåbspraksis. Mens barnedåb er reglen i mange kirker, praktiseres i andre kirker og kirkelige samfund kun troende dåb. Dåben i de kristne kirker adskiller sig også formelt. Mens nogle hælder vand over den person, der skal døbes, er den, der skal døbes, helt nedsænket i vand for andre. Den anvendte dåbsformel viser også forskelle i de forskellige kirkers praksis. Næsten alle døber "i" (eller "i" eller "i") "Faderens og Sønnens og Helligåndens navn" efter eksemplet fra Jesu bibelske dåbskommission ( Mt 28 EU ), men nogle få kirkelige samfund døber ud fra eksemplet med Apostlenes Gerninger kun "i Jesu navn" ( Apg 2,38 EU ; 10,48 EU ; 19,5 EU ).

Det slægtsmæssige tegn for dåb er tilde (~).

Ordets oprindelse

Det græske ord for "døbe" i Det Nye Testamente er baptízein (βαπτίζειν) og betyder "at fordybe" eller "at fordybe". Det er blevet dokumenteret i denne forstand i græsk litteratur siden Platon (4. århundrede f.Kr.). I Septuaginta , den græske oversættelse af Det Gamle Testamente , forekommer udtrykket baptízein (βαπτίζειν) kun fire gange. Kun i 2 Konger 5:14 EU refererer det til nedsænkning af en person til rituel udrensning .

Flavius ​​Josephus bruger udtrykket baptismós (βαπτισμός) - dåb - i forbindelse med sin rapport [1] om Johannes Døberen .

I den første germanske oversættelse af Bibelen , den gotiske bibel af Wulfila fra det 4. århundrede, er baptizein oversat som daupjan - hvilket ligesom det græske ord betyder "at fordybe" - og gennem den specifikke kristne betydning "at gøre en kristen ved nedsænkning". Ligesom det gotiske ord går oldnordisk deypa , oldengelsk dyppan og oldhøjtysk toufen alle etymologisk tilbage til ordet (i nyhøjtysk gengivelse) "dybt", som rodordet "dykke" også er relateret til.

Ordet "dåb" var stærkt påvirket af den kristne tradition og sidestilles derfor mest med kristen dåb. Da der i andre religioner også udføres rituelle aktiviteter med vand, skal det bemærkes, at "(ordet dåb) kun kan bruges med den største forsigtighed ved ikke-kristen udrensning eller vask med vand". [2]

Det Gamle Testamente og jødedommen

Gamle Testamente

Den spedalske Naaman gemte sig syv gange i Jordan på befaling af profeten Elisa for at helbrede sin sygdom og genvinde renhed ( 2 Kongebog 5 : 1 EU ). (Jesus refererede til helbredelsen af ​​Naaman i Lukas beretning: Lk 4,27 EU .)

Salmisten nævner også både en indre rensning ("helliggørelse") med isop og en vask for fysisk renhed i Salme 51.9 EU ; i dette vers, afvaskning og tilgivelse for synd er tilknyttet.

Jødedommen

Fællesskabet i Qumran [3] var ikke det eneste jødiske trossamfund, der sammenlignet med kristen dåb viste ligheder i kravet om omvendelse, ydre og indre renselse og bod. Esserne kendte også lignende ritualer . Den rituelle vask blev udført i Guds navn og udført regelmæssigt, sandsynligvis endda dagligt. [4] Dåbsritualer i de jødiske samfund blev udført af hver af dem alene og uden offentlig bekendelse. Den første af disse ablutions blev imidlertid anset for at være den officielle optagelse af en nybegynder. [5]

I Talmud foreskrives regelmæssige besøg i mikvah -badet for at opnå rituel renhed . [6] Proselyttedåb er også attesteret fra anden halvdel af det 1. århundrede e.Kr.

Forskellene i den kristne dåb kan ses både i dåben, der kun blev gennemført én gang, og i den offentlige bekendelse af Jesus. Derudover er der ingen person til at udføre dåben. Det faktum, at Flavius ​​Josephus kun bruger ordet baptismós til dåb af Sankt Johannes, men ikke til den rituelle vask af de sekter, han beskriver, viser, at der også blev set en klar forskel på det tidspunkt.

Inddragelse i Det Nye Testamente

Dåb formodes at være noget kendt i Det Nye Testamente. Det forstås som tegnet på den nye pagt, der har sine "varsler" i den gamle pagt på mange måder; dette indbefatter Guds Ånds svævning over vandet ved den oprindelige oversvømmelse i begyndelsen (Gen 1,2 EU ); Oversvømmelsen (som opløsningen af ​​"kilderne til den mægtige urflod":Gen 7.11 EU ) og redning i Noas Ark (Gen 6–8; jf. 1 Petr 3,20–21 EU ; 2 Petr 2,4– 5 EU ); udvandringen eller passage gennem Det Røde Hav som befrielse fra Egypten (Ex 13.17 - 14.31); krydset af Jordan med indførelsen af ​​Guds folk i det forjættede land , ledet af Joshua ( Jos 3,1–17 EU ), samt pagtens tegn på omskæring (Gen 21,4 EU ). [7]

I Det Nye Testamente

Den såkaldte Johannestaufe

Dåb Yardenit the Jordan, Israel, april 2006

Den første dåb, der er nævnt i Det Nye Testamente, er dåben af Johannes . Han fik derfor øgenavnet "døberen". John udførte dåb i Jordans farvande - hun var en bekendelse om synd og omvendelse ( bod var forbundet) og kom "som et tegn på omvendelse" ( Mt 3,6 EU , Mk 1,4f EU , Luke 3,3ff EU ); alt skete sammen "til syndernes tilgivelse" ( Mk 1,4 EU ).

Jesus blev døbt af Johannes i overensstemmelse med de konsekvente beretninger om evangelierne . Nogle af de senere disciple og apostle blev også døbt af Johannes og gjort opmærksom på Jesus, ”Guds lam, der bærer verdens synd” ( Joh 1.29 EU , Joh 1.36 EU ). I den følgende periode døbt både Jesu disciple og Johannes i henhold til Jn 4,1f EU . Det er rigtigt, at Jesus selv pålagde disciplene at døbe alle mennesker; han selv døbte ikke. [8.]

I Apostelgerninger 19 : 1-7 EU , hvor Paulus møder nogle uspecificerede disciple i Efesos og giver dem Helligånden i dåben, bliver det tydeligt, hvordan dåben til Johannes og den kristne dåb adskiller sig: Efter at disciplene har rapporteret om deres dåb af Johannes, forklarer Paulus dem, at Johannes døbte med omvendelsesdåb og kaldte til "at folket skulle tro på ham, der vil komme efter dem", nemlig i Jesus Kristus. Derefter blev Johannes disciple døbt igen. Der karakteristiske træk ved kristen dåb er Helligåndens gave og dåb i Jesu Kristi navn.

Dåb i den tidlige kirke

Matthæusevangeliet slutter med den såkaldte dåbs- eller missionærkommando af Kristus:

”Da kom Jesus frem til dem og sagde til dem: Al myndighed i himlen og på jorden er givet mig. Gå derfor hen og gør alle folk til mine disciple; døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navne og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet dig. Og se, jeg er med dig hver dag indtil verdens ende. "

- Mattæus 28: 18-20 EU

Dåbsformlen "i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn" forekommer kun i denne "dåbskommando" i evangeliet, men ikke i dåbsfortællingerne i Apostlenes Gerninger og Paulus 'breve . Hvor selve dåbshandlingen beskrives mere detaljeret, er dåbsformlen: "I Jesu Kristi navn" (Apg 2,38 EU ; 8,16 EU ; 10,48 EU ; 19,5 EU ; Rom. 6,3 EU og Gal 3,27 EU ).

I sin prædiken i pinsen opfordrede apostelen Peter offentligt til dåb. Han lover dem, der omvender sig og bliver døbt for syndernes tilgivelse, at de vil få Helligånden :

“Peter svarede dem: Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til tilgivelse for jeres synder; så vil du modtage Helligåndens gave. For løftet gælder for dig og dine børn og for alle dem langt væk, som Herren vor Gud vil kalde. "

- Apostelgerninger 2 : 38-39 EU

Philip prædikede om Jesus Kristus, og de, der var blevet troende, blev døbt ( Apostelgerninger 8:12 EU ). I Apostelgerninger 8.31 er EU kasserer for den etiopiske dronning Candace , den såkaldte. Eunuk af Candace , af Philip spurgt om hans bibelske forståelse. Kammerherren svarer: "Hvordan kunne jeg gøre det, hvis ingen guider mig?" Efter at Jesu evangelium blev forkyndt for ham, blev han døbt af Filip.

I Romerne 6 : 3 ff. EU forklarer Paulus dåben som "at blive begravet" og "blive genoplivet". Efter hans opfattelse er det en gengivelse af Jesu begravelse og opstandelse .

Dåb er tæt forbundet med Helligåndens gave . Døberen Johannes pegede på Jesus Kristus, der døbte med Helligånden og ild ( Mt 3:11 EU ). Peter proklamerede modtagelsen af ​​Ånden som følge af omvendelse og dåb ( ApG 2,38f EU ). Da Helligånden faldt på den udøbte centurion Cornelius og andre ikke-jøder, der havde været sammen med ham, overbeviste dette de jødiske kristne om, at også ikke-jøder kan blive døbt, fordi Helligånden også blev udgydt over dem ( Apostelgerninger 10:45 EU ).

Dåbens essens

I dåben døbes den person, der skal døbes, i henhold til apostlen Paulus ' lære til Kristi død og "begraves i døden" med Kristus. Dåbens udførelse betegner således den synlige og håndgribelige "tærskel" mellem menneskets gamle væsen i synd og det nye væsen af ​​hans liv i Kristus. Dit vand "dræber" og "giver liv" på samme tid. Med den modtager den døbt en andel i Kristi opstandelse ( Romerne 6 : 1-10 EU ). Samtidig bliver han en del af Kristi universelle legeme ved dåb i Helligånden ( 1 Kor 12:13 EU ). Dåb er et udtryk for den guddommelige forsoningshandling gennem Kristi kors og opstandelse .

