Økonomi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
En grundlæggende økonomisk model : udbud og efterspørgsel . Det forklarer, hvordan priserne dannes på markeder, og hvilke størrelser spiller en rolle.

Økonomi, også kendt som økonomi eller økonomi, er en samfundsvidenskab, der studerer, hvordan mennesker interagerer med værdi . [1] Dette omfatter især produktion , udveksling og forbrug af varer og tjenester . [2] [3]

Økonomi fokuserer på økonomiske aktørers adfærd og interaktioner samt økonomiernes funktion. Mikroøkonomi analyserer grundlæggende elementer i økonomien, herunder individuelle agenter og markeder, deres interaktioner og resultaterne af interaktioner. Individuelle agenter kan f.eks. Omfatte husstande, virksomheder, købere og sælgere. Makroøkonomi analyserer økonomien som et overordnet system, hvor produktion, forbrug, besparelse og investeringer interagerer, og de faktorer, der påvirker dem. Det omhandler også inflation og økonomisk vækst og regeringens politikker, der påvirker dem.

I tysktalende lande er økonomi opdelt i økonomi og forretningsadministration . [4]

Yderligere mulige klassifikationer er mellem positiv økonomi , der beskriver "hvad der er", og normativ økonomi , der undersøger "hvad der skal være" - endvidere mellem økonomisk teori og anvendt økonomi, samt mellem rationel og adfærdsøkonomi og mellem mainstream og heterodox økonomi . [5]

Økonomisk analyse kan anvendes på tværs af samfundet, i fast ejendom , [6] i virksomheder, [7] på det finansielle marked , [8] i sundhedsvæsenet , [9] inden for teknik, [10] og til offentlige formål [11] . Men der er også økonomiske undersøgelser om emner som kriminalitet , [12] uddannelse , [13] familie , [14] jura , [15] politik , [16] religion , [17] krig og fred , [18] videnskab [19 ] og miljøet [20] .

definition

Økonomi undersøger den rationelle håndtering af knappe ressourcer , dvs. ressourcer , der kun er tilgængelige i begrænset omfang, og som har økonomisk værdi for aktører. [21]

Der er forskellige opdelinger inden for økonomi. [4] I international sammenhæng er økonomi opdelt i mikroøkonomi og makroøkonomi , hvorved økonomiske analyser kan anvendes på virksomheder, private husstande eller stater. I tysktalende lande har opdelingen i forretningsadministration (BWL) og økonomi (VWL) etableret sig, idet mikro- og makroøkonomi er underområder inden for økonomi. I en international kontekst omtales forretningsadministration normalt som ledelse eller forretningsadministration. [4]

historie

Antikken

De tidligste overlevende økonomiske skrifter kommer fra Mesopotamien , Grækenland , Rom , Indien , Kina , Persien og arabiske civilisationer. [22] Økonomiske forskrifter fremgår af den boeotiske digter Hesiodos skrifter. [23] Andre bemærkelsesværdige forfattere fra antikken til renæssancen var Aristoteles , Xenophon , Chanakya , Qin Shi Huang , Thomas Aquinas og Ibn Chaldun . [23] [24]

Moderne tider

Maleri af en fransk havneby under merkantilismeens storhedstid i 1638

Moderne økonomisk videnskab i Europa udviklede sig i slutningen af renæssancen og tidligt moderne tid . [25]

To teoretiske skoler, merkantilisterne og fysiokraterne , påvirkede fagets videre udvikling. Begge skoler har været forbundet med fremkomsten af ​​økonomisk nationalisme og moderne kapitalisme i Europa og kan ses som forstadier til moderne økonomi. [26]

Merkantilisme beskriver en økonomisk teori, der blomstrede fra det 16. til det 18. århundrede i en pjece litteratur af købmænd eller statsmænd. De grundlæggende teser var: En nations rigdom afhænger af dens ophobning af guld og sølv. Nationer uden adgang til miner kunne kun få guld og sølv fra handel ved kun at sælge varer i udlandet og begrænse anden import end guld og sølv. Doktrinen opfordrede derfor til import af billige råvarer til fremstilling af varer, der kunne eksporteres, og til regeringens regulering at pålægge beskyttelsestold på udenlandske produkter og forbyde fremstilling i kolonierne. [25]

Fysiokrati henviste til en gruppe franske tænkere og forfattere fra 1700 -tallet og deres idé om at tænke på økonomien som en cyklus af indkomst og produktion. Fysiokrater mente, at kun landbrugsproduktion gav et klart overskud af omkostninger, så landbruget var grundlaget for al rigdom. Således modsatte de sig den merkantilistiske politik om at fremme produktion og handel på landbrugets regning, herunder importafgifter. Fysiokrater gik ind for at erstatte den byrdefulde administrative skatteopkrævning med en enkelt skat på lodsejernes indkomst. Som svar på omfattende merkantilistiske handelsregler forfægtede fysiokraterne laissez-faire- politikker, der krævede minimal statslig indgriben i økonomien. [27]

Klassisk økonomi

Adam Smith betragtes bredt som grundlæggeren af ​​moderne økonomi

Udgivelsen af Adam Smiths The Wealth of Nations i 1776 blev betragtet som økonomiens fødsel som en disciplin i sig selv. [28] [29] Værket klassificerede jord, arbejdskraft og kapital som de tre produktionsfaktorer, der bidrog til en nations velstand. Hermed modsagde Smith den fysiokratiske idé om, at kun landbrug er produktivt. [29]

Smith fremhæver også fordelene ved arbejdsdeling , såsom øget arbejdsproduktivitet og handelsoverskud. Disse fordele var tydelige mellem by og land og mellem nationer. Han fremsætter tesen om, at arbejdsfordelingen er begrænset af markedets størrelse. Et større fælles marked ville føre til mere arbejdsdeling og dermed mere velstand. [30]

En anden vigtig økonom var David Ricardo . Han var den første til at demonstrere princippet om komparative omkostningsfordele og vise, at enhver nation skulle specialisere sig i produktion og eksport af varer, hvor den har de laveste relative produktionsomkostninger. [31] Princippet anføres som et grundlæggende argument til fordel for frihandel og afskaffelse af handelstariffer . [32]

Mens Adam Smith lagde vægt på indkomstproduktion, fokuserede David Ricardo på fordelingen af ​​indkomst blandt grundejere, arbejdere og kapitalister. Ricardo så en iboende konflikt mellem godsejere på den ene side og arbejdskraft og kapital på den anden side. Han postulerede, at befolknings- og kapitalvækst, der modvirker tilgængeligheden af ​​jord , ville drive husleje op og holde lønninger og overskud nede. [33]

Værdeteorien var et andet vigtigt forskningsobjekt i klassisk økonomi. Alle de nævnte økonomer var repræsentanter for arbejdsteoriens værditeori, det vil sige opfattelsen af, at der var et objektivt værdimål, og at dette blev givet af den tid, der arbejdede. [34]

Marxisme

Marxisme og marxistisk økonomisk teori stammer fra klassisk økonomi og stammer fra Karl Marx 'arbejde . [35] Det første bind af Marx hovedværk Das Kapital blev udgivet i 1867 på tysk. [35] I den koncentrerede Marx sig om arbejdsteorien om værdi og teorien om merværdi , hvilket efter hans opfattelse forklarer den strukturelle udnyttelse af varens arbejdskraft med kapital. [36] Marx antog, at værdien af ​​en produceret vare bestemmes af det arbejde, der gik i produktionen, og han viste, at arbejderne kun modtog en del af den værdi, som deres arbejde havde skabt som løn. [37]

Marxistisk økonomisk teori afvises af de fleste økonomer i dag. [38] [39]

Neoklassisk

Vilfredo Pareto , nyklassisk økonom og grundlægger af velfærdsøkonomi

Neoklassicisme, som også er kendt som neoklassisk teori eller marginal brugsskole , opstod mellem 1870 og 1910. Teorien er primært kendetegnet ved anvendelse af matematiske metoder fra naturvidenskaberne. Det etablerede økonomi som en moderne empirisk-matematisk videnskab. [40]

Neoklassisk økonomi studerer adfærd hos enkeltpersoner, husstande og organisationer (omtalt som økonomiske aktører, aktører eller agenter), når de administrerer eller bruger knappe ressourcer, der har alternative anvendelsesmuligheder for at opnå de ønskede mål. [40] Neoklassiske videnskabelige aksiomer er, at agenter handler rationelt, har flere ønskelige mål for øje, begrænsede ressourcer til at nå disse mål, et sæt stabile præferencer, et klart overordnet mål og evnen til at vælge mellem forskellige muligheder. [41]

Neoklassisk økonomi indførte udbud og efterspørgsel som systematiske determinanter for pris og mængde i modelleringen. Hun gav afkald på arbejdsteorien om værdi, der blev vedtaget fra klassisk økonomi til fordel for en værditeori baseret på begrebet marginal nytteværdi på efterspørgselssiden og en omkostningsteori på udbudssiden. [42] I det 20. århundrede flyttede neoklassiske teoretikere væk fra en tidligere forestilling om, at den overordnede nytteværdi i et samfund kunne måles til fordel for ordinær nytteværdi, som blot er adfærdsrelationer mellem mennesker.