Ligesom dette skete i Kristus "en gang for alle" for verdens frelse , sådan foregår dåben også for frelsen af ​​den døbt og behøver ikke at blive gentaget. Bibelen fortæller kun om en gentagen dåb i Apostlenes Gerninger 19: 3–5 EU , fordi den første dåb der ikke var en kristen, men Johannes dåb . De karakteristiske træk ved "kristen" dåb der er Helligåndens virke i den og dåb i Jesu Kristi navn.

Tro er en forudsætning for at opnå frelse; Dåb er en konsekvens af tro, men den kan også gå forud for tro. Som en begivenhed i Helligånden får det ham til at deltage i retfærdiggørelsen og sigter samtidig mod en vandring i et nyt liv, der fører fra trældom til Guds børns frihed og fra synd til tjeneste for retfærdighed og helliggørelse .

Peter forklarer, at det i dåben ikke er snavs, der vaskes af kroppen, men at dåb er anmodningen til Gud om en ren samvittighed, idet Jesus Kristus opstod fra de døde ( 1 Pet 3:21 EU ).

historisk udvikling

Gammel kirke

De, der blev døbt i kristendommens første årtier, gjorde det i den tro, at de ville opleve Jesu Kristi andet komme, mens de stadig var i live. I dåben blev den person, der skulle døbes, taget ud af den hedenske kontekst og placeret under Jesu Kristi magt - hvad menes med udtrykket dåb εις Χριστόν Ιησοῦν ( eis Christón Iēsoûn , bogstaveligt talt: "ind i Kristus Jesus"). Han modtog Helligånden "som et segl" ( Ef 4,30 EU ) og blev inkorporeret i Kristi legeme ( 1 Kor 12,13 EU ). Ofte blev mennesker døbt med hele deres hus . Det antages, at alle beboere i huset (inklusive koner, børn og slaver) blev døbt.

Altid forbundet med dåben var trosbekendelsen , hvis ældste formulering er κύριος Ιἠσοῦς - Kyrios Jesus - "Jesus er Herre" ( Rom 10 : 9 NT ).

I tilfældet med de apostoliske fædre flyttede dåbens karakter sig til et "juridisk forstået indtrædelsesritual" i Kirken. [9] Vanddåb blev nu forstået som afvaskning af synderne begået indtil da. Der måtte findes andre måder for de synder, der blev begået efter dåben: at gøre gode gerninger, tilstå , give afkald, dåb udsættelse til livets ende, "bloddåb" (gennem en død som martyr ), passiv lidelse efter døden i skærsilden . [10]

Mens de bibelske rapporter kender dåb i Jesu Kristi navn, fulgte den tidlige kirke dåbebuddet Mt 28:19 EU og døbt "i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn" i henhold til den ældste traditionelle kirkeorden , Didache . [11]

Fra slutningen af det 2. århundrede og frem blev de døbte folk i Rom og Nordafrika døbt hovedsageligt under fejringen af påske Vigil at illustrere døden af den gamle og opstandelsen fra de nye med Jesus Kristus.

Skildring af Kristi dåb på døbefonten i Dalby (Skåne)

I den tidlige kristendom blev dåben sandsynligvis udført ved at nedsænke den person, der skulle døbes helt i koldt, rindende vand. [12] Indtil omkring 1100 -tallet var nedsænkning en ganske almindelig form for dåb i den romersk -katolske kirke. Hvor dette ikke var muligt, var det dog muligt at døbe ved at hælde vand over dem allerede i det første eller andet århundrede. [13]

De første omtaler af barnedåb findes omkring 215 i den hippolytiske kirkeorden ( Baptism infantium ). [14] Det var tilsyneladende bredt accepteret. Kritik af barnedåben kan kun findes sporadisk. Tertullian argumenterede imod denne praksis:

”Børnene ... skulle derfor komme, når de er blevet store; Lad dem komme, når de har lært, når de er blevet lært, hvor de skal gå: lad dem blive kristne, så snart de er i stand til at kende Kristus. Af hvilken grund har uskyldighedsalderen så travlt med syndernes forladelse? " [15]

I det femte århundrede blev barnedåb til sidst den dominerende praksis i hele kirken. [16]

I det 3. århundrede var Cyprianus og Tertullianus af den opfattelse, at dåben genoprettede Guds billede, der var blevet ødelagt af arvesynden . I teorien var tro tilstrækkelig, som med apostlene, om hvem Bibelen ikke rapporterer, at Jesus døbte dem, men da Jesus gav befaling om at blive døbt, er de troende tvunget til at blive døbt. [17]

De samme teologer argumenterede i den kætteriske strid om, hvorvidt en dåb også skulle anerkendes, som ikke blev doneret i et samfund, der var forbundet med den katolske biskop . Det blev enigt om, at den trinitariske dåbsformel var det afgørende element. Modtagelsen af ​​Ånden, som oprindeligt var forbundet med dåben, blev på samme tid - sandsynligvis som en reaktion på en gnostisk undervisning af flere dåb svarende til det respektive vidensniveau - taget ud af dåbshandlingen og gennem egne handlinger, salvelsen med kristus og håndspålæggelse, tilføjet. Under indflydelse af de samtidige mysteriekulter blev dåbsritualet udvidet til at omfatte fortolkende ritualer (hvid dåbskappe, afvisning af djævelen før dåben) og forstået som mystérion ( μυστήριον ), latinsk sacramentum . [18] Dette omfattede også den arkandiske disciplin, der blev praktiseret før dåben, og som forbød katekumener , de udøbte, at deltage i den eukaristiske fest .

Dåbens navn som "oplysning" (græsk phôtismós) i den gamle kirke stammer fra 2. Korinther 4,6 EU . Udtrykket gør det klart, at den person, der skal døbes, træder ud af vantro i lyset af tro og viden. Justinus Martyr skrev om dette i sin første undskyldning i midten af ​​det 2. århundrede: "Men dette bad kaldes oplysning, fordi dem, der oplever det i sig selv, er oplyst i ånden." [19]

Aurelius Augustin så i dåben Jesu handling som et "synligt ord" [20] og "usynlig nåde", som i "synlig dåbshandling" medfører "helbredende effekt". Nadverakten præger den nye persons “karakter” på den person, der skal døbes, som et stempel på en mønt. Augustin formulerede doktrinen om dåb "som et middel mod arvesynden " [21] [22] og fastslog forpligtelsen til at døbe spædbørn i den romerske kirke.

middelalderen

Skolastikken anvendte den aristoteliske formel for stof (dåbsvand) og form (dåbsformel) til Augustins lære. Thomas Aquinas beskrev Gud som "hovedårsagen" og dåbsvandet som "instrumentel årsag" til nådens virkning for at forløse arvesynden. Den tredje komponent i en gyldig dåbsintention (intention) er at døbe donoren er påkrævet. Denne lære blev forkyndt i Bull Exsultate Deo i 1439 og er stadig gældende i den katolske kirke i dag. [23] Som følge heraf blev hældning over i stedet for nedsænkning udbredt i middelalderen . Selv i den tidlige middelalderlige frankiske kirke og bestemt også i dele af Italien var hældning allerede almindelig praksis tidligere, som de billeder, der er bevaret siden det 4. århundrede, og de arkæologiske fund viser.

I den ortodokse kirke den dag i dag forbliver forståelsen af ​​dåb som det første mysterium, der muliggør modtagelse af følgende mysterier. Cyril fra Jerusalem beskriver i sine katekeser til dåbskandidaterne [24], hvordan personen, der blev døbt, genfinder Kristi liv og død på en mystisk måde. Så den tre gange fordybelse symboliserer Kristi tre dage i graven.

reformation

Martin Luther bandt tilbage til Augustin og så i dåben Guds løfte om at tilgive mennesker for Kristi skyld. Dåb er en pagt med Gud. Den døbt lover Gud, at de vil dø af synd hver dag. I første omgang var dåbens vand for Luther et symbol på frelsens sikkerhed kun for den person, der skulle døbes; kun i kampen mod de såkaldte entusiaster understregede han også dåbens vands helbredende natur. Det er meget vigtigere for ham, at dåb ikke er en engangshændelse, men kræver daglig åndelig gentagelse:

"Så omvendelse er ikke anderledes end at gå tilbage og gå til dåb, gentage det og gøre det, hvis du startede før og lod det gå."

- Martin Luther [25]

Zürich -reformatoren Ulrich Zwingli tæller også dåb med nadveren blandt sakramenterne. [26] For ham er sakramenterne imidlertid kun tegn, der peger på en virkelighed bag dem. Denne virkelighed er vigtigere end tegnet. Dåben i sig selv forårsager for eksempel ikke afvaskning af synder, men peger udadtil på denne indre, Åndsfremstillede frelsesbegivenhed. Hermed stiller Zwingli sig mod den tidligere kirkeundervisning og mod Luther (dåb som et nådemiddel).

Zwingli indtager en dobbelt stilling mod anabaptisterne, der henviser til ham:

 1. Ifølge Det Nye Testamente er dåb et pagtstegn, der viser, at den døbt tilhører Gud. I analogi med den gammeltestamentlige jødiske pagt om omskæring har forældrene til det nye Guds folk (kirken) pligt til at få deres barn døbt, for som barn af kristne forældre tilhører det Gud. Som i Det Gamle Testamente skal forældre derefter opdrage deres barn i overensstemmelse hermed.
 2. Pagten som et udtryk for Guds nåde går altid forud for tro, så anabaptisterne uacceptabelt ville vende den rækkefølge, Gud satte: "pagt - valg - tilhørende Guds folk - tro".

Vægten på pagtsbegrebet i dåbsdoktrinen, der forbinder Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, bestemmer forståelsen og udøvelsen af ​​dåb i reformerede kirker den dag i dag.

Johannes Calvin fortsætter Zwinglis pagtsidé. I Genèves katekisme kalder han dåben et "ydre tegn på guddommelig velvilje mod os" og et "løfte" om Guds nåde. [27] Han anser dem ikke for nødvendige for frelse. Heidelbergskatekismen definerer "genfødsel fra vand og Ånd" som

"At han vil forsikre os gennem dette guddommelige løfte og symbol på, at vi er lige så åndeligt vasket for vores synder, som vi er fysisk vasket med vandet."