Inden for mikroøkonomi repræsenterer den nyklassiske økonomi incitamenter og omkostninger, der spiller en afgørende rolle i økonomiske beslutninger. Et direkte eksempel på dette er husholdningsteori , som analyserer, hvordan priser (som omkostninger) og indkomst påvirker det efterspurgte beløb. [43]

Irving Fisher , grundlægger af mængde teori

I makroøkonomi fortjener mængde teorien om penge særlig omtale, som stadig er den dominerende teori til at forklare inflationen i dag. [44]

Neoklassisk økonomi kaldes undertiden ortodoks økonomi, det være sig af dens kritikere eller sympatisører. [45] [46] Moderne mainstream økonomi bygger på neoklassisk teori, men med mange forfininger, der enten supplerer eller generaliserer tidligere analyser. Eksempler omfatter økonometri , spilteori , analyse af markedssvigt og ufuldkommen konkurrence og den neoklassiske model for økonomisk vækst til analyse af langsigtede variabler, der påvirker nationalindkomsten. [47]

Keynesianisme

John Maynard Keynes , grundlægger af keynesianismen

Keynesianisme betegner en økonomisk teori, der blev grundlagt af John Maynard Keynes , især hans hovedværk, General Theory of Employment, Interest and Money . Keynes etablerede således moderne makroøkonomi som et selvstændigt felt. Bogen fokuserede på determinanter for national indkomst på kort sigt, når priserne er relativt ufleksible. Keynes forsøgte at forklare, hvorfor arbejdsløshed på arbejdsmarkedet muligvis ikke selvkorrigerer sig selv på grund af lav "effektiv efterspørgsel", og hvorfor prisfleksibilitet og pengepolitik kan være uden succes. Derfor skal staten påvirke økonomien gennem finanspolitik eller underskud.

Da den store depression brød ud, kæmpede nyklassicistiske økonomer for at forklare, hvorfor varer kunne blive usolgt, og arbejdere kunne blive arbejdsløse. I neoklassisk teori skal priser og lønninger simpelthen falde, indtil markedet når en ny ligevægt, hvor alle varer og arbejdere kan sælges. Keynes tilbød derfor en ny økonomisk teori, der forklarede, hvorfor markeder muligvis ikke finder ligevægt.

Den keynesianske teori havde historisk frem for alt en dominerende efterfølger: den neoklassiske syntese , der forsøgte at bringe Keynes teori og nyklassisk økonomi sammen. [48] [49]

Fra 1950'erne og fremefter blev denne syntese accepteret af de fleste økonomer. Repræsentanter som Paul Samuelson , Franco Modigliani , James Tobin og Robert Solow udviklede formelle keynesianske modeller og skrev specifikke teorier om forbrug, investeringer og pengeefterspørgsel, der specificerede de keynesianske rammer.

Chicago skole

Milton Friedman , grundlægger af monetarisme og indflydelsesrig tænker af politisk liberalisme i det 20. århundrede.

Chicago School er en samling af forskellige økonomiske teorier. [50] Milton Friedman , George Stigler og Robert E. Lucas anses for at være førende repræsentanter. [51] Milton Friedman var fortaler for monetarisme , en makroøkonomisk holdning, der afviste keynesianismen og lagde vægt på pengepolitik frem for finanspolitik. Han opdateret den neoklassiske mængde teori af penge, understreger funktionen af efterspørgslen penge . [52] Friedman fortsatte med at hævde, at pengepolitik er mere effektiv end finanspolitik . [53]

Den nye klassiske makroøkonomi kritiserede også keynesianismen. Robert Lucas indførelse af rationelle forventninger i de økonomiske modeller var afgørende. [54] Keynesianismen antog adaptive forventninger, det vil sige, det blev antaget, at agenter ser på den seneste tid for at skabe forventninger til fremtiden. Med rationelle forventninger viste New Classical Economists, at pengepolitik kun havde en begrænset effekt, og at finanspolitikken faktisk var ineffektiv. [55] [56]

Derudover udøvede Robert E. Lucas en grundlæggende kritik af keynesianismens modeller: Luke -kritikken . Den siger, at de fleste makroøkonomiske modeller kun laver statiske antagelser, mens realøkonomier opfører sig dynamisk. Agenter justerer dynamisk deres forventninger til ændrede oplysninger. Derfor er de fleste keynesianske makroøkonomiske modeller uholdbare. [57]

Med dette indledte Lucas et paradigmeskift inden for makroøkonomi kendt som mikrofundering . [58]

Ny keynesianisme

Stanley Fischer , medstifter af New Keynesianism
Oliver Blanchard , vigtig nutidig makroøkonom

Ny keynesianisme er den dominerende økonomiske teori i dag. De vigtigste repræsentanter er Stanley Fischer , John B. Taylor og Oliver Blanchard . Ny keynesianisme opstod fra syntesen af ​​den nye klassiske makroøkonomi, det vil sige, at rationelle forventninger og mikrofundamenter blev accepteret. Samtidig var John Maynard Keynes 'indsigt dog også inkluderet i, at priser og lønninger ikke kan tilpasse sig perfekt på kort sigt. Sammensmeltningen af ​​elementer fra de forskellige tankeskoler blev kaldt den nye neoklassiske syntese. [59] Nye keynesianske modeller undersøgte derfor kilder til stivhed i priser og lønninger. [60] Det kan påvises, at finans- og pengepolitik kan være effektiv på kort og mellemlang sigt. [61] [62]

De resulterende økonomiske teorier bruges til at skabe dynamiske stokastiske generelle ligevægtsmodeller (DSGE). Disse repræsenterer makroøkonomiens nuværende tilstand og bruges af internationale organisationer og centralbanker. [63]

Den Europæiske Centralbank bruger f.eks. Smets-Wouters-modellen, en DSGE-model, til at undersøge virkningerne af dens pengepolitik på euroområdet. [64]

Forretningsadministration

Forretningsadministration som en ren beskrivelse af aktiviteter og deres formål i enkelte virksomheder begyndte allerede i 1400 -tallet i Italien. Der var i 1494 til regnskab for forretningsundersøgelser teknikken til dobbeltregistrering af Luca Pacioli udviklet og udgivet.

Den franske Jacques Savary , som i 1675 udgav den første systematisk struktureret lærebog i business administration: Le parfait negociant, anses for at være grundlæggeren af handling videnskab. I den opsummerede han hele sin tids kommercielle viden, beskrev handelsforretningen og de dermed forbundne risici og foreslog blandt andet, at princippet om laveste værdi skulle anvendes på den regnskabsmæssige værdiansættelse af driftsaktiverne, og at forbigående poster skulle være fastsat den periodiseringsbaserede lukning. [65] Savary havde stor indflydelse på Paul Jacob Marperger fra Nürnberg, der i sit hovedværk, udgivet i 1714, også beskrev nødvendige og nyttige spørgsmål om købmændenes forretning og begrundede handelsmargenen . Han var den første til at fastslå fagets videnskabelige påstand ved at opfordre til, at offentlige professorer mercaturae skulle ordineres på universiteter. [66]

Imidlertid anses Carl Günther Ludovici for at være Savarys faktiske efterfølger i den tysktalende verden, der "fokuserede sin opmærksomhed udelukkende på materialets kompilering og systematiske struktur" og med sit arbejde " Opened Academy of Merchants or Complete Merchants Lexicon skabte sin tids bedste samling ”(Eduard Weber). I tillægget er der en systematisk fremstilling af handelsvidenskaben med omridset af et komplet handelssystem , der opdeler materialet i former for kommerciel og hjælpehandel, de produktive faktorer (varer, mennesker, materielle ressourcer) samt det kommercielle aktivitet som køb og salg.

Efter en periode med tilbagegang i erhvervsadministration og dens undertrykkelse af økonomi steg dens betydning betydeligt fra begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

Heterodox økonomi

Heterodox økonomi refererer til forskellige økonomiske skoler, der ligger uden for den økonomiske mainstream. Disse omfatter for eksempel den østrigske skole , Freiburgskolen , Stockholmskolen, post-keynesianismen og den neorikardiske skole .