- Heidelberg katekismus spørgsmål 73 [28]

Den Baptist læren om dåb er en videreudvikling af visse aspekter af Zwinglis undervisning. Også for dem er dåben et simpelt symbol på den pagt, Gud indgår med mennesket og mennesket med Gud. Ifølge deres forståelse tilbyder Gud den "nye pagt" ("Det Nye Testamente") til alle mennesker i den korsfæstede og opstandne Herre. Dette tilbud gives til folket i forkyndelsen af ​​evangeliet. Ifølge denne forståelse er dåb det ydre tegn, der blev indstiftet af Jesus Kristus, hvorigennem personen samtykker i Guds pagt. I modsætning til i den reformerede tradition praktiseres dåben udelukkende som en bekendelsesdåb efter en bevidst beslutning om at tro. Dåb betragtes heller ikke som et sakrament i den anabaptist-menonitiske tradition.

Andre bevægelser, som dem der kaldes " entusiaster " af deres modstandere, afviste helt vanddåben, ligesom de middelalderlige katarer . Den såkaldte Åndsdåb var vigtigere for dem.

Den katolske reaktion på den protestantiske dåbslære er omformuleringen af ​​den skolastiske doktrin ved Trentrådet . [29] Der blev det for første gang besluttet at gøre barnedåb til en forpligtelse i henhold til Kirkens forståelse. [30] Det skulle derfor symbolsk repræsentere optagelsen i trossamfundet, hvorefter børnene gradvist skulle uddannes "bevidst" gennem kristen undervisning.

Moderne tider

Anton von Werner : Dåb i mit hus (1852), typisk eksempel på en protestantisk husdåb i 1800 -tallets øvre middelklasse

In der Aufklärungszeit ging man dazu über, nicht mehr den Täuflingen, sondern deren Eltern die Tauffrage zu stellen. Von rationalistischen Theologen wurde die Taufe als „Weihe zur wahren Religion“ verstanden.

Freikirchen

Einige Freikirchen praktizieren die Taufe nicht. Während zum Beispiel die Quäker sie als zu vernachlässigende Äußerlichkeit ansehen, verzichtet die Heilsarmee auf den Vollzug von Taufen aufgrund ihres Selbstverständnisses als Erweckungsbewegung . Wer unter ihren Freunden und Mitgliedern das Bedürfnis hat, sich taufen zu lassen, wird mit diesem Begehren an befreundete Kirchen bzw. Freikirchen verwiesen.

Pfingstbewegung

Die Pfingstbewegung lehrt einen mehrstufigen Heilsweg, bei dem auf die Bekehrung die Wassertaufe folgt, die ihrerseits von der Geistestaufe ergänzt werden muss.

Religionsphilosophie

Der lutherische Religionsphilosoph Carl Heinz Ratschow leitete die Taufe von Wasserritualen der Religionsgeschichte ab und vollzog einen weiteren Deutungsrahmen, der überhaupt erst verständlich mache, aus welchem Grund das Element Wasser eine religiöse Bedeutung habe.

Gegenwart

Die Taufe der Gegenwart basiert in den verschiedenen christlichen Konfessionen auf derselben Grundlage. Im theologischen Verständnis der Taufe sind sie jedoch nicht einig. Dies führte unter anderem zu verschiedenen Ausführungsformen, Vorbedingungen und Annahmen der Folgen der Taufe.

„Kindertaufe“ – „Gläubigentaufe“

Es macht in den christlichen Gemeinschaften einen Unterschied, ob der Täufling seinen Glauben bei der Taufe selbst ausdrücken kann oder nicht. Deswegen bestehen zwei Formen der Taufe, wobei seit der Reformation die Kindertaufe von einigen abgelehnt wird. Auch die Bezeichnungen selbst sind zwischen den zwei Seiten umstritten.

Kindertaufe

Der größte Teil des Christentums praktiziert in der Regel die Kindertaufe. Hierbei bekennen Eltern bzw. Taufpaten – entweder als Stellvertreter des Täuflings oder im eigenen Namen – den Glauben an Jesus Christus und versprechen eine christliche Erziehung des Kindes. In protestantischen Kirchen sollen die als Kinder Getauften ihre Taufe in der Konfirmation selbst bestätigen, indem sie ein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen.

Für die römisch-katholische Kirche setzt jede Taufe den christlichen Glauben voraus. Kleine Kinder werden im Glauben der Kirche getauft, wenn ihre Erziehung im christlichen Glauben als gewährleistet anzunehmen ist. Eine Frage nach dem Glauben dieser Kinder oder ein stellvertretendes Glaubensbekenntnis erfolgen im heutigen Taufgottesdienst nicht mehr; vielmehr werden die Eltern nach ihrem eigenen Glauben befragt, und der „Glaube der Kirche“ wird von der versammelten Gemeinde im Apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt. Kinder im Schulalter können wie die Erwachsenen die Taufe nur dann empfangen, wenn sie vor dieser ihren eigenen Glauben öffentlich bekannt haben. [31] Beim sonntäglichen Taufgedächtnis in der Heiligen Messe und der jährlichen Erneuerung des Taufversprechens in der Feier der Osternacht gedenken die Gläubigen dankbar ihrer Taufe, ebenso beim Nehmen des Weihwassers und dem Bekreuzigen des Einzelnen beim Eintreten in eine Kirche. Die Erneuerung des Taufversprechens geht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch der Firmung voraus, um zu verdeutlichen, dass die drei Initiationssakramente eine Einheit bilden. Deshalb spricht der Firmling im Gedächtnis an seine Taufe zuerst das Glaubensbekenntnis, wird dann gefirmt und empfängt schließlich das Sakrament der Eucharistie .

Zur Bezeichnung: Einige Vertreter der Gläubigentaufe lehnen die Bezeichnung „Kindertaufe“ ab, weil sie selbst auch Kinder taufen – allerdings Kinder, die ihren Glauben selbst bekannt haben (in der Regel ab dem Schulkindalter). Diese sprechen von „Säuglingstaufe“. Auch in den Kirchen, die die Kindertaufe praktizieren, wird mit dem Wort „Kindertaufe“ allein die Taufe von Säuglingen und Kleinkindern bezeichnet; die Taufe von Kindern im Schulkindalter ist, liturgierechtlich gesehen, ein Spezialfall der Erwachsenentaufe.

Erwachsenen- oder Gläubigentaufe

Taufschal einer Erwachsenentaufe in der römisch-katholischen Kirche mit Ankerkreuz , Ichthys , Taufdatum und Initialen des Täuflings

Die Taufe von Erwachsenen wird in allen Kirchen praktiziert. Dabei begehrt der Täufling persönlich, die Taufe zu empfangen. Er bekennt sich in diesem Zusammenhang selbst öffentlich zum dreieinen Gott. In einigen Kirchen, den sogenannten taufgesinnten Kirchen, ist dies die einzig mögliche Form der Taufe. Ein Teil dieser Kirchen erkennt die Taufe von religionsunmündig getauften Christen beim Übertritt an, wenn diese ein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen und damit – gewissermaßen nachträglich – ihre Kindestaufe gültig machen. Kindertaufen werden in diesen Kirchen aber nicht durchgeführt. Andere taufgesinnte Kirchen sehen eine Kindertaufe als unbiblisch und daher als ungültig an und erwarten, dass sich als Kind getaufte Gläubige beim Übertritt (aus ihrer Sicht erstmals) taufen lassen.

Zur Bezeichnung: Die Kirchen, welche die Kindertaufe praktizieren, sprechen üblicherweise von „Erwachsenentaufe“, weil die Taufe von Erwachsenen der Regelfall dieser Taufart ist. (Die Taufe von Kindern etwa im Schulalter, die ihren Glauben selbst bekennen können, ist ein Spezialfall der „Erwachsenentaufe“.) Den Glauben halten auch sie für zur Taufe erforderlich, er müsse aber nicht „vollkommen und reif“, sondern nur in einem „Ansatz, der sich entwickeln kann“, vorhanden sein. [32] Somit ist nach diesen Kirchen der Glaube gerade nicht der Unterschied, sondern vielmehr das Bekenntnis dieses Glaubens; man könnte daher auch von „Bekenntnistaufe“ sprechen, was aber unüblich ist. Ein anderer Ausdruck ist „Mündigentaufe“; das Taufbekenntnis hat aber nichts mit weltlicher Mündigkeit zu tun.

Taufritus

Kreuzförmiges Taufbecken in einer Basilika in Schivta ( Negev )
Modernes Baptisterium ( Baptistenkirche Heiligenstadt )
Taufbrunnen in der römisch-katholischen Raphaelskathedrale in Dubuque, Iowa, mit Becken für die Immersionstaufe

Das wesentliche, äußerlich sichtbare Element der Taufe ist Wasser . Die Taufform des Urchristentums, die durch Untertauchen das „Begrabenwerden und Auferstehen mit Jesus Christus“ symbolisiert, wird heute noch in den Ostkirchen , bei Baptisten und vielen anderen Freikirchen sowie in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und bei den Zeugen Jehovas praktiziert. Das nebenstehende Bild zeigt ein Taufbecken aus der Zeit der Frühen Kirche, das dieser ursprünglichen Taufform diente.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat in diesem Zusammenhang erklärt: „Man kann durch Untertauchen oder durch Übergießen taufen. Die Taufe durch Untertauchen ist besser geeignet, die Teilnahme am Tod und an der Auferstehung Christi auszudrücken. In unseren Verhältnissen wird es im Allgemeinen bei der Taufe durch Übergießen bleiben.“ [33] Die Ostkirchen halten allerdings auch bei Kleinkindern an der Taufe durch Untertauchen fest, führen sie aber erst durch, wenn das neugeborene Kind kräftig genug ist.

Die Täufer der Reformationszeit tauften bis auf einige Ausnahmen durch Übergießen. Die in direkter Linie aus dieser Bewegung hervorgegangenen Mennoniten praktizieren heute je nach Gemeinde oder Wunsch des zu Taufenden die Taufe durch Untertauchen (Immersion), durch Begießen (Affusion) oder Besprengen (Aspersion). [34] Eine Ausnahme innerhalb der Mennoniten bilden die Mennonitischen Brüdergemeinden . Sie taufen ausschließlich durch Untertauchen.