Områder

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi undersøger beslutninger om handel, produktion og forbrug, som de finder sted på et traditionelt marked .

Mikroøkonomi studerer, hvordan individuelle agenter interagerer inden for et marked for at danne et markedssystem. [67] Disse agenter omfatter private og offentlige aktører med forskellige karakteristika. Varen, der handles på markedet, kan være et produkt som f.eks. Æbler, biler eller computere eller en service såsom reparationstjenester, retshjælp eller underholdning.

I teorien på et frit marked kan aggregaterne (summen) af det beløb, der kræves af købere og tilbydes af sælgere, nå økonomisk ligevægt over tid som reaktion på prisændringer; I praksis kan forskellige problemer forhindre ligevægt, og ikke enhver opnået ligevægt er etisk fair.

Elektronisk handel bringer købere og sælgere sammen via en elektronisk handelsplatform til at oprette virtuelle markedspladser, som her på São Paulo -børsen .

Der er forskellige markedsstrukturer . På perfekte markeder er ingen deltager stor nok til at have markedsstyrke nok til at fastsætte prisen på et homogent produkt. Med andre ord er hver deltager en prisstiller, fordi ingen deltager kan påvirke prisen på et produkt. I den virkelige verden oplever markederne ofte ufuldkommen konkurrence. [68]

Former for ufuldkommen konkurrence omfatter monopoler (hvor der kun er en leverandør af en vare), duopol (hvor der kun er to leverandører af en vare), oligopoler (hvor der kun er få sælgere af en vare), monopolkonkurrent (hvor der er mange leverandører, der sælger stærkt differentierede varer), monopsone (hvor der kun er en kunde af en vare) og oligopsone (hvor der kun er få kunder af en vare). I modsætning til perfekt konkurrence betyder ufuldkommen konkurrence uundgåeligt, at markedsstyrken er ujævnt fordelt. [69] Virksomheder i ufuldkommen konkurrence har potentiale til at være prisskabere , det vil sige, at de kan påvirke priserne på deres produkter gennem en uforholdsmæssig stor andel af markedsstyrken. [70]

Mikroøkonomi studerer de enkelte markeder ved at forenkle det økonomiske system ved at antage, at aktivitet på markedet, der analyseres, ikke har nogen indvirkning på andre markeder. Denne analysemetode er kendt som delvis ligevægtsanalyse . [71] Denne metode samler summen af ​​alle aktiviteter på kun ét marked. Den generelle ligevægtsmodel undersøger forskellige markeder og deres adfærd. Det samler summen af ​​alle aktiviteter på tværs af alle markeder. Denne metode undersøger både markedsændringer og deres interaktioner, der fører til en global ligevægt. [71]

Udbud og efterspørgsel

Teorien om udbud og efterspørgsel er en grundlæggende mikroøkonomisk model. [72] Det er meningen at forklare, hvordan priserne koordinerer forbrug og produktion af varemængder. Priser og mængder af varer er de mest direkte observerbare mængder i en markedsøkonomi . [73] Det gælder for fuldt konkurrencedygtige markeder.

Jo højere pris, jo lavere efterspørgsel efter en vare

Efterspørgsel beskriver det beløb, som alle forbrugere ville være villige til at købe til en bestemt pris. Efterspørgslen repræsenteres ofte ved en graf, der viser pris og mængde, der kræves. Husholdningsteori er en beslægtet økonomisk model. Den siger, at den enkelte forbruger vælger rationelt med hensyn til den mest foretrukne mængde af hver vare til en given indkomst, pris, smag osv. Denne proces kaldes maksimal brug, hvor indkomst og formue er efterspørgselsbegrænsninger . Fordelen beskriver graden af ​​tilfredshed med behov, der kan opnås med forskellige varebundter. [73]

Efterspørgselsloven siger, at pris og mængde efterspurgt generelt er omvendt relateret på et givet marked. [74] Det vil sige, at jo højere pris, jo mindre villige ville folk være til at købe den. Når prisen på en vare falder, flytter forbrugerne til den fra relativt dyrere varer ( substitutionseffekt ). Derudover øger købekraften fra faldende priser forbrugerens evne til at købe ( indkomsteffekt ). [72]

Udbuddet er forholdet mellem prisen på en vare og den mængde, der er tilgængelig til den pris. Det kan præsenteres som en graf, der angiver pris og produceret mængde. Det antages, at producenter, for eksempel virksomheder , er profitmaksimatorer . Det betyder, at de forsøger at producere og levere den mængde varer, der vil give dem mest overskud. Ligesom efterspørgsel repræsenteres udbud normalt som en pris-mængde-funktion. [75]

Markedsligevægten er skæringspunktet mellem udbud og efterspørgselskurver

Jo højere pris en vare kan sælges til, jo mere vil producenterne levere. Den højere pris gør det rentabelt at øge produktionen. Lov om forsyning siger, at en stigning i prisen generelt fører til en stigning i udbuddet og et fald i prisen fører til et fald i udbuddet. [72]

En markedsligevægt opstår, når den tilbudte mængde er lig med den efterspurgte mængde, skæringspunktet mellem udbud og efterspørgselskurve. Hvis prisen er under ligevægtsprisen, mangler den tilbudte mængde i forhold til den ønskede mængde. Dette er sat til at øge prisen. Hvis prisen er over ligevægtsprisen, er der et overskud af den tilbudte mængde i forhold til den ønskede mængde. Det presser prisen ned. Udbuds- og efterspørgselsmodellen forudsiger, at i betragtning af udbuds- og efterspørgselskurverne vil pris og mængde stabilisere sig til den pris, der svarer til den tilbudte mængde og den efterspurgte mængde. På samme måde forudsiger efterspørgsel og udbudsteori en ny kombination af pris-mængde fra et skift i efterspørgsel eller udbud.

Spelteori

Beslutninger under usikkerhed er et vigtigt forskningsområde inden for mikroøkonomi. Usikkerhed betegner en ukendt udsigt til fortjeneste eller tab, uanset om det kan kvantificeres som en risiko eller ej. På grund af deres forskellige former er der forskellige måder at repræsentere usikkerhed og at modellere agentenes reaktioner på den. [76]

Spelteori er en gren af anvendt matematik, der ser på strategiske interaktioner. Spilleteori studerer, hvordan agenter handler i situationer, hvor de interagerer med agenter, der har andre interesser, end de gør. Anwendungsbeispiele der Spieltheorie sind Lohnverhandlungen, Ein- und Verkaufsverhandlungen, sowie Preisgestaltungen auf Märkten. Außerdem gibt es wichtige Anwendungen außerhalb der Wirtschaftswissenschaft in so unterschiedlichen Fächern wie der Entwicklung von Nuklearstrategien , Ethik , Politikwissenschaft und Evolutionsbiologie . [77]

Ergebnisse der Spieltheorie werden in verschiedenen Bereichen der Mikroökonomie verwendet. Ein Beispiel ist die Finanzökonomik , wo finanzielle Entscheidungen unter Unsicherheit, Preisgestaltung von Finanzinstrumenten, die Finanzstruktur von Unternehmen, die Effizienz und Fragilität von Finanzmärkten, Finanzkrisen und die damit verbundene Regierungspolitik oder Regulierung untersucht wird.

Einige Formen von Märkten können zu Ineffizienzen im Zusammenhang mit Unsicherheit führen. Der Artikel The Market for Lemons von George Akerlof beschreibt ein Paradebeispiel, nämlichen einen zwielichtigen Gebrauchtwagenmarkt. Kunden, die nicht wissen, ob ein Auto eine "Zitrone" ist, drücken seinen Preis unter den Wert eines hochwertigen Gebrauchtwagens. [78] Hier kann eine Informationsasymmetrie entstehen, wenn der Verkäufer über mehr oder relevantere Informationen verfügt als der Käufer, aber keinen Anreiz hat, diese offenzulegen. Verwandte Probleme in der Versicherungswirtschaft sind die negative Selektion, wobei sich diejenigen mit dem höchsten Risiko am ehesten versichern (z. B. rücksichtslose Fahrer) und moralisches Risiko , wobei der Abschluss einer Versicherung zu riskanterem Verhalten führt (z. B. rücksichtsloseres Fahren). [79]

Marktversagen

Marktversagen bezeichnet Situationen, in denen Märkte nicht zu einer effizienten Verteilung von Ressourcen führen. Einige Formen von Marktversagen können durch staatliche Eingriffe beseitigt werden. Marktversagen stellt allerdings nur eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für staatliche Eingriffe dar. Es existieren folgende Formen von Marktversagen: [80]

Einige Bereiche der Wirtschaftswissenschaft beschäftigen sich mehr mit Marktversagen als andere. Die Ökonomie des öffentlichen Sektors ist ein Beispiel. Ein Großteil der Umweltökonomik behandelt den effizienten Umgang mit Externalitäten. [81]

Politische Lösungsoptionen sind gesetzliche Vorschriften, die eine Kosten-Nutzen-Analyse beinhalten, oder Marktlösungen, die Anreizstrukturen ändern, zum Beispiel der Emissionsrechtehandel oder die Neudefinition von Eigentumsrechten. [82]

Makroökonomie

Darstellung eines Konjunkturverlaufs

Die Makroökonomie untersucht die Wirtschaft als Ganzes, um breite Aggregate und ihre Wechselwirkungen zu erklären. [83] Zu diesen Aggregaten gehören das Nationaleinkommen und die Produktion , die Arbeitslosenquote und die Inflation , sowie Unteraggregate wie der Gesamtkonsum und die Investitionsausgaben und ihre Komponenten. [84] Die Makrökonomie untersucht auch die Auswirkungen der Geld- und Fiskalpolitik .

Mindestens seit den 1960er Jahren ist die Makroökonomie durch eine Integration in Bezug auf die mikrobasierte Modellierung von Sektoren gekennzeichnet, einschließlich der Rationalität der Agenten, der effizienten Nutzung von Marktinformationen und des unvollkommenen Wettbewerbs. [83] [85]

Die makroökonomische Analyse berücksichtigt auch Faktoren, die das langfristige Niveau und das Wachstum des Nationaleinkommens beeinflussen. Zu diesen Faktoren zählen Kapitalakkumulation , technologischer Wandel und Arbeitskräftewachstum. [86]

Wachstum

Die Wachstumsökonomik untersucht Faktoren, die das Wirtschaftswachstum erklären – die Zunahme der Produktion pro Kopf eines Landes über einen langen Zeitraum. Dieselben Faktoren werden verwendet, um die Unterschiede im Pro-Kopf-Produktionsniveau zwischen den Ländern zu erklären, insbesondere warum einige Länder schneller wachsen als andere und ob die Länder mit den gleichen Wachstumsraten konvergieren.

Viel untersuchte Faktoren sind die Investitionsrate, das Bevölkerungswachstum und der technische Fortschritt . Diese werden in theoretischer und empirischer Form in den neoklassischen und endogenen Wachstumsmodellen und der Wachstumsbuchhaltung untersucht. [87]

Konjunktur

Die Erklärung des Konjunkturzyklus und besonders die Erklärung für Rezessionen war der Ausgang der Makroökonomie als eigenständiger Disziplin. Während der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre verfasste John Maynard Keynes ein Buch mit dem Titel Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes , das die Schlüsseltheorien der keynesianischen Makroökonomik skizziert. Keynes argumentierte, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern während eines wirtschaftlichen Abschwungs unzureichend sein könnte, was zu unnötig hoher Arbeitslosigkeit und Verlusten des Produktionspotenzials führen könnte.

Er plädierte daher für aktive politische Reaktionen des öffentlichen Sektors, einschließlich geldpolitischer Maßnahmen der Zentralbank und fiskalpolitischer Maßnahmen der Regierung, um die Produktion während des Konjunkturzyklus zu stabilisieren. Eine zentrale Schlussfolgerung der keynesianischen Ökonomie ist daher, dass der Markt in manchen Situationen Produktion und Beschäftigung nicht automatisch auf das Niveau der Vollbeschäftigung bringt. Das IS-LM-Modell von John Hicks war die einflussreichste Interpretation der Allgemeinen Theorie.

Im Laufe der Jahre hat sich das Verständnis des Konjunkturzyklus in verschiedene Forschungsprogramme verzweigt, die meist mit dem Keynesianismus in Verbindung stehen oder sich davon unterscheiden. Die neoklassische Synthese bezieht sich auf die Versöhnung der keynesianischen Ökonomie mit der neoklassischen Theorie und stellt fest, dass der Keynesianismus kurzfristig richtig ist, aber mittel- und langfristig durch neoklassische Überlegungen qualifiziert wird.

Der Monetarismus war eine Gegenreaktion auf den klassischen Keynesianismus. Der Hauptvertreter ist Milton Friedman . Er übte theoretische Kritik an den klassischen keynesianischen Modellen und zeigte, dass das Deficit spending des Keynesianismus nur zu höherer Inflation führe, aber keinen konjunkturellen Effekt habe. [88]

Die Neue klassische Makroökonomik führt diese Kritik fort. Sie postuliert im Gegensatz zur keynesianischen Sicht des Konjunkturzyklus eine Markträumung mit unvollkommenen Informationen. Sie umfasst Friedmans Hypothese permanenter Einkommen und die Theorie der rationalen Erwartungen . Der Hauptvertreter ist Robert Lucas . Die neue klassische Makroökonomik entwickelte die Theorie realer Konjunkturzyklen und zeigte, dass Fiskal- und Geldpolitik sowohl kurz- als auch langfristig keine Effekte auf die Konjunktur haben können. [89]

Die heute dominante makroökonomische Theorie ist der Neukeynesianismus . Rationale Erwartungen wurden akzeptiert, jedoch wurde Vielzahl von Marktversagen in die Theorie integriert. Insbesondere gehen Neukeynesianer davon aus, dass Preise und Löhne starr sind, was bedeutet, dass sie sich nicht sofort an Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen anpassen. Sowohl Fiskal- als auch Geldpolitik können daher kurz- und mittelfristig reale konjunkturelle Effekte haben. [90]

Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit und ihre Ursachen sind ein Forschungsfeld der Makroökonomie. Die Höhe der Arbeitslosigkeit wird anhand der Arbeitslosenquote gemessen, dem Prozentsatz der Arbeitnehmer an der Erwerbsbevölkerung ohne Beschäftigung. Menschen, die im Ruhestand sind, eine Ausbildung absolvieren oder aufgrund fehlender Berufsaussichten von der Arbeitssuche abgehalten werden, sind vom Erwerbsleben ausgeschlossen. Arbeitslosigkeit lässt sich im Allgemeinen in mehrere Typen einteilen, die mit unterschiedlichen Ursachen zusammenhängen. [91]

Klassische Modelle der Arbeitslosigkeit prognostizieren, dass Arbeitslosigkeit auftritt, wenn die Löhne zu hoch sind und der Arbeitsmarkt nicht in ein Gleichgewicht kommen kann. Im Einklang mit der klassischen Arbeitslosigkeit tritt friktionale Arbeitslosigkeit auf, wenn für einen Arbeitnehmer geeignete Stellenangebote vorhanden sind, aber die Zeit, die für die Suche und das Finden des Arbeitsplatzes benötigt wird, zu einer Phase der Arbeitslosigkeit führt. [92]

Strukturelle Arbeitslosigkeit deckt eine Vielzahl möglicher Ursachen für Arbeitslosigkeit ab, darunter ein Missverhältnis zwischen den Qualifikationen der Arbeitnehmer und den für offene Stellen erforderlichen Qualifikationen. Strukturelle Arbeitslosigkeit kann auftreten, wenn sich eine Wirtschaft im Umbruch befindet und Arbeitnehmer feststellen, dass ihre vorherigen Fähigkeiten nicht mehr gefragt sind. Strukturelle Arbeitslosigkeit ähnelt der friktionalen Arbeitslosigkeit, da beide das Problem der Vermittlung von Arbeitskräften und Stellenangeboten widerspiegeln, aber die strukturelle Arbeitslosigkeit deckt die Zeit ab, die für den Erwerb neuer Fähigkeiten und nicht nur für den kurzfristigen Suchprozess erforderlich ist. [93]

Während einige Arten von Arbeitslosigkeit unabhängig von der Wirtschaftslage auftreten können, tritt zyklische Arbeitslosigkeit auf, wenn das Wachstum stagniert. Das Okunsche Gesetz stellt die empirische Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum dar. Die ursprüngliche Version des Okunschen Gesetzes besagt, dass eine Steigerung der Produktion um 3 % zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit um 1 % führen würde. [94]

Fiskalpolitik

Regierungen setzen Fiskalpolitik ein, um makroökonomische Bedingungen zu beeinflussen. Dazu passen sie ihre Ausgaben- und Steuerpolitik an, um die Gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu verändern. Wenn die Gesamtnachfrage unter das Produktionspotenzial der Wirtschaft fällt, entsteht eine Produktionslücke, bei der ein Teil der Produktionskapazitäten arbeitslos bleibt. Die Regierungen erhöhen die Ausgaben und senken die Steuern, um die Gesamtnachfrage anzukurbeln. Nicht genutzte Ressourcen können von der Regierung verwendet werden. [95]