Die Taufe durch Untertauchen ist im protestantischen Bereich seit Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Baptisten und mehrere andere Freikirchen wieder üblich geworden. Sie wird heute in den meisten taufgesinnten Kirchengemeinschaften in dieser Form praktiziert. Dabei kann die Taufe auch außerhalb des Kirchengebäudes in Seen, Flüssen oder Schwimmbädern stattfinden. Manchmal wird das Untertauchen dreimal hintereinander ausgeführt, um die drei Tage im Grab oder die Trinität zu symbolisieren.

Taufform Kirchengemeinschaft
Untertauchen Alt-Katholische Kirche (1. Form) | Baptisten | Bibelforscherbewegung | Brüderbewegung | Calvary Chapel | Christadelphians | Elim-Gemeinden | Freie evangelische Gemeinden | Gemeinde Christi | ICF | Jesus-Freaks | Kirche des Nazareners | Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage | Mennoniten | Mennonitische Brüdergemeinden | Römisch-katholische Kirche (1. Form) | Orthodoxe Kirche | Pfingstler | Siebenten-Tags-Adventisten | Zeugen Jehovas
Übergießen Alt-Katholische Kirche (2. Form) | Römisch-katholische Kirche (2. Form) | anglikanische Kirche | Evangelisch-lutherische Kirchen | Unierte Kirche | Evangelisch-reformierte Kirche | Evangelisch-methodistische Kirche | Kirche des Nazareners (auf Wunsch des Täuflings) | Mennoniten
Besprengen Kirche des Nazareners (auf Wunsch des Täuflings) | Neuapostolische Kirche

Taufformel

Hinsichtlich der Taufformel gibt es in der Einleitungssequenz geringe Unterschiede, während der weitere Verlauf „… Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ in den meisten Kirchen identisch ist.

In den römisch-katholischen und anglikanischen Kirchen sowie im alexandrinischen Ritus wird die Einleitung mit den Worten „NN, ich taufe dich im …“ [35] , in den meisten ostkirchlichen Riten „Der Diener Gottes NN wird getauft im…“ [35] und schließlich nach Martin Luther „NN, ich taufe dich auf den …“ gesprochen.

Im griechischen Urtext ( Mt 28,18-20 EU ) steht εις mit Akkusativ, was eine Richtung oder einen Zweck angibt (in … hinein; zu). Deutlicher wird Paulus im Römerbrief 6,3ff EU , dass jene, die „auf“ ( eis ) Jesus Christus getauft sind, „in seinen Tod hinein“ (εις τόν θάνατον αυτοῦ, eis tòn thánaton autoû ) getauft sind.

Martin Luther und andere Übersetzer nach ihm übersetzten das eis mit „auf“. Diese Formulierung wird oft als Namensgebung missverstanden, daher übernimmt man auch in evangelischen Gemeinden neuerdings die vom lateinischen „in nomine“ abgeleiteten, dem modernen Sprachgebrauch angepasste Fassung „im Namen“. [36]

Die Taufformel „εις το όνομα“ ( eis tò ónoma ) ist die Übersetzung des rabbinischen לשם – l e schem – „im Namen“. Im Talmud wird diese Wendung sowohl im finalen Sinne gebraucht als auch um eine Autorität auszudrücken. [37] Im Neuen Testament weitet sich die Autorität des Gottesnamens auf Jesus aus ( Joh 14,13 EU ).

Bei der Taufe „im/auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ handelt es sich also darum, dass der Täufling in Christus hineingenommen wird und teilhat an dessen Tod und Auferstehung .

Einige Kirchen verwenden statt der trinitarischen Taufformel von Mt 28,19 die Formel „auf den Namen Jesu (Christi)“ oder „im Namen Jesu (Christi)“, ohne darin einen Gegensatz zum Missions- und Taufbefehl in Matthäus 28 zu sehen („taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“). Sie begründen das mit der überlieferten Praxis im Urchristentum (etwa Apg 2,36 EU , Apg 4,12 EU ) und damit, dass in Matthäus 28 das Wort „Name“ in der Einzahl steht.

Nottaufe

Die Taufe wird in der Regel von einem Geistlichen durchgeführt, im Notfall kann jedoch in vielen Kirchen auch ein Laie eine gültige Taufe spenden. In der römisch-katholischen Kirche ist die Spendung der Taufe im Notfall sogar durch „jeden, von der nötigen Intention geleiteten Menschen“ möglich. [38] [39] Der Taufspender gießt Wasser über den Kopf des Täuflings und spricht dabei: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Die Taufe in Kirchen und Gemeinden

Katholische Tauffeier

Krug mit in der Feier der Osternacht geweihtem Taufwasser
Römisch-katholische Kindertaufe
Kredenz mit dem, was für eine Taufe in der römisch-katholischen Kirche benötigt wird: Schale für das Taufwasser, Gefäße mit Katechumenenöl und Chrisam , Watte zum Abtupfen, Taufkleid (vorne links)

Die römisch-katholische Kirche nennt die Taufe die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geist und zu den anderen Sakramenten . [40] Es gibt zwei unterschiedliche liturgische Ordnungen: (1) die „Eingliederung Erwachsener in die Kirche“ (mit einer besonderen Form für Kinder im Schulalter) und (2) die „Feier der Kindertaufe“ (für jüngere Kinder). [41] Die Taufe kann sowohl innerhalb wie außerhalb der heiligen Messe gespendet werden. Besonders empfiehlt sich seit alters her die Taufe in der Feier der Osternacht .

Wird die Taufe außerhalb der heiligen Messe gespendet, so findet sie dennoch als liturgische Feier statt. Nachdem der Täufling mit dem Kreuz bezeichnet worden ist, werden Lesungen vorgetragen, etwa das Evangelium von der Taufe des Herrn . Da der Täufling in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen wird, werden die Heiligen in der Allerheiligenlitanei um ihre Fürbitte angerufen. Es schließt sich der Taufexorzismus und die Salbung mit Katechumenenöl an. Vor der Taufe erfolgt die Heiligung des Taufwassers durch das Weihegebet („Lob und Anrufung Gottes über dem Wasser“). Dem Bekenntnis des christlichen Glaubens geht die Abrenuntiatio diaboli , die Absage an den Satan und das Böse, voran.

Bei der „Eingliederung Erwachsener in die Kirche“ folgen auf die Taufe für gewöhnlich in derselben Feier die Firmung und der erste Kommunionempfang .

In der römisch-katholischen, altkatholischen und auf Wunsch auch in der anglikanischen Kirche folgt bei der Kindertaufe auf das Sakrament der Taufe die sog. postbaptismale Salbung mit Chrisam ; sie verweist auf den Christus -Namen sowie auf die Salbung der Könige , Priester und Propheten im Tanach und stattet die Getauften aus mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes. Es handelt sich nicht um das Sakrament der Firmung . Vielmehr dient der Ritus als Vorausdeutung der Firmung und entfällt, wenn während derselben Feier die Firmung gespendet wird.

Danach wird ein weißes Kleid ( Taufkleid ) überreicht (vgl. Weißer Sonntag ), das die unschuldige Reinheit des in der Taufe von allen Sünden Befreiten symbolisiert, der in der Taufe Christus „angezogen“ hat Gal 3,27 EU . Der Brauch, eine Taufkerze zu entzünden und zu überreichen, verweist auf das Gleichnis der klugen Jungfrauen , die dem Herrn mit einer Lampe entgegengehen. Bei der Taufe wird dann der Effata -Ritus vollzogen und für den Täufling gebetet.

Deutete die Chrisam-Salbung die Firmung voraus, so wird das dritte Initiationssakrament , die Erstkommunion , bei der Kindertaufe nunmehr dadurch angedeutet, dass die anwesende Gemeinde zum Altar , dem Ort des Messopfers , zieht. Dort werden ein Vater unser und ein Ave Maria gebetet und der Segen gespendet.

Nach Lehre der römisch-katholischen Kirche wirkt die Taufe ex opere operato („aufgrund des vollzogenen Werkes“), denn: „Gegenwärtig ist er [Christus] mit seiner Kraft in den Sakramenten, so daß, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft“ ( Sacrosanctum Concilium Art. 7).

Unter genau bestimmten Umständen dürfen katholische Priester in einem katholischen Ritus Kinder von Menschen, die einer nichtkatholischen Ostkirche angehören, erlaubt taufen. Das Kind wird in diesem Fall durch die Taufe nicht katholisch, sondern orthodox oder orientalisch-orthodox (can. 868 § 3 CIC; can. 681 § 5 CCEO).

Orthodoxe Tauffeier

Taufbecken in der Mutterkirche Santa Maria Assunta in Civita (Italien)

In der Orthodoxie sind Taufe, Firmung und Ersteucharistie ( Erstkommunion ) miteinander zu einer einheitlichen Feier der Eingliederung in Christus und die Kirche verbunden. [42] Beim Vollzug der Taufe wird der Täufling vollständig untergetaucht (Immersionstaufe), um das „Sterben und Auferstehen in Christus“ (Röm 6) zu symbolisieren. Auch Kleinkinder empfangen nach ihrer Taufe sogleich die Myronsalbung (entspricht der Firmung ) und, soweit nicht auf die nächste Gemeindemesse verschoben, die Kommunion (in Gestalt des Heiligen Blutes ). Ebenso handeln im Prinzip die katholisch-unierten Kirchen des Ostens und die Altorientalischen Kirchen wie etwa die Koptische Kirche .

Vorkatechumenat

Das Gebet zur Geburt des Kindes

Das erste präbaptismale Gebet ist das Gebet zur Geburt des Kindes. Die Gebete und die erste Segnung erfolgen durch den Priester, der die Mutter und das Kind besucht. Heute ist der Zeitpunkt der Segnung häufig verschoben, sodass das Gebet auch kurz nach der Geburt gesprochen werden kann. Dies hängt mit den veränderten Lebensumständen zusammen, dass Geburten heute nicht mehr zuhause stattfinden, sodass die erste Segnung nach Verlassen des Krankenhauses der Mutter und des Kindes nachgeholt wird. Die Gebete drücken Dankbarkeit für die Geburt des Kindes aus und bitten um die rasche Genesung der Mutter.