So können zum Beispiel arbeitslose Bauarbeiter für den Ausbau von Autobahnen eingestellt werden. Steuersenkungen ermöglichen es den Verbrauchern, ihre Ausgaben zu erhöhen, was die Gesamtnachfrage ankurbelt. Sowohl Steuersenkungen als auch staatliche Ausgaben haben Multiplikatoreffekte . Damit ist gemeint, dass der anfängliche Anstieg der Nachfrage aus der Politik die Wirtschaft durchdringt und dort zusätzliche Wirtschaftstätigkeit erzeugt. [96]

Die Auswirkungen der Fiskalpolitik sind durch Crowding-out begrenzt. Wenn keine Produktionslücke besteht, produziert die Wirtschaft mit voller Kapazität und es gibt keine überschüssigen produktiven Ressourcen. Wenn die Regierung in dieser Situation die Ausgaben erhöht, verwendet die Regierung Ressourcen, die ansonsten vom Privatsektor verwendet worden wären, sodass die Gesamtproduktion nicht erhöht wird. [97]

Gegner der schuldenfinanzierten Fiskalpolitik argumentieren außerdem mit dem Konzept der ricardianischen Äquivalenz . Dieses besagt, dass eine Zunahme der Schulden mit zukünftigen Steuererhöhungen bezahlt werden muss, was dazu führt, dass die Menschen ihren Konsum reduzieren und Geld sparen, um die zukünftige Steuererhöhungen zu bezahlen. Daher wird ein etwaiger Nachfrageschub durch Steuersenkungen durch die erhöhten Sparrate ausgeglichen, welche für die zukünftig höheren Steuern gedacht ist. [98]

Es besteht ein Konsens unter zeitgenössischen Makroökonomen, dass schuldenfinanzierte Fiskalpolitik zu einem totalen Crowding-out führt. [97] [99]

Geldpolitik

Geld ist in den meisten Marktwirtschaften das Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen. Außerdem ist es die Rechnungseinheit, in der Preise typischerweise angegeben werden. Geld hat allgemeine Akzeptanz, relative Wertkonstanz, Teilbarkeit, Haltbarkeit, Portabilität und Langlebigkeit, sowie das Vertrauen der Bevölkerung. Es umfasst Geldeinheiten, die von Haushalten gehalten werden, und Bankeinlagen.

Geld als Tauschmittel erleichtert den Handel. Es ist im Wesentlichen ein Wertmaßstab und ein Wertaufbewahrungsmittel und Grundlage für die Kreditschöpfung. Seine wirtschaftliche Funktion kann dem Tauschhandel (nicht-monetärer Austausch) gegenübergestellt werden. Bei einer Vielzahl von produzierten Gütern und spezialisierten Produzenten kann der Tauschhandel Probleme hinsichtlich der Umtauschbarkeit mitbringen, zum Beispiel Äpfel und ein Buch miteinander zu tauschen. Geld kann die Transaktionskosten des Austauschs aufgrund seiner leichten Akzeptanz reduzieren. Dann ist es für den Verkäufer weniger kostspielig, Geld als Gegenleistung anzunehmen, als das, was der Käufer produziert.

Die Menge an Geld in der Wirtschaft kann die Konjunktur und die Inflation beeinflussen. [100] Daher wird die Geldmenge von Zentralbanken gesteuert. Geldpolitik bezeichnet alle Aktivitäten, die eine Zentralbank ergreift, um ihre Ziele zu erfüllen. Zentralbanken nutzen verschiedene Instrumente: die Festsetzung von Leitzinsen , Offenmarktpolitik und die Festlegung der Mindestreservepflichten für Banken. [101]

Die Europäische Zentralbank strebt eine mittelfristige Inflationsrate von 2 % an. [102]

Außenwirtschaftstheorie

Bruttoinlandsprodukt der Staaten der Welt

Die Außenwirtschaftstheorie untersucht die Einflussfaktoren für Waren- und Dienstleistungsströme über internationale Grenzen hinweg. [103] Sie untersucht auch den Umfang und die Verteilung der Handelsgewinne. Dabei wendet sie sowohl Methoden der Mikro- wie auch der Makroökonomie an. Politische Analysen umfassen die Abschätzung der Auswirkungen von sich ändernden Zollsätzen und Handelskontingenten. [104] Das internationale Finanzwesen ist ein makroökonomisches Untersuchungsfeld, das den Kapitalfluss über internationale Grenzen hinweg und die Auswirkungen dieser Bewegungen auf die Wechselkurse untersucht. [105] Der verstärkte Handel mit Gütern, Dienstleistungen und Kapital zwischen Ländern ist ein wichtiger Effekt der gegenwärtigen Globalisierung .

Entwicklungsökonomie

Die Entwicklungsökonomie untersucht die ökonomischen Aspekte des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses von relativ einkommensschwachen Ländern. Die gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind dabei Strukturwandel, Armut und Wirtschaftswachstum. Ansätze der Entwicklungsökonomie beziehen häufig soziale und politische Faktoren mit ein. [106]

Arbeitsmarktökonomik

Die Arbeitsmarktökonomik versucht, die Funktionsweise und Dynamik der Märkte für Lohnarbeit zu verstehen. Arbeitsmärkte funktionieren durch die Interaktion von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Arbeitsökonomie betrachtet die Anbieter von Arbeitsdienstleistungen (Arbeitnehmer), die Nachfrage der Arbeitsdienste (Arbeitgeber) und versucht, das resultierende Muster von Löhnen, Beschäftigung und Einkommen zu verstehen. In der Ökonomie ist Arbeit ein Maß für die von Menschen geleistete Arbeit. Es wird konventionell mit anderen Produktionsfaktoren wie Land und Kapital verglichen.

Wohlfahrtsökonomik

Die Wohlfahrtsökonomik verwendet mikroökonomische Techniken, um das Wohlergehen anhand der Zuweisung von Produktionsfaktoren hinsichtlich der Erwünschtheit und der wirtschaftlichen Effizienz innerhalb einer Volkswirtschaft zu bewerten. Die Disziplin analysiert die soziale Wohlfahrt, in Bezug auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der Individuen, aus denen die betrachtete theoretische Gesellschaft besteht. Dementsprechend sind Individuen mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten die Grundeinheiten für die Zusammenführung zur sozialen Wohlfahrt, sei es einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, und es gibt keine "soziale Wohlfahrt" außer der "Wohlfahrt", die mit ihren einzelnen Einheiten verbunden ist. [107]

Verwandte Bereiche

Zur Wirtschaftswissenschaft im weiteren Sinne zählen auch interdisziplinäre Bereiche wie Verkehrswirtschaftslehre , Wirtschaftschemie , Wirtschaftsethik , Wirtschaftsgeographie , Wirtschaftsgeschichte , Wirtschaftsinformatik , Wirtschaftsingenieurwesen , Wirtschaftsmathematik , Wirtschaftsstatistik , Wirtschaftspädagogik , Wirtschaftsphilosophie , Wirtschaftspsychologie , Wirtschaftsrecht und Wirtschaftssoziologie .

Stand der Wissenschaft

In verschiedenen Umfragen unter Mitgliedern der American Economic Association , der weltweit-größten ökonomischen Vereinigung, wurde ein breiter wissenschaftlicher Konsens zu folgenden Punkten ermittelt: [108] [109] [110] [111] [112]

 1. Eine Mietpreisbindung reduziert die Quantität und Qualität des Wohnungsangebots. (93% stimmen zu)
 2. Zölle und Einfuhrkontingente mindern in der Regel die allgemeine Wohlfahrt . (93% stimmen zu)
 3. Flexible und variable Wechselkurse sind ein effektives internationales Währungssystem . (90% stimmen zu)
 4. Finanzpolitik (z. B. Steuersenkungen und/oder Erhöhung der Staatsausgaben) hat eine erhebliche stimulierende Wirkung auf eine nicht vollbeschäftigte Wirtschaft. (90% stimmen zu)
 5. Staaten sollten Unternehmen nicht daran hindern, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. (90% stimmen zu)
 6. Wirtschaftswachstum in entwickelten Ländern führt zu mehr Wohlstand. (88% stimmen zu)
 7. Die Staaten sollten Agrarsubventionen abschaffen. (85% stimmen zu)
 8. Eine entsprechend gestaltete Fiskalpolitik kann die Kapitalbildungsrate langfristig erhöhen. (85% stimmen zu)
 9. Wenn der Staatshaushalt ausgeglichen sein soll, sollte dies über den Konjunkturzyklus hinweg, statt jährlich erfolgen. (85% stimmen zu)
 10. Geld-Transferleistungen erhöhen die Wohlfahrt der Empfänger stärker, als gleichwertige Sachleistungen. (84% stimmen zu)
 11. Ein hohes Haushaltsdefizit des Staates wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus. (83% stimmen zu)
 12. Die Umverteilung von Einkommen ist eine legitime Aufgabe des Staates. (83% stimmen zu)
 13. Inflation wird in erster Linie durch ein zu starkes Wachstum der Geldmenge verursacht. (83% stimmen zu)
 14. Staaten sollten gentechnisch veränderte Pflanzen nicht verbieten. (82% stimmen zu)
 15. Ein Mindestlohn erhöht die Arbeitslosigkeit unter jungen und ungelernten Arbeitnehmern. (79% stimmen zu)
 16. Der Staat sollte das Sozialsystem im Sinne einer negativen Einkommensteuer umstrukturieren. (79% stimmen zu)
 17. Der Emissionsrechtehandel stellt einen besseren Ansatz für die Reduktion von Treibhausgasen dar, als Verbote und reine Außstoßbegrenzungen. (78% stimmen zu)