Das Gebet am achten Tag nach der Geburt

Das Gebet am achten Tag nach der Geburt ist bereits im ältesten byzantinischen Euchologion , dem Codex Barberini gr. 336, aus dem achten Jahrhundert bezeugt. Für dieses Gebet wird das Kind in die Kirche gebracht, und der Priester spricht vor den Türen zum Kirchenschiff zum Kind. In diesem Gottesdienst soll ein Gebet zur Bezeichnung des Kindes mit dem Kreuz und eines zur Namensgebung gesprochen werden. Die Kreuzbezeichnung geht auf eine alte Tradition zurück, bei der ein Taufbewerber, der in den Katechumenat aufgenommen wird, mit dem Kreuz bezeichnet wird. Der Priester spricht:

„Herr, unser Gott, dich bitten wir und rufen zu dir: Möge sich das Licht deines Antlitzes auf deinen Knecht NN zeichnen und das Kreuz deines einzig geborenen Sohnes in sein Herz und in seinen Geist, auf dass er die Torheit der Welt und jeder arglistigen Lockung des Feindes entfliehe.“ [43]

Anschließend singt er das Troparion des Festes der Darstellung Jesu im Tempel und nimmt das Kind auf den Arm. Mittlerweile können die einzelnen Riten auch zusammengefasst werden. Die Namensgebung wird in der Gegenwart kaum noch praktiziert. Als Alternative und Verbindung der Riten kann der folgende Brauch genutzt werden.

Das Gebet am vierzigsten Tag nach der Geburt

Der dritte präbaptismale Ritus, wird am vierzigsten Tag nach der Geburt vollzogen. Das Kind wird von seiner Mutter und einem Paten in die Kirche gebracht. Männliche Täuflinge werden von einem Taufpaten begleitet, weibliche von einer Taufpatin. Die Gebete richten sich an das Kind, da es an diesem Tag in die enge Kirchengemeinschaft aufgenommen wird, und beinhalten die Bitte des schnellen Heranwachsens des Kindes, sodass es die Taufe und die heilige Kommunion empfangen kann. Eingeschlossen in diese Zeremonie sind auch Reinigungsgebete für die Mutter. Die Mutter wartet zunächst an den Türen des Kirchenschiffs, wo ihr der Priester das Kind abnimmt und es mit dem Kreuzzeichen zeichnet. Er spricht die Worte:

„In der Kirche eingeführt wird der Knecht Gottes NN im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ [44]

Dies wiederholt er in der Mitte der Kirche vor der Ikonostase . Handelt es sich um einen männlichen Täufling, trägt der Priester ihn in den Altarraum, umgeht den Altar und verneigt sich an der Seite. Ein Mädchen wird zu den Ikonen des Heilands und der Gottesmutter an der Königspforte gebracht, um diese dort mit den Lippen zu berühren. Der Priester spricht den Lobgesang des Simeon (Nunc dimittis) und bezeichnet die Stirn, den Mund und die Brust des Täuflings mit dem Kreuzzeichen im Namen der Heiligen Dreieinigkeit und gibt das Kind der Mutter zurück.

Katechumenat

Der Katechumenat ist die unmittelbare Vorbereitung auf die Taufe. Bei der Taufe eines Kindes übernimmt der Taufpate stellvertretend das Antworten und Handeln für den Täufling. Der Priester holt das Kind in der Vorhalle ab und überzeugt sich, dass Brust und Gesicht des Täuflings unbedeckt sind. Er haucht dreimal in der Form des Kreuzes das Gesicht an und zeichnet das Kreuzzeichen auf Brust und Stirn. Es folgt der vierfache Exorzismus , der durch Gebete und Fragen an den Täufling begleitet wird. Es entsteht so eine Einheit zwischen dem Absagen an Satan, hier hält der Priester den Täufling gen Westen, und dem Zusagen an Christus, bei denen der Priester den Täufling gen Osten hält. Der Ritus mündet in das Nicäno-Konstantinopolitanum . [45] Beendet wird der Katechumenat durch die Worte:

„Gebieter, Herr, unser Gott, berufe deinen Knecht NN zu deiner heiligen Erleuchtung und würdige ihn dieser großen Gnade deiner heiligen Taufe. Entkleide ihn des alten Wesens und erneure ihn zum ewigen Leben und erfülle ihn mit der Kraft des Heiligen Geistes zur Einigung mit Christus, damit er nicht mehr das Kind des Fleisches sei, sondern ein Kind des Reiches.“ [46]

Der Ritus der Taufe

Neuzeitliches orthodoxes Taufbecken
Griechisch-orthodoxe Kindertaufe

Zunächst legt der Priester weiße, feierliche Gewänder an. Die Kerzen werden entzündet, während der Priester zum Taufbecken geht und dieses mit Weihrauch inzensiert . Zur Weihe des Taufwassers wird vom Diakon eine zwanzig Bitten enthaltende Ektenie gesprochen. Mit dem zuvor geweihtem Öl „salbt der Priester dem Täufling Stirn, Brust und Schultern, zur Heilung der Seele und des Leibes ‚die Ohren, um den Glauben zu hören', die Hände, ‚deine Hände haben mich geschaffen und gebildet', und die Füße, ‚damit ich wandle auf dem Weg deiner Gebote'“. Nun wird die Taufe vollzogen. Der Priester hebt den Täufling in Richtung Osten und spricht dreimal:

„Getauft wird der Knecht Gottes NN, im Namen des Vaters, Amen; und des Sohnes, Amen; und des Heiligen Geistes, Amen.“ [47]

Nach jedem „Amen“ wird der Täufling ganz untergetaucht und mit Wasser übergossen. Anschließend wird dem Täufling ein weißes Gewand angelegt, das als Zeichen der Reinheit, die er durch die Taufe empfing und die er ein Leben lang bewahren soll, gilt.

Postbaptismale Riten

Myronsalbung

Im direkten Anschluss an die Taufe erfolgt die Salbung mit Myron , die Firmung , die die Vollendung der Taufe anzeigt. Die abschließende Myronsalbung zählt als zweites eigenes Sakrament, „ist aber mit der Taufe zu einem einheitlichen Ganzen verbunden.“ [48] In den liturgischen Büchern wird der Übergang von der Taufe zur Myronsalbung nicht vermerkt. Nach der Myronsalbung kann der Täufling an der Eucharistie teilnehmen. Nach dem Gebet salbt der Priester den Täufling mit dem heiligen Myron. Er zeichnet das Kreuz auf Stirn, Augen, Nasenflügel, Mund Ohren, Brust, Hände und Füße. Während dessen spricht er:

„Siegel der Gabe des Heiligen Geistes. Amen.“ [49] Anschließend bekleidet er den Täufling. Darauf folgt das Troparion „Gewähre mir das Lichtgewand, der du dich umkleidest mit Licht wie mit einem Gewand, erbarmungsvoller Christus, unser Gott.“ [50]

Der Priester überreicht dem Täufling ein Kreuz und eine weiße Kerze. Durch die Salbung wird der Täufling vollwertiges Mitglied der orthodoxen Kirche und darf die eucharistischen Gaben empfangen. [51] Abschließend umschreitet der Priester mit dem Getauften und dem Paten dreimal das Taufbecken. Gemeinsam mit allen Anwesenden wird die Antiphon gesungen: „Alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Alleluja. Ehre sei dem Vater jetzt und immer.“ (Vgl. Gal 3,27 EU ) Es folgen das Schlussgebet, Lesungen und das Evangelium (häufig wird Römerbrief und Matthäusevangelium gelesen).

Gebet der Ablution und Tonsur

Nach sieben, ursprünglich nach acht Tagen wird der Täufling erneut in die Kirche gebracht, um gewaschen zu werden. Die Abwaschung des Myrons erfolgt durch den Priester als geweihten Amtsträger, da das Myronöl mit höchster Ehrfurcht zu behandeln ist. Anschließend erfolgt die Tonsur . Der Priester schneidet einige Haare des Täuflings ab. Dieser Ritus symbolisiert die Unterordnung des Täuflings gegenüber Christus und die Kampfbereitschaft gegen die Feinde des neuen Lebens.

Evangelische Tauffeier

Taufe in der Schwedischen Kirche (Stora Sköndals kyrka, 2008)

Die Taufe kann im sonntäglichen Gemeindegottesdienst oder in einem besonderen Taufgottesdienst stattfinden. [52] Typischerweise wird an der entsprechenden Stelle im Gottesdienstablauf (vor oder nach der Predigt) zunächst ein Tauflied gesungen. Darauf folgt die Frage „Willst du getauft werden?“, nach deren Bejahung das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen wird. [52]

Lutherische Taufe in Finnland

Da in der heutigen Zeit in der Regel Säuglinge getauft werden, antworten für den Täufling die Eltern und Paten stellvertretend auf die Frage, ob das Kind getauft werden solle, und sprechen das Glaubensbekenntnis. Auf die Frage, ob sie auch gewillt sind, das Kind im christlichen Glauben zu erziehen, erfolgt die Antwort „Ja, mit Gottes Hilfe!“. Auf die Frage des Liturgen „Wie heißt das Kind?“ wird der Name genannt. Ältere Täuflinge (meist ab dem Schulalter) werden stattdessen selbst gefragt, ob sie sich taufen lassen möchten. [52]

Dann wird die Taufe vollzogen. Dazu kann eine Glocke geläutet werden.

Meist erhält der Täufling einen Taufspruch, der ihn auf seinem Lebensweg begleiten soll. In Erinnerung an das Jesuswort „Ich bin das Licht der Welt“ wird auch häufig eine Taufkerze an der Osterkerze entzündet und mit den Worten „Empfange das Licht Christi“ übergeben, die der Täufling als Erinnerung mit nach Hause nimmt. Es folgt die Segnung des Täuflings bzw. der Eltern und Paten. Häufig begrüßt zum Abschluss ein Mitglied des Leitungsorgans (Kirchenvorstand bzw. Presbyterium) der Kirchengemeinde bzw. Pfarrei den Täufling als neues Gemeindeglied.

Die Taufe wird mitsamt dem Taufspruch in die Kirchenbücher eingetragen.