Praxis

Die zeitgenössische Wirtschaftswissenschaft verwendet Mathematik . [113] Ökonomen greifen auf die Werkzeuge der Infinitesimalrechnung , der linearen Algebra , der Statistik , der Spieltheorie und der Informatik zurück. Von professionellen Ökonomen wird lediglich erwartet, dass sie mit diesen Werkzeugen vertraut sind, während sich eine Minderheit auf Ökonometrie und die Weiterentwicklung der mathematischen Methoden spezialisiert hat.

Beruf

Die Professionalisierung der Wirtschaftswissenschaft, die sich in der Zunahme von Graduiertenprogrammen zu diesem Thema widerspiegelt, wurde als die wichtigste Veränderung der Wirtschaftswissenschaften seit 1900 beschrieben. [114] Die meisten europäischen Universitäten bieten ein Studium der Wirtschaftswissenschaft im Hauptfach oder Nebenfach an. Ökonomische Fachbereiche gehören dabei entweder der Fakultät der Sozialwissenschaften an oder sie bilden eine eigene wirtschaftswissenschaftliche Fakultät.

In der Privatwirtschaft und in der Industrie, einschließlich Banken und Finanzen, werden professionelle Ökonomen als Berater eingesetzt. Ökonomen arbeiten auch für verschiedene Regierungsabteilungen und -behörden, zum Beispiel das nationale Finanzministerium , die Zentralbank oder das Statistikamt. Außerdem gibt es verschiedene internationale Organisationen wie die OECD , die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds in denen Ökonomen ebenfalls tätig sind.

Für herausragende wissenschaftliche Beiträge auf diesem Gebiet werden jedes Jahr Dutzende von Preisen verliehen, von denen der bedeutendste der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ist.

Empirie

Ökonomische Theorien werden häufig empirisch getestet, hauptsächlich durch den Einsatz von Ökonometrie unter Verwendung von Wirtschaftsdaten. [115] Die in den Naturwissenschaften üblichen kontrollierten Experimente sind schwierig und in der Wirtschaftswissenschaft ungewöhnlich, stattdessen werden umfassende Daten durch Beobachtung untersucht. Diese Art von Tests wird normalerweise als weniger streng angesehen als kontrollierte Experimente, und die Schlussfolgerungen sind in der Regel eher vorläufig. Das Feld der experimentellen Ökonomik wächst jedoch, und natürliche Experiment werden zunehmend genutzt. [116]

Statistische Methoden wie die Regressionsanalyse sind in empirischen Arbeiten üblich. [117] Ökonomen verwenden diese Methoden, um die Größe, die wirtschaftliche und statistische Signifikanz ("Signalstärke") der hypothetischen Beziehung(en) zu schätzen und um Rauschen von anderen Variablen zu korrigieren. Auf diese Weise kann eine Hypothese akzeptiert werden. Die Akzeptanz hängt von der falsifizierbaren Hypothese ab, die die Tests überlebt. Die Verwendung allgemein anerkannter Methoden muss angesichts unterschiedlicher Tests, Datensätze und früherer Überzeugungen nicht zu einer endgültigen Schlussfolgerung oder sogar zu einem Konsens zu einer bestimmten Frage führen.

In der angewandten Ökonomie sind Input-Output-Modelle mit Methoden der linearen Programmierung weit verbreitet. Große Datenmengen werden durch Computerprogramme geleitet, um die Auswirkungen bestimmter Richtlinien zu analysieren; IMPLAN ist ein bekanntes Beispiel.

Die experimentelle Ökonomik hat den Einsatz wissenschaftlich kontrollierter Experimente in der Wirtschaftswissenschaft befördert. Dies hat die seit langem bekannte Abgrenzung der Ökonomie von den Naturwissenschaften reduziert, weil jetzt direkte Experimente möglich sind, um ökonomische Axiome zu überprüfen. In einigen Fällen haben diese herausgefunden, dass Axiome, wie vollständige Rationalität der Agenten nicht richtig sind. [116] Das Ultimatumspiel hat beispielsweise gezeigt, dass Menschen ungleiche Angebote ablehnen. [118]

In der Verhaltensökonomik erhielt der Psychologe Daniel Kahneman 2002 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften für seine und Amos Tverskys empirische Arbeit zu mehreren kognitiven Verzerrungen und Heuristiken .

Die Volkswirtschaftslehre untersucht grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in einer Gesellschaft , sowohl in Bezug auf einzelne wirtschaftende Einheiten ( Mikroökonomie ) als auch gesamtwirtschaftlich ( Makroökonomie ). Erkenntnisobjekte sind das Wirtschaften , also der planmäßige und effiziente Umgang mit knappen Ressourcen zwecks bestmöglicher Bedürfnisbefriedigung in der Umgebung der Wirtschaft . Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten einzelner Unternehmen und liefert Erkenntnisse über betriebliche Strukturen und Prozesse.

Siehe auch

Portal: Wirtschaft – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Wirtschaft

Literatur

 • Alfred Bürgin : Zur Soziogenese der Politischen Ökonomie. Wirtschaftsgeschichtliche und dogmenhistorische Betrachtungen, 2. Aufl., Marburg 1996
 • Karl Eman Pribram : Geschichte des ökonomischen Denkens . Übersetzung der Originalausgabe A History of Economic Reasoning . Erster und zweiter Band. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1998, ISBN 3-518-28956-X
 • Adam Smith , 1776: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
 • Joachim Starbatty (Hrsg.): Klassiker des ökonomischen Denkens: Von Platon bis John Maynard Keynes . Teil 1 und 2 in einer Gesamtausgabe. Hamburg 2008, ISBN 978-3-937872-92-6