Im Falle der Säuglingstaufe gibt die spätere Konfirmation dem Täufling die Möglichkeit, selbst noch einmal seine Zugehörigkeit zum christlichen Glauben zu bekräftigen. Seit die Konfirmation zunehmend nicht mehr als Voraussetzung für die Abendmahlsteilnahme verstanden wird, liegt bei ihr der Schwerpunkt wieder stärker auf dieser Bekräftigung. [52]

Baptistische Tauffeier

Baptistische Taufe

Für die baptistische Tauffeier gibt es keine vorgeschriebene Liturgie. In der Regel hat sie jedoch folgenden Ablauf: Der Täufling bekennt sich mit eigenen Worten zu Jesus Christus . Oft schließt sich an das persönliche Zeugnis das gemeinsam gesprochene Apostolische Glaubensbekenntnis an.

Danach steigt der Täufling (meist weiß gekleidet) in das Baptisterium oder – sofern die Taufe im Freien stattfindet – in das Gewässer, wo bereits der Täufer ( Pastor oder Gemeindeältester ) auf ihn wartet. Ein Taufspruch wird verlesen. Daraufhin wird der Täufling durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des dreieinigen Gottes (und/oder auf den Namen Jesus) getauft.

Anschließend wird der Getaufte unter Handauflegung von den Ältesten der Gemeinde gesegnet und in die Gemeinde aufgenommen. Eine Abendmahlsfeier kann den Taufgottesdienst beschließen. Die Siebenten-Tags-Adventisten praktizieren den Taufgottesdienst in sehr ähnlicher Weise.

Neuapostolische Tauffeier

Das Sakrament der Heiligen Wassertaufe ist in der Neuapostolischen Kirche die „erste und grundlegende Gnadenmitteilung“ des dreieinigen Gottes an den Menschen. Auch unmündige Kinder können das Sakrament der Heiligen Taufe empfangen. Werden Kinder getauft, bekennen die Eltern ihren Glauben an das Evangelium. [53]

Die Taufhandlung erfolgt nach der Sündenvergebung und dem Opfergebet. Bei der Taufe von Kindern werden die Eltern oder Stellvertreter auf die Verantwortung für die Kinderseele im Hinblick auf den Glauben hingewiesen, die sie bis zur Konfirmation des Kindes haben. Nach der Ansprache wird der Täufling bzw. seine Stellvertreter gefragt, ob sie geloben wollen, im neuapostolischen Glauben zu wandeln, in der Treue zum Herrn und seinen Boten nachzufolgen bzw. ihr Kind im neuapostolischen Glauben zu erziehen und in der Treue zum Herrn Jesus Christus zu bewahren.

Nach der Bestätigung durch das „Ja“ bringt der Dienstleiter in einem kurzen Gebet das Gelöbnis Gott dar und erfleht dessen besondere Hilfe und Kraft, damit das Gelübde gehalten werden kann. Danach erfolgt die Aussonderung des Wassers, das in einer Taufschale bereitgehalten wird, mit den Worten:

„Nun sondere ich dieses Wasser aus in dem Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und weihe es zur heiligen Handlung der Wassertaufe. Amen.“

Danach benetzt der Dienstleiter mit dem ausgesonderten Wasser dreimal die Stirn des Täuflings, wobei er das Zeichen des Kreuzes macht, und spricht:

„Ich taufe dich in dem Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Unmittelbar daran segnet der Dienstleitende den Täufling durch Auflegung der Hand auf die Stirn des Täuflings. Die Spendung des Sakramentes wird beendet mit den Worten:

„Darauf ruhe der Segen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Die in anderen christlichen Gemeinschaften gespendete Taufe wird als gültig anerkannt, sofern sie „rite“ vollzogen wurde, das heißt im Namen des dreieinigen Gottes und mit Wasser.

Das Sakrament der Heiligen Versiegelung ist die Übermittlung von Heiligem Geist. Beide Sakramente, die Wassertaufe und die Versiegelung, bilden zusammen die „ Wiedergeburt aus Wasser und Geist “. Der Wiedergeborene ist „Glied am Leib Christi “ und „Erbe der zukünftigen Herrlichkeit“.

Gültigkeit und wechselseitige Anerkennung

Die Gültigkeit einer Taufe hängt bei den meisten Kirchen nicht von der Konfession des Täuflings oder des Taufenden ab. Die Klärung dieser Frage erfolgte in der Geschichte der Alten Kirche im so genannten Ketzertaufstreit .

Von den meisten Kirchen anerkannt wird eine Taufe, die vollzogen ist

 • auf den Namen des dreieinigen Gottes („Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“),
 • durch Untertauchen oder Begießen mit Wasser,
 • mit der richtigen Intention (Absicht) des Taufenden. Die Intention muss darin bestehen zu tun, was die Kirche in der Taufe tut.

Auf dieser Grundlage wurde für Deutschland am 29. April 2007 die Magdeburger Erklärung unterzeichnet.

Die Gültigkeit der Taufe ist in folgenden Fällen umstritten oder wird gegenseitig in Frage gestellt:

 • Bei vielen Freikirchen (insbesondere Baptisten , Mennoniten , Pfingstgemeinden und Siebenten-Tags-Adventisten ) hängt die Gültigkeit einer Taufe davon ab, ob der Täufling sich bewusst für die Taufe entschieden hat. Christen, die als Säuglinge getauft wurden, gelten dort in der Regel als ungetauft. Sie werden dennoch in der Regel, sofern sie sich zum christlichen Glauben bekennen, als Mitchristen anerkannt, aber nicht in allen Kirchen und Gemeinden zur Teilnahme am Abendmahl zugelassen. Freie evangelische Gemeinden und einige baptistische Gemeinden haben allerdings Sonderregelungen aus seelsorglichen Gründen. Sie erkennen den Gewissenskonflikt von als Kleinkind Getauften an und verzichten in Ausnahmefällen auf eine (aus der Sicht dieser Gläubigen) nochmalige Taufe. Diese Gläubigen werden trotzdem als Mitglieder in die Gemeinde integriert. Die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden formulierte im Vorfeld der Magdeburger Erklärung von 2007, dass prinzipiell jede Taufe anerkannt werden könne, sofern sie von dem betreffenden Glaubenden selbst als gültig anerkannt werde. [54] Mit der Gemeinsamen Erklärung zur Eucharistischen Gastbereitschaft mit den lutherischen Landeskirchen besteht in Deutschland seit 1996 auch eine lutherisch-mennonitische Abendmahlsgemeinschaft. [55] In Baptistengemeinden werden auch Kleinkind-Getaufte generell zum Abendmahl zugelassen, sie gelten aber sonst – von den oben erwähnten Sonderregeln abgesehen – nicht als stimmberechtigt in den Gemeindeversammlungen. Mit dem Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG) Voneinander lernen – miteinander glauben. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe (2009) ist die Diskussion um die Anerkennung der Kindertaufe innerhalb der baptistischen Gemeindebundes erneut entfacht. Das Papier empfiehlt eine gegenseitige volle Kirchenanerkennung: „Durch das genaue Bedenken der bisherigen Konflikte in der Praxis von Taufe und Abendmahl erarbeiteten wir Vorschläge, durch die ein Grundkonsens in der evangeliumsgemäßen Gestaltung von Taufe und Abendmahl erreicht wurde. Daher empfehlen wir unseren Kirchen die Aufnahme von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.“ [56]
 • Von einigen Kirchen und Gemeinschaften wird das Untertauchen zwingend verlangt.
 • Manche freikirchlichen Kreise taufen unter Berufung auf die Apostelgeschichte ausschließlich „auf den Namen Jesu“ (Erläuterung siehe oben bei Taufformel).

Ökumenische Diskussion

In Deutschland

In der aktuellen ökumenischen Diskussion in Deutschland wird der alle Christen verbindende Charakter der Taufe betont. So heißt es in einer Erklärung zum Kirchenverständnis , die 2006 auf der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen verabschiedet wurde: „Durch Gottes Gnade macht die Taufe sichtbar, dass wir zueinander gehören, auch wenn einige Kirchen noch nicht in der Lage sind, andere als Kirchen im vollen Wortsinn anzuerkennen.“

Dabei wird der Brückenschlag auch zu denjenigen Christen versucht, die keine Wassertaufe praktizieren. Die Kompromissformel lautet: „das gemeinsame Grundmuster einer in der Taufe gründenden christlichen Initiation “.

Am 26. März 1996 wurde in Düsseldorf die „Vereinbarung der Evangelischen Kirche im Rheinland zwischen dem Erzbistum Köln sowie den Bistümern Aachen, Essen, Münster und Trier zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe“ von den damaligen leitenden Geistlichen unterzeichnet. Absicht dieser Übereinkunft war und ist es, die in Christus gegebene Einheit in der Taufe deutlicher zum Ausdruck zu bringen und Unstimmigkeiten über den gültigen Vollzug der Taufe in Zukunft möglichst auszuschließen. Ähnliche Vereinbarungen auf landeskirchlicher oder Bistums-Ebene gab es auch in den meisten anderen Regionen.

Diese Abkommen wurde am 29. April 2007 in der Magdeburger Erklärung auf den gesamten Bereich der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD ausgeweitet und von den Vertretern von insgesamt elf Kirchen unterzeichnet. [57]

International

Die Lima-Erklärung vom Januar 1982 formuliert die Gemeinsamkeit der Taufauffassung der im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) zusammengeschlossenen Kirchen. Vertreter der nicht dem ÖRK angeschlossenen römisch-katholische Kirche waren bei der Ausarbeitung der Thesen beteiligt. Unterschiede zwischen den einzelnen Konfessionen wurden dabei bewusst ausgespart. [58]

Taufe durch den Heiligen Geist

Pfingstlerische und charismatische christliche Kirchen betonen neben der sichtbaren, äußeren Taufhandlung besonders die Taufe durch den Heiligen Geist . Nichtcharismatische Kirchen sehen in der Taufe durch den Heiligen Geist eher eine innere Wandlung als eine nach außen sichtbare Veränderung. Die Mitwirkung des Heiligen Geistes bei der Wassertaufe wird dabei nicht infrage gestellt.