Weblinks

Commons : Ökonomie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Wirtschaftswissenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Regal:Wirtschaftswissenschaft – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. Paul Krugman, Robin Wells: Economics . 3rd ed Auflage. Worth Publishers, New York, NY 2013, ISBN 978-1-4292-5163-1 , S.   2 .
 2. economics | Definition, History, Examples, & Facts. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 3. Definition of ECONOMICS. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 4. a b c Womit beschäftigt sich die Wirtschaftswissenschaft? ( Memento vom 22. Februar 2011 im Internet Archive ) Universität Marburg.
 5. Andrew Caplin, A. Schotter: The foundations of positive and normative economics : a handbook . Oxford University Press, Oxford 2008, ISBN 978-0-19-804396-6 .
 6. Rahimberdi Annamoradnejad, Issa Annamoradnejad, Taher Safarrad, Jafar Habibi: Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices: A Case study of Tehran . In: 2019 5th International Conference on Web Research (ICWR) . IEEE, Tehran, Iran 2019, ISBN 978-1-72811-431-6 , S.   55–60 , doi : 10.1109/ICWR.2019.8765250 ( ieee.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 7. Terry E. Dielman: Applied regression analysis for business and economics . 3rd ed Auflage. Duxbury/Thomson Learning, Pacific Grove, CA 2001, ISBN 0-534-37955-9 .
 8. Hendrik S. Houthakker, Peter J. Williamson: The Economics of Financial Markets . Oxford University Press, 1996, ISBN 978-0-19-504407-2 , doi : 10.1093/019504407x.001.0001 ( universitypressscholarship.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 9. Rosanna Tarricone: Cost-of-illness analysis . In: Health Policy . Band   77 , Nr.   1 , Juni 2006, S.   51–63 , doi : 10.1016/j.healthpol.2005.07.016 ( elsevier.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 10. Javad Gorjidooz: Engineering economics for aviation and aerospace . Abingdon, Oxon 2017, ISBN 978-1-317-28846-6 .
 11. David King: Fiscal tiers : the economics of multi-level government . Abingdon, Oxon 2016, ISBN 978-1-317-23552-1 .
 12. Nuno Garoupa: Economic Theory of Criminal Behavior . In: Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice . Springer, New York, NY 2014, ISBN 978-1-4614-5690-2 , S.   1280–1286 , doi : 10.1007/978-1-4614-5690-2_409 .
 13. Hanushek, Eric A., Woessmann, Ludger: The Role of Education Quality for Economic Growth . Februar 2007 ( worldbank.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 14. Michael C. Keeley: The Economics of Family Formation* . In: Economic Inquiry . Band   15 , Nr.   2 , 1977, ISSN 1465-7295 , S.   238–250 , doi : 10.1111/j.1465-7295.1977.tb00468.x ( wiley.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 15. Lewis Kornhauser: The Economic Analysis of Law . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Fall 2017 Auflage. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017 ( stanford.edu [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 16. Joseph Groenke: The Economics of Politics. 2019, abgerufen am 28. Juni 2021 .
 17. Laurence R. Iannaccone: Introduction to the Economics of Religion . In: Journal of Economic Literature . Band   36 , Nr.   3 , 1998, ISSN 0022-0515 , S.   1465–1495 , JSTOR : 2564806 .
 18. Jonathan D. Caverley: The Economics of War and Peace . In: The Oxford Handbook of International Security . Oxford University Press, 2018, ISBN 978-0-19-877785-4 , S.   303–318 , doi : 10.1093/oxfordhb/9780198777854.013.20 ( oxfordhandbooks.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 19. Paula E. Stephan: The Economics of Science . In: Journal of Economic Literature . Band   34 , Nr.   3 , 1996, ISSN 0022-0515 , S.   1199–1235 , JSTOR : 2729500 .
 20. Partha Dasgupta: The economics of the environment* . In: Environment and Development Economics . Band   1 , Nr.   4 , Oktober 1996, ISSN 1469-4395 , S.   387–428 , doi : 10.1017/S1355770X00000772 ( cambridge.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 21. Gabler Wirtschaftslexikon : Definition Wirtschaftswissenschaften , abgerufen: 30, September 2019
 22. BB Price: Ancient economic thought . Routledge, London 1997, ISBN 0-203-98170-7 .
 23. a b Barry Gordon: Economic Analysis before Adam Smith . Palgrave Macmillan UK, London 1975, ISBN 978-1-349-02118-5 , doi : 10.1007/978-1-349-02116-1 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 24. Ibn Khaldûn: A Fourteenth-Century Economist . In: Journal of Political Economy . Band   79 , Nr.   5 , September 1971, ISSN 0022-3808 , S.   1105–1118 , doi : 10.1086/259818 (uchicago.edu [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 25. a b mercantilism | Definition & Examples. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 26. The Early Modern Atlantic Economy . Cambridge University Press, Cambridge 2001, ISBN 978-0-521-78249-4 , doi : 10.1017/cbo9780511523878 ( cambridge.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 27. physiocrat | Facts, History, & Definition. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 28. Wilfred Dolfsma, Patrick J. Welch: Paradigms and Novelty in Economics: The History of Economic Thought as a Source of Enlightenment . In: The American Journal of Economics and Sociology . Band   68 , Nr.   5 , 2009, ISSN 0002-9246 , S.   1085–1106 .
 29. a b economics | Definition, History, Examples, & Facts. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 30. George J. Stigler: The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market . In: Journal of Political Economy . Band   59 , Nr.   3 , Juni 1951, ISSN 0022-3808 , S.   185–193 , doi : 10.1086/257075 (uchicago.edu [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 31. Ronald Findlay: Comparative Advantage . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–9 , doi : 10.1057/9780230226203.0274 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 32. Paul R Krugman: Is Free Trade Passé? In: Journal of Economic Perspectives . Band   1 , Nr.   2 , 1. November 1987, ISSN 0895-3309 , S.   131–144 , doi : 10.1257/jep.1.2.131 ( aeaweb.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 33. Ricardo, David.: Principles of Political Economy and Taxation. Dover Publications, 2012, ISBN 1-306-35985-6 .
 34. Nils Fröhlich: Die Aktualität der Arbeitswerttheorie theoretische und empirische Aspekte . Marburg 2009, ISBN 978-3-89518-756-8 .
 35. a b Ernest Mandel: Marx, Karl Heinrich (1818–1883) . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–28 , doi : 10.1057/9780230226203.3051 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 36. JE Roemer: Marxian Value Analysis . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–6 , doi : 10.1057/9780230226203.3052 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 37. Pierangelo Garegnani: Surplus Approach to Value and Distribution . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–26 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1559-1 .
 38. Andrew Glyn: Marxist Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–9 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1135-1 .
 39. Andrew Arato: Marxism . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–7 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_995-1 .
 40. a b Tony Aspromourgos: 'Neoclassical' . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–2 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_723-2 .
 41. Jamie Morgan: What is neoclassical economics? : debating the origins, meaning and significance . London 2016, ISBN 978-1-317-33451-4 .
 42. RD Collison Black: Utility . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–6 , doi : 10.1057/9780230226203.1781 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 43. Robert B. Ekelund, Robert F. Hébert: Retrospectives: The Origins of Neoclassical Microeconomics . In: The Journal of Economic Perspectives . Band   16 , Nr.   3 , 2002, ISSN 0895-3309 , S.   197–215 , JSTOR : 3216957 .
 44. Paul A. Samuelson: What Classical and Neoclassical Monetary Theory Really was . In: The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique . Band   1 , Nr.   1 , 1968, ISSN 0008-4085 , S.   1–15 , doi : 10.2307/133458 , JSTOR : 133458 .
 45. David Colander: The Death of Neoclassical Economics . In: Journal of the History of Economic Thought . Band   22 , Nr.   2 , Juni 2000, ISSN 1469-9656 , S.   127–143 , doi : 10.1080/10427710050025330 ( cambridge.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 46. Peter Senker: The triumph of neoliberalism and the world dominance of capitalism . In: Prometheus . Band   33 , Nr.   2 , 2015, ISSN 0810-9028 , S.   97–111 , doi : 10.1080/08109028.2015.1070482 .
 47. JR Hicks, JE Meade: A Neo-Classical Theory of Economic Growth. In: The Economic Journal . Band   72 , Nr.   286 , Juni 1962, ISSN 0013-0133 , S.   371 , doi : 10.2307/2228676 .
 48. N. Gregory Mankiw: The Macroeconomist as Scientist and Engineer . In: Journal of Economic Perspectives . Band   20 , Nr.   4 , 1. August 2006, ISSN 0895-3309 , S.   29–46 , doi : 10.1257/jep.20.4.29 ( aeaweb.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 49. Michel De Vroey, Pedro Garcia Duarte: In search of lost time: the neoclassical synthesis . In: The BE Journal of Macroeconomics . Band   13 , Nr.   1 , 1. Januar 2013, ISSN 1935-1690 , doi : 10.1515/bejm-2012-0078 ( degruyter.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 50. MW Reder: Chicago School . In: The World of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1991, ISBN 978-0-333-55177-6 , S.   40–50 , doi : 10.1007/978-1-349-21315-3_7 (springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 51. Ross B. Emmett: Chicago School . In: The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management . Palgrave Macmillan UK, London 2018, ISBN 978-1-137-00772-8 , S.   231–234 , doi : 10.1057/978-1-137-00772-8_624 .
 52. Milton Friedman: Why Money Matters . In: Wall Street Journal . 17. November 2006, ISSN 0099-9660 ( wsj.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 53. Olivier Blanchard: Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   582–583 .
 54. Alvaro Cencini: Macroeconomic foundations of macroeconomics . Routledge, London 2005, ISBN 0-203-02278-5 .
 55. Robert E Lucas: Expectations and the neutrality of money . In: Journal of Economic Theory . Band   4 , Nr.   2 , April 1972, S.   103–124 , doi : 10.1016/0022-0531(72)90142-1 ( elsevier.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 56. Peter Galbács: Fiscal Policy and New Classical Macroeconomics . In: The Theory of New Classical Macroeconomics . Springer International Publishing, Cham 2015, ISBN 978-3-319-17577-5 , S.   221–281 , doi : 10.1007/978-3-319-17578-2_5 (springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 57. Robert E. Lucas: Econometric policy evaluation: A critique . In: Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy . Band   1 , Januar 1976, S.   19–46 , doi : 10.1016/S0167-2231(76)80003-6 ( elsevier.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 58. E. Roy Weintraub: The Microfoundations of Macroeconomics: A Critical Survey . In: Journal of Economic Literature . Band   15 , Nr.   1 , 1977, ISSN 0022-0515 , S.   1–23 , JSTOR : 2722711 .
 59. Olivier Blanchard: Macroeconomics . 5th ed., Updated ed., [International ed.]. Pearson Prentice Hall, Boston, Mass. 2011, ISBN 0-13-215986-4 , S.   590 .