Die Geistestaufe wird auch im Neuen Testament erwähnt (Mk. 1,8). Es gibt den Geistempfang (Apg. 19,6), der einer Taufe sogar vorausgehen kann (Apg. 10,44 ff.)

Die Neuapostolische Kirche kennt dafür das Sakrament der Versiegelung .

Vor allem in Kreisen des Dispensationalismus , das heißt in denen die Bibel heilsgeschichtlich eingeteilt wird, wird die Geistestaufe als ein mit der Wiedergeburt identisches Ereignis gesehen. Dies wird mit den Bibelstellen in 1Kor 12,13 EU und Apg 11,1–18 EU begründet.

Rechtliche Bedeutung

Innenrecht der Religionsgemeinschaft („Kirchenrecht“)

In vielen Religionsgemeinschaften begründet die Taufe in kirchenrechtlicher Hinsicht die Mitgliedschaft des Getauften in der Ortsgemeinde und zugleich der Religionsgemeinschaft. So bestimmt etwa § 6 Satz 1 des Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD :

„Die Kirchenmitgliedschaft wird durch die Taufe in einer Kirchengemeinde, die einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört, erworben.“

§ 6 Satz 1 des Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD

Die Voraussetzungen der Taufe sind in den evangelischen Landeskirchen in den Lebensordnungen geregelt, in der römisch-katholischen Kirche im Codex Iuris Canonici . [59]

Die Taufe ist eine Amtshandlung , die meist in die Kirchenbücher einzutragen ist ( Beurkundung ). So bestimmt es etwa Art. 10 Abs. 1 Satz 1 der Kirchlichen Lebensordnung „Taufe“ in Verbindung mit § 1 der Kirchenbuchordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden . In das Taufbuch werden dabei neben dem Datum und Angaben zu Taufendem und Täufling auch der Taufspruch angegeben (§ 9). Über die Taufe wird ein Taufschein ausgestellt (vgl. etwa Art. 10 Abs. 2 der genannten Lebensordnung).

Staatliches Recht („Staatskirchenrecht“)

Neben dieser kirchenrechtlichen Bedeutung der Taufe kann sie auch Rechtsfolgen für die staatliche Rechtsordnung haben. Inwieweit der Staat die durch Taufe begründete Kirchenmitgliedschaft anerkennt, regelt das (weltliche) Staatskirchenrecht .

In Deutschland ist es dem Staat auf Grund der Trennung von Staat und Kirche und seiner weltanschaulichen Neutralität verwehrt, zu bestimmen, wer einer Kirche angehört. Die mitgliedschaftliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft ordnet diese vielmehr nach Art. 137 Abs. 3 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG als eigene Angelegenheit selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. [60]

Anders sieht es aber dann aus, wenn die Religionsgemeinschaften vom Staat abgeleitete Befugnisse wahrnehmen oder das staatliche Recht an die Mitgliedschaft Rechtsfolgen knüpft (z. B. Kirchensteuereinzug ). Dann nämlich ist die negative Religionsfreiheit des Mitglieds, also das Grundrecht , einer Religion nicht anzugehören, gegen das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft abzuwägen.

Das Bundesverfassungsgericht sieht aber durch die Taufe und die staatlichen Kirchenaustrittsgesetze der Länder sichergestellt, dass niemand gegen seinen Willen im staatlichen Recht als Mitglied einer Religionsgemeinschaft behandelt wird. Dies gelte auch für die Kindstaufe, wo die sorgeberechtigten Eltern für ihre Kinder handelten. Im Ergebnis erkennt das staatliche Recht also die durch Taufe begründete Mitgliedschaft auch da an, wo daraus Rechte oder Pflichten im staatlichen Bereich folgen.

Hierfür ist der Taufakt im Säuglingsalter ausreichend. 2019 urteilte das Verwaltungsgericht Berlin, dass eine 66-jährige Frau, die ohne Bezug zur Religion aufgewachsen war und gelebt hatte, rückwirkend kirchensteuerpflichtig war, weil sie im Säuglingsalter getauft worden war und ihre Eltern, als sie wenige Jahre später aus der Kirche ausgetreten waren, nicht gleichzeitig den Austritt des Kleinkindes erklärt hatten. [61]

Im Jahre 2011 scheiterte der Versuch eines Vaters, die Taufe seines Kindes, für das gemeinsames Sorgerecht bestand, für ungültig erklären zu lassen (Verwaltungsgericht Augsburg, Beschluss vom 31. Mai 2011, Az. Au 3 K 11.282) [62]

In einem anderen Fall wehrte sich der Vater nach der trotz gemeinsamen Sorgerechts einseitig entschiedenen Taufe seines Kindes gegen die Erziehung in einem katholischen Kindergarten. Das Gericht entschied, da die Mutter das Kind bei sich aufziehe, sei in diesem Kontext die erziehende Mutter naturgemäß die Person, die auch über die Religionszugehörigkeit zu entscheiden habe. Die Mutter als Hauptbezugsperson des Kindes werde diesem ohnehin katholische Werte vermitteln, so dass eine anderweitige Entscheidung in einer Einzelfrage zu einem Bruch der Erziehungskontinuität führen könnte (OLG Oldenburg, Beschluss vom 9. Februar 2010, Az. 13 UF 8/10).

Siehe auch

Literatur

Allgemein

 • Gerhard Barth: Die Taufe in frühchristlicher Zeit . Neukirchen-Vluyn 1981.
 • Dietrich Bonhoeffer : Nachfolge . In: Martin Kuske und Ilse Tödt (Hrsg.): Gesammelte Werke . 2. Auflage. Band   IV . Christian Kaiser Verlag, Gütersloh 1994, Die Taufe, S.   219   ff .
 • Wolfram Kerner: Gläubigentaufe und Säuglingstaufe. Studien zur Taufe und gegenseitigen Taufanerkennung in der neueren evangelischen Theologie. Books on Demand, Norderstedt 2004, ISBN 3-8334-2174-6 (Zugleich Dissertation an der Universität Heidelberg 2004 unter dem Titel: Gläubigentaufe, Säuglingstaufe und gegenseitige Taufanerkennung ).
 • Liturgische Kommission der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, SELK (Hrsg.): Die heilige Taufe . Hannover 2002.
 • Markus Graulich , Ralph Weimann : Taufvorbereitung und Taufgespräch. Ein Leitfaden für Eltern und Seelsorger, Regensburg 2019, ISBN 978-3-7917-6160-2 .
 • Peter Gerlitz, Udo Schnelle, Edward J. Yarnold, Jörg Ulrich ua: Taufe. I. Religionsgeschichtlich II. Neues Testament III. Alte Kirche IV. Mittelalter V. Reformationszeit VI. Neuzeit VII. Dogmatisch und ethisch VIII. Praktisch-theologisch . In: Theologische Realenzyklopädie . TRE. Band   32 , 2001, S.   659–741 (umfassender Überblick mit Lit.).
 • Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik (Paderborn)/Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes (Bensheim): Taufe. Eine ökumenische Arbeitshilfe . Evangelischer Presseverlag Pfalz, Speyer 2009, ISBN 978-3-939512-14-1 .
 • Christian Lange , Clemens Leonhard, Ralph Olbrich (Hrsg.): Die Taufe. Einführung in Geschichte und Praxis . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-20782-4 .
 • Markus Öhler: Taufe . Themen der Theologie 5, UTB 3661. Tübingen 2012, ISBN 978-3-8252-3661-8 .
 • David P. Scaer: Baptism . In: Confessional Lutheran Dogmatics . Band   XI , 1999.
 • Martin Seils: Die Sakramentalität der Taufe in der gegenwärtigen Taufdiskussion. In: Taufe und neue Existenz. Hg. v. Erdmann Schott . Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1973. S. 109–127
 • Friedrich Fiederlein: Geboren werden aus Wasser und Geist . In: Schule und Mission . H. 4, Nr.   (1992/93) , 1993.
 • Carl Heinz Ratschow: Die eine christliche Taufe . 3. Auflage. Gütersloh 1983.
 • Franz Eugen Schlachter : Was lehrt die Bibel von der Taufe? 1896.
 • Edmund Schlink : Die Lehre von der Taufe . Kassel 1969.
 • Uwe Steffen : Taufe. Ursprung und Sinn des christlichen Einweihungsritus . Stuttgart 1988.
 • Franz-Josef Nocke : Spezielle Sakramentenlehre. I. Taufe . In: Theodor Schneider (Hrsg.): Handbuch der Dogmatik . Band   2 . Düsseldorf 2002, S.   226–259 .

Orthodoxe Literatur

 • Stefanos Alexopoulos: Gestalt und Deutung der christlichen Initiation im mittelalterlichen Byzanz. In: Christian Lange, Clemens Leonhard, Ralph Olbrich (Hrsg.), Die Taufe. Eine Einführung in Geschichte und Praxis. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-20782-4 .
 • Christoph Brey: Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen. In: Christian Lange, Clemens Leonhard, Ralph Olbrich (Hrsg.), Die Taufe. Eine Einführung in Geschichte und Praxis. Wuppertal 1998.
 • Karl Christian Felmy: Einführung in die orthodoxe Theologie der Gegenwart. Lehr- und Studienbücher zur Theologie . Berlin 2005.
 • Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias. Griechisch- deutsch . Münster 1999.
 • Bryan Douglas Spinks: The Formation and Theology of the Eastern Rites of Baptism: II The Byzantine, Armenian, Coptic and Ethicoptic Rites in: DERS., Early an Medieval Rituals and Theologies of Baptism. From the New Testament to the Council of Trent. Aldershot 2006.
 • Petros Bozinis: Les prières pour le baptême dans l'Euchologe Barberini grec 336. Analyse théologique et rituelle . Diss. Strasbourg 2013.

Baptistische Literatur

 • George Beasley-Murray: Die christliche Taufe. Eine Untersuchung über ihr Verständnis in Geschichte und Gegenwart . Nachdr. der 1. Auflage. Brockhaus, Wuppertal 1998, ISBN 3-417-29431-2 .
 • Johannes Schneider: Taufe und Gemeinde im Neuen Testament . 2. Auflage. Oncken Verlag, 1984.
 • Friedrich Sondheimer: Die wahre Taufe. Ein Bekenntnis zur Taufe der Gläubigen . 4. Auflage. Oncken Verlag, 1974.
 • Robert H. Stein: Baptism and Becoming a Christian in the New Testament . In: Southern Baptist Theological Journal . Band   2 , (Frühjahr), 1988, S.   6–17 .
 • Franz Stuhlhofer : Symbol oder Realität? - Taufe und Abendmahl . Schwengeler, Berneck 1988.

Weblinks

Commons : Taufe – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikiquote: Taufe – Zitate
Wiktionary: Taufe – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Josephus: Jüdische Altertümer. Kapitel XVIII, Zeile 117.
 2. Carl-Martin Edsman: Taufe . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 1962, Sp. 626–627.
 3. In den Qumran-Texten (1QS 3,6-8, 1QS 4,21 f., 4Q 414, aus Klaus Berger Qumran und Jesus , Quell-Verlag Stuttgart 1993, ISBN 3-7918-1929-1 , S. 73–76)
 4. Josephus: Geschichte des Jüdischen Krieges , II, 8
 5. vgl. die stark gnostisch gefärbte sogenannte Sektenregel (1QS 2,25–3,12)
 6. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mikwe und Taufe
 7. Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche (1993), die Nummern 1217–1222: Die Taufe in der Heilsökonomie .
 8. J. Betz: Taufe. In: Heinrich Fries (Hrsg.): Handbuch theologischer Grundbegriffe . München 1962, Band 2, S. 614–630, hier S. 614.
 9. Erich Dinkler : Taufe II: Im Urchristentum . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 1962, Sp. 636.
 10. Stuhlhofer: Symbol oder Realität? S. 57–64.
 11. Didache 7,1, abgerufen am 23. Juli 2017.
 12. Udo Schnelle : Taufe . In: Evangelisches Kirchenlexikon, Band 4. Göttingen 1996, Sp. 663: „Wahrscheinlich […] in der Regel durch Untertauchen in fließendem Wasser“; Didache 7.
 13. Didache 7: „Bezüglich der Taufe haltet es so: Wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt, taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser; wenn du es nicht in kaltem tun kannst, tue es im warmen. Wenn du beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf […]“.
 14. Kirchenordnungen . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 18, de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-011613-8 , S. 667.
  Berthold Altaner, Alfred Stuiber: Patrologie. 9. Aufl. Freiburg/Br. 1978, S. 83.
 15. Tertullian: Über die Taufe (De baptismo) , 18. Abgerufen am 23. Juli 2017.
 16. Art. Taufe in: Evangelisches Kirchenlexikon , Band 4. Göttingen 1996, Sp. 666.
 17. Tertullian: Über die Taufe (De baptismo) , 13. Abgerufen am 23. Juli 2017.
 18. Tertullian: Über die Taufe (De baptismo) , 6 ff. Abgerufen am 23. Juli 2017.
 19. Justin der Märtyrer:Erste Apologie. Kapitel 61 Die Taufe. Online-Bibliothek der Kirchenväter an der Universität Fribourg, abgerufen am 12. Juni 2015.
 20. Augustinus: Tractatus in Iohannis Euangelium 80,3
 21. Augustinus: Enchiridion 17, 64
 22. Aurelius Augustinus Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften Bd. 8 ; Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 49. J. Kösel / F. Pustet, Kempten/München, 1925.
 23. Exsultate Deo 1439
 24. Taufkatechesen des Kyrill von Jerusalem (englisch)
 25. Martin Luther: Großer Katechismus, Der vierte Teil, Von der Taufe
 26. Zusammenfassung von Zwinglis Tauflehre
 27. Genfer Katechismus Frage 310
 28. ubf-net.de ( Memento vom 27. Oktober 2007 im Internet Archive )
 29. Verwerfung ( Anathemata ) aller reformatorischen Tauflehren
 30. Dekret zur Kindertaufe: „Wer leugnet, daß kleine Kinder gleich vom Mutterleibe weg zu taufen sind“, auch wenn sie von getauften Eltern stammen, „oder sagt, sie würden zwar zur Vergebung der Sünden getauft, aber zögen nichts von einer Ursünde aus Adam auf sich, was durch das Bad der Wiedergeburt gesühnt werden müßte“, um das ewige Leben zu erlangen, woraus folgt, dass bei ihnen die Form der Taufe zur Vergebung der Sünden nicht richtig, sondern falsch verstanden wird: „der sei mit dem Kirchenbann belegt.“
 31. Die Feier der Kindertaufe. Pastorale Einführung. Hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. 2., verbesserte Auflage, Bonn 2008. (PDF; 1,6 MB)
 32. ZB Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 1253
 33. Die Feier der Kindertaufe, Seite 15
 34. Umfrage unter deutschen Mennonitengemeinden durch die Zeitschrift Junge Gemeinde
 35. a b Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) Nr. 1240 sowie BCP (1979) (deutsche Übersetzung: S. 203; Urtext S. 307)
 36. Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden Band III Die Amtshandlungen, Teil 1 Die Taufe Lutherische Verlagshaus 1988
 37. H. Biedenhard: Name , in: Brockhaus Theologische Begriffslexikon zum Neuen Testament Studienausgabe Band 2, Wuppertal 1986 4
 38. Codex juris canonici Can. 861 § 2. Ist ein ordentlicher Spender nicht anwesend oder verhindert, so spendet die Taufe erlaubt der Katechist oder jemand anderer, der vom Ortsordinarius für diese bestimmt ist, im Notfall sogar jeder von der nötigen Intention geleitete Mensch; die Seelsorger und vor allem der Pfarrer müssen sich angelegen sein lassen, die Gläubigen über die rechte Taufweise zu belehren.
 39. Catholic Encyclopedia : „In case of necessity, baptism can be administered lawfully and validly by any person whatsoever who observes the essential conditions, whether this person be a Catholic layman or any other man or woman, heretic or schismatic, infidel or Jew.“ The essential conditions are that the person pour water upon the one to be baptized, at the same time pronouncing the words: „I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Moreover, he must thereby intend really to baptize the person, or technically, he must intend to perform what the Church performs when administering this sacrament.“
 40. Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1213
 41. Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Zweite authentische Ausgabe auf der Grundlage der Editio typica altera 1973. Herder Verlag, Freiburg (Breisgau) 2018, ISBN 978-3-451-38201-7 .
 42. Leo von Rudloff: Taufe und Firmung im byzantinischen Ritus . (Heilige Feiern der Ostkirche 1). Schöningh, Paderborn 1938; Der Gottesdienst der Sakramente der Taufe und der Salbung . Zusammengestellt, übersetzt und eingeleitet von Theodor Nikolaou (Liturgische Texte und Studien 4). München 2001 (griechisch-deutsch); Lothar Heiser: Die Taufe in der orthodoxen Kirche. Geschichte, Spendung und Symbolik nach der Lehre der Väter . (Sophia 25). Paulinus, Trier 1987. ISBN 3-7902-1411-6 ; Sebastià Janeras: La iniciación cristiana en la tradición litúrgica oriental . (Cuadernos Phase 149). CPL, Barcelona 2005.
 43. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 19.
 44. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 35.
 45. Christoph Brey: Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation on den orthodoxen Kirchen , in: Lange, Christian/Leonhard, Clemens/Olbrich, Ralph (Hrsg.): Die Taufe. Einführung in Geschichte und Praxis . Darmstadt 2008, S. 145.
 46. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 69.
 47. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 91.
 48. Felmy, Karl Christian: Einführung in die orthodoxe Theologie der Gegenwart, S. 227–228.
 49. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 99.
 50. Anastasios Kallis (Hrsg.): Akoluthia tu baptimatos tēs orthodoxu ekklēsias . Griechisch – deutsch. Münster 1999, S. 101.
 51. Vgl. Christoph Brey: Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation an den orthodoxen Kirchen. In: Christian Lange, Clemens Leonhard, Ralph Olbrich (Hrsg.): Die Taufe. Einführung in Geschichte un Praxis. Darmstadt 2008, S. 147.
 52. a b c d Anne Lüters: Ablauf eines Taufgottesdienstes. Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern , 12. März 2014, abgerufen am 12. Juni 2018 .
 53. Website der Kirche in NRW: Lehre & Glauben – Drei Sakramente
 54. Die gegenseitige Anerkennung des Getauftseins ist möglich. (PDF; 83 kB) Abgerufen am 6. April 2011 .
 55. 10 Jahre eucharistische Gastbereitschaft mit Mennoniten. Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, abgerufen am 6. April 2011 .
 56. Für die Freien evangelischen Gemeinden: Leitsätze zur Taufe in Freien evangelischen Gemeinden, Satz 8 ( Memento vom 22. September 2010 im Internet Archive ); für die Baptisten: Zur aktuellen Diskussion über die gegenseitige Taufanerkennung, Erklärung des Präsidiums des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland vom 15. Mai 2007, Artikel 5
 57. Pressemitteilung EKD: Wechselseitige Anerkennung der Taufe
 58. The inability of the churches mutually to recognize their various practices of baptism as sharing in the one baptism, and their actual dividedness in spite of mutual baptismal recognition, have given dramatic visibility to the broken witness of the Church. The readiness of the churches in some places and times to allow differences of sex, race, or social status to divide the body of Christ has further called into question genuine baptismal unity of the Christian community (Gal. 3:27-28) and has seriously compromised its witness. The need to recover baptismal unity is at the heart of the ecumenical task as it is central for the realization of genuine partnership within the Christian communities. Lima-Erklärung Taufe (englisch) ( Memento vom 9. Juli 2008 im Internet Archive )
 59. Buch 4: Heiligungsdienst der Kirche – Can. 849 ff.
 60. BVerfG, Beschluss vom 31. März 1971, Az. 1 BvR 744/67; BVerfGE 30, 415 – Mitgliedschaftsrecht.
 61. Verwaltungsgericht Berlin begründet Kirchensteuerpflicht mit Taufe im Säuglingsalter , juraforum.de, 16. Dez 2019, abgerufen am 11. Juli 2021
 62. Verwaltungsgericht Augsburg, Beschluss vom 31. Mai 2011, Az. Au 3 K 11.282