 60. Stanley Fischer: Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule . In: Journal of Political Economy . Band   85 , Nr.   1 , Februar 1977, ISSN 0022-3808 , S.   191–205 , doi : 10.1086/260551 (uchicago.edu [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 61. N. Gregory Mankiw: Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly . In: The Quarterly Journal of Economics . Band   100 , Nr.   2 , Mai 1985, S.   529 , doi : 10.2307/1885395 ( oup.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 62. Olivier Jean Blanchard, Nobuhiro Kiyotaki: Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand . In: The American Economic Review . Band   77 , Nr.   4 , 1987, ISSN 0002-8282 , S.   647–666 , JSTOR : 1814537 .
 63. Rochelle M. Edge, Refet S. Gürkaynak: How Useful Are Estimated DSGE Model Forecasts for Central Bankers? In: Brookings Papers on Economic Activity . Band   2010 , Nr.   2 , 2010, ISSN 1533-4465 , S.   209–244 , doi : 10.1353/eca.2010.0015 ( jhu.edu [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 64. Frank Smets, Rafael Wouters: An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area . ID 358102. Social Science Research Network, Rochester, NY 1. August 2002 ( ssrn.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 65. Edmund Sundhoff : Dreihundert Jahre Handelswissenschaft . 1979, S. 37.
 66. Paul Jacob Marperger: Nothwendige und nützliche Fragen über die Kauffmannschafft. 1714, S. 138–141.
 67. Hal R. Varian: Microeconomics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1212-1 .
 68. M. Ali Khan: Perfect Competition . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–15 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1633-2 .
 69. Louis Makowski: Imperfect Competition . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–7 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_944-1 .
 70. Amitai Etzioni: The Political Economy of Imperfect Competition . In: Journal of Public Policy . Band   5 , Nr.   2 , Mai 1985, ISSN 1469-7815 , S.   169–186 , doi : 10.1017/S0143814X00003019 ( cambridge.org [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 71. a b Murray Milgate: Equilibrium (Development of the Concept) . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–7 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_297-2 .
 72. a b c Peter Groenewegen: 'Supply and Demand' . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–3 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1603-2 .
 73. a b A. Brody: Prices and Quantities . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–7 , doi : 10.1057/9780230226203.3325 ( springer.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 74. Michael Jerison, John K.-H. Quah: Law of Demand . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–8 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2413-1 .
 75. Donald W. Katzner: Supply Functions . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–6 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1515-1 .
 76. Peter P. Wakker: Uncertainty . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–16 , doi : 10.1057/9780230226203.1753 ( springer.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 77. Robert Leonard: Game Theory in Economics, Origins of . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–8 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1922-1 .
 78. George A. Akerlof: The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism . In: The Quarterly Journal of Economics . Band   84 , Nr.   3 , August 1970, S.   488 , doi : 10.2307/1879431 ( oup.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 79. A. Postlewaite: Asymmetric Information . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–3 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_265-1 .
 80. John O. Ledyard: Market Failure . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1052-2 .
 81. Robert N. Stavins: Environmental Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–14 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_634-2 .
 82. Lawrence H. Goulder, William A. Pizer: Climate Change, Economics of . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–10 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2595-1 .
 83. a b Robert W. Dimand: Macroeconomics, Origins and History of . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–12 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2333-1 .
 84. economics | Definition, History, Examples, & Facts. Abgerufen am 28. Juni 2021 (englisch).
 85. Peter Howitt: Macroeconomics: Relations with Microeconomics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_691-1 .
 86. Steven N. Durlauf, Paul A. Johnson: Economic Growth, Empirical Regularities in . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2689-1 .
 87. H. Uzawa: Models of Growth . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–10 , doi : 10.1057/9780230226203.3097 ( springer.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 88. M. Friedman: The Role of Monetary Policy . In: Essential Readings in Economics . Macmillan Education UK, London 1995, ISBN 978-1-349-24002-9 , S.   215–231 , doi : 10.1007/978-1-349-24002-9_11 .
 89. Stanley Fischer: New Classical Macroeconomics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–7 , doi : 10.1057/9780230226203.1180 ( springer.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 90. Huw David Dixon: New Keynesian Macroeconomics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–8 , doi : 10.1057/9780230226203.1184 ( springer.com [abgerufen am 1. August 2021]).
 91. Robert Topel: Unemployment . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–9 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1772-2 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 92. John B. Taylor: Involuntary Unemployment . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–6 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_702-2 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 93. C. Freeman: Structural Unemployment . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1525-2 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 94. Jesús Crespo Cuaresma: Okun's Law . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–3 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2346-1 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 95. Narayana R. Kocherlakota: Monetary and Fiscal Policy Overview . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–9 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2451-1 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 96. Menzie Chinn: Fiscal Multipliers . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–10 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_2859-1 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 97. a b Olivier Jean Blanchard: Crowding Out . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–4 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_647-2 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 98. Andrew B. Abel: Ricardian Equivalence Theorem . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–10 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1752-2 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 99. Carol E. Heim, Philip Mirowski: Crowding Out: A Response to Black and Gilmore . In: The Journal of Economic History . Band   51 , Nr.   3 , 1991, ISSN 0022-0507 , S.   701–706 ( jstor.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 100. Peter Howitt: Optimum Quantity of Money . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–3 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1740-1 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 101. Paul De Grauwe: International Monetary Policy . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–5 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1010-1 ( doi.org [abgerufen am 1. August 2021]).
 102. Europäische Zentralbank: Das Inflationsziel wird flexibler . In: FAZ.NET . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 1. August 2021]).
 103. James E. Anderson: International Trade Theory . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–10 , doi : 10.1057/9780230226203.0839 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 104. A. Venables: International Trade: Economic Integration . In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences . Elsevier, 2001, ISBN 978-0-08-043076-8 , S.   7843–7848 , doi : 10.1016/b0-08-043076-7/02259-2 ( elsevier.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 105. Maurice Obstfeld: International Finance . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2008, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–17 , doi : 10.1057/9780230226203.0828 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 106. Clive Bell: Development Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–14 , doi : 10.1057/9780230226203.2366 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 107. Allan M. Feldman: Welfare Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2017, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–14 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1417-2 .
 108. Mankiw, N. Gregory, author.: Principles of microeconomics . ISBN 978-0-357-13348-4 , S.   32 .
 109. Richard M. Alston, JR Kearl, Michael B. Vaughan: Is There a Consensus Among Economists in the 1990's? In: The American Economic Review . Band   82 , Nr.   2 , 1992, ISSN 0002-8282 , S.   203–209 , JSTOR : 2117401 .
 110. Dan Fuller, Doris Geide-stevenson: Consensus Among Economists: Revisited . In: The Journal of Economic Education . Band   34 , Nr.   4 , Januar 2003, ISSN 0022-0485 , S.   369–387 , doi : 10.1080/00220480309595230 ( tandfonline.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 111. Robert Whaples: Do Economists Agree on Anything? Yes! In: The Economists' Voice . Band   3 , Nr.   9 , 17. November 2006, ISSN 1553-3832 , doi : 10.2202/1553-3832.1156 ( degruyter.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 112. The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey · Econ Journal Watch : consensus among economists, surveys of economics, public policy, trade, health care industry, ethanol, Wal-Mart, casinos, inflation, savings rate. Abgerufen am 28. Juni 2021 .
 113. Gerard Debreu: Mathematical Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–8 , doi : 10.1057/9780230226203.3059 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 114. Neil J. Smelser, Paul B. Baltes: International encyclopedia of the social & behavioral sciences . 1st ed Auflage. Elsevier, Amsterdam 2001, ISBN 0-08-043076-7 , S.   459 .
 115. M. Hashem Pesaran: Econometrics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–25 , doi : 10.1057/9780230226203.2430 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 116. a b CF Bastable: Experimental Methods in Economics (i) . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–2 , doi : 10.1057/9780230226203.2512 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).
 117. Aris Spanos: Statistics and Economics . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 2016, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–26 , doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_1935-1 .
 118. Vernon L. Smith: Experimental Methods in Economics (ii) . In: The New Palgrave Dictionary of Economics . Palgrave Macmillan UK, London 1987, ISBN 978-1-349-95121-5 , S.   1–14 , doi : 10.1057/9780230226203.2513 ( springer.com [abgerufen am 28. Juni 2021]).